chuong 2 bai 9 1 878 1397532097

14 117 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán: Kiểm tra cũ: Đọc bảng trừ phạm vi Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán: Kiểm tra cũ: 2.Tính: 5+ = 6–2= Số ? 3 - …= - …= Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán:Phép cộng phạm vi 6+1= 1+ 6=7 5+ 2=7 2+5 =7 4+3= 3+4= Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán:Phép cộng phạm vi + 1= + =7 + =7 + =7 + =7 + =7 Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Thực hành: SGK/68 Bài 1: Tính: + + + + + + Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Thực hành: Bài 1: Tính: + + SGK/68 (BC) + + 7 + + Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán:Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính: (VBT/52) 0+7= 1+6= 2+5= 3+4= 7+0 = 6+1 = 5+2 = 4+3 = Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán:Phép cộng phạm vi Bài 3: Tính: + 1+1= 3+2+2= (SGK/68) 4+2+1= + +1 = 2+3+2= + +2 = Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán:Phép cộng phạm vi Bài : Viết phép tính thích hợp: (ĐD) a) + = Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi b) + = Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Phép cộng phạm vi Toán: Trò chơi: Ai nhanh, ? +1= 5+ = + = 7 6+ = + 3=7 +7=7 Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi + 1= + =7 + =7 + =7 + =7 + =7
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 9 1 878 1397532097 , chuong 2 bai 9 1 878 1397532097 , chuong 2 bai 9 1 878 1397532097

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay