chuong 2 bai 12 2 40 1397704916

10 111 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:44

Toán Phép trừ phạm vi 8 -1 = 8-7=1 8-2=6 8-6=2 8-3=5 8-5=3 8-4=4 8-4=4 Toán Phép trừ phạm vi 8-7= -1 = 8-2= 8-6= 8-3= 8-5= 8-4= 8-4= Toán Phép trừ phạm vi Toán Phép trừ phạm vi Bài 1.Tính: - - - - 4 - - - Toán Phép trừ phạm vi Bài Tính : 7+1= 6+2= 8-1= 8-7= 8-2= 8-6= 5+3= 8-3 = 4+4= 8-4 = 8-5 = 8-8 = Toán Phép trừ phạm vi Bài Tính : 8-3= 8-1-2= 8-2-1= 8-8= 8-0= 8+0= Toán Phép trừ phạm vi Bai Viết phộp tớnh thớch hợp : - = Toán Phép trừ phạm vi Bài Viết phộp tớnh thớch hợp : - = ... phạm vi Bài Tính : 7+1= 6 +2= 8-1= 8-7= 8 -2= 8-6= 5+3= 8-3 = 4+4= 8-4 = 8-5 = 8-8 = Toán Phép trừ phạm vi Bài Tính : 8-3= 8-1 -2= 8 -2- 1= 8-8= 8-0= 8+0= Toán Phép trừ phạm vi Bai Viết phộp tớnh thớch...Toán Phép trừ phạm vi 8 -1 = 8-7=1 8 -2= 6 8-6 =2 8-3=5 8-5=3 8-4=4 8-4=4 Toán Phép trừ phạm vi 8-7= -1 = 8 -2= 8-6= 8-3= 8-5= 8-4= 8-4= Toán Phép trừ phạm vi Toán Phép trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 12 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 12 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 12 2 40 1397704916

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay