Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

24 26 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp đề tài nghiên cứu Trong năm gần đầy, môi trường vấn đề môi trường trở thành chủ đề thời có tính toàn cầu Doanh nghiệp có trách nhiệm phải định giá hạch toán yếu tố môi trường nhằm hành động bảo vệ môi trường Tuy nhiên, theo đánh giá Ủy ban phát triển bền vững thuộc Liên hợp quốc năm 2001 phần lớn hệ thống kế toán thất bại phản ánh chi phí môi trường Với vai trò công cụ trợ giúp đắc lực cho nhà quản lý quản trị định kinh doanh, hệ thống kế toán truyền thống đứng trước thách thức cách gắn kết kế toán với yếu tố môi trường KTQT môi trường mà trọng tâm KTQT chi phí môi trường ứng dụng nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành kinh tế nhiều nước giới tập trung nhiều vào ngành có tác động lớn tới môi trường.Tuy nhiên, khái niệm KTQT môi trường mẻ kinh tế chuyển đổi Việt Nam Điều lý giải cho thiếu vắng nghiên cứu KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua động để tác giả thực nghiên cứu Với vai trò cung cấp nguồn lượng chủ yếu phục vụ cho phát triển kinh tế đáp ứng yêu cầu tiêu dùng dân cư, hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh sản phẩm dầu, khí doanh nghiệp thuộc Tập đoàn PVN thời gian qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường Do đó, quản trị yếu tố môi trường trở nên cấp thiết hoạt động doanh nghiệp thuộc tập đoàn nhằm phát triển kinh tế bền vững Tuy nhiên, (2016) doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN chưa có quan tâm mức đến KTQT chi phí môi trường Nhận thức tầm quan trọng việc gắn kết môi trường với kinh doanh vai trò kế toán vấn đề quản trị chi phí môi trường phát sinh hoạt động doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Footer Page of 149 Header Page of 149 tác giả chọn đề tài: "Kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam" cho nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Mặc dù đề cập thức dẫn KTQT môi trường Ủy ban phát triển bền vững Liên hợp quốc (UNDSD) năm 2001 Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) năm 2005, thực tế KTQT chi phí môi trường nghiên cứu từ năm 70 triển khai áp dụng nhiều nước giới từ thập niên 90 kỷ XX Trong nghiên cứu lý thuyết thực hành quốc gia khác có Việt Nam, chưa có công trình nghiên cứu cách độc lập KTQT chi phí môi trường Tuy nhiên, nội dung chủ yếu bao hàm nghiên cứu kế toán môi trường nói chung KTQT môi trường nói riêng lại đề cập đến KTQT chi phí môi trường Tổng quan công trình nghiên cứu cho thấy số "khoảng trống" nghiên cứu KTQT chi phí môi trường cần tiếp tục bổ sung thời gian tới là: (1) Các nghiên cứu lý thuyết chủ yếu tập trung vào nội dung KTQT môi trường thiếu vắng giải thích mặt lý thuyết cho phát triển KTQT môi trường (2) Số lượng nghiên cứu thực nghiệm so với nghiên cứu lý thuyết thường tập trung vào mô tả thực trạng mức độ áp dụng công cụ KTQT môi trường mà lại thiếu phân tích giá trị tính hữu ích công cụ (3) Các nghiên cứu KTQT môi trường chủ yếu thực DNSX công nghiệp nhạy cảm với môi trường chưa có công trình nghiên cứu cách độc lập KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí (4) Phương pháp nghiên cứu định tính dựa sở nghiên cứu tình thường sử dụng nhiều nghiên cứu định lượng Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận KTQT chi phí môi trường DNSX Footer Page of 149 Header Page of 149 - Khảo sát đánh giá thực trạng mức độ áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc PVN - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN - Đưa kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu tác giả đặt gồm: (1) Cơ sở lý thuyết khuôn mẫu KTQT chi phí môi trường? (2) Chi phí môi trường hệ thống KTQT doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc PVN nhận diện, đánh giá, ghi nhận, xử lý báo cáo thông tin mức độ nào? (3) Có nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN? (4) Các giải pháp khuyến nghị để hoàn thiện KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN - Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề lý luận thực trạng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN từ năm 2010 đến năm 2016 Luận án tập trung vào doanh nghiệp sản xuất cho sản phẩm thương mại Phương pháp trình tự nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu Luận án thực kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với định lượng Trong đó, phương pháp định tính sử dụng để hệ thống hóa sở lý luận khuôn mẫu KTQT chi phí môi trường DNSX khảo sát thực trạng nội dung KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Phương pháp định lượng sử dụng để khảo sát đánh giá Footer Page of 149 Header Page of 149 nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 6.2 Trình tự nghiên cứu Quá trình nghiên cứu đề tài thực thông qua ba giai đoạn: Giai đoạn 1: Xây dựng khung lý thuyết KTQT chi phí môi trường Giai đoạn 2: Khảo sát thực trạng KTQT chi phí môi trường nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Giai đoạn 3: Phân tích, xử lý số liệu từ rút kết luận nội dung nghiên cứu Đề xuất giải pháp hướng nghiên cứu tương lai Kết đạt luận án Phân tích, tổng hợp, đánh giá, làm sáng tỏ vấn đề lý luận KTQT chi phí môi trường để hình thành khung lý thuyết KTQT chi phí môi trường DNSX Sử dụng lý thuyết kế toán có liên quan để giải thích sở vận dụng đề xuất mô hình nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng KTQT chi phí môi trường DNSX Khảo sát, phân tích đánh giá cách toàn diện thực trạng KTQT chi phí môi trường Đồng thời khám phá đo lường nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Xác lập cách khoa học phù hợp cho nguyên tắc phương hướng hoàn thiện KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN sở nhận diện bối cảnh mà hệ thống KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp thuộc PVN tồn phát triển Đề xuất giải pháp đồng đảm bảo tính khoa học khả thi, có định hướng trước mắt lâu dài, nhằm vào nội dung có tính then chốt định đến tính hữu ích thông tin KTQT chi phí môi trường cho mục tiêu kiểm soát chi phí định nhà quản trị doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Đồng thời đưa kiến nghị với quan liên quan tạo điều kiện thực giải pháp Footer Page of 149 Header Page of 149 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Bản chất vai trò kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1.Chi phí môi trường Cơ sở phát sinh chi phí môi trường Quan hệ tương tác môi trường doanh nghiệp trình khai thác, sử dụng nguồn lực tự nhiên phục vụ sản xuất kinh doanh xử lý chất thải, bảo vệ môi trường sở phát sinh chi phí môi trường doanh nghiệp Khái niệm chi phí môi trường Có nhiều định nghĩa khác chi phí môi trường Để phục vụ nghiên cứu đề tài khái niệm chi phí môi trường doanh nghiệp tác giả sử dụng dựa quan điểm UNDSD: Chi phí môi trường doanh nghiệp chi phí gắn với thiệt hại môi trường bảo vệ môi trường doanh nghiệp 1.1.1.2.Kế toán môi trường kế toán quản trị môi trường Kế toán môi trường doanh nghiệp phận kế toán liên quan đến vấn đề môi trường tách rời khỏi Footer Page of 149 Header Page of 149 hệ thống kế toán doanh nghiệp nói chung Kế toán môi trường doanh nghiệp bao gồm kế toán tài môi trường kế toán quản trị môi trường Có nhiều khái niệm khác đề cập khía cạnh lý luận liên quan đến mục đích ranh giới việc áp dụng KTQT môi trường (ví dụ UNDSD, IFAC ) Phục vụ cho mục đích nghiên cứu tác giả, KTQT môi trường định nghĩa trình thu thập, xử lý, phân tích sử dụng thông tin tiền tệ phi tiền tệ liên quan tới tác động doanh nghiệp đến môi trường nhằm cải thiện hoạt động doanh nghiệp khía cạnh tài môi trường 1.1.1.3 Kế toán quản trị chi phí môi trường Hiện chưa có khái niệm thức KTQT chi phí môi trường nhiều nghiên cứu thuật ngữ KTQT môi trường KTQT chi phí môi trường sử dụng thay Theo quan điểm tác giả thì: KTQT chi phí môi trường phận KTQT môi trường nhằm cung cấp thông tin chi phí môi trường phục vụ cho việc định nhà quản trị góp phần nâng cao hiệu tài môi trường doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm vai trò kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp sản xuất 1.1.2.1 Đặc điểm chất kế toán quản trị chi phí môi trường Kế toán quản trị chi phí môi trường kế thừa đặc điểm kỹ thuật KTQT truyền thống đồng thời có tập trung phát triển kỹ thuật phân tích chi phí, cụ thể là: Kế toán quản trị chi phí môi trường đặt trọng tâm vào thu thập, xử lý cung cấp thông tin chi phí môi trường doanh nghiệp hướng tới mục tiêu lợi nhuận phát triển bền vững Kế toán quản trị chi phí môi trường sử dụng thước đo tiền tệ phi tiền tệ để đo lường chi phí môi trường Kế toán quản trị chi phí môi trường sử dụng số kỹ thuật đặc thù để xác định cung cấp thông tin chi phí môi trường phục vụ cho mục đích định nhà quản trị Kế toán quản trị chi phí môi trường thực sở nhu cầu sử dụng thông tin quản trị môi trường doanh nghiệp Footer Page of 149 Header Page of 149 Bản chất kế toán quản trị chi phí môi trường trình thu nhận, xử lý cung cấp thông tin chi phí môi trường đơn vị tiền tệ phi tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp thông tin cho nhà quản trị định quản lý Kế toán quản trị chi phí môi trường không bao gồm kế toán quản trị truyền thống để giải vấn đề có liên quan đến chi phí môi trường mà phần mở rộng phát triển thêm hệ thống thông tin bổ sung chi phí môi trường vào trình hạch toán chi phí thông qua việc sử dụng thước đo đa dạng hơn, phát triển kỹ thuật phân tích xác định chi phí phù hợp với đặc thù môi trường 1.1.2.2 Vai trò lợi ích kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp Về vai trò : KTQT chi phí môi trường có vai trò trợ giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp việc định kinh doanh cải thiện hiệu kinh tế môi trường Về lợi ích :KTQT chi phí môi trường giúp doanh nghiệp khắc phục hạn chế KTQT truyền thống việc cung cấp thông tin chi phí môi trường gắn với hoạt động doanh nghiệp nhằm trợ giúp cho nhà quản trị định kinh doanh Những lợi ích KTQT chi phí môi trường : - Hỗ trợ kiểm soát tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp - Nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp: - Tạo lợi mang tính chiến lược cho doanh nghiệp 1.2 Nội dung kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp sản xuất Kế toán quản trị chi phí môi trường kế thừa nội dung kế toán quản trị chi phí truyền thống đồng thời nội dung lại có mở rộng phát triển thêm để đáp ứng cho vai trò cung cấp thông tin chi phí môi trường trợ giúp cho trình định nhà quản trị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Cụ thể, nội dung kế toán quản trị chi phí môi trường DNSX sau: 1.2.1 Nhận diện phân loại chi phí môi trường 1.2.1.1.Nhận diện chi phí môi trường doanh nghiệp Footer Page of 149 Header Page of 149 Chi phí môi trường DNSX nhận diện chi phí nội doanh nghiệp Theo tác giả nên vào vận động dòng vật liệu doanh nghiệp để nhận dạng chi phí môi trường Theo đó, chi phí môi trường bao gồm: (1) Chi phí bảo vệ môi trường: Chi phí xử lý chất thải, chi phí quản lý môi trường chi phí ngăn chặn ô nhiễm môi trường; (2) Chi phí chất thải gồm chi phí vật liệu, chi phí vốn lao động chất thải (đầu phi sản phẩm) 1.2.1.2.Phân loại chi phí môi trường doanh nghiệp Chi phí môi trường phân loại theo tiêu thức như: Theo khả đo lường; theo hoạt động doanh nghiệp; theo dòng vật liệu lượng; theo hoạt động bảo vệ môi trường Mặc dù, tiêu thức phân loại khác chúng không loại trừ lẫn bao gồm phần lớn khoản chi phí môi trường thông dụng Theo tác giả, cách phân loại chi phí môi trường có tác dụng khác trình kiểm soát quản trị chi phí môi trường nhà quản trị Vì vậy, nhà quản trị cần dựa nhu cầu sử dụng thông tin chi phí môi trường để lựa chọn cách thức phân loại chi phí môi trường phù hợp Trên thực tế cách phân loại chi phí môi trường theo khả đo lường, theo hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng đến phát triển KTQT chi phí môi trường Trong đó, phân loại chi phí theo dòng vật liệu toàn diện giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nhìn thấy mức độ nguyên nhân phát sinh chi phí môi trường 1.2.2 Xây dựng định mức lập dự toán chi phí môi trường 1.2.2.1.Xây dựng định mức chi phí môi trường Chi phí môi trường doanh nghiệp gồm nhiều loại, có chi phí khó đo lường Vì định mức chi phí hành thường xây dựng cho chi phí xử lý chất thải 1.2.2.2.Lập dự toán chi phí môi trường Chi phí môi trường phận chi phí sản xuất kinh doanh nên trình lập dự toán chi phí môi trường tuân thủ theo nguyên tắc, trình tự phương pháp lập dự toán chi phí kế toán quản trị chi phí truyền thống Bộ phận lập dự toán chi phí môi trường phận KTQT chi phí doanh nghiệp Căn Footer Page of 149 Header Page of 149 lập dự toán chi phí môi trường kế hoạch hoạt động môi trường doanh nghiệp định mức chi phí môi trường Dự toán chi phí môi trường doanh nghiệp lập cho năm kế hoach, thời điểm đầu năm 1.2.3 Kế toán xác định chi phí môi trường 1.2.3.1.Kế toán tập hợp phân bổ chi phí môi trường Chi phí ngăn ngừa quản lý môi trường thường ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp xác định dựa sở ước tính tỷ lệ phần trăm so với chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí môi trường liên quan đến trình sản xuất sản phẩm tập hợp theo khoản mục chi phí sản xuất Cuối kỳ, vào số chi phí thực tế phát sinh tập hợp hiệu suất sản xuất để xác định phần chi phí môi trường ẩn chi phí sản xuất Chi phí xử lý chất thải(chi phí truyền thống) : Các doanh nghiệp sử dụng tài khoản chi phí phản ánh chung chi phí môi trường chi phí môi trường kỳ phân bổ mở riêng tài khoản để phản ánh số chi phí Có cách thức để tiến hành phân bổ chi phí môi trường chung phân bổ theo tiêu thức phân bổ theo nhiều tiêu thức Dù lựa chọn cách ựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp nhân tố có tính chất định đến tính xác chi phí phân bổ Về lý thuyết có tiêu thức là: - Lượng chất phát tán lượng chất thải xử lý - Độ độc hại chất phát tán lượng chất thải xử lý - Tác động môi trường thêm (Lượng khác tác động đơn vị định lượng) chất phát tán - Chi phí liên quan đến việc xử lý loại chất thải chất phát tán khác 1.2.3.2.Các phương pháp xác định chi phí môi trường Các phương pháp xác định chi phí môi trường bao gồm: Phương pháp chi phí theo hoạt động (ABC), phương pháp dòng vật liệu (MFCA), phương pháp xác định theo chu kỳ sống sản phẩm (LCA), phương pháp tổng chi phí (TCA) Các phương pháp khác phạm vi, giới hạn chi phí môi trường cần xác định để phục vụ Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 cho mục đích khác Trong đó, phương pháp ABC thích hợp để phân bổ đắn chi phí môi trường nhằm xác định giá thành sản phẩm từ tạo mối liên kết mục tiêu quản trị hành động Phương pháp MFCA sử dụng để gắn kết thông tin chi phí môi trường theo đơn vị vật giá trị, hữu ích cung cấp thông tin để đưa giải pháp tiết kiệm chi phí vật liệu hạn chế rác thải trình sản xuất Phương pháp LCA sử dụng để xác định toàn chi phí môi trường có liên quan toàn vòng đời sản phẩm giúp doanh nghiệp thiết kế sản phẩm có tổng chi phí vòng đời sản phẩm hợp lý nhất, đảm bảo bên sản xuất, nhà cung cấp khách hàng có lợi Phương pháp TCA sử dụng thích hợp để đánh giá dự án đầu tư dài hạn có liên quan đến môi trường 1.2.4 Phân tích cung cấp thông tin chi phí môi trường 1.2.4.1.Phân tích thông tin chi phí môi trường DN Để trợ giúp cho trình định kinh doanh ngắn hạn nhà quản trị định giá bán sản phẩm, định thay nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất, kỹ thuật phân tích sử dụng KTQT chi phí môi trường bao gồm kỹ thuật phân bổ chi phí, kỹ thuật phân tích chi phí theo dòng vật liệu… Để trợ giúp cho trình đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư dài hạn cho môi trường, kỹ thuật sử dụng KTQT chi phí môi trường đánh giá tổng chi phí môi trường Kỹ thuật sử dụng phối hợp với phương pháp đánh giá dòng tiền giá thuần, kỳ hoàn vốn hay tỷ suất thu hồi nội Để trợ giúp cho nhà quản trị đánh giá hiệu hoạt động môi trường, kỹ thuật sử dụng KTQT chi phí môi trường thông qua hệ thống số đánh giá hiệu môi trường (EPIs).Doanh nghiệp sử dụng hai loại số là: Chỉ số tuyệt đối (chỉ số đơn nhất) số tương đối (chỉ số kép) 1.2.4.2.Cung cấp thông tin chi phí môi trường - Báo cáo chi phí môi trường cho đối tượng bên doanh nghiệp đánh giá hoạt động tác động đến môi trường doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo chi phí môi trường Footer Page 10 of 149 Header Page 11 of 149 theo loại hoạt động; Báo cáo chi phí môi trường theo thước đo vật; Báo cáo lợi ích kinh tế - Báo cáo chi phí môi trường sử dụng nội doanh nghiệp: Các báo cáo thiết kế phụ thuộc vào yêu cầu đặc thù quản lý khuôn mẫu cố định , nhiên báo cáo phải phản ánh hai nội dung là: Lượng phí tổn tương ứng loại hoạt động môi trường tác động chi phí môi trường đến khả sinh lời doanh nghiệp 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp sản xuất 1.3.1 Các lý thuyết có liên quan Các lý thuyết ảnh hưởng tới phát triển ứng dụng kế toán quản trị môi trường sử dụng để khám phá cho nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT môi trường DNSX gồm: Lý thuyết hợp pháp ; lý thuyết bên liên quan, lý thuyết thể chế lý thuyết trình đổi 1.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Dựa lý thuyết đề cập trên, có nhiều công trình nghiên cứu thực trạng áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng mức độ thực hành kế toán quản trị môi trường Các công trình nghiên cứu mức độ thực hành KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp thấp Tổng hợp nghiên cứu cho thấy có nhóm nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng KTQT chi phí môi trường DNSX là: (1) Áp lực từ bên có liên quan, (2) Nhận thức nhà quản trị doanh nghiệp vai trò, lợi ích KTQT chi phí môi trường trách nhiệm môi trường doanh nghiệp, (3)Mối quan hệ chi phí-lợi ích, (4)Trình độ nhân viên kế toán thực kỹ thuật/công cụ KTQT chi phí môi trường 1.3.3 Thảo luận đề xuất mô hình nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp sản xuất Footer Page 11 of 149 Header Page 12 of 149 Dựa sở lý thuyết kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mô hình nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng KTQT chi phí môi trường DNSX bao gồm nhóm nhân tố là: (1) Áp lực từ bên có liên quan, (2) Nhận thức nhà quản trị doanh nghiệp vai trò, lợi ích KTQT chi phí môi trường trách nhiệm môi trường doanh nghiệp, (3)Mối quan hệ chi phí-lợi ích, (4)Trình độ nhân viên kế toán thực kỹ thuật/công cụ KTQT chi phí môi trường 1.4 Kinh nghiệm thực KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp sản xuất quốc gia giới Nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp quốc gia giới (Mỹ, Đức, Nhật Bản) cho thấy doanh nghiệp áp dụng phù hợp đảm bảo cho doanh nghiệp vừa gia tăng lợi nhuận, vừa giảm tác động xấu đến môi trường tự nhiên sở cho phát triển bền vững Một số học kinh nghiệm rút cho doanh nghiệp Việt Nam là: - Chính phủ đóng vai trò quan trọng trình thực KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp - Việc thực thi KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào mức độ nhận thức nhà quản trị doanh nghiệp lợi ích chúng doanh nghiệp - KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp thực nhiều cấp độ khác tùy thuộc vào mức độ quan tâm doanh nghiệp Ở giai đoạn đầu nên áp dụng mức độ thử nghiệm phận trước tiến hành đại trà toàn doanh nghiệp - KTQT chi phí môi trường áp dụng cho doanh nghiệp có qui mô ngành nghề khác Tuy nhiên, thường áp dụng doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp có qui mô lớn, nguồn tài dồi qui chế hoạt động nghiêm ngặt - Phương pháp thích hợp để thực KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp MFCA mang lại hiệu kinh tế môi trường cao tác động đến việc tiết kiệm vật liệu, lượng Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 Chương THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN DẦU KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 2.1 Tổng quan doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn PVN) 2.1.1 Khái quát Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (tiền thân Đoàn thăm dò dầu lửa theo Quyết định số 271 ngày 27/11/1961 Tổng cục địa chất ) có tên giao dịch quốc tế Vietnam Oil and Gas Group gọi tắt Petrovietnam (PVN) thành lập theo Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tập trung triển khai mạnh mẽ, đồng hoạt động dầu khí tất lĩnh vực: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; Công nghiệp lọc dầu-hóa dầu; Công nghiệp điện; Công nghiệp khí; Dịch vụ kỹ thuật dầu khí 2.1.2 Các doanh nghiệp chế biến dầu khí hoạt động chế biến dầu khí Chế biến dầu khí hoạt động trung nguồn tiếp sau trình khai thác dầu thô nhằm nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm dầu mỏ Hoạt động chế biến dầu khí bao gồm lọc dầu, hóa dầu chế biến khí Hiện tại, Tập đoàn PVN có doanh nghiệp chế biến dầu khí hoạt động cho sản phẩm thương mại, doanh nghiệp đầu tư vận hành chạy thử chưa có sản phẩm thương mại 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất doanh nghiệp chế biến dầu khí Đặc điểm tổ chức quản lý Các công ty chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN tổ chức máy quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng, phận doanh nghiệp chịu trách nhiệm độc lập Đặc điểm tổ chức sản xuất qui trình công nghệ Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tổ chức thành phận văn phòng nhà máy sản xuất Cấu trúc Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 nhà máy gồm: Các phân xưởng sản xuất, phân xưởng phụ trợ hạng mục ngoại vi Giữa phận có mối quan hệ khăng khít gắn bó hữu với Qui trình sản xuất nhà máy khép kín, liên tục Công nghệ lọc, hóa dầu chế biến khí nhà máy khác tự động đại 2.1.4 Chương trình giám sát nguồn thải doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN xây dựng triển khai chương trình giám sát nguồn thải( rắn, lỏng, khí) đảm bảo đạt vượt tiêu chuẩn môi trường qui định 2.1.5 Cơ chế quản lý tài đặc điểm tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Cơ chế quản lý tài Cơ chế quản lý tài công ty chế biến dầu khí thuộc PVN chịu chi phối chung Qui chế quản lý tài Tập đoàn dầu khí Việt Nam - ban hành theo Nghị định số 06/2015/NĐ-CP Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Tại tất doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN tổ chức máy kế toán theo mô hình tập trung sử dụng hệ thống phần mềm kế toán để thực công tác kế toán 2.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 2.2.1 Nhận diện phân loại chi phí môi trường 100% doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN nhận diện chi phí môi trường chi phí phát sinh gắn với trình xử lý chất thải cuối cùng, chi phí phát sinh gắn với hoạt động bảo vệ môi trường nhằm tuân thủ Luật bảo vệ môi trường số chi phí môi trường tự nguyện khác doanh nghiệp 100% doanh nghiệp chế biến dầu khí phân loại chi phí theo chức kết hợp với phân loại chi phí theo mục đích công dụng chi phí Theo đó, chi phí bảo vệ môi trường phận chi phí sản xuất chung coi chi phí sản xuất doanh nghiệp doanh Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 nghiệp công ty BSR công ty Đạm Cà Mau thực phân loại chi phí theo mức độ hoạt động Theo đó, chi phí môi trường coi chi phí cố định 2.2.2 Xây dựng định mức lập dự toán chi phí môi trường 100% doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN không xây dựng định mức lập dự toán riêng cho chi phí môi trường Tuy nhiên, chi phí liên quan đến xử lý chất thải cuối đường ống nhận diện chi phí môi trường xuất trong kế hoạch hoạt động An toàn - Sức khỏe - Môi trường kế hoạch bảo hộ lao động phòng HSE lập hàng năm 2.2.3 Xác định chi phí môi trường Quá trình tập hợp, phân bổ xác định chi phí môi trường thực theo khuôn mẫu kế toán truyền thống Chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí tập hợp vào tài khoản chi phí sản xuất chung - chi tiết theo yêu cầu quản lý đơn vị Các chi phí môi trường chi phí chung tính phân bổ cho đối tượng tính giá thành giống chi phí sản xuất khác Các bảng tính giá thành doanh nghiệp chế biến dầu khí nội dung chi phí môi trường 2.2.4 Phân tích cung cấp thông tin chi phí môi trường Tại doanh nghiệp không phân tích riêng biến động chi phí môi trường chi phí phận chi phí sản xuất chung thực phân tích biến động chi phí sản xuất chung Báo cáo môi trường lập định kỳ nhằm cung cấp thông tin theo qui định pháp luật phục vụ cho mục tiêu tuân thủ pháp luật 2.2.5 Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Qua khảo sát thực trạng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Tác giả phát đến kết luận ưa điểm hạn chế sau: Những ưu điểm: Kế toán quản trị chi phí môi trường thực mức độ thấp, đáp ứng cho nhu cầu kiểm soát chi phí nhiều trợ giúp cho nhà quản trị định Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 Những hạn chế nguyên nhân Về nhận diện chi phí: Chi phí môi trường nhận diện chưa đầy đủ (thiếu chi phí chất thải) Phân loại chi phí: Cách thức phân loại chi phí hành không nguyên nhân phát sinh chi phí môi trường nên có giá trị quản lý kiểm soát chi phí doanh nghiệp Về xây dựng định mức lập dự toán chi phí môi trường: 100% doanh nghiệp chưa lập định mức chi phí môi trường Dự toán chi phí môi trường chưa phải dự toán riêng biệt Về ghi nhận theo dõi chi phí môi trường: Các chi phí môi trường ( nhận diện) lại chưa ghi nhận riêng biệt tài khoản, sổ kế toán mà gộp chung chi phí sản xuất chung Thông tin chi phí môi trường ghi nhận đơn vị tiền tệ mà bỏ qua đơn vị phi tiền tệ làm cản trở trình đánh giá hiệu hoạt động môi trường Về xác định chi phí môi trường: Một số hạn chế việc xác định chi phí môi trường gồm: Tổng chi phí môi trường chưa xác định đầy đủ thiếu chi phí chất thải; chi phí môi trường chưa xác định giá thành sản phẩm Về phân tích cung cấp thông tin chi phí môi trường: Chi phí môi trường chưa phân tích mối liên hệ thông tin vật thông tin tiền tệ chi phí môi trường để đánh giá hiệu kinh tế- sinh thái Báo cáo chi phí môi trường chưa phải báo cáo độc lập, cung cấp định kỳ phận kế toán Nguyên nhân hạn chế kế toán doanh nghiệp áp dụng nguyên khuôn mẫu KTQT truyền thống để thực hành kế toán chi phí môi trường Đồng thời, nhận thức ban lãnh đạo kế toán công ty kế toán môi trường nói chung, KTQT chi phí môi trường nói riêng hạn chế 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 2.3.1 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến khả áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Trên sở khung lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến việc áp Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 dụng KTQT chi phí môi trường thiết lập, tác giả tiến hành vấn trực tiếp qua điện thoại với nhà quản lý nhân viên kế toán doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc PVN ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng KTQT chi phí môi trường Kết vấn sử dụng để xây dựng bốn giả thuyết mối quan hệ việc áp dụng KTQT chi phí môi trường với nhân tố ảnh hưởng xây dựng H1: Áp lực từ phía bên liên quan có mối quan hệ thuận chiều đến việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN H2: Nhận thức nhà quản trị lợi ích KTQT chi phí môi trường có mối quan hệ thuận chiều đến việc dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN H3: Sự cân nhắc lợi ích chi phí có mối quan hệ thuận chiều đến việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN H4: Trình độ nhân viên kế toán kỹ thuật/công cụ thực hành ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 2.3.2 Kết phân tích ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí Thực phương pháp điều tra bảng hỏi (được chuyển qua email bưu điện) nhóm đối tượng nhà quản trị nhân viên kế toán 12 doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN (Luận án điều tra doanh nghiệp chưa có sản phẩm thương mại) để tăng tính khái quát cho nghiên cứu Luận án sử dụng SPSS để phân tích liệu Kết phân tích thống kê cho thấy giả thuyết chấp nhận Từ kết kiểm định giả thuyết cho thấy việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN chủ yếu áp lực từ phía quan pháp luật Nhận thức cao vai trò lợi ích áp dụng KTQT chi phí môi trường nhà quản lý nhân viên kế toán doanh nghiệp động lực thúc đẩy việc thực Sự hạn Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 chế nguồn tài chính, đánh giá chi phí môi trường chưa mức trình độ hạn chế nhân viên kế toán kỹ thuật thực nhân tố cản trở việc thực KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN DẦU KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN PVN 3.1 Định hướng phát triển nhu cầu thông tin cho trình quản lý doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 3.1.1 Định hướng phát triển ngành chế biến dầu khí Tập đoàn PVN Với quan điểm xây dựng để trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh Việt Nam khu vực trước mắt lâu dài, PVN tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hoạt động xác định Trong đó, đẩy mạnh vào lĩnh vực Lọc - hóa dầu công nghiệp khí tạo điều kiện chủ động nguồn nhiên liệu cho phát triển kinh tế an ninh lượng quốc gia Để đảm bảo cho định hướng phát triển xác định đến 2025 đòi hỏi doanh nghiệp chế biến dầu khí Tập đoàn phải có giải pháp chiến lược đáp ứng tiêu chuẩn môi trường việc hoàn thiện hệ thống KTQT chi phí môi trường đảm bảo cung cấp thông tin cho quản lý môi trường 3.1.2 Nhu cầu thông tin chi phí môi trường cho quản lý doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Kết khảo sát thực trạng chương cho thấy hệ thống kế toán doanh nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu thông tin chi phí môi trường cho hoạt động quản lý nhà quản trị Trong bối cảnh nay, tình hình kinh doanh doanh nghiệp chế biến dầu khí gặp nhiều khó khăn giá dầu giảm yêu cầu môi trường ngày khắt khe đòi hỏi doanh nghiệp phải có giải pháp để hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí môi trường đáp ứng cho mục tiêu kinh doanh bền vững Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 3.2 Nguyên tắc phương hướng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện - Tuân thủ luật pháp kế toán môi trường - Phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh, trình độ nhân viên công nghệ doanh nghiệp chế biến dầu khí - Hòa hợp với qui định thông lệ quốc tế - Tiết kiệm hiệu 3.2.2 Phương hướng hoàn thiện - Kết hợp hệ thống kế toán chung doanh nghiệp - Chủ động đẩy mạnh việc áp dụng hướng dẫn tổ chức quốc tế KTQT môi trường - Xây dựng áp dụng giải pháp theo lộ trình hợp lý (trước mắt lâu dài) 3.3 Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện nhận diện chi phí môi trường Để khắc phục thực trạng chi phí môi trường chưa nhận diện đầy đủ làm ảnh hưởng tới thông tin cung cấp cho nhà quản trị để kiểm soát chi phí hướng tới việc định kinh doanh Trước mắt, doanh nghiệp cần bóc tách chi phí môi trường bị ẩn chi phí sản xuất chi phí để tạo chất thải (vật liệu, vốn, lao động) Theo đó, chi phí môi trường doanh nghiệp bao gồm: (1) Chi phí bảo vệ môi trường (chi phí truyền thống nhận diện hệ thống kế toán doanh nghiệp chế biến dầu khí) (2) chi phí môi trường bị ẩn chi phí sản xuất – chi phí chất thải (Chi phí chưa nhận diện cần phải nhận diện bổ sung) Các chi phí bảo vệ môi trường nhận diện theo hoạt động mà doanh nghiệp thực để tuân thủ luật Bảo vệ môi trường 2005, chi phí chất thải gắn với thiệt hại sản xuất không hiệu nhận diện theo hiệu suất sản xuất sản phẩm 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện phân loại chi phí môi trường Phân loại chi phí môi trường theo dòng vật liệu Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 Cơ sở phát sinh chi phí môi trường hoạt động sử dụng tài nguyên thải môi trường trình sản xuất doanh nghiệp Do đó, để kiểm soát quản lý chi phí môi trường thiết phải thông qua hoạt động nguồn gốc phát sinh chi phí môi trường Vì vậy, chi phí môi trường phân loại theo dòng vật liệu sở hướng dẫn UNDSD (2001) thuận tiện cho việc áp dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp Theo đó, chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí bao gồm: Chi phí xử lý chất thải, chi phí ngăn ngừa quản lý môi trường, chi phí vật liệu chế biến chất thải Để đáp ứng nhu cầu quản lý môi trường tương lai doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN nên bổ sung thêm phân loại chi phí môi trường theo hoạt động Phân loại chi phí môi trường theo hoạt động Hoạt động doanh nghiệp sở phát sinh chi phí môi trường nên phân loại chi phí môi trường theo tiêu thức giúp doanh nghiệp quản lý chi phí theo nguyên nhân nơi phát sinh chi phí Theo đó, chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc PVN chia thành loại là: (1) Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh; (2) Chi phí hoạt động trước sau trình sản xuất; (3) Chi phí hoạt động quản lý môi trường; (4) Chi phí nghiên cứu phát triển; (5) Chi phí cho hoạt động môi trường xã hội; (6) Các chi phí môi trường khác 3.3.3 Giải pháp hoàn thiện lập dự toán chi phí môi trường Dự toán chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí cần lập cho nội dung chi phí gồm: (1) Chi phí bảo vệ môi trường với hai nội dung chi phí xử lý khắc phục ô nhiễm chi phí quản lý, ngăn ngừa ô nhiễm (2) Chi phí cho chất thải: Chi phí vật liệu chế biến chất thải Cơ sở để lập dự toán chi phí môi trường kế hoạch hoạt động môi trường doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất định mức chi phí xử lý chất thải 3.3.4 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán để theo dõi chi phí môi trường Luận án đề xuất không lập thêm chứng từ hay mở thêm tài khoản sử dụng chi phí môi trường mà điều chỉnh bổ sung thêm Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 thông tin chứng từ mã hóa khoản chi phí bảo vệ môi trường theo khoản mục chi phí cách thích hợp nhằm theo dõi chi phí môi trường phục vụ cho nhu cầu cung cấp thông tin môi trường cho nhà quản trị Cụ thể: - Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: phận lập chứng từ cần ghi rõ nội dung tóm tắt nghiệp vụ kinh tế phát sinh chi phí môi trường, số chứng từ ghi thêm ký hiệu môi trường (MT) để làm sở cho việc ghi vào tài khoản kế toán có liên quan - Tổ chức tài khoản kế toán: Giữ nguyên hệ thống tài khoản kế toán áp dụng công ty Tuy nhiên, tài khoản kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp cần chi tiết cho nội dung chi phí môi trường Cách thức mã hóa tài khoản chi tiết phụ thuộc vào doanh nghiệp sở hệ thống tài khoản kế toán phần mềm kế toán sử dụng doanh nghiệp Tương ứng với tài khoản chi tiết, kế toán doanh nghiệp chế biến dầu khí cần mở sổ chi tiết chi phí để phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị 3.3.5 Giải pháp hoàn thiện phương pháp kế toán xác định chi phí môi trường 3.3.5.1 Áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo dòng vật liệu để xác định chi phí môi trường trình sản xuất Căn đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh yêu cầu xác định chi phí môi trường ẩn, luận án đề xuất áp dụng phương pháp xác định chi phí theo dòng vật liệu để xác định chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc PVN Doanh nghiệp nên chia làm nhiều giai đoạn để tổ chức thực Trong giai đoạn nay, doanh nghiệp nên áp dụng MFCA công đoạn trình sản xuất giới hạn đầu vào nguyên vật liệu Trong tương lai, việc thực MFCA trở nên quen thuộc thực nhân rộng tất công đoạn triển khai đầy đủ với đầu vào lượng (nước điện) Trình tự áp dụng phương pháp gồm bước: Bước 1: Thiết lập trung tâm khối lượng Bước 2: Xác định đầu vào đầu trung tâm khối lượng Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 Bước 3: Định lượng dòng vật liệu theo đơn vị vật Bước 4: Lượng hóa dòng vật liệu theo đơn vị tiền tệ 3.3.5.2 Lựa chọn phương pháp tập hợp phân bổ chi phí môi trường Các chi phí môi trường ẩn gắn với chất thải doanh nghiệp sau tập hợp chung tài khoản chi phí sản xuất phân bổ cho mục môi trường vào hiệu suất sản xuất sản phẩm Các chi phí môi trường truyền thống tập hợp tài khoản chi phí sản xuất chung sau tiến hành phân bổ cho đối tượng chịu chi phí sản phẩm theo tiêu chuẩn phân bổ hợp lý Trước mắt, doanh nghiệp nên áp dụng cách thức phân bổ truyền thống phân bổ bước Trong tương lai doanh nghiệp cần xem xét để áp dụng mô hình phân bổ nhiều bước để phân bổ chi phí môi trường 3.3.6 Giải pháp hoàn thiện phân tích cung cấp thông tin chi phí môi trường Về phân tích thông tin chi phí môi trường Nhằm khắc phục thiếu sót hệ thống KTQT chi phí môi trường việc cung cấp thông tin giúp nhà quản trị đánh giá hiệu hoạt động môi trường, tác giả đề xuất doanh nghiệp áp dụng số tiêu phân tích đánh giá hiệu hoạt động môi trường sau: Một là, doanh nghiệp sử dụng số đơn phân tích chi phí môi trường tiết kiệm kỳ Hai là, doanh nghiệp sử dụng số tương đối để đánh giá hiệu kinh tế sinh thái phản ánh liên kết tích hợp tính toán KTQT chi phí môi trường với tính toán truyền thống kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp sử dụng hệ thống tiêu đánh giá hiệu môi trường theo hướng dẫn UNDSD bao gồm: (1) Chỉ tiêu theo đơn vị vật; (2) Chỉ tiêu theo giá trị; (3) Chỉ tiêu liên kết giá trị vật Về báo cáo cung cấp thông tin chi phí môi trường Các báo cáo chi phí môi trường sử dụng nội doanh nghiệp chế biến dầu khí cho mục đích kiểm soát chi phí Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 định nhà quản trị bao gồm: Báo cáo chi phí môi trường theo phận Báo cáo chi phí môi trường theo dòng vật liệu Trong tương lai, kế toán mở rộng phạm vi thông tin chi phí môi trường cung cấp 3.4 Điều kiện thực 3.4.1 Về phía Nhà nước: Nhà nước thông qua quan pháp luật đóng vai trò định đến việc thực thi KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Do vậy, bên cạnh qui định có tính cưỡng chế, nhà nước cần thực vai trò người hướng dẫn dẫn dắt thúc đẩy nhanh trình ứng dụng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp 3.4.2 Về phía tổ chức nghề nghiệp đào tạo Hội kế toán kiểm toán cần phối hợp với Bộ tài nhanh chóng soạn thảo hướng dẫn thực kế toán quản trị chi phí môi trường Các tổ chức đào tạo bước đổi xây dựng đưa vào giảng dạy nội dung kế toán quản trị chi phí môi trường 3.4.3 Về phía Tập đoàn PVN doanh nghiệp chế biến dầu khí Đối với Tập đoàn PVN: Để đẩy nhanh trình áp dụng KTQT chi phí môi trường, Tập đoàn cần tiến hành rà soát, hoàn chỉnh bổ sung thêm hệ thống qui định hướng dẫn thực qui định định mức chi phí môi trường, biểu mẫu tiêu đánh giá hiệu môi trường làm sở cho doanh nghiệp áp dụng Đối với doanh nghiệp chế biến dầu khí: Thực giải pháp để thay đổi nhận thức tư nhà quản trị cấp lợi ích kế toán quản trị chi phí môi trường với doanh nghiệp Xây dựng lộ trình cho việc vận dụng kế toán quản trị chi phí môi trường vào doanh nghiệp Thực truyền thông đào tạo kiến thức, kỹ kế toán quản trị môi trường cho nhân viên Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 KẾT LUẬN Với mục tiêu xác định, luận án đạt kết là: Đề tài phân tích, hệ thống hóa, đánh giá, làm sáng tỏ lý luận bản, nhận thức kế toán quản trị chi phí môi trường để hình thành khung lý thuyết KTQT chi phí môi trường DNSX Sử dụng lý thuyết kế toán có liên quan để giải thích sở vận dụng đề xuất mô hình nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường DNSX Khảo sát thực trạng đưa đánh giá khách quan ưu điểm tồn hệ thống kế toán quản trị chi phí môi trường; khám phá đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố môi trường đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Đề xuất giải pháp đồng lộ trình áp dụng phù hợp dựa sở khoa học, thực tiễn nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc tập đoàn PVN Đồng thời đưa kiến nghị với quan liên quan nhanh chóng đưa giải pháp vào áp dụng Bên cạnh kết nêu trên, tác giả nhận thấy hạn chế định nghiên cứu: - Hạn chế mẫu khảo sát nên tránh khỏi tính chủ quan liệu - Hạn chế tiếp cận nguồn thông tin từ doanh nghiệp, nên khía cạnh định vấn đề nêu chưa sâu sắc - Các đề xuất giải pháp chủ yếu dựa kết nghiên cứu với qui mô mẫu khiêm tốn hạn chế khả khái quát hóa kết Các hướng nghiên cứu dự kiến là: - Sử dụng khuôn mẫu nghiên cứu đề tài để mở rộng phạm vi nghiên cứu sang lĩnh vực hoạt động khác công nghiệp khí, công nghiệp giấy… - Nghiên cứu đánh giá mối tương quan nhân tố môi trường ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc PVN để tổ chức triển khai áp dụng thử nghiệm nhân rộng kết nghiên cứu doanh nghiệp khác Footer Page 24 of 149 ... TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN DẦU KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 2.1 Tổng quan doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. .. trạng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường doanh. .. thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN Qua khảo sát thực trạng KTQT chi phí môi trường doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn PVN
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay