chuong 2 bai 2 2 67 1397704722

11 95 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:43

Bộ giáo dục đào tạo Bài giảng môn Toán lớp Phép trừ phạm vi 22 bớ- t 11còn=1 33bớt- 2= 33bớt- 1= - = - = - = Mối quan hệ phép cộng phép trừ + = 3 - = 2 + = 3 - = Điền số thích hợp vào ô trống 1+2= Câu trtrảảtrlảlờờiliờđúng là: Đáp án: Câu là: Đáp án: Câu i ch a hoàn toàn Em ph ả i làm câu ỏỏii Câu trĐúng: ả l i ch a hoàn Em ph ả i làm câu hh B n tr ả lờ xác Làm llạại:i: Đúng: Bạn trảđúng lờii toàn xác Làm xác m i chuy ể n sang ph ầ n khác xácển sang phần khác m ới chuy Sai: Sai: Đáp án: Đáp án: Xóa: Xóa: Bài 1+2=3 3–2=1 3–1=2 Tính: 3–1=2 3–2=1 2–1=1 1+1=2 2–1=1 3–1=2 2–1=1 3–1=2 3–2=1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 2 ­1 1                ­ 1   1              ­ 3 ­                   ­ 1           2                      ­ 2         1                   HỌC LIỆU THAM KHẢO • Các tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa Toán lớp - Sách giáo viên Toán lớp BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 2 2 67 1397704722 , chuong 2 bai 2 2 67 1397704722 , chuong 2 bai 2 2 67 1397704722

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay