Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Na

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:45

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH HÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: TS Võ Duy Khương Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, ngành công nghiệp khoáng sản đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp Việt Nam, chiếm từ 10% -12% GDP, đáp ứng đủ kịp thời nguyên liệu than đá, thiếc, chì, kẽm sắt, đồng, appatit cho số ngành kinh tế sử dụng nguyên liệu khoáng sản nhiệt điện, ximăng, hóa chất, luyện kim Với thành tích đạt được, ngành khoáng sản xứng đáng ngành kinh tế mũi nhọn nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa kinh tế đất nước tương lai Tuy nhiên, để ngành Khoáng sản Việt Nam theo kịp tiến trình phát triển chung giới, đồng thời tạo tảng cho phát triển bền vững yêu cầu đặt cho doanh nghiệp phải quản trị vốn có cấu trúc vốn hợp lý, tối ưu nhằm nâng cao khả cạnh tranh mình, việc hoạch định cấu trúc vốn đáp ứng nhu cầu phát triển tiến tới tối đa hóa giá trị doanh nghiệp đặc biệt quan trọng Lựa chọn cấu trúc vốn thích hợp chiến lược tài thiết yếu, đảm bảo cho việc huy động sử dụng nguồn vốn có hiệu Xuất phát từ nhu cầu trên, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Trên sở kế thừa kết nghiên cứu lý thuyết thực tiễn trước đây, đề tài nêu lên đặc trưng cấu trúc vốn, qua lựa chọn phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường Footer Page of 149 Header Page of 149 chứng khoán Việt Nam - Kiểm định tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp rút kết luận có sở khoa học để ứng dụng vào việc điều chỉnh cấu trúc vốn giúp nhà quản trị doanh nghiệp dễ dàng trình hoạch định sách tài trợ hợp lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài đặt câu hỏi nghiên cứu sau: - Đặc trưng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam gì? - Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam gì? - Những giải pháp để cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản tối ưu hơn? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu lấy từ báo cáo tài doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 05 năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 + Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng cấu trúc vốn xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp định tính: Qua việc thu thập thông tin, dùng phương pháp thông kê mô tả, so sánh để phân tích, đánh giá thực Footer Page of 149 Header Page of 149 trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam + Phương pháp định lượng: Từ liệu thu thập doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả sử dụng phần mềm eview để xác định hệ số hồi quy, sở xây dựng phương trình nhân tố tác động cấu trúc vốn Từ đó, kiểm định tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa lý thuyết cấu trúc vốn, kết nghiên cứu đặc trưng cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp - Phân tích đặc điểm cấu trúc vốn xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Từ đó, đề xuất số khuyến nghị hoàn thiện sách tài trợ nhằm xác định cấu trúc vốn hợp lý cho doanh nghiệp ngành khoáng sản Việt Nam Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận cấu trúc vốn doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Phương pháp nghiên cứu kết thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 4: Các kết luận hàm ý sách cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản Việt Nam niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn Cấu trúc vốn định nghĩa kết hợp nợ vốn cổ phần tổng nguồn vốn dài hạn dùng để tài trợ cho định đầu tư doanh nghiệp 1.1.2 Các tiêu đo lường cấu trúc vốn doanh nghiệp Một số tiêu sử dụng phổ biến: Nợ dài hạn Tỷ suất nợ dài hạn = x 100% Tổng tài sản Nợ dài hạn Tỷ suất nợ dài hạn = x 100% vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu 1.1.3 Tác động cấu trúc vốn a Tác động nợ Một ưu điểm lớn việc dùng nợ thay cho vốn chủ sở hữu lãi suất mà doanh nghiệp phải trả nợ miễn thuế Ưu điểm thứ hai nợ, thông thường nợ rẻ vốn chủ sở hữu Tuy doanh nghiệp tăng nợ lên mức cao so với vốn chủ sở hữu Tỷ lệ nợ cao dẫn đến nguy phá sản Mức nợ cao dẫn đến nguy khách hàng, nhân viên nhà cung cấp Mức nợ cao tạo mâu thuẫn chủ nợ nhà đầu tư doanh nghiệp phải ngừng họat động để trả nợ b Tác động vốn chủ sở hữu Một điểm không thuận lợi vốn chủ sở hữu giá thành (hay chi phí) cao chi phí nợ Việc với tính chất không miễn trừ thuế làm cho chi phí vốn cao Footer Page of 149 Header Page of 149 Tuy vậy, vốn chủ sở hữu phải tăng doanh nghiệp cần tiền, tăng để cân với nợ giữ cho doanh nghiệp tình trạng tài lành mạnh 1.1.4 Mối quan hệ rủi ro tài đòn bẩy tài a Đòn bẩy tài Độ nghiêng đòn bẩy tài doanh nghiệp tính phần trăm thay đổi thu nhập cổ phần phần trăm thay đổi cho sẳn EBIT % thay đổi EPS DFL = x 100% % thay đổi EBIT b Rủi ro tài Rủi ro tài rủi ro việc sử dụng nợ mang lại, gắn liền với cấu tài doanh nghiệp c Mối quan hệ rủi ro tài đòn bẩy tài 1.1.5 Ý nghĩa việc nghiên cứu cấu trúc vốn Việc hiểu tường tận cấu trúc vốn nhà quản trị tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, từ đề định tài trợ đắn nhằm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Gia tăng lợi nhuận cho cổ đông hạn chế rủi ro mức thấp 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu Lý thuyết cho có cấu trúc vốn tối ưu ban quản trị doanh nghiệp gia tăng giá trị doanh nghiệp cách sử dụng tỷ số đòn bẩy phù hợp Tuy nhiên, tỷ số nợ tăng rủi ro gia tăng, đó, nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận đòi hỏi Mặc dù vậy, gia tăng lợi nhuận đòi hỏi lúc đầu không hoàn toàn xóa lợi ích việc sử dụng nợ nguồn vốn Footer Page of 149 Header Page of 149 rẻ nhà đầu tư tiếp tục gai tăng lợi nhuận đòi hỏi khiến cho lợi ích việc sử dụng nợ không 1.2.2 Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng Lý thuyết lợi nhuận họat động ròng cho chi phí sử dụng vốn trung bình giá trị doanh nghiệp không đổi tỷ số đòn bẩy tài thay đổi Khi đòn cân nợ thay đổi có tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu thay đổi mà Theo lý thuyết tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư đuợc xác định công thức bình quân gia quyền : = VCSH D rd + D + VCSH VCSH + D re = rA + ( rA - rd ) D VCSH Nếu công ty không sử dụng nợ re = Như ta thấy doanh nghiệp gia tăng sử dụng nợ hay tăng tỷ số đòn bẩy tài tỷ suất lợi nhuận dành cho chủ sở hữu tăng lên tỷ suất lợi nhuận nói chung tỷ suất lợi nhuận giành cho chủ nợ không thay đổi 1.2.3 Lý thuyết M&M Nếu thị trường vốn hoàn hảo, M&M tranh luận doanh nghiệp có rủi ro kinh doanh giống tiền lãi mong đợi hàng năm phải có tổng giá trị giống bất chấp cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp phải phụ thuộc vào giá trị hoạt động nó, dựa cách thức cấp vốn Việc sử dụng nợ mang đến cho chủ sở hữu tỷ suất lợi tức cao hơn, lợi tức cao xác họ bù đắp cho nguy tăng lên từ tỷ lệ vốn vay so với tổng vốn Vg = Vu : tổng giá trị doanh nghiệp sử dụng nợ tổng giá trị doanh nghiệp không sử dụng nợ Năm 1963, M&M đưa nghiên cứu với việc loại bỏ giả thiết thuế thu nhập doanh nghiệp Theo M&M, với Footer Page of 149 Header Page of 149 thuế thu nhập doanh nghiệp, việc sử dụng nợ làm tăng giá trị doanh nghiệp Vì chi phí lãi vay chi phí hợp lý khấu trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, mà phần thu nhập doanh nghiệp có sử dụng nợ chuyển cho nhà đầu tư theo phương trình: Vg = Vn + T.D: giá trị doanh nghiệp sử dụng nợ giá trị doanh nghiệp không sử dụng nợ cộng với khoản lợi nhuận từ việc sử dụng nợ Trong đó, D tổng nợ sử dụng, T thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, T.D khoản lợi từ việc sử dụng nợ Như vậy, theo mô hình thuế M&M (1963) cấu trúc vốn có liên quan đến giá trị doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp sử dụng nợ cao giá trị doanh nghiệp không sử dụng nợ giá trị T.D Như việc sử dụng nợ hay đòn bẩy tài làm gia tăng giá trị doanh nghiệp 1.2.4 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order theory) Thuyết trật tự phân hạng thị trường nghiên cứu khởi đầu Myers Majluf (1984), dự đoán cấu nợ vốn cổ phần mục tiêu rõ ràng Theo lý thuyết này, doanh nghiệp nên phát hành nợ trước phát hành cổ phiếu nguồn lực tài bên không đủ để tài trợ cho dự án Thuyết trật tự phân hạng giải thích lý doanh nghiệp có lợi nhuận nhiều thường lại vay nợ ít, điều mục tiêu tỉ lệ vay nợ họ thấp mà họ không cần nguồn vốn từ bên Các doanh nghiệp có lợi nhuận thường phát hành nợ họ đủ nguồn vốn từ bên cho dự án đầu tư mình, nợ vay trật tự xếp trước tiên cần nguồn vốn tài trợ từ bên 1.2.5 Lý thuyết đánh đổi (Trade – off theory) Lý thuyết vào giải thích cách hành xử doanh nghiệp thực tế Theo Brealey Meyers dự báo doanh nghiệp tìm kiếm nhằm trì cấu trúc vốn mục tiêu thông qua việc cân lợi ích chi phí nợ Lợi ích bao gồm chắn thuế Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 chi phí bao gồm chi phí khốn khó tài doanh nghiệp khác khác tỷ lệ nợ Những doanh nghiệp có lợi nhuận với nhiều tài sản hữu hình có khoản chắn thuế cao vay nhiều Ngược lại, doanh nghiệp lợi nhuận với nhiều tài sản vô hình, nhiều rủi ro nên dựa nguồn huy động tài từ vốn chủ sở hữu 1.2.6 Lý thuyết tín hiệu Stephen Ross (1977) trình bày lý thuyết cấu trúc vốn dựa tảng thông tin bất đối xứng Theo đó, doanh nghiệp phát hành chứng khoán mới, kiện xem cung cấp tín hiệu cho thị trường tài viễn cảnh tương lai doanh nghiệp hay hoạt động tương lai giám đốc doanh nghiệp hoạch định Lý thuyết tín hiệu lập luận rằng, tín hiệu thay đổi cấu trúc vốn đáng tin cậy, dòng tiền tương lai không xảy ra, doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí phá sản có 1.2.7 Lý thuyết chi phí đại diện Vấn đề đại diện chứa đựng mâu thuẫn tiềm tàng lợi ích người tài trợ người quản lý doanh nghiệp Jenshen Mecking (1976) cho có hai dạng mâu thuẫn đại diện: mâu thuẫn người chủ sở hữu với người quản lý doanh nghiệp mâu thuẫn người chủ sở hữu chủ nợ Những doanh nghiệp có dòng tiền tự phải đối mặt với mâu thuẫn cổ đông nhà điều hành Các chủ nợ cổ đông, phần lớn quyền lợi khác dòng tiền thu nhập doanh nghiệp, luôn trí với đường lối hoạt động doanh nghiệp Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 dụng tài sản tài trợ cho khoản đầu tư Do vậy, khả toán kỳ vọng tương quan nghịch với cấu trúc vốn Tuy nhiên định cho vay dài hạn, người cho vay không xem xét đến việc trả nợ tương lai mà xem xét khả toán ngắn hạn doanh nghiệp Do vậy, khả khoản có mối tương quan thuận với cấu trúc vốn 1.4.5 Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp Những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lớn sử dụng nợ để giảm vấn đề đại diện (Meyers, 1977) Kết có tương quan nghịch cấu trúc vốn tốc độ tăng trưởng (-) Tuy nhiên, có ý kiến tranh cãi tốc độ tăng trưởng cao nhu cầu nguồn tài huy động bên cao Các nghiên cứu của Murray Z.Frank Vidhan K Goyal (2009), Denis Forte Lucas Ayres Barros (2013) tìm cấu trúc vốn có mối tương quan thuận chiều với tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp 1.4.6 Rủi ro kinh doanh Những doanh nghiệp có rủi ro kinh doanh cao phải đối mặt với mối lo chi phí phá sản kỳ vọng cao Nhìn chung có tương quan nghịch (-) cấu trúc vốn rủi ro kinh doanh liên hệ với việc tăng rủi ro phá sản Tuy nhiên, theo lý thuyết trật tự phân hạng, doanh nghiệp với thông tin không cân xứng cao kỳ vọng mức độ nợ cao Như trường hợp này, rủi ro kinh doanh tỷ lệ thuận (+) với cấu trúc vốn Nhìn chung có không rõ ràng dấu kỳ vọng rủi ro kinh doanh cấu trúc vốn 1.4.7 Thuế thu nhập doanh nghiệp Tác động thuế cấu trúc vốn chủ để nghiên cứu Modigliani Miller (1958) Theo nghiên cứu này, doanh nghiệp có thuế suất cao sử dụng nhiều nợ để tăng phần tiết kiệm thuế Đồng quan điểm với lý thuyết M&M, nghiên cứu Michael Overesch (2008) tin tưởng vào lợi ích từ Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 chắn thuế cho thuế thu nhập doanh nghiệp có mối quan hệ thuận chiều với cấu trúc vốn 1.4.8 Một số nhân tố vĩ mô Theo lý thuyết trật tự phân hạng, đòn bẩy nợ giảm giai đoạn phát triển thị trường lúc tài trợ nội ưu tiên Một nghiên cứu khác Charles Muthama đồng (2013) dựa lý thuyết kết luận nhân tố vĩ mô GDP, lạm phát, lãi suất có ảnh hưởng đến định cấu trúc doanh nghiệp Do đó, xây dựng cấu trúc vốn doanh nghiệp cần phải xem xét tính ổn định giai đoạn cụ thể tức phải dự báo triển vọng kinh tế khoảng thời gian tới KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH KHOÁNG SẢN 2.1.1 Đặc điểm ngành khoáng sản 2.1.2 Rủi ro ngành khoáng sản 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngành khoáng sản qua năm 2.2 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.2.1 Tỷ suất nợ dài hạn tổng tài sản Trong khoảng thời gian nghiên cứu, tỷ suất nợ dài hạn tổng tài sản bình quân doanh ngiệp ngành khoáng sản đạt mức 15,2% tức 15,25% tài sản doanh nghiệp hình Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 thành từ nợ dài hạn Một số doanh nghiệp có tỷ suất nợ dài hạn bình quân cao TVD (55,27%), YBC (35,7%), MDC (32,49%); có doanh nghiệp sử dụng nợ dài hạn CTM (0,2%), DHA (0,3%) NNC (0,07%) Tỷ suất chênh lệch lớn doanh nghiệp ngành với độ lệch chuẩn 17,26% 2.2.2 Tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu bình quân mức 79,33% thể tính tự chủ dài hạn đảm bảo Chỉ có doanh nghiệp tổng số 17 doanh nghiệp ngành khoáng sản vượt mức bình quân Một số doanh nghiệp có tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu cao TVD (323%), YBC (387%) nhiều doanh nghiệp lại có tỷ lệ thấp mức 50% TCT (0,9%), DHA (0,3%), NNC (0,09%) Mỗi doanh nghiệp có sách tài trợ riêng tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh Với doanh nghiệp có tỷ suất nợ dài hạn hay tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu cao MDC, TVD, YBC thể mức độ tự chủ tài doanh nghiệp thấp, vốn sử dụng cho hoạt động kinh doanh chủ yếu từ nguồn tài trợ bên Do khả tiếp nhận khoản vay nợ khó khăn tình hình toán không hạn hiệu hoạt động Phân tích tiêu ta thấy cấu trúc vốn doanh nghiệp MDC, TDN, TVD, YBC nghiêng nợ dài hạn nhiều với tỷ suất nợ dài hạn bình quân mức 30% hay tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu mức 140% Đây doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động kinh doanh khai thác, chế biến, kinh doanh than, kim loại - lĩnh vực cần có nguồn tài trợ lớn, ổn định dài hạn Trong đó, doanh nghiệp có tiêu cấu trúc vốn thấp BKC, BMC, DHA hoạt động kinh doanh khai thác, chế biến quặng, kinh doanh vật liệu xây dựng – lĩnh vực có nhu cầu vốn thấp, chủ yếu tài trợ từ vốn chủ sở Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 hữu Điều hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp ngành khoáng sản Việc tìm sách vay nợ phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp quan trọng cần thiết nhà quản trị để góp phần nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 2.2.3 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo quy mô Bảng số liệu cho thấy quy mô tổng doanh thu doanh nghiệp mức trung bình 891,73 tỷ đồng mức chênh lệch doanh thu lớn nhỏ lớn, cho thấy quy mô hoạt động doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết khác Bên cạnh đó, tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng quy mô tổng doanh thu tăng Như doanh nghiệp có quy mô lớn vay nợ nhiều Cũng giống tiêu chí quy mô theo tổng doanh thu, tiêu cấu trúc vốn chiếm tỷ trọng nhỏ cấu nguồn tài trợ doanh nghiệp có quy mô 200 tỷ đồng có xu hướng tăng dần với doanh nghiệp có quy mô tổng tài sản lớn 2.2.4 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo tỷ trọng tài sản cố định Mặc dù doanh nghiệp hoạt động ngành khoáng sản quy mô lĩnh vực hoạt động khác nên tỷ trọng đầu tư vào tài sản cố định có chênh lệch đáng kể Tỷ trọng tài sản cố định bình quân đạt 47,15% với độ lệch chuẩn cao 19,71% Qua bảng số liệu ta nhận thấy doanh nghiệp có tỷ trọng tài sản cố định cao có xu hướng sử dụng nguồn tài trợ từ nợ dài hạn nhiều 2.2.5 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo hiệu hoạt động Qua bảng số 2.5 2.6 ta thấy hiệu hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động tài bình quân doanh nghiệp ngành khoáng sản năm gần 11,88% Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 16,62%, có mức chênh lệch lớn với độ lệch chuẩn 16,47% 19,95% Có doanh nghiệp hoạt động có hiệu cao NNC có ROA đạt 56,44%, ROE đạt 56,58% có doanh nghiệp hoạt động chưa thực hiệu YBC có ROA ROE -2,28% -27.86% Với tiêu ROE, nhóm doanh nghiệp có ROE cao vay nợ nhiều với tiêu ROA không theo xu hướng 2.3 CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Giá trị vốn hoá thị trường thước đo quy mô doanh nghiệp, tổng giá trị thị trường doanh nghiệp, xác định số tiền bỏ để mua lại toàn doanh nghiệp điều kiện Qua bảng 2.7 ta thấy rằng, mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp thông qua tiêu giá trị vốn hóa thị trường chưa thể xu hướng rõ ràng Tuy nhiên, giá trị thay đổi theo kỳ vọng nhà đầu tư mà chưa tính đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, giá trị chưa phản ánh hoàn toàn xác giá trị thực doanh nghiệp Từ bảng 2.8 ta thấy mức thu nhập cổ phần bình quân doanh nghiệp ngành khoáng sản 6,54 lần, tức nhà đầu tư sẳn sàng bỏ 6,54 đồng để thu đồng lợi nhuận Doanh nghiệp có số P/E cao đánh giá có giá trị doanh nghiệp cao, kì vọng có rủi ro thấp chắn có lợi nhuận tương lai cao kỳ vọng, không thị trường tự điều chỉnh, giá cổ phiếu giảm cho với thực tế Qua ta thấy tỷ suất nợ dài hạn hay tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm hệ số P/E tăng hay giá trị doanh nghiệp định giá mức cao Hệ số giá thị trường giá trị sổ sách tiêu có ý nghĩa liên quan đến hoạt động đầu tư dài hạn Cũng tiêu P/E, doanh nghiệp ngành khoáng sản, doanh nghiệp có tỷ suất nợ dài Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 hạn hay tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu giảm hệ số P/B tăng hay giá trị doanh nghiệp cao Tóm lại, xem xét mối quan hệ cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị doanh nghiệp thông qua hai tiêu P/E P/B ta thấy cấu trúc vốn có mối tương quan nghịch chiều với giá trị doanh nghiệp Qua ta thấy ứng đòn bẩy nợ cấu trúc vốn doanh nghiệp làm giảm giá trị doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢNNIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 3.1.1 Cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn a Biến phụ thuộc Cấu trúc vốn hiểu tỷ suất nợ dài hạn tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu b Biến độc lập Nhân tố quy mô Giả thiết: Quy mô doanh nghiệp tỷ lệ thuận với cấu trúc vốn Nhân tố tỷ trọng tài sản cố định Giả thiết: Tỷ trọng tài sản cố định tỷ lệ thuận với cấu trúc vốn Hiệu hoạt động Giả thiết: Hiệu hoạt động tỷ lệ nghịch với cấu trúc vốn Nhân tố khả toán Footer Page 17 of 149 16 Header Page 18 of 149 Giả thiết: Khả toán tỷ lệ thuận với cấu trúc vốn Nhân tố tốc độ tăng trưởng Giả thiết: Tốc độ tăng trưởng tỷ lệ thuận với cấu trúc vốn Nhân tố rủi ro kinh doanh Giả thiết: Rủi ro kinh doanh tỷ lệ nghịch với cấu trúc vốn 3.1.2 Đo lường biến Bảng 3.1: Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn Nhân tố Đo lường Quy mô DN Tỷ trọng tài sản cố định Hiệu hoạt động Khả toán Cơ hội tăng trưởng Rủi ro kinh doanh Kì vọng tương quan Tỷ trọng tài sản cố định ROA ROE = = = Khiện hành Tăng trưởng TS Hệ số biến thiên ROA = = = Tổng doanh thu Tổng tài sản Tài sản cố định Tổng tài sản LNTT Tổng tài sản bình quân LNST VCSH bình quân Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Tổng tài sản năm N Tổng tài sản năm N-1 Độ lệch chuẩn ROA Giá trị trung bình ROA (+) x 100% (+) x 100% (-/+) x 100% (+) x 100% (+) (-) Trong đó: (+) thuận chiều (-) nghịch chiều 3.1.3 Mô hình nghiên cứu a Mô hình với ảnh hưởng cố định - FEM Mô hình ước lượng sử dụng: Yit = Ci + β1X1it + β2X2it + …+ βkXkit + uit Trong đó: Yit : Biến phụ thuộc, với i doanh nghiệp t thời gian (quý) Xit : Biến độc lập βi : Hệ số góc nhân tố Xi uit : Phần dư Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 b Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên - REM Ý tưởng bắt đầu: Yit = C + β1X1it + β2X2it +… + βn Xnit + uit Thay xem β1i cố định, ta giả định biến ngẫu nhiên với giá trị trung bình β1 Và giá trị tung độ gốc cho cá nhân riêng lẽ biểu thị là: C = C + εi i= 1, 2,…, N Trong đó: εi : số hạng ngẫu nhiên với giá trị trung bình phương sai σ2ε Thay vào công thức ta có: Yit = C + β1 X1it +… + βn Xnit + εi + uit εi : Sai số thành phần đối tượng khác uit : Sai số thành phần theo không gian chuỗi thời gian kết hợp 3.1.4 Quy trình nghiên cứu a Thu thập liệu b Mã hóa biến quan sát c Ma trận hệ số tương quan * Xét mối tương quan biến phục thuộc biến độc lập Các nhân tố có hệ số tương quan thuận chiều lớn, phản ánh mối quan hệ rõ ràng với biến phục thuộc SIZE_SALE – tổng doanh thu (rLTD,SIZE_SALE = 0,743; rLTE,SIZE_SALE = 0,562), SIZE_ASS – tổng tài sản (rLTD,SIZE_ASS = 0,766; rLTE,SIZE_ASS = 0,591) TAN – tỷ trọng tài sản cố định (rLTD,TAN = 0,628; rLTE,TAN = 0,498) Ngoài ra, biến cấu trúc vốn có mối tương quan nghịch chiều lớn với biến LIQUID – khả toán (rLTD,LIQUID = -0,376; rLTE,LIQUID = -0,311) Các biến phụ thuộc có mối tương thấp với biến GROWTH – tốc độ tăng trưởng (rLTD,GROWTH = -0,025; rLTE,GROWTH = -0,001) tỷ suất nợ dài hạn có tương quan thấp với biến ROE (rLTD,ROE = 0,043) * Xét mối tương quan biến phục thuộc Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 Qua bảng số liệu, ta thấy biến nhân tố có mối tương quan thuận chiều cao với SIZE_SALE tổng doanh thu SIZE_ASS - tổng tài sản nhân tố quy mô (rSIZE_SALE,SIZE_ASS = 0,912), ROA ROE nhân tố hiệu hoạt động (rROA,ROE = 0,743) d Lựa chọn biến đưa vào mô hình Ta có kết lựa chọn nhân tố đưa vào mô hình hồi quy sau: · Nhân tố quy mô doanh nghiệp: Để loại bỏ tượng đa cộng tuyến, biến SIZE_ASS - tổng tài sản lựa chọn để phân tích theo nguyên tắc nêu · Nhân tố tỷ trọng tài sản cố định: TAN · Nhân tố hiệu hoạt động: gồm biến ROA ROE Dựa theo nguyên tắc lựa chọn biến, biến ROA lựa chọn để phân tích · Nhân tố khả toán: LIQUID · Nhân tố tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp: GROWTH · Nhân tố rủi ro kinh doanh: RISK e Ước lượng mô hình ban đầu f Kiểm định mô hình 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 3.2.1 Kết hồi quy mô hình với ảnh hưởng cố định (FEM) Các mô hình hồi quy theo biến tỷ suất nợ dài hạn tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu có độ phù hợp 91,66% 73,55% Từ kết mô hình ta thấy có nhân tố quy mô, tỷ trọng tài sản cố định khả toán có ý nghĩa thống kê với mô hình tỷ suất nợ dài hạn có nhân tố quy mô có ý nghĩa thống kê với mô hình tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Footer Page 20 of 149 19 Header Page 21 of 149 3.2.2 Kết hồi quy theo mô hình với ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) Các mô hình hồi quy theo biến phụ thuộc tỷ suất nợ dài hạn tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu có mức độ phù hợp 26,48% 4,48% Từ kết mô hình ta thấy có nhân tố quy mô, tỷ trọng tài sản cố định khả toán có ý nghĩa thống kê với mô hình tỷ suất nợ dài hạn có nhân tố quy mô tỷ trọng tài sản cố định có ý nghĩa thống kê với mô hình tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu 3.2.3 Lựa chọn mô hình sở kiểm định Hausman Bảng 3.6 Kết kiểm định Hausman LTD LTE Chi Prob > Chi Chi Prob > Chi 12,959961 0,0437 3,277264 0,7733 Mô hình FEM thích hợp Mô hình REM thích hợp Mô hình tỷ suất nợ dài hạn: (Prob > λ2) = 0,0437 < 0,05 Bác bỏ H0, mô hình FEM sử dụng để phân tích biến động tỷ suất nợ dài hạn dựa biến động nhân tố ảnh hưởng Mô hình nợ phải trả vốn chủ sở hữu: (Prob > λ2)= 0,7733 > 0,05 Không đủ sở để bác bỏ H0, mô hình REM sử dụng để phân tích biến động nợ dài hạn vốn chủ sở hữu dựa biến động nhân tố ảnh hưởng Bảng 3.7: Kết hồi quy Biến phụ thuộc Nợ dài hạn Biến Tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu độc lập 0,518985 Quy mô doanh nghiệp 0,036544 (0,147836) (SIZE_ASS) (0,015852) [0,0218] [0,0005] Cơ cấu tài sản cố định 0,302738 0,815619 Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 (TAN) 20 (0,032799) [0,000] (0,378418) [0,0319] Hiệu hoạt động (ROA) Tính khoản 0,009308 (LIQUID) (0,002475) [0,0002] Tốc độ tăng trưởng (GROWTH) Rủi ro kinh doanh (RISK) 3.2.4 Nhận xét kết nghiên cứu thực nghiệm Quy mô doanh nghiệp có mối tương quan thuận với tỷ suất nợ dài hạn nợ dài hạn vốn chủ sở hữu, thể doanh nghiệp có quy mô lớn sử dụng nợ dài hạn nhiều Lợi quy mô giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn thị trường phát hành nợ dài hạn Tỷ trọng tài sản cố định tỷ lệ thuận với tỷ suất nợ dài hạn nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Qua thấy doanh nghiệp khoảng sản có xu hướng sử dụng nợ dài hạn để tài trợ cho định đầu tư tài sản cố định Khả toán doanh nghiệp tương quan thuận với tỷ suất nợ dài hạn Các chủ nợ định cho vay dài hạn không xem xét đến việc trả nợ tương lai mà xem xét khả toán ngắn hạn doanh nghiệp Do vậy, khả toán cao khả vay nợ lớn Kết thực nghiệm nhân tố hiệu hoạt động tốc độ tăng trưởng rủi ro kinh doanh không ảnh hưởng đến định cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 CHƯƠNG CÁC KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 4.1 KẾT LUẬN Tỷ suất nợ dài hạn bình quân đạt 15,2% tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu bình quân 79%, mức sai khác doanh nghiệp ngành lớn với độ lệch chuẩn 17,26% 118% Điều cho thấy tính tự chủ doanh nghiệp ngành khoáng sản dài hạn tương đối tốt, vốn chủ sở hữu đảm bảo nợ cho nợ dài hạn Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy doanh nghiệp có quy mô lớn khả tiếp cận khoản vay nhiều có xu hướng sử dụng nợ nhiều vốn chủ sở hữu Bởi doanh nghiệp có quy mô lớn thường có dòng tiền ổn định, lực sử dụng vốn cao, việc tận dụng đòn bẩy tài cho định tài trợ dài hạn giúp doanh nghiệp trì lợi thế, nâng cao lực cạnh tranh Với đặc thù ngành khoáng sản, yêu cầu phải đầu tư nhiều vào tài sản cố định, không ngừng đổi công nghệ, nâng cao lực sản xuất, hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh Như phân tích trên, doanh nghiệp ngành khoáng sản có xu hướng sử dụng nợ dài hạn để tài trợ cho định đầu tư nên tỷ trọng tài sản cố định có tương quan thuận với tỷ suất nợ dài hạn Đây nhân tố có tác động mạnh đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản Một đặc trưng doanh nghiệp ngành khoáng sản giá trị hàng tồn kho, khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn cấu tài sản Điều dẫn đến khả toán hành doanh nghiệp ngành khoáng sản mức cao Đây Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 sở để người cho vay định có nên cho doanh nghiệp vay dài hạn hay không Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhân tố hiệu hoạt động, tốc độ tăng trưởng hay rủi ro kinh doanh không tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Dường thông tin bất đối xứng rào cản doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, có hoạt động hiệu quả, khả sinh lời cao hay có khả tăng trưởng gặp phải khó khăn tiếp cận vốn vay 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC VỐN 4.2.1 Đối với doanh nghiệp ngành khoáng sản Bên cạnh việc trì kênh huy động truyền thống, doanh nghiệp nên có nhiều giải pháp để huy động nợ dài hạn, không thiết phải vay tổ chức tín dụng Các công ty cần phải đa dạng hóa cấu tài trợ, thời gian đáo hạn Qua gia tăng tính linh hoạt cấu trúc vốn nâng cao vị đàm phán với nhà tài trợ tương lai Các nhà quản trị cần phải nhìn nhận rõ lợi mà chắn thuế mang lại Doanh nghiệp nên trọng đến vấn đề thông tin bất đối xứng cách tăng cường cải thiện chất lượng báo cáo tài theo hướng rõ ràng, đáng tin cậy, loại trừ tính chất đối phó… từ tạo tin tưởng người cho vay 4.2.2 Đối với ngân hàng thương mại Các ngân hàng thương mại nên điều chỉnh số sách cho vay để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất Ngân hàng linh hoạt hình thức cho vay cho vay có bảo đảm hàng hóa, khoản phải thu với tỷ lệ thích hợp dựa khả cạnh tranh sản phẩm… Kết nghiên cứu cho thấy ngân hàng dường chưa thực quan tâm đến hiệu hoạt động hay tăng trưởng mà trọng đến quy mô, tỷ trọng tài sản cố định doanh Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 nghiệp ngành khoáng sản Do đó, ngân hàng cần nghiên cứu nới lỏng điều kiện vay vốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng 4.2.3 Đối với quan quản lý Nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần có chế độ sách lãi suất, sách tín dụng riêng cho tổ chức tín dụng cho vay cung cấp sản phẩm ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành khoáng sản, đặc biệt làm doanh nghiệp quy mô nhỏ hoạt động kinh doanh có hiệu Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xem xét tăng cường bảo lãnh tín dụng để có sở đảm bảo cho nhà đầu tư khả năng, lực hoạt động lực toán doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN Những kết đạt a Về nghiên cứu lý thuyết Đề tài xác định chất cấu trúc vốn doanh nghiệp mối quan hệ vốn vay dài hạn nguồn vốn chủ sở hữu, thể thông qua hai tiêu tỷ suất nợ dài hạn tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Đề tài hệ thống lại lý thuyết cấu trúc, số nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Bằng thống kê mô tả phân tích, đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc doanh nghiệp b Về ý nghĩa thực tiễn Đề tài khái quát đặc trưng ngành khoáng sản doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thị trường chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2009 -2013 Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 Đề tài lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản Tuy nhiên, qua trình phân tích sử dụng mô hình hồi quy có nhân tố thực có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định khả toán Cả ba nhân tố có mối quan hệ thuận chiều với cấu trúc vốn doanh nghiệp Đây sở khoa học cho việc hoạch định sách tài trợ hợp lý góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Từ đó, đề tài đưa số hàm ý sách doanh nghiệp, ngân hàng thương mại Nhà nước để giúp hoàn thiện cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản Hạn chế Mẫu nghiên cứu đề tài lựa chọn phạm vi 17 doanh nghiệp ngành khoáng sản siêm yết, số liệu phân tích giới hạn giai đoạn 2009-2013 nên kết chưa thực phản ánh xác cho phạm vi tổng thể Số liệu phân tích thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách, chưa xét đến giá trị thị trường Do hạn chế việc thu thập số liệu nên đề tài phân tích nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, chưa xem xét đến tác động yếu tố vĩ mô Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài Đề tài cần xác định thêm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp, đặc biệt nhân tố vĩ mô Chú trọng phân tích thêm đặc trưng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản Từ kết nghiên cứu mở rộng nghiên cứu để xây dựng cấu trúc vốn phù hợp cho doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Footer Page 26 of 149 ... TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH KHOÁNG SẢN 2.1.1 Đặc điểm ngành khoáng sản 2.1.2 Rủi ro ngành khoáng sản. .. trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam + Phương pháp định lượng: Từ liệu thu thập doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt. .. hỏi nghiên cứu sau: - Đặc trưng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam gì? - Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp khoáng sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Na, Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Na, Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay