Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 91 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:51

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG N N N N Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN ẠC SĨ Q ẢN TR KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công hương Phản biện 1: S Đường Nguyễn Phản biện 2: ưng S S Đặng Thị Loan Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 Đ ính cấp thiết đề tài Đối với c c nh nghiệ n i chung c ng c c công t ni m ết tr n thị trường ch ng h n n i ri ng, ài t n v vốn uôn tr ng nh ng vấn đ n n giải Vấn đ v vốn hông ch hi nh nghiệ trình inh nh tr ng việc v ng, đ t đ u h i nghiệ mà c n th n cạnh đ , việc c c vốn ng n hàng uất suốt tr ng u nh nghiệ g h hăn i suất c , ch nh s ch th t ch t t n hiến ch nhi u nh nghiệ tìm iếm ch hình th c hu động vốn hiệu uả h hợ Trong thời gian nử đ u năm 2010 đến nhi u công ty niêm yết thị trường ch ng khoán lựa chọn hình th c hu động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu Để tăng gi cổ phiếu lên m c kỳ vọng c ng để đợt chào bán thành công, nhi u khả c c công t thu hút nhà đ u tư ằng c ch tăng ợi nhuận để tăng sinh ời tạo ni m tin ch nhà đ u tư Nhi u ằng ch ng h học đ ch ng minh ợi nhuận tr ng nh ng ếu tố u n trọng u ết định gi trị thị trường c ch thấ cổ hiếu ri n c thể để t c động đến gi h t hành Đ c ng hiến ch c c nhà uản trị c tìm c ch để c thể chu ển ịch ợi nhuận c c c ỳ c trước v ỳ c c c ỳ n cổ hiếu công t c uôn s uh c i n trước hi h t hành th m cổ hiếu nhằm tr nh th u n t m c chà ằng ch ng hi công t cổ h n ni m ết muốn hu động vốn, họ thường u ch nh ợi nhuận c c cung cấ c c nhà đ u tư để đợt n thành công Vì vậy, nhận biết hành vi u ch nh lợi nhuận c a nhà quản trị nhằm giú c c đối tượng sử d ng thông tin, đ c biệt c c nhà đ u tư c nguồn thông tin ch nh định đ n vấn đ c Footer Page of 166 nghĩ lớn c để đư Header Page of 166 uất h t t nghĩ thực ti n đ , c ng u tìm hiểu v tình hình thị trường ch ng h n Việt N m, nghi n c u c c mô hình thu ết v u ch nh ợi nhuận t c giả đ nghi n c u thực đ tài Nghi n c i c điề ch nh th m c phiế i nh n t ng t ường h p ph t hành c c công t ni m ết t n thị t ường ch ng h n Vi t Nam ục ti nghi n c c ti u nghi n c u c đ tài nhận diện khả u ch nh tăng ợi nhuận kế toán c a nhà quản trị phát hành thêm cổ phiếu nhằm t c động đến giá cổ phiếu để gi tăng ượng vốn hu động Câ hỏi nghi n c -C h c c c công t ni m ết u ch nh tăng ợi nhuận ỳ trước thời điểm h t hành th m cổ hiếu - C c ếu tố c ảnh hư ng đến hành động u ch nh ợi nhuận c c c công t ni m ết Đối tư ng phạm i nghi n c - Đối tượng nghi n c u uận văn nghi n c u việc u ch nh ợi nhuận ế t n tr ng huôn hổ chu n mực ế t n tr ng ối cảnh h t hành th m cổ hiếu r công chúng - hạm vi nghi n c u V m t hông gi n Nghi n c u ết tr n thị trường ch ng h n Việt N m c c c công t cổ h n ni m h t hành th m cổ hiếu V m t thời gi n Đ nh gi u ch nh ợi nhuận ế t n c ỳ i n trước ỳ h t hành th m cổ hiếu tr ng gi i đ ạn t năm 2010 đến 2012 hương ph p nghi n c uận văn vận toán thống ng c ch tiế cận ch ng thực, sử d ng mô hình để ch ng minh giả thuyết Thông tin, số iệu thu thậ Footer Page of 166 Header Page of 166 nguồn thông tin c thông tin v inh i n u n đến h ạt động h t hành th m cổ hiếu, ết uả h ạt động inh nh nh ố iệu s u hi thu thậ uản trị ợi nhuận c ri n ng ti n t h ạt động i mô hình đ nh gi để iểm định giả thu ết t ch ết uả thực thông u vận ng công c thống h n t n Ý nghĩa thực hi n đề tài iú c c đối tượng sử c nguồn thông tin ch nh tình hình inh nh c ng thông tin đ c iệt c c nhà đ u tư c h n nhằm đ nh gi công t để đư r h ch u n v u ết định đ u tư hợ Kết cấ đề tài Ngoài ph n m đ u kết luận luận văn gồm chư ng Chư ng C s nhà uản trị Chư ng 2: Chư ng 3: thu ết v u ch nh ợi nhuận ế t n c iả thu ết hư ng h h n t ch trình nghi n c u ết uả Chư ng : Kết uận t vấn đ nghi n c u số gợi sách ng q an tài i Footer Page of 166 ch nh Header Page of 166 C C S Ý V Đ C 1.1 N ết n C N N N nh thu thu nhậ = th N ẬN K N N À Q ẢN N ẮC Đ ợi nhuận Đ N u định c ẬN K h c N Chi h th - ết n định c u ết n ường lợi nhuận kế toán dựa vào nguyên t c s u c s dồn tích; nguyên t c ghi nhận doanh thu; nguyên t c ghi nhận chi phí 1.2 N N N ẬN V N Đ N Q C ẢN V VẬN N V C 1.2.1 Kh i ni m đ ng điề ch nh C Đ N C S C i nh K N N n a - Quản trị ợi nhuận c n thiệ c c n nh c tr ng u trình cung cấ thông tin tài ch nh nhằm đạt nh ng ợi ch c nh n (Schipper 1989) - Quản trị ợi nhuận hản nh hành động c việc ự chọn c c hư ng h àm tăng gi trị thị trường c nhà uản trị tr ng ế t n để m ng ại ợi ch c công t họ h c c tt, b Nh ng nh n tố ảnh hư ng đến việc u ch nh ợi nhuận c thể gồm ợi nhuận m c ti u, ng thư ng ch nhà uản cổ h n, thuế hợ đồng v i nh , gi trị vốn, môi trường h n mục ti c ợi nhuận m c ti u đ u ti n m c h u hướng giấu ớt người sử i ich v, urgst h r n Footer Page of 166 vốn Nhà uản c ng CTC thường ch th ch h ản Header Page of 166 c ợi nhuận m c ti u th h i ợi nhuận c trước Nhà uản c ng tr nh việc trình ỳ s với năm trước urgst h r n ợi nhuận giảm tr ng c ng ich v, ương thư ng ch nhà q Nhà uản c ng ỳ năm n s u ch nh ợi nhuận nhằm m c đ ch tối đ h m c ng thư ng c h u cổ hiếu c họ c h c, nhà uản nh nghiệ đ họ c thể sử c ng c thể s ng c c hư ng th c h c nh u để tăng gi cổ h n tr ng ng n hạn nhằm m c đ ch tăng gi trị cổ h n đ ng n m gi i t ị c ph n i cổ h n tr ng nh ng nh n tố h c t c động trực tiế đến hành vi u ch nh ợi nhuận h sử i cổ h n c thể ảnh hư ng đến chi ng vốn, gi cổ h n c s giú tăng gi trị c ảnh hư ng t ch cực đến m c độ t n nhiệm c nghiệ n n àm giảm chi h sử h ế h p đ ng a - Nhà uản hợ nh ốn c thể c hành vi u ch nh ợi nhuận để tr nh vi nh nghiệ tr nh h ch nợ ng vốn hạm c c u h ản tr ng hợ đồng v - nh nghiệ c vốn ợi nhuận ế t n m cc để hành vi u ch nh giảm ợi nhuận chịu thuế, t đ giảm số thuế TN N hải nộ ôi t ường ph p Doanh nghiệ ả hộ thường c ả vệ h i hành nhậ nhuận th h u, hướng giấu ớt ợi nhuận u hướng ch thấ nhu c u đ họ thường u ch nh ợi n s, 1 C c nh nghiệ đ ng ị u tr v vi hạm uật cạnh tr nh c ng thường giấu ớt ợi nhuận tr ng thời gi n u tr ằng c ch ghi nhận nhi u h ản tr ch trước h c ự h ng C h n, Footer Page of 166 Header Page of 166 ựa ch n 1.2.2 ch ế t n đ điề ch nh Đi u ch nh ợi nhuận c i nh thể thực thông n u c c hư ng h h c nh u Đi u ch nh ợi nhuận thông u hư ng h ế t n, u ch nh ợi nhuận thông u c c u ết định uản v thực nghiệ v inh tế u ch nh ợi nhuận tậ hợ ưới đ ự chọn c c hư ng h i Đường Ngu n ưng, 2013 a n Nếu n t n n ận nh nghiệ ghi nhận thành hư ng h nà ch n t v n nh thu, gi vốn th h tiến độ h àn nh nghiệ c thể thực hành vi u ch nh ợi nhuận thông u ước t nh m c độ h àn thành công việc n n ự chọn hư ng h nhuận gi hấu h s ch h ịch chu ển ợi c c ni n độ n n v n ận nh nghiệ c thể u ch nh ợi nhuận thông u việc ự chọn ch nh s ch v ghi nhận chi h sử ch T CĐ Ng ài r , nghiệ c thể ước t nh tr ch trước chi h sử ch h sản uất inh nh tr ng ỳ thời điểm chư nh ớn T CĐ chi h t sinh chi h m c tr ch nà s gi tăng chi h t đ ảnh hư ng đến ợi nhuận tr ng ỳ n n t n n tn t n n n t nh nghiệ c thể ự chọn c c hư ng h h m v đ nh gi sản ng h c nh u t đ ảnh hư ng đến gi vốn hàng nhuận tr ng ỳ Footer Page of 166 n ợi Header Page of 166 n n t n Đối với h ản chi h h iv v t trường hợ c thể vốn ngu n gi T CĐ h c ghi nhận chi h tr ng ỳ h t sinh Việc h n iệt nà ảnh hư ng đến ợi nhuận ế t n, đ tr ng trường hợ nà iv nh nghiệ c thể ợi ng ế t n chi h để u ch nh ợi nhuận b tn t n t n n t n n v t n - ớc t nh thời gi n hấu h T CĐ - ớc t nh số n h n ổ h m c h n ổc - ớc t nh chi h tn chi h trả trước ả hành công trình t n t nv - ớc t nh chi h - ớc t nh t - ớc t nh gi trị sản h m - ớc t nh h ản hải thu h đ i để ậ - ớc t nh h ản gi trị hàng tồn h t n ả hành sản h m ệ h àn thành công trình cung cấ ịch v ng ự h ng ị giảm gi để ậ ự h ng c t n v Nhà uản thời điểm th nh nt t t n c thể u ch nh ợi nhuận thông u , nhượng việc ghi nhận ợi nhuận h t ể n Footer Page of 166 n n T CĐ để đ thu v v nh nh h c àm chậm ại c c h ạt động h c t nn u ết định v t t Header Page 10 of 166 Nhà uản c thể u ết định đ i thời điểm ậ h hàng s ng ỳ s u h c ngược ại để u ch nh đ n n nh thu, gi vốn tr ng ỳ t n v t n n n n v t ển khai nh nghiệ c thể c t giảm c c chi h nà h c u ết định thời điểm ghi nhận để tăng ợi nhuận h c ngược ại t n v n nh nghiệ c thể t n c c h ản đ u tư đ ng sinh ời h c thực c c nghiệ v mu n cổ h n để iến c c h c tr thành công t c n, công t i n nh nghiệ nh, i n ết t đ th đổi ợi nhuận 1.2.3 C c mô h nh đ ường i nh n đư c điề ch nh - The Healy Model (1985) NDAit t TAit Ait n Discretionary accruals (DA) = TAt/At-1 - NDAt Tr ng đ NDAit N n iscr ti n r tc ccru s năm iện công t i Taiit T t Ait Tổng tài sản năm t c n t ccru s năm t c công t i công t i ố năm tr ng ỳ ước t nh t-n t-n t-1 tr ng ỳ ước t nh - The DeAngelo Model (1986) iến ế t n hông thể u ch nh c Footer Page 10 of 166 công t i năm iện Header Page 12 of 166 RECt 10 hải thu h ch hàng n tt – hải thu h ch hàng n tt-1 - n t ô h nh ngành ch m edianj TAt At S an (1991) NDAit Tr ng đ β1, β2 C c ước t nh O tr ng ỳ ước t nh - Friedlan Model (1994) ô hình ri n iến thể c DeAngelo DAit TAit Ait Salesit NDAit Salesit Tr ng đ Salesit Footer Page 12 of 166 nh thu năm t c công t i mô hình Header Page 13 of 166 11 C Ả VÀ Ả 2.1 N N N N NC NC Đối với nh ng công t ni m ết tr n thị trường ch ng h n c h ạt động h t hành ổ sung cổ hiếu việc uản trị nguồn vốn tốt hay thành công c a nhi u đợt h t hành ổ sung th ược c c ế hoạch chiến đ , nhi u công t s thu hút nhà đ u tư ằng c ch u ch nh ợi nhuận tăng trước đợt chà n nhằm tạ ni m tin ch nhà đ u tư để đợt h t hành thành công tăng gi cổ hiếu n m c ỳ vọng T h t r ết uận đ đư C c công t cổ h n c h ạt động h t hành ổ sung c hành động u ch nh tăng ợi nhuận trước thời điểm h t hành điểm h t hành thấ đ đư r c ất thường tr ng thời gi n ài thu nhậ s u thời ng n c ng ằng ch ng nhằm h ng định c c công t c u ch nh tăng ợi nhuận trước thời điểm h t hành ổ sung u đ àm ch gi trị cổ hiếu tăng, gi trị tăng nà ch m ng t nh chất tạm thời, ự đ n ợi nhuận s u h t hành giảm n Vậ s hiếu Ngu n nh n ợi nhuận c s c ảnh hư ng ớn đến gi cổ i gi cổ hiếu ch nh gi trị c tất ợi t c cổ h n tr ng tư ng i Và ợi t c cổ h n ch c thể đến t ợi nhuận c nghiệ đ , hi ợi nhuận th đổi gi cổ hiếu s th nh đổi T nh ng tr n, nghi n c u đ t r giả thu ết s u i th ết 1: t n t n tăn n ận t n nă V c cấu tổ ch c, tr n thực tế c c t ch rời gi u n s h u u n uản làm nả sinh c c mối ti u hấ tt nt t nt nh nghiệ c n t t n n n n u mô ớn ớn ự t ch rời nà ớn s ngại rằng, nh ng người uản ẫn họ mà Footer Page 13 of 166 nn s th đuổi nh ng m c u c c ợi ch c cổ đông công t Header Page 14 of 166 Kỳ vọng c 12 thị trường c c công t ớn thường c nh thể m c ợi nhuận ự nhuận ự c nà ch nh h n c c công t c c công t ớn h c ực uộc c c c ợi nh nghiệ tiến hành h ạt động u ch nh ợi nhuận C c công t gi ịch inh tr ng ỳ s u mô ớn thông thường s c số ượng hối ượng c c nh ớn h n s với c c công t nh ố ượng gi trị gi ịch u ết định m c độ iến động v ợi nhuận hi c hành động ự chọn ch nh s ch ế t n ả r h c hi u ết định thời điểm thực nghiệ v tế C thể nhận thấ u mô c inh nh nghiệ nh n tố u n trọng t c động thuận chi u đến hành động u ch nh ợi nhuận, đ nghi n c u đ t r giả thu ết s u i th ết n t n n n ận t t ận v t ạt động iểm t n s àm ch c c thông tin ế t n tr n n c gi trị h n, đồng thời c ng cố th m chất ượng c c c thông tin tài ch nh đ , chất ượng h ạt động iểm t n tốt, ch nh c ch t ch c c nhà uản trị s hải c n nh c nhi u h n việc ng m c độ sử ng c c iện h u ch nh ợi nhuận tr ng u trình uản trị c Đồng thời, th ng u n t m nhi u h n đến việc ả vệ , c c công t nh tiếng c iểm t n ớn mình, ch nh vậ n s đ u tư nhi u h n công t c iểm t n c c nh nghiệ Như vậ , tồn mối u n hệ gi chất ượng h ạt động iểm t n m c độ u ch nh ợi nhuận, đ , nghi n c u đ t r giải thu ết s u i th v ết t n n Footer Page 14 of 166 ạt n ể t n n ận t n Header Page 15 of 166 13 N 2.2 N 2.2.1 Ch n m NC i thực hi n nghi n c ẫu c nghi n c u chọn ngẫu nhi n t tổng thể n đ u c c công t cổ h n ni m ết tr n sàn gi ịch ch ng h n N O hành th m cổ hiếu tr ng gi i đ ạn t năm 2010 đến 2012 hông c ht gồm c c công t tài ch nh ng n hàng hư ng h chọn mẫu s u - Tổng thể s u hi thu thậ t nguồn t hành th m cổ hiếu c ni m ết với us ế th thời gi n h t tổ ch c ni m ết với số đ n vị tổng thể công t ượt h t hành ổ sung - Chọn mẫu ngẫu nhi n công t ni m ết số th tự t 1-10, s u đ chọn c c tổ ch c ni m ết tiế th ước nhả ự chọn h hợ để đạt c mẫu 50% - Ti u ch để công t chọn tr ng mẫu tr ng gi i đ ạn t năm 2010-2012, công t hải c t n h t hành cổ hiếu r công chúng để hu động vốn h c v ch h ạt động sản uất inh công t đ u tư C c công t nh h c ch h t hành cổ hiếu với m c đ ch trả ng công nh n vi n h c trả cổ t c hông chọn Đợt h t hành đ hải thành công nghĩ hải c nhà đ u tư th m gi đấu gi mu cổ h n c công t công t Đồng thời hải hu động vốn - ẫu chọn s tiế t c thu thậ số iệu th - Kết uả chọn mẫu h n N c ự n mà u c u công t ni m ết, tr ng đ sàn gi công t ni m ết sàn O ịch ch ng 30 công t ni m ết iệu nghi n c u CTC c c c công t ni m ết chọn mẫu, c thể KQ ĐK c CTT tr ng năm trước h t hành ổ sung, năm h t hành ổ sung năm s u h t hành ổ sung - Nếu việc thu thậ số iệu c tổ ch c ni m ết nà g nhi u h hăn số iệu công ố hông đ đ , h t hành cổ hiếu ch m c đ ch trả cổ t c h c trả ng CNV, ại r h i mẫu chọn ấ mẫu ế tiế Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 14 - Vì tr ng gi i đ ạn t năm 2010-2012 c c tổ ch c ni m ết tr ng tổng thể n đ u c thể c nhi u n h t hành cổ hiếu ổ sung n n mẫu chọn tổ ch c ni m ết đ chọn trước đ u ấ mẫu ế tiế ô h nh nghi n c 2.2.2 điề ch nh i nh n Tồn số mô hình nghiên c u điển hình đ nh gi u ch nh lợi nhuận c a nhà quản trị (xem m c 1.2.3 , tr ng đ mô hình ii n s m ưu việt Tuy nhiên, áp d ng mô hình nà đ i h i thu thập d liệu chu i thời gian (ít 20 năm c a t ng công t Đi u thực Việt Nam Một số nghiên c u khả u ch nh lợi nhuận IPO c c nước phát triển c ng g p phải h hăn này; nghiên c u đ sử d ng mô hình thay thế, ch ng hạn nghiên c u c a Friedlan (1994) sử d ng biến thể c a mô hình DeAngelo nhằm kiểm soát biến quy mô thông qua doanh thu Mô hình sử d ng luận văn ô hình ri n đ nh gi u ch nh lợi nhuận thông qua biến kế toán dồn tích u ch nh s u iến ế t n n tích c th điề ch nht iến ế t Biến ế t n tícht (TAt) = (DAt) n Doanh thut n - (TAt-1) Doanh thut-1 ô hình giả định tổng số iến ế t n ồn t ch T t ch nh ợi nhuận s u thuế h n iscr ti n r ch nh Footer Page 16 of 166 n tícht- ng ti n t h ạt động inh ccru s nh ccru st (DAt) tr n ch nh ợi nhuận u Header Page 17 of 166 C N C VÀ N C C N N N 3.1 C ính t 3.1.1 Trước hết năm th 15 À K Q Ả n c c iến c định iến ế t n ồn t ch t t ccru s c t ng công th c iến ế t n i nh = n tícht n - a th ết Để iểm s t th đ ng inh anht đổi h n iến ế t n hông thể u ch nh n n iscr ti n r ccru s , ấ t ng năm ccru s chi ch iscr ti n r ng tiền h ạt iến ế t n c thể u ch nh nh thu thu n c năm đ (Friedlan-1994) iến ế t iến ế t n n tích c th n n tícht = điề ch nht iến ế t n tícht-1 - Doanh thut n Doanh thut-1 ự c c ch ti u ợi nhuận s u thuế TN N, ưu chu ển ti n thu n t h ạt động inh nh tr ng c tài ch nh c c c công t cổ h n ni m ết thu thậ để t nh t n c c iến c mô hình Friedlan (1994) Time line Ngà N0 N-1 31/12/N-1 Footer Page 17 of 166 h t hành N+1 31/12/N0 ngà công ố BCTC trước h t hành 31/12/N+1 ngà công ố CTC s u h t hành Header Page 18 of 166 16 Năm N0 Năm c thời điểm công ố CTC trước thời điểm h t hành th m cổ hiếu Năm N Năm c thời điểm công ố CTC s u thời điểm h t hành th m cổ hiếu Đối tượng h n t ch iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh năm N0 3.1.2 Ki m nghi m gi th ết Việc iểm định thực thông u t nh t n gi trị iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh c năm N0 Nếu gi trị iến nà ớn h n tồn hành động u ch nh ợi nhuận tr ng năm N0 Trình tự thực iểm định giả thu ết n ượt s u - Thống nhuận s u thuế, mô tả c c số iệu thu thậ c ng ti n h ạt động inh nh, c c ch ti u ợi nh thu thu n tr ng c c năm nghi n c u - Kiểm nghiệm c h hông tăng trư ng năm nhằm iểm s t tăng trư ng th mô hình ri nh thu u c c n - h n t ch iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh năm N0 để đư r ết uận c h nà a Footer Page 18 of 166 hông u ch nh tăng ợi nhuận tr ng năm Header Page 19 of 166 ng 17 ng t ng h p ết q thống mô t c c ố i th th p c c năm N-1, N0, N+1 N-1 LNST Trung bình Trung vị Độ lệch chu n Giá trị nh Giá trị lớn ng tiền th n t ĐK Trung bình Trung vị Độ lệch chu n Giá trị nh Giá trị lớn Doanh thu Trung bình Trung vị Độ lệch chu n Giá trị nh Giá trị lớn N0 N+1 48.651.641.238,64 18.023.202.891,00 81.449.018.081,654 242.542.082 537.219.000.000 82.806.558.123,68 24.207.963.620,00 174.305.105.640,807 1.739.082.566 1.101.737.157.913 95.812.225.420,67 25.124.345.548,00 300.158.680.487,438 -15.156.662.177 2.432.014.997.377 87.643.286.982,23 21.299.518.946,00 271.355.958.918,671 -393.689.712.553 1.426.097.511.052 -6.313.726.360,77 518.023.444,00 372.639.287.323,561 -2.195.204.608.364 1.564.013.000.000 -11.942.563.592,53 -6.088.738.256,00 216.833.628.215,178 -1.102.257.938.237 811.730.000.000 832.635.939.843,81 324.814.526.856,00 1.856.011.174.078,0 3.684.292.905 13.017.467.629.702 1.059.749.054.761,0 420.160.613.276,00 2.251.980.128.463,2 10.176.048.524 15.062.495.833.346 1.335.412.670.440,8 518.798.310.362,00 2.727.553.000.385,1 9.613.308.536 16.879.605.000.000 b ng iểm định hi th m số hông tăng trư ng nh thu c ic n để đ nh gi c h c c công t tr ng mẫu u c c năm nghi n c u ng ng t ng h p ết q i m định ự tăng t ng th c c công t C N Ch ti u Tăng N0/N-1 Trung bình cộng 1,48159 Giá trị nh 0,60084 Giá trị lớn 8,25505 C mẫu ( ố công t ) 75 Số quan sát >1 63 T lệ ph n trăm >1 84% Wilcoxon test (p-value) 0,000 Footer Page 19 of 166 Tăng N 1/N0 1,38498 0,51726 4,40769 75 62 82,67% 0,000 anh Header Page 20 of 166 18 Nhìn chung c c công t tr ng c c năm nghi n c u đ u c động nh thu ch ng t c th mô hình ri đổi m c h ạt động, đ sử iến ng n tr ng nghi n c u u ch nh ợi nhuận c s c thu ết h ch n c  ng ể n ng thống n tăn mô t n ận nă iến ế t n n tích c th điề ch nh năm N0 Statistics DAN0 C mẫu Giá trị thực 75 Số đ n vị không u n s t Trung bình Trung vị Độ lệch chu n Giá trị nh Giá trị lớn - Qu c 0,17883929551973 0,08420203903600 0,841762247746239 -1,375313668730 6,789075991698 ảng h n t ch t thấ gi trị trung bình cộng trung vị iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh tr ng năm N0 đ u ớn h n công t chọn mẫu hải ch ng, đ c u ch nh ợi nhuận tăng tr ng trường hợ nà - Để h ng định c h hông việc u ch nh ợi nhuận tăng tr ng CTC năm N0, tiến hành s s nh gi trị iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh với Nếu gi trị iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh ớn h n ch ng t c hành động u ch nh ợi nhuận tăng ngược ại hông t c c gi trị ằng Việc s s nh thực thông qua công c thống Footer Page 20 of 166 hi th m số ilcoxon Header Page 21 of 166 19 Kết uả ch thấ c công t tr ng mẫu nghi n c u c ế t n ồn t ch c thể u ch nh tr ng năm N0 ớn h n 0,000 ố ượng công t c h n chiếm , iến -v u iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh ớn số công t tr ng mẫu nghi n c u Đi u đ ch thấ c c công t c u ch nh tăng ợi nhuận tr ng năm c thời điểm ậ  CTC trước thời điểm h t hành th m cổ hiếu n t n t n nt t ể n nă ng 10 ng t ng h p ết q i m định iến ế t n n tích c th điề ch nh c c công t C N Ch ti Trung bình Trung vị Giá trị nh DAN-1 0,00300254146 -0,03293979801 -0,89681407072 DA0 0,1788392955197 0,0842020390360 -1,375313668730 DAN+1 -0,1069766953 -0,0052953929 -6,5568393341 Giá trị lớn 2,25597323277 6,789075991698 0,57456097602 ố công t 75 75 75 Number>0 33 50 36 Percent >0 44% 66,67% 48% - Qu năm N-1 N 1t ảng c thể thấ t ,t ệ nà tăng ệ giảm uống c n nhuận c ệ công t u ch nh tăng ợi nhuận n , vậ , tr ng năm N0, u năm u hướng u ch nh tăng ợi c c công t cố h n ni m ết thể r n t tr ng năm N0 Đồng thời, ch ti u trung ình iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh m n c năm N0 c gi trị ng ớn tr ng hi đ năm N-1 gi trị ch ti u nà 0,003 đ gi trị ng nh , năm N gi trị ch ti u nà c gi trị m Đi u nà ch thấ tr ng năm N0 c c công t cổ h n ni m ết c c c năm trước s u Footer Page 21 of 166 u hướng u ch nh tăng ợi nhuận mạnh s với Header Page 22 of 166 20 - i trị trung ình iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh năm N c gi trị m với số công t tr ng mẫu nghi n c u c gi trị iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh m ch thấ c c công t nà đ u ch nh tăng ợi nhuận tr ng năm N0 đ h n u ch nh nà s ng năm s u N hiến ch ịch chu ển ợi nhuận năm đ giảm uống 3.2 C KỂ N C CN Ó C ĐỘ Đ C N E C N N ẬN Q T àn ộ c c công t cổ h n ni m ết tr ng tổng mẫu đ chọn chi thành nh m u mô th nh thu trung ình năm N-1; N0; N+1 - Nh m nh m c c công t c u mô nh với tổng nh thu u mô ớn với tổng nh thu trung ình u c c năm 000 t đồng -Nh m nh m c c công t c trung ình u c c năm 000 t đồng ng 10 ng t ng h p ết q t ng nh iến ế t điề ch nh c c nh m q Nh m công ty Nh m Nh m Năm N-1 Trung Trung bình vị 0,0299 -0,0213 -0,0580 -0,0792 s nh gi mô Năm N0 Trung Trung bình vị 0,0711 0,0787 0,4224 0,0862 gi trị trung bình trung vị c t ch c thể u ch nh n c th Năm N Trung Trung bình vị -0,0067 0,0068 -0,3334 -0,0466 iến ế t n ồn c c năm N-1, N0, N c thể thấ r tất c c nh m công t đ u c u ch nh tăng ợi nhuận ế t n tr ng năm N0 Nhưng m c độ u ch nh ợi nhuận h c nh u th u mô nghi n c u h i nh m công t nh thu C thể, m c độ u ch nh ợi nhuận u năm c c công t thuộc nh m c h n s với nh m Như vậ , u hướng u ch nh tăng ợi nhuận tr ng trường hợ Footer Page 22 of 166 h t hành ổ Header Page 23 of 166 sung nhằm n ng c c gi trị cổ h n thể r n t tr ng nh m công t u mô ớn th KỂ 3.3 C nh thu N C ĐỘ Đ C C N Ó ĐỘN 21 KỂ C N C E N N C N ẬN Ạ N Các công t cổ h n tr ng mẫu chi r thành nh m - Nh m QT Nh m c c công t c t n i c c công t CTC năm N0 iểm iểm t n thuộc nh m ig - Nh m TN Nh m c c công t c t n i c c công t CTC năm N0 iểm iểm t n tr ng nước h c nước ng ài t t n tuổi ig gồm c c c công t ric t rh us C rs C, Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), Ernst and Young (E&Y), KPMG ự ết uả iểm định, nhận thấ gi trị trung ình c nh m c c công t iểm t n c c công t iểm t n nhi n, gi trị gi 0, i c c công t h n s với nh m iểm t n tr ng nước Tu ch thấ ch nh ệch gi trị trung ình c c ết uả iểm tr trung ình gi trị iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh c nh m c c công t iểm t n công t iểm t n c 0,0 i nh m ig i c c công t i ig nh m c c iểm t n tr ng nước hông nghĩ Như vậ , h i nh m hông c ch nh ệch nghĩ gi gi trị trung ình iến ế t n ồn t ch c thể u ch nh T đ t c thể đư r ết uận chư c h c iệt nghĩ v m c độ u ch nh ợi nhuận ế t n th chất ượng h ạt động iểm t n Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 C K ẬN V NĐ N N NC VÀ Ộ S Ý CHÍNH SÁCH 4.1 K ẬN V V N Đ N NC Như vậ , việc thực iểm định h n t ch tr ng chư ng đ ch thấ việc n ng c gi trị cổ h n nhằm thu hút nhà đ u tư tr ng c c đợt h t hành ổ sung cổ hiếu c ảnh hư ng ớn đến động c uản trị ợi nhuận c c c công t cổ h n ni m ết tr n thị trường ch ng h n Việt N m C c công t cổ h n ni m ết c u ch nh tăng ợi nhuận tr ng ỳ c trước đợt chà u hướng n cổ hiếu h t hành ổ sung nhằm m c ti u thu hút nhà đ u tư để đợt chà n thành công Và ết uả iểm nghiệm c ng ch thấ m c độ u ch nh c c c công t h c nh u thể thông u t n ồn t ch c thể u ch nh c iến ế c c năm C thể, c c công t c u mô ớn m c độ u ch nh ợi nhuận c , động c u ch nh ợi nhuận nhằm đạt m c ợi nhuận ỳ vọng c để c thể u trì n ng c ÝC 4.2 N thị trường gi trị thị trường SÁCH 4.2.1 T m quan tr ng thông tin kế toán 4.2.2 Kiến nghị vi c nâng cao chất ng thông tin công bố BCTC a Ki n ngh Người sử ng CTC c n tr ng ị iến th c v hành động u ch nh ợi nhuận c ch ng h n c c công t cổ h n ni m ết tr n thị trường ột tr ng nh ng giải h c n thiết đ cung cấ iến th c v hành vi u ch nh ợi nhuận tr ng chư ng trình học ế t n – iểm t n ậc đại học b Ki n ngh Footer Page 24 of 166 cổ phần niêm y t Header Page 25 of 166 23 Tăng cường t nh độc ậ c c c thành vi n hội đồng uản trị, n iểm s t iểm t n nội ộ ổ c Ki n ngh C c tổ ch c ch v tín d ng c n ết hợ đ nh gi n v thông tin tài ch nh thông tin hi tài ch nh u t n c thị h n c ự tr n h ch hàng, h ch hàng tr n thị trường, ế h ạch h ạt động inh tr ng tư ng i, ế h ạch sử nh ng nguồn vốn v d Ki n ngh - àn thiện hệ thống chu n mực ế t n Chu n mực ế t n Việt N m đ ạc hậu s với h t triển c C KT uốc tế n n ộ tài ch nh c n sớm c ch trư ng cậ nhậ ại hệ thống C KT Việt N m Việc ại ớt c c ự chọn ch nh s ch ế t n đồng nghĩ với việc giảm ớt c hội ch nhà uản vận ng chu n mực để chi hối thu nhậ trình tr n CTC - àn thiện hệ thống chu n mực iểm t n CTC h n ớn chu n mực iểm t n Việt N m n hành ự tr n chu n mực iểm t n uốc tế c n n đ tr n n ạc hậu ộ tài ch nh c n sớm hệ thống chu n mực iểm t n n cạnh đ , ộ tài ch nh c n triển h i c c chư ng trình đà tạ để giú c c công t mực n hành iểm t n c thể ng chu n u trình iểm t n CTC - Tăng cường gi m s t h ạt động iểm t n CTC c chúng Footer Page 25 of 166 c c công t đại Header Page 26 of 166 24 K T LUẬN Đối với nh ng công t ni m ết tr n thị trường ch ng h n c h ạt động h t hành ổ sung cổ hiếu việc uản trị nguồn vốn tốt thành công c a nhi u đợt h t hành ổ sung hay theo kế hoạch chiến ược n cạnh h t hành ch nh ng cổ đông h u, việc hu động vốn t nh ng nhà đ u tư tr ng nh ng m c ti u hàng đ u c tổ ch c h t hành ổ sung Để tạo ni m tin ch nhà đ u tư v m c tăng trư ng lợi nhuận kỳ vọng tr ng tư ng i đồng thời để tăng gi cổ phiếu, c c công t thường c u hướng u ch nh tăng ợi nhuận kỳ báo cáo li n trước đợt chào bán Nghiên c u nhằm giú c c đối tượng sử d ng thông tin nhận khả công t c thể th đổi lợi nhuận theo mong muốn Thông qua việc thu thập số liệu thực tế c a công ty cổ ph n niêm yết thị trường ch ng khoán Việt Nam, nghiên c u thực kiểm ch ng hành động u ch nh lợi nhuận c a nhà quản trị dựa vào mô hình nghiên c u u ch nh lợi nhuận T đ ết nghiên c u cho thấy ph n lớn công ty cổ ph n niêm yết thị trường ch ng khoán Việt N m c u ch nh tăng ợi nhuận tr ng năm tài ch nh i n trước năm phát hành bổ sung thêm cổ phiếu Qu đ , nghi n c u đ trả lời nhà đ u tư v tính trung thực c a ch tiêu lợi nhuận th c m c lớn c đồng thời đ c ng nguồn thông tin giú nhà đ u tư c nhìn nhận đ n h n v BCTC c a công ty niêm yết trước hi đư r định c đ u tư h hông Footer Page 26 of 166 u ết ... Thông qua việc thu thập số liệu thực tế c a công ty cổ ph n niêm yết thị trường ch ng khoán Việt Nam, nghiên c u thực kiểm ch ng hành động u ch nh lợi nhuận c a nhà quản trị dựa vào mô hình nghiên. .. ch nh lợi nhuận T đ ết nghiên c u cho thấy ph n lớn công ty cổ ph n niêm yết thị trường ch ng khoán Việt N m c u ch nh tăng ợi nhuận tr ng năm tài ch nh i n trước năm phát hành bổ sung thêm cổ... năm c a t ng công t Đi u thực Việt Nam Một số nghiên c u khả u ch nh lợi nhuận IPO c c nước phát triển c ng g p phải h hăn này; nghiên c u đ sử d ng mô hình thay thế, ch ng hạn nghiên c u c a
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay