Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

26 35 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ TRÀ HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG QUY NHƠN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đường Nguyễn Hưng Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: TS Phạm Tiến Hưng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mọi tổ chức hay cá nhân mong muốn hoạt động đơn vị đạt hiệu Tuy nhiên, luôn tiềm ẩn rủi ro yếu sai phạm nhà quản lý hay đội ngũ nhân viên gây làm thiệt hại, làm giảm hiệu hoạt động tổ chức Vì đòi hỏi người phải chung tay xây dựng hệ thống kiểm soát nội vững mạnh, biện pháp quan trọng góp phần đẩy lùi nguy rủi ro xảy Hệ thống kiểm soát nội giúp ngăn ngừa, phát sai phạm yếu kém, giảm thiểu tổn thất, nâng cao hiệu nhằm giúp tổ chức đạt mục tiêu Trong hệ thống kiểm soát nội công tác kiểm tra, kiểm soát nói chung kiểm tra, kiểm soát khoản thu, chi nói riêng khâu thực quan trọng cần thiết Ngày nay, chế tài đơn vị nghiệp y tế ngày có nhiều bổ sung sửa đổi Các khoản thu, chi ngày lớn phức tạp, chế tự chủ giao ngày cao đòi hỏi phải có giải pháp để hoàn thiện kiểm soát nội loại hình đơn vị Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn đơn vị nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế quản lý 15 tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên Thực chủ trương đổi mới, Viện chủ động cấu lại máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý trọng đến việc hoàn thiện công tác kế toán, bước xây dựng hoàn thiện quy chế kiểm soát Cũng đơn vị nghiệp khác, Viện Nhà nước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài hoạt động đơn vị Điều đòi hỏi Viện phải trọng đến công tác kiểm soát nội đơn vị Hiện Viện, hệ Footer Page of 149 Header Page of 149 thống kiểm soát nội đặc biệt kiểm soát nội thu, chi nhiều bất cập như: yếu tố môi trường kiểm soát chưa đồng bộ, công tác xây dựng dự toán chưa thực quan tâm, đưa thủ tục kiểm soát lỏng lẻo, chưa chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu quản lý Vì vậy, xuất phát từ tầm quan trọng chọn đề tài “Hoàn thiện kiểm soát nội thu, chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn” để nghiên cứu nhằm tìm giải pháp góp phần giải hạn chế, tồn công tác thu, chi đơn vị Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng KSNB khoản thu, chi nhằm phát tồn đưa giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng KSNB khoản thu, chi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài KSNB khoản thu, chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn Phạm vi nghiên cứu: tập trung vào kiểm soát khoản thu, khoản chi năm 2012 Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa phương pháp luận khoa học, tư lôgic để hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn, sử dụng phương pháp tiếp cận để thu thập thông tin như: vấn số cán phòng TCKT, cán trưởng, phó khoa phòng khác Viện nhằm thu thập thông tin cách thức kiểm tra, kiểm soát khoản thu, chi áp dụng Viện sau tổng hợp, phân tích để làm rõ vấn đề nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page of 149 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát nội khoản thu, chi đơn vị nghiệp y tế Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội khoản thu, chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội thu, chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội Kiểm soát nội trình: có nghĩa hoạt động đơn vị thực thông qua trình lập kế hoạch, thực giám sát Kiểm soát nội không kiện hay tình mà chuỗi hoạt động diện phận tổ chức Kiểm soát nội hữu hiệu xây dựng phận hoạt động đơn vị, tách rời chức bổ sung cho hoạt động tổ chức 1.1.2 Lợi ích hệ thống kiểm soát nội - Làm giảm nguy rủi ro tiềm ẩn xảy quản lý đơn vị - Đảm bảo an toàn tài sản bảo mật thông tin đơn vị - Đảm bảo tính tuân thủ hoạt động sách chế độ pháp luật Nhà nước, quy định, quy chế đề đơn vị Footer Page of 149 Header Page of 149 - Đảm bảo tính trung thực hợp lý, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quy định tài chính, kế toán hành, thông tin phản ánh báo cáo tài - Đảm bảo cho tổ chức hoạt động có hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đề 1.1.3 Các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB theo báo cáo COSO (1992) a Môi trường kiểm soát b Đánh giá rủi ro c Hoạt động kiểm soát d Thông tin truyền thông e Hoạt động giám sát 1.1.4 Hệ thống kiểm soát nội theo mô hình truyền thống a Môi trường kiểm soát * Các nhân tố bên bao gồm: Đặc thù quản lý, Cơ cấu tổ chức đơn vị, Chính sách nhân sự, Công tác kế hoạch, Bộ phận kiểm toán nội, Ủy ban kiểm soát * Các nhân tố bên ngoài: ảnh hưởng quan chức nhà nước qua văn ban hành sách, chế độ nhà nước, kiểm soát quan chức năng, đạo cấp quan quản lý chuyên môn, môi trường pháp lý như: ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, kiểm toán… b Hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin kế toán xét mặt quy trình bao gồm nội dung chủ yếu sau: - Hệ thống chứng từ kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán - Hệ thống sổ sách kế toán Footer Page of 149 Header Page of 149 - Hệ thống báo cáo tài c Các thủ tục kiểm soát Thủ tục kiểm soát phần quan trọng hoạt động kiểm soát Thủ tục kiểm soát toàn trình, sách nhà quản lý đơn vị xây dựng đạo thực nhằm đạt mục tiêu kiểm soát 1.2 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ 1.2.1 Khái niệm đơn vị nghiệp y tế Đơn vị nghiệp y tế đơn vị nhà nước có thẩm quyền thành lập hoạt động công lập thực cung cấp dịch vụ y tế cho xã hội, đảm bảo phần toàn chi phí hoạt động nhằm trì hoạt động bình thường ngành thuộc lĩnh vực y tế Đơn vị nghiệp y tế xác định dựa vào tiêu chuẩn sau: - Có định thành lập đơn vị quan có thẩm quyền - Được Nhà nước cung cấp kinh phí tài sản để hoạt động thực nhiệm vụ trị - Có tổ chức máy, biên chế máy quản lý tài kế toán theo chế độ nhà nước quy định - Có tài khoản kho bạc Nhà nước ngân hàng 1.2.2 Phân loại đơn vị nghiệp y tế - Đơn vị nghiệp y tế tự bảo đảm chi phí hoạt động - Đơn vị nghiệp y tế tự bảo đảm phần chi phí hoạt động - Đơn vị nghiệp y tế NSNN bảo đảm toàn chi phí hoạt động 1.3 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ 1.3.1 Lập, giao phân bổ dự toán Căn vào chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, Footer Page of 149 Header Page of 149 nhiệm vụ năm kế hoạch, chế độ chi tiêu tài hành, kết hoạt động nghiệp, tình hình thu chi tài năm trước (có loại trừ yếu tố đột xuất, không thường xuyên) biên chế nhà nước giao, đơn vị lập dự toán cho năm kế hoạch Đây bước khởi đầu quan trọng tất báo cáo, dự toán thu, chi phải dựa vào mục tiêu phát triển đơn vị giai đoạn định, chuẩn bị nhân cho việc lập dự toán thực tốt mục tiêu đề Bộ phận lập dự toán tiến hành thu thập thông tin cần thiết để lập dự toán Dự toán ngân sách hàng năm đơn vị phải phản ánh đầy đủ khoản thu, chi theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan có thẩm quyền ban hành Căn vào tình hình dự toán thu chi đơn vị, quan chủ quản tiến hành thẩm tra có ý kiến thống Sau nhận định phân bổ Bộ Tài chính, quan chủ quản có trách nhiệm giao dự toán cho đơn vị thực Các đơn vị nghiệp sử dụng với dự toán giao chi tiêu theo tình hình thực tế đơn vị Các đơn vị nghiệp có nhiệm vụ phải tổ chức toán kế toán, báo cáo toán theo chế độ kế toán hành nhà nước quy định Đơn vị dự toán cấp III lập báo cáo toán gửi lên đơn vị cấp II, sau đơn vị dự toán cấp hai tổng hợp lập báo cáo toán gửi lên cho đơn vị cấp I Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp có nhiệm vụ kiểm tra duyệt toán thu chi đơn vị trực thuộc, thuộc phạm vi quản lý gửi cho quan quản lý tài Bộ Tài thẩm định toán thu, chi đơn vị, trình thẩm định phát sai sót yêu cầu quan duyệt toán điều chỉnh lại cho đúng, đồng thời xử lý vi phạm theo quy định pháp luật Cơ quan kiểm toán nhà nước thực việc kiểm toán, xác Footer Page of 149 Header Page of 149 định tính đắn, hợp pháp báo cáo toán đơn vị theo quy định pháp luật 1.3.2 Công tác thu, chi ngân sách Trong trình chi tiêu, đơn vị nghiệp y tế phải tổ chức quản lý chặt chẽ, tôn trọng dự toán duyệt, chế độ, định mức tiêu Nhà nước quy định sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, thực tiến độ công việc theo kế hoạch a Các nguồn thu đơn vị nghiệp y tế gồm - Nguồn thu từ NSNN cấp - Nguồn thu từ hoạt động nghiệp b Các khoản chi đơn vị nghiệp y tế - Chi từ nguồn NSNN cấp - Chi từ nguồn thu nghiệp 1.4 NỘI DUNG KSNB CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ 1.4.1 Môi trường kiểm soát + Nhân tố bên bao gồm: đặc thù quản lý, cấu tổ chức, sách nhân sự, công tác kế hoạch, ủy ban kiểm soát + Nhân tố bên ngoài: chịu kiểm tra kiểm soát KBNN, tra, kiểm tra Sở, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, quan kiểm toán quan thuế… 1.4.2 Hệ thống thông tin phục vụ KSNB khoản thu, chi đơn vị nghiệp y tế Áp dụng hệ thống kế toán hành nghiệp theo Quyết định số: 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 Bộ Tài Chính thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 Bộ Tài hướng dẫn sữa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành kèm theo định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Tài chính, bao gồm: Hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ, hệ thống báo cáo tài 1.4.3 Thủ tục KSNB khoản thu, chi Hệ thống KSNB khoản thu, chi đơn vị nghiệp y tế thiết lập từ Ban lãnh đạo đơn vị để đạt mục tiêu như: tính có thật, phê chuẩn, đầy đủ, đánh giá, phân loại trình bày, tính kỳ, tính xác học Chính nhà quản lý đưa thủ tục kiểm soát khoản thu, chi như: a Thủ tục kiểm soát khoản thu Thủ tục kiểm soát khoản thu đưa nhằm đạt mục tiêu quản lý như: thu đúng, thu đủ, thu kịp thời có hiệu * Kiểm soát nguồn thu từ NSNN cấp - Kiểm tra, kiểm soát khoản chi đơn vị - Đối chiếu dự toán để có kế hoạch rút dự toán theo mục chi, chất nguồn kinh phí * Kiểm soát nguồn thu nghiệp Các khoản thu nghiệp kiểm soát thủ tục kiểm soát trình lập luân chuyển chứng từ như: - Kiểm tra phận kế toán thông qua việc kiểm tra bảng kê thu tiền - Kiểm tra đối chiếu biên lai, hóa đơn thu bảng kê thu tiền - Kiểm tra việc ghi chép vào tài khoản, mở sổ theo dõi chi tiết khoản thu đối chiếu kế toán với thủ quỹ - Kiểm tra số liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết b Thủ tục kiểm soát khoản chi Kiểm soát nội khoản chi kiểm soát tính hợp pháp khoản chi phạm vi dự toán duyệt Các khoản chi dự toán trường hợp đặc biệt cấp phê duyệt xác định Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 2.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉTKÝ SINH TRÙNG- CÔN TRÙNG QUY NHƠN 2.2.1 Đặc điểm nguồn thu Nguồn kinh phí Viện khoản thu từ nguồn NSNN cấp thu từ hoạt động nghiệp * Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bao gồm: - Kinh phí thường xuyên - Kinh phí đào tạo - Kinh phí dự án chương trình mục tiêu PCSR PC SXH - Kinh phí nghiên cứu khoa học * Nguồn thu từ hoạt động nghiệp: - Thu phí, lệ phí: Thu viện phí, học phí - Thu dịch vụ khám chữa bệnh - Thu khác Bảng 2.1 : Bảng nguồn thu Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn TT Nguồn thu Thu từ hoạt động nghiệp Thu phí, lệ phí + Viện phí + Học phí Thu dịch vụ Các khoản thu khác Ngân sách cấp Tổng cộng Đơn vị tính : 1.000 đồng Năm 2012 SL (%) 59.795.691 62% 38.538.535 40% 37.992.395 39% 546.140 1% 16.717.582 17% 4.539.574 5% 36.780.360 38% 96.576.051 100% (Nguồn số liệu từ phòng tài kế toán) 2.2.2 Đặc điểm khoản chi Chi hoạt động thường xuyên theo chức nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao từ nguồn NSNN chi từ nguồn thu nghiệp Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 trường, hoạt động chi gồm: Chi toán cá nhân; Chi toán hàng hóa, dịch vụ; Chi đầu tư phát triển; Chi nghiệp khác Bảng 2.2 : Bảng nguồn chi Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn Đơn vị tính : 1.000 đồng TT 10 11 12 13 14 15 16 17 Mục chi Tiền lương Tiền công Phụ cấp lương Tiền thưởng Phúc lợi tập thể Các khoản đóng góp Các khoản toán khác cho cá nhân Thanh toán dịch vụ công cộng Vật tư văn phòng Thông tin Hội nghị Công tác phí Chi phí thuê mướn Sửa chữa TS phục vụ công tác CM Chi phí nghiệp vụ chuyên môn Chi khác Mua TS dùng cho công tác CM Tổng chi Năm 2012 SL (%) 4.463.554 6.10% 1.020.632 1.39% 3.107.404 4.24% 174.130 0.23% 230.986 0.32% 1.405.263 1.92% 9.032.080 12.33% 1.426.248 1.95% 888.433 1.21% 374.633 0.51% 122.020 0.17% 2.424.616 3.31% 964.861 1.32% 1.995.344 2.72% 36.748.002 50.15% 806.958 1.10% 8.085.033 11.03% 73.270.197 100% (Nguồn từ phòng tài kế toán) 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG QUY NHƠN 2.2.1 Môi trường kiểm soát a Nhân tố bên * Đặc thù quản lý * Cơ cấu tổ chức đơn vị * Chính sách nhân Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 * Công tác kế hoạch dự toán * Bộ phận kiểm toán nội * Quy chế chi tiêu nội b Nhân tố bên Là đơn vị chịu quản lý Bộ Y tế, đơn vị vào văn quy phạm pháp luật Chính phủ, ngành hướng dẫn cụ thể để áp dụng kịp thời cho hoạt động đơn vị Bên cạnh đơn vị chịu kiểm soát KBNN liên quan vấn đề thu, chi qua kho bạc, chịu giám sát quan nhà nước Bộ Tài chính, kiểm toán nhà nước, cục thuế nhằm phát kịp thời tồn giúp cho đơn vị khắc phục công tác kiểm tra, kiểm soát thu chi 2.2.2 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội thu, chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn a Tổ chức hệ thống chứng từ Việc tổ chức hệ thống chứng từ thu, chi khâu lập chứng từ năm qua Viện tiến hành cách nghiêm túc, khoa học đầy đủ giúp cho việc quản lý dễ dàng, bảo vệ tài sản chất lượng thông tin, sử dụng hiệu nguồn lực Viện Chứng từ ban đầu tham gia tích cực vào việc kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ngăn chặn sai phạm, gian lận xảy trình quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền bạc Viện Tại Viện hệ thống chứng từ thu như: Giấy thông báo hạn mức kinh phí cấp, biên lai thu phí, lệ phí, hóa đơn, phiếu thu, bảng kê thu viện phí, học phí, thu khác Hệ thống chứng từ chi như: Bảng kê tiền lương, tiền công, bảng phụ cấp, học bổng, BHXH, Phiếu chi, giấy rút dự toán ngân sách, giấy đề nghị tạm ứng, hoá đơn toán điện, nước, thuê mướn, công tác phí, sửa chữa nhỏ, hợp đồng mua sắm, Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 xây lắp, sửa chữa lớn, chi hỗ trợ khác….khi tiếp nhận kiểm tra tính đúng, đủ, hợp pháp, hợp lệ chứng từ Chứng từ thu, chi đánh số liên tục từ nhỏ đến lớn, ghi chép theo tiêu hệ thống chứng từ sử dụng thống biểu mẫu chứng từ thu, chi Hệ thống chứng từ thu, chi phân loại, tổ chức rõ ràng cung cấp nghiệp vụ kịp thời giúp cho ban lãnh đạo kiểm soát thu, chi thông qua luân chuyển chứng từ đối chiếu sổ sách từ tìm sai phạm b Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách báo cáo kế toán Hệ thống tài khoản kế toán Về hệ thống sổ báo cáo kế toán 2.2.3 Các thủ tục kiểm soát nội thu, chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn a Các thủ tục kiểm soát nghiệp vụ thu KSNB khoản thu từ NSNN cấp KSNB khoản thu nghiệp b Các thủ tục kiểm soát nghiệp vụ chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn KSNB khoản chi toán cá nhân KSNB khoản chi nghiệp vụ chuyên môn KSNB khoản chi hoạt động dịch vụ 2.2.4 Đánh giá kiểm soát nội thu, chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn a Ưu điểm - Chấp hành thực dự toán toán ngân sách tương đối quy định hạch toán kế toán, áp dụng tài khoản, hệ thống sổ sách báo cáo tài Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 - Cơ cấu tổ chức phù hợp với hoạt động đơn vị, có sách đặc biệt việc tuyển dụng Y, bác sỹ có tay nghề cao, thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, học nghiệp vụ chuyên môn để nhân viên tiếp cận kịp thời cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ - Một số khoản chi kiểm soát chặt chẽ (chi mua sắm TSCĐ, chi khoán văn phòng phẩm…) Hoạt động KCB ngày tốt hơn, thu hút nhiều người dân địa bàn số tỉnh lân cận, công tác KCB ngày vào nề nếp b Tồn Bên cạnh việc làm được, Viện có tồn như: - Vì nhận thức quản lý tài Viện xem nhẹ mục tiêu kiểm soát nên chưa ngăn chặn kịp thời rủi ro tiềm ẩn công tác quản lý - Cơ cấu tổ chức hoạt động kế toán chưa đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm - Quá trình xây dựng dự toán Viện chưa thực quan tâm - Quy trình KSNB khoản thu, chi chưa đầy đủ thiếu chặt chẽ như: + Các khoản thu từ nguồn ngân sách chưa có giám sát cân đối để thu nguồn + Các định mức chi chưa chi tiết hóa hết quy chế chi tiêu nội như: chưa xây dựng định mức tiêu hao thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao Một số khoản chi trình lãnh đạo phê duyệt nên không đảm bảo tính công khai, dễ xảy gian lận, sai sót + Chưa xây dựng trình quản lý, sử dụng tài sản; quy trình sử dụng tiết kiệm loại chi phí điện, nước; không phân bổ chi phí khấu hao Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 + Một số qui trình KSNB khoản chi đặc thù như: toán lương, TNTT, hàng hoá, thuốc, hóa chất, vật tư, công cụ dụng cụ … chưa chặt chẽ, dễ xảy sai sót gian lận - Mặt khác, Viện chưa có phận kiểm toán nội nên việc thực kiểm soát chưa chuyên môn hóa, chưa đem lại hiệu tích cực KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG QUY NHƠN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG QUY NHƠN Trong năm qua, quan tâm đầu tư kinh phí ngày lớn Đảng Nhà nước ta dành cho ngành y với yêu cầu phát triển quy mô số lượng chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội từ năm 2011 – 2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI đề định hướng phát triển kinh tế xã hội Đảng ta đến năm 2020 là: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao hơn, có chất lượng hơn, bền vững gắn kết với chăm lo sức khỏe cho nhân dân; số tuổi thọ trung bình đạt 75; đạt bác sỹ 26 giường bệnh vạn dân; thực bảo hiểm y tế toàn dân Định hướng đòi hỏi phải phát triển ngành y đạt trình độ tiên tiến giới, phù hợp thực tiễn Việt Nam…đáp ứng nghiệp công nghiệp hóa, đại hoá đất nước Chính lẻ cần có giải pháp đồng có việc tổ chức kiểm soát nội đơn vị nhằm tăng cường nguồn lực, Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 sở vật chất kỹ thuật, phát triển đội ngũ cán y đức, hoàn chỉnh hệ thống đạo đức y tế ngành y Cùng với việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí cho đảm bảo mục đích, tiết kiệm, hiệu nhằm, tránh gây lãng phí nhiệm vụ quan trọng đơn vị Vì cần tăng cường KSNB khoản thu, chi góp phần cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đạt mục tiêu hoạch định Nhưng qua khảo sát thực tế kiểm soát nội thu, chi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn nhiều bất cập, lỏng lẻo trình kiểm tra, kiểm soát Xuất phát từ thực tế nêu cần phải có số biện pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội thu, chi Viện 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KSNB THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG QUY NHƠN 3.2.1 Hoàn thiện môi trường kiểm soát a Nâng cao nhận thức KSNB cho đội ngũ quản lý Qua kết khảo sát nghiên cứu thực tế Viện cho thấy Viện trưởng chưa trang bị nhận thức đầy đủ kiến thức quản lý tài kế toán chưa hiểu đầy đủ, chưa coi trọng mức công tác KSNB thu, chi đơn vị, thường coi trọng công tác chuyên môn, đôi lúc xem nhẹ công tác tài kế toán Công việc kiểm soát thực chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, không phù hợp, hiệu quản lý không cao Trong hoạt động Viện tính hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản thu, chi phụ thuộc chủ yếu vào đội ngũ quản lý Chính họ người định, ban hành sách thủ tục kiểm soát Mọi thành viên đơn vị nhận thức đắn hoạt động kiểm tra, kiểm soát tuân thủ quy định chế độ đề cán quản lý có nhận thức đúng, đầy đủ hệ thống Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 KSNB thu, chi ý nghĩa hoạt động đơn vị Ngược lại, cán quản lý coi nhẹ hoạt động kiểm tra, kiểm soát chắn quy chế KSNB thu, chi không vận hành cách có hiệu thành viên đơn vị b Hoàn thiện sách nhân Viện cần xây dựng qui chế tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhằm mục đích nâng cao nhận thức CBVC công tác KSNB thu, chi để tăng cường khả kiểm tra, kiểm soát khoản thu chi Viện cần đưa sách như: - Chế độ đãi ngộ phải cụ thể, công khai hóa quy định nội Viện - Xây dựng môi trường làm việc với sở vật chất đảm bảo., - Lãnh đạo Viện phải phân quyền cho cán quản lý - Hoàn thiện quy định, quy chế nội đơn vị c Tăng cường công tác kiểm tra tự kiểm tra khoản thu, chi đơn vị - Mục đích công tác tự kiểm tra khoản thu, chi là: phát chấn chỉnh kịp thời sai phạm, áp dụng biện pháp xử lý sai phạm theo thẩm quyền Đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá tồn tại, tìm nguyên nhân đưa phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, KSNB thu, chi đơn vị Để thực mục đích hàng năm lãnh đạo Viện phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, KSNB khoản thu, chi từ đầu Cụ thể: - Lập kế hoạch kiểm tra: Trong kế hoạch phải xác định rõ người chịu trách nhiệm kiểm tra khâu công việc, đối tượng kiểm tra, nội dung thời gian kiểm tra Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 - Nội dung kiểm tra: Kiểm tra khoản thu nghiệp, bao gồm: mức thu, tổng số thu, số sử dụng, nguyên tắc phân phối - Báo cáo kết kiểm tra: hoàn thành công việc kiểm tra phải báo cáo công khai kết kiểm tra Quá trình kiểm tra khoản thu, chi có phát sai sót cần phải đề xuất biện pháp để sửa chữa điều chỉnh kịp thời d Hoàn thiện công tác kế hoạch, dự toán kinh phí Công tác kế hoạch khâu quan trọng trình thực công việc Nếu công tác kế hoạch tiến hành cách khoa học nghiêm túc trở thành công cụ kiểm soát hữu hiệu, tạo điều kiện cho việc quản lý thu, chi khâu thực việc đánh giá, toán kinh phí hữu hiệu Để Bộ Y tế phê duyệt kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn Viện dự toán thu, chi Viện lập Chính việc xây dựng thuyết minh dự toán cách chi tiết thuyết phục góp phần không nhỏ vào quy mô nguồn kinh phí NSNN cấp Công tác lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực nội dung sau: - Đánh giá kết thực kế hoạch dự toán thu, chi năm tại: + Kế hoạch giảm mắc, giảm chết, kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch giường bệnh giao, số thực hiện, tỷ lệ so với kế hoạch, công tác quản lý, đạo trình thực kế hoạch, việc thực sách, chế độ + Về công tác dự toán thu: tiêu kế hoạch thu năm giao theo nguồn, đánh giá kết ước thực so với dự toán năm so với kỳ năm trước, yếu tố làm tăng, Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 giảm nguồn thu + Về công tác dự toán chi: tiêu kế hoạch chi năm giao theo nguồn, đánh giá kết ước thực so với dự toán năm, so với kỳ năm trước, yếu tố làm tăng, giảm nguồn chi - Xây dựng kế hoạch thu, dự toán thu, chi năm kế hoạch: + Xây dựng kế hoạch sở số liệu thực năm trước công tác quản lý, đạo trình thực kế hoạch + Về công tác thu: sở ước thực năm số liệu năm kế hoạch để xây dựng kế hoạch thu + Về công tác chi: sở ước thực năm số liệu năm kế hoạch để xây dựng kế hoạch chi bao gồm: chi toán cho cá nhân, chi hàng hóa, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định chi khác - Nêu rõ kiến nghị, đề xuất liên quan đến chế độ, sách, máy, biên chế kiến nghị đề xuất khác e Thành lập phận kiểm toán nội Kiểm toán nội phận thiếu hệ thống kiểm soát nội đơn vị, có chức kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả, tuân thủ pháp luật quy định hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội đơn vị, phát tồn tại, sơ hở, yếu quản lý, bảo vệ tài sản để đưa kiến nghị đề xuất giải pháp cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội Hiện Viện phận kiểm toán nội để kiểm soát thực việc tuân thủ quy định KSNB khoản thu, chi đơn vị Việc tuân thủ quy định nhận thức cán viên chức, hoạt động đánh giá định kỳ cách Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 nghiêm túc hệ thống kiểm soát nội để có điều chỉnh, cải tiến nhằm khắc phục hạn chế hệ thống kiểm soát nội thu, chi Bộ phận kiểm toán nội thực với nội dung cụ thể: Về mô hình tổ chức phận kiểm toán nội bộ: Để hoạt động linh hoạt, không cồng kềnh, thành lập gồm người, có Trưởng phòng kiểm toán nội chịu đạo trực tiếp Lãnh đạo, Phó phòng kiểm toán nội chịu trách nhiệm quản lý, huấn luyện kiểm toán viên nội việc thực thi nhiệm vụ họ đạo trực tiếp Trưởng phòng kiểm toán nội hai kiểm toán viên độc lập thực nhiệm vụ kiểm toán Bộ phận kiểm toán phải tổ chức độc lập với phòng ban, phận khác đơn vị, chịu đạo trực tiếp Giám đốc Bộ phận có quyền kiểm tra, giám sát tất hoạt động phận khác đơn vị, có trách nhiệm phát sai phạm, gian lận xảy phận báo cáo với Lãnh đạo để kịp thời có biện pháp xử lý Về nhiệm vụ phận kiểm toán nội bộ: - Thực việc giám sát, kiểm tra nhiệm vụ công tác hàng năm đơn vị - Kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn NSNN cấp, khoản thu nghiệp, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản công tác tự kiểm tra tài đơn vị Với phận kiểm toán nội làm việc có trách nhiệm hiệu quả, hệ thống kiểm soát nội khoản thu, chi Viện kiểm tra hoàn thiện, điều giúp nâng cao ý thức nhân viên việc tuân thủ quy trình thiết lập làm cho hoạt động kiểm soát đạt kết cao f Cụ thể hóa Quy chế chi tiêu nội đơn vị Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 Quy chế chi tiêu nội phải đầy đủ yêu cụ thể sau: - Về mục đích xây dựng: + Tạo quyền chủ động quản lý chi tiêu cho đơn vị + Sử dụng tài chính, tài sản công mục đích có hiệu +Khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi tăng thu nhập đáng cho người lao động - Về nguyên tắc: + Phù hợp với chủ trương, sách quy định hành Nhà nước + Phù hợp với tình hình thực tế hoạt động đơn vị + Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai - Về nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: + Ngoài việc xây dựng định mức cho khoản mục chi, phải xây dựng quy chế thật cụ thể khoản mục chi, ví dụ như: quy chế việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tài sản , trách nhiệm cụ thể cá nhân hay phận gắn với việc thực quy chế + Đối với nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động đơn vị phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành Thủ trưởng đơn vị phải xây dựng định mức chi cho nhiệm vụ, nội dung công việc cho phù hợp khả nguồn tài đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao + Dự kiến khoản chênh lệch thu lớn chi để dự kiến chi trả thu nhập tăng thêm, xây dựng phương án trả thu nhập tăng thêm Về phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho cá nhân phải xây dựng theo nguyên tắc người có hiệu công tác cao, có đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi hưởng cao Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 ngược lại, xây dựng hệ số trả thu nhập tăng thêm cho CBVC dựa hiệu công tác người 3.2.2 Hoàn thiện thủ tục KSNB khoản thu, chi a Hoàn thiện thủ tục KSNB khoản thu * Đối với nguồn thu từ NSNN Tiến hành kiểm tra, kiểm soát hoạt động chi đơn vị, đối chiếu dự toán để có kế hoạch rút dự toán theo mục chi, chất nguồn kinh phí Từ đưa nhận xét việc chấp hành dự toán NSNN như: thu định mức hay không, thu thiếu hay vượt so với dự toán… * Nguồn thu phí, lệ phí - Thực đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, chế độ việc sử dụng biên lai, chứng từ thu nhằm kiểm soát toàn diện nguồn thu, số thu - Khi thu tiền phải xuất biên lai thu cho người nộp Tách rời việc ghi biên lai thu tiền, thủ quỹ thu tiền sau viết số cho kế toán ghi biên lai - Thủ quỹ phải thường xuyên cập nhật, tổng hợp kết sổ số dư tiền mặt hàng ngày, thu đến đâu kiểm kê nhập quỹ đến đó, khoản thu nộp vào kho bạc nhà nước phải làm thủ tục nộp kịp thời, số dư tiền mặt lớn đơn vị - Tránh tình trạng nhờ giáo viên thu hộ để đảm bảo cho việc lạm dụng, giữ tiền nhập quỹ kịp thời khoản thu phục vụ cho việc ghi chép vào sổ sách kịp thời, đầy đủ số tiền thu ngày Cần đối chiếu danh sách thi, điểm thi với danh sách thu tiền - Bộ phận kế toán không thu hộ để hạn chế gian lận, đảm bảo nguyên tắc “bất kiêm nhiệm” Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 - Việc kiểm kê quỹ tiền mặt đối chiếu với sổ kế toán vào cuối tháng phải thực nghiêm túc - Viện phải mở sổ sách kế toán theo dõi thu, chi quỹ học phí, viện phí nghiêm cấm việc tạm chi để sổ sách kế toán Đơn vị có trách nhiệm nộp số tiền thu học phí, viện phí hàng tháng vào tài khoản tiền gửi phí, lệ phí KBNN, sau kết thúc năm báo cáo toán thu, chi quỹ phí, lệ phí chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo tài theo quy định Việc thu, chi quỹ phí, lệ phí phải tổng hợp chung vào Quyết toán NSNN hàng năm đơn vị Cuối năm thực việc phân tích, so sánh số liệu thực tế với kế hoạch b Hoàn thiện thủ tục KSNB khoản chi KSNB khoản mục chi lương, khoản trích theo lương, phụ cấp lương tiền công KSNB quy trình chi thu nhập tăng thêm KSNB khoản chi toán dịch vụ công cộng Hoàn thiện kiểm soát chi mua thuốc, hóa chất, vật tư Xây dựng định mức tiêu hao thuốc, hóa chất, vật tư 3.2.3 Ứng dụng tin học công tác KCB quản lý Ứng dụng tin học quản lý giúp truy cập thông tin nhanh, hổ trợ công tác chẩn đoán, thống kê nghiên cứu khoa học, giảm thiểu tài liệu lưu trữ hàng năm cho đơn vị, nâng cao chất lượng KCB cách cẩn thận chi tiết, giảm thiểu tối đa phức tạp thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, xác khâu trình quản lý Từ giúp cho Ban lãnh đạo nắm thông tin hoạt động đơn vị có sách định linh hoạt nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát toàn đơn vị Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN Trong hoạt động đơn vị, chức kiểm tra, kiểm soát khoản thu, chi khâu thiếu trình quản lý Kiểm tra, kiểm soát khoản thu, chi nhằm đảm bảo hoạt động đơn vị đạt mục tiêu đề Qua trình nghiên cứu KSNB khoản thu, chi nghiệp Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn luận văn đạt số kết nghiên cứu cụ thể sau: - Luận văn trình bày lý luận kiểm soát nội công tác thu, chi nghiệp đơn vị nghiệp y tế - Luận văn sâu nghiên cứu, phân tích, thực trạng công tác kiểm soát nội khoản thu, chi nghiệp Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn khẳng định mặt làm được, mặt hạn chế, rút nhận xét, đánh giá nguyên nhân hạn chế, đồng thời đánh giá thực trạng KSNB khoản thu chi nghiệp Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn Với nổ lực phấn đấu thân, hy vọng kết nghiên cứu đề tài góp phần hoàn thiện công tác KSNB khoản thu, chi nghiệp Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn góp phần nâng cao chất lượng quản lý, hiệu hoạt động Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn Tuy nhiên, trình nghiên cứu hạn chế thời gian nhận thức thân, luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Tác giả mong nhận tham gia, đóng góp thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 149 ... PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG QUY NHƠN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG... khoản thu, chi góp phần cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đạt mục tiêu hoạch định Nhưng qua khảo sát thực tế kiểm soát nội thu, chi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. .. khoản thu, chi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài KSNB khoản thu, chi Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay