Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HC

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:45

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THỦY HƯỞNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: TS LÊ XUÂN LÃM Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong sống xã hội có vấn đề có tính phổ biến thường xuyên vấn đề lương thực, thực phẩm Lương thực, thực phẩm vấn đề xã hội lớn, liên quan đến người hàng ngày, nhu cầu đời sống nhân dân Khoa học chế biến lương thực thực phẩm vấn đề khoa học kỹ thuật phức tạp Sự phát triển khoa học kỹ thuật tiến đặc biệt tạo nên nhảy vọt ngành Ngành công nghiệp chế biến LTTP Việt Nam đời từ sớm Nhằm thúc đẩy ngành phát triển nhanh, mạnh, vững sử dụng nguồn lực quý giá có hiệu nhất, tận dụng hội, vượt qua thách thức, từ doanh nghiệp cổ phần chế biến LTTP đời để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn ngành Trong đó, nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán ngành chiếm tỷ trọng đáng kể Thông tin TTCK Việt Nam nói chung chưa đảm bảo tính minh bạch hiệu Những nguồn thông tin thức (công bố từ Sở giao dịch, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ) ngày hoàn thiện để đảm bảo tính xác, công kịp thời chưa đáp ứng nhu cầu thông tin thị trường Hoạt động công khai thông tin công ty đại chúng nhiều bất cập, thông tin kế toán cung cấp thị trường dạng báo cáo tài kênh thông tin đạt số tin tưởng thị trường dành cho doanh nghiệp Chính vậy, có nhiều tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết chủ yếu mang tính định tính đối tượng nghiên cứu chung chung, chưa có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng mức độ công Footer Page of 149 Header Page of 149 bố thông tin doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm để giúp người đọc, nhà đầu tư có nhìn tổng quát vấn đề này, từ giúp nhà đầu tư bên liên quan có đánh giá trước định Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: "Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh" Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý luận mức độ công bố thông tin báo cáo tài nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT Xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin BCTC doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM Đánh giá thực trạng công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết SGDCK TP HCM Trên sở phân tích thực trạng nêu, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin công bố, thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu mức độ CBTT kế toán từ BCTC doanh nghiệp ngành chế biến lương thực thực phẩm Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu nhóm yếu tố đặc điểm tài ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Footer Page of 149 Header Page of 149 Phạm vi nghiên cứu Mẫu nghiên cứu đề tài bao gồm BCTC 35 doanh nghiệp ngành chế biến lương thực thực phẩm thời điểm năm 2012 niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu Thu thập thông tin Trên sở BCTC năm 2012 35 doanh nghiệp ngành chế biến LTTP niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, tác giả thu thập số liệu tiêu cần thiết phục vụ nghiên cứu Xử lý phân tích thông tin Tác giả phân tích kết từ việc xây dựng mô hình xác định ảnh hưởng nhân tố đến mức độ CBTT doanh nghiệp chế biến LTTP, với việc vận dụng phương pháp định lượng qua sử dụng phần mềm máy tính Excel, SPSS 16.0 để đưa kết luận cuối mức độ CBTT Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm 04 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công bố thông tin báo cáo tài Chương 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Chương 3: Phân tích kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Có nhiều nghiên cứu liên quan đến mức độ CBTT tác giả nước nhiều thời điểm, phạm vi khác Footer Page of 149 Header Page of 149 Đối với nghiên cứu nước: Nghiên cứu cụ thể mức độ CBTT kể đến nghiên cứu Francisco đồng (2010), để đo lường mức độ CBTT BCTC doanh nghiệp Tây Ban Nha niêm yết sàn giao dịch chứng khoán IBEX 35, Francisco đồng sử dụng số số lượng, phạm vi chất lượng Qua phân tích mô hình, số tự tương nhau, nên đồng thời sử dụng số để đo lường mức độ CBTT Gần Urquiza, F.B., Navarro, M.C.A and Trombetta, M (2009), chưa có đồng thuận việc thiết kế tốt số để đo lường CBTT Tác giả cho rằng, có ba số để đo lường mức độ CBTT như: "chỉ số chất lượng" có tính chất đa chiều dùng để đo lường chất lượng thông tin, "chỉ số phạm vi" dùng để đo lường phạm vi thông tin "chỉ số số lượng" dùng để đo lường số lượng thông tin công bố Tuy nhiên, tác giả cho nghiên cứu kết đo lường mức độ thông tin khác biện pháp đo lường sử dụng khác Antti, J Kanto Hannu J Schadewitz (1997) kiểm tra nhân tố ảnh hưởng đến sách công bố thông tin tự nguyện công khai bắt buộc thông qua công ty tài phi tài sở giao dịch chứng khoán Helsinki Phần Lan từ năm 1985 đến năm 1993 Kết cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin doanh nghiệp không kích thước doanh nghiệp, mà cấu vốn, tăng trưởng doanh nghiệp Choi Levich (Choi, Frederick DS & Richard M Levich, 1990) nghĩ công bố thông tin doanh nghiệp đa quốc gia nhằm mục đích đối phó với thay đổi nguyên tắc kế toán quốc tế, đề cập vấn đề nước châu Á Footer Page of 149 Header Page of 149 Đến nghiên cứu Gerald Sidney (Gerald K Chau & Sidney J Gray, 2002) sử dụng bảng công bố thông tin xây dựng cộng thực nghiên cứu thực nghiệm công bố thông tin tự nguyện 62 doanh nghiệp chọn Hồng Kông Singapore Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cổ phần cổ đông bên tỷ lệ thuận với mức độ công bố thông tin tự nguyện doanh nghiệp Một nghiên cứu Hassan cộng (2006) cho kết có mối quan hệ mật thiết công bố thông tin đòn bẩy Đối với nghiên cứu nước: Có thể kể đến tác giả Đoàn Nguyễn Trang Phương có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam (2010) Qua phân tích mô hình hai nhân tố chủ thể kiểm toán khả sinh lời có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Tiếp đến nghiên cứu tác giả Lê Thị Trúc Loan (2012), kết nghiên cứu nhân tố tỷ suất lợi nhuận có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Bên cạnh nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin, có số tác giả Lê Trường Vinh, Hoàng Trọng nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết theo cảm nhận nhà đầu tư” Kết nghiên cứu cho nhân tố Q có ảnh hưởng đến minh bạch công bố thông tin Ngoài kể đến nghiên cứu mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết như: Tác giả Phạm Thị Thu Đông (2013) “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông Footer Page of 149 Header Page of 149 tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” Qua kết nghiên cứu 80 doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có hai nhân tố khả sinh lời tài sản cố định có ảnh hưởng thuận chiều với mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Tác giả Nguyễn Thị Thanh Phương (2013) “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin BCTC doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” Kết nghiên cứu cho thấy thực trạng CBTT BCTT doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM không thực cao, chưa bám sát yêu cầu CBTT bắt buộc chế độ kế toán CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 1.1 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm công bố thông tin Theo Sổ tay CBTT dành cho công ty niêm yết “công bố thông tin hiểu phương thức để thực quy trình minh bạch doanh nghiệp nhằm đảm bảo cổ đông công chúng đầu tư tiếp cận thông tin cách công bằng” Theo “Public disclosure and transparency”, Yerevan May (2006) minh bạch thông tin “là công bố thông tin kịp thời đáng tin cậy, cho phép người sử dụng thông tin đánh giá xác tình hình hiệu ngân hàng, hoạt động kinh doanh rủi ro Footer Page of 149 Header Page of 149 liên quan đến hoạt động này” 1.1.2 Phân loại công bố thông tin a Phân loại thông tin theo tính chất bắt buộc tự nguyện Thông tin bắt buộc: Là thông tin mà công ty niêm yết bắt buộc phải công bố theo quy định văn luật quốc gia Thông tin tự nguyện: Là thông tin mà công ty niêm yết tự nguyện công bố b Phân loại thông tin theo thời điểm công bố Thông tin theo yêu cầu: Là thông tin mà chủ thể công bố theo yêu cầu quan quản lý nhà nước hay sở giao dịch Thông tin định kỳ: BCTC năm, BCTC bán niêm (nếu có) Thông tin bất thường: Bao gồm CBTT bất thường theo quy định tài khoản công ty ngân hàng bị phong toả phép hoạt động trở lại sau bị phong toả CBTT bất thường khác c Phân loại theo phạm vi bao quát Thông tin đơn lẻ nhóm chứng khoán, thông tin ngành, thông tin nhóm ngành d Phân loại thông tin theo thời gian Thông tin khứ, thông tin thông tin dự báo cho tương lai, thông tin theo thời gian (phút, ngày ) e Phân loại thông tin theo thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp Thông tin công bố thị trường sơ cấp: Thường thông tin tổ chức phát hành chứng khoán lần đầu công chúng Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Thông tin công bố thị trường thứ cấp: Là thông tin công bố tổ chức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán 1.1.3 Yêu cầu công bố thông tin kế toán a Yêu cầu CBTT kế toán Chuẩn mực kế toán VAS 01 – Chuẩn mực chung, thông tin kế toán cần trình bày trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu tính so sánh b Yêu cầu CBTT kế toán thuộc BCTC Theo chuẩn mực kế toán VAS 21 – Trình bày báo cáo tài có yêu cầu: BCTC phải trình bày cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp c Yêu cầu CBTT kế toán doanh nghiệp niêm yết Thông tư số 52/2012/TT – BTC yêu cầu việc công bố thông tin công ty niêm yết phải đảm bảo tính “đầy đủ, xác kịp thời” 1.2 ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Chỉ số chất lượng - Chỉ số chất lượng thông tin (RCN): nhằm mục đích nắm bắt chất lượng công bố Nó bao gồm hai phương diện độ rộng độ sâu thông tin + Độ rộng (WID): phụ thuộc vào độ bao phủ (COV) độ phân tán (DIS) CBTT + Độ sâu (DEP) phụ thuộc vào loại biện pháp sử dụng đơn vị thông tin (MRS), mối liên hệ dấu hiệu kinh tế mục công bố (ES) hồ sơ thông tin công bố (OLT) Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán Quy mô doanh nghiệp Nghiên cứu Singhvi Desai (1971) [75], Cooke (1989) [25], Cerf (1961) [21], tìm thấy mối liên hệ quy mô doanh nghiệp mức độ CBTT Khả sinh lời Tại Việt Nam, nghiên cứu Lê Thị Trúc Loan (2012) tìm thấy mối quan hệ thuận chiều khả sinh lời với mức độ CBTT, nghiên cứu Belkaoui Kahl (1978) lại không tìm thấy mối quan hệ thuận chiều hai đối tượng Đòn bẩy nợ Tổng hợp từ nghiên cứu Barako (2007) cho thấy có nhiều kết khác nghiên cứu thực nghiệm giữ đòn bẩy nợ mức độ CBTT như: Bradbury (1990), Naser (1998) tìm thấy mối quan hệ thuận chiều hai yếu tố này, nghiên cứu Carson Simnett (1997) không tìm thấy mối quan hệ thuận chiều đòn bẩy nợ với việc công bố Khả toán Các nghiên cứu Cerf (1961), Singhvi Desai (1971), Hossain (2001), Belkaoui kahl (1978) cho thấy khả toán cao, doanh nghiệp tích cực CBTT để chứng minh tình trạng hoạt động tốt doanh nghiệp mình, nhiên Barako (2007) ngược lại Chủ thể kiểm toán Nghiên cứu Hossain cộng (1995), Ahmed (1996), Owusu – Ansah Yeoh (2005) xác định kiểm toán có liên hệ thiết đến mức độ công bố thông tin bắt buộc doanh Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 nghiệp, ngược lại Singhvi (1968) lại không tìm thấy mối liên hệ hai yếu tố Tài sản cố định Nghiên cứu Jensen Meckling (1976) cho tài sản bị cầm cố làm giảm mâu thuẫn quyền sở hữu người cho vay nắm quyền sở hữu tài sản cố định trường hợp doanh nghiệp bị phá sản Việc giảm mâu thuẫn quyền sở hữu giảm nhu cầu công bố thông tin có mối liên hệ ngược chiều tài sản cầm cố mức độ công bố thông tin CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu Đầu tiên, đề tài tìm hiểu thực trạng CBTT doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết Sở GDCK TP HCM? Sau đó, xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết Sở GDCK thành phố HCM? 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu Các giả thuyết cần kiểm định là: H1: Quy mô doanh nghiệp: Các doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết SGDCK TP HCM có quy mô lớn mức độ CBTT BCTC nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ H2: Khả sinh lời: Các doanh nghiệp chê biến LTTP niêm yết SGDCK TP HCM có khả sinh lời cao mức độ CBTT BCTC nhiều doanh nghiệp có khả sinh lời thấp Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 H3: Đòn bẩy nợ: Các doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết SGDCK TP HCM có đòn bẩy nợ cao mức độ CBTT BCTC nhiều doanh nghiệp có đòn bẩy nợ thấp H4: Khả toán: Doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết SGDCK TP HCM có khả toán cao mức độ CBTT BCTC nhiều doanh nghiệp có khả toán thấp H5: Chủ thể kiểm toán: Doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết SGDCK TP HCM chọn công ty kiểm toán công ty kiểm toán lớn (nước ngoài) CBTT BCTC nhiều doanh nghiệp chọn công ty kiểm toán nước H6: Tài sản cố định: Doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết SGDCK TP HCM có tài sản cố định lớn mức độ CBTT BCTC cao doanh nghiệp có tài sản cố định thấp 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu a Chọn mẫu Tính đến ngày 31/12/2013 Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh có 302 cổ phiếu niêm yết Danh sách niêm yết cổ phiếu chia thành 15 nhóm ngành, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm 99 doanh nghiệp Qua chọn lọc lại số doanh nghiệp hoạt động chế biến LTTP thống, số mẫu chọn lại 35 doanh nghiệp có BCTC năm 2012 kiểm toán b Các mục thông tin công bố BCTC chọn Hầu hết nghiên cứu trước CBTT đưa hệ thống mục thông tin công bố để dựa vào để đo lường Trong luận văn này, tác giả chọn mục thông tin công bố báo cáo tài để đánh giá chi tiết khoản mục Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 BCTC, theo quy định công ty niêm yết tuân thủ yêu cầu công bố thông tin SGDCK Đó văn pháp luật làm tảng bắt buộc cho việc công bố thông tin công ty niêm yết là: Luật Kế toán, Thông tư số 52/2012/TT-BTC – Hướng dẫn việc CBTT thị trường chứng khoán; Luật chứng khoán Đây văn pháp luật cao đạo việc công bố Ngoài ra, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21, 25, 26, 28, xây dựng từ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế cung cấp yêu cầu trình bày thông tin kế toán Mức độ công bố thông tin luận văn đề cập đến đầy đủ theo quy định cụ thể theo biểu mẫu QĐ 15/2006/QĐ-BTC Bộ tài Tổng cộng có 128 mục xây dựng c Thiết kế số công bố thông tin Đầu tiên, xác định mục chọn BCTC (phụ lục 2) Tiếp theo doanh nghiệp công bố thông tin danh sách mục chọn nhận giá trị ngược lại mục không bố nhận giá trị Chỉ số mức độ công bố thông tin tính cho doanh nghiệp sau: Ij: Chỉ số công bố thông tin công ty j, 0≤Ij≤1; dij = mục thông tin công bố, = mục thông tin không công bố n = số lượng mục thông tin mà công ty công bố, n≤128 Ij = doanh nghiệp công bố đầy đủ thông tin BCTC Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 d Đo lường biến Biến phụ thuộc: Chỉ số CBTT (Ij) Các biến độc lập: • Quy mô doanh nghiệp đo lường sau: Lấy logarit tổng tài sản • Khả sinh lời tính: Lấy lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu • Đòn bẩy nợ tính cách: Lấy nợ phải trả / Tổng tài sản • Khả toán: Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ phải trả ngắn hạn • Chủ thể kiểm toán: Chủ thể kiểm toán nhận giá trị chọn công ty kiểm toán quốc tế lớn Big ngược lại nhận giá trị • Tài sản cố định: (Tài sản cố định - Khấu hao) / Tổng tài sản e Mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng Y = β0 + β1 QMDN + β2 KNSL + β3 ĐBN + β4 KNTT + β5 CTKT + β6 TSCĐ + ε Trong đó: Y : Mức độ CBTT β0 : Tham số tự β1, β2, β3, β4, β5, β6 : Các tham số chưa biết mô hình ε : Sai số ngẫu nhiên QMDN : Quy mô doanh nghiệp KNSL : Khả sinh lời ĐBN : Đòn bẩy nợ KNTT : Khả toán Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 CTKT : Chủ thể kiểm toán TSCĐ : Tài sản cố định 2.3.4 Thu thập xử lý số liệu Trên cở sở danh sách 35 doanh nghiệp niêm yết, đề tài thu thập liệu BCTC năm 2012 doanh nghiệp chế biến LTTP Các BCTC thu thập dạng file PDF file Word tải trực tiếp từ website Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 XỬ LÝ SỐ LIỆU 3.2 TRÌNH BÀY KẾT QUẢ 3.2.1 Mức độ CBTT doanh nghiệp niêm yết thông qua số Ij Qua bảng thống kê mô tả biến số công bố thông tin ta thấy mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết khảo sát đạt trung bình 0.74 (74%) so với mức độ công bố đầy đủ Điều cho thấy trung bình gần 20% mục thông tin cần thiết không trình bày Trong đó, giá trị lớn số CBTT 86% giá trị bé 61% Điều cho thấy tồn nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin thấp chênh lệch mức công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết lớn Điều lý giải doanh nghiệp thường có mức chênh lệch số liệu trước sau kiểm toán báo cáo tài Thực trạng CBTT BCTC doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM không cao, mức độ CBTT mục mang tính chất bắt buộc thấp Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 3.2.2 Phân tích thống kê mô tả biến độc lập Qua thống kê mô tả biến độc lập, đòn bẩy nợ, khả sinh lời doanh nghiệp có giao động lớn Đòn bẩy nợ đạt trung bình 0.510 mức trung bình số khả sinh lời 0.056 Chỉ số khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết ổn định (-1.86 đến 0.3) Tuy nhiên biến khả toán doanh nghiệp niêm yết mẫu nghiên cứu đạt trung bình 1.73, số doanh nghiệp niêm yết chênh lệch lớn, doanh nghiệp có mức khả toán cao 8.2009 (AAM) ngược lại doanh nghiệp có khả toán thấp 0.8046 (DHC) Số lượng công ty niêm yết chọn công ty kiểm toán Big trung bình đạt 0.40 Hay nói cách khác doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết SGDCK TP Hồ Chí Minh chọn công ty kiểm toán Big không cao 3.2.3 Phân tích tương quan biến mô hình Kết cho thấy có tương quan biến độc lập biến phụ thuộc Trong không mối quan hệ với mức độ CBTT có số Pearson tỏ lớn trội, lớn mức 0,355 (mức độ tương quan biến CBTT với KNTT) Điều có nghĩa dấu hiệu rõ ràng nhân tố ảnh hưởng đến mức công bố, yêu cầu ta phải thận trọng xem xét Xem xét mối quan hệ tương quan biến độc lập: Kết cho thấy mức độ tương quan biến khả toán đòn bẩy nợ cao nhất, hệ số tương quan cao 0.733 Tương tự mức độ tương quan chủ thể kiểm toán quy mô doanh nghiệp 0.441 Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 3.2.4 Phân tích hồi quy bội số công bố thông tin với nhân tố ảnh hưởng Với phần mềm SPSS 16.0 chọn phương pháp stepwise, mô hình sử dụng để phân tích kết mô hình cuối cùng, trường hợp mô hình thứ * Lựa chọn biến cho mô hình Dựa vào kết bảng 3.6 ta thấy biến quy mô doanh nghiệp, ROA, đòn bẩy nợ, chủ thể kiểm toán, tài sản cố định biến loại trừ Đồng thời, đưa kết biến dự báo mô hình biến khả toán Bảng 3.6 Biến loại trừ Excluded Variablesb Partial Model Beta In Quymo 018a T Collinearity Statistics Correla Toleran Sig tion ce Minimum VIF Tolerance 106 916 019 977 1.024 977 -.192a -1.173 250 -.203 977 1.023 977 165 870 029 462 2.164 462 CTKT -.242a -1.505 142 -.257 991 1.009 991 TSCD 241a 1.506 142 257 994 1.006 994 ROA DBN 040a a Predictors in the Model: (Constant), KNTT b Dependent Variable: CBTT Bảng phân tích Anova cho thấy giá trị Sig trị F mô hình 0,036 (=3,6%) với biến dự báo Khả toán có ý nghĩa với mức ý nghĩa 3,6% Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 Bảng mô tả hệ số Coefficientsa ảnh hưởng nhân tố Khả toán đến mức độ CBTT +0.012, mối quan hệ ảnh hưởng tương đối nhỏ có quan hệ thuận chiều Qua kết phân tích (Bảng Mô hình tóm tắt (Model Summaryb) cho thấy hệ số xác định R2 = 0.226 Điều chứng tỏ có mối quan hệ biến khả toán mức độ công bố thông tin mô hình tương đối thấp (0 < R2 < 0.5) Hay nói cách khác biến khả toán giải thích 22.6% mức độ công bố thông tin doanh nghiệp Chỉ số R2 = 0.226, kết cho thấy phù hợp so sánh với nghiên cứu trước Trong nghiên cứu kết nghiên cứu Waton cộng (2002) hệ số R2 = 0.23; Owusu – Ansah (1998) hệ số R2 = 0.345; ; nghiên cứu Camfferman Cooke (2002) có hệ số R2 = 0.231; Và R2 = 0.332 kết nghiên cứu Ahmed (1996) Từ phân tích ta an toàn kết luận mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tổng thể Và biến mô hình đo lường đơn vị khác nên hệ số Beta hệ số chuẩn hóa Mô hình nhân tố ảnh hưởng biểu diễn sau: Y = 0.810 + 0.012KNTT Hay: Ij = 0.810 + 0.012 KHẢ NĂNG THANH TOÁN * Kiểm tra giả định không xảy tượng đa cộng tuyến Theo kết từ bảng mô tả hệ số Coefficientsa cho thấy giá trị VIF biến khả toán nhỏ 5, nên không xảy tượng đa cộng tuyến Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 * Kiểm tra giả định không xảy tượng tự tương quan Từ kết bảng 3.9 ta có d = 1,520 kết tra bảng thống kê Durbin-Waston ta dU = 1,520, vậy: dU = 1,519 < d = 1,520 < – dU = 2,481 Do đó, ta kết luận tự tương quan phần dư, hay giả định không xảy tượng tự tương quan chấp nhận * Đánh giá nhân tố ảnh hưởng Dựa vào kết phân tích hồi quy bội 35 doanh nghiệp ta thấy: Quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy nợ, khả sinh lời, khả toán, chủ thể kiểm toán, tài sản cố định, nhân tố khả toán có ảnh hưởng thuận chiều với mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 HOÀN THIỆN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 4.1.1 Hoàn thiện nội dung thông tin công bố Các nội dung thông tin công bố điểm nhấn chất lượng toàn quy trình CBTT thị trường, nội dung thông tin phải xác, rõ ràng phải quy định Vì vậy, việc phải thực CBTT, doanh nghiệp phải công bố đầy đủ nội dung thông tin cần thiết theo biểu mẫu quy định 4.1.2 Hoàn thiện tiêu đánh giá chất lượng thông tin công bố Chất lượng thông tin công bố BCTC có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác như: quy định pháp luật Kế toán, Kiểm toán, công nghệ thông tin, đạo đức trình độ nghiệp vụ Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 chuyên môn đối tượng tham gia cung cấp Như vậy, muốn hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoàn thiện mặt theo quy định, vấn đề cần phải có chuyên gia giỏi lĩnh vực nêu trên, bước xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác kế toán, kiểm toán 4.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 4.2.1 Tăng cường công bố đầy đủ số tiêu “nhạy cảm” thuyết minh BCTC doanh nghiệp niêm yết Thuyết minh BCTC BCTC mà DN niêm yết phải thực công bố Đây thực chất “giải trình” DN, gồm thông tin bổ sung với mục đích làm rõ chi tiết thông tin liệu kế toán bị "bỏ qua" BCTC Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Thông qua thuyết minh BCTC, nhiều NĐT bắt đầu tìm hiểu sâu khoản ĐTTC (ngắn hạn dài hạn), khoản vay nợ dài hạn… DN niêm yết Bởi nhìn vào bảng cân đối kế toán, hoàn toàn hiểu sai lệch thông tin 4.2.2 Tăng cường công bố thông tin bất thường trình hoạt động cho quan quản lý nhà đầu tư Nhiều doanh nghiệp chưa công bố thông tin bất thường cách đầy đủ trách nhiệm, thông tin có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới giá chứng khoán thị trường Theo quy định, việc công bố thông tin định kỳ, doanh nghiệp niêm yết phải có trách nhiệm CBTT bất thường trình hoạt động cho quan quản lý nhà đầu tư Tuy nhiên, thông tin tốt thường doanh nghiệp chủ động công bố thông tin Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 tiêu cực lại bị che giấu thực thiếu nghiêm túc, phải đợi nhắc nhở công bố, gây ảnh hưởng không tốt cho nhà đầu tư 4.2.3 Yêu cầu công bố thông tin BCTC Công bố BCTC tiếng Anh tiếng nước khác Nhà đầu tư nước lực lượng quan trọng nhạy cảm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Là nhà đầu tư, hết, họ cần thông tin hoạt động doanh nghiệp qua BCTC báo cáo thường niên định kỳ Tuy nhiên, trình nghiên cứu tác giả nhận thấy có DN niêm yết công bố BCTC tiếng Anh (hoặc tiếng nước khác), nhu cầu BCTC song ngữ tổ chức nước với doanh nghiệp lớn Nên chăng, doanh nghiệp niêm yết Việt Nam thể trách nhiệm công bố thông tin nhà đầu tư nước thông việc công bố BCTC nói riêng thông tin khác nói chung hai ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Anh 4.2.4 Tăng cường chế tài xử phạt nghiêm khắc với vi phạm chậm công bố thông tin BCTC quý BCTC năm kiểm toán Chế tài xử phạt vi phạm cần phải nặng tay hơn, vừa mang tính cảnh báo, vừa mang tính răn đe nâng cao ý thức doanh nghiệp việc công bố thông tin BCTC 4.2.5 Tăng cường công tác kiểm toán nội kiểm toán độc lập Đề nghị cấp quản lý hướng dẫn cụ thể quy chế kiểm tra nội bộ, tổ chức phải có thành viên có nghiệp vụ kế toán, đồng thời ban kiểm tra nội nên trực thuộc hội đồng quản trị Đồng Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 thời, quy định trách nhiệm hình hành vi gian lận kiểm toán kiểm toán viên gây hậu nghiêm trọng Cần quy định rõ trách nhiệm liên đới kiểm toán viên công ty kiểm toán, với đánh giá báo cáo tài kiểm toán doanh nghiệp niêm yết phát hành công chúng, trường hợp thực quy trình kiểm toán có sai sót 4.2.6 Tăng cường thủ tục quy trình công bố thông tin BCTC Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Để đảm bảo thông tin chuyển tải đến NĐT thông tin xác, đầy đủ, rõ ràng giảm thiểu đáng kể rủi ro cho NĐT sử dụng thông tin việc đưa định đầu tư, Sở Giao dịch cần phải có quy trình tiếp nhận, xử lý công bố thông tin nhanh chóng kịp thời 4.2.7 Nâng cao trách nhiệm giới truyền thông việc công bố thông tin Truyền thông công cụ nhanh hiệu giúp nhà đầu tư tiếp cận với thông tin thị trường chứng khoán Tuy nhiên, hệ thống truyền thông quản lý thông tin phương tiện truyền thông gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo tính chân thực khách quan thông tin mà giới truyền thông đưa Vì vậy, quan nhà nước có thẩm quyền cần phải có biện pháp kiểm soát luồng thông tin giới truyền thông 4.3 KIẾN NGHỊ Đối với quan quản lý Cần xây dựng số minh bạch công bố thông tin Cần xây dựng thị trường phát triển ổn định bền vững Cần tuyên truyền, giáo dục vai trò việc CBTT TTCK Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 Đối với công ty niêm yết Các doanh nghiệp niêm yết nên quản lý tốt cổng thông tin điện tử (trang web) doanh nghiệp mình, bước xây dựng đội ngũ nhà quản lý theo phong cách mới, nắm vững hệ thống luật pháp, xây dựng hoàn chỉnh quy chế CBTT 4.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Luận văn nghiên cứu mức độ CBTT bắt buộc BCTC, chưa nghiên cứu sâu CBTT khác thông tin mở Luận văn nhiều hạn chế thời gian chi phí nghiên cứu có hạn nên luận văn tập trung thực phạm vi kích cỡ mẫu tương đối nhỏ Luận văn nghiên cứu đặc điểm tài doanh nghiệp, chưa có điều kiện xem xét ảnh hưởng đặc điểm quản trị doanh nghiệp, yếu tố văn hóa, hành vi, trình độ nhà quản trị đội ngũ kế toán doanh nghiệp Một hạn chế luận văn việc thu thập xử lý số liệu đề tài việc tính toán số công bố thông tin chưa xác tuyệt đối, hệ thống báo cáo tài Việt Nam, quy định trình bày chưa rõ ràng chi tiết Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN Qua trình thu thập số liệu, tìm hiểu tài liệu nghiên cứu vấn đề liên quan, luận văn góp phần giúp người đọc hiểu thực trạng CBTT thị trường chứng khoán luận văn đưa gợi ý sách kiến nghị nhằm nâng cao mức độ CBTT doanh nghiệp niêm yết Đồng thời, thông qua đề tài phần nhận biết vấn đề tồn thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động công bố thông tin Công bố thông tin minh nhân tố quan trọng góp phần vào phát triển bền vững thị trường chứng khoán Trong thời gian vừa qua hàng loạt vấn đề sai phạm thông tin, thiếu minh bạch công bố thông tin xuất tạo điều kiện cho tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán mà đặc biệt nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư thành viên quan trọng thị trường, lực tài chính, quyền lợi kiến thức họ định chất lượng phát triển thị trường chứng khoán quốc gia Sự phát triển thị trường chứng khoán đồng nghĩa với trình độ yêu cầu thông tin nhà đầu tư tăng theo tỷ lệ thuận Kết nghiên cứu đề tài mong muốn đóng góp cho doanh nghiệp nhà đầu tư nhận thức tầm quan trọng việc công bố thông tin, hoạt động công bố tìm kiếm thông tin, giúp môi trường thông tin hoàn thiện tốt tương lai Từ đó, nhà đầu tư ngày chủ động hoạt động đầu tư, dễ dàng tiếp cận với nguồn thông tin tin cậy đặc biệt đặt sân chơi công bằng, bình đẳng Footer Page 26 of 149 ... số công bố thông tin công ty j, 0≤Ij≤1; dij = mục thông tin công bố, = mục thông tin không công bố n = số lượng mục thông tin mà công ty công bố, n≤128 Ij = doanh nghiệp công bố đầy đủ thông tin. .. bao quát Thông tin đơn lẻ nhóm chứng khoán, thông tin ngành, thông tin nhóm ngành d Phân loại thông tin theo thời gian Thông tin khứ, thông tin thông tin dự báo cho tương lai, thông tin theo... mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 HOÀN THIỆN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 4.1.1 Hoàn thiện nội dung thông tin công bố Các nội dung thông tin công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HC, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HC, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay