Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

26 96 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:55

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 2: PGS TS VÕ VĂN NHỊ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệu hoạt động mối quan tâm hàng đầu không nhà quản trị bên doanh nghiệp mà đối tượng liên quan khác bên doanh nghiệp cổ đông, tổ chức tín dụng, khách hàng, nhà cung cấp… Phân tích hiệu hoạt động công cụ đắc lực giúp nhà quản trị bên đối tượng bên có định, giải pháp phù hợp hoạt động Là nhà cung cấp hàng đầu mặt hàng thép xây dựng, phôi thép thép phế liệu Việt Nam Qua tìm hiểu tình hình tài Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung giai đoạn 2008 – 2012 thấy công ty xem nhẹ công tác phân tích hiệu hoạt động cho yêu cầu quản lý Việc tổ chức phân tích chưa thường xuyên, chưa thấy hết vai trò quan trọng thông tin thu trình phân tích Trong yêu cầu cạnh tranh áp lực từ lợi ích bên có liên quan đòi hỏi phải quan tâm đến công tác phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài “Phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung” làm luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu công tác phân tích hiệu hoạt động công ty thời gian vừa qua, từ tìm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể Để thực mục tiêu tổng quát trên, luận văn hướng đến luận văn cụ thể sau: Footer Page of 166 Header Page of 166 - Nghiên cứu nội dung phân tích hiệu áp dụng Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, tìm hiểu nhu cầu phân tích cấp quản lý - Hoàn thiện tổ chức số liệu kế toán phục vụ công tác phân tích hiệu hoạt động công ty - Vận dụng tiêu phân tích hiệu hoạt động phù hợp với yêu cầu quản lý công ty, qua tiến hành phân tích số liệu 2.3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng nhu cầu phân tích công ty nào? - Khả tổ chức số liệu kê toán cho công tác phân tích hiệu hoạt động công ty sao? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Hiệu hoạt động xem xét hiệu kinh doanh hiệu tài Phạm vi nghiên cứu: Được giới hạn khoảng thời gian từ 2008 – 2012 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích liệu: phương pháp so sánh, phương pháp chi tiết, phương pháp điều tra, phương pháp phân tích tổng hợp… - Đối thoại vấn trực tiếp phận khối văn phòng (ban giám đốc, phòng kế toán, phòng kinh doanh phận liên quan nhằm tìm hiểu công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Cách thức vấn thông qua bảng câu hỏi điều tra xây dựng nhằm đánh giá công tác phân tích hiệu hoạt động công ty dành cho cấp quản trị Footer Page of 166 Header Page of 166 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đề tài hệ thống hoá lý thuyết liên quan đến hiệu hoạt động công ty - Đề tài khảo sát, phân tích, đánh giá hiệu hoạt động công ty giai đoạn 2008-2012 - Đề tài giúp doanh nghiệp nhìn nhận đắn sức mạnh hạn chế, từ xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu đồng thời số biện pháp nhằm cao hiệu hoạt động công ty thời gian đến Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bảng biểu, luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Chương 3: Hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hiệu hoạt động doanh nghiệp vấn đề phức tạp, có liên quan đến nhiều yếu tố, nhiều mặt trình hoạt động sản xuất như: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động, nên doanh nghiệp đạt hiệu cao sử dụng hiệu yếu tố trình sản xuất kinh doanh Phân tích hiệu hoạt động giúp doanh nghiệp tự đánh giá, xem xét việc thực tiêu kinh tế nào, mục tiêu kinh tế thực đến đâu, từ tìm biện pháp để tận dụng cách triệt để mạnh doanh nghiệp Footer Page of 166 Header Page of 166 Ngoài ra, quan tâm đến vấn đề có số đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn đại học, luận văn thạc sỹ nghiên cứu thể thông qua số đề tài sau: Tác giả Lương Thúy Nga (2006), với đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động phương hướng nâng cao hiệu hoạt động Tổng công ty cổ phần Sách”: với phương pháp so sánh, phân tích nhân tố cân đối tác giả phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp phát hành Sách dựa hệ thống tiêu phân tích hiệu hiệu hoạt động Đồng thời, dựa thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động Tổng Công ty Phát Hành Sách tác giả đưa giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu phương hướng nâng cao hiệu hoạt động Tổng công ty Sách Việt Nam Tác giả Nguyễn Thị Huyền (2011), với đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng: thông qua phân tích hiệu kinh doanh tiêu hiệu cá biệt tổng hợp; phân tích hiệu tài chính; phân tích tiêu chứng khoán tác giả kết luận hiệu hoạt động công ty chưa cao yếu tố tài sản cố định, vốn lưu động cấu vốn Từ tác giả đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, xây dựng cấu vốn hợp lý hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý, trao đổi thông tin Các luận văn đưa cho người đọc có nhìn tổng quan doanh nghiệp Một điểm tương đồng tác giả trình nghiên cứu dựa vào hệ thống tiêu phân tích hiệu chung cho tất doanh nghiệp, tiêu phân tích rời rạc chưa đưa hệ thống tiêu chi tiết phân tích hiệu hoạt động ngành nghề, lĩnh vực Nhiều công trình Footer Page of 166 Header Page of 166 nghiên cứu nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp chưa toàn diện, cần hệ thống chuyên sâu đáp ứng yêu cầu thực tiễn có công trình khoa học Các phân tích hiệu giải pháp để nâng cao hiệu tác giả đơn vị phần giúp có them định hướng cho luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1.1 Các khái niệm phân loại a Khái niệm công ty cổ phần Công ty cổ phần doanh nghiệp, thành viên góp vốn, hưởng lợi nhuận, chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi phần góp vốn b Khái niệm hiệu Hiệu hiểu lợi ích kinh tế, xã hội đạt từ trình hoạt động sản xuất kinh doanh Nói cách khác, chất hiệu kết lao động xã hội, xác định cách so sánh lượng kết hữu ích cuối thu với lượng hao phí xã hội Do vậy, thước đo hiệu tiết kiệm hao phí lao động xã hội tiêu chuẩn hiệu tối đa hóa kết dựa nguồn lực sẵn có Footer Page of 166 Header Page of 166 c Phân loại hiệu hoạt động doanh nghiệp • Phân loại theo mức độ tổng hợp hay cá biệt: • Phân loại theo mối quan hệ với sách tài trợ: • Phân loại theo mối quan hệ với công đồng kinh tế xã hội: 1.1.2 Chỉ tiêu phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần Hiệu doanh nghiệp xem xét cách tổng thể bao gồm nhiều hoạt động Hoạt động kinh doanh hoạt động tài doanh nghiệp có mối quan hệ qua lại nên phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp phải xem xét đầy đủ hai hoạt động Một doanh nghiệp có hiệu kinh doanh cao đạt hiệu tài thấp sách tài trợ không thích hợp Hoạt động chế thị trường, doanh nghiệp có hướng chiến lược phát triển riêng giai đoạn Lợi nhuận mục tiêu cuối mục tiêu gắn liền với mục tiêu thị phần Do vậy, cần phải xem xét doanh thu lợi nhuận hai yếu tố quan trọng đánh giá hiệu Với quan điểm trên, tiêu phân tích chung hiệu tính sau: Đầu Đầu vào Trong đó: “Đầu ra” bao gồm tiêu liên quan đến giá trị K= sản xuất, doanh thu, lợi nhuận… “Đầu vào” thường bao gồm yếu tố vốn chủ sở hữu, tài sản, loại tài sản… 1.1.3 Sự cần thiết việc phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần Phân tích hiệu hoạt động khâu quan trọng công tác quản trị doanh nghiệp Để quản lý tốt hoạt động kinh Footer Page of 166 Header Page of 166 doanh, nhà quản trị cần phải thường xuyên phân tích hiệu hoạt động kinh doanh để phát kịp thời mặt mạnh, mặt yếu hoạt động đơn vị từ đưa định kinh doanh thích hợp nhằm đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp 1.1.4 Đặc điểm công ty cổ phần ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 1.2 NGUỒN THÔNG TIN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.2.1 Nguồn thông tin sử dụng phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần a Nguồn thông tin từ bên công ty b Nguồn thông tin từ bên công ty 1.2.2 Phương pháp phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần a Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh phương pháp đơn giản sử dụng phổ biến phân tích hoạt động kinh doanh, dùng để đánh giá kết quả, xác định vị trí xu hướng biến động tiêu phân tích b Phương pháp liên hệ - Liên hệ cân đối - Liên hệ tuyến tính - Liên hệ phi tuyến c Phương pháp loại trừ • Phương pháp thay liên hoàn • Phương pháp số chênh lệch Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 d Phương pháp phân tích tương quan Phân tích tương quan đánh giá tích hợp lý biến động tiêu tài chính, xây dựng tỷ số tài phù hợp phục vụ công tác dự báo tài doanh nghiệp e Phương pháp phân tích Dupont Là phương pháp phân tích dựa mối quan hệ tương hỗ tiêu tài để biến đổi tiêu tổng hợp thành hàm số loạt biến số 1.3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp phần công tác phân tích hoạt động kinh doanh nên việc tổ chức công tác nằm nội dung công tác phân tích hoạt động doanh nghiệp Thường tiến hành qua ba giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Lập kế hoạch phân tích Giai đoạn 2: Tiến hành phân tích Giai đoạn 3: Hoàn thành phân tích Kết phân tích công bố cho đối tượng có nhu cầu tùy theo nội dung phạm vi đối tượng phân tích 1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.4.1 Phân tích hiệu kinh doanh a Chỉ tiêu phân tích hiệu cá biệt Hiệu suất sử dụng tài sản doanh nghiệp Kết đầu Hiệu suất sử dụng = tài sản Tổng tài sản bình quân Hiệu suất sử dụng TSCĐ doanh nghiệp Kết đầu Hiệu suất sử dụng = TSCĐ Nguyên giá TSCĐ bình quân Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166 10 Hiệu suất sử dụng Tỷ suất lợi nhuận x DT tài sản Để làm rõ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROA có ROA = thể áp dụng phương pháp số chênh lệch, cụ thể chênh lệch hiệu kinh doanh kỳ phân tích với kỳ gốc kết tổng hợp ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận DT hiệu suất sử dụng tài sản, thể qua công thức: ∆ROA = ∆HLN/DT + ∆HDT/TS Trong đó: ∆HLN/DT: Là ảnh hưởng thay đổi tỷ suất lợi nhuận DT ∆HDT/TS: Là ảnh hưởng thay đổi tỷ suất DT tài sản Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (RE): Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay Tỷ suất sinh = lời kinh tế Tổng tài sản BQ 1.4.2 Phân tích hiệu tài x 100% a Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất sinh lời VCSH = x 100% Nguồn VCSH BQ b Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài * Hiệu kinh doanh: Ảnh hưởng hiệu kinh doanh đến tỷ suất sinh lời VCSH nhận diện qua chi tiết sau: Lợi nhuận DT ROE = x DT Tài sản * Độ lớn đòn bẩy tài chính: x Tài sản Vốn CSH HTC = HKD x (1- T) x (1+ ĐBTC) Ảnh hưởng việc vay nợ đòn bẩy tài ta viết lại công thức tiêu khả sinh lời VCSH sau: ROE = [RE + (RE-r) x ĐBTC](1-T) Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166 11 Trong đó: r : lãi suất vay T: thuế suất thuế thu nhập DN ĐBTC = Nợ/VCSH c Phân tích hiệu sử dụng vốn góp cổ đông KẾT LUẬN CHƯƠNG Phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần nhiệm vụ quan trọng trình sản xuất kinh doanh, khâu quan trọng công tác quản trị công ty cổ phần Việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty để xem xét tính hiệu hoạt động nhũng yếu tố quan trọng để nhà quản lý đề định nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty Nội dung chương đưa vấn đề lý luận cho việc phân tích hiệu dựa đặc điểm nghành sắt thép kết hợp với tình hình thực tế công ty Đây sở để đề tài tiến hành thu thập liệu nhằm phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty a Thông tin khái quát sơ lược b Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh định hướng phát triển a.Nghành nghề kinh doanh b Định hướng phát triển Footer Page 13 of 166 Header Page 14 of 166 12 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty a Tổ chức mạng lưới kinh doanh b Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty c Chức năng, nhiệm vụ 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán công ty a Tổ chức máy kế toán b Chức năng, nhiệm vụ c Hình thức kế toán áp dụng công ty 2.2 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.2.1 Về mặt hàng thị trường cung cấp nguyên liệu 2.2.2 Về thị trường phương thức tiêu thụ sản phẩm 2.2.3 Đặc điểm cấu tài sản, nguồn vốn Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung a Đặc điểm cấu tài sản Là công ty chuyên kinh doanh thương mại nên với tỷ lệ cấu tài sản phân tích sau hợp lý Tổng tài sản tăng đột biến so với năm 2008 2009 chủ yếu tăng khoản tài sản ngắn hạn, có xu hướng giảm dần vào năm 2011 2012 Về quy mô tổng tài sản công ty năm 2012 giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2011, chủ yếu công ty không thực trữ hàng tồn kho năm, mặt khác thị trường thép năm 2012 đặc biệt khó khăn, việc khai thác lợi nhuận khó khăn Nhìn chung khoản công nợ phải thu chiếm tỷ trọng lớn so tổng tài sản, công ty cần có sách quản lý công nợ sách tín dụng thương mại áp dụng cho khách hàng để ổn định cấu trúc tài sản b Đặc điểm cấu nguồn vốn Nhìn chung qua ta thấy tình hình cấu nguồn vốn doanh Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 13 nghiệp ổn định, vốn góp cổ đông làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu Tuy nhiên bên cạnh nợ hạn phát sinh từ cuối năm 2011 chuyển sang làm gia tăng nợ xấu, cụ thể: tỷ lệ nợ khó đòi đầu năm chiếm 3.35% tổng nợ phải thu khách hàng, đến cuối năm tỷ lệ 8%, việc tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động công ty năm 2013 c Đặc điểm cấu trúc tài Công ty thể lực vốn có người chủ sở hữu vào năm 2008, tỷ suất tự tài trợ cao gần gấp đôi so với tỷ suất nợ Nhưng lại dần tính tự chủ vào năm tiếp theo, đặc biệt năm 2009, tỷ suất nợ tăng đột biến chứng tỏ mức độ tài trợ doanh nghiệp khoản nợ cao, mức độ phụ thuộc công ty vào chủ nợ lớn công ty chưa xử lý thu hổi khoản nợ khó đòi…nhưng tình hình ổn định vào năm 2012 chênh lệch tỷ suất nợ tỷ suất tự tài trợ không lớn, thể công ty ngày khẳng định vị tính tự chủ tài chính, bị sức ép từ chủ nợ 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.3.1 Nhu cầu phân tích hiệu hoạt động công ty bên có liên quan a Đối với Nhà quản lý doanh nghiệp b Đối với nhà đầu tư vào doanh nghiệp c Đối với chủ nợ doanh nghiệp d Đối với người lao động doanh nghiệp Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 14 2.3.2 Tổ chức công tác phân tích hiệu hoạt động công ty a Phân công nhiệm vụ b Tổ chức thu thập thông tin đầu vào c Quy trình thực phân tích hiệu hoạt động d.Phương pháp phân tích 2.3.3 Khái quát thực trạng phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 2.3.4 Nội dung phân tích a Phân tích tiêu hiệu kinh doanh • Phân tích hiệu kinh doanh cá biệt Bảng 2.7 Phân tích hiệu sử dụng tài sản Đơn vị tính: 1000 VND CHỈ TIÊU DTT + DTHĐ tài + thu nhập khác Tổng TS bình quân Nguyên giá TSCĐBQ VLĐ BQ Hiệu suất sử dụng TS (1/2) 6.Hiệu suất sử dụng SCĐ(1/3) 7.Số vòng quay VLĐ (1/4) Số ngày vòng quay VLĐ (360/7) Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1,380,880,739 927,136,764 1,193,381,768 1,244,188,879 1,356,629,524 209,446,114 220,302,603 358,852,032 410,845,645 312,877,311 33,730,233 40,660,085 45,004,760 47,291,111 49,250,162 161,762,627 203,104,622 287,474,416 245,749,716 187,601,711 6.59 4.21 3.33 3.03 4.34 40.94 22.80 26.52 26.31 27.55 8.54 4.56 4.15 5.06 7.23 42 79 87 71 50 Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 CHỈ TIÊU Hiệu suất sử dụng TS BQ 10.Hiệu suất sử dụng TSCĐ BQ 11.Hiệu suất sử dụng VLĐ BQ Năm 2008 15 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 4.30 28.82 5.91 (Nguồn: Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung) Nhận xét: Với kết phân tích bảng [2.7] hiệu suất sử dụng tài sản công ty giảm dần (từ năm 2008 đến năm 2011) sang năm 2012 tăng lên đáng kể Bộ phận cấu thành nên kết hiệu suất sử dụng Vốn lưu động giảm (từ năm 2008 đến năm 2011) cho thấy việc sử dụng Vốn công ty chưa hiệu • Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Bảng 2.8 Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Đơn vị tính: 1000 VND CHỈ TIÊU Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Doanh thu 1,368,151,849 925,162,718 1,190,443,120 1,239,833,456 1,347,771,240 927,136,764 1,193,381,768 1,244,188,879 1,356,629,524 9,572,362 19,810,190 18,280,089 2,082,251 3,441,684 3,974,247 4,740,460 5,679,862 6,814,981 20,539,077 13,546,609 24,550,650 23,959,951 8,897,232 6.LN trước thuế 24,805,842 10,110,246 20,358,578 18,189,033 4,270,935 7.Chi phí lãi vay 14,942,254 4,099,261 13,576,304 9,053,410 9,120,919 8.LNTT lãi vay 39,748,096 14,209,507 33,934,883 27,242,443 13,391,854 9.Tổng TS bquân 209,446,114 220,302,603 358,852,032 410,845,645 312,877,311 2.DTT + DTHĐ tài 1,380,880,739 + thu nhập khác 3.LN từ 17,097,393 HĐ SXKD 4.Chi phí KH TSCĐ 5.LN SXKD trước KH Footer Page 17 of 166 Header Page 18 of 166 16 10.Tỷ suất LNTT/DT (%) 1.80 1.09 1.71 1.46 0.31 11.Tỷ suất LNTT/DTT (%) 1.81 1.09 1.71 1.47 0.32 1.25 1.03 1.66 1.47 0.15 11.84 4.59 5.67 4.43 1.37 18.98 6.45 9.46 6.63 4.28 12.Tỷ suất LNTT/DTT loại trừ KH (3/1) 13.Tỷ suất sinh lời TS (ROA) 13.Tỷ suất sinh lời kinh tế TS (RE) (8/9) (%) (Nguồn: Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung) Nhận xét: Từ Bảng [2.8] Công ty đánh giá hiệu kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2012 tiêu sau: Tỷ suất sinh lợi nhuận doanh thu tỷ suất lợi nhuận doanh thu hoạt động kinh doanh qua năm giảm mạnh từ năm 2010 đến năm 2012 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu qua năm có biến động Như vậy, đóng góp vào mức tăng – giảm lợi nhuận từ nhân tố doanh thu thu nhập khác mà từ nhân tố chi phí, chi phí giai đoạn tăng nên làm cho lợi nhuận giảm - Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA): Ta thấy qua năm có biến động lớn, có xu hướng giảm mạnh từ năm 2008 (11.84 %) sang năm 2009 (4.59%), tình trạng giảm mạnh xẩy vào năm 2011 (4.43%) sang 2012 (1.37%) Nếu năm 2011, 100 đồng tài sản đầu tư công ty tạo 4.43 đồng lợi nhuận trước thuế sang năm 2012 mức lợi nhuận 1.37 đồng Tình trạng xẩy do, khủng hoảng kinh tế phần thay đổi cấu trúc vốn công ty, điều dẫn đến thay đổi tiêu lợi nhuận, để hiểu rõ tác động tiêu lợi nhuận đến ROA ta phân tích ảnh hưởng nhân tố đến tiêu qua năm năm 2008 (ROA cao nhất) năm Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166 17 2012 (ROA thấp nhất) Đối tượng phân tích ROA: 1.37 – 11.48 = - 10.11 Ảnh hưởng nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản: (4.34 – 6.59) * 1.80% = - 0.04% Ảnh hưởng nhân tố tỷ suất sinh lời doanh thu thuần: (1.81 – 0.32) * 4.34 = 6.47% Tổng hợp: 6.47 – 0.04 = 6.43% Như vậy, qua phân tích ta thấy tỷ suất sinh lời tài sản năm 2012 giảm so với năm 2008 nhân tố tỷ suất sinh lời doanh thu định - Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (RE): nhìn vào bảng phân tích ta thấy tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản qua năm có tăng giảm tỷ suất sinh lời tài sản gần tỷ số chênh lớn Nguyên nhân phần chi phí lãi vay phải trải qua năm có tăng giảm không đáng kể, điều góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp b Phân tích tiêu hiệu tài Bảng 2.9 Bảng Phân tích hiệu tài Đơn vị tính: 1000VND Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 VCSH BQ 98,163,322 113,156,073 118,257,086 122,645,198 118,557,226 Lợi nhuận trước thuế lãi vay 39,748,096 14,209,507 33,934,883 27,242,443 13,391,854 Chi phí lãi vay 14,942,254 4,099,261 13,576,304 9,053,410 9,120,919 24,805,842 10,110,246 20,358,578 18,189,033 4,270,935 17,907,350 7,603,672 15,519,885 13,770,953 3,283,726 2.66 3.47 2.50 3.01 1.47 CHỈ TIÊU Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Khả Footer Page 19 of 166 Header Page 20 of 166 18 toán lãi vay (2/3) Tỷ suất lợi nhuận DT (%) Độ lớn đòn bầy tài (2/4) Tỷ suất sinh lời vốn CSH (ROE) (5/1) (%) 1.80 1.09 1.71 1.46 0.31 1.60 1.41 1.67 1.50 3.14 18.24 6.72 13.12 11.23 2.77 ( Nguồn: Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung) Nhận xét: Qua bảng phân tích [2.9] ta thấy tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu biến động mạnh qua năm Năm 2008, 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ tạo 18,24 đồng lợi nhuận sau thuế số lại giảm mạnh gần 1/3 so với năm 2009 6,72 đồng có xu hướng tang giảm bất ổn năm tiếp theo, cụ thể năm 2011 so với năm 2012 Phân tích hiệu sử dụng vốn góp cổ đông Qua bảng phân tích ta thấy lợi nhuận sau thuế giảm mạnh theo năm làm cho lãi cổ phiếu giảm Như vậy, khả tạo giá trị tăng thêm cổ phiếu Giá trị số sách cổ phiếu có giảm sút ít,tuy nhiên, số tiền sử dụng để trả lãi cho cổ phiếu tăng làm cho tỷ lệ trả lãi cổ phiếu, tỷ lệ sinh lãi cổ phiếu hệ số giá thu nhập tăng dần lên 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.4.1 Một số kết đạt công tác phân tích hiệu hoạt động 2.4.2 Một số hạn chế công tác phân tích hiệu hoạt động Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung gồm nội dung tổng quan Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung đánh giá công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Qua nhân thấy công tác phân tích hiệu hoạt động công ty số hạn chế đòi hỏi phải có giải phái khắc phục mặt quy trình, chuẩn hóa thông tin, tiêu phân tích hiệu hoạt động phương pháp phân tích CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY Phân tích thực trạng chưa thể hết biến động ROA ROE ROA phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận doanh thu hiệu suất sử dụng tài sản, ROE phụ thuộc vào hiệu kinh doanh tình hình tài Do vậy, có đưa số phương pháp phân tích nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty Qua phân tích thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung, tác giả nhận thấy số tồn cần hoàn thiện nội dung kỹ thuật phân Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 20 tích hiệu hoạt động, tác giả đưa số phương pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động công ty 3.2 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 3.2.1 Về tổ chức quản lý phận thực công tác phân tích 3.2.2 Về quy trình thực a Lập kế hoạch phân tích b Tiến hành phân tích c Hoàn thành phân tích 3.2.3 Về tổ chức sử dụng kết phân tích 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 3.3.1 Phân tích khả sinh lời VCSH Bảng 3.1 Phân tích tiêu ROE nhân tổ ảnh hưởng theo mô hình Dupont Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 ROE=ROA x (1+ ĐBTC) x (1-T) (%) 6.72 13.12 11.23 2.77 6.40 (1.90) (8.46) - - - Trong đặt: A= B= C= Tỷ suất sinh lời TS (ROA) (%) + ĐBTC (%) 1-T(T:Thuế suấtTTNDN) 4.59 5.67 4.43 1.37 1.08 (1.25) (3.06) 1.95 3.08 3.38 2.71 1.13 0.30 (0.68) 75% 75% 75% 75% - - - Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 21 Bảng 3.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROE Chỉ tiêu ∆C= A0B0 A1B0 A1B1 A1B1 ∆A= ∆B= ∆ROE C0 C0 C0 C1 ∆ROA ∆(1+ĐBTC) ∆(1-T) Năm 2010/2009 (%) 6.72 Năm 2011/2010 (%) 13.12 10.24 11.23 11.23 (2.88) Năm 2012/2011 (%) 11.23 3.46 8.31 13.12 13.12 2.77 2.77 1.59 (7.77) 4.82 - 6.40 0.99 - (1.90) (0.69) - (8.46) Qua số liệu phân tích bảng [3.1] Công ty đánh giá tổng quát hiệu hoạt động qua năm dựa vào tiêu tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) xác định mức độ nhân tố ảnh hưởng, cụ thể trường hợp đánh giá ROE năm 2012 Năm 2012 thực tỷ suất sinh lời VCSH (hiệu hoạt động) giảm năm 2011 8,46% tức đầu tư 100 đồng VCSH công ty lãi - Nhân tố khả sinh lời tài sản giảm 3,06 đồng lợi nhuận trước thuế đầu tư 100 đồng tài sản làm cho khả sinh lời VCSH giảm 7.77 đồng lợi nhuận sau thuế - Nhân tố đòn bẩy tài giảm 0.68% - nhân tố ảnh hưởng nhiều đến khả sinh VCSH – làm khả giảm 0.69 đồng lợi nhuận sau thuế Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 3.3.2 Phân tích tỷ suất sinh lời tài sản Bảng 3.3 Phân tích tiêu ROA nhân tổ ảnh hưởng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 ROA = TLN/DT x HTS (%) 4.59 5.67 4.43 1.37 1.08 (1.25) (3.06) TLN/DT (%) 1.09 1.71 1.46 0.31 0.62 (0.24) (1.15) HTS 4.21 3.33 3.03 4.34 (0.88) (0.30) 1.31 Trong đặt: Bảng 3.4 Phân tích chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố Chỉ tiêu Năm 2010/2009 (%) đến tiêu ROA ∆A (TLN/DT) 2.56 ∆B (HTS) -1.48 ∆ROA 1.08 Năm 2011/2010 (%) -0.80 -0.44 -1.24 Năm 2012/2011(%) -3.48 0.42 -3.06 Căn vào bảng [3.3] cho thấy biến động hiệu kinh doanh qua năm Trong trường hợp cụ thể năm 2012 Căn kết phân tích cho thấy năm 2012 giảm so với năm 2011 3.06 đồng lợi nhuận trước thuế đầu tư 100 đồng tài sản do: - Tỷ suất sinh lợi doanh thu giảm 1.15 đồng lợi nhuận trước thuế thu 100 đồng doanh thu làm cho hiệu kinh doanh năm 2012 so với năm 2011 giảm 3.48 đồng lợi nhuận trước thuế cho thấy nhà quản trị chưa có sách phương pháp phù hợp để kiểm soát chi phí Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166 23 - Hiệu suất sử dụng tài sản công ty tăng 1,33 đồng doanh thu đầu tư 100 đồng tài sản làm hiệu kinh doanh (ROA) năm 2012 tăng 0,42 đồng lợi nhuận trước thuế so với năm Qua cho thấy công tác quản lý, sử dụng tài sản công ty thực năm 2012 tốt năm 2011 Căn vào hệ thống bảng biểu đồ thị thiết kế trình bày giúp Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đánh giá khái quát hiệu hoạt động qua năm,từ nhà quản trị đưa giải pháp cụ thể nhằm tối đa hóa lợi nhuận KẾT LUẬN CHƯƠNG Căn vào kết khảo sát thực tế công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung chương 2, chương tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoàn thiện công tác tổ chức phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung; hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu hoạt động; hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Các giải pháp đưa áp dụng để nâng cao chất lượng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 24 KẾT LUẬN Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường biến đổi nhanh chóng kinh tế nước ảnh hưởng lớn kinh tế nước khu vực giới Doanh nghiệp Việt Nam nói chung Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nói riêng, ngày phải nâng cao vị để đủ sức cạnh tranh với DN nước Muốn công ty phải kiện toàn công tác quản trị việc nghiên cứu tổ chức tốt công tác phân tích nói chung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh nói riêng Qua thời gian nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, với hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Hoàng Tùng, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Thứ hai, tìm hiểu thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, từ đưa đánh giá công tác Thứ ba, sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, luận văn đưa định hướng giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động; nội dung phương pháp phân tích hiệu hoạt động; hệ thống thông tin phục vụ cho công tác phân tích hiệu hoạt động Thứ tư, kết nghiên cứu luận văn áp dụng để nâng cao chất lượng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Footer Page 26 of 166 ... trạng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung gồm nội dung tổng quan Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Kim. .. VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1.1 Các khái niệm phân loại a Khái niệm công ty cổ phần Công ty. .. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty a Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung, Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung, Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay