chuong 3 bai 18 1 443 1397544496

10 115 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:44

     Toán Tiết 96: Kiểm tra cũ Đặt tính tính: 20 + 30 60 + 20 Toán Tiết 96: Trừ số tròn chục c hô c _ 50 – 20 = 30 §¬n vÞ 0 50 trừ 0,viết 20 trừ 3, viết _ 30 Toán Tiết 96: Trừ số tròn chục Thực hành: Bài Tính: 40 80 90 70 90 60 20 20 50 30 10 80 30 40 40 50 60 00 Toán Tiết 96: Trừ số tròn chục Bài Tính: Bài Tính nhẩm: 50 – 30 = ? Nhẩm: chục – chục = chục Vậy : 50 – 30 = 20 40 – 30 = 10 80 -40 = 40 70 - 20 = 50 90 – 60 = 30 90 – 10 = 80 50 – 50 = Toán Tiết 96: Trừ số tròn chục Bài Tính: Bài Tính nhẩm: Bài Bài toán: An có 30 kẹo, chị cho An thêm 10 Hỏi An có tất kẹo? Toán Tiết 96: Trừ số tròn chục Tóm tắt An có : 30 kẹo Chị cho thêm: 10 kẹo An có tất : … kẹo? Giải Số kẹo An có tất là: 30 + 10 = 40 (cái) Đáp số: 40 kẹo Trò chơi: tìm nhị hoa 70 20 – 10 = 70 – 20 = 40 – 10 = 60 – 20 = 50 – 30 = 80 – 10 = 10 50 30 20 40 ... cho thêm: 10 kẹo An có tất : … kẹo? Giải Số kẹo An có tất là: 30 + 10 = 40 (cái) Đáp số: 40 kẹo Trò chơi: tìm nhị hoa 70 20 – 10 = 70 – 20 = 40 – 10 = 60 – 20 = 50 – 30 = 80 – 10 = 10 50 30 20 40... 30 10 80 30 40 40 50 60 00 Toán Tiết 96: Trừ số tròn chục Bài Tính: Bài Tính nhẩm: 50 – 30 = ? Nhẩm: chục – chục = chục Vậy : 50 – 30 = 20 40 – 30 = 10 80 -40 = 40 70 - 20 = 50 90 – 60 = 30 90... + 30 60 + 20 Toán Tiết 96: Trừ số tròn chục c hô c _ 50 – 20 = 30 §¬n vÞ 0 50 trừ 0,viết 20 trừ 3, viết _ 30 Toán Tiết 96: Trừ số tròn chục Thực hành: Bài Tính: 40 80 90 70 90 60 20 20 50 30
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 18 1 443 1397544496 , chuong 3 bai 18 1 443 1397544496 , chuong 3 bai 18 1 443 1397544496

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay