chuong 3 bai 21 2 693 1397705424

14 116 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:44

Bài 1: ViÕt s è Bảy mươi:70 Bảy mươi tám 78 :Tám mươi: 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 62 < 65 62 < 65 65 > 62 63 > 58 63 > 58 58 < 63 Bài 1:Điền dấu (< > = ) 34 < 38 55 < 57 55 90 = 90 97 > 92 36 > 30 55 = 37 = 37 55 > 51 92 < 97 25 < 30 85 < 95 48 > 42 Bài 2: Khoanh vào số lớn : a/ 72 , 68 , 80 c/ 97 , 94 , 92 b/ 91 , 87 , 69 d/ 45 , 40 , 38 Bài 3: Khoanh vào số bé a/ 38 , 48 , 18 c/ 60 , 79 , 61 b/ 76 , 78 , 75 d/ 79 , 60 , 81 Bài 4: Viết số 72, 38, 64 : a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38 , 64,72 b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72 , 64 , 38 Ai ? Hãy chọn câu trả lời nhất: A S è 28 lµ s è c ã mé t c h÷ sè B S è 28 lµ s è c ã hai c h÷ sè C Số 28 gồm Hãy chọn câu trả lời nhất: A B C Ba m­¬i s¸u viÕt lµ 306 36 gåm vµ Ba m­¬i s¸u viÕt lµ 36 Luyện tập ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 62 < 65 62 < 65 65 > 62 63 > 58 63 > 58 58 < 63 Bài 1:Điền dấu (< > = ) 34 < 38 55 < 57 55 90 = 90 97 > 92 36 > 30 55 = 37 = 37 55... 55 = 37 = 37 55 > 51 92 < 97 25 < 30 85 < 95 48 > 42 Bài 2: Khoanh vào số lớn : a/ 72 , 68 , 80 c/ 97 , 94 , 92 b/ 91 , 87 , 69 d/ 45 , 40 , 38 Bài 3: Khoanh vào số bé a/ 38 , 48 , 18 c/ 60 ,... Viết số 72, 38 , 64 : a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38 , 64, 72 b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72 , 64 , 38 Ai ? Hãy chọn câu trả lời nhất: A S è 28 lµ s è c ã mé t c h÷ sè B S è 28 lµ s
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 21 2 693 1397705424 , chuong 3 bai 21 2 693 1397705424 , chuong 3 bai 21 2 693 1397705424

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay