Huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân

26 35 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THANH HẢI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Nguyễn Phú Thái Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại (NHTM) loại hình định chế tài trung gian quan trọng vào loại bật kinh tế thị trường NHTM cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh tài kinh tế Hoạt động huy động vốn hoạt động NHTM Tại Việt Nam, đời thị trường chứng khoán góp phần cung ứng vốn cho kinh tế Tuy nhiên, thị trường chứng khoán chưa thực phát triển để trở thành kênh cung ứng vốn chủ yếu cho kinh tế Do vậy, nguồn vốn chủ yếu kinh tế từ NHTM Bên cạnh đó, với đời nhiều ngân hàng nước xuất ngân hàng nước ngoài, hoạt động huy động vốn có cạnh tranh khốc liệt Có lúc nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng, khả khoản Xuất phát từ lý kể trên, vấn đề “Huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân” học viên chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu - Góp phần hệ thống hóa lý luận huy động tiền gửi dân cư NHTM - Đánh giá thực trạng huy động tiền gửi dân cư BIDV Hải Vân - Đề xuất giải pháp tăng cường huy động tiền gửi dân cư BIDV Hải Vân Footer Page of 149 Header Page of 149 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Những vấn đề lý luận hoạt động huy động tiền gửi dân cư NHTM thực tiễn huy động tiền gửi dân cư BIDV Hải Vân - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung phân tích số liệu tình hình hoạt động, tình hình huy động tiền gửi cá nhân dân cư BIDV Hải Vân + Về không gian: Nghiên cứu thực BIDV Hải Vân + Về thời gian: Số liệu thu thập khoảng thời gian từ năm 2011 - 2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn kế thừa nghiên cứu liên quan tổng hợp lý luận huy động tiền gửi dân cư Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp lịch sử, thống kê mô tả, so sánh, tổng hợp phân tích Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận huy động tiền gửi dân cư NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm NHTM NHTM sản phẩm độc đáo sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường, tổ chức có tầm quan trọng đặc biệt kinh tế Bản chất, chức năng, hoạt động nghiệp vụ NH giống song quan niệm NHTM lại không đồng nước giới Tại Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “NHTM loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” 1.1.2 Khái niệm hoạt động huy động vốn NHTM Huy động vốn NHTM trình NH sử dụng công cụ, phương thức biện pháp hợp pháp để động viên nguồn tài xã hội với trách nhiệm hoàn trả theo thỏa thuận, làm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng, đầu tư kinh tế Hoạt động huy động vốn NHTM bao gồm: - Nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận Footer Page of 149 Header Page of 149 - Các khoản vay phi tiền gửi: vay Ngân hàng trung ương, vay vốn tổ chức tín dụng khác vay thị trường vốn 1.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn NHTM Huy động vốn có vai trò quan trọng không ngân hàng, doanh nghiệp, mà chí với kinh tế Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mình, ngân hàng tổ chức kinh tế không dựa vào nguồn vốn tự có mà tìm cách huy động nguồn vốn từ cá nhân, tổ chức xã hội… 1.2 HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức huy động tiền gửi dân cư NHTM a Khái niệm huy động tiền gửi dân cư NHTM Huy động tiền gửi dân cư trình NHTM động viên nguồn tài từ cá nhân dân cư nhiều phương pháp, cách thức khác với trách nhiệm hoàn trả đầy đủ hạn b Đặc điểm tiền gửi dân cư - Quy mô khoản tiền gửi thường nhỏ số lượng khách hàng lớn - Tiền gửi dân cư nguồn ổn định thường xuyên - Nhạy cảm với biến động lãi suất, tỷ giá, thu nhập, chu kỳ chi tiêu, đặc biệt tiền gửi ngắn hạn - Vốn huy động từ dân cư nguồn vốn có thời hạn tương đối dài - Tiền gửi dân cư có kỳ hạn dài lãi suất cao - Đa dạng, phong phú với nhiều kỳ hạn gửi khác VNĐ, ngoại tệ Footer Page of 149 Header Page of 149 c Các hình thức huy động tiền gửi dân cư NHTM Tiền gửi dân cư bao gồm: tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá tiền gửi khác (ủy thác, ký quỹ) 1.2.2 Mục tiêu, phương hướng huy động tiền gửi dân cư NHTM a Mục tiêu huy động tiền gửi dân cư NHTM Mục tiêu huy động tiền gửi dân cư việc NH huy động lượng tiền đủ để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng với quy mô cấu vốn huy động hợp lý, sở kiểm soát chi phí huy động, kiểm soát rủi ro đảm bảo chất lượng dịch vụ phù hợp với mục tiêu hoạt động chiến lược kinh doanh NH thời kỳ Như mục tiêu huy động tiền gửi dân cư là: - Tạo lập giữ vững ổn định nguồn vốn huy động, đảm bảo đủ nguồn vốn cho nhu cầu sử dụng Đây mục tiêu then chốt mục tiêu có tính cạnh tranh toàn hoạt động NH - Quy mô cấu nguồn vốn huy động hợp lý, đảm bảo trì khả khoản, phù hợp với nhu cầu bối cảnh thị trường mục tiêu, lực nội NH - Kiểm soát tốt chi phí huy động có nghĩa tối thiểu hóa chi phí huy động tiền gửi dân cư bao gồm chi phí trả lãi chi phí lãi phù hợp với mục tiêu hoạt động NH bối cảnh thị trường thời kỳ - Kiểm soát rủi ro huy động tiền gửi dân cư hoạt động trọng tâm NH, kiểm soát quản lý rủi ro chặt chẽ đồng nghĩa với việc sử dụng cách có hiệu nguồn vốn huy động Footer Page of 149 Header Page of 149 b Phương hướng huy động tiền gửi dân cư NHTM Về phương diện lý thuyết, phương hướng mà NHTM sử dụng để đạt mục tiêu hoạt động huy động tiền gửi dân cư bao gồm: - Thông qua sách như: sách sản phẩm, sách lãi suất, sách chăm sóc khách hàng,… mà NH áp dụng nhằm tạo lập giữ vững ổn định nguồn vốn huy động, đảm bảo đủ nguồn vốn cho nhu cầu sử dụng thời kỳ - Tổ chức thực huy động tiền gửi dân cư Bên cạnh áp dụng sách sản phẩm, sách lãi suất, sách chăm sóc khách hàng,… để thực có hiệu hoạt động huy động tiền gửi dân cư, NH cần tổ chức thực đồng công tác sau: + Phát triển mạng lưới, kênh phân phối + Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực + Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ + Đầu tư sở vật chất công nghệ + Hoạt động cổ động, truyền thông + Hoạt động khuyến mại - Quản trị rủi ro hoạt động huy động tiền gửi dân cư: Là trình tiến hành biện pháp để xác định, đo lường, đánh giá rủi ro để đưa giải pháp cảnh báo giảm thiểu rủi ro kiểm tra, giám sát trình thực giải pháp Đối với hoạt động huy động vốn, bên cạnh thực số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro với nguồn vốn cần huy động, ngân hàng phải lựa chọn, xử lý mối quan hệ chi phí rủi ro, cho thích hợp với hoàn cảnh thực tế, phù hợp với sách ngân hàng tương quan rủi ro lợi nhuận Footer Page of 149 Header Page of 149 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết huy động tiền gửi dân cư NHTM Hoạt động huy động tiền gửi dân cư ngân hàng đánh giá thông qua tiêu chí sau: - Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư đánh giá qua tiêu chí: Số dư huy động tiền gửi dân cư bình quân kỳ đánh giá số dư cuối kỳ thời điểm đánh giá; Số lượng khách hàng gửi tiền ngân hàng; Tốc độ tăng trưởng (hàng quý, năm kỳ đánh giá) - Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư đánh giá qua tiêu tỷ trọng nguồn vốn huy động nhóm nguồn vốn huy động so với tổng nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư dựa phân loại nguồn huy động theo tiêu thức định Trong phân tích cấu vốn huy động tiền gửi dân cư, loại cấu sau thường sử dụng: cấu vốn huy động theo kỳ hạn; cấu vốn huy động theo loại tiền; cấu vốn huy động theo hình thức tiền gửi - Kiểm soát chi phí huy động tiền gửi dân cư: Là việc kiểm soát chi phí bỏ để huy động lượng vốn từ dân cư đạt quy mô, cấu đề - Chất lượng dịch vụ hoạt động huy động tiền gửi dân cư Trong giai đoạn nay, mà ngân hàng tương đồng yếu tố lãi suất, công nghệ, chất lượng sản phẩm… chất lượng dịch vụ yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến định lựa chọn ngân hàng khách hàng Chất lượng dịch vụ đo lường mong đợi nhận định KH với nhóm yếu tố: Sự tin cậy, đáp ứng, lực Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 phục vụ, đồng cảm yếu tố hữu hình - Kiểm soát rủi ro huy động tiền gửi dân cư Thông qua đo lường mức độ thiệt hại rủi ro mang lại để có biện pháp kiểm soát rủi ro hợp lý nhằm giảm thiểu thiệt hại - Kết tài từ hoạt động huy động tiền gửi dân cư Huy động vốn nói chung, huy động tiền gửi dân cư nói riêng không trực tiếp tạo thu nhập nên đánh giá kết tài Tuy nhiên, nghiên cứu góc độ phạm vi chi nhánh NH điều kiện Hội sở áp dụng chế mua bán vốn tập trung (Fund Transfer Pricing - FTP) đánh giá kết tài thông qua lãi gộp hay nói cách khác chênh lệch giá bán vốn cho Hội sở với chi phí huy động tiền gửi dân cư thực tế 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi dân NHTM Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi dân cư NHTM Mỗi nhân tố có mức độ ảnh hưởng khác tùy thuộc vào môi trường kinh doanh ngân hàng Nhìn chung, chia thành hai nhóm nhân tố sau: - Các nhân tố bên ngoài: Môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, khách hàng đối thủ cạnh tranh - Các nhân tố bên trong: Chiến lược kinh doanh, uy tín NH, sở vật chất, trình độ công nghệ, kênh phân phối, lực trình độ nhân viên NH Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 kém, họ sẵn sàng chuyển sang NH mà họ cho có lãi suất, chế sách chất lượng phục vụ tốt Năm 2013, tỷ trọng khách hàng nữ chiếm 48,63% tổng số khách hàng tiền gửi dân cư BIDV Hải Vân Tuy nhiên, số dư tiền gửi khách hàng nữ chiếm 65,30% tổng số dư tiền gửi dân cư Độ tuổi bình quân khách hàng tiền gửi dân cư: 36,7 tuổi, KH có độ tuổi 40 tuổi có số dư tiền gửi 60% tổng số dư tiền gửi dân cư 2.2.3 Các biện pháp Chi nhánh thực thi huy động tiền gửi dân cư a Chính sách huy động tiền gửi dân cư BIDV Hải Vân Chính sách thu hút khách hàng Với định hướng chiến lược trở thành NH bán lẻ hàng đầu Việt Nam BIDV, Chi nhánh xác định phát triển khách hàng sở để trì tăng trưởng huy động tiền gửi dân cư bền vững - Cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao khách hàng - Thường xuyên trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phong cách giao dịch, phân giao nhiệm vụ cho cán giao dịch, cán QHKH hợp lý, đảm bảo gia tăng hài lòng KH thực nghiêm túc quy định Hội sở Chính sách sản phẩm Nắm bắt nhu cầu đa dạng khách hàng đối thủ cạnh tranh địa bàn, BIDV Hải Vân áp dụng sách sản phẩm đa dạng linh hoạt như: Nhóm tiết kiệm thông thường, Nhóm tiết kiệm linh hoạt, Nhóm tiết kiệm lãi suất cạnh tranh, Nhóm sản phẩm theo chương trình huy động tiền gửi, Nhóm tiền gửi không kỳ hạn, Nhóm sản phẩm tiền gửi tích lũy…đã mang Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 lại hiệu cao công tác huy động tiền gửi dân cư Chính sách lãi suất Chính sách lãi suất huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh áp dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường sở tuân thủ chặt chẽ quy định NHNN thời kỳ; đơn vị Hội sở có phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh giai đoạn lãi suất biến động mạnh, công tác báo cáo diễn biến lãi suất huy động địa bàn Chi nhánh nghiêm túc thực hiện, nhờ mà nhiều giai đoạn lãi suất huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh đảm bảo cạnh tranh b Tổ chức thực huy động tiền gửi dân cư BIDV Hải Vân Phát triển mạng lưới điểm giao dịch Mạng lưới điểm giao dịch Chi nhánh không ngừng mở rộng qua năm Ngoài trụ sở đến phát triển thêm 03 phòng giao dịch Việc phát triển mạng lưới giúp Chi nhánh phát triển mảng nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi dân cư Bên cạnh đó, Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh kênh phân phối điện tử Cơ chế khuyến khích đào tạo cán BIDV quan tâm đến sách người lao động, đãi ngộ người có lực Thực sách lương thưởng, phúc lợi đầy đủ Hội sở thường xuyên tổ chức đào tạo nhân viên vào nghề đào tạo chuyên sâu nhân viên cho mảng nghiệp vụ, bên cạnh Chi nhánh đăng ký với Hội sở đào tạo kỹ mềm cần thiết, giúp nhân viên làm việc chuyên nghiệp thông qua nâng cao hình ảnh BIDV Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 Quy trình nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư Quy trình nghiệp vụ tiền gửi, quy trình giao dịch cửa bước hoàn thiện thúc đẩy giao dịch nhận tiền gửi Chi nhánh thực nhanh chóng góp phần hạn chế rủi ro hoạt động huy động tiền gửi Công nghệ ứng dụng hoạt động huy đồng tiền gửi dân cư Hệ thống SIBS đáp ứng yêu cầu sản phẩm huy động tiền gửi dân cư, tốc độ giao dịch nhanh, ổn định Một số chương trình công nghệ bên SIBS phát triển kịp thời, vận hành ổn định chương trình Tiết kiệm dự thưởng, quản lý khuyến mại… c Hoạt động cổ động, truyền thông Công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm BIDV Hải Vân tổ chức nhiều chương trình khuyến mại như: Tiết kiệm Lộc xuân, Tiết kiệm dự thưởng “May mắn trọn niềm vui”, đem lại nhiều giá trị gia tăng cho KH Ngoài Chi nhánh quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đóng góp cho xã hội thông qua tổ chức, đoàn thể, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục thiên tai, bão lụt Bên cạnh đó, việc ứng dụng nhiều kênh quảng bá mới, đại vào hoạt động marketing ngân hàng bán lẻ, tăng khả tiếp cận sát khách hàng mục tiêu BIDV như: quảng bá trang tìm kiếm Google, quảng bá qua kênh SMS marketing, quảng bá qua kênh Email marketing, quảng bá khung ảnh điện frame media khu vực trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng…đã giúp cho công tác bán sản phẩm Chi nhánh triển khai thuận lợi Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 Hoạt động khuyến mại Trong năm qua, Chi nhánh chủ yếu triển khai chương trình khuyến theo đợt với nhiều giải thưởng có giá trị nhiều hình thức khuyến mại Trong chương trình huy động tiền gửi hình thức khuyến mại “Tiết kiệm dự thưởng” mang lại kết cao hoạt động huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh d Quản trị rủi ro tác nghiệp huy động tiền gửi dân cư Thông qua chế mua bán vốn nội bộ, vấn đề quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro đọng vốn thuộc trách nhiệm Hội sở Vì cấp độ Chi nhánh đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động huy động vốn ngoại trừ rủi ro tác nghiệp Theo số liệu Ban quản lý rủi ro tác nghiệp đánh giá rủi ro tác nghiệp hoạt động xảy sai sót nhiều chủ yếu hoạt động huy động tiền gửi dân cư Các sai sót tác nghiệp hoạt động huy động tiền gửi không gây tổn thất lớn dễ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, gây ảnh hưởng đến uy tín BIDV 2.2.4 Kết huy động tiền gửi dân cư thời gian qua a Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư - Số dư huy động vốn cuối kỳ số dư bình quân tăng qua năm - Về số lượng khách hàng: Đến cuối năm 2013 Chi nhánh có 36 nghìn khách hàng b Thị phần huy động tiền gửi dân cư Mặc dù triển khai nhiều biện pháp giải pháp để gia tăng nguồn vốn huy động Tuy nhiên đến cuối năm 2013, thị phần Chi Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 nhánh đạt mức 2,4%, nằm tốp NH có thị phần thấp địa bàn c Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư - Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo kỳ hạn: Cơ cấu nguồn vốn huy động chưa đạt mức hợp lý chủ yếu tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn chiếm tỷ trọng tương đối lớn - Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo sản phẩm: Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn huy động Đặc biệt sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, tặng quà có tăng trưởng đáng kể Điều cho thấy hiệu việc triển khai gói sản phẩm có tính may mắn, quà tặng điều kiện trần lãi suất bị khống chế - Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo loại tiền: Tỷ trọng huy động vốn Việt Nam đồng chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn huy động tiền gửi dân cư - Theo nhóm KH: Cơ cấu KH Chi nhánh chưa thật hợp lý, số dư tiền gửi dân cư chủ yếu phụ thuộc vào số KH lớn - Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo địa bàn: Nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh tập trung chủ yếu quận Thanh Khê, Liên Chiểu Hải Châu d Kiểm soát chi phí huy động BIDV áp dụng quản lý vốn tập trung, toàn nguồn vốn quản lý tập trung Hội sở, Hội sở áp dụng chế định giá điều chuyển vốn nội FTP Giá điều chuyển vốn nội FTP lãi suất mua vốn bán vốn Hội sở Chi nhánh Thông qua việc mua bán vốn này, Chi nhánh hưởng mức chênh lệch: Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 - Chênh lệch cho vay (NIMCV) = Lãi suất cho vay khách hàng - Lãi suất bán vốn cho Hội sở - Chênh lệch huy động vốn (NIMHĐV) = Lãi suất mua vốn Hội sở - Lãi suất thực tế trả cho khách hàng Để phân tích chi phí huy động vốn, BIDV chủ yếu sử dụng phương pháp chi phí bình quân, đánh giá chênh lệch đầu vào đầu Dựa vào đó, BIDV đánh giá hiệu công tác huy động vốn có phương hướng điều chỉnh lãi suất huy động phù hợp với lãi suất cho vay, nhằm tối đa nguồn vốn huy động đảm bảo lợi nhuận cao cho ngân hàng NIM huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh qua năm 2011, 2012, 2013 là: 2,045; 2,017; 2,249 e Chất lượng dịch vụ huy động tiền gửi dân cư Định kỳ Chi nhánh tiến hành gửi phiếu khảo sát đến KH, phần lớn KH đánh giá hài lòng hài lòng chất lượng sản phẩm dịch vụ mà Chi nhánh cung cấp Ngoài để đánh giá chất lượng dịch vụ Chi nhánh dựa vào số lượng KH ngày gia tăng, thể mức độ hài lòng thỏa mãn nhu cầu họ nhân rộng dân cư f Kiểm soát rủi ro tác nghiệp huy động tiền gửi dân cư Mặc dù công cụ QLRRTN góp phần làm giảm sai sót tác nghiệp tất mảng nghiệp vụ, nhiên việc xảy sai sót tác nghiệp tránh khỏi Theo số liệu ước tính, sai sót tác nghiệp hoạt động NH bán lẻ chiếm khoảng 65% số lượng sai sót chung tất mặt nghiệp vụ Chi nhánh, lỗi tác nghiệp hoạt động huy động tiền gửi dân Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 cư chiếm 28% Tuy số lỗi chiếm lớn mức độ thiệt hại không nghiêm trọng g Kết tài từ hoạt động huy động tiền gửi dân cư Căn vào giá mua vốn FTP Hội sở mà chi nhánh xây dựng lãi suất huy động phù hợp cho thời kỳ đảm bảo mức lãi suất huy động không vượt trần nhà nước quy định, đồng thời đảm bảo hiệu kinh doanh chi nhánh NIM huy động vốn xác định công thức: NIMHĐV = Giá mua vốn Hội sở - lãi suất trả cho khách hàng Bảng 2.13: Hiệu từ hoạt động huy động tiền gửi dân cư qua năm Đvt: Tỷ đồng Số dư NIM HĐVDC Kết tài Tốc độ tăng bình quân bình quân (%) trưởng (%) 2011 406 2,045 8,3 40,7 2012 540 2,017 10,9 31,3 2013 731 2,249 16,4 50,5 Năm (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm BIDV Hải Vân) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI BIDV HẢI VÂN 2.3.1 Thành công đạt Một là, Công tác phát triển khách hàng Tính đến cuối năm 2013, số lượng CIF khách hàng cá nhân, hộ gia đình BIDV Hải Vân khởi tạo hệ thống đạt 36.134 khách hàng Hai là, Sản phẩm huy động tiền gửi dân cư BIDV áp dụng Chi nhánh năm gần đổi mới, Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 linh hoạt theo nhu cầu thị trường Ba là, Quy mô huy động tiền gửi dân cư tăng trưởng qua năm, năm 2011 đạt 495 tỷ đồng, đến năm 2013 đạt mức 856 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2011 BIDV Hải Vân khai thác triệt để nguồn huy động để mở rộng cho vay đầu tư Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn chiếm 90% tổng nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư, góp phần ổn định nguồn vốn Chi nhánh Bốn là, Chi nhánh xây dựng hình ảnh tâm trí khách hàng 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế Sản phẩm huy động tiền gửi dân cư chưa thực tạo khác biệt ưu việt so với sản phẩm loại thị trường, nên trình triển khai số sản phẩm không thu hút khách hàng Danh mục sản phẩm mà BIDV xây dựng tương đối đầy đủ sản phẩm tiền gửi NHTM khác, nhiên Chi nhánh trọng triển khai sản phẩm truyền thống nhóm tiết kiệm thông thường, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm dự thưởng mà chưa triển khai mãnh mẽ sản phẩm tiết kiệm tích lũy, nhóm sản phẩm dành cho trẻ em, cán công chức… Trong số giai đoạn, điều hành lãi suất chậm so với thị trường, lãi suất BIDV thường cạnh tranh so với NHTM khác quy định lãi suất, FTP chung dẫn đến chưa tạo tính linh hoạt để điều hành phù hợp với diễn biến thị trường làm cho sản phẩm BIDV không tạo hấp dẫn Kênh phân phối BIDV Hải Vân chủ yếu quầy giao dịch, giao dịch qua ATM, IBMB chiếm tỷ trọng thấp Chưa phát triển mạnh kênh bán hàng bên thông qua đối tác Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 BIDV, phát triển hình thức huy động tiền gửi lưu động BIDV chuyển đổi mô hình tổ chức (TA2) nên cán QHKH chi nhánh chủ yếu điều chuyển từ cán tín dụng trước nên việc nắm bắt kỹ bán hàng yếu, chưa hiểu biết sâu toàn diện sản phẩm bán lẻ Hệ thống SIBS không gắn với việc đánh giá hiệu KH BIDV chưa có chương trình tích lũy điểm thưởng, cộng điểm tích lũy chưa có chương trình quản lý việc giới thiệu khách hàng Công tác chăm sóc khác hàng chưa có sách riêng cho nhóm khách hàng đặc biệt lớn, chưa thực trọng công tác chăm sóc khách hàng quan trọng Chính sách sản phẩm theo phân đoạn khách hàng chưa tập trung phát triển b Một số nguyên nhân - Nguyên nhân bên + Công tác triển khai sản phẩm chưa đa dạng, phong phú + Công tác điều hành lãi suất chưa bắt kịp thị trường + Phân giao nhiệm vụ phận chưa rõ ràng + Mạng lưới phân phối hạn chế + Chưa có chế động lực cụ thể, mạnh mẽ tới cán thông qua việc trả lương gắn với kết huy động vốn cán + Chất lượng sản phẩm huy động tiền gửi dân cư chưa có tính cạnh tranh cao + Việc nâng cao chất lượng giao dịch, phục vụ khách hàng không gian giao dịch chi nhánh chưa thực trọng + Hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu BIDV chưa rõ nét + Công cụ hỗ trợ bán hàng cho cán quan hệ khách hàng hạn chế Nguyên nhân bên Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo nhu cầu thị trường tiền gửi 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển BIDV giai đoạn 2014-2015 3.1.3 Mục tiêu, định hướng hoạt động kinh doanh BIDV Hải Vân giai đoạn 2014 - 2015 3.1.4 Mục tiêu, định hướng hoạt động huy động tiền gửi dân cư BIDV Hải Vân giai đoạn 2014-2015 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN 3.2.1 Xây dựng sách chăm sóc khách hàng hợp lý a Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá, phân đoạn khách hàng tiền gửi dân cư Các phân đoạn khách hàng tiền gửi dân cư: Căn vào quy mô khách hàng tiền gửi dân cư nguồn nhân lực chi nhánh, phân đoạn khách hàng tiền gửi dân cư thành ba phân đoạn khách hàng sau: + Khách hàng quan trọng: Đây phân đoạn khách hàng chiếm tỉ trọng nhỏ (nhỏ 1% khách hàng) mang lại lợi nhuận cao hoạt động kinh doanh bán lẻ Chi nhánh + Khách hàng thân thiết: Đây phân đoạn khách hàng có tỉ trọng tương đối nhỏ có đóng góp tầm ảnh hưởng định tới kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 + Khách hàng phổ thông: Đây phân đoạn khách hàng chiếm tỷ trọng lớn tổng số khách hàng tiền gửi dân cư Chi nhánh, góp phần tạo nên tảng khách hàng bán lẻ đa dạng, rộng lớn cho Chi nhánh, nhóm khách hàng tiềm cho hai phân đoạn khách hàng nêu Tiêu chí phân đoạn khách hàng: Để xác định phân đoạn khách hàng phù hợp định hướng phát triển khách hàng mục tiêu, Chi nhánh vào tiêu chí sau để phân đoạn khách hàng: - Địa vị xã hội khách hàng: xác định vào chức vụ khách hàng, thu nhập, tài sản mà khách hàng nắm giữ, - Mức độ trung thành khách hàng: xác định dựa mức độ sử dụng sản phẩm BIDV thời gian giao dịch với BIDV, - Tích lũy điểm thưởng trình khách hàng thực giao dịch với BIDV b Chính sách chăm sóc khách hàng Chính sách chăm sóc khách hàng trước, sau bán hàng phân đoạn khách hàng: quan trọng, thân thiết phổ thông c Quy định nhiệm vụ cụ thể cho cán thực sách chăm sóc khách hàng chi nhánh Cán quản lý khách hàng quan trọng Cán quản lý khách hàng thân thiết Giao dịch viên (Teller) Cán đón tiếp khách hàng (CSR) Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm huy động tiền gửi dân cư phù hợp với phân đoạn khách hàng - Cung ứng đa dạng sản phẩm dựa danh mục sản phẩm mà BIDV ban hành - Nghiên cứu sản phẩm phù hợp với phân đoạn khách hàng mục tiêu - Chủ động đề xuất với Hội sở đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm huy động tiền gửi dân cư để BIDV có danh mục sản phẩm, dịch vụ tiền gửi đầu tư cá nhân đa dạng, đa tiện ích, linh hoạt, hấp dẫn khách hàng quản lý tự động 3.2.3 Vận dụng sách điều hành lãi suất, giá phí linh hoạt, hiệu - Tiếp tục trì sách lãi suất linh hoạt - Xây dựng nhiều phương án sách giá để chủ động đối phó với diễn biến thị trường 3.2.4 Tiếp tục phát triển kênh phân phối - Kênh phân phối truyền thống: Thành lập thêm phòng giao dịch đảm bảo đạt mục tiêu có mặt đầy đủ phòng giao dịch quận nội thành khu vực đông dân cư thành phố - Kênh phân phối đại: Đẩy mạnh phát kênh phân phối điện tử thông qua điểm giao dịch, toán tự động ATM, POS, IBMB hay AutoBank 3.2.5 Tăng cường công tác cổ động, truyền thông - Xây dựng đồng bộ, sử dụng có hiệu công cụ marketing ấn phẩm quảng bá - Tổ chức thực chương trình marketing, quảng bá sản phẩm/chiến dịch tới khách hàng đại chúng từ kênh trung Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 ương đến kênh địa phương nơi chi nhánh đặt trụ sở - Tổ chức thực chương trình truyền thông, cổ động sản phẩm tới khách hàng phải thể tính đặc thù, ưu việt sản phẩm - Tổ chức hoạt động kiện PR kiện gắn với chương trình huy động tiền gửi dân cư dịp Lễ, Tết, … để tạo hiệu ứng lan tỏa - Nghiên cứu xây dựng chương trình khuyến mại cho người giới thiệu khách hàng gửi tiền để đẩy mạnh phát triển khách hàng 3.2.6 Tăng cường đào tạo nâng cao lực cán Kết hợp với Hội sở, Chi nhánh tăng cường đào tạo sản phẩm huy động tiền gửi dân cư, quy trình tác nghiệp cho cán QHKH; Định kỳ, tổ chức đào tạo kỹ bán hàng theo cấp độ, theo trình độ kinh nghiệm công tác… 3.2.7 Tạo chế động lực cho cán làm công tác huy động tiền gửi dân cư Chi nhánh cần tạo chế động lực cho huy động tiền gửi dân cư riêng, hình thức khen thưởng đa dạng, thay đổi phù hợp với diễn biến huy động tiền gửi dân cư thời kỳ Ngân sách khen thưởng gia tăng theo mục tiêu tăng trưởng huy động tiền gửi dân cư hàng năm Khen thưởng kịp thời đến cán gắn với kết bán hàng, dành ngân sách định để triển khai chế động lực bổ sung vào thời điểm nóng năm cuối năm, Tết Nguyên đán Căn vào kết huy động tiền gửi cán để đánh giá, cân nhắc nâng lương đề bạt cho cán có thành tích xuất sắc Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Hoàn thiện môi trường pháp lý, hoàn thiện môi trường đầu tư - Thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động ổn định hiệu tạo điều kiện cho NHTM thu hút vốn trung dài hạn - Chính phủ cần có giải pháp đồng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chức quản lý nhà nước thị trường tài chính, tiền tệ; thực thi sách tiền tệ có hiệu quả, chủ động với công cụ sách tiền tệ (lãi suất, tỷ giá) mang tính thị trường; bước tiến tới tự hóa thị trường tài - Tiếp tục thực sâu rộng chủ trương toán không dùng tiền mặt để nguồn vốn chảy vào NH ngày nhiều - Hệ thống tra, giám sát NH cần đổi giúp thị trường tài ngày lành mạnh, tuân thủ quy định Nhà nước 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Nghiên cứu xây dựng sản phẩm huy động ưu việt hơn, thiết kế gói sản phẩm kết hợp tiền gửi dịch vụ khác mang lại nhiều lợi ích cho KH - Điều hành chế mua bán vốn tập trung linh hoạt đảm bảo lãi suất huy động tiền gửi dân cư cạnh tranh so với NHTM khác - Tổ chức đào tạo kiến thức chuyên sâu phân hệ tiền gửi, làm chủ công nghệ, quản lý sản phẩm tiền gửi cho cán chi nhánh Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 - Xây dựng tiêu chuẩn ban hành quy trình, văn chế độ đảm bảo văn ban hành đầy đủ nội dung, hạn chế tối đa trường hợp phải chỉnh sửa bổ sung - Đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng chương trình phần mềm hỗ trợ công tác phát triển sản phẩm, bán sản phẩm huy động tiền gửi dân cư KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu lý luận huy động tiền gửi dân cư, đánh giá thực trạng huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân thời gian qua, qua cho thấy dù đạt số thành tựu đáng ghi nhận Chi nhánh tồn nhiều mặt hạn chế công tác huy động tiền gửi dân cư Vì vậy, số giải pháp xin đề xuất góp phần tăng cường huy động tiền gửi dân cư thời gian tới Mặc dù có nhiều cố gắng trình thực đề tài, khả nghiên cứu có hạn, đề tài tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý Hội đồng, Thầy Cô người quan tâm để đề tài hoàn thiện Footer Page 26 of 149 ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN 2.1.1... HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN 2.2.1 Môi trường kinh doanh BIDV Hải Vân 2.2.2 Đặc điểm khách hàng tiền gửi dân cư gửi tiền. .. luận huy động tiền gửi dân cư NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân Chương 3: Giải pháp tăng cư ng huy động tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân, Huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân, Huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay