chuong 2 bai 8 2 40 1397704916

26 115 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Kiểm tra cũ + + + 6 - =5 - 5=1 - =4 - =2 - =3 -3 =3 6 6 - = = = = = 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 Tính : 5+1= 6–5= 6–1= 4+2= 6–2= 6–4= 3+3= 6–3= 6–6= ViÕt phÐp tÝnh thÝc h hîp : a, - = Viết phép tính thích hợp b , - = PHIẾU BÀI TẬP Tính 6–2–1= 6–1–2= 6–3–3= 6–6 = • 6–4–2= • 6–2–4= • Tính Tính • 6–4–2=0 • PHIẾU BÀI TẬP Tính • 6–4–2=0 • 6–2–4= • Tính 6–3–3=0 6–6 =0 – – =3 – – =3 Ai thông minh 6-3=2 6-2=4 6-0=5 G iúptớ với! 6 ­ 1 = 5 6 ­ 2 = 4 6 ­ 3 = 3 6 ­ 4 = 2 6 ­ 5 = 1 6 ­ 1 = 5 6 ­ 2 = 4 6 ­ 3 = 3 6 ­ 4 = 2 6 ­ 5 = 1 3 Tính 6 6 6 •6 •6 •6 •6 •6 - =5 =4 =3 =2 =1 • • • • • 6 6 - = = = = = 1 3 Tính 6 6 6 Kết thúc giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 8 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 8 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 8 2 40 1397704916

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay