chuong 2 bai 17 2 202 1397705048

12 118 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bài giảng môn toán lớp Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 - = 1+9= 2+8= + 7? = 4+6= 5+5= + 4? = + 3? = 8+2= 9+1= 10 10 10 10 10 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 10 10 10 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = Bảng cộng bảng trừ pham ̣ vi 10 + + + + + + + + + = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 – – – – – – – – – =9 =8 =7 =6 =5 =4 =3 =2 =1 Thực hành Tính: a + =10 4+5=9 7–2=5 – =7 + =9 10 – = + =10 – =5 b + - + 10 - 10 Số ? 10 8 7 6 5 5 4 Viết phép tính thích hợp a + = + = b 10 - = Có : 10 bóng Cho : bóng Còn : … bóng ? 10 - = Bảng cộng trừ + + + = 10 = 10 = 10 10 10 10 – – – =9 =8 =7 + + + + + + = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 10 10 10 10 10 10 – – – – – – =6 =5 =4 =3 =2 =1 Bài 1: Tính a) + =10 b) + + =9 + =9 Bài 2: Số – =5 10 9 10 – =5 + =10 Bài 3: Viết số thích hợp b) 10 a) + 10 + = 7 10 Có : 10 bóng Cho : bóng Còn : … bóng ? - = ...9 - = 1+9= 2+ 8= + 7? = 4+6= 5+5= + 4? = + 3? = 8 +2= 9+1= 10 10 10 10 10 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 10 10 10 10 – =... = 10 = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 – – – – – – – – – =9 =8 =7 =6 =5 =4 =3 =2 =1 Thực hành Tính: a + =10 4+5=9 7 2= 5 – =7 + =9 10 – = + =10 – =5 b + - + 10 - 10 Số ? 10 8 7 6 5 5 4 Viết phép... = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 10 10 10 10 10 10 – – – – – – =6 =5 =4 =3 =2 =1 Bài 1: Tính a) + =10 b) + + =9 + =9 Bài 2: Số – =5 10 9 10 – =5 + =10 Bài 3: Viết số thích hợp b) 10 a) + 10 + =
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 17 2 202 1397705048 , chuong 2 bai 17 2 202 1397705048 , chuong 2 bai 17 2 202 1397705048

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay