Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ NGỌC TRINH HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: TS Phạm Tiến Hưng Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam gia nhập WTO, có nghĩa nước ta hoàn toàn tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa Điều đem lại cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội để mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường mới, đồng thời doanh nghiệp đứng trước thách thức cạnh tranh vô khốc liệt Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất xác, hợp lý tính đúng, tính đủ giá thành công trình xây lắp có ý nghĩa lớn công tác quản lý chi phí, giá thành, việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ chi phí phát sinh doanh nghiệp Hệ thống kế toán chi phí công ty chưa cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời tin cậy cho việc định kinh doanh nhà quản trị Điều cho thấy, công ty An Ngãi cần phải hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm để phục vụ cho việc quản trị chi phí công ty nhằm giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ tạo đứng vững vàng thị trường Xuất phát từ nhận thức mang tính khách quan lý luận thực tiễn, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí công ty cổ phần khí xây lắp An Ngãi” Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần khí xây lắp An Ngãi - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Footer Page of 149 Header Page of 149 công ty cổ phần khí xây lắp An Ngãi năm 2012 góc độ cung cấp thông tin chi phí sản xuất giá thành cho quản trị nội Minh hoạ hai công trình thuỷ lợi Nghĩa Hành chi cục thuế Ba Tơ Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty, rút ưu nhược điểm công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty việc cung cấp thông tin cho quản trị chi phí - Đưa giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty nhằm phục vụ cho quản trị chi phí Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp mô tả, giải thích suy luận logic Dựa vào khảo sát thực tế trường hợp, số liệu thu thập trực tiếp Công ty nghiên cứu, sau phân tích, đánh giá Phương pháp suy luận logic vận dụng để đưa ý kiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu tổng quan tài liệu nghiên cứu luận văn có kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gắn với yêu cầu quản trị chi phí công ty cổ phần khí xây lắp An Ngãi Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí cổ phần khí xây lắp An Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Quản trị chi phí sản xuất yêu cầu thông tin chi phí sản xuất phục vụ quản trị chi phí sản xuất Chi phí mối quan tâm hàng đầu nhà quản trị lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí chi ra, chi phí xem tiêu chí để đánh giá hiệu quản lý Quản trị chi phí tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng việc sử dụng nguồn vốn chi phí, từ đưa định ngắn hạn dài hạn công ty Quản trị chi phí doanh nghiệp bao gồm bốn chức năng: Lập kế hoạch chi phí; Tổ chức thực chi phí; Ghi chép phản ánh vào sổ sách kế toán khoản chi phí phát sinh thực hiện; Phân tích đánh giá định Yêu cầu thông tin chi phí phục vụ quản trị chi phí sản xuất Phản ánh thực tế Kịp thời 1.1.2 Tính giá thành đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí sản xuất Yêu cầu quản trị chi phí đặt phải kiểm soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công cụ quan trọng giúp nhà quản trị chi phí làm điều giá thành sản phẩm, giá thành xem thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù Footer Page of 149 Header Page of 149 đắp sau chu kỳ sản xuất kinh doanh, toàn chi phí sản xuất phát sinh liên quan đến khối lượng sản phẩm hoàn thành, tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết sử dụng loại tài sản vật tư, lao động, tiền vốn trình sản xuất giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành 1.1.3 Tổ chức thu thập thông tin chi phí phục vụ quản trị chi phí Để nhà quản trị có sở định kinh doanh cần phải thu thập, xem xét từ nhiều nguồn thông tin khác Mỗi nguồn thông tin giúp nhà quản trị có nhận thức, đánh giá khác định Chính vậy, xuất nhu cầu thông tin hữu ích định quản trị mà thông tin hữu ích phải chứa đựng hai đặc tính tin cậy phù hợp 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT PHỤC VỤ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN TRỊ CHI PHÍ Chi phí hiểu giá trị nguồn lực bị tiêu dùng hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức để đạt mục đích Bản chất chi phí phải để đổi lấy kết 1.2.1 Phân loại chi phí theo công dụng Mục tiêu việc phân loại chi phí theo khoản mục giúp tập hợp chi phí thực tế phát sinh, xác định giá thành sản phẩm, lập báo cáo tài chính, qua thấy chi phí gắn liền với chức chi phí doanh nghiệp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Footer Page of 149 Header Page of 149 Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sản xuất chung 1.2.2 Phân loại chi phí sử dụng kiểm tra định Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát Chi phí chìm chi phí chênh lệch Chi phí hội 1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ đối tượng chịu chi phí Theo cách phân loại chi phí chia làm hai loại chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp 1.3 TẬP HỢP CHI PHÍ PHỤC VỤ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất a Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phạm vi, giới hạn định để tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phân xưởng, dây chuyền sản xuất, tổ đội sản xuất,… b Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Trong doanh nghiệp xây lắp có phương pháp tập hợp chi phí sau: Tập hợp trực tiếp cho đối tượng chi phí Tập hợp chi phí chung cho nhiều đối tượng, sau phân bổ cho đối tượng chi phí 1.3.2 Tập hợp chi phí sản xuất theo yêu cầu tính giá thành Với doanh nghiệp xây lắp, tính giá thành theo khoản mục (giá thành toàn bộ) thích hợp Tập hợp chi phí sản xuất theo phương Footer Page of 149 Header Page of 149 pháp toàn nhằm tính giá thành sản phẩm xây lắp phải theo trình tự bước sau Bước 1: Tập hợp chi phí trực tiếp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp) có liên quan trực tiếp cho đối tượng sử dụng Những chi phí trực tiếp cần phân bổ (như vật liệu trực tiếp dùng chung) cần phân bổ theo định mức chi phí Bước 2: Tập hợp chi phí chung (chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung) có liên quan đến nhiều đối tượng chi phí Cuối kỳ tính giá thành cần phân bổ chi phí chung cho đối tượng chi phí theo tiêu thức chi phí trực tiếp Nếu chi phí máy thi công, sản xuất chung liên quan đến 01 đối tượng chi phí tính hết cho đối tượng 1.4 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Đối tượng tính giá thành công trình, hạng mục công trình, giai đoạn công việc hoàn thành bàn giao toán khối lượng Giá thành thực tế khối lượng xây lắp hoàn Chi phí Chi phí thực Chi phí tế khối = thành bàn giao kỳ lượng xây lắp dở dang đầu kỳ + thực tế sản xuất - phát sinh kỳ khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ Việc phân bổ chi phí phát sinh cho khối lượng sản phẩm hoàn thành chưa hoàn thành thực theo tỷ lệ hoàn thành, theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 –VAS15 : Giá trị thực tế khối lượng dở dang cuối kỳ giai đoạn i Footer Page of 149 = Giá trị dự toán khối lượng dở dang cuối kỳ giai đoạn i x Hệ số chi phí phân bổ cho giai đoạn i Header Page of 149 Giá trị dự toán khối lượng dở dang cuối kỳ giai đoạn i Hệ số phân bổ chi phí cho giai đoạn i = Giá dự toán giai đoạn i Giá trị thực tế sản phẩm dở dang đầu kỳ = Tổng giá thành dự toán khối lượng toán x + + Tỷ lệ hoàn thành giai đoạn i Tổng chi phí thực tế phát sinh kỳ Tổng giá thành dự toán khối lượng sản phẩm dở dang Việc xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ khâu cuối góp phần vào việc tính giá thành hợp lý, phản ánh chi phí hợp lý cho đối tượng chịu phí 1.5 BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.5.1 Báo cáo kiểm soát chi phí phục vụ việc đánh giá trách nhiệm quản lý Công cụ dùng để đánh giá trách nhiệm quản trị chi phí báo cáo kiểm soát Các nhà quản trị sử dụng dự toán chi phí để phân tích kết hoạt động, số chênh lệch chi phí kiểm soát chi phí số chênh lệch khối lượng sản xuất gây 1.5.2 Phân tích biến động chi phí phục vụ quản trị chi phí Mỗi thời điểm khác tùy theo mục đích khác mà cần nhận diện, phân tích thông tin phù hợp Do đó, phân tích chi phí tình cần có trình tự định: - Xác định tiêu phân tích Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 - Xác định đối tượng phân tích: mức chênh lệch tiêu phân tích thực tế so với dự toán kỳ - Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố - Xác định nguyên nhân, xu hướng giải pháp KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẮN VỚI YÊU CẦU QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 2.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công Ty cổ phần khí xây lắp An Ngãi thành lập từ tháng năm 1976, lúc đầu lấy tên nhà máy khí An Ngãi Từ tháng năm 2004 công ty tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp đổi thành Công ty cổ phần khí xây lắp An Ngãi theo giấy đăng ký kinh doanh số 4300326176 Sở kế hoạch đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 01/09/2004, với tổng vốn điều lệ: 5.010.200.000 đồng, 420 cán công nhân viên lợi nhuận năm 2012 đạt 1.251.691.852 đồng Công ty đóng số 06 Nguyễn Thụy, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thi công Tư vấn thiết kế Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 Trình tự phương pháp ghi sổ kế toán Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ loại Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiết CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ đăng ký chứng từ Sổ Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi ngày Ghi cuối tháng Kiểm tra đối chiếu Sơ đồ 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Footer Page 12 of 149 Bảng tổng hợp chi tiết Header Page 13 of 149 11 2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 2.2.1 Yêu cầu quản trị chi phí sản xuất Công ty Yêu cầu việc tổ chức quản lý hạch toán sản phẩm xây lắp thiết phải lập dự toán thiết kế, dự toán thi công Trong suốt trình xây lắp phải lấy giá dự toán làm thước đo mặt giá trị kĩ thuật Yêu cầu quản lý, sử dụng hạch toán chi phí để tránh tình trạng mát, hao hụt, lãng phí vật tư, hư hỏng tài sản làm giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 2.2.2 Quản trị chi phí theo đối tượng Sản phẩm chủ yếu Công ty công trình xây dựng lắp đặt đòi hỏi trình thi công lâu, thời gian sử dụng lâu dài công trình xây lắp hệ thống điện cho dự án xây dựng trung tâm làm thiết bị trao đổi nhiệt nhà máy lọc dầu Dung Quất, công trình thủy lợi Nghĩa Hành, công trình cấp điện huyện Hoài Nhơn, … Vì đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Công ty phải công trình, hạng mục công trình 2.2.3 Quản trị chi phí sản xuất theo chức chi phí Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT): Công ty có định mức nguyên vật liệu cụ thể áp dụng linh hoạt phù hợp với công trình; để phục vụ yêu cầu lập kế hoạch chi phí, so sánh đối chiếu việc tổ chức thực chi phí kế hoạch đề quản trị Công ty cần phải có thông tin chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cụ thể công trình, hạng mục công trình thực tế phát sinh trình thi công dựa vào báo cáo khối lượng thi công hàng tháng định mức kế hoạch nguyên vật liệu công ty Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 Đối với chi phí nhân công trực tiếp (NCTT): Hầu hết, công ty giao khoán phần nhân công lại cho đơn vị khác phí nhân công trực tiếp chủ yếu phần phải trả cho đội nhân công thuê Đối với chi phí sử dụng máy thi công (SDMTC): Chi phí sử dụng máy thi công tập hợp chung cho toàn Công ty phân bổ cho công trình, hạng mục công trình Vì yêu cầu quản lý kiểm soát tiêu thức phân bổ tuân thủ nguyên tắc phù hợp sát với thực tế phát sinh, cách tính toán đơn giản gọn nhẹ để dễ dàng việc so sánh đối chiếu việc tổ chức thực với kế hoạch mức đề nhằm phục vụ cho việc phân tích đánh giá định nhà quản trị Tại công ty tiêu thức phân bổ chi phí sử dụng máy thi công năm 2012 cho hai công trình chi cục thuế Ba Tơ thủy lợi Nghĩa Hành số ca máy thi công Đối với chi phí sản xuất chung (SXC): Theo báo cáo tham mưu kế toán với ban giám đốc yêu cầu đặt cần phải có tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất công phù hợp với thực tế để có thông tin xác chi phí cho công trình, hạng mục công trình nhằm giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí phát sinh phù hợp với kế hoạch định mức Đồng thời giúp cho việc ghi chép phản ánh vào sổ sách kế toán chi phí phát sinh trình thực đơn giản, gọn nhẹ Tiêu thức phân bổ Công ty sử dụng để phân bổ chi phí sản xuất chung hai công trình chi cục thuế Ba Tơ thủy lợi Nghĩa Hành năm 2012 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 2.3.1 Tổ chức thu thập thông tin chi phí phục vụ quản trị chi phí Để nhà quản trị có sở định kinh doanh cần phải thu thập, xem xét từ nhiều nguồn thông tin khác Mỗi nguồn thông tin giúp nhà quản trị có nhận thức, đánh giá khác định Chính vậy, xuất nhu cầu thông tin hữu ích định quản trị mà thông tin hữu ích phải chứa đựng hai đặc tính tin cậy phù hợp 2.3.2 Phân loại chi phí Để phù hợp với quy trình sản xuất xây lắp, công ty sử dụng cách phân loại chi phí sản xuất theo chức (khoản mục giá thành) bao gồm khoản mục: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công (MTC) - Chi phí sản xuất chung 2.3.3 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất a Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Công ty Để phù hợp với đặc điểm ngành xây lắp phương pháp lập dự toán chế độ toán mà đối tượng tập hợp chi phí Công ty toàn công trình hạng mục công trình Cụ thể năm 2012 đối tượng tập hợp chi phí hai công trình chi cục thuế Ba Tơ công trình thủy lợi Nghĩa Hành b Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Công ty Công ty sử dụng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trực Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 tiếp gián tiếp Theo phương pháp chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng công trình tập hợp trực tiếp cho công trình * Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT) toàn chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây lắp sử dụng cho sản xuất sản phẩm bao gồm: - Vật liệu như: Xi măng, cát, đá, sạn, gạch, sắt, - Vật liệu phụ như: Sơn, vôi, đinh, dây buộc - Nhiên liệu như: Xăng, dầu diezen, nhớt… * Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp toàn tiền lương khoản khác phải trả cho công nhân xây lắp công trình Do công nhân hợp đồng ngắn hạn nên việc trả lương cho công nhân trả thông qua đội xây lắp Công ty khoán tiền lương công nhân theo khối lượng dự toán đơn giá nội công ty dựa quy định Nhà nước * Kế toán chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm toàn chi phí vật liệu dùng cho máy thi công, dùng cho công tác vận hành sửa chữa, tiền lương nhân viên lái xe, khấu hao TSCĐ khoản khác Đối tượng phân bổ chi phí nhân công công trình cụ thể * Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí lương cho nhân viên quản lý thi công công trình; BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ tính theo tỷ lệ qui định tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý đội thi công, chi phí khấu hao tài sản cố định công cụ, dụng cụ chi phí khác tiền Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 2.3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành a Tổng hợp chi phí sản xuất Công ty sử dụng phương pháp trực tiếp kết hợp việc sử dụng tiêu thức phân bổ thích hợp chi phí tập hợp trực tiếp để tổng hợp chi phí vào cuối kỳ b Tính giá thành công ty Đối tượng tính giá thành sản phẩm Đối tượng tình giá thành Công ty công trình, hạn mục công trình bàn giao toán Xác định giá thành Công ty bàn giao khối lượng hoàn thành năm xác định chi phí thực tế dở dang dựa vào bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng 2.4 NHẬN XÉT KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI 2.4.1 Về thực trạng trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty a Ưu điểm - Về phân loại chi phí Phân loại chi phí theo chức chi phí cung cấp số liệu cách hợp lý để xác định giá thành sản phẩm tập hợp chi phí theo chức hoạt động để cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo theo mặt hoạt động phù hợp - Về phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, khoản chi phí nguyên vật liệu tập hợp đầy đủ chi tiết theo công trình Đối với chi phí nhân công trực tiếp, hầu hết Công ty giao Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 khoán phần nhân công lại cho đội thi công phí nhân công trực tiếp chủ yếu phần phải trả cho đội nhân công thuê Đối với chi phí sử dụng máy thi công, hệ thống sổ áp dụng thống việc tập hợp phân bổ chi phí sử dụng máy thi công tạo điều kiện tốt cho công tác tổng hợp số liệu - Về phương pháp tổng hợp chi phí tính giá thành Phương pháp tổng hợp chi phí tính giá thành công ty sử dụng cung cấp cho nhà quản trị thông tin hợp lý chi phí thực tế phát sinh kỳ theo tỷ lệ hoàn thành dựa vào khối lượng toán chấp nhận b Những tồn - Về phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung sử dụng công ty chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí chiếm tỷ trọng lớn loại chi phí phát sinh Sử dụng chi phí làm tiêu thức phân bổ đơn giản việc tính toán Tuy nhiên, việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu thức chi phí NVL trực tiếp làm cho chí phí sản xuất chung phân bổ tới công trình không hợp lý Vì vậy, Công ty nên phân bổ chi phí sản xuất chung cho công trình theo tiêu thức chi phí trực tiếp có thông tin chi phí hợp lý - Về phương pháp tổng hợp chi phí tính giá thành Phương pháp tính giá thành theo mức độ hoàn thành công trình Công ty sử dụng phương pháp tương đối hợp lý Tuy nhiên, theo phương pháp giá thành Công ty phản ánh chi phí phát sinh theo khối lượng toán chi phí liên quan đến khối lượng chưa hoàn thành chi phí dở dang Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 2.4.2 Về kế toán chi phí sản xuất tính giá thành đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí a Ưu điểm - Phân loại chi phí Cách phân loại chi phí theo chức giúp cho yêu cầu quản trị chi phí sản xuất công trình theo khoản mục, phân tích tình hình thực kế hoạch tính giá thành làm tài liệu tham khảo giá thành sản phẩm kỳ sau - Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng MTC b Những tồn - Phân loại chi phí công ty Công ty thực phân loại chi phí theo khoản mục nhằm mục đích phản ánh đo lường chi phí, phục vụ cho yêu cầu cung cấp thông tin báo cáo tài theo quy định quan có thẩm quyền mà chưa thực hướng tới nhu cầu kiểm soát chi phí doanh nghiệp - Báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành phục vụ cho việc quản trị chi phí đánh giá hiệu kinh tế thành quản lý công ty Hiện nay, công ty thực báo cáo kế toán tài mà chưa thực báo cáo kế toán quản trị Công ty chưa có báo cáo kiểm soát chi phí phục vụ cho việc đánh giá hiệu kinh tế đánh giá trách nhiệm quản lý phận công ty Công ty chưa xây dựng báo cáo phân tích biến động biến phí định phí; chưa vào đánh giá, so sánh, phân tích Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 khoản mục chi phí thực tế phát sinh so với định mức nên không phát nhân tố ảnh hưởng dẫn đến biến động khoản mục chi phí để đưa biện pháp quản trị chi phí thích hợp KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI Mục tiêu đề tài hoàn thiện kế toán chi phí giá thành công ty nhằm đảm bảo thông tin chi phí xác định cách đáng tin cậy hơn, nhanh chóng từ cung cấp thông tin hữu ích cho việc hoạch định, kiểm soát, định nhà quản trị, nội dung hoàn thiện gồm: - Hoàn thiện việc phân loại chi phí làm sở cho việc theo dõi, kiểm soát chi phí sản xuất công ty - Hoàn thiện phương pháp tập hợp chi phí - Xác định lại tỷ lệ % hoàn thành để hoàn thiện công tác tính giá thành - Xây dựng hệ thống báo cáo kiểm soát chi phí phục vụ việc đánh giá hiệu hoạt động thành quản lý phận công ty 3.1 HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN LOẠI CHI PHÍ PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ Việc phân loại chi phí phải hướng tới đáp ứng nhu cầu thông tin nhà quản trị, không đơn phục vụ việc kiểm tra, Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 giám sát chi phí mà phải hướng tới việc định nhà quản trị Như phân tích chương 2, công ty phân loại chi phí theo khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sử dụng máy thi công; chi phí sản xuất chung) Để phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí, Công ty cần bổ sung thêm số cách phân loại chi phí sau: - Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: chi phí trực tiếp - chi phí gián tiếp Cách phân loại giúp nhà quản trị nhận dạng chi phí gián tiếp để có tiêu thức phân bổ thích hợp tạo sở cho việc tính giá thành xác Ngoài ra, giúp cho nhà quản trị kiểm soát tốt chi phí gián tiếp - Phân loại chi phí kiểm soát không kiểm soát được: cách phân loại sử dụng để đánh giá thành quản lý trung tâm chi phí công ty Chỉ có chi phí kiểm soát trung tâm chi phí đưa vào báo cáo kiểm soát thành quản lý trung tâm 3.2 HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ Ở CÔNG TY Hiện công ty phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chưa hợp lý, chi phí NVL trực tiếp phần tổng chi phí có tỷ trọng lớn phản ánh toàn chi phí phát sinh công trình Chính phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí NVL trực tiếp không hợp lý, Công ty nên phân bổ theo chi phí trực tiếp cung cấp thông tin chi phí hợp lý chi phí trực tiếp phản ánh toàn chi phí phát sinh công trình Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 3.3 XÁC ĐỊNH LẠI TỶ LỆ % HOÀN THÀNH ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH Như trình bày mục 2.4.1, phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ % khối lượng hoàn thành bàn giao toán phương pháp hợp lý, tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp Tuy nhiên, giá thành tính theo phương pháp lại chưa phản ánh toàn chi phí phát sinh liên quan đến khối lượng công việc mà Công ty thực nên tác giả đề xuất cách xác định tỷ lệ hoàn thành theo chi phí phát sinh giá trị dự toán công trình theo hợp đồng 3.4 HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ CHO VIỆC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY Báo cáo chi phí lập với mục đích nhằm giúp nhà quản trị kiểm soát tình hình thực dự toán chi phí kỳ, đánh giá trách nhiệm phận liên quan, đồng thời cở sở để lập dự toán cho kỳ tới Tuy nhiên, công ty việc lập báo cáo chi phí chưa rõ chiều hướng biến động chi phí nguyên nhân biến động, chưa gắn trách nhiệm quản lý với yêu cầu kiểm soát chi phí Vì vậy, công ty nên lập báo cáo chi phí để phục vụ yêu cầu nhà quản trị Công ty gồm nhiều xí nghiệp sản xuất báo cáo kiểm soát chi phí đánh giá hiệu kinh tế phận vấn đề cần thiết 3.4.1 Báo cáo kiểm soát chi phí - Mỗi phận phát sinh chi phí lập báo cáo kiểm soát - Các chi phí đưa vào báo cáo toàn chi phí phát sinh phận cần kiểm soát chi phí - Thời kỳ lập báo cáo thời kỳ ngắn mà nhà quản trị can thiệp cách hữu ích vào chi phí phát sinh phận Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 (không thiết tháng, quý năm) a Báo cáo kiểm soát chi phí nguyên vật liệu Việc mua nguyên vật liệu công ty phòng kế toán đảm nhận Để kiểm soát nguyên vật liệu mua vào phòng kế hoạch vật tư phận kho lập Bảng kê nguyên vật liệu mua vào nhằm kiểm soát số lượng, giá trị nguyên vật liệu mua vào kỳ để đánh giá trách nhiệm phận thu mua phận tiếp nhận b Báo cáo kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Để kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp công ty nên kiểm soát thời gian làm việc người lao động qua Bảng chấm công, kiểm soát suất lao động người thông qua báo cáo kết sản xuất, kiểm soát chi phí tiền lương thông qua Bảng toán lương c Báo cáo kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công Để kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công Công ty nên kiểm soát thông qua báo cáo như: báo cáo định mức nhiên liệu máy thi công, bảng tổng hợp ca máy hoạt động, bảng tổng hợp chi phí khấu hao, báo cáo sửa chữa bảo dưỡng máy thi công, bảng chấm công nhân viên lái xe, … d Kiểm soát chi phí sản xuất chung Đối với hoạt động xây dựng, chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ cho đội ngũ quản lý, huy công trình (bao gồm: lương nhân viên quản lý công trình, phụ cấp hàng tháng cho nhân viên, khoản trích theo lương), chi phí khấu hao TSCĐ cho hoạt động công trình, chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi phí điện nước, khấu hao CCDC, chi phí bảo hành công trình Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 3.4.2 Báo cáo phân tích, đánh giá việc thực chi phí phục vụ quản trị chi phí Báo cáo chi phí lập với mục đích nhằm giúp nhà quản trị kiểm soát tình hình thực dự toán chi phí kỳ, đánh giá trách nhiệm phận liên quan đồng thời cở sở để lập dự toán cho kỳ tới Tuy nhiên, công ty việc lập báo cáo chi phí chưa rõ chiều hướng biến động chi phí nguyên nhân biến động, chưa gắn trách nhiệm quản lý với yêu cầu kiểm soát chi phí Vì vậy, công ty nên lập báo cáo phân tích, đánh giá chi phí để phục vụ yêu cầu nhà quản trị a Báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Để kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, phận xây lắp cần lập báo cáo tình hình sử dụng NVL Công ty Nhà quản trị vào báo cáo phận xây lắp tiến hành lập báo cáo tình hình thực chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nhằm xác định mức biến động nguyên vật liệu Từ xác định nguyên nhân có biện pháp xử lý kịp thời b Báo cáo chi phí nhân công trực tiếp sản xuất Công ty phải thường xuyên theo dõi khối lượng thực hiện, chất lượng tay nghề công nhân nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất tránh lãng phí nguyên vật liệu trình độ tay nghề công nhân thấp Công ty cần thiết lập báo cáo tình hình thực chi phí nhân công trực tiếp để đánh giá biến động chi phí nhân công trực tiếp, qua kiểm tra tính hợp lý việc tuyển dụng sử dụng lao động c Báo cáo chi phí sử dụng máy thi công Căn vào số liệu thực tế chi phí sử dụng máy thi công số liệu dự toán để lập báo cáo tình hình thực chi phí sử dụng Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 máy thi công nhằm giúp nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình thực loại chi phí Mỗi yếu tố có biến động xem xét ảnh hưởng nhân tố, từ tìm nguyên nhân biến động có biện pháp quản lý thích hợp d Báo cáo chi phí sản xuất chung Căn vào số liệu thực tế chi phí sản xuất chung số liệu kế hoạch để lập báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất chung nhằm giúp nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình thực loại chi phí Mỗi yếu tố có biến động xem xét ảnh hưởng nhân tố từ tìm nguyên nhân biến động có biện pháp quản lý thích hợp e Báo cáo so sánh giá thành thực tế giá thành dự toán Căn vào giá thành thực tế công trình số liệu dự toán định mức để lập báo cáo so sánh giá thành thực tế giá thành định mức nhằm giúp nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình thực loại chi phí phát sinh Mỗi yếu tố có biến động xem xét ảnh hưởng nhân tố từ tìm nguyên nhân biến động có biện pháp quản lý thích hợp f Báo cáo tình hình chi phí theo cách phân loại chi phí Công ty nên lập bảng phân loại chi phí theo cách phân loại mà tác giả đề xuất để phục vụ tốt cho công tác quản trị chi phí KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN Trong xu toàn cầu hoá, cạnh tranh ngày mạnh mẽ, doanh nghiệp Việt nam đứng trước yêu cầu phải nâng cao lực hiệu quản lý, tiết kiệm chi phí để tồn phát triển Kế toán chi phí tính giá thành đóng vai trò quan trọng, việc doanh nghiệp cạnh tranh mặt chất lượng chiến lược giá định thành bại doanh nghiệp Điều đòi hỏi thông tin kế toán chi phí tính giá thành phải ngày đáng tin cậy nhanh chóng kịp thời Trước yêu cầu thực tế khách quan với việc áp dụng biện pháp nghiên cứu linh hoạt, tác giả hoàn thành đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần khí xây lắp An Ngãi với nội dung sau: Thứ nhất, khái quát sở lý thuyết kế toán chi phí sản xuất tính giá thành phục vụ quản trị chi phí Thứ hai, nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty, sở sâu phân tích đánh giá thực trạng, tìm ưu điểm hạn chế công ty Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm phục vụ quản trị chi phí công ty An Ngãi Tác giả hy vọng luận văn phần giúp công ty nâng cao chất lượng công tác kế toán chi phí tính giá thành để thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho máy quản trị chi phí công ty Footer Page 26 of 149 ... TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Quản trị chi phí sản. .. QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 2.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công Ty cổ phần khí xây lắp An Ngãi thành. .. tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty, rút ưu nhược điểm công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty việc cung cấp thông tin cho quản trị chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay