Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵn

26 25 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DUYÊN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 1: PGS TS HOÀNG TÙNG Phản biện 2: TS VĂN THỊ THÁI THU Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế thị trường nhiều cạnh tranh gay gắt, xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu đặt cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có quy mô lớn toán hiệu Việc nâng cao lực cạnh tranh công ty thương trường tùy thuộc nhiều vào định nhà quản trị Những định thường xác lập sở thông tin kế toán, kế toán quản trị Mặt khác, ngày hình thức đầu tư ngày đa dạng liên doanh, liên kết, cổ phần.… chủ sở hữu, hội đồng quản trị công ty phải theo dõi nắm bắt tình hình kinh doanh đơn vị, quyền nghĩa vụ người điều hành quản lý Muốn vậy, doanh nghiệp cần tổ chức hệ thống đo lường, báo cáo đánh giá hoạt động từ cấp thấp đến cấp cao Kế toán trách nhiệm đời nhằm mục tiêu đánh giá trách nhiệm, đưa tiêu theo dõi đánh giá thường kỳ kết công việc cá nhân phận tổ chức Áp dụng thành công mô hình kế toán trách nhiệm giúp doanh nghiệp có hệ thống cung cấp thông tin tin cậy kiểm soát chặt chẽ Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng với lịch sử 30 năm kinh doanh xuất nhập lương thực, công ty đóng góp phần quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội an ninh lương thực quốc gia Hiện nay, hệ thống Công ty bao gồm văn phòng Công ty chi nhánh, cửa hàng, đại lý bán sỉ lẻ, phân xưởng sản xuất Mỗi phận có nhiệm vụ riêng biệt khác nên việc tổ chức hệ thống cung cấp thông tin đáng tin cậy để Footer Page of 149 Header Page of 149 phục vụ cho việc quản lý có hiệu việc quan trọng Tuy nhiên, Công ty chưa có hệ thống báo cáo, tiêu chí đánh giá thành phận đơn vị Điều dẫn đến hệ việc đánh giá thành tích nội bộ, kiểm soát thực mục tiêu giai đoạn không triển khai Xuất phát từ yêu cầu trên, từ thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty mục đích hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty, tác giả vận dụng lý luận kế toán trách nhiệm vào thực tiễn thực đề tài “ Kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần lương thực Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý công ty cổ phần lương thực Đà nẵng Qua đó, đề xuất hướng giải pháp hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung phân cấp quản lý Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng tiêu đo lường kết theo yêu cầu phân cấp công ty nào? - Thông tin kế toán quản trị đáp ứng nhu cầu quản lý theo phân cấp mức độ nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thông tin kế toán đánh giá trách nhiệm quản lý Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng lĩnh vực sản xuất thương mại lương thực, thực phẩm giai đoạn 2012- 2013 Footer Page of 149 Header Page of 149 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, đối chiếu để xem xét yêu cầu phân cấp quản lý hệ thống báo cáo kế toán có liên quan có đáp ứng yêu cầu phân cấp công ty hay không Các tài liệu thứ cấp công ty sử dụng bao gồm qui chế phân cấp quản lý tài chính, báo cáo nội bộ, số liệu dự toán thực tế Ngoài ra, ý kiến kế toán trưởng, phận qua vấn sử dụng để tìm hiểu nhu cầu sử dụng thông tin quản lý điều kiện phân cấp quản lý Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm công ty Cổ phần lương thực Đà nẵng Đề tài đưa hướng xây dựng mô hình phân cấp quản lý, tổ chức thông tin kế toán phục vụ đánh giá trung tâm trách nhiệm Đây sở để nâng cao độ tin cậy hệ thống thông tin kế toán quản trị, nâng cao khả đáp ứng yêu cầu quản trị, phát huy tối đa nguồn lực doanh nghiệp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn chia thành ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng Chương 3: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị, trình hình thành phát triển kế toán trách nhiệm gắn liền với trình hình thành phát triển kế toán quản trị Kế toán trách nhiệm nghiên cứu giảng dạy trường đại học Việt Nam vào năm 90 kỷ 20, nhiên mức độ vận dụng kế toán trách nhiệm vào thực tiễn tổ chức điều hành doanh nghiệp hạn chế, chưa hệ thống hóa Khi thực đề tài tác giả tham khảo số tài liệu lý luận kết hợp tham khảo luận văn Thạc sỹ báo nghiên cứu liên quan đến đề tài kế toán trách nhiệm doanh nghiệp + Đề tài “ Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần vật tư tổng hợp phân bón Hóa sinh” tác giả Lê Thị Thùy Dung( năm 2013) + Đề tài “ Hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty Vận tải Quốc tế I.T.I” tác giả Dương Thị Cẩm Nhung( năm 2011) + Đề tài “ Tổ chức kế toán trách nhiệm Tổng công ty cổ phần Danameco” tác giả Nguyễn Thị Hồng Ân( năm 2012) Nhìn chung đề tài hệ thống lý luận kế toán trách nhiệm, đặc điểm, nội dung tổ chức, lập báo cáo nội Từ đánh giá mặt đạt được, hạn chế công tác tổ chức kế toán trách nhiệm doanh nghiệp nghiên cứu Xây dựng mô hình quản lý hệ thống tiêu đánh giá việc thực cấp công ty, đưa phương án tổ chức trung tâm cho hiệu Tuy nhiên, giải pháp đưa chưa cụ thể, việc vận dụng kế toán trách nhiệm khác doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất, tổ chức sản xuất, quản lý khác Footer Page of 149 Header Page of 149 nên đề xuất chưa có tính ứng dụng cao Đó hạn chế chung nghiên cứu kế toán trách nhiệm đơn vị riêng Mặc dù vậy, công trình nghiên cứu kế toán trách nhiệm công bố chưa nghiên cứu chuyên sâu hệ thống kế toán trách nhiệm áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lương thực, Việt Nam nước nông nghiệp, kim ngạch xuất ngành chiếm tỷ trọng cao Do đó, doanh nghiệp ngành muốn hoạt động tốt thiết phải xây dựng hệ thống quản lý trách nhiệm hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, phù hợp với xu phát triển hội nhập quốc tế Trên sở lý luận tình hình thực tế doanh nghiệp hoạt động ngành lương thực, thực phẩm Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng, tác giả chọn đề tài “Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng” làm luận văn nghiên cứu, đưa mối quan hệ phân cấp quản lý kế toán trách nhiệm, tổ chức mô hình trung tâm trách nhiệm, đưa giải pháp hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm “ Kế toán trách nhiệm phương pháp thu thập, ghi nhận, báo cáo đo lường kết hoạt động phận để đánh giá thành phận nhằm kiểm soát hoạt động chi phí phận tổ chức, phối hợp phận đến việc thực mục tiêu chung toàn công ty” 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm a Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị - Kế toán trách nhiệm công cụ để đánh giá kiểm tra công việc phân quyền công ty thông qua việc xác định trung tâm trách nhiệm nhiệm vụ báo cáo chúng - Kế toán trách nhiệm biểu trách nhiệm nhà quản lý cấp bên doanh nghiệp, xác định ai, đâu, phận chịu trách nhiệm, phận có quyền kiểm soát hoạt động xảy b Kế toán trách nhiệm hạt nhân hệ thống kiểm soát quản trị 1.1.3 Vai trò kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho kiểm tra đánh giá trình thực để đưa điều chỉnh kịp thời nhằm đạt mục tiêu đề Footer Page of 149 Header Page of 149 Kế toán trách nhiệm việc đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng xác hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xác định phạm vi quản lý phận, người chịu trách nhiệm, phận có quyền kiểm soát hoạt động xảy Kế toán trách nhiệm thể trách nhiệm nhà quản lý phận mục tiêu cuối doanh nghiệp 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ- CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý Phân cấp quản lý hay gọi phân quyền quản lý hiểu phân chia quyền lực xuống cấp dưới, quyền định không người hay nhóm người mà trải rộng toàn tổ chức Qua cấp quản lý khác quyền định liên quan đến phạm vi trách nhiệm họ 1.2.2 Các nội dung phân cấp quản lý Nội dung phân cấp bao gồm: a Phân cấp đầu tư b Phân cấp tình hình huy động vốn c Phân cấp quản lý doanh thu chi phí 1.2.3 Tác động phân cấp quản lý đến kế toán trách nhiệm a Tác động tích cực Hệ thống kế toán trách nhiệm tồn hoạt động hiệu tổ chức có phân quyền Phân cấp quản lý gắn liền với xác định quyền hạn trách nhiệm cấp cách rõ ràng Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 nên có sở đánh giá hiệu hoạt động phận, tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục sai phạm Mọi hoạt động tài nằm tầm kiểm soát nhà quản trị từ cấp cao đến cấp thấp nên phân cấp quản lý vừa tạo tiền đề động lực thúc đẩy thực thi kế toán trách nhiệm b Tác động tiêu cực Tác động lớn không đạt thống không hướng đến mục tiêu chung toàn tổ chức 1.3 TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 1.3.1 Khái niệm trung tâm trách nhiệm Theo thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 Bộ Tài Chính có định nghĩa: “Trung tâm trách nhiệm phận tổ chức mà người quản lý phận có quyền điều hành có trách nhiệm số chi phí, thu nhập phát sinh số vốn đầu tư sử dụng vào hoạt động kinh doanh” 1.3.2 Tổ chức trung tâm trách nhiệm a Cấp thứ nhất: Trung tâm đầu tư b Cấp thứ hai: Trung tâm lợi nhuận c Cấp thứ ba: Trung tâm doanh thu d Cấp thứ tư: Trung tâm chi phí 1.3.3 Phân loại trung tâm trách nhiệm Căn vào khác biệt việc lượng hóa “đầu vào” “đầu ra” trung tâm trách nhiệm, mức độ trách nhiệm người quản lý trung tâm, chia thành loại trung tâm trách nhiệm chính: a Trung tâm chi phí b Trung tâm doanh thu Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận văn giới thiệu tổng quát số kiến thức kế toán trách nhiệm Trong đó, doanh nghiệp bao gồm bốn trung tâm trách nhiệm trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận trung tâm đầu tư Mỗi trung tâm ứng với cấp quản trị thích hợp phụ thuộc vào quyền kiểm soát nhà quản trị trung tâm Và tùy theo trung tâm, kế toán trách nhiệm có công cụ để đánh giá thành khác Đây sở lý luận để tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp để tổ chức tốt công tác kế toán trách nhiệm sở phân cấp quản lý Công ty Cổ phần lương thực Đà nẵng CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, tiền thân Công ty Lương thực Quảng Nam Đà Nẵng thành lập năm 1992 theo Quyết định số 2967/QĐ-UB ngày 17/10/1992 UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng với số vốn điều lệ 50.000.000 đồng vốn đầu tư chủ sở hữu Hiện công ty có 5.000.000 cổ phần phổ thông, cổ đông cá nhân lớn(>5%) chiếm tỷ lệ 39,8%, cổ đông nhỏ(
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵn, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵn, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay