Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:51

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ÁI HIỀN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: TS Nguyễn Xuân Lãm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một cấu trúc tài hay cấu tài trợ phù hợp định quan trọng doanh nghiệp không tối đa hóa lợi ích thu từ cá nhân tổ chức liên quan tới doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp mà tác động định tới lực kinh doanh doanh nghiệp môi trường cạnh tranh Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thực phẩm nên niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam doanh nghiệp phát triển tăng trưởng cao Nhưng công nghiệp thực phẩm Việt Nam phát triển mức trung bình, đa số phải nhập nguyên liệu, phụ thuộc vào tỉ giá, tác động mạnh đến kết kinh doanh tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết ngành Do để nâng cao lực cạnh tranh khẳng định tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực nhiều biện pháp, việc lực chọn cấu trúc tài hợp lý biện pháp quan trọng cần thiết.Với lý trên, tác giả định chọn đề tài: Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêmyết thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận cấu trúc tài nhân tố tác động đến cấu trúc tài doanh nghiệp Vận dụng lý thuyết tài nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc tài vào ngành cụ thể Việt Nam để phân tích thực trạng cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng Footer Page of 166 Header Page of 166 đến cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam để từ phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc công ty cổ phần ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Kiểm định tác động nhân tố đến cấu trúc tài từ đưa kiến nghị dựa kết nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian: Dữ liệu phục vụ cho trình nghiên cứu lấy từ báo cáo tài 28 doanh thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011, 2012, 2013 + Về không gian: luận văn thực nghiên cứu với 28 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam công bố báo cáo tài năm 2013 + Về nội dung: luận văn tập trung nghiên cứu cấu trúc tài nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài tài liệu lý thuyết cấu trúc tài nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc tài trước - Dùng phương pháp thống kê mô tả, so sánh để phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp Footer Page of 166 Header Page of 166 - Sử dụng công cụ phân tích liệu để thực nghiên cứu như: tính toán số excel, sử dụng chương trình SPSS 16.0 để xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài ước lượng mối quan hệ tỷ suất nợ nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài của28 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cấu trúc tài doanh nghiệp Chương 2: Đặc điểm ngành thực phẩm thiết kế nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3:Kết phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 4: Hàm ý sách kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Tài phạm trù kinh tế đồng thời phạm trù lịch sử phát sinh, tồn phát triển nhà nước kinh tế hàng hóa tiền tệ Tài xét phạm vi có tài nhà Footer Page of 166 Header Page of 166 nước, tài tổ chức kinh tế xã hội phạm vi nghiên cứu đề tài tác giả giới hạn nghiên cứu tài doanh nghiệp 1.1.2 Cấu trúc tài doanh nghiệp a Khái niệm cấu trúc tài doanh nghiệp Cấu trúc tài theo quan điểm nhà kinh tế tương đối đồng nhất, hiểu cách chung cấu trúc tài phản ánh mối quan hệ tỷ lệ vốn chủ sở hữu toàn nợ phải trả tính toán từ bảng cân đối kế toán doanh nghiệp b Các tiêu phản ánh cấu trúc tài doanh nghiệp c Các tiêu đánh giá cấu trúc tài 1.1.3 Lý thuyết cấu trúc tài doanh nghiệp a Lý thuyết Modigliani Miller (Lý thuyết M&M) Modigliani Miller cho giá trị DN có vay nợ lớn giá trị DN tài trợ hoàn toàn vốn CSH chi phí lãi vay khấu trừ thuế khuyến khích DN vay nợ để tận dụng lợi thuế từ làm tăng giá trị DN thị trường b Lý thuyết cân đối (The trade-off Theory) Việc đời sau giúp lý thuyết cân đối có cách nhìn nhận vấn đề đầy đủ so với lý thuyết MM Theo Jensen Meckling (1978) , doanh nghiệp phải cân đối chi phí khốn khó tài chính( chi phí kiệt quệ tài – financial distress costs), chi phí đối tác (chi phí đại diện – agency costs) khoản lợi từ thuế để xác định cấu trúc vốn tối ưu Theo MM, khoản lợi phần khấu trừ thuế lãi vay, góp phần khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt động kinh doanh Footer Page of 166 Header Page of 166 c Lý thuyết trật tự phân hạng (The Pecking – order Theory) Tỷ suất nợ DN theo lý thuyết pecking – order phản ánh nhu cầu tích lũy nguồn tài trợ từ bên hay thể thâm hụt tài (Myer 1984).Xem phần lợi nhuận để lại nguồn đầu tư ưu tiên sử dụng nên khả sinh lợi doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng rõ đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Đồng thời, tâm lý không muốn chuyển đỗi từ người chủ thành người mang nợ, không thích chia lợi nhuận doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhiều ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp, nên tốc độ tăng trưởng nhân tố ảnh hưởng xác định từ lý thuyết d Lý thuyết thông tin bất đối xứng Lý thuyết thông tin bất đối xứng đời nhằm mục đích giải thích sách tài trợ doanh nghiệp, gọi quan hệ đối tác.Thực tế nhà quản trị thường quan tâm đến việc tối đa hóa giá trị cổ đông cho nhà đầu tư cổ đông họ thường hiểu rõ nhà đầu tư bên (tính bất cân xứng thông tin) hội đầu tư tốt hay xấu, nên có hội tốt DN hạn chế sử dụng vốn từ bên 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Phân tích tỷ suất nợ Tỷ số đo lường mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp so với tài sản Footer Page of 166 Header Page of 166 1.2.2 Xác định nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài doanh nghiệp a Quy mô doanh nghiệp Quy mô doanh nghiệp xem dấu hiệu để nhà đầu tư bên biết đến doanh nghiệp.Một doanh nghiệp có quy mô lớn có lợi kinh tế cạnh tranh b Cơ cấu tài sản Cơ cấu tài sản đo lường thông qua tiêu tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản Về mặt lý thuyết, tỷ lệ tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn doanh nghiệp có nhiều hội chấp tài sản để tiếp cận nguồn vốn bên Một doanh nghiệp có giá trị tài sản cố định cao tức có giá trị tài sản chấp cao doanh nghiệp dễ dàng việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng c Hiệu hoạt động kinh doanh Hiệu kinh doanh đo lường khả sinh lời từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Theo lý thuyết M&M, doanh nghiệp có khả sinh lời lớn thường sử dụng nợ rào chắn thuế thu nhập doanh nghiệp Như vậy, khả sinh lời doanh nghiệp chiều với tỷ lệ nợ Nhưng theo lý thuyết trật tự phân hạng, nhà quản trị doanh nghiệp có thông tin giá trị doanh nghiệp tốt nhà đầu tư bên Sự bất cân xứng thông tin dẫn đến chi phí huy động vốn từ bên cao d Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng cho thấy khả phát triển doanh nghiệp.Hầu hết lý thuyết tài cho tốc độ tăng trưởng có mối quan hệ ngược chiều với tỷ lệ nợ Footer Page of 166 Header Page of 166 e Khả toán hành Ðược đo lường tài sản lưuđộng nợ ngắn hạn Các doanh nghiệp có khả toán hành cao sử dụng nhiều nợ vay doanh nghiệp trả khoản nợ vay ngắn hạn đến hạn Mặt khác, doanh nghiệp có nhiều tài sản có tính khoản cao sử dụng tài sản để tài trợ cho khoản đầu tư f Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh thường đo lường thông qua độ lệch chuẩn lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế lãi vay Khi rủi ro kinh doanh lớn nhà đầu tư bên niềm tin vào doanh nghiệp, khả tiếp cận nguồn vốn từ bên thấp g Hình thức sở hữu doanh nghiệp Sự khác biệt hình thức sở hữu loại hình doanh nghiệp bị rang buộc quy định có tính pháp lý tư cách pháp nhân, điều kiện hoạt động…Do vậy, mục đích, điều kiện khả tiếp cận nguồn tài doanh nghiệp có hình thức sở hữu khác khác Vì loại hình doanh nghiệp có cấu trúc tài khác h Một số nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới cấu trúc tài doanh nghiệp Trong tình hình kinh tế toàn cầu hóa nay, điều kiện biến động kinh tế trở nên phức tạp sách kinh tế vĩ mô nhân tố định lựa chọn cấu trúc tài Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÀNH THỰC PHẨMVÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH THỰC PHẨM NƯỚC TA 2.1.1 Giới thiệu ngành thực phẩm Việt Nam Ngành chế biến thực phẩm chiếm tỷ lệ đáng kể sản lượng đầu ngành công nghiệp nói chung tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nói riêng Ước tính, lượng tiêu thụ thực phẩm hàng năm chiếm khoảng 15% GDP cho thấy ngành công nghiệp tiềm 2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam a Tình hình chung doanh thu tốc độ tăng doanh thu Năm 2012 doanh thu tăng so với 2011 nhiên qua năm 2013 nhà nước đề nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên tốc độ tăng GDP thấp nhiều so với nhiều năm trở lại dẫn đến tốc độ tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp ngành thực phẩm giảm mạnh, đa số công ty giảm doanh thu so với 2012 có số doanh nghiệp thực phẩm có tốc độ tăng doanh thu nhỏ b Lợi nhuận trước thuế tỷ suất lợi nhuận doanh thu Nhìn chung hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166 10 triển kinh tế 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.3.1 Giả thuyết nghiên cứu Mô hình xây dựng nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài dự kiến có nhân tố sau: a Quy mô doanh nghiệp Giả thuyết đặt quy mô doanh nghiệp quan hệ chiều với tỷ suất nợ b Cơ cấu tài sản Giả thuyết là: cấu trúc tài sản có quan hệ chiều với tỷ suất nợ c Hiệu hoạt động kinh doanh Giả thuyết đặt là: hiệu hoạt động quan hệ ngược chiều với tỷ suất nợ d Rủi ro kinh doanh Giả thuyết đặt là: rủi ro kinh doanh tỷ suất nợ có quan hệ ngược chiều Sử dụng hệ số biến thiên để đánh giá rủi ro kinh doanh e Sự tăng trưởng doanh nghiệp Giả thuyết đặt là: nhân tố tãng trýởng doanh nghiệp quan hệ chiều với tỷ suất nợ f Khả toán hành Giả thuyết đặt là: khả toán hành có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với tỷ suất nợ g Hình thức hữu doanh nghiệp Giả thuyết đặt là: hình thức sở hữu doanh nghiệp có ảnh hưởng tới cấu trúc tài Footer Page 12 of 166 11 Header Page 13 of 166 2.3.2 Mô hình nghiên cứu Mẫu sủ dụng gồm 28 doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011à 2013.Mô hình hồi quy viết dạng: Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ … + βnXn + ε 2.3.3 Mô tả đo lường biến Nhân tố Quy mô nghiệp doanh Cơ cấu tài sản Hiệu doanh Tốc độ Biến trưởng độc lập Giả thiết Biến mã hoá kinh Doanh thu X1 + Vốn chủ sở hữu X2 + Tỷ trọng tài sản cố định X3 + Tỷ suất sinh lời tài sản X4 - Tỷ suất sinh lời VCSH X5 - tăng Tốc độ tăng trưởng DT X6 Khả toán X7 Khả hành toán Khả toán nhanh X8 Rủi ro kinh doanh Hệ số biến thiên ROA X9 Tỷ lệ sở hữu nhà nước D HÌnh thức sở hữu 1: Có sở hữu nhà nước doanh nghiệp 0: Không có sở hữu nhà nước Tỷ suất nợ Y Biến phụ Cấu trúc tài thuộc Footer Page 13 of 166 + C 12 Header Page 14 of 166 2.3.4 Quy trình nghiêu cứu Bước 1: Xây dựng lựa chọn tiêu phản ánh cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp Bước 2: Thu thập liệu Bước 3: Mã hóa biến Bước 4: Kiểm tra liệu trước phân tích hồi quy Bước 5: Xác định mối quan hệ tương quan biến độc lập biến phụ thuộc cách tính hệ số tương quan r (Peron correlation coefficient ) Bước 6: Xác định nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài doanh nghiệp Bước 7: Kiểm định vi phạm giả thiết mô hình đưa kết nghiên cứu đề tài CHƯƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIẸP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1.1 Đặc điểm tỷ suất nợ doanh nghiệp nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Số lượng doanh nghiệp phân tích 28 doanh nghiệp Ta thấy tỷ suất nợ trung bình 43.17% Công ty có tỷ suất Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 13 nợ thấp đạt 16%, doanh nghiệp có tỷ suất nợ cao 74%, khoảng biến thiên thực tế 54% a Quy mô doanh nghiệp Quy mô hoạt động doanh nghiệp có mức trung bình 1,9E12 Độ lệch chuẩn mẫu 4,11E12 Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ 9,54E10, cao 2,13E13, khoảng chênh lệch 2,12E13 Điều nói lên doanh nghiệp thực phẩm có quy mô chênh lệch không nhỏ Nhìn chung tổng thể công ty có doanh thu cao có tỷ suất nợ cao, nói cách khác công ty có quy mô lớn vay nợ nhiều b Cơ cấu tài sản Cấu trúc tài sản doanh nghiệp có mức trung bình 29,42% Độ lệch chuẩn mẫu 14,46% cho thấy độ lệch phân phối Các doanh nghiệp có cấu trúc tài sản thấp đạt 9% doanh nghiệp đạt cấu trúc tài sản cố định cao đạt 68% Khi doanh nghiệp có tỷ lệ TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn doanh nghiệp có nhiều hội chấp tài sản để tiếp cận với nguồn vốn vay từ bên c Hiệu hoạt động kinh doanh ROA doanh nghiệp có mức trung bình 13,19% Độ lệch chuẩn mẫu 9,59% Các doanh nghiệp ROA thấp đạt 0,1068% doanh nghiệp ROA cao đạt 35,53%.Khoảng biến thiên thực tế 46,21% Cho thấy sức sinh lời tài sản doanh nghiệp thực phẩm có chênh lệch lớn.Số liệu cho thấy doanh nghiệp có ROA nhỏ có tỷ suất nợ cao Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 14 d Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp có mức trung bình 15,61% Độ lệch chuẩn mẫu 81,47% Các doanh nghiệp tốc độ tăng trưởng thấp đạt -0,0498% doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao đạt 431%.Khoảng biến thiên thực tế 431,41% Nhìn chung có khác biệt rõ rệt khả tăng trưởng doanh nghiệp thực phẩm.Số liệu cho thấy doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao có tỷ suất nợ cao e Khả toán Khả toán doanh nghiệp có mức trung bình 1,469% Độ lệch chuẩn mẫu1,04 cho thấy độ lệch phân phối Các doanh nghiệp có khả toán thấp đạt 0,374 doanh nghiệp có khả toán cao đạt 3,84 khoảng biến thiên thực tế 3,46 Nhìn chung khả toán doanh nghiệp thực phẩm chưa cao f Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh doanh nghiệp có mức trung bình 0,1559 Độ lệch chuẩn mẫu 1,118 cho thấy độ lệch phân phối Các doanh nghiệp có rủi ro kinh doanh thấp đạt -4,59 doanh nghiệp có rủi ro kinh doanh cao đạt 1,799 khoảng biến thiên thực tế 6,395 Từ bảng 3.14 ta thấy được, doanh nghiệp thuộc nhóm có độ rủi ro cao có tỷ suất nợ nhỏ 49.22%, nhóm có mức độ rủi ro từ đến có tỷ suất nợ 53.73% cuối nhóm doanh nghiệp có mức độ rủi ro nhỏ có tỷ suất nợ cao 62.74% Từ số liệu cho thấy doanh nghiệp có rủi ro kinh Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 15 doanh nhỏ tỷ suất nợ lại lớn g Hình thức sở hữu doanh nghiệp Tỷ suất nợ doanh nghiệp có 0% vốn nhà nước 0.34 thấp doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nhà nước từ 0%-40% 0.63% Điều phần cho thấy vốn nhà nước sử dụng nợ, doanh nghiệp có vốn nhà nước lại tranh thủ tận dụng lợi việc vay nợ 3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 3.2.1 Kiểm tra số liệu Kết kiểm tra ta thấy có biến ROA tỷ suất nợ tuân theo quy luật phân phối chuẩn Các biến lại có Sig
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay