Phân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:55

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ HỒNG LOAN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Tùng Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: PGS.TS Lê Văn Luyên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, kinh tế Việt Nam phát triển bối cảnh tình hình kinh tế giới nước biến động phức tạp khó lường Trong bối cảnh kinh tế thị trường tài liên tục có biến động bất lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, Ngân hàng TMCP Đông Á không tránh khỏi biến động bất lợi Các định hướng mà ngân hàng đề ra, là: đại hóa, minh bạch lành mạnh tài chính; Tiêu chuẩn hóa dịch vụ, quản trị ngân hàng quản trị nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực kinh doanh đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế; Tăng trưởng mạnh vốn, đầu tư cho vay, phát triển thị phần nguyên tắc an toàn hiệu bền vững Để đạt mục tiêu đòi hỏi nhà quản trị ngân hàng phải có thông tin để định đúng, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế Một công cụ giúp nhà quản trị có đầy đủ thông tin phân tích hiệu hoạt động NHTM, chọn đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Đông Á.” Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp hệ thống hóa vấn đề lý luận hiệu hoạt động NHTM - Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Đông Á - Đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Đông Á Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hiệu hoạt động phạm trù rộng phức tạp, NHTM nghiên cứu hiệu thường quan tâm đến tiêu khả sinh lời số tiêu rủi ro Luận văn tập trung nghiên cứu hiệu kinh tế theo quan điểm biến đổi đầu vào thành đầu Footer Page of 166 Header Page of 166 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP thành lập, tổ chức hoạt động theo luật TCTD, bao gồm Hội Sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh đơn vị hạch toán phụ thuộc Vì vậy, đề tài đặt vấn đề nghiên cứu cho Ngân hàng TMCP Đông Á sở phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, không xem xét xét đến công ty - Thời gian nghiên cứu: Luận văn phân tích hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á năm 2010, 2011, 2012 Ngoài ra, để đánh giá xu hướng vận động đối tượng nghiên cứu, luận văn kéo dài thêm thời gian nghiên cứu vài năm trước năm 2010 xem xét, đánh giá, số tiêu hiệu Phương pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu dùng phương pháp phân tích hệ thống, thống kê, so sánh Việc vận dụng phương pháp phân tích nghĩa luận văn mang nặng tính lý thuyết mà cách tiếp cận giải vấn đề dựa số liệu thống kê, báo cáo Ngân hàng TMCP Đông Á đồng thời có so sánh với ngân hàng TMCP khác có quy mô, tốc độ phát triển tương đương Sau dùng phương pháp phân tích sơ bộ, kết phân tích, kết luận đề xuất vấn đề cần thay đổi, phát triển để nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á Bố cục đề tài Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHTM 1.1.1 Khái niệm chất hiệu hoạt động NHTM Trong hoạt động NHTM, theo lý thuyết hệ thống hiệu hiểu hai khía cạnh sau: (i) Khả biến đổi đầu vào thành đầu hay khả sinh lời giảm thiểu chi phí để tăng khả cạnh tranh với định chế tài khác (ii) Xác suất hoạt động an toàn ngân hàng Đánh giá hiệu hoạt động NHTM chia làm hai nhóm hiệu tuyệt đối hiệu tương đối: - Các tiêu phản ánh hiệu tuyệt đối (Hiệu hoạt động = Kết kinh tế - Chi phí bỏ để đạt kết đó) cho phép đánh giá hiệu hoạt động NHTM theo chiều sâu chiều rộng Tuy nhiên loại tiêu số trường hợp lại khó thực so sánh - Các tiêu phản ảnh hiệu tương đối thực dạng tĩnh (Hiệu hoạt động = Kết kinh tế/Chi phí bỏ để đạt kết đó) dạng nghịch (Hiệu hoạt động = Chi phí / Kết kinh tế ) dạng động hay dạng cận biên (Hiệu hoạt động = Mức tăng kết kinh tế/Mức tăng chi phí) Những tiêu tiện so sánh theo thời gian không gian cho phép so sánh hiệu ngân hàng có quy mô khác nhau, thời kỳ khác Tóm lại, quan điểm hiệu đa dạng, tùy theo mục đích nghiên cứu xét hiệu theo khía cạnh khác Tuy nhiên, xuất phát từ hạn chế thời gian nguồn số liệu, quan điểm hiệu mà luận văn sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động NHTM dựa tiêu chuẩn đánh giá hiệu Footer Page of 166 Header Page of 166 kinh tế, thể mối quan hệ tối ưu kết kinh tế đạt chi phí bỏ để đạt kết đó, hay nói cách khác hiệu mà luận văn tập trung nghiên cứu phân tích hiệu hoạt động NHTM hiểu khả biến đổi đầu vào thành đầu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng tác động đến hiệu hoạt động NHTM a Các hoạt động kinh doanh NHTM Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức chuyên nghiệp lĩnh vực tạo lập cung cấp dịch vụ tài chính, tiền tệ cho công chúng thực nhiều vai trò khác kinh tế Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc hoạt động theo sơ đồ sau: Footer Page of 166 Header Page of 166 Các hoạt động kinh doanh NHTM Chức luân chuyển tài sản Hoạt động huy động Hoạt động sử dụng vốn Chức cung cấp d/vụ - Dịch vụ toán ngân quỹ - Bảo lãnh - Vốn chủ sở hữu - Tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi giao dịch - Phát hành GTCG - Vay NH khác - Hoạt động khác - Hoạt động tín dụng - Hoạt động đầu tư - Kinh doanh ngoại tệ Ủy thác, đại lý - Kinh doanh C/khoán Sơ đồ 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh NHTM b Xu hướng phát triển hoạt động NHTM Tác động trình mở cửa kinh tế, tự hóa khu vực tài đặc biệt thay đổi to lớn cách mạng khoa học công nghệ làm NHTM phải trả qua thay đổi lớn cấu trúc, chức năng, loại hình tổ chức Những xu hướng ảnh hưởng tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng như: - Sức ép cung cấp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ - Cạnh tranh ngày gia tăng - Sự gia tăng chi phí vốn - Tiến công nghệ ngân hàng - Xu hướng mở rộng hoạt động mặt địa lý - Quá trình toàn cầu hóa Footer Page of 166 Header Page of 166 1.1.3 Sự cần thiết phân tích hiệu hoạt động NHTM Phân tích hiệu hoạt động khâu quan trọng công tác quản trị ngân hàng Quản trị ngân hàng mà thiếu khâu kiểm tra, phân tích coi ngân hàng quản trị Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh, ban lãnh đạo ngân hàng phải biết tổ chức trình hoạt động, nghiên cứu thị trường, hạch toán kế toán mà phải thường xuyên phân tích hoạt động ngân hàng để phát kịp thời mặt mạnh, chỗ yếu đơn vị mình, sở có biện pháp thích hợp sử dụng lao động, đồng vốn, góp phần hạn chế rủi ro nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 1.2.1 Nhóm nhân tố khách quan a Môi trường kinh tế, trị, xã hội nước Nếu môi trường kinh tế, trị xã hội ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng thương mại, điều kiện làm cho trình sản xuất kinh tế diễn bình thường, đảm bảo khả hấp thụ vốn hoàn trả vốn doanh nghiệp kinh tế b Môi trường pháp lý Môi trường pháp lý bao gồm tính đồng đầy đủ hệ thống luật, văn luật, việc chấp hành luật trình độ dân trí 1.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan a Năng lực tài Năng lực tài ngân hàng thương mại thường biểu trước hết qua khả mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu thể sức mạnh tài ngân hàng Thứ hai, khả sinh lời nhân tố phản ánh lực tài ngân hàng thể tính hiệu đồng vốn kinh doanh Thứ ba khả phòng ngừa chống đỡ rủi ro ngân hàng nhân tố phản ánh lực tài Footer Page of 166 Header Page of 166 b Năng lực quản trị điều hành Năng lực quản trị điều hành trước hết phụ thuộc vào cấu tổ chức máy quản lý, trình độ lao động tính hữu hiệu chế điều hành để ứng phó tốt trước diễn biến thị trường Tiếp theo lực quản trị, điều hành phản ánh khả giảm thiểu chi phí hoạt động, nâng cao suất sử dụng đầu vào để tạo tập hợp đầu cực đại c Khả ứng dụng tiến công nghệ Năng lực công nghệ ngân hàng thể khả trang bị công nghệ gồm thiết bị người, tính liên kết công nghệ ngân hàng tích độc đáo công nghệ ngân hàng d Trình độ, chất lượng người lao động Nhân tố người yếu tố định quan trọng đến thành bại hoạt động ngân hàng thương mại Việc sử dụng nhân lực có đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn giúp cho ngân hàng tạo lập khách hàng trung thành, ngăn ngừa rủi ro xảy hoạt động kinh doanh, đầu tư nhân tố giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí hoạt động 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHTM 1.3.1 Tổng chi phí tổng thu nhập 1.3.2 Hiệu suất sử dụng vốn 1.3.3 Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng 1.3.4 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 1.3.5 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 1.3.6 Tổng thu nhập tổng tài sản 1.3.7 Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản – ROA 1.3.8 Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu - ROE 1.3.9 Tỷ suất lợi nhuận Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh sản phẩm dịch vụ 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TẾ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.2.1 Đánh giá chung tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á a Thực trạng hoạt động huy động vốn Tổng vốn huy động DAB tính đến ngày 31/12/2012 đạt 61.690 tỷ đồng, tăng 28,20% so với năm 2011 đạt 88% kế hoạch năm 2012 Trong đó, DAB trì nguồn vốn huy động bền vững từ khối tổ chức kinh tế dân cư với mức tăng trưởng 40,83% so với năm 2011 có tỷ trọng 82,33% cao cấu nguồn vốn huy động năm 2012 Bên cạnh gia tăng từ nguồn vốn ủy thác với tỷ lệ tăng trưởng 15,41% chiếm tỷ trọng 1,14%, lại nguồn vốn từ TCTD khác NHNN với tỷ lệ tăng trưởng 2,43% tỷ trọng chiếm 9,52% cấu nguồn vốn Nguồn huy động từ phát hành giấy tờ có giá giảm 11,28% so với năm trước chiếm tỷ trọng 7,01% Cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng trưởng bền vững, nguồn vốn trung dài hạn cải thiện Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế dân cư đạt 55.113 tỷ đồng, tăng 14.177 tỷ (tương ứng 34,6%) so với đầu năm toàn ngành tăng trưởng 20% Huy động từ tổ chức kinh tế dân cư chiếm 89% tổng nguồn vốn huy động chiếm 1,88% thị phần toàn ngành b Thực trạng hoạt động cấp tín dụng Đến 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay DAB đạt 50.650 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2011 đạt 100% kế hoạch đề cho năm 2012 Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166 10 Doanh số toán quốc tế DAB tăng trưởng mạnh, từ năm 2004 trở lại doanh số mức tỷ USD/năm Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường thương mại quốc tế sụt giảm mạnh ảnh hưởng đến doanh số toán quốc tế năm 2012 đạt 1,82 tỷ USD Tổng phí đạt 4,92 triệu USD, góp phần tăng đáng kể nguồn thu dịch vụ cho Ngân hàng Kinh doanh ngoại tệ Năm 2012, hoạt động kinh doanh ngoại tệ lỗ 137 tỷ đồng, phần nguyên nhân lỗ ngân hàng phải đóng tài khoản vàng nước theo Thông tư 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 NHNN Tổng doanh số bán loại ngoại tệ quy USD năm 2012 đạt 6.345 triệu USD, giảm 5,31% so với năm 2011 Tổng doanh số mua ngoại tệ quy USD năm 2012 đạt 6.306 triệu USD, giảm 6,41% so với năm 2011 d Thực trạng mạng lưới hoạt động Mạng lưới chi nhánh Mạng lưới chi nhánh DAB rộng, có mặt 48 tỉnh thành nước, bao gồm 01 Hội sở, 01 Sở giao dịch, 46 Chi nhánh, 163 Phòng giao dịch, 17 Quỹ tiết kiệm 01 Điểm giao dịch Mạng lưới khách hàng loại dịch vụ cho khách hàng DAB sở hữu mạng lưới khách hàng đa dạng từ cá nhân đến tổ chức, trải rộng toàn quốc với số lượng triệu khách hàng Dựa tảng công nghệ đại sở hạ tầng hoàn chỉnh, DAB ngày nâng cao chất lượng dịch vụ triển khai nhiều loại hình sản phẩm e Thực trạng lực công nghệ Với phương châm Đại chúng hóa dịch vụ ngân hàng mong muốn mang đến cho khách hàng Việt Nam sản phẩm ngân hàng đại phát triển trí tuệ Việt, hoạt động đại hóa công nghệ DAB đầu tư từ sớm f Thực trạng nguồn nhân lực, lực tổ chức quản lý Về nguồn nhân Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166 11 Với số lượng 56 người lúc khai trương hoạt động, đến 31/12/2012 tổng số nhân 4.728 người (chưa bao gồm công ty con), 60% có trình độ đại học đại học Năng lực tổ chức quản lý Từ cuối năm 2009, tiến hành thành lập số đơn vị khối quản lý rủi ro, khối nghiệp vụ tổng hợp, văn phòng quản lý thay đổi, tái cấu trúc lại khối khách hàng doanh nghiệp, khối khách hàng cá nhân, triển khai thi điểm cấu vùng hệ thống chi nhánh kiểu với cấu quản lý theo khối, vùng g Thực trạng chất lượng dịch vụ Với mục tiêu đẩy mạnh chất lượng dịch vụ từ cuối năm 2006 với phương châm “Thành công khách hàng thành công Ngân hàng”, DAB đặc biệt quan tâm đến chất lượng phục vụ khách hàng, trọng đào tạo giao tiếp cho nhân viên giao dịch, cải tiến quy trình sách đáp ứng nhu cầu hợp lý khách hàng h Vị thương hiệu, chiến lược xây dựng thương hiệu Theo kết nghiên cứu từ dự án Khảo sát tài cá nhân vào Quý 3/2011 Công ty Nielsen Việt Nam thực hiện, DAB có số sức mạnh thương hiệu (BEI) trung bình xét tổng thành phố: Hồ Chí Minh Hà Nội xếp vị trí thứ 2.2.2 Phân tích tiêu đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á a Tỷ lệ tổng chi phí tổng thu nhập Thu nhập chi phí hai yếu tố tác động trực tiếp đến lợi nhuận, mà lợi nhuận mục tiêu quan tâm hàng đầu ngân hàng Dựa vào kết thu nhập chi phí, tính toán kết lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế làm sơ cở tính toán tiêu khả sinh lời, hiệu hoạt động Footer Page 13 of 166 12 Header Page 14 of 166 Bảng 2.9 Bảng phân tích tình hình thu nhập – chi phí Ngân hàng TMCP Đông Á Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2010 Chỉ tiêu A B Tổng chi phí tổng thu nhập Tổng thu nhập Thu hoạt động tín dụng Thu từ hoạt động dịch vụ Thu từ hoạt động KD ngoại hối Thu từ hoạt động khác Tổng chi Chi trả lãi Chi hoạt động dịch vụ Chi hoạt động KD ngoại hối Chi hoạt động khác Giá trị Tỷ trọng (Triệu đồng) (%) Năm 2011 Tỷ Giá trị trọng (Triệu (%) đồng) Năm 2012 Giá trị Tỷ trọng (Triệu đồng) (%) 0,840 0,847 0,842 5.371.310 8.210.163 8.499.932 4.508.605 84% 7.348.942 90% 7.457.648 88% 405.432 8% 466.687 6% 528.768 6% 241.490 4% 368.525 4% 462.730 5% 215.783 4% 26.009 0% 50.786 1% 4.513.796 3.134.577 69% 6.954.656 4.881.882 70% 7.154.166 4.963.253 69% 66.062 1% 84.433 1% 120.071 2% 230.052 5% 396.375 6% 600.436 8% 1.083.105 24% 1.591.966 23% 1.470.406 21% “Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán DAB” b Hiệu suất sử dụng vốn Năm 2012, tỷ suất sử dụng vốn đạt 82% giảm 9% so với năm 2011 tương ứng với mức giảm lợi nhuận ngân hàng Đây tình hình chung hầu hết ngân hàng thương mại nước Theo báo cáo tổng kết NHNN, năm 2012 tổng lợi nhuận Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 13 toàn ngành giảm gần 50% so với năm 2011, số ngân hàng lớn có mức giảm lợi nhuận 50% so với năm trước c Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng năm 2010 đạt 3,59% tăng mạnh vào năm 2011 với mức 5.61%, đến năm 2012 tỷ suất giảm nhẹ xuống 4.92% Nguyên nhân biến động lãi suất cho vay giai đoạn cao, lãi suất đầu mức từ 20%/năm trở lên dẫn đến thu nhập từ lãi tăng mạnh năm 2011 chi phí lãi tăng tương ứng Đến năm 2012, lãi suất cho vay giảm từ 20%/ năm 12% đến 13%/năm, nhiên tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng đảm bảo mức 4,92%, đánh giá hiệu góc độ khả sinh lời hoạt động tương đối cao Nhìn chung tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng DAB có tăng trưởng bền vững d Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên DAB năm qua có tăng trưởng ổn định Năm 2011 tỷ lệ đạt 4,76%, tăng 1,76% so với năm 2010, đến năm 2012, tỷ lệ có giảm nhẹ còm 4,24% so với năm 2011 Đáng ý năm 2010, tỷ lệ giảm mạnh 3%, nguyên nhân ngân hàng nâng mức lãi suất huy động đầu vào cạnh tranh huy động với ngân hàng khác thị trường, điều khiến cho chi phí nguồn vốn đầu vào tăng lên từ làm giảm tỷ lệ thu nhập lãi cận biên năm 3% Như vậy, NIM ngân hàng suy giảm chủ yếu tăng trưởng huy động cao cho vay thấp khiến nguồn vốn bị ứ đọng e Tỷ lệ thu nhập lãi cận Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên năm liên tục âm nguồn thu phí từ dịch vụ cao chi phí lãi mà ngân hàng phải chịu (gồm tiền lương, chi phí sửa chữa, bảo hành thiết bị, chi phí tổn thất tín dụng) Nhìn chung, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên DAB thấp khoản chi phí lãi cao, tỷ lệ thu từ phí tổng nguồn thu ngân hàng tăng nhanh năm qua Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 14 Trong lĩnh vực dịch vụ, DAB không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt đối tượng khách hàng cá nhân theo đuổi chiến lược bán lẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường, DAB khoản chi phí lớn Và hầu hết NHTM nay, chênh lệch lãi thường âm, chi phí lãi nhìn chung vượt thu từ phí f Tổng thu nhập tổng tài sản Tỷ lệ tổng thu nhập tổng tài sản DAB tăng không qua năm Năm 2010 đạt 9,61% đến năm 2011 đạt 12,68% mức tăng tương ứng 3,07% đến năm 2012 giảm nhẹ 12.27%, tức giảm 0,41% so với năm trước Điều cho thấy sau sụt giảm hiệu sử dụng tài sản từ năm 2010, ban lãnh đạo ngân hàng nỗ lực trọng đến việc sử dụng tài sản việc kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận mang lại hiệu cao cho ngân hàng g Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản – ROA Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản bình quân từ năm 2008 đến năm 2011 tương đối ổn định, nhiên đến năm 2012, tỷ lệ 0.83%, giảm gần 50% so với năm trước tổng tài sản năm tăng 7% Nguyên nhân sụt giảm đáng kể chi phí rủi ro tín dụng chi phí hoạt động tăng khiến cho lợi nhuận sau thuế năm 2012 thấp đạt 577 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2011, đạt 78% so với kế hoạch đề h Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu - ROE Cũng tương tự ROA, ROE tăng trưởng tương đối ổn định từ năm 2008 đến năm 2011 Tuy nhiên đến năm 2012, ROE 12% giảm 43% so với năm 2011 ROE ngân hàng sụt giảm dễ hiểu bối cảnh hoạt động ngân hàng gặp khó khăn, tín dụng tăng trưởng yếu lãi suất cho vay liên tục giảm, đồng thời nợ xấu ngân hàng tăng cao khiến chi phí lập dự phòng rủi ro lớn Lợi nhuận vốn chủ sở hữu giảm mạnh, cổ tức chi trả cho cổ đông giảm năm 2012 10% i Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất gần ROA hiệu suất sử dụng tài sản ngân Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 15 hàng lớn Mặc dù năm 2011 tỷ suất lợi nhuận cao năm nhiên có chênh lệch cao tỷ suất lợi nhuận tỷ số ROA, điều cho thấy hiệu sử dụng tài sản năm chưa cao 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.3.1 Những mặt tích cực a Về tình hình hoạt động kinh doanh Về hoạt động huy động vốn Trong giai đoạn từ 2010 đến nguồn vốn huy động DAB từ kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20% Đạt tốc độ chủ yếu suốt thời gian hoạt động, DAB có chủ trương đắn, động linh hoạt điều hành lãi suất, phí điều vốn nội theo hướng linh hoạt để phù hợp với thị trường, thực tốt sách khách hàng với nhiều chương trình tiếp thị, khuyến mãi, đồng thời thời gian qua DAB nâng cao vị trí thương hiệu, tạo lòng tin khách hàng Về hoạt động cấp tín dụng Hoạt động cấp tín dụng DAB giai đoạn 2010- 2012 tăng trưởng mạnh tương ứng với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn Thực chủ trương Chính phủ việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh DAB tích cực thực cho vay tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiêu dùng cá nhân Tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt mức trung bình 15% DAB quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ quy trình thủ tục nhằm rút ngắn thời gian vay khách hàng Các loại hình cấp tín dụng DAB đa dạng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân bổ sung vốn lưu động, xuất nhập khẩu, xây dựng, sửa chữa nhà, tiêu dùng, mua ôtô… Về phát triển sản phẩm kinh doanh dịch vụ DAB sở hữu mạng lưới khách hàng đa dạng từ cá nhân đến tổ chức, trải rộng toàn quốc với số lượng triệu Footer Page 17 of 166 Header Page 18 of 166 16 khách hàng Dựa tảng công nghệ đại sở hạ tầng hoàn chỉnh, DAB ngày nâng cao chất lượng dịch vụ triển khai nhiều loại hình sản phẩm Với mạnh công nghệ đại mạng lưới giao dịch trải khắp nước, DAB cung cấp nhiều hình thức toán thuận tiện cho khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp Hiện nay, dịch vụ toán quốc tế DAB triển khai hầu hết chi nhánh toàn hệ thống đa dạng với hình thức thư tín dụng, nhờ thu, chuyển tiền, bao toán… Về số hiệu hoạt động Đánh giá hiệu hoạt động DAB thời gian qua thông qua số tài giai đoạn 2010 – 2012 hiệu hoạt động kinh doanh DAB tương đối ổn định thể qua số phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh: tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng, NIM, ROA, ROE b Về cấu tổ chức mô hình hoạt động kinh doanh Về cấu tổ chức: DAB chuyển đổi thành công sang cấu mô hình tổ chức theo chiến lược kinh doanh tổng thể giai đoạn 2012 – 2015 Thành lập số đơn vị khối quản lý rủi ro, khối nghiệp vụ tổng hợp, văn phòng quản lý thay đổi, tái cấu trúc lại khối khách hàng doanh nghiệp, khối khách hàng cá nhân, triển khai thí điểm cấu vùng hệ thống chi nhánh kiểu Bên cạnh đó, DAB trọng việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ nghiệp vụ bán hàng, giao dịch tín dụng dịch vụ khách hàng c Về xây dựng thương hiệu Đến nay, thương hiệu ngân hàng Đông Á đông đảo khách hàng biết đến với nhiều thành phần khác nhau, đặc biệt đối tượng sinh viên trường học, cán công nhân viên làm việc công ty, xí nghiệp, khối hành nghiệp nước, doanh nghiệp thương mại Công tác xây dựng thương hiệu DAB xem bước đầu thành công, mở nhiều hội hoạt động kinh doanh mình, tạo lợi cho việc quảng bá sản phẩm dịch vụ Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166 17 2.3.2 Những mặt tồn nguyên nhân a Thị phần huy động vốn cho vay thấp Đối với hoạt động huy động vốn Bảng 2.12 Vốn huy động NHTM Đơn vị tính: Tỷ đồng Tổng vốn huy động Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Eximbank 38.766 58.151 53.653 70.458 ACB 86.919 106.937 142.218 125.234 STB 60.516 78.335 75.092 107.459 Techcombank 62.347 80.551 88.648 111.462 MB 39.978 65.741 89.549 117.747 Đông Á Bank 36.714 47.756 48.120 61.691 “Nguồn: Tổng hợp từ nguồn tài liệu tham khảo” Mặc dù tốc độ huy động vốn liên tục tăng với mức trung bình 20% giai đoạn 2009 – 2012, thị phần huy động vốn giai đoạn 2009 – 2012 tăng đáng kể nhiên so sánh với số ngân hàng thuộc nhóm NHTMCP thị phần huy động DAB thấp Đối với hoạt động cho vay Mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình giai đoạn 2010 – 2012 đạt 19% nhiên thị phần tín dụng DAB liên tục giảm cạnh tranh hoạt động tín dụng Việt Nam cao mảng tạo thu nhập ngân hàng Footer Page 19 of 166 Header Page 20 of 166 18 Bảng 2.13 Dư nợ cho vay NHTM Đơn vị tính: Tỷ đồng Cho vay Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Eximbank 38.382 62.346 74.663 74.922 ACB 62.358 87.195 102.809 102.815 STB 59.657 82.485 80.539 96.334 Techcombank 42.093 52.928 63.451 68.261 MB 29.588 48.797 59.045 74.479 Đông Á Bank 34.356 38.321 44.003 50.650 “Nguồn: Tổng hợp từ nguồn tài liệu tham khảo” Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng năm 2012 cao, mức 3,95% tăng vọt so với năm trước, mức báo động cần thiết ngân hàng phải đưa biện pháp kịp thời để thu hồi xử lý nợ xấu Trình độ chuyên môn số cán tín dụng hạn chế, khả thẩm định dự án kinh doanh lực tài khách hàng thiếu xác b Sản phẩm khả cung cấp dịch vụ chưa cạnh tranh Mặc dù thời gian qua DAB liên tục đưa nhiều sản phẩm sản phẩm DAB chưa có nhiều bước đột phá mang tính cạnh tranh mạnh thị trường so với ACB, Sacombank Techcombank Dịch vụ toán quốc tế DAB đáp ứng tương đối đầy đủ cho khách hàng loại dịch vụ toán hạn chế dịch vụ toán đại bao toán, mở LC, chiết khấu chứng từ Ngoài hiệu hoạt động kinh doanh ngoại hối thấp, lãi ròng năm liên tiếp điều âm khả dự báo biến động tỷ giá gây tác động xấu, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng c Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh thấp Mặc dù thời gian qua số tài đo lường hiệu hoạt động kinh doanh DAB tương đối ổn định, nhiên, so với số ngân hàng có quy mô bề day lịch sử Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 19 hoạt động DAB thấp * Tỷ số lợi nhuận sau thuế tổng tài sản bình quân thấp Biểu đồ 2.20 Biểu đồ so sánh ROA NHTM “Nguồn: Tổng hợp từ nguồn tài liệu tham khảo” Tín dụng tăng thấp, lãi suất vay giảm, chi phí hoạt động dự phòng rủi ro tăng cao nguyên nhân khiến cho lợi nhuận DAB năm 2012 giảm mạnh, từ khiến cho số ROA thấp Hầu hết khoản doanh thu ngân hàng giảm, hoạt động kinh doanh ngoại hối vàng lỗ nhiều nhất, lỗ khoản 109.856 triệu đồng * Tỷ số lợi nhuận sau thuế tổng vốn chủ sở hữu bình quân thấp Biểu đồ 2.21 Biểu đồ so sánh ROE NHTM “Nguồn: Tổng hợp từ nguồn tài liệu tham khảo” Cùng với ROA ROE DAB thấp nhóm NH TMCP lựa chọn theo bảng thống kê d Cơ cấu nguồn thu phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng Một số nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế DAB thấp so với ngân hàng so sánh cấu nguồn thu chưa có đa dạng đáng kể, thu từ lãi chiếm tỷ trọng Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 20 chủ yếu cấu nguồn thu (từ 84% năm 2010 lên đến 90% năm 2012) nguồn thu từ hoạt động khác chiếm thấp đặc biệt nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chiếm khoảng 6% (từ năm 2010 đến năm 2012) Việc nguồn thu phụ thuộc vào hoạt động tín dụng dẫn đến rủi ro giảm lợi nhuận lớn năm tình hình lãi suất biến động mạnh cộng với kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn dẫn đến nợ xấu gia tăng làm tăng chi phí dự phòng nợ hạn e Chính sách khách hàng chưa đồng bộ, công tác quản lý phối hợp phòng ban chưa thật hiệu Chính sách khách hàng chưa đồng bộ, chưa thiết thực chuyên nghiệp, cụ thể như: - Danh mục sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng - Việc phát triển khách hàng đẩy mạnh khách hàng cũ với tốc độ chậm phụ thuộc nhiều vào sách khách hàng chưa thực mang lại hiệu thiết thực để khách hàng thấy cạnh tranh vượt trội so với ngân hàng khác Công tác điều hành phối hợp Hội sở chi nhánh chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời, chưa hỗ trợ chi nhánh hiệu thích ứng với biến động liên tục thị trường Ngoài với mô hình xây dựng dẫn đến khối hình thành hệ thống DAB với chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, chưa hoàn thiện dẫn đến việc hỗ trợ lẫn gặp nhiều khó khăn f Hạn chế đội ngũ cán bộ, nhân viên Do tác động trình cạnh tranh, nhiều cán giỏi DAB ngân hàng cổ phần, ngân hàng có vốn đầu tư nước chiêu mộ, đặc biệt hai thành phố lớn Hà Nội TP.HCM Một số cán giỏi DAB có đủ khả trình độ chuyên môn để đóng góp cho phát triển DAB họ thiếu nhiệt huyết quan tâm đến Ngân hàng sách lương, thưởng, phúc lợi DAB chưa khuyến khích họ phát huy hết khả Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 21 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.2.1 Giải pháp chiến lược kinh doanh Hiện nay, ngành ngân hàng Việt Nam có cạnh tranh khốc liệt ngân hàng với việc thu hút khách hàng sản phẩm DAB khác biệt đáng kể Vì vậy, để nâng cao hiệu hoạt động, chiến lược kinh doanh DAB phải tạo khác biệt vượt trội với biện pháp sau: a Biện pháp nhằm tăng trưởng số lượng khách hàng - Biện pháp chiến dịch tiếp thị khách hàng mục tiêu - Biện pháp sản phẩm giá - Biện pháp tăng cường đội ngũ bán hàng - Biện pháp phát triển mạng lưới, kênh phân phối - Nhóm biện pháp phát triển thương hiệu b Biện pháp tăng cường doanh thu lợi nhuận từ khách hàng - Phân khúc khách hàng quản lý danh mục khách hàng - Phát triển sản phẩm - Quản lý biên độ sinh lời - Tăng cường bán chéo bán thêm - Quản lý nợ hạn hiệu c Giảm tỷ lệ chi phí/doanh thu Như phân tích chương 2, thông qua số đánh giá hiệu hoạt động cho thấy, so với NHTM khác, hiệu hoạt động DAB thấp sử dụng chưa hiệu yếu tố đầu vào, cụ thể chi phí chi cho hoạt động ngân hàng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Vì vậy, tác giả đề xuất biện pháp nhằm giảm tỷ lệ chí phí/ doanh thu nhằm tăng lợi nhuận hiệu hoạt động cho ngân hàng Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 d Dịch vụ khách hàng vượt trội 3.2.2 Giải pháp hoạt động huy động vốn So với NHTM có quy mô bề dày lịch sử nguồn vốn huy động DAB thấp chi phí cho hoạt động tương đối cao, yếu tố đầu vào đóng vai trò định cho hiệu hoạt động ngân hàng, tác giả đề xuất giải pháp sau nhằm nâng cao hiệu cho hoạt động sau: a Đối với nhóm tiền gửi không kỳ hạn b Đối với nhóm tiền gửi có kỳ hạn c Đối với nhóm tiền gửi ngoại tệ 3.2.3 Giải pháp hoạt động cấp tín dụng Thời gian qua cho thấy, chất lượng quy mô tín dụng DAB chưa cao, cụ thể: - Dư nợ tín dụng DAB so với thị trường thấp - Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng năm 2012 cao, mức 3,95% tăng vọt so với năm trước - Chính sách tín dụng DAB áp dụng chưa điều chỉnh linh hoạt theo thời kỳ, theo nhóm khách hàng dẫn đến khả cạnh tranh DAB so với ngân hàng nhóm đối thủ cạnh tranh bị sụt giảm Như vậy, để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng đòi hỏi hoạt động tín dụng phải đảm bảo hạn chế rủi ro đến mức thấp mang lại lợi nhuận cao nguồn thu ngân hàng chủ yếu từ hoạt động Chính vậy, tác giả đề xuất biện pháp sau nhằm nâng cao khả cạnh tranh chất lượng tín dụng ngân hàng sau: a Về sách tín dụng b Đối với quy trình phê duyệt tín dụng, giám sát tín dụng c Đối với quy trình giao dịch tín dụng, giám sát tín dụng 3.2.4 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, kênh dịch vụ tài Một hạn chế hoạt động DAB cấu nguồn thu phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng dẫn đến khả giảm lợi nhuận lớn từ ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166 23 năm tình hình lãi suất biến động mạnh cộng với kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, nợ xấu gia tăng làm tăng chi phí dự phòng Chính vậy, đa dạng hóa sản phẩm, kênh dịch vụ tài giải pháp cần thiết giai đoạn 3.2.5 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Một yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng nguồn nhân lực Việc sử dụng nhân lực có đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn giúp cho ngân hàng tạo lập khách hàng trung thành, ngăn ngừa rủi ro xảy hoạt động kinh doanh, đầu tư nhân tố giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí hoạt động Dựa tình hình thực tế nguồn nhân lực DAB, tác giả đề xuất biện pháp sau: a Về công tác tuyển dụng b Về công tác đào tạo c Về công tác khen thưởng 3.2.6 Giải pháp xây dựng môi trường giao dịch chuyên nghiệp, thân thiện Khách hàng điều kiện tiên để ngân hàng tồn phát triển Chìa khoá thành công cạnh tranh trì không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả đề xuất giải pháp xây dựng môi trường giao dịch chuyên nghiệp, thân thiện nhằm thu hút khách hàng góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho ngân hàng 3.2.7 Giải pháp xây dựng quảng bá thương hiệu, hoạt động tiếp thị Thời gian qua, thương hiệu ngân hàng Đông Á đông đảo khách hàng biết đến, nhiên bối cảnh cạnh tranh khốc liệt NHTM yêu cầu xây dựng quảng bá thương hiệu cần xúc tiến triển khai mạnh mẽ nhằm giữ chân khách hàng hữu thu hút khách hàng 3.2.8 Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 24 KẾT LUẬN Bất kỳ tổ chức kinh tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh có mục tiêu lợi nhuận, yếu tố lợi nhuận tác động thúc đẩy trở lại làm cho tổ chức kinh tế hoạt động ngày hiệu Các tổ chức tín dụng nói chung ngân hàng thương mại nói riêng không ngoại lệ, hiệu hoạt động cao, lợi nhuận ngày tăng với việc hạn chế rủi ro đến mức thấp mục tiêu ngành ngân hàng Đề tài luận văn “ Phân tích hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á” chọn nghiên cứu để góp phần phân tích thực trạng tình hình hiệu hoạt động DAB Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn khái quát hóa sở lý thuyết hiệu hoạt động NHTM, tổng kết điểm mạnh vấn đề tồn hoạt động kinh doanh DAB đề xuất hệ thống giải pháp đồng nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Các giải pháp nêu luận văn dựa lý luận khoa học sở thực tiễn, có tính khả thi có sử dụng nghiên cứu ứng dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh DAB Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu có giới hạn, mức độ phân tích, đánh giá giải pháp đề xuất không tránh khỏi hạn chế Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy hướng dẫn, đồng nghiệp, cán quản lý ngân hàng TMCP Đông Á mong muốn nhận đóng góp, giúp đỡ nhà khoa học, nhà quản lý bạn đọc liên quan đến lĩnh vực Footer Page 26 of 166 ... vấn đề lý luận phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á Tổng quan... CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông. .. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.2.1 Giải pháp chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Phân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Phân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay