Nghiên cứu mối quan hệ giữa Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền Trung

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:46

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LÊ THỊ HOÀNG UYÊN NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA “ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG” Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Lê Văn Huy Phản biện : TS TRẦN TRUNG VINH Phản biện : PGS.TS LÊ HỮU ẢNH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 M Tính cấp thiết đề tài Thủy sản nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng quan trọng, cung cấp protein, mà đáp ứng chất khoáng, axit béo Omega cần thiết cho thể để phát triển trí não ngăn ngừa số bệnh Ngoài ra, mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản cao loại thực phẩm khác, dịch bệnh gia súc, gia cầm có chiều hướng gia tăng làm cho nhu cầu tiêu thụ thủy sản giới tăng mạnh Tăng trưởng tiêu dùng thủy sản diễn mạnh mẽ nước phát triển, mà nước phát triển Cùng với xu tiêu thụ việc trao đổi xuất nhập thủy sản quốc gia đẩy mạnh Việt Nam không nằm xu Sản phẩm thủy sản Việt Nam có mặt 164 quốc gia vùng lãnh thổ giới giữ vững vị trí top 10 nước xuất thủy sản hàng đầu giới Chính vậy, xuất thủy sản “một ba chương trình kinh tế lớn trọng điểm” khẳng định Nghị Quyết Đảng đã, mũi nhọn chiến lược hội nhập kinh tế khu vực quốc tế nước ta tăng trưởng kinh tế Ở nhiều nước phát triển Ấn Độ, Mỹ, Úc, New Zealand nước có kinh tế phát triển Trung Quốc có nghiên cứu mối quan hệ Định hướng thị trường kết kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, chưa có nhiều đề tài nghiên cứu mối quan hệ ngành thủy sản Việt Đó lý chọn đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ “Định hƣớng thị trƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung” Footer Page of 149 Header Page of 149 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu mối quan hệ định hướng thị trường kết kinh doanh Doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung 2.2 Mục tiêu cụ thể: + Việc vận dụng lý thuyết định hướng thị trường vào hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung nào? + Định hướng thị trường có tác động lên kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung không? + Năm thành phần định hướng thị trường gồm: “Định hướng khách hàng”, “Định hướng cạnh tranh”, “Phối hợp chức năng”, “Kiểm soát lợi nhuận” “Ứng phó nhạy bén” ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Các Giám đốc/Phó giám đốc, Trưởng (phó) phòng/Bộ phận kinh doanh, Quản lý chất lượng doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung + Phạm vi nghiên cứu: Bao gồm 07 tỉnh/thành phố ven biển miền Trung Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định + Số mẫu điều tra khảo sát: khoảng 60 doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung + Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý thuyết, chứng minh phát Narver, Slater (1990); Deshpande, cộng (1993) góp phần vào tồn tài liệu Về thực tiễn, là, chứng minh có tồn mối quan hệ dương định hướng thị trường kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung Hai là, đề tài chứng minh thời gian doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh thủy sản xuất lâu ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Bố cục đề tài Đề tài gồm có (bốn) chương cụ thể sau: + Chương 1: Cơ sở lý luận định hướng thị trường + Chương 2: Thiết kế nghiên cứu + Chương 3: Phân tích kết nghiên cứu + Chương 4: Kết luận kiến nghị CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG 1.1 ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN 1.1.1 Định hƣớng thị trƣờng Định hướng thị trường văn hóa chung kinh doanh, phổ biến tổ chức thông qua phối hợp chức năng, có mục tiêu thiết kế thúc đẩy lợi nhuận cho công ty, giải pháp giá trị vượt trội cho khách hàng trực tiếp gián tiếp công ty cổ đông thị trường liên quan khác (Lambin et al., 2007, p 6) Từ năm 1957 – 1960, thuật ngữ định hướng thị trường (MO) biết đến nước phát triển Footer Page of 149 Header Page of 149 nghiên cứu phạm vi lý thuyết túy (McKitterich, 1957; Kelton, 1959; Levitt, 1960 – Deng Dart, 1994) Tuy nhiên, năm 1990 trở doanh nghiệp quen dần khái niệm góc độ ứng dụng Theo Lafferty Hult (2001) tổng kết có năm trường phái MO sau: Theo hướng định; Theo hướng hành vi; Theo hướng văn hóa doanh nghiệp; Theo hướng tập trung chiến lược; Theo hướng định hướng khách hàng 1.1.2 Các thành phần định hƣớng thị trƣờng a Định hướng khách hàng Định hướng khách hàng đề cập đến hiểu biết thị trường mục tiêu công ty để tạo giá trị vượt trội cho khách hàng liên tục Công ty phải dự đoán nhu cầu tương lai khách hàng (Day & Wensley, 1988) Định hướng khách hàng khái niệm hóa thành thuật ngữ chiều: quan điểm hành vi theo định hướng khách hàng (customer-oriented attitudes behaviors) Kết hoạt động định hướng khách hàng nghiên cứu thường xuyên nhà nghiên cứu tác động tích cực hoạt động định hướng khách hàng lên kết bán hàng (Boles, Babin, Brashear Brooks, 2001; Brown cộng sự, 2002) b Định hướng cạnh tranh Định hướng cạnh tranh xem xét hiểu biết công ty điểm mạnh, điểm yếu, lực dài hạn chiến lược ngắn hạn đối thủ tiềm ẩn (Porter, 1980; Aaker, 1988; Day & Wensley, 1988) Nó đề cập đến khả thu thập sử dụng thông tin thị trường để phát triển kế hoạch kinh doanh, dùng lợi cạnh tranh để nắm bắt hội hay hạn chế nguy thị trường c Phối hợp chức Phối hợp chức việc sử dụng phối hợp nguồn lực Footer Page of 149 Header Page of 149 công ty việc tạo giá trị vượt trội cho khách hàng mục tiêu (Narver & Slater, 1990) Tạo giá trị cho khách hàng công việc cho phận tiếp thị; mà thay vào nỗ lực hợp tác phối hợp tất phòng ban công ty người bán (Webster, 1988), bao gồm người nguồn vốn khác Wind & Robertson (1983) Ruekert & Walker (1987) phát biểu rằng: cá nhân khen thưởng khu vực chức đóng góp tạo giá trị vượt trội cho khách hàng có hiệu việc đảm bảo hoàn thành tham gia chương trình d Kiểm soát lợi nhuận Kiểm soát lợi nhuận khả sinh lợi khách hàng, dòng sản phẩm, khu vực kinh doanh, kênh phân phối Công ty xác định lợi nhuận từ phận kinh doanh từ dòng sản phẩm/dịch vụ, v.v…khác Các doanh nghiệp liên kết với tập trung trọng đến chất lượng khách hàng, đến lợi ích dài hạn Liên kết để khai thác thị trường, tập trung chiến lược, xác định mục tiêu lợi nhuận vùng, khu vực e Ứng phó nhạy bén Ứng phó nhạy bén động thái tích cực doanh nghiệp sau liên kết lại, nắm bắt phổ biến thông tin, nhạy cảm điều chỉnh kịp thời hoạt động doanh nghiệp tham gia liên kết thay đổi yếu tố liên quan, hành động đối phó kịp thời với hoạt động đối thủ khác, cách giải phàn nàn khách hàng, v.v 1.2 ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Về mặt lý thuyết, nhiều tác giả chứng minh thuyết phục ảnh hưởng MO lên kết kinh doanh (Narver Slater, 1990; Footer Page of 149 Header Page of 149 Greenley, 1995; Subramanian Gopalakrishna, 2001; Gray Hooley, 2002; Langerak, 2003) Tuy nhiên, kết kiểm chứng thực tế cho thấy mối quan hệ Tổng kết nghiên cứu cho thấy 36 kết nước phát triển có 19 kết ủng hộ 17 kết không ủng hộ giả thuyết mối quan hệ dương MO kết kinh doanh Narver Slater (1990); Kohli Jaworski (1990) dựa vào thang đo Định hướng thị trường để chứng minh mối quan hệ Định hướng thị trường – Kết kinh doanh Ngoài ra, Dawes (2000) thừa nhận ảnh hưởng thành phần Định hướng thị trường lên kết kinh doanh Hai nghiên cứu tìm ảnh hưởng thành phần cạnh tranh cao thành phần khác Định hướng thị trường nghiên cứu Dawes (2000) Kumar Subramanian (2000) Định hướng thị trường hướng nghiên cứu tiếp thị chiến lược phát triển suốt 10 năm qua (Steinman cộng sự, 2000) Mục tiêu định hướng thị trường nhằm mang lại thỏa mãn cho khách hàng cách đánh giá nhu cầu mong muốn trở thành thực Có nhiều yếu tố kết kinh doanh lợi cạnh tranh thị phần lợi nhuận (Dess Robinson, 1984) Tuy nhiên, năm 1990 mối liên hệ MO kết kinh doanh thường đo lường thuật ngữ ROA thức hóa rõ tài liệu (Guo, 2002) Khái niệm kết kinh doanh: Nhiều nhà nghiên cứu tán đồng đánh giá kết kinh doanh góc độ: đánh giá chủ quan (Subjective approach) khách quan (Objective approach) Footer Page of 149 Header Page of 149 Trong nghiên cứu MO, Uncles (2000) tổng kết cho thấy hầu hết đo kết hoạt động theo đánh giá chủ quan Vì số tài thị trường để đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệp khó khăn mà đặc biệt doanh nghiệp nước phát triển ngại công bố rộng rãi thông tin tài họ (Ngai Ellis, 1998) CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH THỦY SẢN MIỀN TRUNG Hoạt động sản xuất, xuất thủy sản Miền Trung năm vùng xuất lớn Việt Nam nằm rải rác dọc bờ biển Miền Trung với đa dạng chủng loại thủy sản (Phụ lục biểu đồ từ 1.2 đến 1.8 tình hình thủy sản Việt Nam thủy sản giới qua năm) Bảng 2.1 Doanh nghiệp phép xuất vào thị trường (Nguồn: NAFIQAD) Thị trường STT Số lượng Cả nước Miền Trung EU 300 26 Hàn Quốc 440 47 Trung Quốc 440 49 Liên bang Nga 30 Nhật Bản 450 42 * Sơ định hướng thị trường địa bàn Miền Trung sau: Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 2.1.1 Định hƣớng khách hàng Các doanh nghiệp địa bàn Miền Trung cố gắng trì khách hàng, thị trường có đa dạng hóa thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro thị trường 2.1.2 Định hƣớng cạnh tranh Sự cạnh tranh ngành thủy sản xuất khốc liệt, nguyên nhân sau: Thứ nhất, sức tăng trưởng thị trường cao từ thu hút nhiều tổ chức nước tham gia ngành; Thứ hai, nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp gián tiếp ngành thị trường nước quốc tế 2.1.3 Phối hợp chức + Các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến liên kết, phối hợp với công đoạn sản xuất bao gói, ghi nhãn sản phẩm, v.v… + Các quan trung ương địa phương hỗ trợ doanh nghiệp việc đào tạo đội ngũ nhân viên quản lý chất lượng, xây dựng quy trình, chương trình kiểm soát chất lượng đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam quốc tế 2.1.4 Ứng phó nhạy bén + Nhạy bén động việc ứng phó với thay đổi thị trường rào cản thương mại kỹ thuật thị trường xuất 2.1.5 Kiểm soát lợi nhuận Công ty xác định lợi nhuận vùng, khu vực, từ phận kinh doanh từ dòng sản phẩm/ dịch vụ, v.v khác 2.2 MÔ HÌNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Từ sở lý thuyết khái niệm kết nghiên Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Quy trình nghiên cứu thực theo bước sau: Cơ sở lý luận Xác định thang đo Mô hình nghiên cứu Thiết kế câu hỏi Khảo sát thức Nhập liệu Phân tích liệu Kết Kiến nghị Hình 2.4 Quy trình nghiên cứu Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 2.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4.1 Nghiên cứu định tính Từ sở lý luận nghiên cứu tài liệu liên quan, nghiên cứu định tính thực thông qua thảo luận nhóm thực tháng 11/2013 Trung tâm Chất lượng vùng 2.4.2 Nghiên cứu định lƣợng Năm thành phần Định hướng thị trường kết kinh doanh doanh nghiệp đo thang đo Likert điểm Bản câu hỏi tham khảo từ nghiên cứu trước Naver & Slater, 1990; Jaworski & Kohli, 1993; Deng & Dart, 1994; Gray & ctg, 1998, v.v điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù ngành thủy sản Việt Nam nói chung Miền Trung nói riêng Dữ liệu sau thu thập xử lý phần mềm SPSS 16.0 dùng phương pháp phân tích nhân tố k h m p h ; Phân tích độ tin cậy Phân tích hồi quy đa biến 2.5 XÂY DỰNG THANG ĐO Thang đo sử dụng thang đo Likert điểm: H Thành phần biến (Định hướng thị trường) Định hướng khách hàng Bảng 2.1: Mã hóa thang đo Mã Nội dung hóa KH1 KH2 KH3 KH4 Footer Page 13 of 149 Xây dựng mối quan hệ với khách hàng (*) Thường xuyên lắng nghe ý kiến khách hàng Khuyến khích khách hàng góp ý sản phẩm/dịch vụ Giải hỗ trợ kịp thời thắc Header Page 14 of 149 12 KH5 KH6 Định hướng cạnh tranh CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 Phối hợp chức CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 Footer Page 14 of 149 mắc khách hàng Nhận diện nhu cầu thỏa mãn nhu cầu khách hàng Thường xuyên tìm kiếm, mở rộng thị trường Tìm hiểu, quan tâm đến chiến lược kinh doanh đối thủ cạnh tranh nước Thường xuyên trao đổi thông tin lãnh đạo với điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh Đề cập đến lợi cạnh tranh bàn phương hướng kinh doanh Phân tích thị phần doanh nghiệp ngành Thường xuyên theo dõi báo cáo tình hình thị trường ngành Xây dựng hình ảnh/vị sản phẩm, công ty Tích cực tìm kiếm phương thức mới, sáng tạo cho hoạt động sản xuất, sản phẩm cung cấp (*) Thường xuyên trao đổi, phối hợp công tác phận chức Trao đổi, thảo luận cách phối hợp để giải vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh Tinh thần hỗ trợ công việc phận chức Hoạt động, phối hợp phận chức mục tiêu chung công ty Hoạt động hỗ trợ quan quản lý (*) Header Page 15 of 149 Kiểm soát lợi nhuận 13 LN1 LN2 LN3 LN4 LN5 Ứng phó nhạy bén NB1 NB2 NB3 NB4 Kết kinh doanh KQKD Xác định lợi nhuận từ khu vực kinh doanh Xác định lợi nhuận từ phận kinh doanh Xác định lợi nhuận từ sản phẩm Xác định lợi nhuận từ nhóm khách hàng Đánh giá rút kinh nghiệm kết hoạt động kinh doanh (*) Ứng phó nhanh kịp thời thay đổi khách hàng môi trường kinh doanh Ứng phó kịp thời với thay đổi chất lượng ATTP sản phẩm thị trường (*) Ứng phó kịp thời với thay đổi thời tiết/mùa vụ (*) Ứng dụng công nghệ kỹ thuật chế biế ẫu mã bao bì, sản phẩm (*) Doanh thu năm 2013 (*): Bổ sung qua nghiên cứu định tính 2.6 THIẾT KẾ BẢN CÂU HỎI Bản câu hỏi gồm 03 trang 2.7 Mô hình nghiên cứu định lƣợng Mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát sau: Y  0  1 * X1   * X  3 * X   * X  5 * X   Trong đó: * Biến phụ thuộc: Doanh thu, kết kinh doanh: Y(KQKD) * Biến độc lập gồm thành phần định hướng thị trường: X1(DHKH): Định hướng khách hàng; X2 (DHCT): Định hướng cạnh tranh; Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 X3 (PHCN): Phối hợp chức X4 (KSLN): Kiểm soát lợi nhuận X5 (UPNB): Ứng phó nhạy bén  : số;  i : hệ số hồi quy (i>0) CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 3.1.1 Thu thập liệu Mẫu nghiên cứu thực 07 tỉnh/ thành phố ven biển Miền Trung, độ lớn mẫu điều tra 150 mẫu thực thông qua vấn trực tiếp gửi câu hỏi qua e-mail 3.1.2 Mô tả mẫu khảo sát + Tổng số số câu hỏi phát 150 bản, thu 144 hợp lệ, chiếm tỷ lệ 96 % tổng số câu hỏi phát hợp lệ Tác giả nghiên cứu định loại bỏ ngẫu nhiên câu hỏi hợp lệ sử dụng mẫu n = 140 để phân tích + Đặc điểm mẫu khảo sát khoảng 60 doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung sau: * Kết phân tích cho thấy:  Hình thức sở hữu: Doanh nghiệp cổ phần chiếm đa số với 48,60%, doanh nghiệp tư nhân 47,10%; doanh nghiệp nhà nước; Liên doanh khác chiếm 1,40%  Quy mô doanh nghiệp: Số lượng cán văn phòng (CBVP) cho thấy số doanh nghiệp < 10 người chiếm tỷ lệ cao 45%; Chiếm tỷ lệ thấp doanh nghiệp có số lượng nhân viên từ 20 đến 60 người, chiếm 9,3% Số lượng công nhân cho thấy Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 chiếm tỷ lệ cao nhà máy có >200 công nhân với tỷ lệ 48,6%; thấp 0.3) nên chấp nhận Ngoài ra, hệ số Cronbach Alpha = 0,690 (> = 0,6 theo Nunnally Burnstein, 1994) nên thang đo định hướng khách hàng đạt yêu cầu + Nhân tố “Định hướng cạnh tranh” ban đầu gồm biến quan sát: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 CT7 Tuy nhiên, sau kiểm tra độ tin cậy thang đo báo CT7 bị loại hệ số tương quan biến tổng lớn < 0.3 Kết cuối nhân tố “Định hướng cạnh tranh” biến quan sát: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 CT6 Cả biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng lớn (> 0.3) Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 nên chấp nhận Ngoài hệ số Cronbach Alpha = 0,865 nên thang đo định hướng cạnh tranh đạt yêu cầu + Nhân tố “Phối hợp chức năng” ban đầu gồm biến quan sát biến: CN1, CN2, CN3, CN4 CN5 Tuy nhiên, sau kiểm tra độ tin cậy thang đo báo CN3 bị loại hệ số tương quan biến tổng lớn < 0.3 Kết cuối nhân tố “Phối hợp chức năng” biến quan sát: CN1, CN2, CN4 CN5 Cả biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng lớn (> 0.3) nên chấp nhận Ngoài hệ số Cronbach Alpha = 0,772 nên thang đo phối hợp chức đạt yêu cầu + Nhân tố “Kiểm soát lợi nhuận” gồm biến: LN1, LN2, LN3, LN4 LN5 Cả biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng lớn (> 0.3) nên chấp nhận Ngoài hệ số Cronbach Alpha = 0,819 hệ số Alpha loại biến nhỏ Cronbach Alpha nên thang đo kiểm soát lợi nhuận đạt yêu cầu + Nhân tố “Ứng phó nhạy bén” gồm biến: NB1, NB2, NB3 NB4 Cả biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng lớn (> 0.3) nên chấp nhận Ngoài hệ số Cronbach Alpha = 0,723 hệ số Alpha loại biến nhỏ Cronbach Alpha nên thang đo ứng phó nhạy bén đạt yêu cầu 3.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) Tất 24 biến quan sát thuộc nhân tố mô hình nghiên cứu (5 biến độc lập) đưa vào phân tích nhân tố khám phá Kết kiểm định thích hợp phân tích nhân tố cho thấy hệ số KMO = 0.815 (KMO > 0.5 theo Hair cộng sự, 2006) mức ý nghĩa Sig = 0.000 (Bartlett’s Test < 0,05 theo Hair cộng sự, 2006) nên phân tích nhân tố thích hợp Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 Các giá trị Eigenvalues lớn với phương pháp trích rút Principal components phép quay varimax, phân tích nhân tố trích nhân tố từ 22 biến quan sát với phương sai trích rút 60,359% (lớn 50%) nên đạt yêu cầu (Gerbing Anderson, 1988) Như vậy, 60,359% biến thiên liệu giải thích nhân tố Tuy nhiên, kết sau phân tích nhân tố khám phá (EFA) có báo nghiên cứu có hệ số tải (factor loading) nhỏ 0.5 xuất hai nhân tố nên bị loại bỏ KH4 NB3 3.3 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.3.1 Kiểm định phù hợp mô hình nghiên cứu thực tế phân tích hồi quy bội a Ma trận tương quan biến số mô hình nghiên cứu + Giá trị trung bình độ lệch chuẩn mức độ áp dụng định hướng thị trường doanh nghiệp kinh doanh thủy sản xuất địa bàn miền Trung sau: Bảng 3.13 Mức độ áp dụng định hướng thị trường Trung bình Độ lệch chuẩn Số lượng Định hướng khách hàng 2.6054 49464 140 Định hướng cạnh tranh 2.8643 66774 140 Phối hợp chức 2.7607 61154 140 Kiểm soát lợi nhuận 2.7157 56977 140 Ứng phó nhạy bén 2.7500 55853 140 Kết kinh doanh 10.85 18.458 140 + Kết thống kê cho thấy doanh nghiệp kinh doanh thủy sản xuất áp dụng định hướng thị trường Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 mức trung bình giá trị trung bình năm thành phần từ 2.60 trở lên (thang đo điểm) Tuy nhiên, đối tượng khảo sát nghiên cứu chủ doanh nghiệp người phụ trách phận kinh doanh, chất lượng doanh nghiệp nên việc đánh giá chủ quan + Mặt khác, kết phân tích mối quan hệ tương quan ma trận tương quan biến mô hình với ta thấy biến độc lập mô hình nghiên cứu khẳng định có quan hệ tương quan với biến phụ thuộc (vì Pearson >0.2 Sig.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền Trung, Nghiên cứu mối quan hệ giữa Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền Trung, Nghiên cứu mối quan hệ giữa Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền Trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay