Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Gia Lai

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:55

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG ĐÌNH KIỆT PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ THỊ THÚY ANH - Phản biện 1: TS Nguyễn Hòa Nhân - Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Hiền Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm đầu kỷ XXI chứng kiến kinh tế Việt nam có bước chuyển mạnh mẽ sang kinh tế thị truờng hội nhập quốc tế Ngân hàng coi hệ tuần hoàn vốn kinh tế quốc gia toàn cầu Chính vai trò quan trọng ngân hàng kinh tế, kinh tế thị trường mà ngân hàng ngày trở nên thiết yếu Nó vừa nắm cán cân, vừa định thành bại kinh tế, nơi cung cấp dịch vụ tài cung ứng vốn cho kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Sau 20 năm hình thành phát triển đến Ngân hàng TMCP An Bình khẳng định thương hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam, trở thành địa uy tín nhiều tổ chức cá nhân nước Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP An Bình, hoạt động kinh doanh địa bàn tỉnh Gia Lai Tại hoạt động kinh doanh chủ yếu chi nhánh huy động vốn vay phát triển kinh tế, phục vụ đời sống xã hội cung cấp dịch vụ tài ngân hàng đại Tuy nhiên, với đạt chưa tương xứng với tiềm ngân hàng thị trường, việc phát triển cho vay doanh nghiệp cần thiết để Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai không ngừng phát triển vững mạnh, chọn đề tài: "Phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Gia Lai" làm đề tài nghiên cứu Footer Page of 166 Header Page of 166 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa cở sở lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai, từ tìm thành công hạn chế việc phát triển cho vay DN ABBank Gia Lai Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp kiến nghị để giúp ngân hàng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung phát triển cho vay DN tiêu chí đánh giá kết phát triển cho vay DN gì? - Thực trạng, kết thành việc phát triển cho vay doanh nghiệp chi nhánh ? - Giải pháp chủ yếu để phát triển cho vay DN Chi nhánh? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Toàn vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Nghiên cứu chủ yếu hoạt động cho Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai doanh nghiệp + Không gian: Thu thập xử lý liệu Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai + Thời gian: Tập trung phân tích hoạt động phát triển cho vay doanh nghiệp 03 năm 2010, 2011 2012 Footer Page of 166 Header Page of 166 Phương pháp nghiên cứu Trên sở kế thừa kết nghiên cứu trước lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp để đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh doanh nghiệp ABBank Gia Lai Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Những vấn đề doanh nghiệp a Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp thực thể kinh doanh chủ yếu xã hội, đơn vị kinh doanh thành lập để thực hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời Theo Luật doanh nghiệp thì: “Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh” b Vai trò doanh nghiệp Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng kinh tế, phận chủ yếu tạo tổng sản phẩm nước (GDP) Doanh nghiệp góp phần giải việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động Doanh nghiệp tạo nhiều hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dân cư thúc đẩy xuất Sự phát triển doanh nghiệp tạo môi trường cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làm cho kinh tế phát triển động, nguồn lực sử dụng hiệu 1.1.2 Cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại a Khái niệm cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại * Khái niệm tín dụng ngân hàng Footer Page of 166 Header Page of 166 * Khái niệm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Như vậy, cho vay doanh nghiệp việc NHTM giao cam kết giao cho doanh nghiệp khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định b Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp Cho vay doanh nghiệp mục tiêu, chiến lược phát triển tín dụng NHTM Đối với đối tượng khách hàng khác nhau, việc cho vay có đặc điểm khác nhau, việc cho vay khách hàng DN có đặc trưng sau: Về mục đích sử dụng vốn vay KHDN thường vay vốn ngân hàng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất Về giá trị vốn vay KHDN thường vay khoản vay có giá trị lớn lớn, số lượng khoản vay lại Về phương thức cho vay KHDN, ngân hàng thường áp dụng phương thức cho vay phù hợp với đối tượng DN cụ thể Về thủ tục quy trình cho vay DN khoản vay đòi hỏi quy trình, thủ tục nghiêm ngặt giá trị khoản vay lớn, hồ sơ pháp lý DN phức tạp c Vai trò cho vay doanh nghiệp Cho vay doang nghiệp có vai trò quan trọng doanh nghiệp, thân ngân hàng thương mại kinh tế Thể điểm sau: * Đối với doanh nghiệp Nó có vai trò quan trọng phát triển DN kinh tế, thể điểm sau: Footer Page of 166 Header Page of 166 - Thúc đẩy đời phát triển DN theo mục tiêu phát triển đất nước Mỗi DN muốn thành lập phải cần có lượng vốn tối thiểu để bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật, nhiều trường hợp lượng vốn mà thành viên sáng lập đóng góp không đủ họ tìm cách vay vốn ngân hàng để có đủ lượng vốn cần thiết Và trình hoạt động sản xuất kinh doanh DN có nhu cầu vốn để đảm bảo trình sản xuất diễn liên tục việc thiếu vốn khó tránh khỏi Khi ngân hàng thông qua kênh cho vay đáp ứng nhu cầu DN Chính vậy, kênh cho vay ngân hàng có vai trò quan trọng tồn phát triển DN, cung cấp vốn cho DN để đáp ứng kịp thời nhu cầu, từ thúc đẩy phát triển DN nói riêng kinh tế nói chung - Cho vay DN đòn bẩy kinh tế giúp cho DN thực trình tái sản xuất mở rộng, ứng dụng khoa học công nghệ, - Cho vay NHTM góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn DN * Đối với ngân hàng thương mại * Đối với kinh tế d Các hình thức cho vay doanh nghiệp Các hình thức cho vay ngân hàng DN đa dạng, phong phú phương thức thời hạn cho vay, đáp ứng hầu hết nhu cầu vốn DN Tuy nhiên chủ yếu có hình thức sau đây: - Cho vay theo hạn mức tín dụng - Cho vay lần - Cho vay theo hạn mức thấu chi Footer Page of 166 Header Page of 166 - Cho vay theo dự án đầu tư - Cho vay hợp vốn e Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Rủi ro tín dụng cho vay loại rủi ro tín dụng, rủi ro tổn thất tài trực tiếp gián tiếp xuất phát từ người vay không thực nghĩa vụ trả nợ hạn theo cam kết khả toán Có nhiều loại rủi ro tín dụng như: rủi ro giao dịch Trong danh mục cho vay, hay rủi ro nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, rủi ro từ phía người vay, hay rủi ro từ môi trường vĩ mô… 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP 1.2.1 Ý nghĩa việc phát triển cho vay doanh nghiệp * Đối với ngân hàng thương mại * Đối với kinh tế * Đối với doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung phát triển cho vay doanh nghiệp Phát triển cho vay DN NHTM có nội dung cốt lõi tăng trưởng quy mô cho vay DN theo thời gian Nội dung phát triển cho vay DN thể điểm chủ yếu sau: - Phát triển quy mô cho vay DN - Mở rộng thị phần cho vay - Hợp lý hóa cấu sản phẩm cho vay DN phù hợp - Phát triển thu nhập từ cho vay doanh nghiệp - Gia tăng chất lượng dịch vụ cho vay DN - Kiểm soát tốt rủi ro cho vay DN bảo đảm hiệu Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 1.2.3.Tiêu chí đánh giá kết phát triển cho vay doanh nghiệp a Tăng trưởng quy mô cho vay doanh nghiệp * Tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp Tăng trưởng dư nợ cho vay DN đánh giá qua hai tiêu: - Mức tăng tuyệt đối dư nợ cho vay DN - Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DN Chỉ tiêu cho phép đánh giá tốc độ phát triển cho vay DN ngân hàng sau thời kỳ Chỉ tiêu cao chứng tỏ dư nợ cho vay DN tăng nhanh * Tăng trưởng số lượng khách hàng vay doanh nghiệp Chỉ tiêu tăng trưởng số lượng khách hàng vay DN thể qua tiêu: - Mức độ tăng số lượng KHDN - Tốc độ tăng dư nợ KHDN * Tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân khách hàng DN b Mức tăng thị phần cho vay doanh nghiệp thị trường Phát triển thị phần đo lường thông qua tỷ trọng dư nợ cho vay DN ngân hàng tổng dư nợ cho vay DN TCTD thị trường c Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp Chất lượng phát triển cho vay DN nâng cao thực có ý nghĩa góp phần nâng cao khả sinh lời ngân hàng Hiện nay, ngân hàng chưa thể hạch toán riêng đầy đủ chi phí cho loại hình cho vay riêng biệt nên khó tính toán tiêu hiệu sinh lời hoạt động cho vay DN Vì Footer Page 10 of 166 10 Header Page 12 of 166 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại a Các nhân tố thuộc môi trường - Môi trường trị xã hội - Môi trường phát triển kinh tế - Môi trường pháp lý - Chính sách vĩ mô tín dụng - Môi trường cạnh tranh ngân hàng, tổ chức tín dụng b Các nhân tố thuộc ngân hàng - Hệ thống tổ chức cấu vận hành máy ngân hàng - Chiến lược hoạt động sách tín dụng ngân hàng - Quy mô vốn ngân hàng - Năng lực, phẩm chất đội ngũ nhân viên - Công nghệ ngân hàng c Các nhân tố thuộc DN Thứ nhất, tính minh bạch tài trình độ quản lý DN Thứ hai, khả xây dựng dự án đầu tư DN Trong trình thẩm định tài DN, việc ngân hàng quan tâm hàng đầu xem xét tính khả thi dự án đầu tư DN đưa Thứ ba, hiểu biết DN thủ tục quy chế cho vay NHTM KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 12 of 166 11 Header Page 13 of 166 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH GIA LAI 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH GIA LAI 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ a Chức Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận, theo phân cấp Ngân hàng TMCP An Bình Tổ chức điều hành kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát nội theo ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Thực nhiệm vụ khác Hội đồng quản trị Tổng giám đốc giao b Nhiệm vụ Huy động vốn Cho vay Kinh doanh ngoại hối Cung cấp dịch vụ tài ngân hàng như: dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ tư vấn tài chính, tín dụng … Cung cấp sản phẩm toán đại: dịch vụ tài khoản, ngân hàng điện tử, thẻ, ATM, POS … Footer Page 13 of 166 12 Header Page 14 of 166 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC P QHKH P KT-NQ P QLTD P HC-NS PGD PLEIKU PGD KBANG Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức ABBank Gia Lai 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Sau năm có mặt hoạt động thị trường, ABBank Gia Lai gặt hái số thành công định Bảng 2.2 Qui mô, kết hoạt động đơn vị trực thuộc năm 2012 Huy động vốn Tổng Tại CN cộng 625.325 433.281 Đvt: Triệu đồng PGD PGD Kbang Pleiku 94.837 97.207 Dư nợ 567.793 361.984 113.586 92.223 Chỉ tiêu Số lượng khách hàng Khách hàng DN  Khách hàng cá nhân Lợi nhuận trước thuế Tổng tài sản Footer Page 14 of 166 8.028 3.593 3.740 695 271 175 63 33 7.757 3.418 3.677 662 14.066 11.260 1.422 1.384 648.416 433.872 114.190 100.354 (Nguồn: ABBank chi nhánh Gia Lai) Header Page 15 of 166 13 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH GIA LAI 2.2.1 Môi trường kinh doanh - Thị trường kinh doanh - Khách hàng - Khách hàng thị phần ABBank Gia Lai Bảng 2.3 Thị phần ABBank Gia Lai Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 I Thị phần dư nợ - Tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn 24.148 27.480 30.985 - Dư nợ ABBank Gia Lai 388 470 568 - Tỷ lệ (%) 1,61% 1,71% 1,83% II Thị phần huy động vốn - Tổng huy động vốn toàn địa bàn 11.049 13.596 16.245 - Huy động vốn ABBank Gia Lai 379 597 625 - Tỷ lệ (%) 3,43% 4,39% 3,85% (Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Gia Lai) 2.2.2 Các biện pháp mà Ngân hàng TMCP An Bình Gia Lai thực để phát triển cho vay doanh nghiệp thời gian qua - Xây dựng danh mục khách hàng tiềm để tiếp cận tăng suất đầu tư - Chăm sóc thu hút khách hàng - Ban hành sản phẩm cho vay doanh nghiệp chương trình ưu đãi cho vay DN Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 14 - Kiểm soát rủi ro tín dụng - Nguồn nhân lực 2.2.3 Phân tích kết phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai a Tăng trưởng quy mô cho vay doanh nghiệp * Tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp * Tăng trưởng số lượng khách hàng vay doanh nghiệp * Dư nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp b Tăng trưởng thị phần cho vay doanh nghiệp Thực trạng năm qua Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai, cho vay DN gặp nhiều khó khăn hai phía ngân hàng DN, dư nợ số lượng khách hàng có tăng chưa đạt kỳ vọng kế hoạch mà Chi nhánh đưa ra, số lý chung như: Thiếu TSBĐ, tài chưa minh bạch, trình độ quản lý công nghệ hạn chế, mức phán duyệt cho vay thấp c Cơ cấu cho vay doanh nghiệp * Xét cấu theo loại tiền * Xét cấu theo kỳ hạn * Xét cấu theo hình thức bảo đảm * Xét cấu theo đối tượng khách hàng * Xét cấu theo ngành kinh tế d Thu lãi từ hoạt động cho vay doanh nghiệp Hoạt động cho vay DN Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai đánh giá tốt lành mạnh thu nhập từ hoạt động cho vay DN đóng vai trò chủ đạo tổng thu nhập ngân hàng Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 15 e Chất lượng cung ứng dịch vụ doanh nghiệp - Tỷ lệ KHDN cảm nhận sở vật chất phục vụ, phong cách giao dịch - Tỷ lệ số KHDN cảm nhận thủ tục nhanh chóng, độ xác, an toàn cao - Tỷ lệ KHDN cảm nhận sách dành cho họ ngân hàng Bên cạnh kết đạt được, có số KHDN phàn nàn về: - Thủ tục nhận nộp tiền: 10,22% KHDN hỏi cho nhiều rườm rà - Thủ tục vay: 22,13% KHDN hỏi cho nhiều, CV QHKH đòi hỏi nhiều loại hồ sơ không cần thiết f Mức độ kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp Tỷ lệ nợ từ nhóm - nhóm 5, nợ xấu cao hay thấp cho thấy trình phát triển cho vay có tăng trưởng lành mạnh hay không Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chi nhánh thấp, năm 2010 0,75%, năm 2011 0,80% năm 2012 0,81%, tỷ lệ tương tương tỷ lẹ trích dự phòng chung Hiện chi nhánh chưa thực xóa nợ cho DN nào, điều cho thấy việc cho vay DN có chất lượng tốt, chưa để thất thoát vốn 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP 2.3.1 Kết đạt - Dư nợ tỷ trọng dư nợ cho vay DN tăng ổn định - Số lượng vay vốn chi nhánh tăng trưởng qua năm, năm 2010 tăng 08 doanh nghiệp so với năm 2011 năm 2012 Footer Page 17 of 166 16 Header Page 18 of 166 tăng 14 doanh nghiệp so với năm 2011 giữ tốc độ tăng hàng năm - Dư nợ bình quân khách khách hàng DN mức độ vừa phải - Thu nhập từ cho vay DN chiếm tỷ trọng lớn thu nhập hoạt động tín dụng ngân hàng, năm 2012 chiếm 66,05 % tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng 2.3.2 Hạn chế Hạn chế biểu thông qua thông qua nhiều mặt khác hoạt động cho vay DN Bao gồm: * Quy chế, sách sản phẩm cho vay doanh nghiệp chưa linh hoạt * Quy trình, hồ sơ thủ tục cho vay vướng mắc * Quy mô tăng trưởng cấu cho vay doanh nghiệp tập trung vào số khách hàng lớn * Đặt nặng tài sản đảm bảo * Năng lực, phẩm chất chuyên viên QHKH chưa quan tâm mức * Công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng chưa mang lại hiệu * Công tác xếp hạng tín dụng nội bộ, thực sách khách hàng chưa xác * Mạng lưới hoạt động nhỏ 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân từ phía ngân hàng b Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp c Nguyên nhân khác KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 18 of 166 17 Header Page 19 of 166 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH GIA LAI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH GIA LAI 3.1.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP An Bình Trở thành ngân hàng bán lẻ, định vị khác biệt ABBank thị trường tài ngân hàng thân thiện với cộng đồng Sự thân thiện, chuyên nghiệp, tận tâm đội ngủ nhân viên tiêu chí kim nam cho hoạt động ABBank Chọn phương châm kinh doanh “Trao giải pháp – Nhận nụ cười”, ABBank mong muốn trở thành địa tin cậy mang đến giải pháp tài hiệu nhận nụ cười hài lòng khách hàng 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay doanh nghiệp Phát triển quy mô tín dụng, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, sở đảm bảo chất lượng, an toàn hiệu Hiện đại hóa trang thiết bị ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiến hành giao dịch với ngân hàng Thực sách khách hàng, đặc biệt khách hàng lớn Thực sách ưu đãi lãi suất cho khách hàng chiến lược Cung ứng sản phẩm - dịch vụ tài ngân hàng trọn gói, đáp ứng nhiều nhu cầu đa dạng khách hàng doanh nghiệp như: tài trợ, cho vay, bảo lãnh, toán quốc tế sản phẩm tiền gửi… Footer Page 19 of 166 Header Page 20 of 166 18 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH GIA LAI 3.2.1 Hoàn thiện thực tốt sách khách hàng Chính sách khách hàng nội dung quan trọng sách tín dụng ngân hàng, thời gian đến ABBank cần ý số vấn đề sau: - Đầu tư thời gian tìm hiểu nhu cầu vay vốn tình hình vay mược khách hàng tổ chức tín dụng khác, tìm hiểu đặc điểm lĩnh vực hoạt động kinh doanh khách hàng - Có chiến lược tiếp cận khách hàng bản, thận trọng, chu đáo Cử CV có lực kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt để tiếp cận trường hợp khách hàng cụ thể - Đưa điều kiện ưu đãi thật canh tranh so với ngân hàng khác, chấp nhận phần lợi nhuận thấp thời gian đầu Thứ nhất, xây dựng sở liệu khách hàng Thứ hai, chăm sóc gìn giữ mối quan hệ với khách hàng có sẵn Thứ ba, tăng cường khảo sát, nghiên cứu đánh giá thị trường để có sách phù hợp Thứ tư, chủ động tìm kiếm mở rộng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng để đạt cấu cho vay hợp lý Thứ năm, tuân thủ thực nghiêm túc việc chấm điểm khách hàng thông qua việc chấm điểm tín dụng khách hàng Thứ sáu, tạo điều kiện để phục vụ khách hàng nhanh hơn, chất lượng Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 19 3.2.2 Vận dụng linh hoạt sách sản phẩm, lãi suất cho vay, trọng cấu phương thức cho vay tăng cường bán chéo sản phẩm Hiện sản phẩm cho vay DN ABBank tương đối đầy đủ đáp ứng hầu hết nhu cầu vay của DN Do ABBank cần vận dụng linh hoạt sản phẩm cho vay, kết hợp sản phẩm với nhằm hài hòa lợi ích nguyên tắc bên Trong công tác tín dụng, việc áp dụng cấu cho vay phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh DN yếu tố vô quan trọng Lãi suất cho vay ABBank cao so với ngân hàng khác, phải áp dụng mức lãi suất theo đạo cấp trên, điều làm giảm hiệu hoạt động cho vay chi nhánh Thực tế, với khách hàng vay vốn khác nhau, dự án khác mức độ rủi ro khác Vì thế, áp dụng mức lãi suất chung cho khách hàng thiếu phù hợp linh hoạt 3.2.3 Thực cải tiền liên quan đến quy trình cho vay doanh nghiệp - Mạnh dạn cải tiến, giảm thiểu thủ tục mang tính hình thức; bố trí đào tạo nhân viên chuyên nghiệp hóa khâu cấp tín dụng, không để khách hàng phải lại nhiều lần, công khai hóa thủ tục, trình tự thời gian định cấp tín dụng - Vận dụng linh hoạt việc phân quyền phán nhằm giảm bớt khâu phê duyệt tín dụng, nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân cán trực tiếp thẩm định cấp phê duyệt tín dụng thông qua tiêu tăng trưởng cho vay, chất lượng tín dụng sách tiền lương, khen thưởng Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 20 3.2.4 Nâng cao công tác kiểm soát rủi ro tín dụng a Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay nhằm tháo gỡ khó khăn tài sản bảo đảm, ngân hàng phải thực đồng hành DN đa dạng hóa tài sản đảm bảo, đặc biệt đẩy mạnh cho vay TSBĐ hàng hóa, vật tư tồn kho luân chuyển, cho vay quyền đòi nợ, quyền, thương hiệu DN b Thúc đẩy việc giải ngân không dùng tiền mặt kiểm soát dòng tiền Giải ngân vốn vay không dùng tiền mặt giúp ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn vay khách hàng theo mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng kiểm soát vốn vay dễ dàng hơn, từ hạn chế số rủi ro cho vay c Triển khai thực đồng biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng Vì vậy, để nâng cao lực kiểm soát rủi ro cho vay DN Chi nhánh cần phải xây dựng số giải pháp kể đến như: - Tăng cường việc thực xếp loại khách hàng, thẩm định, phân tích định lượng rủi ro, định cấp tín dụng cho DN - Chủ động kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng khoản vay, đồng thời thường xuyên kiểm tra trình sử dụng vốn vay khách hàng - Hàng ngày thường xuyên vấn tin khoản nợ đến hạn, nợ hạn để xử lý kịp thời Hàng quý thực trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định - Thực đồng quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, đặc biệt nên chuẩn hóa hồ sơ vượt quyền phán Chi nhánh Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 21 - Thường xuyên phổ biến, cập nhập kịp thời chủ trường, sách, văn có liên quan đến hoạt động cho vay DN đến CV QHKH làm công tác cho vay DN - Thường xuyên đào tạo nhiều hình thức để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp d Nâng cao chất lượng giám sát phận kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm Bố trí cán có lực phù hợp với công tác kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm coi phận có chức nâng cao sức đề kháng nội lực ngân hàng Kiểm tra việc thực phân quyền phán tín dụng; đối tượng ưu tiên; việc cập nhật thông tin thực sách khách hàng; tác phong làm việc giao tiếp với khách hàng; kỷ luật lao động; quy trình giải khiếu nại, tố cáo Kịp thời đưa chấn chỉnh khắc phục sai phạm, thiếu sót để đảm bảo an toàn hoạt động, hạn chế rủi ro đảm bảo an toàn, hiệu tín dụng kinh tế nông nghiệp sau kiểm tra 3.2.5 Một số giải pháp hỗ trợ a Tăng cường công tác huy động vốn b Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực c Các giải pháp khác 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nước - Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tăng trưởng hoạt động NH, đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật NH phù hợp với cam kết hội nhập - Thúc đẩy hoạt động toán không dùng tiền mặt toàn kinh tế Điều góp phần phát triển minh bạch Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 hóa tài đất nước, giúp kiểm soát tốt hoạt động kinh tế tạo điều kiện cho hoạt động cho vay, cung ứng vốn thị trường - Nhà nước cần có biện pháp đồng để ổn định tiền tệ: NHNN phải xây dựng, sử dụng đồng có hệ thống công cụ quản lý vĩ mô tạo ổn định cho kinh tế - Nhà nước cần xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh thành phần kinh tế Để tạo môi trường pháp lý bình đẳng công cho loại hình doanh nghiệp tham gia kinh doanh, phải bước tiến tới hệ thống luật pháp đồng bộ, điều chỉnh loại hình doanh nghiệp theo chế sách thống quan điểm Nhà nước tôn trọng đảm bảo quyền tự kinh doanh theo pháp luật công dân, doanh nghiệp - Nhà nước quan chức cần có biện pháp cụ thể nhằm quản lý hoạt động doanh nghiệp Việc hỗ trợ phải với kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hành lang pháp luật Với trường hợp vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cải vật chất cho xã hội cần có biện pháp xử lý thích đáng, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh - Nhà nước tăng cường hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp: Vấn đề thông tin khó khăn lớn doanh nghiệp Vì thế, Nhà nước cần có sách cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 3.3.2 Kiến nghị ABBank - Thành lập phận kinh doanh chuyên biệt KHDN (Phòng QHKH DN) có phận hỗ trợ hoạt động cho vay doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn sách, thủ tục, thiết lập hồ sơ tín dụng, công chứng hợp đồng, đăng ký giao dịch bảo đảm … - Xây dựng hoàn thiện sản phẩm cho vay doanh nghiệp Footer Page 24 of 166 23 Header Page 25 of 166 theo hướng thống có quan tâm đến yếu tố đặc thù địa phương, đối tượng DN, ngành nghề… Chuẩn hóa chế, sách, quy trình thủ tục cho vay DN, bảo đảm tính thống nhất, đơn giản chặt chẽ, tránh rườm rà gây khó khăn phiên hà cho DN - Cần xây dựng chế, sách ưu đãi ABBank DN nhằm khuyến khích giữ chân DN có quan hệ tốt, khách hàng truyền thống ABBank - Đào tạo kỹ thẩm định dự án đầu tư, phân tích tài DN, bước chuyên nghiệp hóa trình độ khả thẩm định dự án CV QHKH thực cho vay DN - Mở rộng nâng quyền phán cho vay Giám đốc chi nhánh Hội đồng tín dụng chi nhánh, giúp chi nhánh chủ động việc xử lý nhanh chóng, kịp thời vay DN, hạn chế tối đa thủ tục không cần thiết giảm thời gian xử lý cho vay DN 3.3.3 Kiến nghị doanh nghiệp Để phát triển hoạt động cho vay ngân hàng doanh nghiệp không cần có thay đổi từ ngân hàng mà thân doanh nghiệp phải tự hoàn thiện chủ động để đáp ứng yêu cầu cho vay ngân hàng - Tăng cường tính lành mạnh minh bạch tài - Chủ động tiếp cận nghiên cứu chế, sách ngân hàng - Tận dụng tối đa hỗ trợ từ phía Nhà nước - Nâng cao lực lập dự án đầu tư KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 24 KẾT LUẬN Doanh nghiệp có vai trò ngày quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế xã hội đất nước Với phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam nay, phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp hoạt động tiềm xu NHTM Phát triển cho vay doanh nghiệp góp phần quan trọng việc gia tăng quy mô, thu nhập thị phần NHTM, tạo điều kiện để ngân hàng phát triển, mở rộng nhiều dịch vụ ngân hàng khác Vì vậy, qua đề tài tác giả mong muốn đóng góp số ý kiến nhằm phát triển cho vay doanh nghiệp ABBank Gia Lai, giúp tăng khả cạnh tranh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng, phần giúp ngân hàng hoạt động cách hiệu Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, luận văn thực nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá vấn đề tín dụng ngân hàng, phát triển cho vay doanh nghiệp NHTM - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai khó khăn, hạn chế hoạt động cho vay DN chi nhánh - Đưa số giải pháp kiến nghị giúp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai phát triển hoạt động cho vay DN Với nổ lực nghiên cứu mình, tác giả huy vọng luận văn có đóng góp thiết thực song khó tránh khỏi hạn chế định Tác giả mong nhận ý kiến tham gia người quan tâm để đề tài hoàn thiện Footer Page 26 of 166 ... Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh. .. luận phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai, từ tìm thành công hạn chế việc phát triển. .. động cho Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai doanh nghiệp + Không gian: Thu thập xử lý liệu Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai + Thời gian: Tập trung phân tích hoạt động phát triển cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Gia Lai, Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Gia Lai, Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Gia Lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay