Nghiên cứu hoạt động dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5 theo định hướng phát triển các năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đề

113 115 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:46

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ————————— TÔ THỊ THANH THỦY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, 2016 Footer Page of 149 Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI —————————— TÔ THỊ THANH THỦY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số : 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG MAI LÊ Hà Nội, 2016 Footer Page of 149 Header Page of 149 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Đối chứng ĐC Giải vấn đề GQVĐ Giáo viên GV Học sinh HS Phương pháp dạy học PPDH Năng lực NL Sách giáo khoa SGK Thực nghiệm TN   of 149 Footer Page Header Page of 149 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1.Nghiên cứu giới 2.2 Nghiên cứu nước Mục đích nghiên cứu 4.Nhiệm vụ nghiên cứu 5.Phạm vi đề tài 6.Khách thể đối tượng nghiên cứu 7.Câu hỏi nghiên cứu 8.Giả thuyết khoa học 9.Phương pháp nghiên cứu 10.Ý nghĩa khoa học đề tài 11 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận 1.1 Năng lực 1.1.1 Khái niệm lực 1.1.2 Các NL chung 11 1.1.3 NL đặc thù môn Toán 12 1.1.4 Năng lực tư 13 1.1.5 Năng lực giải vấn đề 18 1.1.1.6 Mối quan hệ NL tư NL GQVĐ 25 1.1.2 Quan điểm dạy học theo định hướng phát triển lực 27 Cơ sở thực tiễn 30 1.2.1 Môn Toán Tiểu học 30 2.1.1 Mục tiêu dạy học môn Toán Tiểu học 31 1.2.1.2 Chương trình Toán Tiểu học 27 1.2.1.3 Nội dung dạy học môn Toán lớp 33 1.2.2.4 Một số vấn đề giải toán có lời văn 34 2.2 Thực trạng dạy học giải Toán có lời văn cho HS lớp theo định hướng phát triển lực 36 1.2.2.1.Mục đích điều tra 37 1.2.2.2.Đối tượng khảo sát 37 1.2.2.3.Nội dung khảo sát 37 1.2.2.4.Phương pháp khảo sát 37 1.2.2.5.Kết khảo sát 37 TIỂU KẾT CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH 45   of 149 Footer Page Header Page of 149 2.1 Nguyên tắc tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn theo định hướng phát triển NL cho HS 45 2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo thống tính khoa học tính giáo dục dạy học 45 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo thống biện chứng tính vững tri thức, kĩ năng, kĩ xảo tính mềm dẻo tư 45 2.1.3.Nguyên tắc đảm bảo thống tính vừa sức chung với tính vừa sức riêng 46 2.1.4.Nguyên tắc đảm bảo thống vai trò chủ đạo người dạy vai trò tự giác, tích cực, độc lập người học 47 Tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn lớp theo định hướng phát triển NL cho HS 48 2.2.1 Tổ chức hoạt động dạy học giải toán “quan hệ tỉ lệ” ……48 2.1.1 Tổ chức hoạt động dạy học “Ôn tập bổ sung giải toán” (dạng “quan hệ tỉ lệ” tăng, giảm)…………………………… ……………41 2.2.1.1 Tổ chức hoạt động dạy học “Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo)” (dạng “quan hệ tỉ lệ” tăng, giảm) …………………… 48 2.2.1.2 Tổ chức hoạt động dạy học “Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo)” (dạng “quan hệ tỉ lệ” tăng, giảm ngược nhau)…………………… 48 2.2.2 Tổ chức hoạt động dạy học giải toán Tỉ số phần trăm… …55 2.2.2.1.Tổ chức hoạt động dạy học toán 1: Tìm tỉ số phần trăm số 55 2.2.2.2.Tổ chức hoạt động dạy học toán 2: Tìm giá trị số phần trăm số 59 2.2.2.3.Tổ chức hoạt động dạy học toán 3: Tìm số biết giá trị số phần trăm số 61 2.2.3 Tổ chức hoạt động dạy học giải toán chuyển động 63 2.2.3.1.Tổ chức hoạt động dạy học bài: Quãng đường 64 2.2.3.2.Tổ chức hoạt động dạy học bài: Thời gian 66 2.2.3.3.Tổ chức hoạt động dạy học bài: Vận tốc 70 2.2.4 Tổ chức hoạt động dạy học giải toán: toán có yếu tố hình học.72 2.2.4.1.Tổ chức hoạt động dạy học bài: Hình tam giác 73 2.2.4.2.Tổ chức hoạt động dạy học bài: Hình thang 77 2.2.4.3.Tổ chức hoạt động dạy học bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật" 79 2.2.4.4.Tổ chức hoạt động dạy học bài: Thể tích hình 81 TIỂU KẾT CHƯƠNG 85 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 87 3.1 Mục đích, yêu cầu TN sư phạm 87 3.1.1 Mục đích TN sư phạm 87 3.1.2 Yêu cầu TN sư phạm 85 3.2 Đối tượng, địa bàn TN 87   of 149 Footer Page Header Page of 149 3.3 Nội dung TN 87 3.4 Thời gian TN 88 3.5 Quy trình TN sư phạm 88 3.6 Các phương pháp đánh giá TN 88 3.7 Kết TN 88 TIỂU KẾT CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN 95 A Kết luận văn 95 B Kiến nghị 95 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98   of 149 Footer Page Header Page of 149 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn lớp theo định hướng phát triển lực cho học sinh” công trình nghiên cứu riêng Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khác Các thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Tô Thị Thanh Thủy   of 149 Footer Page Header Page of 149 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Hoàng Mai Lê người thầy tận tình bảo, giúp đỡ vượt qua khó khăn, trở ngại đường nghiên cứu khoa học Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo Khoa Giáo dục Tiểu học, phòng Sau Đại học - trường ĐHSP Hà Nội hết lòng hướng dẫn, nhiệt tình bảo, cung cấp tài liệu thông tin cho suốt trình học tập làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh trường tiểu học địa bàn quận Đống Đa ủng hộ, cộng tác giúp đỡ trình điều tra, đánh giá tổ chức thực nghiệm nội dung có liên quan đến luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Tiểu học Thái Thịnh, bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, tạo điều kiện tốt cho trình hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Tô Thị Thanh Thủy   of 149 Footer Page Header Page of 149 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Giáo dục có ý nghĩa định thành bại công xây dựng bảo vệ đất nước Nghị Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2021, đặt người trung tâm chiến lược phát triển Kết luận hội nghị Trưng ương VI (khóa XI) nhấn mạnh: “Mục tiêu cốt lõi giáo dục đạo tạo hình thành phát triển phẩm chất, lực người Việt Nam” Đứng trước đòi hỏi xã hội thời đại mới, giáo dục đào tạo có bước chuyển rõ rệt, hướng vào mục tiêu hình thành phát triển lực, phẩm chất cho người học Nghị 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đưa quan điểm đạo: “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhận lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện NL phẩm chất người học.” Nghị 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nêu mục tiêu: “Đổi chương trình, SGK, giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến bản, toàn diện chất lượng hiệu giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển giáo dục nặng truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ phát huy tốt tiềm học sinh).”, nội dung đổi giáo dục: “Tiếp tục đổi phương pháp giáo dục theo hướng: phát triển toàn diện NL phẩm chất người học”, “Đổi phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất NL HS; phản ánh mức độ đạt chuẩn quy định chương trình; cung cấp thông tin xác, khách quan, kịp thời cho việc điều chỉnh hoạt động dạy, hướng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần NL HS” 1.2 "Trong môn khoa học kĩ thuật, Toán học giữ vị trí bật Nó môn thể thao trí tuệ, giúp nhiều việc rèn luyện phương pháp suy Footer Page of 149   Header Page 10 of 149 nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp học tập, phương pháp giải vấn đề, giúp rèn luyện nhiều đức tính quý báu khác cần cù nhẫn nại, tự lực cánh sinh, ý chí vượt khó, yêu thích xác, ham chuộng chân lí" ([13, tr1]) Theo “Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (theo Chương trình giáo dục phổ thông mới)” tháng năm 2015: “Lĩnh vực giáo dục Toán học có ưu hình thành phát triển cho HS NL tính toán, NL tư Toán học, NL giải vấn đề Toán học, NL mô hình hoá Toán học, NL giao tiếp Toán học (nói, viết biểu diễn Toán học ), NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán (đặc biệt công cụ công nghệ thông tin truyền thông); giúp HS nhận biết Toán học phương tiện mô tả nghiên cứu giới thực, công cụ thực hành ứng dụng học tập môn học khác” Ngày nay, dạy học không nhằm cung cấp cho HS kiến thức, kĩ mà quan trọng hình thành phát triển em NL tư duy, NL giải vấn đề đặt sống Do tính chất đặc thù nên Toán học môn học có nhiều lợi việc rèn luyện phát triển tư duy, khả giải vấn đề (GQVĐ) Toán học môn học thâm nhập vào lĩnh vực đời sống người Bởi vậy, phát triển NL tư duy, NL GQVĐ cho HS thông qua dạy học Toán từ Tiểu học – bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân - phù hợp cần thiết 1.3 Hoạt động giải toán xem hình thức chủ yếu để hình thành phẩm chất NL Toán học cho HS thông qua hoạt động giải toán, HS nắm vững tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo phát triển tư sáng tạo, giải vấn đề sống hàng ngày Bản thân dạy học giải toán mang chức năng: chức giáo dưỡng, chức giáo dục, chức phát triển kiểm tra Vì hoạt động giải toán điều kiện để thực tốt mục tiêu dạy học Toán tổ chức có hiệu việc dạy học giải toán có vai trò định chất lượng dạy học toán Đối với HS lớp 5, kiến thức toán không lạ Khả nhận thức em hình thành phát triển lớp trước, lực, phẩm chất dần hình thành giai đoạn phát triển, vốn sống, vốn hiểu biết thực Footer Page 10 of 149   Header Page 99 of 149 Trường Tiểu học Thái Thịnh Mức độ hoàn Lớp TN (50 HS) thành Lớp ĐC (48 HS) SL % SL % Bài tập 48 96 44 91.6 Bài tập 45 90 40 83.3 Bài tập 3, ý a 40 80 32 66.6 Bài tập 3, ý b 31 62 15 31.2 Dựa vào bảng trên, lập biểu đồ so sánh kết dạy học TN trường Tiểu học Thái Thịnh sau: 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Bài 1 Bài 2 Bài 3.a Bài 3.b Trường Tiểu học Thịnh Quang: Lớp TN (45 HS) Mức độ hoàn Lớp ĐC (45 HS) SL % SL % Bài tập 43 95.5 40 88.9 Bài tập 40 88.9 36 80 Bài tập 3, ý a 37 74 30 66.7 Bài tập 3, ý b 22 48.9 13 28.9 thành Dựa vào bảng trên, lập biểu đồ so sánh kết dạy học TN trường Tiểu học Thịnh Quang sau: Footer Page 99 of 149   91 Header Page 100 of 149 45 40 35 30 25 20 15 10 Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Bài 1 Bài 2 Bài 3.a Bài 3.b b Đánh giá TN Trường Tiểu học Thái Thịnh: Trước làm TN, có nghiên cứu kết kiểm tra môn Toán cuối học kì lớp lớp TN lớp ĐC Tỉ lệ điểm trung bình (tương đương với mức độ mức đánh giá TT22/2016 TT-BGDĐT) lớp TN chiếm 90% lớp ĐC chiếm 91.6%, tỉ lệ điểm giỏi (tương đương với mức mức đánh giá Thông tư 22) lớp TN đạt 64% lớp ĐC đạt 66.6% Như thấy chất lượng lớp TN thấp so với lớp ĐC nhiên chênh lệch không nhiều, nói trình độ HS hai lớp tương đối đồng Sau TN, kết kiểm tra cho thấy tỉ lệ HS hoàn thành tập yêu cầu HS ghi nhớ kiến thức, kĩ học lớp TN đạt tỉ lệ 96%, lớp ĐC đạt 91,6% Mức độ hoàn thành tập yêu cầu HS hiểu kiến thức, kĩ tự diễn đạt cách lớp TN đạt 90%, lớp ĐC đạt 83,3% Ở hai tập này, ta thấy có khác tỉ lệ hoàn thành mức độ NL đặt lớp TN ĐC nhiên chênh lệch chưa phải nhiều Sự phân hóa NL mà HS đạt thể đặc biệt rõ tập yêu cầu khả vận dụng kiến thức, kĩ học vào tập tương tự tình phát sinh thực tiễn Ý a tập yêu cầu HS vận dụng kiến thức học để GQVĐ mang tính thực tế song tương tự vấn đề gặp, HS lớp TN hoàn thành mức đạt 80%, kết lớp ĐC 66,6% Ý b tập yêu cầu HS vận dụng mức độ cao tình mang tính thực tiễn cao khác ví dụ gặp 62% HS lớp TN đạt mức độ tỉ lệ lớp ĐC 31,2% - nửa lớp TN Footer Page 100 of 149   92 Header Page 101 of 149 - Trường Tiểu học Thịnh Quang Kết kiểm tra chất lượng cuối học kì lớp hai lớp TN ĐC tương đương cao (điểm trung bình đạt 90%) Sau TN, tỉ lệ HS hoàn thành tập 1, lớp TN cao lớp ĐC nhiên không chênh lệch (bài tập 6,7%, tập 8,8%) Tuy nhiên phân hóa thể rõ rệt tỉ lệ HS hoàn thành yêu cầu tập (ý a 17,3%, ý b 20%) Ý kiến GV tham gia TN Sau nghiên cứu ý tưởng luận văn hoạt động dạy học đề xuất, GV có ý kiến cho việc tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn theo định hướng phát triển NL cho HS thực cần thiết hoàn toàn thực Việc sử dụng hoạt động đề xuất giúp cho GV có nhiều hội việc đánh giá phát huy NL cho HS Các em tin tưởng giao nhiệm vụ, làm chủ hoạt động học tập nên tích cực chủ động tự tin Trong trình học tập, làm việc để GQVĐ, HS chia sẻ, lắng nghe từ phát triển NL hợp tác, làm việc nhóm – NL quan trọng người lao động thời đại - Các tiết dạy TN tạo không khí học tập sôi nổi, kích thích HS hào hứng, tích cực chủ động tham gia chiếm lĩnh kiến thức Kiến thức học vận dụng cách linh hoạt sống hàng ngày khiến môn Toán không khô khan, cứng nhắc mà gần gũi, mang nhiều hứng thú - Dạy học theo định hướng phát triển NL tạo hội lớn cho HS thể thân, phát triển NL đặc biệt NL tư NL GQVĐ từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nhà trường Tiểu học Footer Page 101 of 149   93 Header Page 102 of 149 TIỂU KẾT CHƯƠNG Sau trình TN, tổ chức thảo luận với GV tổng kết thông tin qua quan sát dạy, phân tích kết làm HS đến nhận định sau: Các tiết dạy TN tạo không khí học tập sôi nổi, kích thích HS hào hứng, tích cực chủ động tham giá chiếm lĩnh kiến thức HS hứng thú học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập để hình thành kiến thức hình thành kĩ Đặc biệt GV tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát triển NL đưa chương 2, HS khuyến khích phát huy chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức Kiến thức học nhờ mà khắc sâu sử dụng cách linh hoạt vấn đề thực tiễn Dạy học theo định hướng phát triển NL tạo hội lớn cho HS thể thân, phát triển NL đặc biệt NL tư NL GQVĐ từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nhà trường Tiểu học Tham gia số tiết học Toán với hoạt động tổ chức theo hướng phát triển lực, HS hình thành thói quen nhu cầu “vận động tư duy”, trao đổi, thảo luận để tự tìm kiến thức áp dụng kiến thức để giải vấn đề sống GV trình tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn theo hướng phát NL không nhiều thời gian sức lực vào việc giảng mà tâm quan sát, đánh giá NL HS đồng thời kịp thời phát giúp đỡ HS yếu kém, đặt yêu cầu nhằm phát huy hết khả HS có NL vượt trội Nhờ đó, GV có điều kiện dạy học phân hóa đối tượng HS Các hoạt động đưa luận văn phần giúp GV có thay đổi việc xác định mục tiêu, xây dựng giáo án dạy, hoạt động hướng tới mục đích phát triển lực tư cho HS không môn Toán mà môn học khác Kết TN sư phạm luận văn bước đầu khẳng định: Những hình thức tổ chức hoạt động dạy học trình bày chương chấp nhận Những hình thức tổ chức hoạt động phương án hữu hiệu để GV tham khảo, áp dụng trình dạy học giải toán có lời văn lớp nhằm phát triển NL cho HS Footer Page 102 of 149   94 Header Page 103 of 149 KẾT LUẬN A Kết luận văn Luận văn đạt kết sau: 1) Luận văn tổng quan số vấn đề nghiên cứu giới nước lực, dạy học giải toán có lời văn lớp theo định hướng phát triển lực Phân tích cấu trúc nội dung dạy học giải toán có lời văn lớp yêu cầu cần đạt 2) Làm rõ quan niệm NL tư duy, NL GQVĐ, số cách đánh giá NL tư NL GQVĐ HS tiểu học 3) Phân tích thực trạng, nguyên nhân số thuận lợi khó khăn GV HS trình tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn lớp 4) Từ sở trên, luận văn đề xuất số cách tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn lớp theo định hướng phát triển NL cho HS 5) Kết TN sư phạm luận văn bước đầu khẳng định tính khả thi, tính hiệu biện pháp đề xuất B Kiến nghị Để đảm bảo hiệu dạy học giải toán theo định hướng phát triển lực, phù hợp với đổi dạy học môn Toán Tiểu học, tác giả đưa số kiến nghị nhà sư phạm quản lí giáo dục sau: 1) Nâng cao nhận thức cho GV dạy học giải toán theo định hướng phát triển lực Cần coi trọng NL mà HS đạt sau trình học tập (đặc biệt NL tư NL GQVĐ) 2) Định hướng, triển khai soạn giảng học SGK Toán theo hướng tổ chức cho HS hoạt động theo định hướng phát triển NL 3) Xây dựng, phát triển chương trình SGK môn Toán Tiểu học theo định hướng phát triển lực 4) Biên tập tài liệu tham khảo, phổ biến kết nghiên cứu tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn theo định hướng phát triển NL cho HS lớp đáp ứng việc đổi nội dung phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học giai đoạn tới Footer Page 103 of 149   95 Header Page 104 of 149 5) Nghiên cứu xây dựng khung đánh giá chuẩn NL cách cụ thể nội dung kiến thức khối lớp Tiểu học Footer Page 104 of 149   96 Header Page 105 of 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Tô Thị Thanh Thủy, “Tổ chức hoạt động dạy học giải toán chuyển động lớp theo hướng phát triển lực cho học sinh”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng năm 2016 Footer Page 105 of 149   97 Header Page 106 of 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tham khảo tiếng Việt Nguyễn Áng (2012), Toán bồi dưỡng học sinh lớp 5, Nxb Giáo dục,Hà Nội Bộ GD-ĐT (2002), Chương trình Tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ GD-ĐT, Thông tư 30/2014 TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 đánh giá học sinh Tiểu học Bộ GD-ĐT, Thông tư 22/2016 TT-BGDĐT ngày 23/3/2016 sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014 TT-BGDĐT Bộ GD-ĐT (2014), Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình Giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh, Hà Nội Bộ GD-ĐT (2015), Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (trong chương trình giáo dục phổ thông mới), Hà Nội Vũ Quốc Chung, Vũ Dương Thuỵ (1995), Các toán phát triển trí tuệ cho HS Tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Vũ Quốc Chung (chủ biên), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn (2005), Phương pháp dạy học toán Tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Văn Cường – Bern Meier (2014), Lí luận dạy học đại, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2013), Nghị 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Nghị 88/2014/QH13 12 Đỗ Tiến Đạt (2013), “Cơ sở khoa học việc xây dựng chuẩn giáo dục phổ thông”, Tạp chí Khoa học giáo dục ( 96) 13 Phạm Văn Đồng (1967), Thư gửi bạn trẻ yêu toán, Toán học tuổi trẻ, Nxb Giáo dục Footer Page 106 of 149   98 Header Page 107 of 149 14 Nguyễn Minh Hải (2001), Kĩ giải toán có lời văn học sinh Tiểu học điều kiện tâm lí hình thành chúng, Luận án Tiến sĩ Tâm lí, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội 15 Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy (1999), Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 16 Đặng Thành Hưng (2012) NL giáo dục theo tiếp cận lực, Tạp chí Quản lí giáo dục (số 43) 17 Dương Giáng Thiên Hương (2012), Dạy học theo cách tiếp cận giải vấn đề Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 18 Phó Đức Hoà (2011), Dạy học tích cực cách tiếp cận dạy học Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 19 Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2011), tập thể tác giả, SGK Toán 5, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2011), tập thể tác giả, Sách giáo viên Toán 5, Nxb Giáo dục, Hà Nội 21 Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Nguyễn Thúc Trình (1981), Giáo dục học môn Toán, Nxb Giáo dục, Hà Nội 22 Nguyễn Công Khanh (2012), Một số vấn đề lực xây dựng khung lực chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Tài liệu hội thảo 23 Trần Kiều (2014), “Về mục tiêu môn Toán trường phổ thông Việt Nam”, Tạp chí Khoa học giáo dục (số 102) 24 Nguyễn Bá Kim (2010), Phương pháp dạy học đại cương môn Toán, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 25 V.A.Krutecxki (1973), Tâm lí học NL Toán học HS, Nxb Giáo dục 26 Hoàng Mai Lê – Nguyễn Đình Khuê (2011), Đổi Dạy học môn Toán lớp (trên sở chuẩn kiến thức, kĩ năng), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 27 Hoàng Mai Lê (2015), “Một số vấn đề thực đổi đánh giá HS Tiểu học theo thông tư 30/2014 TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo”, Tạp chí Giáo dục Tiểu học Footer Page 107 of 149   99 Header Page 108 of 149 28 Hoàng Mai Lê (2015), “Suy nghĩ đổi đồng phương pháp dạy học đánh giá chất lượng học tập môn Toán Tiểu học”, Tạp chí Giáo dục Tiểu học 29 Nguyễn Đức Minh (chủ biên) (2014), tập thể nhóm tác giả, Hướng dẫn chung đánh giá lực học sinh cuối cấp Tiểu học, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 30 Lê Ngọc Sơn (2008), Dạy học toán Tiểu học theo hướng dạy học phát giải vấn đề, Luận án Tiến sĩ Giáo dục, Đại học Sư Phạm Hà Nội 31 Hoàng Phê (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 32 Vũ Văn Tảo, Trần Văn Hà (1996), Dạy học GQVĐ: hướng đổi công tác Giáo dục, đào tạo, huấn luyện, Trường cán quản lí Giáo dục đào tạo, Hà Nội 33 Đỗ Đức Thái (2014), Một số quan điểm việc xác định nội dung dạy học môn Toán trường phổ thông Việt Nam, Tạp chí Khoa học giáo dục (104) 34 Đỗ Như Thiên (2008), Rèn luyện nâng cao kĩ giải toán cho học sinh tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 35 Nguyễn Quang Uẩn (1999), Tâm lí học đại cương, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 36 Trần Vui (2014), Năng lực giải vấn đề thực tế Toán học, Nxb Huế 37 Xavier Roegiers (1996), Khoa Sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực tích hợp nhà trường?, Đào Trọng Quang Nguyễn Ngọc Nhị dịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội B Tài liệu tham khảo tiếng Anh 38 Bloom B.S (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals Handbook I: Cognitive domain New York: David McKay Company Footer Page 108 of 149   100 Header Page 109 of 149 39 DeSeCo, Education – Lifelong Learning and the Knowledge Economy: Key competencies for the Knowledge Society In: Processings of the DeSeCo Symposium, Stuttgart, 2002 40 OEDC (2002) Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation 41 Howard Gardner, 1983 Frames of Mind : the Theory of Multiple Intelligences 42 Tremblay Denyse (2002), The Competency –Based Approching: Helping learner autonomous In Aldult Education –A Lifelong Journey 43 Weinert T.E (2001), Vergleichende Leistungsmessung in Scheulen – Eineumstrittene Selbstverstondlichkeit, In F.E, Leistungsmessung, Weinheim und Besejl: Belz Verlag) 44 www.education.com/reference 45  www.oedc.org/pisa/pisaproducts Footer Page 109 of 149   101 Weinert (eds), Header Page 110 of 149 Footer Page 110 of 149 Header Page 111 of 149 Footer Page 111 of 149 Header Page 112 of 149 Footer Page 112 of 149 Header Page 113 of 149 Footer Page 113 of 149 ... học giải toán có lời văn theo định hướng phát triển NL cho HS Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi đặt cho nghiên cứu là: Vai trò việc tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn lớp theo định hướng phát. .. định chọn đề tài “Tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn lớp theo định hướng phát triển lực cho học sinh ” Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu giới Trên giới, dạy học theo định. .. việc dạy học giải toán có lời văn lớp theo định hướng phát triển NL thông qua việc nghiên cứu đề xuất số biện pháp tổ chức hoạt động dạy học phù hợp Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu sở lí luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoạt động dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5 theo định hướng phát triển các năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đề, Nghiên cứu hoạt động dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5 theo định hướng phát triển các năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đề, Nghiên cứu hoạt động dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5 theo định hướng phát triển các năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đề

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay