Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵn

26 20 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGYỄN BẠCH HỒNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: TS Phạm Long Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, thị trường tiền tệ có nhiều biến động, nhiều sách quan trọng NHNN nhằm ổn định thị trường tiền tệ : chấm dứt huy động cho vay vốn vàng tổ chức tín dụng, quy định trần lãi suất huy động vốn VNĐ, USD, điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn/tái chiết khấu cho vay qua đêm toán điện tử ngân hàng…Thị trường lãi suất có nhiều diễn biến phức tạp tồn nhiều hình thức cạnh tranh không lành mạnh Hiện nay, với 59 tổ chức tín dụng địa bàn Đà Nẵng thách thức lớn công tác huy động vốn nói chung huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư nói riêng Đặc biệt năm trở lại đây, thị phần BIDV Đà Nẵng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm có dấu hiệu giảm sút Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Nhằm phân tích, đánh giá tìm giải pháp để thu hút lượng tiền nhàn rỗi dân cư, góp phần gia tăng hiệu kinh doanh Chi nhánh Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động TGTK nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động TGTK NHTM - Phân tích thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh thời gian tới Footer Page of 149 Header Page of 149 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận hoạt động huy động TGTK NHTM thực tiễn hoạt động huy động TGTK BIDV Đà Nẵng b) Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động huy động TGTK Phân tích số liệu tình hình hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2011 - 2013 * Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung hoạt động huy động TGTK NHTM? Tiêu chí đánh giá kết hoạt động huy động TGTK NHTM? - Thực trạng hoạt động huy động TGTK BIDV ĐN thời gian qua nào? Những vấn đề cần khắc phục? - Cần triển khai giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động huy động TGTK BIDV ĐN thời gian tới? Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: hệ thống hóa; khái quát hóa; phương pháp suy luận diễn dịch quy nạp; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động TGTK Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu nguồn vốn ngân hàng tạo lập, thuộc sở hữu ngân hàng Do ổn định nên loại vốn để hình thành nên sở vật chất, trang thiết bị cho ngân hàng, định khả toán ngân hàng gặp rủi ro Loại vốn chiếm tỷ lệ nhỏ tổng nguồn vốn ngân hàng lại điều kiện bắt buộc thành lập Tuỳ theo hình thức sở hữu, nhà nước cấp ngân hàng quốc doanh, cổ đông đóng góp ngân hàng cổ phần, bên đóng góp ngân hàng liên doanh cá nhân ngân hàng tư nhân Vốn chủ sở hữu bao gồm vốn điều lệ vốn bổ sung trình hoạt động 1.1.2 Vốn huy động từ nhận tiền gửi Ngân hàng huy động nguồn vốn từ tổ chức kinh tế cá nhân xã hội thông qua việc thực nghiệp vụ ngân hàng, đồng thời có trách nhiệm hoàn trả gốc lãi theo thỏa thuận ngân hàng khách hàng 1.1.3 Vốn vay phi tiền gửi Bên cạnh việc huy động tiền gửi, ngân hàng vay để đáp ứng nhu cầu chi trả khả huy động vốn bị hạn chế Đây nguồn chủ yếu để chống rủi ro khoản ngân hàng Gồm có: - Vay NHTƯ Footer Page of 149 Header Page of 149 - Vay TCTD khác - Vay nước 1.1.4 Vốn nhận ủy thác đầu tư nguồn vốn khác 1.2 TIỀN GỬI TIẾT KIỆM 1.2.1 Khái niệm Theo định nghĩa Điều Quy chế tiền gửi tiết kiệm số 1160/2004/QĐ-NHNN tiền gửi tiết kiệm khoản tiền cá nhân gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, xác nhận thẻ tiết kiệm, hưởng lãi theo quy định tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm bảo hiểm theo quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi Như vậy, chất tiền gửi tiết kiệm khoản đầu tư người dân vào ngày hôm nhằm để hưởng khoản tiền lớn tương lai thông qua việc gửi tiền vào ngân hàng Ở NHTM Việt Nam, TGTK khoản tiền gửi đối tượng khách hàng sau: - Đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm đồng Việt Nam cá nhân Việt Nam cá nhân nước sinh sống hoạt động hợp pháp Việt Nam - Đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ cá nhân người cư trú 1.2.2 Phân loại tiền gửi tiết kiệm a Phân theo kỳ hạn Ø Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Là tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền gửi tiền, rút tiền theo yêu cầu mà không cần báo trước vào ngày làm việc ngân hàng nhận gửi tiền Hình thức có lãi suất thấp Footer Page of 149 Header Page of 149 Ø Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Là loại tiền gửi dựa sở thoả thuận NH khách hàng thời hạn gửi tiền, lãi suất, phương thức trả lãi Do tính kỳ hạn loại tiền gửi mà trở thành nguồn vốn mang tính ổn định ngân hàng Với loại hình tiết kiệm này, mục đích người gửi sinh lời, lãi suất vấn đề quan trọng b Phân theo loại tiền Ø Tiền gửi tiết kiệm nội tệ Ø Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ 1.2.3 Đặc điểm tiền gửi tiết kiệm - Chiếm tỷ trọng cao đóng vai trò quan trọng - Phải dự trữ bắt buộc, mua bảo hiểm tiền gửi - Là nguồn vốn tương đối ổn định, phát triển với tiềm tàng lớn dân - Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: suốt thời gian gửi, khách hàng không nộp thêm tiền vào sổ tiết kiệm gửi - Là nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất, đặc biệt vốn ngắn hạn - Nguồn thu nhập, thói quen tiêu dùng xu hướng tiết kiệm người dân ảnh hưởng đến quy mô kỳ hạn tiền gửi - Đa dạng, phong phú kỳ hạn gửi, loại tiền gửi 1.3 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NHTM 1.3.1 Mục tiêu hoạt động huy động TGTK NHTM - Gia tăng quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm - Tăng thị phần vốn huy động tiền gửi tiết kiệm thị trường mục tiêu Footer Page of 149 Header Page of 149 - Hợp lý hóa cấu huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn; loại tiền; sản phẩm - Kiểm soát chi phí huy động vốn - Nâng cao chất lượng dịch vụ liên quan đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm 1.3.2 Phương hướng nhằm đạt mục tiêu hoạt động huy động TGTK Để đạt mục tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng cần phải xây dựng sách huy động vốn phù hợp với thời kỳ, thông qua nhân tố: sách sản phẩm; sách lãi suất; Chính sách phát triển mạng lưới, kênh phân phối; Chính sách khoa học công nghệ; Chính sách quảng bá; Chính sách khách hàng; Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực hoạt động huy động vốn dân cư Tóm lại, để công tác huy động TGTK đạt kết tốt NHTM cần trọng thực phương thức như: Ø Thực đồng biện pháp nhằm giành ưu cạnh tranh huy động tiền gửi tiết kiệm thị trường xác định Ø Đa dạng hóa hợp lý cấu tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn, loại tiền huy động,… Ø Tiết kiệm chi phí lãi huy động vốn, tính toán áp dụng mức lãi suất phù hợp linh hoạt… 1.3.3 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM a Mức tăng trưởng quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm Đánh giá gia tăng số dư TGTK qua năm Chỉ tiêu thể thông qua việc tăng/giảm số lượng khách hàng qua năm quy mô tiền gửi tiêt kiệm đơn vị khách hàng Footer Page of 149 Header Page of 149 b Mức tăng trưởng thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm Đánh giá thông qua tiêu tỷ trọng số dư huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh tổng số dư huy động tiền gửi tiết kiệm TCTD địa bàn thời điểm c Cơ cấu huy động tiền gửi tiết kiệm - Cơ cấu huy động vốn theo loại sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm - Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn - Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền - Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo nhóm khách hàng d Hiệu từ hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Đánh giá thông qua tiêu chênh lệch lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm, từ cho thấy hiệu mang lại từ hoạt động e Chất lượng cung ứng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Chât lượng cung ứng dịch vụ đánh giá qua cách: - Đánh giá trong: ngân hàng tự đánh giá - Đánh giá ngoài: đánh giá từ phía khách hàng thông qua khảo sát ý kiến khách hàng 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NHTM 1.4.1 Các nhân tố bên Đây nhân tố mang tính khách quan, bên ngoài, mà tác động đến ngân hàng tránh khỏi Ngân hàng nhận thức, dự báo làm giảm thiểu rủi ro xảy Gồm có: a Môi trường kinh tế, văn hóa xã hội b Môi trường pháp lý sách Nhà nước c Đặc điểm yêu cầu khách hàng dân cư d Môi trường cạnh tranh Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 1.4.2 Các nhân tố bên a Chiến lược kinh doanh ngân hàng Tùy thuộc vào tình hình kinh tế, xã hội mục tiêu hoạt động giai đoạn mà ngân hàng xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp Khi chiến lược thay đổi có tác động tới sách huy động vốn ngân hàng vậy, ảnh hưởng tới quy mô vốn ngân hàng b Quy mô, uy tín ngân hàng Quy mô ngân hàng thể mạng lưới kênh phân phối, sở hạ tầng đội ngũ CBCNV, Uy tín hay sức mạnh thương hiệu NHTM sở tạo niềm tin cho khách hàng truyền thống, nhân tố quan trọng việc thu hút thêm khách hàng tiềm c Hệ thống mạng lưới phân phối, sở vật chất, trang thiết bị trình độ khoa học công nghệ ngân hàng Một ngân hàng có hệ thống mạng lưới rộng khắp thu hút nhiều đối tượng khách hàng, cho phép đánh giá phát triển quy mô khả phục vụ ngân hàng d Trình độ chất lượng nguồn nhân lực e Chính sách lãi suất Thông thường, lãi suất huy động tăng quy mô tiền gửi vào ngân hàng tăng lên ngược lại Như nói lãi suất huy động có ảnh hưởng lớn đến quy mô tiền gửi vào NHTM f Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa dạng có chất lượng Một ngân hàng có dịch vụ đa dạng, cung cấp sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu nhiều khách hàng thu hút họ gửi tiền vào ngân hàng tìm kiếm hình thức đầu tư khác g Các hoạt động Marketing ngân hàng Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 nhánh đạt mức 101 tỷ đồng Tuy mức tăng không nhiều điều kiện cạnh tranh gay gắt ngân hàng cố gắng lớn toàn thể CBCNV Chi nhánh 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA BIDV ĐÀ NẴNG 2.2.1 Các biện pháp triển khai hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV ĐN thời gian qua a Triển khai sách sản phẩm BIDV, đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Trong thời gian qua BIDV ĐN triển khai thành công loại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn; Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường; Chương trình CCTG dự thưởng; Tiết kiệm “Tích lũy bảo an”; Tiết kiệm “Lớn lên yêu thương”; Tiền gửi An tâm thành tài; Tiền gửi có kỳ hạn Online; Tiết kiệm Bảo Lộc Nhìn chung sản phẩm tiền gửi tiết kiệm BIDV chuẩn hóa tương đối phong phú b Vận dụng linh hoạt sách lãi suất BIDV c Phát triển mạng lưới kênh phân phối Tính đến cuối năm 2013, Trụ sở chính, Chi nhánh có Phòng giao dịch phân bổ quận lớn thành phố Đà Nẵng: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà Ngũ Hành Sơn Các phòng giao dịch cải tạo, chỉnh đốn không gian giao dịch phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu BIDV Hội sở ban hành d Công nghệ hỗ trợ huy động tiền gửi tiết kiệm e Công tác quảng bá sản phẩm f Tập trung nỗ lực phát triển khách hàng Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 Chi nhánh triển khai việc phân loại khách hàng Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng theo hướng dẫn phù hợp với sở thích người Việc phân giao khách hàng đến cán bộ, Phòng quản lý góp phần hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng g Phát triển nguồn nhân lực Các chương trình đào tạo, đào tạo lại cán thực thường xuyên quy củ Đối với chương trình, nghiệp vụ mới, BIDV không tổ chức lớp học tập trung mà tổ chức lớp học trực tuyến Chi nhánh triển khai tốt quy chuẩn phong cách không gian giao dịch 2.2.2 Kết hoạt động huy động TGTK giai đoạn 20112013 a Mức tăng trưởng quy mô tiền gửi tiết kiệm Số dư huy động tiền gửi tiết kiệm bình quân Chi nhánh có tăng trưởng qua năm Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm lại giảm dần qua năm b Mức tăng trưởng thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm Tính đến cuối năm 2013, quy mô tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm có tăng so với năm trước, song thị phần Chi nhánh địa bàn lại bị thu hẹp, đạt mức 5,9% (giảm 1,2% so với năm 2012) c Cơ cấu huy động tiền gửi tiết kiệm - Theo sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có tỷ trọng thấp Sản phẩm tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường chương trình chứng tiền gửi dự thưởng chiếm tỷ trọng lớn Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 tổng nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm Đặc biệt, sản phẩm tiết kiệm dự thưởng có tăng trưởng đáng kể qua năm Điều cho thấy việc triển khai sản phẩm có tính may mắn, quà tặng điều kiện trần lãi suất bị khống chế đem lại hiệu cho chi nhánh Tỷ trọng sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn Online Tiết kiệm Bảo Lộc có tăng trưởng đạt số khiêm tốn sản phẩm người dân chưa biết đến nhiều - Theo kỳ hạn Cơ cấu nguồn vốn huy động từ TGTK chưa đạt mức hợp lý, chủ yếu tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng - Theo loại tiền Huy động tiền gửi tiết kiệm Việt Nam đồng chiếm tỷ trọng lớn tổng mức huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh - Theo nhóm khách hàng Tỷ trọng số dư tiền gửi nhóm khách hàng quan trọng khách hàng thân thiết chiếm 50% tổng huy động vốn dân cư Chi nhánh Cơ cấu KH Chi nhánh chưa thật hợp lý, phụ thuộc vào số KH lớn d Hiệu từ hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Hiện tại, Chi nhánh không phân bổ tỷ lệ chi phí bình quân tiền gửi tiết kiệm Do vậy, việc xác định hiệu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm đánh giá dựa tiêu chênh lệch lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh Chênh lệch lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm = Giá mua vốn bình quân Hội sở chính-lãi suất bình quân trả cho khách hàng Hiệu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm nhìn chung giảm dần đảm bảo hiệu từ hoạt động Hiệu từ Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm trung bình đạt 28,42 tỷ đồng e Chất lượng dịch vụ Để đánh giá chất lượng dịch vụ Chi nhánh dựa vào số lượng KH ngày gia tăng, thể mức độ hài lòng thỏa mãn nhu cầu họ nhân rộng dân cư Định kỳ Chi nhánh tiến hành gửi phiếu khảo sát đến KH, phần lớn KH đánh giá hài lòng hài lòng chất lượng sản phẩm dịch vụ mà Chi nhánh cung cấp 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những kết đạt - Nguồn vốn huy động từ TGTK dân cư cuối kỳ Chi nhánh trì có tăng trưởng qua năm, tốc độ tăng trưởng năm 2013 13,02%, tăng 200,60 tỷ đồng so với năm 2012 - Tỷ trọng huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên/ tổng tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Chi nhánh có xu hướng tăng qua năm Năm 2013 có tỷ trọng 16,74%, tăng 0,04% so với năm 2012 góp phần làm tăng chất lượng tiền gửi - Tổng số khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm CN có tăng trưởng hàng năm Số lượng khách hàng gửi tiết kiệm năm 2013 25.029 khách hàng, tăng 870 khách hàng so với năm 2012 - Chi nhánh mở thêm phòng giao dịch Xuân Hà, thu hút lượng khách hàng quận huyện vùng ven thu hút nguồn tiền gởi địa bàn 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Hoạt động huy động TGTK cuối kỳ phụ thuộc vào nhóm khách hàng lớn nên cần biến động giảm nhóm Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 khách hàng ảnh hưởng lớn đến ổn định nguồn vốn Chi nhánh - Trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng lượng khách hàng Chi nhánh giảm nhiều cho với năm trước, đạt 3,6% Huy động vốn dân cư thường tăng có chương trình tiết kiệm có khuyến mại, thưởng lãi suất kèm giảm sách khuyến khích NH bạn có mức ưu đãi tốt - Việc giao đánh giá hoàn thành kế hoạch kinh doanh chưa thật tạo áp lực đến cán bộ, chưa gắn kết thu nhập với kết hoàn thành nhiệm vụ cán - Kênh huy động tiền gửi tiết kiệm hạn chế, chủ yếu khách hàng phải đến ngân hàng để giao dịch thực qua mạng ngân hàng trực tuyến - Công tác Marketing thống tập trung triển khai đồng loạt theo hệ thống nhiên độ lan toả thấp, kết đạt chưa cao Công tác quảng cáo sản phẩm tiết kiệm chủ yếu thực ngân hàng, phòng giao dịch thông qua giới thiệu giao dịch viên cán quan hệ khách hàng - Trong số giai đoạn, điều hành lãi suất chậm so với thị trường, lãi suất BIDV thường cạnh tranh so với NHTM khác quy định lãi suất, FTP chung dẫn đến chưa tạo tính linh hoạt Thị phần huy động vốn năm 2013 chiếm 5,9% khối NHTM địa bàn - Sản phẩm huy động tiền gửi dân cư chưa thực tạo khác biệt ưu việt so với sản phẩm loại thị trường Chi nhánh trọng triển khai sản phẩm truyền thống nhóm tiết kiệm thông thường, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm dự thưởng mà Footer Page 16 of 149 15 Header Page 17 of 149 chưa triển khai mãnh mẽ sản phẩm tiết kiệm tích lũy, nhóm sản phẩm dành cho trẻ em, cán công chức… b Một số nguyên nhân * Nguyên nhân bên * Nguyên nhân bên - Sản phẩm TGTK chưa đa dạng chưa tạo khác biệt - Công tác phát triển khách hàng hạn chế - Công tác điều hành lãi suất chưa thực mềm dẻo - Công tác chăm sóc khách hàng chưa thực chuyên nghiệp - Việc đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng chưa CBCNV thật trọng - Mô hình tổ chức, quản lý nhân hoạt động bán lẻ có chồng chéo - Công nghệ hỗ trợ cho hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm chưa tương xứng với vị BIDV - Mạng lưới phân phối mỏng CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 3.1.1 Bối cảnh đề xuất định hướng a Bối cảnh thị trường Theo kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn năm 2010-2015 UBND thành phố Đà nẵng, tiếp tục xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn nước Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 Đến năm 2015, ước tính dân số Đà nẵng lên tới 1.000.000 người Hiện thu nhập bình quân đầu người Đà Nẵng đạt 2.000USD, đến năm 2015 phấn đấu đạt 2.800 USD/người/năm, yếu tố quan trọng góp phần gia tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tương lai Với tình hình kinh tế dần hồi phục ổn định, tăng trưởng GDP dự kiến mức cao (mức tăng trưởng bình quân 2011-2015 đạt 13-14%), GDP bình quân đầu người ngày cải thiện nói nguồn vốn huy động từ dân cư đầy tiềm Đối với Chi nhánh có quan hệ với 1500 khách hàng doanh nghiệp, 500 khách hàng có sử dụng sản phẩm bán lẻ Chi nhánh khoảng 90.000 khách hàng cá nhân mở tài khoản tiền gửi, điều kiện thuận lợi để Chi nhánh phát triển sản phẩm dịch vụ BIDV có sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm Bên cạnh mặt thuận lợi, hoạt động huy động TGTK địa bàn phải đối mặt với không khó khăn, thách thức kinh tế nước giới chưa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng, tình hình thực mục tiêu phát triển kinh tế Thành phố gặp nhiều khó khăn, số lớn phận dân số có thu nhập thấp thiếu ổn định Trong đó, cạnh tranh ngân hàng ngày trở lên gay gắt với hoạt động 59 TCTD địa bàn thành phố Đà Nẵng b Chiến lược phát triển BIDV giai đoạn 2014-2015 c Mục tiêu, định hướng hoạt động kinh doanh BIDV Đà Nẵng giai đoạn 2014 - 2015 3.1.2 Định hướng hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV ĐN giai đoạn tới Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 Cải thiện cấu vốn huy động theo hướng phát triển bền vững, tăng tỷ trọng vốn huy động trung dài hạn/tổng nguồn vốn Chú trọng công tác phát triển dịch vụ bán lẻ Giữ vững khách hàng có trọng chăm sóc, phát triển nhóm khách hàng quan trọng khách hàng thân thiết Tăng cường bán chéo sản phẩm, bán theo Gói sản phẩm tới khách hàng theo phân khúc ưu tiên thông qua khách hàng doanh nghiệp có quan hệ với Chi nhánh Sàng lọc, lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp với tâm lý, xu hướng theo dõi khách hàng địa bàn nhằm giới thiệu sản phẩm đến với dân cư Xây dựng hình ảnh BIDV thân thiện, đại, chuyên nghiệp qua thực tốt quy định tác phong không gian làm việc Thù lao tương xứng với kết làm việc cán làm công tác huy động vốn dân cư, động viên khen thưởng kịp thời cán có thành tích công tác huy động vốn dân cư Cụ thể: - Tốc độ tăng trưởng huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm bình quân đạt 25%/năm - Đến cuối năm 2015, tổng huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm dân cư BIDV Đà Nẵng phải đạt mức 2.500 tỷ đồng Trong đó, tiền gởi có kỳ hạn 12 tháng chiếm 18% - Tăng trưởng số khách hàng hàng năm mức 8%, đến cuối năm 2015 tổng số khách hàng gửi tiết kiệm Chi nhánh đạt 30.000 khách hàng, khách hàng quan trọng, khách hàng thân thiết 1.000 khách hàng - Thị phần huy động vốn dân cư BIDV ĐN đạt 7% vào năm 2015 Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 - Chênh lệch lãi suất bình quân huy động vốn tiết kiệm dân cư bình quân đạt mức 2,7% 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện công tác phân đoạn khách hàng Bảng 3.2: Các tiêu chí phân đoạn khách hàng Phân đoạn Tiêu chí khách hữu (đạt tiêu chí) Số dư bình quân kỳ đánh giá từ tỷ đồng Khách hàng trở lên quan trọng Số dư bình quân liên tiếp kỳ đánh giá 800 triệu đồng Tiêu chí khách hàng hữu tiềm (đạt tiêu chí) Khách hàng có tiền gởi tiết kiệm tổ chức tín dụng khác từ tỷ trở lên Khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm 800 triệu đồng với kỳ hạn từ tháng trở lên Khách hàng có số dư Khách hàng có tiền tiền gởi bình quân gởi tiết kiệm Tổ kỳ đánh giá từ 500 triệu chức tín dụng khách với số Khách hàng đồng đến tỷ đồng dư 800 triệu đồng thân thiết Khách hàng có số dư Khách hàng có tiền gởi bình quân nhu cầu gửi tiết kiệm kỳ đánh giá liên tiếp 400 triệu đồng với kỳ hạn từ 300 triệu đồng KH thông phổ Khách hàng lại Footer Page 20 of 149 tháng trở lên Header Page 21 of 149 19 - Định lấy số liệu phân đoạn khách hàng tháng thực vòng ngày làm việc kỳ phân đoạn 3.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá nhóm khách hàng lớn để áp dụng sách lãi suất “mềm” Tiêu chí phân loại nhóm khách hàng lớn thực hiện: Nhóm Nhóm A: KHQT ảnh hưởng KHQT đặc biệt đến HĐVDC CN Nhóm B: KHQT ảnh hưởng lớn đến HĐVDC CN - KH có số dư tỷ - KH có số dư từ tỷ trở lên chi nhánh, có quan hệ chi nhánh từ 800 triệu trở lâu có khả tiếp lên có khả gia tăng tục trì quan hệ lâu dài quy mô quan hệ lâu dài với với chi nhánh BIDV tương lai - Khách hàng cũ trước - Các khách hàng có số dư từ tỷ gửi số tiền tỷ trở lên khách hàng cũ chi chuyển gửi NHTM khác nhánh khách hàng mà chi Tiêu chí chi nhánh có kế nhánh có khả chắn hoạch tiếp thị lại khách hàng tiềm gửi tương lai - Khách hàng có tầm ảnh - Khách hàng có tầm ảnh hưởng hưởng lớn đến khách lớn đến khách hàng khác hàng khác (khách hàng có (khách hàng có khả lôi khả lôi kéo cá kéo cá nhân/ tổ chức khác nhân/ tổ chức khác gửi tiền gửi tiền sử dụng dịch vụ sử dụng dịch vụ khác khác BIDV) BIDV) - Căn vào cân đối vốn mục tiêu hiệu (chênh lệch lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm) đề năm mà chi nhánh tính toán mức huy động có chênh lệch lãi suất bình quân thấp so Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 với mức chênh lệch lãi suất bình quân mục tiêu giai đoạn chấp nhận áp dụng nhóm khách hàng quan trọng Đảm bảo lãi suất nhóm A> lãi suất nhóm B> lãi suất thông thường 3.2.3 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm Hiện nay, Chi nhánh với mạnh sẵn có đại lý vé số giao dịch nhiều tài khoản toán Nhóm KH có đặc trưng nguồn tiền thu vào hàng ngày, ổn định lớn) Tuy nhiên, để số dư tài khoản toán lãi suất không cao Bên cạnh đó, tính chất công việc nên đại lý vé số phải có tài khoản ký quỹ ngân hàng để làm tài sản đảm bảo theo yêu cầu Công ty Xổ số (hoặc để ngân hàng phát hành thư bảo lãnh gửi công ty Xổ số) Vì vậy, nguồn khách hàng tiềm để huy động tiền gửi có kỳ hạn với nguồn ổn định Để giải vấn đề này, chi nhánh cần đề xuất ý kiến với Hội sở xây dựng sản phẩm tiết kiệm dành riêng cho nhóm khách hàng đại lý vé số 3.2.4 Triển khai công tác chăm sóc khách hàng phù hợp với phân đoạn Chính sách chăm sóc khách hàng trước, sau bán hàng phân đoạn khách hàng: quan trọng, thân thiết phổ thông 3.2.5 Tổ chức thu thập, xử lý thông tin khách hàng Chi nhánh phải thường xuyên đo lường hài lòng khách hàng thông qua nhiều phương tiện hòm thư góp ý, vấn qua điện thoại, hội nghị khách hàng, phiếu khảo sát… Xây dựng phương án thu thập thông tin diện rộng qua việc thăm dò đối thủ cạnh tranh địa bàn, thuê tổ chức điều tra xu hướng thị trường, hành vi khách hàng, mức độ hài lòng khách hàng địa bàn thành phố Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 3.2.6 Tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá, tiếp cận khách hàng Đối với phân đoạn cần có cách tiếp cận khác Bên cạnh công tác tiếp thị trực tiếp khách hàng có nhu cầu gửi tiền gửi tiết kiệm, Chi nhánh cần nghiên cứu xây dựng chương trình khuyến mại cho người giới thiệu khách hàng gửi tiền để đẩy mạnh phát triển khách hàng 3.2.7 Chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 3.2.8 Tạo chế động lực cho cán làm công tác huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân sách khen thưởng gia tăng theo mục tiêu tăng trưởng huy động tiền gửi tiết kiệm hàng năm Khen thưởng kịp thời đến cán gắn với kết bán hàng, dành ngân sách định để triển khai chế động lực bổ sung vào thời điểm nóng năm cuối năm, Tết Nguyên đán Căn vào kết huy động tiền gửi cán để đánh giá, cân nhắc nâng lương đề bạt cho cán có thành tích xuất sắc 3.2.9 Tiếp tục phát triển mạng lưới phòng giao dịch Kênh phân phối truyền thống: Chi nhánh cần xây dựng, phát triển thêm phòng giao dịch khu vực trọng yếu, tập trung đông dân cư, chẳng hạn quận Thanh Khê, quận Hải Châu Kênh phân phối đại: Đẩy mạnh phát triển kênh phân phối điện tử thông qua hệ thống máy ATM dịch vụ ngân hàng điện tử IBMB 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Ổn định môi trường vĩ mô Để thực tốt điều này, Chính Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 phủ cần phải thực loạt yếu tố liên quan như: trì bình ổn môi trường Chính trị, tạo tâm lý an toàn cho nhà đầu tư (trong nước) tầng lớp dân cư Từ tạo tiền đề cho việc bình ổn thị trường tài tiền tệ Nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm khách hàng gửi tiết kiệm TCTD Điều kích thích hoạt động huy động vốn nhàn rỗi dân cư, đồng thời gia tăng niềm tin người dân gửi tiền vào TCTD Điều chỉnh cách tính phí Bảo hiểm tiền gửi dựa rủi ro Chính phủ cần xem xét điều chỉnh việc thu phí bảo hiểm tiền gửi theo mức độ rủi ro thay áp dụng mức phí “cào bằng” cho tất TCTD hoạt động tốt chưa tốt Bởi, áp dụng cách tính phí bảo hiểm tiền gửi theo rủi ro nâng cao minh bạch hoạt động tín dụng thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh TCTD, giúp tổ chức có biện pháp điều chỉnh kịp thời để hướng tới vận hành hiệu hơn, tránh rủi ro đe dọa an toàn hệ thống Mặt khác, người hưởng lợi trực tiếp từ sách bảo hiểm tiền gửi, việc tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải đóng phí theo mức độ rủi ro giúp người gửi tiền có sở đánh giá xác thực lực tài chính, uy tín TCTD để đưa định xác nơi gửi tiền 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Các sách NHNN cần có tính ổn định tương đối Hạn chế việc triển khai thiếu đồng bộ, tạo kẻ hở dẫn đến cạnh tranh thiếu lành mạnh Khả thi việc triển khai thực Các sách cần rõ ràng dễ triển khai Các văn cần đảm bảo hiểu theo Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 nghĩa dễ áp dụng vào thực tế Hạn chế văn có nội dung chồng chéo, diễn giải theo nhiều nghĩa 3.3.3 Đối với BIDV Việt Nam - Phát triển sản phẩm đặc thù, gói sản phẩm Nghiên cứu triển khai riêng sản phẩm huy động vốn đặc thù BIDV chuẩn hóa, ổn định danh mục sản phẩm Phân loại khách hàng có BIDV theo độ tuổi để đưa sản phẩm tiền gửi theo vòng đời khách hàng như: sản phẩm tiền gửi trẻ em, tiền gửi sinh viên, tiền gửi công chức tiền gửi hưu trí Nghiên cứu triển khai hình thức tiền gửi mang tính tích lũy tiền gửi Tích lũy kết hợp với ưu đãi điều kiện vay mua xe, mua nhà…, sản phẩm cho gia đình trẻ…; - Đầu tư công nghệ để phát triển quản lý sản phẩm Xây dựng chương trình tích lũy điểm thưởng theo khách hàng, theo sản phẩm để áp dụng sách theo khách hàng cụ thể Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá hiệu huy động vốn đến cán - Khi có biến động lãi suất thị trường, đề nghị BIDV VN sớm có điều chỉnh lãi suất - Chính sách bán hàng Để phục vụ tốt công tác bán hàng đề nghị nên cho phép chi nhánh chủ động định sử dụng tài liệu, vật phẩm tiếp thị phục vụ cho công tác bán hàng miễn phù hợp với quy định chung Hội sở Thường xuyên triển khai chương trình khuyến mại huy động vốn dân cư có quy mô lớn với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn, kết hợp nhiều hình thức khuyến mại chương trình, phù hợp với tâm lý khách hàng thị trường thời kỳ để tăng tính quảng bá thu hút khách hàng Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN Vốn huy động dân cư ngày chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn hoạt động Ngân hàng thương mại, đặc biệt nguồn tiền gửi tiết kiệm BIDV Đà Nẵng năm qua đạt kết định hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Tuy vậy, điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt, để đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu đề Chi nhánh cần phải có giải pháp thích hợp Với mong muốn góp phần thực mục tiêu tăng trưởng huy động tiền gửi tiết kiệm năm đến, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động TGTK nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động TGTK NHTM - Phân tích thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh thời gian tới Qua luận văn này, tác giả hy vọng giải pháp đưa áp dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới, đồng thời lấy làm tài liệu tham khảo cho chi nhánh khác hệ thống BIDV xa Ngân hàng thương mại khác Mặc dù có nhiều cố gắng trình thực đề tài, khả nghiên cứu có hạn, đề tài tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý Hội đồng, Thầy Cô người quan tâm để đề tài hoàn thiện Footer Page 26 of 149 ... thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh thời gian... TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV VN VÀ BIDV CN ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển a Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt. .. THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 3.1.1 Bối cảnh đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵn, Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵn, Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay