chuong 2 bai 5 3 945 1397882634

15 107 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ: +3 + =2 + + 1 +4 + =3 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI +1 = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI +11 == 55 44 + 1+4 = 5 = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI +1 = +4 = +2 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI + 1= + 4= + = + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4+1=5 1+4=5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3+2=5 2+3=5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 1: Tính 4+1= 1+4= 3+2= 2+2= 2+3= 3+1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 2: Tính + + + + + + PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 4: Vi5ết phép tính thích hợp Toán: + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Trò chơi: +2= + = + = 5 2+ = + 3=5 DẶN DÒ 1/ Thuộc bảng cộng phạm vi 2/ Làm tập 3, 4b/ 49 3/ Xem trước luyện tập trang 50
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 5 3 945 1397882634 , chuong 2 bai 5 3 945 1397882634 , chuong 2 bai 5 3 945 1397882634

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay