chuong 2 bai 7 2 40 1397704916

12 112 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài cũ ­ = + =5 6+ = + 1= +6 = + = + = + = + = 3+ =6 + = + = + = Phép cộng phạm vi Cùng học thuộc bảng cộng + = + = + = + = + = Thực hành Tính + Tổ + Tổ + + Tổ + +       Tính Tổ 4+2= 2+4= Tổ 5+1= 5+0= 1+5= 0+5= Tổ 2+2= 3+3= Tính Tổ Tổ Tổ 4+1+1= 5+1+0= 2+2+2= 6 3+2+1= Đ S 4+0+2= 3+3+0= 6 Viết phép tính thích hợp: + = + = Viết phép tính thích hợp: + = Trò chơi Ong tìm hoa 3+ 4+ 1 + 3+3 6 BÀI GIẢNG KẾT THÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 7 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 7 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 7 2 40 1397704916

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay