Huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵng

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ DIỄM THÚY HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : Tài – Ngân hàng : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 09 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động huy động tiền gửi NHTM rơi vào tình trạng khó khăn Một nguyên nhân tình hình suy thoái kinh tế, hàng loạt doanh nghiệp phá sản ảnh hưởng lớn đến thu nhập người dân, làm giảm lượng tiền nhàn rỗi từ dân cư Nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng năm qua khiêm tốn cộng với cạnh tranh gay gắt ngân hàng khác địa bàn thành phố Đà Nẵng năm gần Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng cố gắng tìm biện pháp nhằm khai thác tối đa nguồn vốn tiềm tàng tổ chức kinh tế dân cư để có nguồn vốn ổn định phong phú phù hợp với nhu cầu đầu tư Nhận thức vai trò hoạt động huy động tiền gửi hoạt động kinh doanh ngân hàng thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng, định chọn đề tài nghiên cứu: “Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận huy động tiền gửi NHTM - Phân tích thực trạng huy động tiền gửi ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp tăng cường huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Footer Page of 149 Header Page of 149 nhánh Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng qua năm 2011, 2012, 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích định tính, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê… đồng thời dựa vào lý luận, quan điểm kinh tế, tài xuất phát từ thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận huy động tiền gửi NHTM - Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng, qua nêu lên thành tựu đạt tồn hoạt động HĐTG Navibank Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng Bố cục luận văn Ngoài lời mở đầu, danh mục, lời kết luận, luận văn gồm chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận huy động tiền gửi NHTM Chƣơng 2: Thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt –Chi Nhánh Đà Nẵng Chƣơng 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình tìm kiếm tài liệu để có sở cho việc nghiên Footer Page of 149 Header Page of 149 cứu đề tài, tác giả tham khảo số luận văn trước công tác huy động vốn NHTM để định hướng cho luận văn ua đó, luận văn theo hướng nghiên cứu hoạt động huy động tiền gửi, c ng biện pháp huy động tiền gửi mà NHTM sử dụng Đồng thời đưa tiêu chí đánh giá kết hoạt động huy động tiền gửi NHTM Luận văn từ việc phân tích chung thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng, qua đánh giá thực trạng huy động tiền gửi, rút ưu điểm, hạn chế nguyên nhân tồn tại, đưa giải pháp thích hợp hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng thời gian tới CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm huy động vốn NHTM Huy động vốn trình ngân hàng vận dụng sách, công cụ, biện pháp hợp pháp nhằm động viên nguồn tài xã hội để phục vụ cho mục đích kinh doanh theo nguyên tắc có hoàn trả 1.1.2 Các hình thức huy động vốn NHTM a Huy động tiền gửi - Huy động tiền gửi qua tài khoản + Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi toán) + Tiền gửi có kỳ hạn + Tiền gửi tiết kiệm + Tiền gửi khác Footer Page of 149 Header Page of 149 - Huy động tiền gửi qua phát hành giấy tờ nợ có giá b Huy động phi tiền gửi - Vay tổ chức tín dụng khác - Vay Ngân hàng Trung ương 1.2 HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm huy động tiền gửi Huy động tiền gửi trình NH nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận 1.2.2 Phân loại vốn tiền gửi a Phân loại theo kỳ hạn - Tiền gửi không kỳ hạn - Tiền gửi có kỳ hạn b Phân loại theo đối tượng - Tiền gửi dân cư - Tiền gửi tổ chức kinh tế c Phân loại theo tính chất giao dịch - Tiền gửi giao dịch - Tiền gửi phi giao dịch d Phân loại theo loại tiền gửi - Tiền gửi nội tệ - Tiền gửi ngoại tệ 1.2.3 Mục tiêu phƣơng hƣớng huy động tiền gửi NHTM a Mục tiêu huy động tiền gửi NHTM - Huy động lượng vốn đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng vốn Footer Page of 149 Header Page of 149 - Cơ cấu huy động tiền gửi hợp lý, phù hợp với nhu cầu bối cảnh thị trường mục tiêu, lực nội NH - Kiểm soát tốt chi phí huy động tiền gửi - Kiểm soát chặt chẽ rủi ro huy động tiền gửi - Đảm bảo chất lượng dịch vụ b Phương hướng huy động tiền gửi NHTM Phương hướng mà NHTM sử dụng để đạt mục tiêu huy động tiền gửi bao gồm: - Hoạch định sách huy động tiền gửi như: sách sản phẩm, sách lãi suất, sách khách hàng, sách phân phối… nhằm tạo lập giữ vững ổn định nguồn vốn huy động, đảm bảo huy động đủ lượng vốn đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn - Để thực sách huy động tiền gửi hoạch định, NHTM thông qua công cụ sách marketing sau: + Chính sách sản phẩm + Chính sách lãi suất + Phát triển mạng lưới, kênh phân phối + Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực + Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ + Đầu tư sở vật chất công nghệ + Hoạt động cổ động, truyền thông + Chính sách chăm sóc khách hàng - Tổ chức quản lý hoạt động huy động tiền gửi: Là cách thức ngân hàng tổ chức phân công, phân nhiệm phận có liên quan hoạt động HĐTG, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng hiệu - Kiểm soát rủi ro trình huy động tiền gửi: Tương ứng với kỳ kinh doanh, ngân hàng phải lựa chọn, xử lý mối quan Footer Page of 149 Header Page of 149 hệ chi phí rủi ro, cho thích hợp với hoàn cảnh thực tế, phù hợp với sách ngân hàng tương quan rủi ro lợi nhuận 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết huy động tiền gửi NHTM a Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi uy mô nguốn vốn huy động tiền gửi đánh giá qua tiêu thức: - Số dư tiền gửi huy động qua thời gian - Thị phần huy động tiền gửi b Cơ cấu nguồn tiền gửi Một số tiêu thức đánh giá cấu nguồn huy động tiền gửi là: - Cơ cấu nguồn tiền gửi theo kỳ hạn - Cơ cấu nguồn tiền gửi theo đối tượng gửi - Cơ cấu nguồn tiền gửi theo loại tiền Trong loại cấu, phân tích cấu kỳ hạn nguồn vốn huy động tiền gửi có ý nghĩa quan trọng phù hợp cấu nguồn tiền gửi với cấu sử dụng vốn vấn đề định đến quản trị rủi ro lãi suất rủi ro khoản ngân hàng c Kiểm soát rủi ro hoạt động huy động tiền gửi Trong hoạt động huy động tiền gửi NHTM, số rủi ro mà NH thường gặp sau: - Rủi ro lãi suất - Rủi ro đọng vốn - Rủi ro khoản - Rủi ro tác nghiệp Trong rủi ro trên, rủi ro thường xuyên xảy huy động tiền gửi rủi ro tác nghiệp, NHTM cần quan tâm Footer Page of 149 Header Page of 149 kiểm soát chặt chẽ rủi ro xảy trình tác nghiệp d Chi phí huy động tiền gửi Chi phí huy động tiền gửi bao gồm: chi phí lãi chi phí phi lãi - Chi phí lãi: Việc kiểm soát chi phí trả lãi quan trọng nhằm đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng không bị giảm sút Vì vậy, ngân hàng cần phải xây dựng sách lãi suất huy động tiền gửi hợp lý đảm bảo tính cạnh tranh xây dựng kế hoạch sử dụng vốn phù hợp với khả huy động vốn - Chi phí phi lãi: bao gồm chi phí tiền lương cho cán huy động, chi phí in ấn phát hành, chi phí sở vật chất, chi phí giao dịch quảng cáo … e Chất lượng cung ứng dịch vụ Có nhiều phương pháp để ngân hàng đánh giá chất lượng dịch vụ cung ứng huy động tiền gửi, thông thường ngân hàng sử dụng hai cách sau: Ngân hàng tự đánh giá bên thông qua báo cáo tổng kết đánh giá bên thông qua phiếu khảo sát gửi khách hàng Mức độ hài lòng khách hàng đo lường bỡi mong đợi nhận định khách hàng với yếu tố như: quy trình, thủ tục; thời gian xử lý giao dịch; không gian giao dịch; thái độ phục vụ; trình độ chuyên môn nhân viên ngân hàng 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi NHTM a Nhân tố bên - Môi trường pháp lý - Môi trường kinh tế, trị, xã hội - Sự thay đổi điều hành sách NHNN Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 - Yếu tố cạnh tranh thị trường tài - Yếu tố Khách hàng b Nhân tố bên - Thương hiệu, uy tín Ngân hàng - Chiến lược kinh doanh Ngân hàng - Tổ chức quản lý Ngân hàng - Mạng lưới giao dịch - Công nghệ ngân hàng - Nguồn nhân lực ngân hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG I CHƢƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình đời phát triển Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2013 Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 - Sự cạnh tranh: + Sự đời nhiều TCTD dẫn đến cạnh tranh gay gắt thị trường + Trong năm vừa qua, thị phần huy động vốn nhóm NHTM nhà nước giữ vững vai trò chủ đạo có chiếm thị phần lớn - Khách hàng: +Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng đáng kể cho thấy thị trường khách hàng huy động tiền gửi Đà Nẵng thị trường đầy tiềm + Hiện nay, thói quen chi tiêu người dân Đà Nẵng c ng có chuyển biến, nhiên, thói quen thích sử dụng cất giữ tiền mặt tồn chậm thay đổi b Đặc điểm khách hàng tiền gửi Chi nhánh - Khách hàng tiền gửi chi nhánh tương đối đa dạng, thuộc nhiều thành phần kinh tế xã hội Tổng lượng khách hàng tiền gửi chi nhánh đến năm 2013 nghìn khách hàng, gồm khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức, khách hàng cá nhân chủ yếu - Khách hàng chi nhánh có tính trung thành 2.2.2 Những biện pháp mà Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Đà Nẵng thực để huy động tiền gửi thời gian qua Trên sở sách, quy định huy động tiền gửi Hội sở ban hành cho toàn hệ thống, chi nhánh tổ chức triển khai thực phù hợp với điều kiện thực tế chi nhánh Chi nhánh linh động việc áp dụng sách huy động vốn mà Navibank ban hành, phù hợp với kinh tế địa Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 phương phù hợp với nhu cầu vốn Chi nhánh Nhìn chung, sách huy động tiền gửi chi nhánh thời gian qua đánh giá có tính cạnh tranh so với NHTM khác 2.2.3 Kết huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2013 a Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi - Số dư tiền gửi huy động Bảng 2.4 Số dư tiền gửi huy động giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu Đơn vị tính: Triệu đồng Tốc độ tăng trƣởng (%) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm Năm 2012/2011 2013/2012 Huy động 513.425 455.746 472.857 -11,23 3,75 tiền gửi Tổng 541.645 485.986 504.312 -10,28 3,77 nguồn vốn HĐTG/ Tổng 94,79 93,78 93,76 -1,07 -0,02 nguồn vốn (%) (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động Navibank Đà Nẵng 2011-2013) - Số lượng khách hàng tiền gửi Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 Bảng 2.5 Số lượng khách hàng tiền gửi giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: Người Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ tăng trƣởng (%) Loại Năm 2011 Tỷ Số Tỷ Số Tỷ khách Số Năm Năm lƣợng trọng lƣợng trọng lƣợng trọng hàng 2012/2011 2013/2012 KH (%) KH (%) KH (%) KH TCKT 195 3,10 192 3,17 217 3,34 -1,54 13,02 KH cá nhân 6.102 96,90 5.859 96,83 6.281 96,66 -3,98 7,20 Tổng 6.297 100 6.051 100 6.498 100 -3,91 7,39 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động Navibank Đà Nẵng 2011-2013) - Thị phần số dư huy động tiền gửi Bảng 2.6 Thị phần số dư huy động tiền gửi chi nhánh so với số ngân hàng khác địa bàn giai đoạn 2011-2013 STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Thị phần (%) Vietinbank Đà Nẵng 3,28 4,57 3,55 Maritime Bank Đà Nẵng 2,14 1,78 1,67 VietA Bank Đà Nẵng 2,89 2,44 2,21 ACB Đà Nẵng 4,73 4,60 2.79 SeABank Đà Nẵng 0,59 1,00 1,19 VPBank Đà Nẵng 1,69 1,36 1,88 MHBank Đà Nẵng 0,61 1,02 1,08 NaviBank Đà Nẵng 1,00 0,93 1,02 Các NH lại 83,07 82,30 84,61 (Nguồn: Tổng hợp báo cáo ngân hàng địa bàn TP Đà Nẵng) Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 b Cơ cấu nguồn tiền gửi - Cơ cấu nguồn tiền gửi theo kỳ hạn Bảng 2.7 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo kỳ hạn Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Chỉ tiêu Tổng huy động tiền gửi Không kỳ hạn Có kỳ hạn Ngắn hạn Trung dài hạn Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ tăng trƣởng (%) Tỷ Tỷ Tỷ Năm Năm Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng 2012/2011 2013/2012 (%) (%) (%) 513.425 100,00 455.746 100,00 472.857 100,00 -11,23 3,75 6,79 13,81 28,21 491.423 95,71 430.705 94,51 440.753 93,21 -12,36 2,33 389.410 75,85 342.585 75,17 348.725 73,75 -12,02 1,79 102.013 19,87 -13,62 4,43 22.002 4,29 25.041 88.120 5,49 19,34 32.104 92.028 19,46 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động Navibank Đà Nẵng 2011-2013) - Cơ cấu nguồn tiền gửi theo đối tượng Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 Bảng 2.8 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo đối tượng Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2012 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2013 Số tiền Tốc độ tăng trƣởng (%) Tỷ Năm Năm trọng 2012/2011 2013/2012 (%) Tổng huy động tiền gửi 513.425 100,00 455.746 100,00 472.857 100,00 Tiền gửi Dân cư 379.501 88,45 347.610 76.27 350.704 85,12 Tiền gửi TCKT 133.924 26,08 108.136 23.73 122.153 25,83 -11,23 3,75 -8,40 0,89 -19,26 12,96 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động Navibank Đà Nẵng 2011-2013) - Cơ cấu nguồn tiền gửi theo loại tiền Bảng 2.9 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo loại tiền Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Chỉ tiêu Số tiền Tổng huy động tiền gửi 513.425 VNĐ Ngoại tệ quy đổi VNĐ 485.424 28.001 Năm 2012 Tỷ Tỷ trọng Số tiền trọng (%) (%) Năm 2013 Tỷ Số tiền trọng (%) 100,00 455.746 100,00 472.857 100,00 94,55 432.636 94,93 445.733 94,26 5,45 23.110 5,07 27.124 5,74 Tốc độ tăng trƣởng (%) Năm 2012/2011 Năm 2013/2012 -11,23 -10,87 3,75 3,03 -17,47 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động Navibank Đà Nẵng 2011-2013) Footer Page 16 of 149 17,37 Header Page 17 of 149 15 c Kiểm soát rủi ro hoạt động huy động tiền gửi Lỗi nghiệp vụ huy động tiền gửi mà chi nhánh hay gặp phải lỗi: - Giao dịch viên ghi nhầm kỳ hạn gửi tiền; - Giao dịch viên tính sai số tiền lãi phải trả khách hàng; - Chọn sai mã sản phẩm tiền gửi toán; - Hạch toán sai tài khoản… Trung bình năm số lỗi mà chi nhánh mắc phải nằm khoảng 20 – 25 lỗi, có điều chỉnh xử lý kịp thời nên mức độ thiệt hại không đáng kể, ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng hình ảnh Navibank Đà Nẵng d Chi phí huy động tiền gửi Bảng 2.10 Chi phí huy động tiền gửi Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng huy động tiền gửi Chi trả lãi tiền gửi Lãi suất tiền gửi bình quân (%/năm) Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu (%/năm) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Số tiền Số tiền Năm 2012/2011 Năm 2013/2012 513.425 455.746 472.857 -11,23 3,75 57.325 44.155 31.223 -22,97 -29,29 13,65 11,30 7,92 -17,22 -29,91 4,10 3,58 4,32 -12,73 20,74 Tốc độ tăng trƣởng (%) (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động Navibank Đà Nẵng 2011-2013) Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 Nhìn chung, mức chênh lệch đầu – đầu vào huy động tiền gửi Chi nhánh cao điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh phát huy hiệu kinh doanh e Chất lượng cung ứng dịch vụ Hàng năm, hội nghị khách hàng Navibank Đà Nẵng gửi phiếu khảo sát đến khách hàng để tìm hiểu mức độ hài lòng chất lượng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Thông qua kết điều tra, chi nhánh phân tích, đánh giá mức độ hài lòng khách hàng với dịch vụ ngân hàng đặc biệt sản phẩm huy động tiền gửi chi nhánh ua khảo sát năm từ 2011 – 2013, số lượng khách hàng hài lòng sản phẩm dịch vụ tiền gửi chi nhánh chiếm 78% bình quân hàng năm 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Một số kết đạt đƣợc - Sản phẩm huy động tiền gửi Chi nhánh ngày đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Cơ cấu huy động Navibank Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào tiền gửi tiết kiệm, đặc biệt tiền gửi từ dân cư - Số lượng khách hàng tiền gửi ngày tăng - Navibank Đà Nẵng áp dụng sách lãi suất huy động tương đối linh hoạt phù hợp đảm bảo mức độ cạnh tranh địa bàn lợi nhuận cho ngân hàng - Chất lượng chương trình chăm sóc khách hàng cải thiện, số lượng chương trình tăng nhiều so với năm trước 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 - Sản phẩm huy động tiền gửi chưa thực tạo khác biệt ưu việt so với sản phẩm loại thị trường - Cơ cấu vốn huy động tiền gửi chưa hợp lý - Thị phần huy động vốn Navibank Đà Nẵng thấp - Mạng lưới huy động chi nhánh thưa thớt - Công tác chăm sóc khách hàng chưa quan tâm mức - Nhân viên giao dịch chưa hiểu biết sâu toàn diện sản phẩm bán lẻ, kỹ bán hàng yếu - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhiều hạn chế b Nguyên nhân - Nguyên nhân bên + Tình hình kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn + Môi trường pháp lý thiếu đồng quán + Môi trường cạnh tranh gay gắt + Thói quen sử dụng tiền mặt người dân Đà Nẵng dẫn đến việc huy động tiền gửi toán ngân hàng gặp nhiều khó khăn + Công tác dự báo Hội sở yếu, chưa xây dựng định hướng dài hạn mang tính đón đầu dẫn đến nhiều thay đổi điều hành huy động - Nguyên nhân bên + Chi nhánh thiếu chiến lược kinh doanh tầm trung dài hạn + Việc huy động tiền gửi chi nhánh bị động + Hệ thống mạng lưới giao dịch mỏng, kênh phân phối điện tử chưa phát triển + Kinh phí cho hoạt động cổ động – truyền thông chưa chi nhánh đầu tư mức Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 + Công tác chăm sóc khách hàng chưa phân định rõ ràng, nhiệm vụ chồng chéo + Năng lực trình độ nhân viên bán hàng hạn chế + Chưa có chế khen thưởng hợp lý cho cán làm công tác huy động tiền gửi KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo nhu cầu thị trƣờng huy động - Tại TP Đà Nẵng cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ đóng vai trò chủ đạo, thu hút nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân - Đời sống không ngừng nâng cao, nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng phong phú - Sự hoạt động đông đảo TCTD địa bàn Thành phố tiếp tục môi trường cạnh tranh gay gắt liệt hoạt động tài ngân hàng 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt a Chiến lược kinh doanh năm 2014 – 2018 - Tập trung xây dựng Ngân hàng kinh doanh, ngân hàng bán lẻ tiêu dùng, khách hàng doanh nghiệp lớn có chọn lọc, phấn đấu năm 2018 dẫn đầu thị trường phân khúc khách hàng mục tiêu chọn lọc Navibank - Navibank lấy công tác xây dựng văn hóa kỷ luật Dạy-học, Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 phục vụ khách hàng hiệu phân khúc, xây dựng lực phục vụ khách hàng tiêu dùng, khách hàng kinh doanh, doanh nghiệp có chọn lọc - Các hoạt động Navibank giai đoạn 2014-2018 dựa nguyên tắc: quản lý khách hàng hiệu quả, chăm sóc khách hàng chu đáo xây dựng sản phẩm đặc thù b Định hướng chung năm 2014 * Một số mục tiêu cụ thể Navibank cho năm 2014 Bảng 3.1: Một số tiêu kế hoạch tài chủ yếucủa Navibank năm 2014 Chỉ tiêu STT Tăng trưởng Tổng tài sản 15% Vốn điều lệ 50% Huy động vốn 10% Dư nợ tín dụng 63% Tỷ lệ nợ xấu < 3% Lợi nhuận trước thuế 402% 3.1.3 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng - Đẩy mạnh tăng trưởng quy mô hoạt động, lấy hoạt động huy động vốn làm chủ đạo, cấu lại danh mục sử dụng vốn - Huy động vốn phải gắn liền với hiệu sử dụng vốn - Huy động tiền gửi phải giảm thấp chi phí đầu vào - Xây dựng hoàn thiện danh mục sản phẩm dịch vụ, phát huy tối đa sản phẩm tiền gửi sản phẩm bổ trợ, gia tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tổng thu nhập Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 - Nghiên cứu đẩy mạnh cung ứng dịch vụ bán chéo kèm tín dụng - Điều tra khảo sát kỹ thị trường, nắm rõ thông tin khách hàng nhiều giải pháp động linh hoạt - Nâng cấp mở rộng mạng lưới PGD, cấu lại máy tổ chức, đa dạng hóa hình thức huy động tiền gửi - Nâng cao lực quản lý rủi ro, tăng cường kiểm tra kiểm soát nội 3.1.4 Định hƣớng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng - Định hướng huy động tiền gửi + Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi + Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng hướng đến đối tượng mục tiêu khách hàng cá nhân + Tăng cường công tác tiếp thị dịch vụ bảo lãnh, thẻ toán thẻ, toán quốc tế nhằm tăng thu nhập + Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị khách hàng thông qua điện thoại, đặc biệt khách hàng c + Thực sách “khách hàng khách hàng” để tăng trưởng nguồn vốn huy động + Tận dụng tối đa mối quan hệ cá nhân cán nhân viên để thu hút bạn bè, người thân gửi tiết kiệm + Thực phát tờ rơi có sản phẩm ban hành + Thực chương trình tặng quà sinh nhật, chương trình chăm sóc khách hàng nhân ngày lễ lớn năm + Có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, nâng cao hình ảnh Navibank Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 - Một số mục tiêu cụ thể Navibank Đà Nẵng công tác huy động tiền gửi năm 2014 + Mức tăng trưởng huy động tiền gửi đạt 15% + Tăng huy động tiền gửi trung, dài hạn + Tập trung huy động tiền gửi cá nhân + Số lượng khách hàng tiền gửi tăng 20% + Tăng trưởng số dư bình quân không kỳ hạn khách hàng tổ chức hữu; phát triển khách hàng tổ chức cá nhân mở tài khoản tiền gửi toán Chi nhánh 3.2 GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện sách khách hàng tiền gửi - Phân loại khách hàng, nghiên cứu nhu cầu đối tượng khách hàng để đưa sách biện pháp huy động thích hợp - Navibank Đà Nẵng cần định kỳ tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đóng góp khách hàng để có nhìn khách quan chất lượng phục vụ c ng chất lượng mức độ hiệu sản phẩm huy động - Chi nhánh cần kiến nghị Hội sở có sách cho khách hàng giới thiệu thành công khách hàng cho ngân hàng 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ huy động tiền gửi - Nâng cao kỹ bán hàng cán ngân hàng - Cải tiến thủ tục, quy trình giao dịch - Phát triển dịch vụ liên quan đến công tác huy động tiền gửi 3.2.3 Duy trì tính ổn định cho nguồn vốn huy động tiền gửi - Duy trì phát triển tiền gửi huy động từ dân cư - Tăng cường huy động tiền gửi trung dài hạn - Bổ sung kỳ hạn huy động tiền gửi Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 3.2.4 Vận dụng sách lãi suất huy động vốn linh hoạt - Lãi suất, phí đưa phải đảm bảo tính cạnh tranh với NHTM quy mô với Navibank - Điều hành lãi suất huy động theo hướng linh hoạt với sản phẩm chuyên biệt, đối tượng khách hàng khác nhau, phù hợp với thị trường, đảm bảo tuân thủ quy định Hội sở - Xây dựng nhiều phương án sách giá để chủ động đối phó với diễn biến thị trường 3.2.5 Đẩy mạnh công tác cổ động truyền thông - Đối với toạt động quảng cáo, chi nhánh nên tập trung vào số vấn đề lãi suất tiền gửi, hình thức huy động, lợi ích mà khách hàng nhận gửi tiền, sản phẩm mà ngân hàng cung ứng…Kết hợp với số chương trình quảng cáo phương tiện truyền thông - Hàng năm chi nhánh nên tổ chức kiện hội nghị khách hàng, hội thảo sản phẩm, tri ân khách hàng thân thiết Chú trọng công tác tài trợ an sinh xã hội, tài trợ lễ hội, kỷ niệm lớn địa phương năm 3.2.6 Phát triển kênh phân phối cách chọn lọc - Kênh phân phối truyền thống + Lựa chọn địa điểm hợp lý thành lập thêm phòng giao dịch + Đối với phòng giao dịch vào ổn định phát huy hiệu quả, cần có phương án thuê dài hạn mua lại +Thường xuyên kiểm tra việc trì hình ảnh Navibank phòng giao dịch - Kênh phân phối điện tử Chi nhánh cần đưa thông tin đến khách hàng biết nhiều tiện ích, thuận lợi sử dụng loại dịch vụ ngân hàng điện tử Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 Navibank 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ a Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên b Chính sách đãi ngộ hợp lý cho nhân viên làm công tác huy động c Phát triển công nghệ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với phủ - Ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát - Hoàn thiện môi trường pháp lý - Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc - NHNN cần linh hoạt việc quản lý lãi suất huy động theo tình hình kinh tế thời kỳ - NHNN cần áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc phù hợp với tình hình thực tế - Triển khai toàn diện đồng đề án tái cấu hệ thống ngân hàng, kiên xử lý dứt điểm ngân hàng yếu để lành mạnh hóa hoạt động hệ thống - Tăng cường công tác tra giám sát ngân hàng nhằm đạt mục tiêu giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Nam Việt - Tiếp tục nghiên cứu đưa sản phẩm huy động để đa dạng sản phẩm huy động, đặc biệt gối đầu sản phẩm huy động có kỳ hạn kèm khuyến mại trước đến hạn - Xây dựng tiêu chuẩn ban hành quy trình, văn chế độ cho riêng lĩnh vực huy động tiền gửi - Đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng chương trình phần mềm hỗ trợ công tác phát triển sản phẩm, bán sản phẩm huy động tiền gửi - Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ, công nhân viên Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN Trong năm qua, môi trường kinh doanh gặp không khó khăn Navibank Đà Nẵng vượt qua việc tiếp tục trì ổn định, bền vững hoạt động đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên, hoạt động huy động tiền gửi Navibank Đà Nẵng nhiều khó khăn hạn chế Những năm tới tiếp tục dự đoán năm đầy thách thức ngành ngân hàng Navibank Đà Nẵng làm để giữ vững mức tăng trưởng ổn định, đảm bảo khả khoản đạt mức sinh lời hợp lý nhiệm vụ khó khăn, quan trọng công tác huy động vốn sử dụng vốn cách có hiệu để thực nhiệm vụ mà ngân hàng đặt Với mục tiêu nghiên cứu đề tài “Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng”, nội dung luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Một là, hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động tiền gửi, đưa tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng Hai là, đánh giá thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng thời gian qua, qua cho thấy dù đạt số thành tựu đáng ghi nhận Chi nhánh nhiều hạn chế công tác huy động tiền gửi Ba là, sở yêu cầu định hướng hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng, luận văn đưa số giải pháp góp phần nhằm tăng cường huy động tiền gửi thời gian tới c ng đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, NHNN Ngân hàng TMCP Nam Việt Footer Page 26 of 149 ... động huy động tiền gửi hoạt động kinh doanh ngân hàng thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng, định chọn đề tài nghiên cứu: Huy động tiền gửi Ngân hàng. .. GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Đặc điểm thị trƣờng, khách hàng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng a Đặc điểm thị trường huy động tiền gửi. .. TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình đời phát triển Ngân hàng TMCP Nam Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵng, Huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵng, Huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay