Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵn

26 44 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  TRẦN NHÂN BÌNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA TẠI CHỖ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Võ Duy Khương Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp, Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để đảm bảo hoạt động TCTD địa bàn tăng trưởng bền vững, an toàn theo quy định pháp luật phải nâng cao hiệu hoạt động TTGSNH nói chung TTTC nói riêng TTTC NHNN TCTD vấn đề quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền, phục vụ việc thực sách tiền tệ quốc gia, chọn đề tài: "Hoàn thiện hoạt động tra chỗ Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động TTTC NHNN ĐN, nghiên cứu định hướng phát triển TTGSNH từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động TTTC Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Những vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động tra chỗ NHNN Việt Nam Chi nhánh TP Đà Nẵng - Phạm vi: Nghiên cứu công tác TTTC NHNN ĐN khoảng thời gian từ năm 2008 – 2012 Phương pháp nghiên cứu Dựa sở lý thuyết nghiên cứu, văn pháp luật tiền tệ hoạt động NH Thống kê số liệu thực tiễn, phân tích, tổng hợp để đưa nhận định, đánh giá cụ thể Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm có chương: Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động tra chỗ TCTD Ngân hàng Nhà nước Chương 2: Thực trạng hoạt động TTTC TCTD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động TTTC TCTD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu [1] Đề tài “Hoàn thiện hoạt động giám sát NHNN Ngân hàng thương mại” Ths Nguyễn Thị Minh Huệ (2012) [2] Đề tài “Giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống NH Việt Nam điều kiện nay” Th.s Nguyễn Đăng Hồng (2011) [3] Đề tài “Hoàn thiện khung pháp luật quyền nghĩa vụ Thanh tra Ngân hàng” tác giả Ngô Bá Lại (2004) [4] Đề tài: “Hoàn thiện công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN Việt Nam CN thành phố Đà Nẵng Ngân hàng thương mại địa bàn” tác giả Phạm Đắc Phước (2013) [5] Đề tài “Thanh tra ngân hàng với tiến trình hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam” PGS.TS Nguyễn Đình Tự (2005) [6] Bài viết “Lựa chọn mô hình giám sát NH - Kinh nghiệm nước học cho Việt Nam” PGS TS Đoàn Thanh Hà; Phan Thị Thúy Diễm (2013) [7] Bài viết: "Đổi công tác TTGSNH quản trị rủi ro thông qua việc áp dụng hệ thống công nghệ thông tin đại", tác giả Đào Quốc Tín (2013) [8] Bài viết: "Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hoạt động TTGS ngân hàng", tác giả Th.s Phạm Hà Phương (2013) Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TTTC ĐỐI VỚI CÁC TCTD CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ NHNN, TTNH VÀ TCTD: 1.1.1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TTNH đơn vị thuộc NHNN, thực chức tra chuyên ngành NH giúp Thống đốc thực nhiệm vụ, quyền hạn tra lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý NHNN 1.1.2 Thanh tra Ngân hàng Nhà nước TTNH đơn vị thuộc NHNN, thực chức tra chuyên ngành ngân hàng giúp Thống đốc NHNN thực nhiệm vụ, quyền hạn tra lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật 1.1.3 Tổ chức tín dụng TCTD doanh nghiệp thực một, số tất hoạt động ngân hàng TCTD bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài vi mô quỹ tín dụng nhân dân 1.2 QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TTTC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TCTD: 1.2.1 Quy trình tra chỗ Gồm bước sau: Bước 1: Chuẩn bị Quyết định tra; Bước 2: Tiến hành tra; Bước 3: Kết thúc tra; Bước 4: Theo dõi thực kiến nghị giám sát thường xuyên sau tra Sự phân chia thành bước mang tính chất tương đối tạo thành trình khép kín có mối liên hệ với Footer Page of 149 Header Page of 149 1.2.2 Nội dung hoạt động tra chỗ * Chuẩn bị định tra: Thu thập thông tin; Đánh giá nhận định; Lập kế hoạch tra; Ra định tra; Lập kế hoạch tiến hành tra; Gửi thông báo công bố định, đề cương yêu cầu cung cấp tài liệu họp Đoàn tra * Tiến hành tra: Công bố định; Thực tra; Củng cố chứng cứ, sở pháp lý; Xử phạt vi phạm hành (nếu có); Thực chế độ thông tin, báo cáo; Lập biên kết thúc tra; Bàn giao hồ sơ, tài liệu; Gia hạn tra (nếu có) * Kết thúc tra: Báo cáo kết tra; Dự thảo kết luận tra; Kết luận lưu hành kết luận tra; Họp rút kinh nghiệm Đoàn tra * Theo dõi thực kiến nghị giám sát thường xuyên sau tra: Theo dõi thực kiến nghị; Giám sát thường xuyên; Xử lý TCTD không thực kiến nghị thực không đầy đủ, không thời hạn; Đề xuất với quan chức quy định, chế không phù hợp 1.3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TTTC: 1.3.1 Tiêu chí đánh giá quy trình tra chỗ * Tính đầy đủ quy trình: Quy trình đầy đủ đảm bảo cho công tác TTTC thực khách quan, chặt chẽ, theo quy định pháp luật * Tính khoa học, tối ưu quy trình: Thể việc thực quy trình có trình tự khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo Quy trình khoa học, tối ưu, gọn nhẹ bảo đảm cho công tác TTTC thông suốt, hiệu cao 1.3.2 Tiêu chí đánh giá trực tiếp hoạt động tra chỗ Footer Page of 149 Header Page of 149 * Tính xác, đầy đủ Kết luận tra * Chất lượng tra chỗ * Kết thực xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị mà kết luận tra nêu * Tính chủ động, khách quan hoạt động tra chỗ * Việc chấp hành quy chế Đoàn Thanh tra * Sự phối hợp NHNN Chi nhánh với NHNN VN Cơ quan chức hoạt động TTTC 1.3.3 Tiêu chí đánh giá gián tiếp hoạt động TTTC * Chất lượng tài sản có cấu tín dụng TCTD *Tính an toàn hệ thống TCTD 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG TTTC: 1.4.1 Các yếu tố bên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam * Khung pháp lý hoạt động TTTC TCTD * Nguồn nhân lực * Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ * Sự chuẩn hóa nội dung TTTC phạm vi nước 1.4.2 Các yếu tố bên NHNN VN có liên quan đến công tác tra chỗ * Công tác kiểm tra, KSNB TCTD * Hệ thống quản lý thông tin TCTD * Cơ chế phối hợp NHNN với Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan * Sự phối hợp đối tượng tra 1.5 HỆ THỐNG THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: Trên giới tồn loại mô hình tổ chức TTNH chính, là: Footer Page of 149 Header Page of 149 - Thanh tra ngân hàng không thuộc NHTW: + Thanh tra ngân hàng trực thuộc Chính phủ: Thành lập các Uỷ ban giám sát Ngân hàng, Cục Thanh tra liên bang + Thanh tra ngân hàng trực thuộc Bộ Tài chính: Thanh tra Ngân hàng phận tra tài - Thanh tra ngân hàng bao gồm hai phận tồn song song: TTGSNH vừa trực thuộc NHTW vừa thuộc quan bên NHTW (Bộ tài chính…) - Thanh tra ngân hàng thuộc máy NHTW: TTNH thuộc máy NHNN, thực chức tra, giám sát thị trường tiền tệ hoạt động Ngân hàng Đây xem mô hình truyền thống Việt Nam áp dụng mô hình 1.5.1 TTGSNH số quốc gia giới * Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) * Ủy ban quản lý giám sát Ngân hàng Trung quốc (CBRC) * Cơ quan quản lý vấn đề an toàn Australia (APRA) * Cấu trúc hệ thống Thanh tra, giám sát NHNN Việt Nam Hình 1.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống TTGS NHNN VN Footer Page of 149 Header Page of 149 Hệ thống TTNH VN quản lý trực tiếp NHTW thực chức tra, giám sát lĩnh vực Ngân hàng; Bộ Tài giám sát lĩnh vực chứng khoán thông qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lĩnh vực bảo hiểm thông qua Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia trực thuộc Chính phủ giám sát Vĩ mô 1.5.2 Những vấn đề rút nghiên cứu mô hình TTGSNH số quốc gia giới - So sánh mô hình TTGSNH VN với số Quốc gia giới: Việt Nam theo mô hình truyền thống, Thủ tướng thành lập Cơ quan TTGSNH, hệ thống tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHTW, tra, giám sát lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, cấu trúc hệ thống đơn giản hơn, rõ ràng, minh bạch, Chánh tra, giám sát chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN - Ưu, nhược điểm hệ thống TTGSNH Việt Nam so với số Quốc gia giới: Ưu điểm: + TTGSNH thuộc NHTW thống 03 yếu tố khoa học quản lý Nhà nước là: ban hành định quản lý; tổ chức thực định tra, kiểm tra Tăng tính tự chủ hiệu quản lý NHTW, định đưa nhanh chóng TCTD thực + NHTW vừa quan ban hành văn bản, vừa quan tra, giám sát nên am hiểu nghiệp vụ sâu rộng, thuận lợi việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán TTGSNH Do dễ phát vấn đề mà TCTD chưa thực để có biện pháp kiến nghị, xử lý kịp thời, phù hợp Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Nhược điểm: + NHTW vừa ban hành văn vừa tra, giám sát nên có hạn chế tính khách quan, vấn đề minh bạch hóa thông tin chia sẻ thông tin hạn chế + Song trùng lãnh đạo, TTGSNH vừa thuộc NHTW vừa đạo, hướng dẫn tổ chức nghiệp vụ tra Thanh tra Chính phủ - Bài học kinh nghiệm cho hệ thống TTGSNH Việt Nam: Kinh nghiệm quốc gia khác cho thấy: An toàn hoạt động TCTD thực đảm bảo có phối hợp tốt vai trò quản lý Nhà nước việc ban hành văn quy định pháp luật, giám sát, kiểm tra, tra với nội việc thực thi mặt hoạt động TCTD Hệ thống TTGSNH Việt Nam chưa độc lập với Chính phủ hay với NHTW số quốc gia trình bày, nhiên cấu, chức năng, nhiệm vụ có phân định rõ ràng, Chánh tra, giám sát chịu trách nhiệm trực tiếp với Thống đốc Với đặc điểm kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước, khác với kinh tế hoàn toàn theo chế thị trường số quốc gia phát triển Với đặc điểm kinh tế nên cấu hệ thống TTGSNH trực thuộc NHTW đánh giá phù hợp, đảm bảo phối hợp tốt việc triển khai thực văn quy phạm pháp luật, chế độ, sách với tra, kiểm tra, giám sát Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TẠI CHỖ ĐỐI VỚI CÁC TCTD CỦA NHNN VN CN TP ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNN ĐN VÀ HOẠT ĐỘNG NH CỦA CÁC TCTD TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG: 2.1.1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN TP Đà Nẵng NHNN ĐN có trụ sở số 05 Lê Duẫn, thành phố Đà Nẵng - Cơ cấu tổ chức gồm có 05 phòng: Phòng Hành – Nhân sự; Phòng Thanh tra giám sát Ngân hàng; Phòng Nghiên cứu tổng hợp kiểm soát nội bộ; Phòng Kế toán – Thanh toán – Tin học; Phòng Tiền tệ - Kho quỹ Phòng TTGSNH Kế toán – Thanh toán – Tin học có dấu riêng để dùng hoạt động nghiệp vụ theo quy định pháp luật - Về nhân TTGS NHNN ĐN: Gồm Chánh tra, Phó Chánh tra, biến động nhân thể qua bảng 2.1 Bảng 2.1 Số lượng trình độ cán tra NHNN ĐN Chỉ tiêu/năm 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số cán 15 15 16 19 19 Trong đó: Thanh tra viên 1 2 Thanh tra viên 10 14 14 Cán tra 3 18 17 Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Đại học 15 15 16 (Nguồn: Thanh tra NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng) Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 2.1.2 Hoạt động Ngân hàng TCTD địa bàn TP ĐN Đến tháng 12/2012 địa bàn TP Đà Nẵng có 58 Chi nhánh Tổ chức tín dụng, 235 PGD đó: 09 CN NHTM Nhà nước, 01 CN NH Chính sách xã hội, 39 CN NHTM Cổ phần, 04 CN NH liên doanh, 01 CN NH nước ngoài, 04 định chế tài khác (Công ty tài công ty cho thuê tài chính) Bảng 2.2 Tình hình hoạt động NH địa bàn 2008-2012 Chỉ tiêu/năm 2008 2009 2010 2011 2012 20.263 27.589 36.534 38.909 49.690 8,6 36,2 32,4 6,5 27,7 27.841 35.341 44.830 48.337 50.740 Tăng so với năm trước (%) 33,4 26,9 26,8 7,8 Nợ xấu (tỷ đ) 739 847 897 784 2.143 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ (%) 2,7 2,4 1,6 4,2 Chênh lệch thu – chi (tỷ đ) 553 781 1.189 1.564 1.081 Tăng so với năm trước (%) 28,7 41,2 52,2 31,5 -30,9 Nguồn vốn huy động (tỷ đ) Tăng so với năm trước (%) Dư nợ (tỷ đ) (Nguồn: Giám sát từ xa - Thanh tra NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng) Các CN TCTD địa bàn tiếp tục chuyển dịch cấu đầu tư sang khu vực kinh tế quốc doanh Dư nợ cho vay khu vực quốc doanh chiếm 86%; DN nhà nước chiếm 14% tổng dư nợ Chất lượng tín dụng, nợ xấu nằm mức quy định NHTW (dưới 5%/tổng dư nợ) 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TTTC CỦA NHNN ĐN: Luận văn phản ánh thực trạng hai vấn đề là: Quy trình nội dung hoạt động TTTC, nêu hạn chế thực trạng vào tiêu chí đánh giá nêu Chương Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 2.2.1 Thực trạng triển khai quy trình TTTC NHNN ĐN * Thực trạng triển khai quy trình - Hoạt động TTTC NHNN ĐN vừa quản lý Giám đốc NHNN ĐN vừa điều hành nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ Cơ quan TTGSNH Quy trình TTTC NHNN ĐN thực gồm bước là: Chuẩn bị tra; Tiến hành tra; Kết thúc tra; Theo dõi thực kiến nghị giám sát thường xuyên - Giám đốc vào kế hoạch tình hình thực tế để định tra (trừ trường hợp tra đột xuất không vào kế hoạch) Đoàn thành lập gồm có cán nhiều kinh nghiệm cán trẻ để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn * Đánh giá thực trạng triển khai quy trình - Tính đầy đủ quy trình: có số nội dung nhỏ bước chưa đươc thực đầy đủ, có lúc làm tắt hay gộp với nội dung khác - Tính khoa học, tối ưu quy trình: Do tồn song song 02 kế hoạch tra, trường hợp kế hoạch tra CN trùng với kế hoạch tra Cơ quan TTGSNH khó chủ động nhân để bố trí tham gia Đoàn nên quy trình TTTC chưa thật khoa học, tối ưu * Nhìn nhận cách tổng quát, quy trình thực TTTC NHNN ĐN đầy đủ, khoa học tồn song song 02 kế hoạch tra, trường hợp kế hoạch tra CN trùng với kế hoạch tra Cơ quan TTGSNH khó chủ động nhân để bố trí tham gia Đoàn Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 2.2.2 Thực trạng hoạt động TTTC NHNN ĐN * Thực trạng hoạt động TTTC NHNN ĐN Trong năm 2008-2012, Thanh tra Chi nhánh triển khai tra trực tiếp 59 TTTC 52 TCTD địa bàn (có TCTD tra lần) Qua tra đánh giá thực trạng hoạt động TCTD, kịp thời hạn chế, sai phạm kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định phát luật Bảng 2.3 Tổng hợp TTTC tiến hành giai đoạn 2008-2012 Chỉ tiêu/năm 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng Số tra 11 10 15 11 12 59 29 0 1 7 26 6 29 27 0 54 46 57 47 59 263 Theo chương trình NHTW Trong Phối hợp với NHNN tỉnh, khác Theo chương trình NHNN ĐN Thanh tra toàn diện Nội dung Thanh tra số nghiệp tra vụ NH Thanh tra đột xuất Số kiến nghị sau tra - Qua tra phát nhiều vấn đề tồn tại, có kiến nghị bổ sung, chỉnh sửa, hạn chế, sai phạm phát thể qua bảng 2.4 Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 Bảng 2.4 Những hạn chế, sai phạm phát trình tra giai đoạn 2008-2012 Nội dung Những hạn chế, sai phạm tra - Thiếu, hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn; - Sử dụng vốn sai mục đích; Tín dụng, bảo lãnh - Thẩm định sơ sài, cứ; - Không kiểm tra mục đích sử dụng vốn định kỳ; - Giải ngân tiền mặt không quy định; - Cho vay cán nhân viên TCTD không quy định; - Cho vay ngoại tệ không quy định - Định giá TSBĐ theo giá thị trường cao dẫn đến mức cho vay cao (trường hợp tra khuyến nghị); TSBĐ, phân loại - Không định giá TSBĐ theo định kỳ; nợ, trích lập dự - Định giá TSBĐ không hạch toán kịp thời tài phòng sử dụng khoản 994 theo biên định giá nhất; dự phòng - Phân loại nợ không đúng; - Trích lập dự phòng thiếu; - Sử dụng dự phòng không quy trình; Huy động vốn - Khuyến hình thức tặng quà cho khách hàng không quy định - Mua bán ngoại tệ vượt biên độ quy định (TCTD thường sử Ngoại hối, kinh dụng cách thức mua, bán ngoại tệ qua đồng tiền thứ 3); doanh vàng - Thiếu tài liệu chứng minh mục đích mua ngoại tệ; - Thanh toán ngoại tệ không quy định; Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 - Giữ hộ vàng không quy định (Không niêm phong theo số serial khách hàng) - Hạch toán không tính chất tài khoản; - Hạch toán không theo nguyên tắc kế toán chuẩn mực Tài – kế toán kế toán VAS 01; - Thực hạch toán số nghiệp vụ không quy định NHNN Bộ Tài chính; - Chứng từ kế toán không đầy đủ, không quy định; - Chi vượt hạn mức theo quy định nội TCTD trị, điều Thực quy định Quản - Ban hành văn trái với quy định Pháp luật hành phòng, chống tham nhũng, rửa - Chưa thực tốt quy định phòng, chống tham nhũng, rửa tiền tiền Việc theo dõi thực kiến nghị NHNN ĐN thực thường xuyên, cụ thể sau: Sau hết thời hạn thực kiến nghị, TCTD không thực thực không đầy đủ cán theo dõi gọi điện đôn đốc, thường tối đa lần Nếu sau không thực gửi văn thông báo vi phạm, TCTD không thực gửi văn cảnh báo vi phạm * Đánh giá thực trạng hoạt động TTTC NHNN ĐN (Căn vào tiêu chí đánh giá trình bày Chương 1) - Tính xác, đầy đủ Kết luận tra - Chất lượng tra chỗ Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 - Kết thực xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị mà kết luận tra nêu - Tính chủ động, khách quan hoạt động tra chỗ - Việc chấp hành quy chế Đoàn Thanh tra - Sự phối hợp NHNN Chi nhánh với NHNN VN Cơ quan chức hoạt động TTTC - Chất lượng tài sản có, cấu nguồn sử dụng nguồn hệ thống TCTD địa bàn - Tính an toàn hệ thống TCTD 2.2.3 Tổng hợp hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác TTTC * Tổng hợp hạn chế - Thực quy trình có lúc làm tắt, làm gộp Quy trình chưa thật khoa học, tối ưu tồn song song 02 kế hoạch tra; - Một số kết luận tra hạn chế mang tính tác nghiệp (vd: không nêu điều khoản kết luận ); - Còn tồn số hạn chế, sai phạm TCTD mà qua hoạt động TTTC khó phát hiện, khó xử lý, kết luận; - Còn nhiều kiến nghị thời hạn lâu TCTD chưa thực hiện; - TTGS CN chưa hoàn toàn chủ động hoạt động TTTC; - Khả phối hợp hoạt động TTTC hạn chế; - Chất lượng tài sản có hệ thống chưa thật tốt, mức trung bình, nợ xấu có xu hướng tăng; - Còn có đơn thư khiếu nại, tố cáo số TCTD địa bàn * Nguyên nhân bên NHNN Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 - Kinh tế vĩ mô ổn định, tình hình kinh tế VN nói chung ngành Ngân hàng nói riêng gặp nhiều khó khăn kinh tế suy thoái, lạm phát, thất nghiệp tăng, thị trường bất động sản trầm lắng… - Mật độ TCTD địa bàn cao nên có canh tranh gay gắt, liệt - Nghiệp vụ NH ngày đa dạng, phức tạp thay đổi, cải tiến liên tục thực tảng công nghệ đại - Nhận thức số TCTD phiến diện, cho tra mang tính kiểm tra xử phạt - Mô hình giám sát số TCTD chưa khoa học, khách quan, phận KSNB chưa thực độc lập * Nguyên nhân bên NHNN (từ NHNN VN NHNN ĐN) - Cơ chế phối hợp Cơ quan TTGSNH với tra CN địa phương chưa thực hoàn toàn theo chế chiều dọc - Hoạt động TCTD điều chỉnh nhiều văn luật văn luật - Các TCTD phát triển nhanh số lượng quy mô, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng nhiên hệ thống văn quy định NHNN chưa theo chuẩn mực quốc tế - TTTC chủ yếu theo phương pháp tra tuân thủ, xử lý vụ việc phát sinh, chưa áp dụng rộng rãi tra đánh giá rủi ro nên hiệu chưa cao - Việc xử lý sau tra chưa thực nghiêm, liệt nên hiệu lực công tác TTTC bị hạn chế - Việc thực giám sát cấp CN TCTD nhiều hạn chế, CN TCTD không hạch toán độc lập Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 Kết luận chương Chương khái quát cấu tổ chức Cơ quan TTGSNH, cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ NHNN ĐN, tình hình hoạt động CN TCTD địa bàn Đồng thời, chương sâu nghiên cứu, phản ánh đánh giá thực trạng hoạt động TTTC NHNN ĐN TCTD địa bàn giai đoạn 2008-2012 vấn đề chủ yếu sau: - Thực trạng quy trình, nội dung công tác TTTC - Đánh giá thực trạng hoạt động TTTC tra CN theo tiêu chí xây dựng Chương - Chỉ nguyên nhân hạn chế Từ việc nghiên cứu đánh giá thực trạng thấy rằng: Hoạt động TTTC NHNN ĐN thực quy trình, nhiên trình thực tồn số hạn chế định như: TCTD cố tình che dấu hạn chế để tránh phát Đoàn; TCTC tìm cách lợi dụng kẽ hở pháp luật để lách; TCTD chưa thực nghiêm túc kiến nghị sau tra; Đoàn chưa phát phát chưa đầy đủ chứng để kết luận vấn số tổ chức, cá nhân phản ánh với NHNN ĐN Các hạn chế chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật TCTD chưa cao; Hệ thống văn pháp luật hoạt động NH kẽ hở; Kế hoạch thực TTTC chồng chéo; Việc theo dõi yêu cầu thực kiến nghị sau tra chưa trọng mức; Trình độ, kỹ số cán tra chưa tốt Phân tích hạn chế xác định nguyên nhân sở để xây dựng giải pháp phù hợp Chương nhằm hoàn thiện công tác TTTC Chi nhánh thời gian đến Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TTTC ĐỐI VỚI CÁC TCTD CỦA NHNN VN CN TP ĐÀ NẴNG Công tác TTTC hệ thống TTNH khẳng định khâu trọng yếu, cần thiết công tác quản lý lãnh đạo điều hành, cần đổi mạnh mẽ tăng cường tổ chức phương thức hoạt động 3.1 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TTGSNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NH TP ĐÀ NẴNG: 3.1.1 Định hướng xây dựng hệ thống TTGSNH Để tiếp tục thực tốt hoạt động TTGS NHNN TCTD, hệ thống TTGSNHNH có nhiều thay đổi theo hướng vị vai trò hệ thống TTGSNH nói chung TTGS CN Đà Nẵng nói riêng nâng cao để đáp ứng tốt với phát triển hệ thống TCTD Trong hoạt động chuyên môn, xu hướng tra hệ thống TCTD phạm vi nước ưu tiên thực 3.1.2 Định hướng phát triển ngành NH địa bàn TP ĐN: - Ngành Ngân hàng thành phố ĐN tiếp tục đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy mạnh thành phố để phát triển dịch vụ tài - ngân hàng đa dạng, tiện lợi Định hướng thành phố thực tái cấu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế quy mô rộng sang phát triển theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu lực cạnh tranh, hướng đến tăng trưởng ổn định bền vững Tăng sức cạnh tranh dịch vụ tài chính-ngân hàng, có giải pháp để huy động hiệu nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu nguồn nhân lực chất lượng cao Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TTTC ĐỐI VỚI CÁC TCTD CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG: 3.2.1 Hoàn thiện quy trình nội dung tra chỗ Hiện NHNN VN chưa xây dựng Sổ tay TTNH, điều nhiều hạn chế công tác tra Giải pháp nhằm mục đích xây dựng quy trình TTTC hoạt động NH hoàn thiện Trước mắt cần hoàn thiện quy trình số khâu hạn chế sau tiến đến xây dựng “Sổ tay tra” 3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán làm công tác tra chỗ, đào tạo kỹ phân tích, nhận định, xử lý tốt tình phức tạp, khó kết luận 3.2.3 Xử lý tốt sai phạm nghiêm trọng; theo dõi, giám sát yêu cầu TCTD thực nghiêm kiến nghị sau tra 3.2.4 Tổ chức tốt việc phối hợp giám sát với tra chổ, kết hợp tra tuân thủ với tra sở rủi ro 3.2.5 Thực tra hoạt động KSNB kết hợp tốt công tác tra chỗ với phân KSNB TCTD 3.2.6 Tăng cường phối hợp NHNN ĐN với Cơ quan chức công tác TTTC 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ - Trang bị đầy đủ phương tiện đại trang thiết bị, công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ cho hoạt động TTTC đạt hiệu cao, ví dụ trang bị máy tính xách tay, máy chụp hình, ghi âm TTGS CN thường xuyên trì, tăng cường mối quan hệ Phòng chức khác NHNN ĐN trường hợp cần thiết đề nghị hỗ trợ số liệu TCTD từ Phòng nghiên cứu, tổng hợp kiểm soát nội bộ; Khi kiểm tra quỹ an toàn kho quỹ Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 đề nghị hỗ trợ Phòng tiền tệ - Kho quỹ; Khi công tác vùng xa trung tâm thành phố đề nghị hỗ trợ phương tiện lại từ Phòng Hành - Nhân - Nâng cao tính độc lập hiệu phận KSNB - TCTD tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật toàn thể cán bộ, nhân viên 3.3 ĐỀ XUẤT VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN: 3.3.1 Đề xuất với Chính Phủ * Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, chế, sách tiền tệ hoạt động Ngân hàng, tạo khuôn khổ pháp lý đồng cho hệ thống tra, giám sát NH * Xây dựng chế phối hợp Cơ quan TTGSNH với quan chức có liên quan việc cung cấp, trao đổi thông tin hỗ trợ chéo lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng 3.3.2 Đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam * NHNN VN cần ban hành, hoàn thiện quy trình, thủ tục tra, quy chế an toàn quy định hoạt động tiền tệ, NH * Chỉnh sửa, bổ sung phần mềm giám sát từ xa theo hướng đại hơn, đồng thời Thanh tra NHNN CN không thực công tác giám sát từ xa qua hệ thống phần mềm máy tính mà nên thực giám sát tập trung * Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao vai trò lực hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin * Nâng cao vai trò, lực tài hoạt động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam việc giám sát, hỗ trợ, xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 * Tạo thống hoạt động TTTC từ NHNN VN đến tất CN NHNN phạm vi nước * Tăng cường hợp tác quốc tế hoạt động TTNH 3.3.3 Đề xuất với NHNN ĐN * Tăng cường hỗ trợ việc đào tạo nguồn nhân lực cho quan nói chung nguồn nhân lực cho Thanh tra ngân hàng CN nói riêng * Trang bị phương tiện làm việc đại cho TTGSNH CN * Hàng năm nên tổ chức hội thảo cán Thanh tra, giám sát với Kiểm soát, kiểm toán nội CN TCTD địa bàn Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 Kết luận chương Thông qua định hướng xây dựng hệ thống TTGSNH từ thực trạng hoạt động TTTC NHNN ĐN, Chương đưa giải pháp cụ thể để hoàn thiện hoạt động TTTC Có giải pháp mang tính rộng lớn, cần hỗ trợ tích cự từ nhiều quan, tổ chức, cá nhân liên quan có giải pháp phạm vi nhỏ mà NHNN ĐN thực được, ví dụ như: Thành lập Đoàn kiểm tra đến TCTD để trực tiếp kiểm tra việc thực kiến nghị; Mỗi cán tự học tập rèn luyện để nâng cao kiến thức kỹ năng; Tổ chức hội thảo cán Thanh tra, giám sát với Kiểm soát, kiểm toán nội CN TCTD địa bàn Để thực tốt giải pháp cần hỗ trợ tích cực từ nhiều phía đề tài có đề xuất với quan chức đơn vị có liên quan (chủ yếu Chính phủ, NHNN VN TCTD) Thực tốt giải pháp nêu tạo thay đổi lớn, góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động TTTC NHNN VN nói chung NHNN ĐN nói riêng Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN Song song với việc tra nhằm trì ổn định hệ thống tổ chức tín dụng, tra ngân hàng tổ chức tốt nhiệm vụ giải vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán TCTD liên quan đến quyền lợi ích tổ chức kinh tế, nhân dân Tổ chức tín dụng, giúp cho việc xử lý cấp lãnh đạo kịp thời, hạn chế vụ việc phát sinh, đưa hệ thống TCTD nước ta phát triển vững mạnh, nhanh chóng hội nhập với nước khu vực giới./ Footer Page 26 of 149 ... hoạt động tra chỗ TCTD Ngân hàng Nhà nước Chương 2: Thực trạng hoạt động TTTC TCTD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động TTTC TCTD Ngân. .. quản lý Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật 1.1.3 Tổ chức tín dụng TCTD doanh nghiệp thực một, số tất hoạt động ngân hàng TCTD bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài... thống tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền, phục vụ việc thực sách tiền tệ quốc gia, chọn đề tài: "Hoàn thiện hoạt động tra chỗ Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵn, Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵn, Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay