Nghiên cứu sự phân bố của các loài ếch cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵn

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:50

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN MỸ LINH NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI ẾCH CÂY TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Sinh thái học Mã số: 60.42.60 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH THỊ PHƢƠNG ANH Phản biện 1: GS.TS LÊ VŨ KHÔI Phản biện 2: TS HÀ THĂNG LONG Luận văn đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 01 năm 2014 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam đƣợc biết đến nhƣ đất nƣớc có đa dạng sinh học cao mang tính đặc hữu, đặc biệt loài ếch nhái bò sát Số lƣợng loài bò sát, ếch nhái không ngừng tăng lên qua giai đoạn nghiên cứu Số lƣợng lƣỡng cƣ, bò sát Việt Nam vào năm 2005 458 loài (162 loài ếch nhái 296 loài bò sát) vào 2005 [31] Hiện giới có khoảng 4000 loài lƣỡng cƣ, Việt Nam theo Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quang Trƣờng (2009) [29] có 176 loài lƣỡng cƣ họ ếch có 48 loài thuộc giống Giai đoạn từ 2009 đến 2012 có nhiều loài lƣỡng cƣ đƣợc phát Việt Nam đặc biệt loài ếch Năm 2001, hai nhà lƣỡng cƣ học ngƣời Đức Ziegler Kohler phát loài ếch Orlovi Rhacophorus orlovi thuộc vùng Kỳ Anh, Hà Tĩnh Loài ếch Chƣ Yang Sin Rhacophorus calcaneus đƣợc phát năm 2008 độ cao 2.200m Vƣờn quốc gia Chƣ Yang Sin Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà Loài ếch lớn Rhacophorus maximus đến năm 2008 phát núi Yên Tử, Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên tháng 11/2011 phát loài ếch G quangi nhóm nghiên cứu Ts odi J L Rowley thuộc Viện Bảo tàng Australia nhà khoa học Việt Nam Ếch có vai trò quan trọng tự nhiên nhƣ sống ngƣời Chúng đƣợc dùng làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhiều loài có màu sắc sặc sỡ, hình dáng lạ mắt đƣợc nuôi nhƣ vật cƣng làm cảnh …Ngoài tự nhiên, loài ếch thiên địch nhiều loài sâu bọ phá hoại mùa màng, tiêu diệt số lớn vật chủ trung gian nhƣ ruồi, muỗi, ấu trùng thân mềm giun, chúng kiểm soát số loài côn trùng làm lây lan dịch bệnh nguồn thức ăn nhiều nhóm động vật khác nhƣ chuột Footer Page of 166 Header Page of 166 rắn (Trần Kiên,1981) [20] góp phần đảm bảo cân sinh thái Ở Đà Nẵng có công trình công bố thành phần loài lƣỡng cƣ nhƣ đa dạng thành phần loài bò sát, lƣỡng cƣ khu Bà Nà – Hoà Vang, Đà Nẵng tác giả Lê Vũ Khôi, Nguyễn Văn Sáng, 2003; Kết bƣớc đầu khảo sát thành phần loài ếch nhái khu Bà Nà – Hoà Vang, Đà Nẵng tác giả Lê Vũ Khôi, Bùi Hải Hà, Đỗ Tƣớc, Đinh Thị Phƣơng Anh (2002) [2,3,16,18,19]; Tại bán đảo Sơn Trà có công trình nghiên cứu nhƣ: Điều tra khu hệ Động, Thực vật nhân tố ảnh hƣởng Đề xuất phƣơng án bảo tồn sử dụng hợp lý khu BTTN Sơn Trà thành phố Đà Nẵng Đinh Thị Phƣơng [1] Có công trình nghiên cứu lƣỡng cƣ: Nghiên cứu khu hệ bò sát ếch nhái khu BTTN Sơn Trà Đinh Thị Phƣơng Anh Nguyễn MinhTùng (2000)[6] Nghiên cứu thành phần loài ếch nhái bò sát Đinh Thị Phƣơng Anh, Trần Thị Hƣờng (2009) xác định đƣợc Sơn Trà có loài ếch mà chƣa nghiên cứu phân bố loài ếch Sơn Trà[4] Nhìn chung nghiên cứu dừng mức thống kê thành phần loài lƣỡng cƣ khu BTTN Sơn Trà Nghiên cứu đặc điểm phân bố họ ếch khu vực hầu nhƣ chƣa có Vì vậy, để cung cấp sở liệu khoa học thành phần phân bố loài ếch khu BTTN Sơn Trà chọn đề tài “Nghiên cứu phân bố loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu đặc điểm phân bố loài ếch cây, làm sở khoa học cho việc quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học khu BTTN Sơn Trà thành Phố Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu cụ thể Xác định thành phần loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên Footer Page of 166 Header Page of 166 Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Xác định hình thái loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Xác định phân bố loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Xác định mối đe dọa đến loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Đề xuất biện pháp bảo tồn loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên SơnTrà, thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Các loài ếch họ ếch (Rhacophoridae) Phạm vi nghiên cứu: Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp sau: o Phƣơng pháp nghiên cứu điều tra thực địa o Phƣơng pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm o Phƣơng pháp điều tra vấn o Phƣơng pháp kế thừa, tổng hợp tài liệu o Xử lý số liệu phƣơng pháp thống kê toán học Ý nghĩa khoa học thực tiển 5.1 Ý nghĩa khoa học Kết đề tài sở liệu khoa học thành phần loài đặc điểm phân bố loài ếch khu BTTN Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Footer Page of 166 Header Page of 166 Kết đề tài góp phần cung cấp liệu khoa học họ ếch làm sở khoa học cho việc quản lý, bảo tồn phát triển loài ếch khu BTTN Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn bao gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu Chƣơng 2: Đối tƣợng, địa điểm, thời gian phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Kết bàn luận CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU LƢỠNG CƢ 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu lƣỡng cƣ giới Theo Ideal Solutions, Inc., [44], đến năm 2000 giới có 5.504 loài ếch nhái thuộc 44 họ bộ, đƣợc phân bố nhƣ sau: không đuôi (Anura) có 4.837 loài thuộc 352 giống, 29 họ; có đuôi (Caudata) có 502 loài thuộc 61 giống, 10 họ; không chân (Gymnophiona) có 165 loài thuộc 33 giống, họ 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu lƣỡng cƣ Việt Nam Trƣớc năm 1954, nghiên cứu khu hệ ếch nhái Việt Nam đƣợc số nhà khoa học nƣớc tiến hành Mở đầu Albert Morice, nhà vật lý động vật học ngƣời Pháp khảo sát miền nam Việt Nam giai đoạn 1873 -1877 xuất Coup d’Oeil sur la Faune de la Cochinchine Francaise (1875) Năm 1939, ông công bố 12 loài bò sát - ếch nhái có loài Ophryophryne microstoma, Huia nasica, Rana kuhlii, Kurixalus banaensis, Rhacophorus leucomystax Philautus banaensis Năm Footer Page of 166 Header Page of 166 1942, chuyến khảo ếch nhái Đông Dƣơng Bourret R., ghi nhận thêm loài ếch nhái: Rana kokchangae, Rana verrucospinosa, Megophrys longipes, Philautus petersi Trong công trình nghiên cứu khu hệ động vật nói chung, Đào Văn Tiến có công lao nghiên cứu Ếch nhái – Bò sát miền Bắc Việt Nam đào tạo nhiều nhà khoa học chuyên sâu Ếch nhái – Bò sát Trong “Khoá định loại ếch nhái Việt Nam” [32] Giáo sƣ xây dựng khóa định loại cho 87 loài ếch nhái (1977) Việt Nam Tại khu BTTN Sơn Trà có nghiên cứu lƣỡng cƣ Nghiên cứu thành phần loài ếch nhái bò sát Đinh Thị Phƣơng Anh, Trần Thị Hƣờng (2009)[4], nghiên cứu khu hệ bò sát ếch nhái, bò sát khu BTTN Sơn Trà Đinh Thị Phƣơng Anh Nguyễn MinhTùng năm 2000 [6] Tại khu BTTN Sơn Trà chƣa có công trình nghiên cứu họ ếch 1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI KHU BTTN SƠN TRÀ 1.2.1 Đặc điểm tự nhiên Khu BTTN Sơn Trà nằm địa bàn phƣờng Thọ Quang Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng Toạ độ địa lý: 108013' đến 108021' kinh độ Đông 10006' đến 16009' vĩ độ Bắc [ 1,15] Theo số liệu từ trạm khí tƣợng thuỷ văn: Nhiệt độ trung bình năm: 26,50C Độ ẩm trung bình năm: 81,75 % Lƣợng mƣa trung bình năm: 3241,5mm Tổng lƣợng nhiệt trung bình năm 8700 – 93620C/năm Mùa hè (tháng 1-8) nhiệt độ trung bình từ 28-290C Mùa đông (Tháng 9-12) Nhiệt độ trung bình 21-230C Footer Page of 166 Header Page of 166 Lƣợng mƣa Sơn Trà cao lƣợng mƣa trung bình thành phố Đà Nẵng 290,6mm/năm Trong khu vực Sơn Trà có 20 suối chảy quanh năm 1.2.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội a Dân số nguồn lao động Có thể thấy nguồn lao động quận ngày tăng Tỉ lệ lao động chƣa có việc làm giảm nhƣng nhiều thách thức khu BTTN Sơn Trà [15] b Tình hình kinh tế - xã hội quận Sơn Trà Nhìn chung giai đoạn 2010-2012 kinh tế quận có tốc độ tăng GDP bình quân năm 13,84% cao tiêu đề kế hoạch 9% Trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 18,98%, Thƣơng mại - Dịch vụ tăng 8,55%, Nông- lâm-thủy sản tăng 4,39% Nhƣ vậy, Khu BTTN Sơn Trà tiếp cận với vùng đệm có dân số đông, mật độ dân số cao, sở hạ tầng giao thông, thƣơng mại dịch vụ, công nghiệp phát triển tạo sức ép lớn rừng nhu cầu sử dụng đất sử dụng nguồn lợi ĐDSH từ rừng biển CHƢƠNG ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng 2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đƣợc tiến hành từ tháng năm 2013 đến tháng 10 năm 2013 Chia làm đợt khảo sát: Đợt 1: tháng năm 2013 Đợt 2: tháng năm 2013 Đợt 3: tháng năm 2013 Đợt 4: tháng năm 2013 Footer Page of 166 Header Page of 166 Đợt 5: tháng năm 2013 Đợt 6: tháng năm 2013 Đợt 7: tháng năm 2013 Đợt 8: tháng 10 năm 2013 Mỗi đợt khảo sát kéo dài ngày đêm 2.3 PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu thực địa 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích mẫu phòng thí nghiệm 2.3.3 Phƣơng pháp điều tra vấn 2.3.4 Phƣơng pháp xác định tần số gặp 2.3.5 Chỉ số đa dạng Shannon- Wiener 2.3.6 Xử lý số liệu vẽ biểu đồ phần mềm thống kê Excel CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 THÀNH PHẦN LOÀI ẾCH CÂY TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ TP ĐÀ NẴNG Kết nghiên cứu qua đợt điều tra, khảo sát thu thập phân tích mẫu thống kê đƣợc loài ếch khu BTTN Sơn Trà Bảng 3.1 Danh sách loài ếch khu BTTN Sơn Trà T T TÊN KHOA HỌC Polypedates megacephalus Haloowell, 1861 Polypedates mutus Smith, 1940 Theloderma stellatum Taylor, 1962 Kurixalus banaensis Bourret, 1939 TÊN VIỆT NAM Ếch TẦN SỐ GẶP +++ NGUỒN TL Ếch mép trắng Ếch gai sần Taylo Nhái +++ M ++ M ++ M M Ghi chú: Hiếm gặp (+), gặp (++), gặp nhiều (+++) Trong loài ếch vùng nghiên cứu có loài có tần số Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 gặp nhiều Polypedates megacephalus loài Polypedates mutus ( chiếm 50% số loài khảo sát) Có loài ếch gặp loài Kurixalus banaensis loài Theloderma stellatum (chiếm 50% số loài khảo sát) Nhƣ loài ếch khu BTTN có độ phong phú cao số lƣợng cá thể Loài Polypedates megacephalus loài Polypedates mutus trình điều tra, khảo sát qua tuyến khu vực có loài phân bố thƣờng gặp 1-4 cá thể Loài Kurixalus banaensis trình điều tra, khảo sát qua tuyến có loài phân bố lần khảo sát gặp 2-12 cá thể Loài Theloderma stellatum khảo sát tuyến khu vực rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới, độ cao dƣới 300m so với mặt nƣớc biển gặp xuất loài hốc có nƣớc, khu vực khác không thấy So sánh với kết nghiên cứu họ ếch vùng phía tây tỉnh Quảng Ngãi Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phƣơng Anh (2012).Vùng phía tây tỉnh Quảng Ngãi có số lƣợng loài ếch ( 13 loài) nhiều số lƣợng loài ếch khu BTTN Sơn Trà 3,25 lần Nhƣng giá trị bảo tồn loài có mặt vùng nghiên cứu có loài Theloderma stellatum loài đặc biệt quý nằm sách đỏ giới (IUCN 2013) Cấp độ quý loài theo nghị định 32/2006/NĐ/CP (NĐ32), Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 Danh Lục Đỏ IUCN 2013 cấp độ NT (cấp độ bị đe dọa) 3.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI ẾCH CÂY TẠI KHU BTTN SƠN TRÀ TP ĐÀ NẴNG 3.2.1 Đặc điểm hình thái loài Polypedates megacephalus Về Màu sắc: Loài Polypedates megacephalus có màu sắc thể gần giống với thân Con trƣởng thành có hoa văn hình tam giác đầu Nhìn tổng thể mép trắng Polypedates megacephalus có màu vàng nhạt, toàn thể có đốm đen Phần lƣng có nhiều đốm Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166 10 (tmh/bh) 0,43 lần chiều cao đuôi (tmh/ht) 3.2.3 Đặc điểm hình thái loài Theloderma stellatum a Cá thể trưởng thành Màu sắc: Tổng thể màu đen, phần lƣng da sần màu đen có nhiều gai, có hoa văn màu xám cổ, phần lƣng, hai bên bụng phần cuối lƣng Ếch sần Theloderma stellatum phần bụng nhìn chung màu nâu tím nhẵn, có nhiều nốt màu kem Kích thước: Con đực nhỏ Cụ thể, L đực 31-35mm (n=20), 33- 35(n=20) Trung bình L đực nhỏ 1,1mm ( đực 33,1mm, 34,2mm) b Nòng nọc Màu sắc: Da suốt nhìn rõ mạch máu, nội quan đuôi Trên da có nhiều chấm nhỏ màu đen, nhìn thể nòng nọc có màu xám đen Màu sắc bảo quản: Trên lƣng, bụng đuôi có chấm đen nhỏ Phần thân phía trƣớc tối hơn, phần cuối bụng gần hậu môn có màu trắng Mép vây đuôi có màu sáng phần thân đuôi 3.2.4 Đặc điểm hình thái loài Kurixalusef banaensis Màu sắc: Da màu xanh xám màu rêu, phía sau chi trƣớc phía trƣớc đùi chi sau có màu vàng đục, có đốm đen, mõm nhọn hình tam giác, miệng hình mía, mõm dài tròn có gai da, có riềm da hình cƣa dọc cánh tay ống chân Kích thước: Con đực nhỏ Cụ thể, L đực 25-30mm (n=20), 31-34(n=20) 3.3 SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOẠI ẾCH CÂY TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ TP ĐÀ NẴNG 3.3.1 Sự phân bố loài ếch theo độ cao Các loài ếch khác phân bố theo độ cao khác Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166 11 Minh họa qua bảng 3.2 Bảng 3.2.Tần suất gặp loài ếch theo độ cao (%) TT LOÀI 400m (%) Lần Tỉ lệ gặp ( %) Polypedates megacephalus 20 47.62 15 35.71 16.67 Polypedates mutus 19 46.34 16 39.02 14.63 Theloderma stellatum 49 74.24 17 25.76 0 Kurixalus banaensis 3.45 39 67.24 17 29.31 Tổng 90 43.48 87 42,03 30 14,49 Qua kết bảng cho thấy có khác tỉ lệ loài ếch phân bố độ cao Trong độ cao phân bố loài ếch khác khác Cụ thể Ở độ cao dƣới 200m có phân bố loài, loài Polypedates megacephalus loài Polypedates mutus phân bố với tỉ lệ gần (47,46 46,34), loài Theloderma stellatum phân bố chiếm tỉ lệ 74,24%, loài Kurixalus banaensis phân bố chiếm tỉ lệ 3,45% Tại độ cao này, phân bố loài Theloderma stellatum chiếm nhiều Phân bố độ cao loài Kurixalus banaensis (chiếm tỉ lệ 3,45%) Ở độ cao 200-400m có mặt loài, loài Polypedates megacephalus có tỉ lệ phân bố 35,71%, loài Polypedates mutus 39,02%, phân bố hai loài có chênh lệch nhƣng không nhiều Loài Kurixalus banaensis phân bố 67,24%, loài Theloderma stellatum phân bố tỉ lệ 25,76% Tại độ cao phân bố loài Kurixalus banaensis chiếm nhiều Ở độ cao 400m loài Kurixalus banaensis tỉ lệ số phân Footer Page 13 of 166 Header Page 14 of 166 12 29,31%, loài Polypedates mutus phân bố chiếm tỉ lệ 14,63%, loài Polypedates megacephalus phân bố tỉ lệ 16,67% Riêng loài Theloderma stellatum không thấy phân bố độ cao Tại độ cao 400m có loài phân bố, loài Kurixalus banaensis chiếm nhiều Càng lên cao phân bố loài ếch giảm Theo nguyên nhân dẫn đến khác lên cao biên độ giao động nhiệt độ ẩm lớn không thích hợp với phân bố ếch Xem xét mối quan hệ phân bố ếch với yếu tố môi trƣởng, nhiệt độ độ ẩm Kết thể qua biểu đồ hình 3.8 hình 3.9 Hình 3.8 Biểu đồ mối quan hệ tần suất gặp nhiệt độ Biểu đồ cho thấy xuất loài ếch vùng nghiên cứu liên quan đến yếu tố nhiệt độ, độ ẩm môi trƣờng Nhìn chung đa số loài ếch hoạt động mạnh khoảng nhiệt độ từ 220C đến 26 0C Điều phù hợp với quy luật giới hạn sinh thái Ếch động vật biến nhiệt, nhiệt độ thể Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 13 thay đổi theo nhiệt độ môi trƣờng nên mức độ hoạt động chúng tùy thuộc lớn với nhiêt độ môi trƣờng, nhiệt độ cao hay thấp ức chế hoạt động enzim ảnh hƣởng đến trình sinh lý, sinh hóa thể ảnh hƣởng đến hoạt động sống Khoảng nhiệt độ từ 220C đến 26 0C nhiệt độ thuận lợi cho hoạt động sống loài ếch khu BTTN Sơn Trà TP Đà Nẵng Xem xét mối quan hệ hoạt động ếch với độ ẩm môi trƣờng Kết thể qua biểu đồ hình 3.9 Hình 3.9 Biểu đồ mối quan hệ tần suất gặp độ ẩm Qua hình 3.9 ta thấy tất loài ếch không hoạt động độ ẩm từ 60% trở xuống, hoạt động tăng dần theo chiều tăng độ ẩm Các loài hoạt động nhiều khoảng độ ẩm từ 80% đến 100% Đạt cực đại độ ẩm 80-90% Ếch động vật lƣỡng cƣ đời sống chúng phụ thuộc lớn vào ẩm độ môi trƣờng mà ếch chủ yếu sống nên chúng phụ thuộc nhiều vào độ ẩm không khí Khi độ ẩm thuận lợi chúng tăng cƣờng hoạt động sống Tại nhiệt độ độ ẩm khác tần suất hoạt động Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 14 loài ếch khác nhau, nhân tố ảnh hƣởng đến phân bố ếch 3.3.2 Sự phân bố loài ếch theo sinh cảnh Dựa vào đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu, kết khảo sát, đồng thời thừa kế kết nghiên cứu phân loại rừng khu BTTN Sơn Trà Đinh Thị Phƣơng Anh 1997 [1] Chúng xem xét đánh giá phân bố loài ếch theo sinh cảnh: Rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới, rừng phục hồi sau khai thác kiệt, trảng bụi, trảng cỏ (Bảng 3.3) Bảng 3.3 Tần suất gặp loài ếch sinh cảnh tổng số lần khảo sát TT LOÀI Tổng RỪNG số lần KÍN khảo THƢỜNG sát XANH Lần gặp 10 Polypedates megacephalus Polypedates mutus Theloderma stellatum Kurixalus banaensis 15 SINH CẢNH RỪNG PHỤC HỒI TRẢNG CÂY BỤI TRẢNG CỎ Tần Tần Tần Tần suất Lần suất Lần suất Lần suất gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp % % % % 66.67 46.67 60 20 0 40 6.67 0 53.33 0 0 0 33.33 0 0 40 Qua kết khảo sát ghi nhận đƣợc tần suất gặp loài ếch sinh cảnh theo số lần khảo sát gặp loài nghiên cứu Bảng cho thấy loài ếch phân bố không giống sinh cảnh Các loài ếch phân bố nhiều sinh cảnh rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới, tiếp đến sinh cảnh rừng phục hồi, đến sinh cảnh trảng bụi, sinh cảnh trảng Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 15 cỏ không gặp loài ếch phân bố Kết bảng 3.5 cho thấy sinh cảnh, tần suất gặp loài ếch khác Cụ thể Ở sinh cảnh rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới, tần suất gặp loài Polypedates megacephalus nhiều (66,67%) sau đến loài Polypedates Mutus (60%) sau Theloderma stellatum (53.33%) thấp loài Kurixalus Banaensis (40%) Sinh cảnh rừng phục hồi tần suất gặp Polypedates megacephalus nhiều (46,67%) sau đến loài Polypedates mutus (40%) sau Theloderma stellatum (0%), loài Kurixalus banaensis (33,33%) Trảng bụi khác loài tần suất gặp nhiều loài Polypedates megacephalus (20%) sau loài Polypedates mutus (6,67%) Trong họ ếch có sai khác vê số Shannon – Wiener sinh cảnh khác Làm rõ sai khác phân bố loài ếch sinh cảnh dùng số H để so sánh Bảng 3.4 Chỉ số đa dạng sinh học Shannon - Wiener (1963) Polypedates Polypedates Theloderma Kurixalus megacephalus mutus stellatum banaensis RỪNG KÍN THƢỜNG XANH RỪNG PHỤC HỒI H (cá thể) (cá thể) (cá thể) (cá thể) 28 27 66 41 1.3156 10 13 17 1.07551 TRẢNG CÂY BỤI 0 0.5004 TRẢNG CỎ 0 0 Lý dẫn đến phân bố cá thể loài nhƣ liên quan đến điều kiện sinh thái sinh cảnh Sinh cảnh rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới với nhiều loài thực vật hợp thành tầng sinh thái dƣới 20m với nhiều cao đƣờng kính Footer Page 17 of 166 Header Page 18 of 166 16 thân lớn, độ che phủ lớn nên sinh cảnh nhiệt độ độ ẩm thích hợp ổn định nhiệt độ thƣờng giao động 22-260C độ ẩm thƣởng 80% Rừng phục hồi mật độ thứ sinh 10.000 -20.000 cây/ha nhiều hơn[1], không nhiều tầng chiều cao thẳng đứng không rừng kín thƣờng xanh nhƣng sinh cảnh có thành phần loài phong phú nên nhiệt độ khoảng 24-270C, độ ẩm 78% trở lên Trảng bụi phân bố gần đƣờng giao thông bị tác động nhiều, nhiệt độ cao độ ẩm thấp sinh cảnh trên, điều làm cho phân bố thể loài giảm H giảm Tại sinh cảnh trảng cỏ khu vực bị tác động mạnh hoạt động du lịch, biên độ giao động nhiệt độ ẩm độ lớn không thích hợp cho phân bố ếch 3.3.3 Sự phân bố loài ếch theo nơi Dựa vào nơi loài thu mẫu thống kê nơi loài ếch gồm có: Ở mặt đất Sự phân bố loài ếch theo nơi thể bảng 3.5 Bảng 3.5.Tần suất gặp loại ếch theo nơi NƠI Ở Mặt đất TT LOÀI Hốc đá Trên Thảm mục Thân Trên Lần Tỉ lệ Lần Tỉ lệ Lần Tỉ lệ Lần Tỉ lệ gặp % gặp % gặp % gặp % Polypedates megacephalus 21.43 9.52 21 50 19.05 Polypedates mutus 19.51 14.63 23 56.1 9.76 Theloderma stellatum 15 22.73 9.09 45 68.18 0 Kurixalus banaensis 10.34 0 14 24.14 38 65.52 38 18.36 16 7.73 103 49.76 50 24.15 Tổng Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166 17 Kết bảng cho thấy nơi loài ếch khác khác Các loài ếch mặt đất (chiếm 26,99%) hốc đá 18,36% thảm mục 7,73% Ở ( chiếm 73,91%) thân 49,67%, 24,15% Loài Polypedates megacephalus Con trƣởng thành loài Polypedates megacephalus đƣợc thu cành suối đá cành rừng ven suối với độ cao từ 20m trở lên so với mặt nƣớc biển Cá thể giai đoạn sinh trƣởng thƣờng gặp bám lá, trƣởng thành thƣờng bám vào thân dây leo hay cành cây, gặp nhiều điều kiện nhiệt độ từ 230C -260C, độ ẩm từ 80% trở lên Loài Polypedates mutus loài phân bố chủ yếu thân nhiều Đến mùa sinh sản chúng phân bố đất, thảm mục hay hốc đá ven suối Polypedates mutus sinh sản nơi nƣớc đọng, bị xáo trộn có nhiều hốc đá nên đến mùa mƣa loài di chuyển đến hốc đá để sinh sản Tại hốc đá cá thể loài phát tiếng kêu thu hút cá thể khác giới Tiếng kêu cá thể kéo dài trung bình 0,065 giây Tiếng kêu xuất sinh cảnh rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới vào mùa mƣa lúc ban đêm, nhiệt độ 230C độ ẩm 83% ( số liệu đƣợc đo vào lúc 20h lần thực địa) Con đực có kiểu tiếng kêu mùa sinh sản khu vực nghiên cứu Kiểu tiếng kêu thứ cá thể đực kéo dài trung bình 0,1 giây Kiểu tiếng kêu thứ cá thể đực kéo dài trung bình 0,09 giây Những tiếng kêu xuất sinh cảnh rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới vào mùa mƣa lúc ban đêm, nhiệt độ 23,30C độ ẩm 83,6% ( số liệu đƣợc đo vào lúc 20h lần Footer Page 19 of 166 Header Page 20 of 166 18 thực địa) Loài Theloderma stellatum Chúng sống hốc cây, sinh sản hốc có màu sắc thể màu đen xám giống với vỏ thân chúng phân bố, chúng sống hồ chứa nƣớc có đậy nắp khu vực nghiên cứu Vào mùa hè nhiệt độ cao độ ẩm thấp tìm thấy loài ẩn thảm mục dƣới gốc thân gỗ khó tìm thấy loài Loài Theloderma stellatum da sần, màu da giống với thân khó nhìn thấy trình khảo sát, trƣởng loài có tiếng kêu đặc trƣng với âm phát nhỏ nhƣng tần số cao biết đƣợc có mặt chúng qua âm Ếch đực Theloderma stellatum có kiểu tiếng kêu khu vực nghiên cứu Tiếng kêu nối liền có đoạn nghỉ lại kêu Tiếng kêu đực kéo dài trung bình 0,3 giây Cách giây chúng kêu tiếng, chúng kêu liên tục lúc nghỉ, sau kêu lại Loài Kurixalus gặp tuyến khác ven suối rừng phục hồi nơi có nhiều địa lan Cá thể trƣởng thành thƣờng ngồi lá, bám vào thân cây, ban ngày ẩn nấp bụi cây, ban đêm thƣờng kiếm ăn, nhảy từ sang khác cách mặt đất từ 0,5 m – 1m Loài Kurixalus banaensis ghép đôi để thu hút đƣợc cái, đực bám bề mặt kêu lớn với biên độ tần số thay đổi liên tục Âm đực loài Kurixalusef banaensis có kiểu tiếng kêu mùa mƣa vùng nghiên cứu Tiếng kêu đực có tiếng liền nhau, có tiếng, có nhiều tiếng nhỏ liên liếp với cƣờng độ âm tần số khác Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 19 3.4 CÁC MỐI ĐE DỌA ĐẾN CÁC LOÀI ẾCH CÂY TẠI KHU BTTN SƠN TRÀ TP ĐÀ NẴNG Kết điều tra cho thấy số ngƣời đƣợc vấn có 10% ngƣời dân có sinh kế liên quan trực tiếp đến rừng, 50% ngƣời dân có sinh kế liên quan gián tiếp đến rừng Đời sống ngƣời dân phụ thuộc vào rừng Ngƣời dân địa phƣờng khu vực nghiên cứu thu nhập tháng triệu chiếm tỉ lệ thấp (10%), thu nhập từ triệu đến triệu chiếm tỉ lệ cao (50%) thu nhập dƣới triệu tƣơng đối nhiều chiếm tỉ lệ 40% Từ kết cho thấy thu nhập ngƣời dân địa phƣơng chƣa cao, nhiều ngƣời khó khăn áp lực khu BTTN Sơn Trà 3.4.1 Thiên tai Trong trình nghiên cứu chứng kiến bão đặc biệt bão số 11 phá vỡ hệ thực vật Khu BTTN Sơn Trà (làm gây đổ rừng sạt lỡ đƣờng) Hố Sâu khu vực sinh thái Bãi Bắc Đây nguyên nhân tác động lớn đến tồn loài ếch Hiện với thay đổi bất thƣờng khí hậu tác động thiên tai ngày tăng số lƣợng mức độ ảnh hƣởng 3.4.2 Hoạt động phát triển du lịch Với lƣợng khách lớn nhƣ mà Đà Nẵng có quy hoạch phát triển du lịch ngày quy mô, để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí tạo cảnh quan du lịch, nơi lƣu trú cho du khách diện tích đất rừng bị thu hẹp 3.4.3 Hoạt động làm đƣờng Hoạt động mở đƣờng quanh khu BTTN Sơn Trà thời gian gần gia tăng, việc mở đƣờng du lịch, đƣờng giao thông làm chia cắt sinh cảnh sống, thu hẹp vùng sống loài ếch Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 20 nguyên nhân gây tƣợng xói mòn đất, lỡ đất mùa mƣa bão Trong trình làm đƣờng công nhân làm đƣờng tham gia vào việc bẩy thú rừng khai thác thực vật làm cảnh, đồng thời thải rác thải vào rừng ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống loài ếch 3.4.4 Thực vật xâm lấn Loài thực vật phủ lên tán rừng, ngăn cản ánh sáng đến dẫn đến chết dần, ngăn cản sinh trƣởng, phát triển rừng loài thân gỗ môi trƣờng sống loài ếch đặc biệt loài Thelodatma stellatum sống sinh sản hốc Khu BTTN Sơn Trà Loài thực vật dễ cháy tích lũy sinh khối lớn (lá khô, cành khô, to nhiều), khả lan tỏa nhanh dễ gây cháy rừng mùa khô tác động xấu đến hệ thực vật Khu BTTN Sơn Trà 3.4.5 Hoạt động khai thác sản phẩm từ rừng Kết bảng cho thấy 10% dân sống hoàn toàn phụ thuộc vào rừng 50% ngƣời dân sinh kế có liên quan đến rừng, đời sống ngƣời dân phụ thuộc vào rừng, số ngƣời đƣợc hỏi mục đích vào rừng họ lấy lá, lấy mây, lấy củi Vẫn có phần nhỏ ngƣời dân vào rừng khai thác sản phẩm phụ rừng gặp động vật bắt Trong trình điều tra khảo sát thấy có bẫy thú động vật Ngoài có số ngƣời dân sinh kế không liên quan đến rừng nhƣng vào rừng để bắt chim Các hoạt động khai thác ảnh hƣởng đến loài động vật, thực vật Khu BTTN Sơn Trà có loài ếch Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 21 3.5 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN CÁC LOÀI ẾCH CÂY TẠI KHU BTTN SƠN TRÀ TP ĐÀ NẴNG Xuất phát từ thực trạng công tác bảo tồn ĐDSH khu BTTN Sơn Trà, mạnh dạn đề xuất số giải pháp thực nhằm góp phần bảo tồn đa dạng loài ếch nhƣ sau: 3.5.1 Giải pháp mặt quản lý - Đơn giản hoá văn dƣới luật thành qui định cụ thể bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã - Nên đổi công tác quản lý - Tăng cƣờng việc thi hành pháp luật thông qua sách đổi - Kiên sử phạt đối tƣợng phạm luật quy định khu BTTN Sơn Trà đề ra, nhiều hình thức sử phạt - Lực lƣợng kiểm lâm cần có kế hoạch trọng thực kế hoạch bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn ĐDSH, xem nhƣ nhiệm vụ công tác quản lý - Xây dựng mạng lƣới cộng tác viên địa phƣơng - Cần xác định điểm du lịch Sơn Trà, từ có kế hoạch xây dựng quy hoạch có trọng điểm không triển khai tràn lan - Ngƣời dân chủ động tham gia quản lý, bảo tồn nguồn tài nguyên rừng 3.5.2 Giải pháp mặt giáo dục - Phổ cập, nâng cao kiến thức ĐDSH, vai trò ĐDSH cân sinh thái môi trƣờng cho ngƣời liên quan đƣợc biết - Đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức, kỹ ĐDSH cho cán quản lý - Phối hợp quan (văn hóa thông tin, đài, báo chí, phòng giáo dục, trƣờng học, tổ chức hội quần chúng, nghề nghiệp, ) Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 3.5.3 Giải pháp mặt khoa học - Nhanh chóng điều tra toàn diện khu hệ động vật có khu BTTN Sơn Trà để có biện pháp đánh giá, giám sát diễn biến ĐDSH, hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng - Tăng cƣờng hợp tác nƣớc quốc tế: 3.5.4 Giải pháp kinh tế - Nâng cao đời sống cho ngƣời dân: Mối quan hệ xóa đói giảm nghèo với bảo vệ môi trƣờng phát triển kinh tế xã hội mối quan hệ nhân - Xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững khu BTTN Sơn Trà để nâng cao đời sống vật chất ngƣời dân địa phƣơng, giảm áp lực tác động lên nguồn tài nguyên rừng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua kết khảo sát, điều tra nghiên cứu phân bố loài ếch khu BTTN Sơn Trà TP Đà Nẵng Chúng có số kết luận kiến nghị sau A KẾT LUẬN Thành phần loài Đã xác định đƣợc loài ếch khu BTTN Sơn Trà thành phố Đà Nẵng Gồm Polypedates megacephalus, Polypedates mutus, Theloderma stellatum Trong có loài Theloderma stellatum sách đỏ giới (IUCN 2013) Đặc điểm hình thái Đã mô tả chi tiết đặc điểm hình thái loài ếch khu BTTN Sơn Trà TP Đà Nẵng, có loài mô tả giai đoạn trƣởng thành loài đƣợc mô tả giai đoạn trƣởng thành giai đoạn nòng nọc Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166 23 Đặc điểm phân bố Phân bố theo độ cao: Các loài ếch phân bố theo độ cao Ở độ cao dƣới 400m có phân bố loài Ở độ cao 400m có phân bố loài ếch Càng lên cao phân bố ếch giảm dần Phân bố theo sinh cảnh: Ở sinh cảnh rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới có phân bố loài ếch Sinh cảnh rừng phục hồi có phân bố loài ếch ( Kurixalus banaensis, Polypedates mutus, Polypedates megacephalus) Trảng bụi có phân bố loài ếch (Polypedates megacephalus, Polypedates mutus).Các loài khác phân bố khác sinh cảnh Phân bố theo nơi ở: Các loài ếch chủ yếu chúng mặt đất (trong hốc đá thảm mục) Các mối đe dọa loài ếch khu BTTN Sơn Trà TP Đà Nẵng Đã xác định đƣợc mối đe dọa đến loài ếch cây: Thiên tai Hoạt động phát triển du lịch Hoạt động làm đƣờng Thực vật xâm lấn Hoạt động khai thác sản phẩm từ rừng Các biện pháp bảo tồn đa dạng loài ếch khu BTTN Sơn Trà TP Đà Nẵng Đã đề nghị giải pháp bảo tồn đa dạng loài ếch cây: Giải pháp mặt quản lý Giải pháp mặt giáo dục Giải pháp mặt khoa học Giải pháp kinh tế Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 24 B KIẾN NGHỊ Trong trình nghiên cứu nhận thấy loài Theloderma stellatun phân bố khu vực định di chuyển, sinh sản quanh năm thuận lợi cho trình nghiên đặc điểm sinh thái, sinh sản Do đề nghị nhà trƣờng khuyến khích học viên sinh viên khóa tham gia nghiên cứu để hoàn thiện phát triển nòng nọc sở cho việc bảo tồn loài Theloderma stellatum Các loài ếch phân bố nhiều bãi bắc khu BTTN Sơn Trà Đà Nẵng Chúng xin đƣa kiến nghị sau Hạn chế tác động đến sinh cảnh rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới phía đông bắc khu BTTN Sơn Trà để bảo tồn loài ếch khu BTTN Sơn Trà Đà Nẵng Footer Page 26 of 166 ... phân bố loài ếch khu BTTN Sơn Trà chọn đề tài Nghiên cứu phân bố loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu đặc điểm phân. .. đƣợc Sơn Trà có loài ếch mà chƣa nghiên cứu phân bố loài ếch Sơn Trà[4] Nhìn chung nghiên cứu dừng mức thống kê thành phần loài lƣỡng cƣ khu BTTN Sơn Trà Nghiên cứu đặc điểm phân bố họ ếch khu. .. Header Page of 166 Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Xác định hình thái loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Xác định phân bố loài ếch khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự phân bố của các loài ếch cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵn, Nghiên cứu sự phân bố của các loài ếch cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵn, Nghiên cứu sự phân bố của các loài ếch cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay