Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:45

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỊ CẨM VÂN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 2: PGS TS Mai Thị Hoàng Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam quan tâm nhà đầu tư mà quan tâm quan quản lý Năm 2011 có 23 doanh nghiệp liệt vào danh sách vi phạm công bố thông tin, năm 2012 19 doanh nghiệp, có vài mã chứng khoán bị hủy niêm yết vi phạm nghiêm trọng công bố thông tin SD3, SME Vào đầu năm 2013 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn bị phạt hành không công bố kịp thời thông tin bất thường theo quy định pháp luật Ngoài ra, có vụ vi phạm giao dịch nội bộ, sai phạm báo cáo kiểm toán báo chí lên án thời gian gần Tính thiếu xác thông tin phổ biến chậm trễ công bố thông tin làm cho nhà đầu tư có định sai lệch Với số thống kê trên, liệu nhà đầu tư có niềm tin vào tính minh bạch thông tin thị trường chứng khoán hay không? Cổ đông niềm tin bê bối liên tục kéo dài doanh nghiệp niêm yết niềm tin vào thị trường chứng khoán Khi họ rút vốn chuyển sang kênh đầu tư khác Hậu thị trường chứng khoán bị hụt khoản Nếu rút vốn diễn chậm kéo dài thị trường chứng khoán bị suy giảm ngày xuống dẫn đến khả huy động vốn yếu dần Còn rút vốn cách ạt, thị trường chứng khoán sụp đổ gây tác động tiêu cực đến thị trường tài quốc gia Nguyên nhân dẫn đến thông tin thiếu minh bạch quy định minh bạch thông tin chưa hoàn chỉnh, sai lệch Footer Page of 149 Header Page of 149 báo cáo kiểm toán, xử phạt vi phạm công bố thông tin chưa thật mạnh tay nhà quản trị chưa nhận thức lợi ích minh bạch thông tin đem lại Bên cạnh đó, Việt Nam thành viên tổ chức WTO ngày thu hút quan tâm từ nhà đầu tư nước vào thị trường vốn, thị trường chứng khoán BCTC cần phải rõ ràng, minh bạch nhằm bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư đồng thời nâng cao giá trị cổ phiếu doanh nghiệp thị trường niêm yết Trước thực trạng trên, với bối cảnh kinh tế quốc gia tăng trưởng chậm khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vực dậy thị trường chứng khoán xem yêu cầu cấp bách để thu hút vốn nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước nhằm giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng cung ứng nguồn vốn ổn định, chi phí thấp cho kinh tế Nhằm khái quát thực trạng minh bạch thông tin thị trường chứng khoán; xem xét nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin; giúp doanh nghiệp thấy lợi ích mà công bố thông tin minh bạch đem lại, để từ cung cấp nhiều thông tin tốt hơn, kịp thời xác hơn; từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện tăng cường tính minh bạch thông tin, để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam lành mạnh hơn, tin cậy xứng tầm quốc tế Tác giả tiến hành thực đề tài “ Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin công ty cổ phần niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết minh bạch thông tin nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin DN - Đo lường mức độ minh bạch thông tin công ty niêm yết - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin Footer Page of 149 Header Page of 149 DN niêm yết sàn chứng khoán Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu minh bạch thông tin báo cáo thường niên nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết sàn Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: DN niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, + Phạm vi thời gian: năm 2013 Phương pháp nghiên cứu - Dữ liệu: Thu thập liệu từ báo cáo thường niên doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ website: http://hnx.vn - Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội (theo phương pháp bình phương bé – OLS) để kiểm nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết Bố cục đề tài Đề tài gồm 04 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận minh bạch thông tin nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận Chương 4: Hàm ý sách Tổng quan tài liệu nghiên cứu Mark Lang Russell Lundholm (1933) nghiên cứu thực nghiệm 751 công ty Mỹ sử dụng sáu biến độc lập chia thành ba nhóm, nhóm biến hiệu (lợi nhuận sai số dự báo Footer Page of 149 Header Page of 149 phân tích), nhóm biến cấu trúc (quy mô công ty mức độ biến động tỷ suất sinh lời, độ tương quan tỷ suất sinh lời thu nhập) biến yêu cầu khác (đối với công ty thực phát hành chứng khoán) Bằng phương pháp hồi quy kết nghiên cứu cho thấy tính minh bạch gia tăng theo quy mô hiệu công ty, giảm tương quan tỷ suất sinh lời - thu nhập thấp Morris J Gray (2007) cho thấy yếu tố gia tăng sử dụng nợ, khả sinh lời, đối tượng kiểm toán, mức độ quốc tế công ty niêm yết thị trường chứng khoán có ý nghĩa thống kê tương quan thuận đến tính minh bạch doanh nghiệp tất mô hình nghiên cứu Các biến khác bao gồm quy mô doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu mới, tính độc lập ban điều hành, tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn có ý nghĩa thống kê không toàn mô hình nghiên cứu Cheung, Connelly, LyndaZhou Piman Limpaphayom (2007) với nghiên cứu thực nghiệm Hongkong Thái Lan với đánh giá tổng thể điểm số ghi nhận được, mức độ minh bạch Thái Lan cao thị trường HongKong Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MINH BẠCH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN 1.1.1 Khái niệm minh bạch thông tin Theo tổ chức S&P ( Standard and Poor) (2002) minh bạch thông tin công bố kịp thời đầy đủ việc điều hành, hoạt động tài công ty điều lệ quản trị công ty liên quan đến quyền sở hữu, hội đồng quản trị, cấu quản lý quy trình quản lý Barth Schipper (2008), minh bạch đặc tính mong đợi báo cáo tài chính, định nghĩa phạm vi mà báo cáo tài cho thấy giá trị kinh tế ngầm định tổ chức theo cách sẵn sàng cho hiểu biết người sử dụng báo cáo Từ khái niệm ta rút rằng, minh bạch thông tin doanh nghiệp thông tin cung cấp thường xuyên, kịp thời; đối tượng có liên quan phải tiếp cận thông tin cách dễ dàng; thông tin phải hoàn chỉnh, quán thể thành tài liệu thức 1.1.2 Đo lường minh bạch thông tin Dưới góc độ nhà đầu tư, minh bạch thông tin doanh nghiệp đo lường thông qua BCTC kiểm toán so với BCTC doanh nghiệp công bố thức Các doanh nghiệp có tính minh bạch cao có khác biệt thông tin doanh nghiệp công bố thức thông tin đánh giá kiểm toán Dưới góc độ chuyên gia, minh bạch thông tin đo lường qua nhiều cách khác Mark Lang Russell Lundholm (1993) đo lường tính minh bạch thông tin thông qua mức độ đánh Footer Page of 149 Header Page of 149 giá nhà phân tích thể báo cáo Liên Đoàn nhà phân tích công ty (FAF report), báo cáo phát hành thường niên cung cấp đánh giá báo cáo thường niên, thông tin công bố đại chúng quan hệ nhà đầu tư Trong nghiên cứu Morris J Gray (2007), hai ông sử dụng hệ thống tiêu chuẩn BCTC quốc tế IFRS để đo lường minh bạch thông tin tài công ty Một số nghiên cứu khác [7] sử dụng chuẩn mực S&P để đánh giá minh bạch thông tin Cheung, Connelly, Lynda Zhou Piman Limpaphayom (2007) sử dụng bảng câu hỏi xây dựng dựa tảng 92 câu hỏi quản trị công ty OECD để đo lường yếu tố Nguyên tắc quản trị OECD nguyên tắc gồm năm yếu tố: quyền lợi cổ đông, đối xử công cổ đông, vai trò bên có quyền lợi liên quan quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch doanh nghiệp, trách nhiệm hội đồng quản trị 1.1.3 Lợi ích minh bạch thông tin TTCK - Minh bạch thông tin giúp bảo vệ nhà đầu tư - MBTT khuyến khích NĐT tham gia TTCK, thúc đẩy tính khoản TTCK - MBTT góp phần phát huy tính hiệu TTCK 1.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Đặc điểm tài a Quy mô doanh nghiệp b Đòn bẩy tài c Hiệu hoạt động d Tài sản chấp e Hiệu suất sử dụng tài sản Footer Page of 149 Header Page of 149 Hình 1.1 Mô hình đặc điểm tài ảnh hưởng đến minh bạch thông tin doanh nghiệp 1.2.2 Đặc điểm quản trị a Mức độ tập trung vốn chủ sở hữu b Thành phần hội đồng quản trị c Quy mô hội đồng quản trị Hình 1.2 Mô hình đặc điểm quản trị ảnh hưởng đến minh bạch thông tin doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 XÂY DỰNG GIẢ THIẾT Quy mô doanh nghiệp H1: Quy mô công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lớn tính minh bạch thông tin cao Đòn bẩy tài H2: Đòn bẩy tài công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lớn tính minh bạch thông tin cao Hiệu hoạt động kinh doanh H3: Khi công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có tình hình hoạt động kinh doanh hiệu thông tin công ty có tính minh bạch cao Tài sản chấp H4: Các công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có tài sản chấp cao tính minh bạch thông tin cao Hiệu suẩt sử dụng tài sản H5: Các công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có hiệu suất sử dụng tài sản cao tính minh bạch thông tin cao Các biến đặc điểm quản trị doanh nghiệp Quyền sở hữu tập trung H6: Các doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyền sở hữu tập trung cao tính minh bạch doanh nghiệp cao Thành phần hội đồng quản trị H7: Các công ty cổ phần niêm yết sở giao dịch chứng Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 thu từ việc đầu tư vào tài sản, tính cách lấy doanh thu chia cho tổng tài sản Quyền sở hữu tập trung Dựa theo điều kiện Việt Nam nay, đa số cổ đông nắm giữ phần lớn cổ phiếu công ty không 35% Do đó, tác giả chọn mức 35% làm ngưỡng đo lường quyền sở hữu tập trung Biến đo lường biến giả, công ty có năm cổ đông lớn nắm giữ 35% cổ phiếu ngược lại năm cổ đông lớn nắm giữ 35% cổ phiếu Thành phần hội đồng quản trị Trong nghiên cứu biến thành phần hội đồng quản trị biến giả, doanh nghiệp có từ hai giám đốc điều hành trở lên độc lập với hội đồng quản trị 1, ngược lại Quy mô hội đồng quản trị Quy mô hội đồng quản trị biến giả đo lường sau: hội đồng quản trị từ thành viên trở lên ngược lại Lý tác giả chọn từ thành viên trở lên nay, yêu cầu ngày cao vai trò Hội đồng quản trị nói chung quy mô Hội đồng quản trị nói riêng có ảnh hưởng đáng kể đến tính minh bạch thông tin, với quy mô lớn, giúp chứng minh mối quan hệ hai biến Quy mô hội đồng quản trị minh bạch thông tin chặt chẽ Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 Biến phụ thuộc Bảng 2.2 Tóm tắt cách đo lường biến Minh bạch thông tin nghiên cứu trước STT Tác giả Cách đo lường Mark Lang Ruseell Lundhold (1993) Báo cáo Liên đoàn nhà phân tích thông tin công ty (FAF report) Morris J Gray (2007) Hệ thống tiêu chuẩn BCTC Quốc tê IFRS Cheung, Connelly, LyndaZhou Piman Limpaphayom (2007) Nguyên tắc OECD Krishna Palepu, Suraj Srinivasan (2004) Standard & Poor Lê Trường Vinh (2008) Khảo sát nhà đầu tư 2.3 THU THẬP DỮ LIỆU Các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, biên họp đại hội cổ đông thu thập dạng file PDF trang web hnx.vn 2.4 PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH Bảng 2.3 Đo lường biến độc lập ảnh hưởng xảy biến phụ thuộc biến độc lập STT Biến độc lập Quy mô doanh nghiệp Đòn bẩy tài Hiệu hoạt động kinh doanh Footer Page 13 of 149 Đo lường i) Logarith tổng tài sản ii) Logarith doanh thu iii) Logarith giá trị thị trường doanh nghiệp Tỷ số nợ phải trả/cho tổng tài sản i)Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) Ký hiệu SIZE1 SIZE2 Ảnh hưởng xảy + SIZE3 ĐBTC + ROA + Header Page 14 of 149 Tài sản chấp Hiệu suất sử dụng tài sản Quyền sở hữu tập trung Thành phần hội đồng quản trị Quy mô hội đồng quản trị 12 ii) Hệ số Q = ( giá trị thị trường + nợ dài hạn) /Tổng tài sản Giá trị lại tài sản cố định/ Tổng tài sản Doanh thu thuần/ Tổng tài sản HESOQ Biến giả Bằng cổ đông lớn nắm giữ từ 30% cổ phiếu trở lên, ngược lại Biến giả Bằng giám độc điều hành độc lập với hội đồng quản trị ngược lại Biến giả Bằng quy mô hội đồng quản trị có từ thành viên trở lên Bằng ngược lại KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 14 of 149 TSTC + HSTS + SH + TP + QMHĐ + Header Page 15 of 149 13 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN Hình 3.1 Thống kê minh bạch thông tin theo nhóm ngành Minh bạch thông tin quy mô doanh nghiệp Kết thống kê thể Hình 3.2, mối tương quan không rõ ràng xét quy mô tổng tài sản Một số công ty có tài sản lớn điểm số minh bạch thấp Xi măng Hoàng Mai (HOM), bê tong Xuân Mai (XMC), khu công nghiệp Long Hậu (LHG) Nguyên nhân khác biệt đòn bẩy tài Theo giả thiết đòn bẩy tài nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch công ty Tuy nhiên mối quan hệ cần kiểm chứng Một cách tổng quan, tác giả nhận thấy có tương quan tác giả kỳ vọng quy mô công ty tính minh bạch thông tin, mối tương quan có ý nghĩa hay không kết hồi quy cho ta kết luận thuyết phục có sở khoa học Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 ĐVT: tỷ/vnđ Hình 3.2 Điểm số minh bạch thông tin trung bình theo tổng tài sản Minh bạch thông tin hiệu hoạt động Hình 3.3 Điểm số minh bạch thông tin trung bình theo ROA Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 3.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP Phương trình hồi quy thứ M1: Hình 3.4 Đồ thị mô hình hồi quy M1 Phương trình hồi quy thứ hai M2: Hình 3.5 Đồ thị mô hình hồi quy M2 Phương trình hồi quy thứ ba M3: Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 8(QMHĐ) Hình 3.6 Đồ thị mô hình hồi quy M3 Phương trình hồi quy thứ tư M4: Hình 3.7 Đồ thị mô hình hồi quy M4 Phương trình hồi quy thứ năm M5: Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 Hình 3.8 Đồ thị mô hình hồi quy M5 Phương trình hồi quy thứ sáu M6: Hình 3.9 Đồ thị mô hình hồi quy M6 Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 3.3 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Đặc điểm tài Kết hồi quy cho thấy mô hình từ M1 – M6 có ý nghĩa thống kê với giá trị R2 hiệu chỉnh biến động từ (70.3% 73.9%) Hệ số hồi quy biến số đại diện cho quy mô SIZE1, SIZE2, SIZE3 công ty cho thấy quan hệ đồng biến có ý nghĩa với biến MBTT Kết cho thấy công ty giao dịch sàn chứng khoán Hà Nội có mức độ công khai minh bạch hàm số tăng theo quy mô công ty Đồng nghĩa là, công ty có quy mô lớn có chiều hướng công bố nhiều thông tin minh bạch Tiếp đến nhân tố tỷ suất sinh lời ROA HESOQ có hệ số hồi quy dương có ý nghĩa thống kê với biến MBTT ROA có ý nghĩa mô hình M1, M2, M3, HESOQ có hệ số hồi quy dương có ý nghĩa thống kê với M4, M5, M6 Điều hàm ý doanh nghiệp hoạt động tài hiệu có tính công khai minh bạch thị trường cao Hiệu suất sử dụng tài sản đại diện biến HQTS tài sản chấp (TSTC), qua kết hồi quy cho thấy ý nghĩa thống kê mô hình Biến mối quan hệ rõ ràng với biến MBTT Hai giả thiết công ty tài sản chấp lớn hiệu tài sản cao ảnh hưởng thuận tới tính minh bạch thông tin doanh nghiệp bị bác bỏ Hai nhân tố tác động đến tính sẵn lòng công khai thông tin minh bạch công ty Đặc điểm quản trị doanh nghiệp Kết hồi quy cho thấy hai biến Thành phần hội đồng quản trị (TP), Quy mô hội đồng quản trị (QMHD) có ý nghĩa mặt thống kê có ảnh hưởng đến biến MBTT Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 Mô hình hồi quy rút gọn M1 đến M6 tóm tắt lại sau: M1: MBTT = 0.739+ 0.126SIZE1 + 0.427ROA+0.295TP + 0.164QMHĐ M2: MBTT = 0.917+ 0.097 SIZE2 + 0.574ROA + 0.309TP +0.172QMHĐ M3: MBTT = 1.085+ 0.084SIZE3 + 0.771ROA + 0.287TP+ 0.128QMHĐ M4: MBTT = 0.656+ 0.127 SIZE1 + 0.089HESOQ + 0.253TP + 0.136QMHĐ M5: MBTT = 0.901+ 0.088SIZE2 + 0.067 HESOQ + 0.287TP + 0.144QMHĐ M6: MBTT = 1.157+ 0.052SIZE3+ 0.066 HESOQ + 0.294TP + 0.108QMHĐ 3.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Quy mô đo lường tổng tài sản doanh nghiệp Công ty có tổng tài sản lớn có nhiều nhà đầu tư hơn, có nhiều cổ đông mà áp lực công bố thông tin minh bạch lớn, công ty có tài sản lớn có nhiều thông tin - Quy mô đo lường doanh thu Doanh thu tiêu quan trọng để đo lường công ty có sức mạnh hay không trở thành nhân tố tăng trưởng làm tiền đề cho tăng trưởng thu nhập Các nhà đầu tư thường tìm kiếm doanh nghiêp có doanh thu cao để mua cổ phiếu Chính điều làm cho doanh nghiệp muốn thu hút nhà đầu tư phải sẵn sàng cung cấp nhiều thông tin có minh bạch minh bạch - Quy mô đo lường giá trị thị trường Giá trị thị trường sử dụng để mô tả giá thị trường mà cổ phẩn phổ thông chuyển từ người sẵn sàng mua sang người sẵn sàng bán, hai có đầy đủ thông tin cần thiết Trong thị trường chứng khoán hiệu quả, giá thị trường phản ảnh đầy đủ yếu tố liên quan tới doanh nghiệp Bởi giá trị thị trường thể giá trị thực tài sản doanh nghiệp Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 - Tỷ suất sinh lời tài sản ROA có ảnh hưởng đến minh bạch thông tin mô hình một, hai ba, kết cho thấy mức độ minh bạch thông tin tài doanh nghiệp liên quan đến kỳ vọng khả sinh lời tài sản doanh nghiệp - Mặt khác, hệ số hồi quy ba mô hình bốn, năm, sáu cho Q tích cực có ý nghĩa mức 10%, kết hàm ý mức độ minh bạch thông tin tài doanh nghiệp liên quan đến kỳ vọng khả sinh lợi dài hạn doanh nghiệp - Các hệ số hồi quy DB (đòn bảy tài chính); TSTC (Tài sản chấp); HSTS (hiệu suất sử dụng tài sản) ý nghĩa thống kê sáu mô hình Như bác bỏ giả thiết H2, H4, H5, nhân tố không tham gia giải thích mức độ ảnh hưởng đến minh bạch thông tin doanh nghiệp theo cảm nhận nhà đầu tư - Các biến thuộc quản trị doanh nghiệp TP (Thành phần hội đồng quản trị), QMHD (Quy mô hội đồng quản trị) ảnh hưởng thuận chiều đến mức độ minh bạch thông tin doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 ĐỐI VỚI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 4.1.1 Có quy định quy mô Hội đồng quản trị công ty niêm yết 4.1.2 Tăng cường giám sát để củng cố minh bạch thông tin doanh nghiệp 4.1.3 Giám sát lực tài đạo đức nghề nghiệp 4.1.4 Có chế tài xử phạt nghiêm ngặt trường hợp vi phạm 4.1.5 Hoàn thiện quy trình tiếp nhận xử lý thông tin mà doanh nghiệp niêm yết cung cấp 4.1.6 Phát triển hình thức nội dung công bố thông tin 4.1.7 Xây dựng cấu giám sát thông tin 4.1.8 Nâng cao chất lượng kiểm toán 4.1.9 Bổ sung báo cáo vốn cổ phần cổ đông 4.2 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 4.2.1 Đưa thêm số Q vào báo cáo tài 4.2.2 Phân tích đánh giá rủi ro kinh doanh doanh nghiệp 4.2.3 Thiết lập kế hoạch hoạt động tài tương lai 4.2.4 Doanh nghiệp nên soát xét BCTC niên độ trược công bố thông tin định kỳ 4.2.5 Công bố giao dịch liên quan đến cổ phiếu doanh nghiệp Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 4.2.6 Doanh nghiệp niêm yết nên công khai thêm số tiêu nhạy cảm thuyết minh báo cáo tài 4.2.7 Hoàn thiện hệ thống thông tin nội kênh thông tin qua website 4.3 ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 4.3.1 Tham gia khóa học ngắn hạn tổng quan chứng khoán khóa học chuyên sâu phân tích tài 4.3.2 Nâng cao kỹ sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin 4.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Trong nhiều năm tới, TTCK Việt Nam có nhiều tiềm điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh Tuy nhiên, hội phát triển đồng hành thách thức Vì vậy, mục tiêu TTCK Việt Nam giai đoạn tới đặt sau: Thứ nhất, phát triển TTCK phải dựa chuẩn mực chung thị trường thông lệ quốc tế tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế định hướng phát triển kinh tế - xã hôi đất nước, tích cực hội nhập với thị trường tài khu vực giới Thứ hai, phát triển TTCK đồng bộ, toàn diện, hoạt động hiệu quả, vận hành an toàn, lành mạnh vừa góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển xã hội, vừa tạo hội đầu tư sinh lợi, góp phần nâng cao mức sống an sinh xã hội Thứ ba, phát triển TTCK nhiều cấp độ, bảo đảm chứng khoán tổ chức giao dịch theo nguyên tắc thị trường, có quản lý, giám sát Nhà nước, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp có sách khuyến khích chủ thể tham gia TTCK Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm, nghiệp vụ thị trường, đảm bảo cho tổ chức kinh doanh du lịch, chứng khoán hoạt động Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 hiệu quả, an toàn tản quản trị rủi ro phù hợp với chuẩn mực chung thông kệ quốc tế Từng bước tái cấu hệ thống trung gian thị trường nguyên tắc không gây xáo trộn lớn đảm bảo quyền lợi hợp pháp thành viên TTCK Thứ năm, chủ động hội nhập thị trường tài quốc tế, nâng cao khả cạnh tranh, bước thu hẹp khoản cách phát triển TTCK Việt Nam so với thị trường khác khu vực giới KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN Thị trường chứng khoán Việt Nam đời phát triển đáp ứng xu hướng quốc tế hóa thị trường tài chính, thị trường sau mười năm thức vào hoạt động, có bước phát triển không ngừng Có thể chưa thể so sánh với thị trường chứng khoán nước phát triển nói với khoảng thời gian ngắn, thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên quan trọng phát triển kinh tế đất nước Trải qua nhiều kiện thăng trầm, thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt với tiêu cực tính minh bạch thông tin Vẫn nhiều sai phạm việc công khai thông tin công ty niêm yết dẫn đến thông tin thiếu minh bạch, tạo điều kiện cho tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam Nhiều nhà đầu tư cá nhân chiếm lượng lớn giới đầu tư đặt đồng tiền tích góp vào thị trường chứng khoán, họ thành viên quan thị trường chứng khoán nên họ xứng đáng tham gia vào thị trường lành mạnh, công đáng tin cậy Năng lực tài chính, kiến thức quyền lợi nhà đầu tư định đến phát Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 triển thị trường chứng khoán quốc gia Bảo vệ nhà đầu tư xem bảo vệ thị trường từ gốc dường vai trò nhà đầu tư đề cập đến Việt Nam Dù đề cập yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư cấp thiết đặc biệt thị trường chứng khoán non trẻ Việt Nam Kết nghiên cứu đề tài nhằm đưa nhân tố tác động đến minh bạch thông tin để từ giúp doanh nghiệp nhận thấy tầm quan trọng việc công khai thông tin minh bạch, dần hoàn thiện tốt thông tin cung cấp cho nhà đầu tư Giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn thuận lợi việc tiếp cận nguồn vốn khác nhau, làm gia tăng mức vốn hóa thị trường doanh nghiệp Nhà đầu tư nhận thức doanh nghiệp phát triển tốt, khả sinh lời cao để định đầu tư vào doanh nghiệp tránh rủi ro Chính phủ, nhà quản lý có nhìn tổng thể thị trường chứng khoán công ty niêm yết để từ đưa sách thích hợp nhằm hướng dẫn giảm thiểu hình thức biến tướng có hại cho thị trường chứng khoán Footer Page 26 of 149 ... đề tài “ Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin công ty cổ phần niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết minh bạch thông tin nhân tố... hưởng đến minh bạch thông tin DN - Đo lường mức độ minh bạch thông tin công ty niêm yết - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin Footer Page of 149 Header Page of 149 DN niêm yết... doanh H3: Khi công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có tình hình hoạt động kinh doanh hiệu thông tin công ty có tính minh bạch cao Tài sản chấp H4: Các công ty niêm yết sở giao dịch chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay