Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh Phát

26 24 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 B GIO DC V O TO I HC NNG PHAN TH SNG HON THIN K TON DOANH THU, CHI PH P NG YấU CU CHUN MC K TON S 15 HP NG XY DNG CễNG TY C PHN XY LP AN THNH PHT Chuyờn ngnh : K toỏn Mó s: 60.34.30 TểM TT LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH Nng - Nm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGễ H TN Phn bin 1: TS ON TH NGC TRAI Phn bin 2: PGS.TS Vế VN NH Lun c bo v ti Hi ng chm Lun tt nghip Thc s Qun tr kinh doanh ti i hc Nng vo ngy 06 thỏng 10 nm 2014 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin - Hc liu, i hc Nng - Th vin trng i hc Kinh t, i hc Nng Footer Page of 149 Header Page of 149 M U Tớnh cp thit ca ti So vi cỏc ngnh sn xut khỏc, XDCB cú nhng c im kinh t k thut c trng, c th hin rt rừ sn phm xõy lp v quỏ trỡnh to sn phm, nờn vic hch toỏn doanh thu v chi phớ ca HXD rt phc Qua tỡm hiu thc t ti Cụng ty c phn xõy lp An Thnh Phỏt cho thy: cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ HXD cha ỏp ng c cỏc yờu cu ca Chun mc k toỏn s 15 Hp ng xõy dng Chớnh vỡ vy, vic dng Chun mc k toỏn Vit Nam s 15 vo vic hch toỏn doanh thu v chi phớ HXD ti Cụng ty c phn xõy lp An Thnh Phỏt l ht sc cn thit v cp bỏch hin Xut phỏt t lý trờn, tỏc gi la chn ti: "Hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ ỏp ng yờu cu Chun mc k toỏn s 15 Hp ng xõy dng ti Cụng ty c phn xõy lp An Thnh Phỏt" lm ti lun thc s Mc tiờu nghiờn cu ca ti - Nghiờn cu thc trng v tỡm nhng mt cũn tn ti v k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng tyc phn xõy lp An Thnh Phỏt so vi chun mc s 15 Cõu hi nghiờn cu - Cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt c thc hin nh th no? - Nhng t cn phi hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt theo yờu cu chun mc k toỏn s 15 l gỡ? - Nhng gii phỏp cn thc hin hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng tyc phn xõy lp An Thnh Phỏt ỏp ng yờu cu chun mc k toỏn s 15? i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu:nhng c bn Chun mc k toỏn s 15 v thc trng k toỏn doanh thu, chi phớ HXD Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt Footer Page of 149 Header Page of 149 - Phm vi nghiờn cu: Nghiờn cu ti mt n v c th l Cụng tyc phn xõy lp An Thnh Phỏt, trung ch yu vo cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ HXD Cụng ty Phng phỏp nghiờn cu ti nghiờn cu chun mc, ch k toỏn v cỏc bn hng dn, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan; thc hin quan sỏt thc t ti Cụng tyc phn xõy lp An Thnh Phỏt; thu thp ti liu; x lớ, phõn tớch s liu c th; tng hp, so sỏnh gia lớ lun v thc t Kt cu ca ti Ngoi phn M u, Kt lun, Lun gm chng: - Chng Nhng c bn v k toỏn doanh thu, chi phớ hp ng xõy dng theo chun mc k toỏn s 15 Hp ng xõy dng - Chng Thc trng k toỏn doanh thu, chi phớ HXD hp ng xõy dng Cụng ty c phn xõy lp An Thnh Phỏt - Chng Gii phỏp hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ỏp ng yờu cu chun mc k toỏn s 15 Hp ng xõy dng Cụng ty c phn xõy lp An Thnh Phỏt Tng quan ti liu thc hin ti, tỏc gi ó tham kho nhng ti liu sau: Chun mc k toỏn s 15 Hp ng xõy dng (ban hnh theo Q165/2002/Q-BTC) ca B Ti chớnh (2002) T tng quan ti liu m tỏc gi ó tham kho, lun "Hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ ỏp ng yờu cu Chun mc k toỏn s 15 Hp ng xõy dng ti Cụng ty c phn xõy lp An Thnh Phỏt"ó phỏt trin cỏc nghiờn cu trờn, ng thi kt hp vi thc trng k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt a cỏc gii phỏp hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ ti Cụng ty theo yờu cu ca Chun mc k toỏn s 15 v: phng phỏp ghi nhn doanh thu HXD, xỏc nh doanh thu, chi phớ tng ng vi phn cụng vic hon thnh, trỡnh by cỏc thụng tin cú liờn quan n HXD trờn Bỏo cỏo ti chớnh Footer Page of 149 Header Page of 149 CHNG NHNG VN C BN V K TON DOANH THU, CHI PH HP NG XY DNG THEO CHUN MC K TON S 15 HP NG XY DNG 1.1 C IM HOT NG XY LP NH HNG N CễNG TC K TON Th nht:Sn phm XDCB l sn phm mang tớnh n chic, riờng l Th hai:Sn phm XDCB thng cú giỏ tr ln v thi gian thi cụng cụng trỡnh tng i di Th ba:Sn phm XDCB cú thi gian s dng lõu di Th t:Sn phm XDCB c s dng ti ch gn lin vi a im xõy dng, ni sn xut chớnh l ni tiờu th sn phm Th nm:Sn phm XDCB c tiờu th theo giỏ d toỏn hoc giỏ tha thun vi ch u t t trc (giỏ d thu) Th sỏu: Sn phm XDCB thng c t chc sn xut ngoi tri, chu tỏc ng trc tip ca cỏc yu t mụi trng, khớ hu, thi tit 1.2 HP NG XY DNG TRONG DOANH NGHIP XY LP 1.2.1 Khỏi nim Hp ng xõy dng Theo Chun mc k toỏn Vit Nam s 15:Hp ng xõy dng l hp ng bng bn v vic xõy dng mt ti snhoc mt t hp cỏc ti sn cú liờn quan cht ch hay ph thuc ln vmt thit k, cụng ngh, chc nng hoc cỏc mc ớch s dng c bn ca chỳng 1.2.2 Phõn loi Hp ng xõy dng a Phõn loi Hp ng xõy dng theo cỏch thc xỏc nh giỏ tr ca hp ng - HXD vi giỏ c nh - HXD vi chi phớ ph thờm b Phõn loi Hp ng xõy dng cn c vo phng thc toỏn - HXD quy nh nh thu c toỏn theo tin k hoch Footer Page of 149 Header Page of 149 - HXD quy nh nh thu c toỏn theo giỏ tr lng thc hin c Phõn loi Hp ng xõy dng cn c vo phng thc cú c hp ng - HXD cú c u thu - HXD ch nh thu 1.3 K TON DOANH THU HP NG XY DNG THEO CHUN MC K TON S 15 1.3.1 Ni dung doanh thu hp ng xõy dng - Doanh thu ban u c ghi hp ng (chớnh l giỏ d toỏn ban u ca hp ng c quy nh HXD ó ký kt); v - Cỏc khon tng, gim thc hin hp ng, cỏc khon tin thng v cỏc khon toỏn khỏc nu cỏc khon ny cú kh nng lm thay i doanh thu v cú th xỏc nh c mt cỏch ỏng tin cy 1.3.2 Ghi nhn doanh thu hp ng xõy dng a Trng hp Hp ng xõy dng quy nh nh thu toỏn theo tin k hoch Trong trng hp ny, kt qu thc hin hp ng xõy dng c c tớnh mt cỏch ỏng tin cy, thỡ doanh thu liờn quan n hp ng c ghi nhn tng ng vi phn cụng vic ó hon thnh nh thu t xỏc nh vo ngy lp bỏo cỏo ti chớnh m khụng ph thuc vo húa n toỏn theo tin k hoch ó lp hay cha v s tin ghi trờn húa n l bao nhiờu b Trng hp Hp ng xõy dng quy nh nh thu toỏn theo giỏ tr lng thc hin Trong trng hp ny, kt qu thc hin hp ng xõy dng c xỏc nh mt cỏch ỏng tin cy v c khỏch hng xỏc nhn, thỡ doanh thu liờn quan n hp ng c ghi nhn tng ng vi phn cụng vic ó hon thnh c khỏch hng xỏc nhn k c phn ỏnh trờn húa n ó lp Footer Page of 149 Header Page of 149 1.3.3 K toỏn doanh thu hp ng xõy dng a Trng hp Hp ng xõy dng quy nh nh thu toỏn theo tin k hoch Khi hp ng xõy dng quy nh nh thu c toỏn theo tin k hoch v kt qu hp ng xõy dng c c tớnh mt cỏch ỏng tin cy, k toỏn cn c vo chng t phn nh doanh thu tng ng vi phn cụng vic ó hon thnh nh thu t xỏc nh (khụng phi hoỏ n), ghi: N TK 337 Cú TK 511 b Trng hp Hp ng xõy dng quy nh nh thu toỏn theo giỏ tr lng thc hin Khi kt qu thc hin hp ng xõy dng c xỏc nh mt cỏch ỏng tin cy v c khỏch hng xỏc nhn, k toỏn lp hoỏ n giỏ tr gia tng trờn c s phn cụng vic ó hon thnh, cn c vo hoỏ n, ghi: N TK 111, 112, 131 Cú TK 511 - Doanh thu bỏn hng Cú TK 333 (3331) - Thu GTGT phi np 1.4 K TON CHI PH HP NG XY DNG THEO CHUN MC K TON S 15 1.4.1 Ni dung chi phớ hp ng xõy dng - Chi phớ liờn quan trc tip n tng HXD - Chi phớ chung liờn quan n hot ng ca cỏc hp ng v cú th phõn b cho tng hp ng c th: Chi phớ chung liờn quan n hot ng ca cỏc hp ng v cú th phõn b cho tng hp ng cng bao gm chi phớ i vay nu tha cỏc iu kin chi phớ i vay c húa theo quy nh Chun mc "Chi phớ i vay" - Cỏc chi phớ khỏc cú th thu li t khỏch hng theo cỏc iu khon ca hp ng, nh: chi phớ gii phúng mt bng, chi phớ trin khai m khỏch hng phi tr li cho nh thu ó c quy nh hp ng Footer Page of 149 Header Page of 149 1.4.2 Ghi nhn chi phớ Hp ng xõy dng a Trng hp Hp ng xõy dng quy nh nh thu toỏn theo tin k hoch Trong trng hp ny, kt qu thc hin hp ng xõy dng c c tớnh mt cỏch ỏng tin cy, thỡ chi phớ liờn quan n hp ng c ghi nhn tng ng vi phn cụng vic ó hon thnh nh thu t xỏc nh vo ngy lp bỏo cỏo ti chớnh m khụng ph thuc vo húa n toỏn theo tin k hoch ó lp hay cha v s tin ghi trờn húa n l bao nhiờu b Trng hp HXD quy nh nh thu toỏn theo giỏ tr lng thc hin Trong trng hp ny, kt qu thc hin HXD c xỏc nh mt cỏch ỏng tin cy v c khỏch hng xỏc nhn, thỡ chi phớ liờn quan n hp ng c ghi nhn tng ng vi phn cụng vic ó hon thnh c khỏch hng xỏc nhn k, c phn ỏnh trờn húa n ó lp 1.4.3 K toỏn chi phớ hp ng xõy dng a hng phỏp hp chi phớ cho cỏc Hp ng xõy dng a1 hng phỏp hp chi phớ trc tip Phng phỏp ny c ỏp dng i vi chi phớ sn xut cú quan h trc tip vi tng i tng hp chi phớ riờng bit, theo ú cỏc chi phớ phỏt sinh liờn quan n i tng no thỡ cú th hp chi phớ trc tip cho i tng ú a2 hng phỏp hp v phõn b chi phớ giỏn tip Phng phỏp ny c ỏp dng vi cỏc chi phớ giỏn tip cú liờn quan n nhiu i tng khỏc m k toỏn khụng th hp riờng r tng i tng mt cỏch trc tip c b K toỏn hp chi phớ Hp ng xõy dng b1 K toỏn hp chi phớ nguyờn vt liu trc tip K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip s dng TK621 - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip b2 K toỏn hp chi phớ nhõn cụng trc tip Footer Page of 149 Header Page of 149 K toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip s dng TK622 - Chi phớ nhõn cụng trc tip b3 toỏn hp chi phớ s d ng ỏy thi c ng K toỏn chi phớ mỏy thi cụng s dng TK623 - Chi phớ s dng mỏy thi cụng b4 K toỏn hp chi phớ sn xut chung K toỏn chi phớ sn xut chung s dng TK627 - Chi phớ sn xut chung c toỏn tng hp chi phớ x y lp K toỏn tng hp chi phớ xõy lp s dng TK154 - Chi phớ sn xut kinh doanh d dang Ti khon ny tng hp ton b chi phớ sn xut kỡ, bao gm c chi phớ nh thu ph thc hin c kỡ Vic tng hp chi phớ sn xut xõy lp thng c tin hnh vo cui kỡ, hoc cú cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, giai on cụng vic hon thnh, bn giao d ỏnh giỏ sn phm d dang doanh nghip xõy lp d1 hng phỏp ỏnh giỏ sn phm d dang theo chi phớ d toỏn Chi phớ thc t ca lng xõy = lp d dang cui kỡ Footer Page of 149 Chi phớ thc t ca lng xõy lp d dang u kỡ + Chi phớ ca lng xõy lp + hon thnh kỡ theo d toỏn Chi phớ thc t ca lng xõy lp phỏt sinh kỡ Chi phớ ca lng xõy lp d dang cui kỡ theo d toỏn Chi phớ ca lng xõy lp d x dang cui kỡ theo d toỏn Header Page 10 of 149 Trong ú: Chi phớ ca lng xõy lp hon thnh kỡ Khi lng xõy lp = Chi phớ ca d dang cui kỡ x hon thnh theo d toỏn lng xõy lp n lp theo d toỏn d toỏn n Khi lng xõy = giỏ x d dang giỏ d toỏn T l x hon thnh (%) d2 hng phỏp ỏnh giỏ sn phm lm d theo t l hon thnh tng ng Chi phớ Chi phớ thc t Chi phớ thc t Giỏ tr d thc t ca lng ca xõy lp d dang lng xõy lp = d dang cui kỡ u kỡ + ca lng túan ca xõy lp thc lng xõy lp hin kỡ Tng giỏ tr d toỏn ca cỏc giai on xõy dng theo mc hon thnh x d dang cui kỡ tớnh theo mc hon thnh e Giỏ thnh (giỏ vn) sn phm xõy lp Nu vo cui kỡ k toỏn m cụng vic cha hon thnh hoc doanh thu cha c ghi nhn thỡ ton b chi phớ sn xut liờn quan n HXD l sn phm d dang ca hp ng ú Khi cụng vic hon thnh thỡ ton b chi phớ sn xut liờn quan n hp ng ú chớnh l giỏ thnh sn phm xõy lp Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 1.5.3 i vi Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh - Phng phỏp xỏc nh doanh thu k v phng phỏp xỏc nh phn cụng vic ó hon thnh ca HXD - Doanh thu ca HXD c ghi nhn k bỏo cỏo - Tng doanh thu ly k ca HXD c ghi nhn cho ti thi im bỏo cỏo KT LUN CHNG Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 CHNG THC TRNG K TON DOANH THU, CHI PH HP NG XY DNG CễNG TY C PHN XY LP AN THNH PHT 2.1 GII THIU KHI QUT V CễNG TY C PHN XY LP AN THNH PHT 2.1.1 Thụng tin chung v Cụng ty C phn Xõy lp An Thnh Phỏt Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt c thnh lp theo Ngh quyt s 01/NQ-HQT/ATP, c thụng qua i hi ng c ụng sỏng lp Cụng ty ngy 15/11/2004 Tờn Cụng ty: CễNG TY C PHN XY LP AN THNH PHT Tờn giao dch: AN THINH PHAT CONSTRUCTION CORPORATION Tr s chớnh: 126/30 Nguyn Duy Hiu Q Sn Tr Tp. Nng in thoi: 0511 3945255 Fax: 0511 3945181 Website : www.atpdn.com Email: anthinhphatco@vnn.vn ; info@atpdn.com KKD v ng ký thu s: 0400475985 S K hoch v u t thnh ph Nng cp ngy 15/10/2009 (thay i ln 5), ng ký ln u ngy: 18/11/2004 Ti khon: 0781001330006 ti Ngõn hng ABBANK - Chi nhỏnh Nng Vn iu l: 15.000.000.000 ng(mi lm t ng.) Chc nng ca Cụng ty l xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, cụng trỡnh k thut h tng, san lp mt bng, cỏc cụng trỡnh cu ng b, kờnh mng, ờ, kố, trm bm, thu li thu in Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 2.1.2 C cu t chc qun lớ ca Cụng ty C phn Xõy lp An Thnh Phỏt Công ty cổ phần xây lắp an thịnh phát - An thinh phat construction corporation 126/30 Nguyễn Duy Hiệu - Đà Nẵng Tel: 0511 3945254/ 3945255 Fax: 0511 3945181website:atpdn.com Hội đồng quản trị PHó TổNG GIáM ĐốcPt kỹ thuật Ban kiểm soát Phó TổNG GIáM ĐốCTh-ờng trực TổNG GIáM ĐốC PHòNG pHòNG TàI CHíNH - Kế TOáN kế hoạch-kỹ thuật pHòNG Tổ CHứC-HàNh CHíNH Tcktoán đội đội đội đội Tt t- vấn tRung tâm tRung tâm Xl số Xl số Cơ điện Mộc - ttnt T.kế - g.sát t.mại d.vụ dc địa ốc - xanh Ghi chú: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức S t chc qun lý ca Cụng ty Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 2.1.3 T chc k toỏn Cụng ty C phn Xõy lp An Thnh Phỏt a S t chc b mỏy k toỏn K toỏn trng K toỏn tng hp K toỏn toỏn K toỏn NH Th qu K toỏn i Ghi chỳ: : Quan h trc tuyn : Quan h chc nng S t chc b mỏy k toỏn b Hỡnh thc k toỏn Cụng ty ỏp dnghỡnh thc chng t ghi s trờn mỏy vi tớnh theo phn mm k toỏn Finance Cidt 2.2 THC TRNG K TON DOANH THU, CHI PH HP NG XY DNG CễNG TY C PHN XY LP AN THNH PHT 2.2.1 Thc trng v Hp ng xõy dng Cụng ty Trờn thc t, Cụng ty c phn xõy lp An Thnh Phỏt cú c hp ng xõy dng thụng qua c hỡnh thc: u thu v ch nh thu - i vi HXD cú c u thu, d toỏn h s thu c ch u t duyt Cụng ty lp trờn c s nh mc thit k k thut v n giỏ xõy dng c bn Nh nc quy nh cho tng khu vc - i vi HXD cú c ch nh thu, giỏ d toỏn gúi thu c duyt c ch u t xỏc nh trc trờn c s thit k k thut v n giỏ XDCB Nh nc quy nh cho tng khu vc Sau ú ch u t s tin hnh tha thun vi nh thu c ch nh mc giỏ ghi hp ng v khụng vt quỏ d toỏn gúi thu 2.2.2 Thc trng k toỏn doanh thu hp ng xõy dng Cụng ty a Ni dung doanh thu hp ng xõy dng Cụng ty Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 + S tin Cụng ty thu c t lng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh hon thnh c nghim thu ghi trờn H s toỏn c ch u t chp nhn toỏn + S tin Cụng ty thu c t vic b sung, iu chnh lng thc hin so vi hp ng (trong hp ng cú quy nh v c ch u t chp nhn toỏn) + S tin Cụng ty thu c Nh nc thay i giỏ nguyờn vt liu, thay i cỏc ch , chớnh sỏch nh hng trc tip ti vic thc hin hp ng b K toỏn ghi nhn doanh thu hp ng xõy dng Cụng ty i vi nhng HXD cú quy mụ ln, thi gian thi cụng kộo di qua nhiu kỡ k toỏn thỡ Cụng ty xỏc nh cỏc im dng k thut cú lng xõy lp hon thnh, sau ú Cụng ty v Ch u t tin hnh nghim thu phn cụng vic hon thnh i vi nhng HXD cú giỏ tr thp, thi gian thi cụng ngn (t n kỡ k toỏn nm), Ch u t yờu cu ch nghim thu ln cụng trỡnh hon thnh thỡ cụng trỡnh hon thnh v bn giao, Cụng ty mi tin hnh cỏc th tc nghim thu cụng trỡnh, lp H s toỏn v xut Húa n ln cho tng giỏ tr hp ng V hch toỏn doanh thu k, Cụng ty m cỏc s chi tit doanh thu theo dừi chi tit cho tng HXD 2.2.3 Thc trng k toỏn chi phớ hp ng xõy dng Cụng ty a K toỏn hp chi phớ hp ng xõy dng Cụng ty a1 Chi phớ nguyờn vt liu trc tip Nguyờn vt liu thng c mua v theo dừi nhp ti kho ca mi cụng trỡnh Chi phớ nguyờn vt liu trc tip c hp, phn ỏnh v theo dừi theo tng HXD hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip, Cụng ty m cỏc S chi tit TK621 - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip theo dừi cho tng HXD a2 Chi phớ nhõn cụng trc tip Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 C s hch toỏn l Bng toỏn lng hng thỏng, trng hp khoỏn nhõn cụng thỡ chng t l: Hp ng giao khoỏn nhõn cụng, Biờn bn nghim thu lng thc hin hch toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip, Cụng ty m cỏc S chi tit TK622 - Chi phớ nhõn cụng trc tip theo dừi cho tng HXD a3 Chi phớ sn xut chung Chi phớ sn xut chung bao gm lng v cỏc khon trớch theo lng ca nhõn viờn qun lớ cụng trng, chi phớ dng c sn xut ti cụng trỡnh, chi phớ khu hao TSC, chi phớ dch v mua ngoi, chi phớ khỏc bng tin hch toỏn chi phớ sn xut chung, Cụng ty m cỏc S chi tit TK627 - Chi phớ sn xut chung theo dừi cho tng HXD Cụng ty khụng hch toỏn riờng khon mc chi phớ s dng mỏy thi cụng i vi nhng cụng vic cn s dng mỏy thi cụng thỡ Cụng ty thuờ ngoi trn gúi, chng hn nh khõu trn bờ tụng cụng trỡnh thỡ cụng ty mua bờ tụng thng phm, nh cung cp chu trỏch nhim trn v (bng mỏy) trn gúi cho Cụng ty, da vo Húa n GTGT ca nh cung cp, Cụng ty hch toỏn ton b chi phớ ny vo chi phớ nguyờn vt liu trc tip Hin Cụng ty khụng tin hnh trớch trc chi phớ bo hnh cho cỏc cụng trỡnh Khi chi phớ bo hnh thc t phỏt sinh, cụng trỡnh ó hon thnh, bn giao nờn k toỏn hch toỏn vo chi phớ qun lớ doanh nghip Mc dự Ch u t cú tm ng nhiu t cho Cụng ty thi cụng cụng trỡnh, nhng Cụng ty cũn phi vay ngõn hng thc hin cỏc hp ng Chi phớ lói vay i vi cỏc khon vay ny Cụng ty hch toỏn ton b vo chi phớ ti chớnh b Xỏc nh chi phớ cho phn cụng vic hon thnh (giỏ hng bỏn) ca Hp ng xõy dng Cụng ty Cụng ty thc hin xỏc nh v ghi nhn giỏ hng bỏn ca cỏc HXD ghi nhn doanh thu HXD Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 Cụng ty xỏc nh chi phớ cho phn cụng vic hon thnh t 80% n 90% doanh thu c ghi nhn, t l ny Cụng ty t t tớnh toỏn giỏ hng bỏn ghi nhn kỡ nhm m bo mt mc li nhun mong mun ca Cụng ty Sau xỏc nh chi phớ cho phn cụng vic hon thnh, Cụng ty xỏc nh giỏ tr d dang ca HXD theo cụng thc: Chi phớ sn xut kinh doanh d dang cui kỡ ca HXD = Chi phớ sn xut kinh doanh d dang u kỡ ca HXD Tng chi phớ thc t + ca HXD phỏt sinh kỡ Chi phớ cho phn cụng vic hon thnh kỡ ó c xỏc nh 2.2.3 Thc trng trỡnh by cỏc thụng tin cú liờn quan n Hp ng xõy dng trờn Bỏo cỏo ti chớnh Cụng ty a Bng c n i k toỏn Cụng ty ó trỡnh by s tin cũn phi thu ca khỏch hng, s tin cũn phi tr cho khỏch hng Chng hn: - S tin khon mc phi thu ca khỏch hng phn Ti sn l s tin m cỏc Ch u t ca cỏc cụng trỡnh cha toỏn cho phn cụng vic hon thnh theo cỏc Húa n m Cụng ty ó xut nm - S tin khon mc ngi mua tr tin trc phn Ngun l s tin m Cụng ty ó nhn c Ch u t tm ng i vi phn cụng vic cha hon thnh b Bỏo cỏo kt qu kinh doanh - Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v ca Cụng ty ch cú Doanh thu HXD, Cụng ty ó trỡnh by s liu ny theo tng doanh thu ca cỏc HXD ó c ghi nhn kỡ bỏo cỏo - Giỏ hng bỏn c trỡnh by theo tng chi phớ cho phn cụng vic hon thnh kỡ ca cỏc HXD Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 c Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh ó thuyt minh tng i y s liu ca cỏc ch tiờu trờn Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh v Bng cõn i k toỏn 2.2.4 ỏnh giỏ cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ hp ng xõy dng Cụng ty a u im - Cụng ty ký HXD di hỡnh thc toỏn theo lng thc hin, xỏc nh phn cụng vic hon thnh theo phng phỏp ỏnh giỏ lng cụng vic hon thnh Theo nhng ni dung ny thỡ doanh thu HXD c ghi nhn chớnh xỏc, khụng mang tớnh ch quan lng hon thnh ó c Ch u t xỏc nhn v chp nhn toỏn - Khi phn cụng vic hon thnh c nghim thu, Cụng ty lp H s toỏn chuyn cho Ch u t xỏc nhn, sau ú xut Húa n yờu cu Ch u t toỏn v ghi nhn doanh thu HXD Trỡnh t th tc ny l ỳng n vi chun mc, ch k toỏn hin hnh - Cn c ghi nhn doanh thu HXD l H s toỏn cú xỏc nhn ca Ch u t v Húa n, õy l cn c hp lý v hp phỏp - Cụng ty ó phn ỏnh, theo dừi chi phớ HXD theo tng hp ng nờn rt thun tin vic xỏc nh giỏ v kim soỏt theo tng Hp ng - Cụng ty thc hin xỏc nh doanh thu, giỏ theo tng Hp ng giỳp d dng vic ỏnh giỏ hiu qu ca tng HXD b Nhc im - Mt s trng hp Cụng ty ch ghi nhn doanh thu cụng trỡnh ca HXD hon thnh, bn giao Trong trng hp ny, vi nhng HXD c thc hin kộo di qua nhiu nm thỡ doanh thu ca kỡ ny nhng li c ghi nhn vo kỡ sau, ú khụng phn ỏnh chớnh xỏc doanh thu HXD kỡ bỏo cỏo - Vic xỏc nh ni dung chi phớ ca HXD Cụng ty cũn cha y , cú nhng khon chi phớ theo quy nh c tớnh vo chi phớ HXD Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 nhng k toỏn li khụng tớnh vo nh: chi phớ lói vay iu kin húa, chi phớ bo hnh cụng trỡnh - Vic xỏc nh chi phớ ca phn cụng vic hon thnh k Cụng ty hin l ch quan theo mc ớch li nhun ca nh qun lớ, cha ỏp dng mt phng phỏp c th no - Bỏo cỏo ti chớnh hin ca Cụng ty cha trỡnh by cỏc thụng tin sau: phng phỏp xỏc nh doanh thu ghi nhn kỡ, phng phỏp xỏc nh phn cụng vic ó hon thnh ca hp ng, tng doanh thu ly k ca HXD c ghi nhn cho ti thi im bỏo cỏo KT LUN CHNG Qua nghiờn cu thc trng ti Cụng ty, Lun ó ch nhng u im, hn ch v k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty õy l c s tỏc gi a mt s gii phỏp hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty chng Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 CHNG GII PHP HON THIN K TON DOANH THU, CHI PH P NG YấU CU CHUN MC K TON VIT NAM S 15 HP NG XY DNG CễNG TY C PHN XY LPAN THNH PHT 3.1 HON THIN V THI IM GHI NHN DOANH THU HP NG XY DNG Theo tỏc gi, i vi tt c cỏc HXD cú thi gian thc hin kộo di trờn nm, Cụng ty cn xỏc nh im dng k thut cho tng giai on thi cụng, tin hnh th tc v thc hin nghim thu phn cụng vic hon thnh Da trờn Biờn bn nghim thu gia Cụng ty v Ch u t, H s toỏn cú xỏc nhn ca Ch u t v Húa n, k toỏn phi ghi nhn doanh thu cho phn cụng vic hon thnh i vi nhng HXD cú thi gian thc hin vũng mt kỡ k toỏn nm nh HXD Khoa dinh dng Bnh vin Ng Hnh Sn thỡ khụng cn nghim thu ghi nhn doanh thu cho tng phn m thc hin nghim thu cụng trỡnh hon thnh Lỳc ny cng da vo Biờn bn nghim thu gia Cụng ty v Ch u t, H s toỏn cú xỏc nhn ca Ch u t v Húa n, k toỏn ghi nhn doanh thu ca HXD 3.2 HON THIN VIC XC NH PHN CễNG VIC HON THNH V GI TR DOANH THU HP NG XY DNG GHI NHN TRONG Kè xỏc nh phn cụng vic hon thnh mt cỏch hp lớ v ỳng n thỡ Cụng ty nờn s dng phng phỏp t l % gia chi phớ phỏt sinh ca phn cụng vic ó hon thnh ti mt thi im so vi tng chi phớ d toỏn ca HXD 3.3 HON THIN VIC TRCH TRC V GHI NHN CHI PH BO HNH CễNG TRèNH Hin nay, Cụng ty khụng tin hnh trớch trc chi phớ bo hnh cho cỏc cụng trỡnh ca HXD ó thc hin, ch chi phớ ny thc t phỏt sinh thỡ hch toỏn vo khon mc chi phớ qun lớ doanh nghip kỡ Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 khc phc sai sút ny, k toỏn Cụng ty cn phi tin hnh trớch trc chi phớ bo hnh cụng trỡnh vo chi phớ cụng trỡnh ca HXD cụng trỡnh hon thnh hoc vo cui kỡ k toỏn Tỏc gi trớch lp chi phớ bo hnh cụng trỡnh cho cỏc HXD ca Cụng ty vo cui kỡ k toỏn nm v tớnh theo doanh thu ca HXD c ghi nhn nm 3.4 HON THIN VIC XC NH V GHI NHN CHI PH I VAY C VN HểA Hin nay, cỏc khon vay ca Cụng ty ch yu tr n cho nh cung cp, toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip Chi phớ i vay ca cỏc khon vay ny iu kin húa, bi vỡ trờn Bng kờ rỳt vay cho mi ln vay u phn ỏnh mc ớch vay v i tng th hng chi tit cho tng cụng trỡnh Theo Chun mc k toỏn s 15, 16 thỡ chi phớ lói vay cỏc trng hp ny c ghi nhn l chi phớ HXD.C th: chi phớ i vay c húa chớnh bng chi phớ i vay phỏt sinh thi gian thc hin HXD, chi phi i vay phỏt sinh sau cụng trỡnh ca HXD hon thnh bn giao khụng c húa v ghi nhn l chi phớ ti chớnh kỡ 3.5 HON THIN VIC XC NH CHI PH CHO PHN CễNG VIC HON THNH TRONG K (GI VN HNG BN) CA HP NG XY DNG i vi cỏc HXD nghim thu tng phn cú lng xõy lp hon thnh, xỏc nh ỳng n chi phớ cho phn cụng vic hon thnh k ca HXD, Cụng ty cn tớnh toỏn c chi phớ thc t ca lng xõy lp d dang cui kỡ theo Phng phỏp ỏnh giỏ sn phm d dang theo chi phớ d toỏn T chi phớ thc t ca lng xõy lp d dang cui kỡ, ta xỏc nh c chi phớ cho phn cụng vic hon thnh ca HXD (giỏ vn) theo cụng thc: Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 Chi phớ cho Chi phớ thc Chi phớ thc Chi phớ thc t phn cụng vic t ca t ca ca hon thnh = lng xõy lp + - lng xõy lp lng xõy lp k ca d dang u d dang cui phỏt kỡ HXD kỡ kỡ i vi nhng HXD cú thi gian thc hin vũng mt kỡ k toỏn nm thỡ chi phớ cho phn cụng vic hon thnh k ca HXD chớnh l ton b chi phớ thc t phỏt sinh ca HXD ú 3.6 HON THIN VIC TRèNH BY CC THễNG TIN Cể LIấN QUAN N HP NG XY DNG TRấN BO CO TI CHNH i vi Bng cõn i k toỏn v Bỏo cỏo lu chuyn tin t, Cụng ty ó trỡnh by tng i y cỏc ch tiờu v phự hp vi yờu cu ca Chun mc k toỏn s 15, tỏc gi ch a gii phỏp hon thin cho Bỏo cỏo kt qu kinh doanh v Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh nh sau: 3.6.1 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh - Cụng ty cn trỡnh by rừ: s liu ca ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v chớnh l giỏ tr Doanh thu ca Hp ng xõy dng, bi vỡ ti Cụng ty ch phỏt sinh Doanh thu ca HXD 3.6.2 Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh - B sung Phng phỏp xỏc nh phn cụng vic hon thnh ca HXD v Phng phỏp xỏc nh doanh thu ghi nhn kỡ vo mc II Chớnh sỏch k toỏn ỏp dng Cụng ty: + Phng phỏp xỏc nh phn cụng vic hon thnh ca HXD: Xỏc nh phn cụng vic hon thnh theo t l phn trm (%) gia chi phớ ó phỏt sinh ca phn cụng vic ó hon thnh ti mt thi im so vi tng chi phớ d toỏn ca hp ng + Phng phỏp xỏc nh doanh thu ghi nhn kỡ: Do tt c cỏc HXD ca cụng ty c kớ kt theo hỡnh thc toỏn theo lng thc hin nờn doanh thu cng c ghi nhn theo lng thc hin Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 - Theo yờu cu ca Chun mc k toỏn s 15 thỡ Cụng ty phi trỡnh by Tng doanh thu lu k ca HXD c ghi nhn cho ti thi im bỏo cỏo KT LUN CHNG Trờn c s ch nhng mt tn ti v k toỏn doanh thu, chi phớ HXD Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt, chng ny, tỏc gi trỡnh by cỏc gii phỏp hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ ỏp ng yờu cu Chun mc k toỏn s 15 HXD ti Cụng ty nh: - Hon thin vic xỏc nh phn cụng vic hon thnh v giỏ tr doanh thu HXD c ghi nhn, ng thi hon thin thi im ghi nhn doanh thu HXD - Hon thin k toỏn chi phớ bo hnh cụng trỡnh v k toỏn chi phớ lói vay c húa - Hon thin vic xỏc nh chi phớ cho phn cụng vic hon thnh (giỏ hng bỏn) kỡ ca HXD - Hon thin vic trỡnh by cỏc thụng tin cú liờn quan n HXD trờn BCTC Vi nhng gii phỏp ó trỡnh by, tỏc gi hi vng s gúp phn hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ HXD Cụng ty ỏp ng yờu cu Chun mc k toỏn s 15 Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 KT LUN CHUNG Trong iu kin nn kinh t th trng, cỏc doanh nghip núi chung, doanh nghip xõy lp núi riờng ang ng trc nhng c hi v thỏch thc khụng nh Vi vic dng Chun mc k toỏn s 15, cỏc doanh nghip xõy lp s hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti n v mỡnh v hn na, nú s giỳp cỏc doanh nghip cú iu kin tip cn cỏc thụng l, chun mc k toỏn quc t, nhm tng bc ỏp ng yờu cu thong tin k toỏn tin tỡnh hi nhp kinh t Qua nghiờn cu lớ lun v thc t kho sỏt ti Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt, tỏc gi ó hon thnh lun vi ti: Hon thin k toỏn doanh thu, chi phớ ỏp ng yờu cu Chun mc k toỏn s 15Hp ng xõy dng Cụng ty C phn xõy lp An Thnh hỏt Vi s c gng ca bn thõn nghiờn cu lớ lun cng nh i sõu tỡm hiu thc t, cựng vi s hng dn, giỳp nhit tỡnh ca Ging viờn hng dn PGS.TS Ngụ H Tn, lun ó thc hin c nhng ni dung sau: Th nht: H thng húa mt s c bn v k toỏn doanh thu, chi phớ HXD theo Chun mc k toỏn s 15 õy l c s lớ lun quan trng nghiờn cu v trin khai thc t Th hai: Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng k toỏn doanh thu, chi phớ HXD, t ú nờu nhng u im, hn ch k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt Th ba: Trờn c s nghiờn cu lớ lun kt hp vi tỡm hiu thc t v k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt, Lun ó a cỏc gii phỏp hon thin cụng tỏc ny Kt qu nghiờn cu cú th ỏp dng nhm hon thin hn k toỏn doanh thu, chi phớ HXD khụng ch Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt m cũn cú th tham kho, dng cho cỏc doanh nghip xõy lp núi chung Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, mc dự ó cú nhiu c gng, nhng gii hn v thi gian v kh nng nghiờn cu nờn Lun khụng trỏnh khim khuyt, tỏc gi mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy cụ giỏo cú kin thc ton din hn v ti v v k toỏn núi chung Footer Page 26 of 149 ... hch toỏn doanh thu k, Cụng ty m cỏc s chi tit doanh thu theo dừi chi tit cho tng HXD 2.2.3 Thc trng k toỏn chi phớ hp ng xõy dng Cụng ty a K toỏn hp chi phớ hp ng xõy dng Cụng ty a1 Chi phớ... Cụng ty xỏc nh giỏ tr d dang ca HXD theo cụng thc: Chi phớ sn xut kinh doanh d dang cui kỡ ca HXD = Chi phớ sn xut kinh doanh d dang u kỡ ca HXD Tng chi phớ thc t + ca HXD phỏt sinh kỡ Chi phớ... ch k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt Th ba: Trờn c s nghiờn cu lớ lun kt hp vi tỡm hiu thc t v k toỏn doanh thu, chi phớ HXD ti Cụng ty C phn xõy lp An Thnh Phỏt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh Phát, Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh Phát, Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh Phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay