Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng của việc sử dụng internet đến học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:49

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HỒNG LOAN NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG INTERNET ĐẾN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học:TS LÊ DÂN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Phản biện 2: PGS.TS Mai Văn Nam Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 03 năm 2014 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chúng ta kỉ XXI, kỉ mà ngành công nghệ thông tin giới phát triển vũ bão Những tiện ích mà Internet mang lại cho lớn, số lượng người sử dụng Internet tăng lên đáng kể Internet trở nên thông dụng, ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp cho người đến gần hơn, tổ chức quản lý công việc nhanh chóng hiệu Đặc biệt sinh viên, kho tàng kiến thức rộng lớn, giúp cho sinh viên nâng cao kiến thức, nguồn tài liệu vô tận phục vụ cho công việc học tập nghiên cứu sinh viên nay, giúp cho họ có hiểu biết sâu rộng lĩnh vực, cập nhật thông tin cách nhanh nhất, tiện lợi trình học tập mang lại kết cao Ngày việc sử dụng Internet dường trở thành thói quen thiếu sinh viên, theo nghiên cứu Netcityzen Việt Nam 98% số người hỏi cho biết internet thật cần thiết sinh viên để phục vụ cho học tập nghiên cứu Việc nghiên cứu động sử dụng, ý định sử dụng mức độ sử dụng Internet để phục vụ học tập nghiên cứu sinh viên cần thiết, từ để có cách sử dụng hợp lý để nâng cao hiệu học tập Trên sở tìm hiểu nghiên cứu áp dụng mô hình chấp nhận công nghệ, em chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng việc sử dụng internet đến học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng” làm đề tài tốt nghiệp Đề tài đem đến cho sinh viên nhà trường có nhìn khách quan nhân tố tác động đến hành vi sử dụng Internet học tập sinh viên, từ có giải pháp điều chỉnh phù hợp Footer Page of 166 Header Page of 166 2 Mục tiêu nghiên cứu (1) Tìm hiểu thực trạng sử dụng Internet sinh viên Việt Nam nói chung sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng nói riêng (2) Đề xuất đo lường mức độ quan trọng nhân tố tác động đến hành vi sử dụng Internet học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, từ đưa đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc sử dụng Internet học tập sinh viên Đối tượng phạm vi nghiên cứu (1) Đối tượng nghiên cứu: sinh viên có kinh nghiệm sử dụng Internet phục vụ cho việc học tập nghiên cứu, học tập trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; (2) Thời gian: thực từ tháng 8.2013 đến tháng 12.2013 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng đồng thời hai phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng, thực theo hai bước: Bước - Nghiên cứu sơ thực thông qua nghiên cứu định tính nhằm xác định mô hình, nhân tố, biến đo lường phù hợp cho nghiên cứu Việt Nam, thiết lập bảng câu hỏi điều tra; Bước - Nghiên cứu thức thực thông qua nghiên cứu định lượng: dựa kết nghiên cứu sơ bộ, sử dụng bảng câu hỏi vấn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng để thu thập liệu Sau tiến hành phân tích liệu Nghiên cứu định lượng cách tiếp cận đề tài nhằm nghiên cứu mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hành vi sử dụng Internet học tập sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Công cụ phân tích: phần mềm SPSS 16.0 Footer Page of 166 Header Page of 166 Bố cục đề tài Đề tài gồm chương với nội dung sau: · Chương 1: Cơ sở lý luận thực trạng vấn đề nghiên cứu · Chương 2: Mô hình phương pháp nghiên cứu · Chương 3: Kết nghiên cứu · Chương 4: Kết luận hàm ý sách Tổng quan tài liệu nghiên cứu Sau phần tổng quan số tài liệu mà tác giả sử dụng để thực cho đề tài nghiên cứu - Davis, F.D (1989), “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology”, MIS Quarterly - Ajzen, I (1991), “The theory of planned behavior” Organizational Behavior and Human Decision Processes - Napaporn Kripanont (2007) “Examining a Technology Acceptance Model of Internet Usage by Academics within Thai Business Schools”, PhD Thesis, Victoria University Melbourne, Australia - Timothy Teo (2009) “Evaluating the intention to use technology among student teachers: A structural equation modeling approach” International Journal of Technology in Teaching and Learning - Chen, C.F Chao, W.H (2010) “Habitual or Reasoned? Using the Theory of Planned Behavior, Technology Acceptance Model, and Habit to Examine Swiching Intentions Toward Public Transit” Transporation Research - Nguyễn Duy Mộng Hà (2010) “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng internet giảng dạy, học tập nghiên cứu trường Khoa học Xã hội nhân văn Tp.HCM” Tạp chí phát triền KH&CN, tập 12, số X2-2010 Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG INTERNET TẠI VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG INTERNET TẠI VIỆT NAM 1.1.1 Định nghĩa internet 1.1.2 Quá trình đời phát triển Internet 1.1.3 Thực trạng sử dụng internet Việt Nam Ngày 19/11/1997 ngày Việt Nam hòa vào mạng Internet toàn cầu, mở đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ Internet Việt Nam Tính tới hết Quý III/2012, Internet Việt Nam có 31.196.878 người sử dụng, chiếm tỉ lệ 35,49 % dân số Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người dùng Internet lớn giới, đứng thứ khu vực Châu Á đứng vị trí thứ khu vực Đông Nam Á (Asean) So với năm 2000, số lượng người dùng Internet Việt Nam tăng khoảng 15 lần Hoạt động thường xuyên internet thu thập thông tin Gần tất người sử dụng internet Việt Nam sử dụng Google đọc tin tức trực tuyến Internet thường sử dụng để nghiên cứu cho việc học hay công việc 1.1.4 Tình hình sử dụng internet học tập sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Hiện nay, việc sử dụng internet học tập điều tất yếu sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Với hệ thống đào tạo tín chỉ, tập nhóm, tập cá nhân giao, học tập trực tuyến hệ thống e-learning yêu cầu sinh viên phải sử dụng đến internet Footer Page of 166 Header Page of 166 1.2 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mô hình thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA) Ajzen Fishbein xây dựng Thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action) từ năm 1967 Theo thuyết TRA yếu tố định đến hành vi cuối thái độ mà ý định hành vi Ý định bị tác động thái độ quy chuẩn chủ quan Thái độ hành động bạn cảm thấy làm việc dó Qui chuẩn chủ quan người khác cảm thấy bạn làm việc (gia đình, bạn bè ) Như vậy, ý định cá nhân để thực hành vi bị tác động yếu tố:Thái độ hướng đến việc thực hành vi Quy chuẩn chủ quan 1.2.2 Mô hình thuyết hành vi dự định TPB (Theory of Planned Behavior -TPB) Để khắc phục hạn chế mô hình TRA, năm 1985 Ajzen tiếp tục phát triển thuyết TRA đưa mô hình thuyết hành vi dự định TPB Mô hình TPB khắc phục nhược điểm TRA cách thêm vào biến nhận thức kiểm soát hành vi Nó đại diện cho nguồn lực cần thiết người để thực công việc Mô hình TPB xem tối ưu TRA việc dự đoán giải thích hành vi người tiêu dùng nội dung hoàn cảnh nghiên cứu 1.2.3.Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) Mở rộng từ mô hình TRA, năm 1989 Davis giới thiệu mô hình chấp thuận công nghệ (TAM) Mô hình TAM chuyên sử dụng để giải thích dự đoán chấp nhận sử dụng công nghệ Footer Page of 166 Header Page of 166 Hai yếu tố mô hình hữu ích cảm nhận dễ sử dụng cảm nhận.Sự hữu ích cảm nhận "mức độ để người tin sử dụng hệ thống đặc thù nâng cao thực công việc họ".Sự dễ sử dụng cảm nhận "mức độ mà người tin sử dụng hệ thống đặc thù mà không cần nỗ lực" Mô hình TAM rút gọn Trong mô hình TAM ban đầu, Davis nhận thấy có liên kết yếu hữu ích cảm nhận biến thái độ, có liên kết mạnh biến hữu ích cảm nhận biến ý định hành vi, biến thái độ bỏ khỏi mô hình TAM cuối Davis (1989) nói hai giai đoạn thực hiện, ý định hành vi cá nhân phụ thuộc nhiều vào hữu ích cảm nhận dễ sử dụng cảm nhận Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG INTERNET TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 2.1.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất Trên sở tảng mô hình lý thuyết, phần trình bày mô hình lý thuyết áp dụng cho nghiên cứu Dựa vào mô hình nghiên cứu tình hình thực tiễn, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu sau: Sự hữu ích cảm nhận Sự dễ sử dụng cảm nhận Quy chuẩn chủ quan Hành vi sử dụng Internet học tập Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất Ý nghĩa biến mô hình đề xuất Sự hữu ích cảm nhận: mức độ để người tin sử dụng hệ thống đặc thù nâng cao thực công việc họ Sự dễ sử dụng cảm nhận: mức độ mà người tin sử dụng hệ thống đặc thù mà không cần nỗ lực Chuẩn chủ quan: xem ảnh hưởng môi trường xã hội lên hành vi cá nhân Đó nhận thức người khác (những người quan trọng với cá nhân bạn bè, gia Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 đình ) cho anh ta/cô ta nên hay không nên thực hành vi 2.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu H1: Sự dễ sử dụng cảm nhận ảnh hưởng đến hành vi sử dụng Internet học tập sinh viên H2: Sự hữu ích cảm nhận ảnh hưởng đến hành vi sử dụng Internet học tập sinh viên H3: Chuẩn chủ quan ảnh hưởng đến hành vi sử dụng Internet học tập sinh viên 2.1.3 Phân tích nhân tố đề xuất mô hình 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.2.1 Nghiên cứu sơ Sau nghiên cứu sơ vấn thử, điều chỉnh lại item sau: Bảng 2.5: Các Items điều chỉnh sau điều tra thử Biến số Items Mô hình Tác giả Sử dụng Internet TAM - Davis (1989), học tập cho phép hoàn Napaporn thành tập giao Kripanont cách nhanh chóng (2007) Sử dụng Internet tăng - Chen, C.F cường chất lượng việc học Chao, W.H tập (2010) Sự hữu Sử dụng Internet giúp ích cảm nâng cao kiến thức nhận Sử dụng Internet học tập giúp tiết kiệm thời gian Sử dụng Internet học tập giúp tiết kiệm tiền bạc Thông tin liệu cần thiết sẵn có mạng Footer Page 10 of 166 10 Header Page 12 of 166 Biến số quan Items tập 17 Giáo viên nghĩ nên sử dụng Internet học tập 18 Gia đình nghĩ nên sử dụng Internet học tập 19 Tôi sử dụng Internet người xung quanh sử dụng 20 Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng hỗ trợ việc sử dụng Internet học tập 21 Tôi sử dụng internet cho việc học tập tương lai 22 Tôi đề nghị bạn bè Hành vi người thân sử dụng internet sử dụng học tập internet 23 Tôi tiếp tục trì việc sử dụng internet học tập học tập tương lai 24 Tôi sử dụng internet cho học tập sử dụng internet cho công việc khác Mô hình Tác giả Kripanont (2007) - Chen, C.F Chao, W.H (2010) TAM, TPB - Ajzen (1991) - Davis (1989), Napaporn Kripanont (2007) - Chen, C.F Chao, W.H (2010) 2.2.2 Nghiên cứu thức Nghiên cứu thức thực phương pháp nghiên cứu định lượng Mẫu thông tin mẫu a Tổng thể nghiên cứu Đối tượng khảo sát sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, có kinh nghiệm sử dụng internet học tập b Phương pháp chọn mẫu Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166 11 Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Kích thước mẫu Quy định số mẫu theo Bollen (Châu Ngô Anh Nhân, 2011) tỷ lệ mẫu biến quan sát phải đảm bảo tối thiểu 5:1 Nghiên cứu sử dụng 24 items tối thiểu phải điều tra 120 người Do đó, theo nguyên tắc này, nghiên cứu cần khảo sát 150 phiếu để trù phiếu không hợp lệ thất lạc, sai sót 2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 2.2.4 Phân tích liệu Dữ liệu xử lý phần mềm SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences), tiến hành thông qua bước: a Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Phân tích nhân tố khám phá kỹ thuật sử dụng nhằm thu nhỏ tóm tắt liệu Phương pháp có ích cho việc xác định tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu sử dụng để tìm mối quan hệ biến với Các tham số thống kê phân tích nhân tố nghiên cứu sau: · Chỉ số KMO · Eigenvalue · Factor loadings (hệ số tải nhân tố) Một phần quan trọng bảng kết phân tích nhân tố ma trận nhân tố (component matrix) hay ma trận nhân tố nhân tố xoay (rotated component matrix) Dựa vào ma trận xoay nhân tố, loại bỏ items có hệ số tải nhân tố có giá trị tuyệt đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng của việc sử dụng internet đến học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng của việc sử dụng internet đến học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng của việc sử dụng internet đến học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay