chuong 2 bai 13 1 878 1397532097

10 113 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:44

Toán 8+1=9 1+8=9 Phép cộng phạm vi 1+8=9 8+1=9 2+7=9 7+2=9 3+6=9 6+3=9 4+5=9 5+4=9 Phép cộng phạm vi 1+…=9 …+1=9 2+…=9 7+…=9 3+…=9 …+3=9 4+…=9 5+…=9 Phép cộng phạm vi 1+8=9 8+1=9 2+7=9 7+2=9 3+6=9 6+3=9 4+5=9 5+4=9 Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + 1= 7-4=3 + 0= + 2= +4= - 5= Phép cộng phạm vi Bài 3: Tính 6+3= 6+1+2= 1+8= 1+5+3= Phép cộng phạm vi Bài : Viết phép tính thích hợp 7+ 2= Phép cộng phạm vi Cho phép tính 8+1=9 Hãy lập đề toán phù hợp với phép tính ...Toán 8 +1= 9 1+ 8=9 Phép cộng phạm vi 1+ 8=9 8 +1= 9 2+ 7=9 7 +2= 9 3+6=9 6+3=9 4+5=9 5+4=9 Phép cộng phạm vi 1+ …=9 … +1= 9 2+ …=9 7+…=9 3+…=9 …+3=9 4+…=9 5+…=9 Phép cộng phạm vi 1+ 8=9 8 +1= 9 2+ 7=9 7 +2= 9 3+6=9... vi Bài 2: Tính + 1= 7-4=3 + 0= + 2= +4= - 5= Phép cộng phạm vi Bài 3: Tính 6+3= 6 +1 +2= 1+ 8= 1+ 5+3= Phép cộng phạm vi Bài : Viết phép tính thích hợp 7+ 2= Phép cộng phạm vi Cho phép tính 8 +1= 9 Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 13 1 878 1397532097 , chuong 2 bai 13 1 878 1397532097 , chuong 2 bai 13 1 878 1397532097

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay