chuong 2 bai 14 3 596 1397882818

13 118 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:44

Toán Kiểm tra cũ + =9 + =9 + =9 Toán Phép trừ phạm vi 9-1=8 - =1 9-2= 9-7= - =6 9-6= 9-4=5 9-5=4 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9-1=8 - = 9-2=7 …- 7=2 9-3=6 - …= 9-4=5 9-5=… Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 - …= 9-8=… …- 2=7 …- = 9-3=… - …= …- = 9-5=… Toán Phép trừ phạm vi 9-1= 9-8= 9-2 = 9-7= 9-3 = 9-6= -4 = 9-5= Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài 1: Tính - - - - - … … … … … 9 9 - … … … … … Toán Phép trừ phạm vi Bài 2: Tính 8+1=… + = 9… 6+3=… 9- 1=… 9-2=… 9-3=… 9- 8=… 9-7=… 9-6=… Toán Phép trừ phạm vi Bài 3: Số ? 9- = 2 5 5 -4 +2 Toán Phép trừ phạm vi Bài 4: Viết phép tính thích hợp: - = Toán Phép trừ phạm vi 9-1= 9-8= 9-2 = 9-7= 9-3 = 9-6= -4 = 9-5= ... 1=… 9 -2= … 9 -3= … 9- 8=… 9-7=… 9-6=… Toán Phép trừ phạm vi Bài 3: Số ? 9- = 2 5 5 -4 +2 Toán Phép trừ phạm vi Bài 4: Viết phép tính thích hợp: - = Toán Phép trừ phạm vi 9-1= 9-8= 9 -2 = 9-7= 9 -3 =... 9 -2 = 9-7= 9 -3 = 9-6= -4 = 9-5= Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 20 09 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Bài 1: Tính - - - - - … … … … … 9 9 - … … … … … Toán Phép trừ phạm vi Bài 2: Tính 8+1=… + = 9… 6 +3= …... vi 9-1=8 - =1 9 -2= 9-7= - =6 9-6= 9-4=5 9-5=4 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9-1=8 - = 9 -2= 7 …- 7 =2 9 -3= 6 - …= 9-4=5 9-5=… Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 - …= 9-8=… …- 2= 7 …- = 9 -3= … - …= …- = 9-5=…
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 14 3 596 1397882818 , chuong 2 bai 14 3 596 1397882818 , chuong 2 bai 14 3 596 1397882818

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay