Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam Vinh

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ THU THỦY HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Bích Thu Phản biện 1: TS Trương Hồng Trình Phản biện 2: TS Huỳnh Huy Hòa Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển không ngừng khoa học – công nghệ, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nhu cầu xã hội ngày đa dạng nguồn nhân lực đặt lên hàng đầu, có ảnh hưởng lớn tồn phát triển doanh nghiệp Một yếu tố nhằm trì, thúc đẩy nguồn lực phát huy cách có hiệu quả, cống hiến cho doanh nghiệp việc trả lương đúng, đủ, công cho người lao động Trả lương công cho người lao động tạo điều kiện cho phát triển, góp phần quan trọng việc nâng cao tinh thần lao động hiệu suất công việc Và để trả lương đủ, công cho người lao động công tác xây dựng sách tiền lương, xác định mức lương, xây dựng quỹ lương, cấu tiền lương lựa chọn hình thức trả lương cho người lao động mang ý nghĩa to lớn Nó không nhân tố kích thích người lao động làm việc đạt hiệu mà tiêu đánh giá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nam Vinh hoạt động lĩnh vực xây dựng, với phát triển kinh tế hội nhập, công ty bước nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, nên có quan tâm đến công tác tiền lương công ty Tuy vậy, công tác có nhiều hạn chế cần phải có giải pháp hoàn thiện Xuất phát từ lý trên, chọn “Hoàn thiện công tác tiền lương Công ty Cổ phần Nam Vinh” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến công tác tiền lương doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền Footer Page of 149 Header Page of 149 lương công ty cổ phần Nam Vinh thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác trả lương cho người lao động Công ty Cổ phần Nam Vinh b Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Do phạm vi nghiên cứu công tác tiền lương rộng hạn chế mặt thời gian, đặc biệt thực trạng công tác tiền lương thời gian qua Công ty Cổ phần Nam Vinh nhiều bất cập, hệ số lương cho người lao động công ty xây dựng nên luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề: xây dựng sách tiền lương, xác định quỹ lương, cấu tiền lương lựa chọn hình thức trả lương cho người lao động Công ty cổ phần Nam Vinh Về không gian: nghiên cứu công tác tiền lương Công ty cổ phần Nam Vinh Về thời gian: nghiên cứu thực trạng, đánh giá công tác tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh giai đoạn 2010 – 2013 đưa giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác tiền lương cho người lao động Công ty cổ phần Nam Vinh thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, phương pháp chuyên gia Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận công tác tiền lương doanh nghiệp Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh Chương 3: Hoàn thiện công tác tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Giáo trình Quản trị học tác giả PGS.TS Lê Thế giới chủ biên, TS Nguyễn Xuân Lãn, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, Ths Nguyễn Thị Loan (đồng chủ biên – 2007, , NXB Tài chính; Giáo trình Quản lý nhân - Chủ biên : GS.TSKH Vũ Huy Từ, nhóm biên soạn :T.S Phạm Thanh Hải,Th.S Nguyễn Thị Hà Đông, Th.S Nguyễn Thị Thu Hà – Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội – 2008) cung cấp khái niệm tiền lương, ý nghĩa tiền lương tiền lương doanh nghiệp Đồng thời, tác giả sâu phân tích tác động bên bên doanh nghiệp đến tiền lương doanh nghiệp.[5][14] Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Chủ biên : TS Nguyễn Quốc Tuấn; đồng tác giả :TS Đào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Loan – xuất năm 2007 Cuốn sách phân tích chi tiết hình thức trả lương doanh nghiệp.[13] Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực tác giả George T Milkovich-John W Boudreau – 2002 nhà xuất thống kê Chương IV sách cho ta cách nhìn chi tiết khía cạnh liên quan đến thù lao nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương doanh nghiệp.[4] Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, tác giả TS Hà Văn Hội – Nhà XB Bưu điện 2007, sách cách thức xây dựng phương pháp xây dựng quỹ lương doanh nghiệp.[7] Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực tác giả PGS.TS Trần Kim Dung, nhà xuất Thống kê 2009 phân tích chuyên sâu sách tiền lương ảnh hưởng yếu tố khác.[2] Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm Tiền lương giá sức lao động, hình thành sở thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động (bằng văn miệng), trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc”, phù hợp với quan hệ cung - cầu sức lao động thị trường lao động phù hợp với quy định tiền lương pháp luật lao động 1.1.2 Ý nghĩa tiền lương a Đối với doanh nghiệp Tiền lương phần quan trọng chi phí sản xuất; công cụ để trì, gìn giữ thu hút người lao động giỏi b Đối với người lao động Tiền lương động lực thúc đẩy người lao động sức học tập để nâng cao giá trị họ doanh nghiệp thông qua việc nâng cao trình độ đóng góp cho doanh nghiệp c Đối với xã hội Trong chế độ xã hội nào, tiền lương thực chức kinh tế đảm bảo tái sản xuất lao động cho xã hội 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Xây dựng sách tiền lương doanh nghiệp Chính sách tiền lương cho người lao động việc doanh nghiệp xây dựng cách trả lương khác cho người lao động theo loại lao động, trình độ chuyên môn, ngành nghề khả tài doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh Footer Page of 149 Header Page of 149 Khảo sát lương Doanh nghiệp có lựa chọn trả lương cho người lao động + Chính sách lương “tương đương thị trường tố cạnh tranh + Chính sách lương “dẫn đạo thị trường” + Chính sách lương “thấp thị Để đưa định mức trả lương, doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu thị trường để biết mức lương trung bình cho công việc Quy trình khảo sát bao gồm việc xác định công việc then chốt, lựa chọn tổ chức để khảo sát sau lựa chọn sau tiến hành thu thập thông tin Định giá công việc Định giá công việc thực công bên doanh nghiệp, công công việc giá trị đóng góp vào mục tiêu tổ chức Mục đích định giá công việc xác định giá trị công việc tổ chức Có phương pháp định giá công việc thường sử dụng nhiều là: Xếp hạng công việc, Phân loại công việc, Phương pháp tính điểm So sánh nhân tố Ấn định mức lương Sau định giá công việc khảo sát mức lương mức lương thị trường công ty tiến hành ấn định mức lương, mức lương tùy thuộc vào sách công ty, tùy thuộc vào thị trường lao động tùy thuộc vào thân công việc Thang lương bậc lương Thang lương: dùng để xác định quan hệ tỷ lệ tiền lương lao động nghề họ đảm nhiệm công việc có mức độ phức tạp khác Bậc lương xác định giá trị điểm số tính toán thông qua phương pháp tính điểm định giá công việc, bậc phân biệt trình độ ngành nghề người lao động xếp từ thấp đến cao Footer Page of 149 Header Page of 149 1.2.2 Xác định quỹ lương a Khái niệm quỹ tiền lương Quỹ lương doanh nghiệp toàn tiền lương doanh nghiệp dùng để trả cho người lao động thuộc doanh nghiệp quản lý sử dụng b Kết cấu quỹ lương *Căn vào mức độ ổn định thành phần quỹ tiền lương quỹ lương gồm : Bộ phận tiền lương cố định phận tiền lương biến đổi * Căn vào hình thành tình hình sử dụng quỹ lương quỹ lương chia thành: Quỹ lương kế hoạch quỹ lương thực * Căn vào đối tượng trả lương, quỹ lương gồm có: Quỹ lương trực tiếp quỹ lương gián tiếp * Căn vào đơn vị thời gian quỹ tiền lương chia thành: Quỹ tiền lương giờ; quỹ tiền lương ngày; quỹ tiền lương tháng quỹ tiền lương năm c Ý nghĩa việc xây dựng quỹ lương Giúp doanh nghiệp thực biện pháp định nhằm thúc đẩy nâng cao suất lao động, vừa đảm bảo tiền lương không ngừng tăng lên đảm bảo quy luật mối quan hệ tốc độ tăng suất lao động tốc độ tăng tiền lương d Phương pháp xác định quỹ lương * Phương pháp xác định quỹ lương theo đơn giá tiền lương số lượng sản phẩm sản xuất năm: QKH = å ĐG KH X SLKH Trong đó: QKH : Quỹ tiền lương kế hoạch SLKH : Sản lượng sản phẩm sản xuất năm kế hoạch ĐGKH : Đơn giá lương năm kế hoạch Footer Page of 149 Header Page of 149 * Phương pháp xác định quỹ lương dựa vào tỷ lệ phần trăm doanh thu QLKH = MKH * DTKH QLKH : Quỹ lương năm kế hoạch MKH : chi phí tiền lương cho đơn vị hàng hóa tiêu thụ DTKH : doanh thu năm kế hoạch 1.2.3 Cơ cấu tiền lương a Tiền lương Tiền lương tiền lương xác định sở tính đủ nhu cầu sinh học, xã hội học, độ phức tạp mức độ tiêu hao lao động điều kiện lao động trung bình ngành nghề, công việc b Phụ cấp lương Phụ cấp lương tiền trả công lao động tiền lương Nó bổ sung cho lương bản, bù đắp thêm cho người lao động họ phải làm việc điều kiện không ổn định không thuận lợi mà chưa tính đến xác định lương c Tiền thưởng Tiền thưởng loại thù lao lao động bổ sung cho lương theo thời gian lương theo sản phẩm, nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động, kích thích người lao động nỗ lực thường xuyên, hình thức khuyến khích vật chất có tác dụng tích cực d Phúc lợi Phúc lợi phần tiền lương đãi ngộ gián tiếp mặt tài chính, phúc lợi thể quan tâm doanh nghiệp đến đời sống người lao động, có tác dụng kích thích nhân viên trung thành, gắn bó với doanh nghiệp 1.2.4 Các hình thức trả lương cho người lao động a Hình thức trả lương theo thời gian * Trả lương thời gian giản đơn Tiền lương công nhân nhận vào mức lương phù Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 hợp với cấp bậc thời gian làm việc thực tế họ Công thức tính: Ltgi = Di x Ttti Trong đó: Ltgi : tiền lương nhận công nhân bậc i làm theo thời gian Di : đơn giá lương công nhân bậc i Ttti : thời gian thực tế làm việc công nhân i *Trả lương thời gian có thưởng Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng kết hợp tiền thưởng chế độ trả lương theo thời gian giản đơn đạt tiêu số lượng chất lượng quy định b Hình thức trả lương theo sản phẩm Hình thức trả lương theo sản phẩm áp dụng rộng rãi doanh nghiệp có nhiều cách trả lương linh hoạt theo hình thức * Chế độ trả lương trực tiếp cá nhân * Chế độ trả lương tập thể * Chế độ trả lương khoán * Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp * Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng * Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 1.3.1 Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên 1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc doanh nghiệp 1.3.3 Nhóm yếu tố thuộc công việc 1.3.4 Nhóm yếu tố thuộc cá nhân người lao động Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 máy móc, phương tiện đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tới 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Qua số tiêu đánh giá khái quát ta thấy Công ty Cổ phần Nam Vinh đơn vị kinh doanh tương đối có hiệu quả, thu lợi nhuận tăng để đảm bảo cho sống người lao động, làm đòn bẩy kích thích tinh thần làm việc họ Tuy nhiên, công ty cần có biện pháp hiệu để cắt giảm chi phí không cần thiết nhằm góp phần tăng lợi nhuận 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH 2.2.1 Chính sách tiền lương cho người lao động công ty cổ phần Nam Vinh Công ty xây dựng sách trả lương cho người lao động dựa nguyên tắc phân phối theo lao động, mức độ hao phí sức lao động người thể qua chức danh công việc đảm nhận Hiện công ty áp dụng sách trả lương cho người lao động làm việc hưởng tiền lương theo công việc phân thành nhóm đối tượng: - Nhóm lao động khối văn phòng - Nhóm lao động công nhân trực tiếp công trình Hiện nay, mức lương bình quân mà công ty cổ phần Nam Vinh trả cho người lao động 3.823.000 đồng So với công ty loại hình công ty cổ phần hoạt động lĩnh vực xây dựng mức lương mà công ty trả cho người lao động tương đối cao cao so với mức lương bình quân doanh nghiệp lĩnh vực 12,3% Với mức trả lương khuyến khích người lao động làm việc gắn bó với công ty Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 Đơn giá tiền lương Mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp sử dụng để trả cho người lao động dựa sở mức lương tối thiểu mà nhà nước đưa theo nghị định số 66/2013/NĐ-CP 1.150.000 đồng/tháng (kể từ tháng 7/2013) Và mức lương tối thiểu điều chỉnh tối đa phép áp dụng công ty xác định sau: TLminđc = TLminNN * (1 + kđc) = TLminNN * (1 + k1+ k2) + k1: hệ số điều chỉnh theo vùng, công ty thuộc khu vực Đà Nẵng, khu vực II nên k1= 0,2 ) + k2 hệ số điều chỉnh ngành xây dựng, theo quy định k2 = 1,2 TLminđc = 1.150.000(1+ 0,2+1,2) đồng /tháng = 2.760.000 đồng /tháng Công ty áp dụng khung từ 1.150.000 đồng đến 2.760.000 đồng 2.2.2 Công tác xác định quỹ lương công ty * Đối với quỹ tiền lương cho phận lao động gián tiếp Cách xác định quỹ lương phận gián tiếp tính dựa theo hệ số lương công việc; hệ số phụ cấp (nếu có) cá nhân theo quy định công ty * Đối với quỹ tiền lương cho phận trực tiếp sản xuất: Quỹ tiền lương xác định từ đơn giá công việc khối lượng công việc hoàn thành, yếu tố cấu thành giá trị công trình Quỹ tiền lương tính cho phận gián tiếp tính theo công thức sau: QLgt = ĐGi * Mi Trong : QLgt : quỹ tiền lương tổ lao động ĐGi : Đơn giá công việc i Mi : Khối lượng công việc i hoàn thành 2.2.3 Cơ cấu tiền lương Trong tổng quỹ tiền lương công ty, tiền công chiếm tỷ trọng lớn nguồn thu nhập người lao động Tình hình cấu quỹ tiền lương công ty từ năm 2011 đến 2013 Footer Page 13 of 149 12 Header Page 14 of 149 thể qua bảng sau: Bảng 2.9: Cơ cấu tiền lương công ty Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tỷ Tỷ Số tiền (đồng) trọng Số tiền (đồng) trọng Số tiền (đồng) (%) (%) Quỹ tiền lương 11,203,197,413 94.56 12,275,994,986 94.52 15,038,454,782 Quỹ phụ cấp 631,483,103 5.33 693,544,363 5.34 933,543,858 Quỹ khen thưởng 3,672,791 0.031 7,273,124 0.056 161,512,778 Quỹ phúc lợi 9,359,693 0.079 10,909,687 0.084 17,766,406 Tổng quỹ tiền lương 11,847,713,000 100 12,987,722,160 100 16,151,277,824 Chỉ tiêu Tỷ trọng (%) 93.11 5.78 1.00 0.11 100 a Tiền lương Tiền lương chiếm tỷ lệ 93% so với tổng quỹ lương Điều không kích thích người lao động làm việc, cho dù người lao động có cố gắng làm việc mình, có sáng kiến lao động hay hoàn thành công việc cách xuất sắc người lao động khác b Các khoản phụ cấp Ngoài tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh, người lao động nhận thêm khoản phụ cấp là: - Phụ cấp chức vụ: áp dụng cho Ban Giám đốc, Trưởng phó phòng kế toán trưởng - Phụ cấp trách nhiệm cho đội trưởng công trình, kỹ thuật giám sát công trình, công ty quy định 0,2 - Phụ cấp xăng xe: áp dụng cho người phân công theo dõi công tác, cán thường xuyên giao dịch với đối tác với mức hỗ trợ hàng tháng 300.000đ c Tiền thưởng Hiện nay, tiền thưởng công ty chiếm tỷ lệ thấp, không đáng kể Công tác khen thưởng phận văn phòng thực vào cuối năm Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 d Phúc lợi Quỹ phúc lợi công ty chiếm tỷ lệ thấp, chi cho phúc lợi xã hội người lao động hưởng khoản phúc lợi 2.2.4 Các hình thức trả lương công ty Công ty phân nhóm đối tượng để trả lương nhóm lao động khối văn phòng nhóm lao động tham gia trực tiếp công trình a Trả lương theo thời gian: Áp dụng lao động khối văn phòng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phó phòng; người lao động làm công tác chuyên môn, nhân viên phục vụ số chức danh khác thực trả lương theo sản phẩm, lương khoán lái xe, thủ kho, bảo vệ,… Tiền lương lao động xác định sau: Hi* Ntti* ĐGL TLi = Ncđ + Hi : hệ số lương người lao động thứ i + ĐGL: đơn giá lương khoán công ty Giám đốc định thời kỳ cứu vào tình hình thực sản xuất kinh doanh + Ncd : số ngày công theo chế độ, xác định 26 ngày l àm việc + Ntti : số ngày công làm việc thực tế người lao động thứ i, không tính công làm thêm tháng ngày công tính dựa vào bảng chấm công hàng tháng công ty b Chế độ trả lương khoán sản phẩm * Chế độ lương sản phẩm khoán tập thể : Đối tượng khoán chủ yếu công nhân lao động phổ thông Và tiền lương đội tính sau: Lkđi = ĐGkhoán * KLi Lkđi Tiền lương khoán đội cho công việc i ĐGkhoán : đơn giá khoán công việc i Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 KLi : Khối lượng hoàn thành công việc i Đơn giá khoán phê duyệt Tổng giám đốc Công ty với danh mục cụ thể tổ, công việc Căn vào tiền lương khoán đội thi công, đội trưởng công trình tiến hành phân chia tiền lương cho lao động theo mức tiền lương tùy theo mức độ phức tạp công việc thỏa thuận trước ngày công thực tế người Công thức tính sau: Lkđi TLi = x Ntti ∑ Ntt Với ∑ Ntt tổng số công thực tế để hoàn thành công việc *Chế độ trả lương khoán công nhật: áp dụng tổ lao động thuê hay hợp đồng thời vụ chủ yếu làm công việc vệ sinh công nghiệp Dựa vào bảng hợp đồng khoán công nhật, tổ trưởng tính toán đơn giá trung bình cho công nhật Sau đó, tính tiền lương mà người nhận được: TLci = ĐG x Ntti TLci : tiền lương khoán công nhật lao động i ĐG.: đơn giá công nhật tùy vào công việc giao khoán thỏa thuận người lao động 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những kết đạt - Công ty nhận thức đắn vai trò công tác tiền lương coi tiền lương công cụ quan trọng hoạt động quản lý nguồn nhân lực Công tác tiền lương tiến hành tương đối có khoa học, thể chỗ CTTL thực từ xây dựng sách tiền lương, xác định mức lương, xây dựng quỹ tiền lương, xác định cấu tiền lương đến việc phân phối lương cho người lao động cách xác - Công ty xây dựng quỹ lương riêng cho phận, Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 xây dựng quy chế trả lương cho đối tượng nhằm đảm bảo nguyên tắc phân phối theo mực độ tham gia công việc Điều giúp người lao động làm việc có trách nhiệm đạt suất lao động cao hơn, ổn định tình hình hoạt động sản xuất công ty - Các hình thức trả lương có đối tượng áp dụng cụ thể, phổ biến cho người lao động Hình thức trả lương theo thời gian công ty áp dụng trả cho cán quản lý công ty, điều cho phép doanh nghiệp quản lý thời gian thực tế mà nhân viên làm việc Hình thức trả lương khoán lao động trực tiếp, việc đánh giá kết đạt có sau hoàn thành hạng mục toàn công trình 2.3.2 Những tồn cần khắc phục Bên cạnh mặt tích cực mà công ty đạt thực công tác tiền lương thời gian qua nhiều mặt hạn chế -Về sách tiền lương làm việc hưởng theo công việc đó, việc trả lương chưa dựa vào trình đánh giá hiệu công việc, suất làm việc cá nhân kinh nghiệm, thâm niên công tác Điều này, không thuận lợi cho công ty việc giữ chân nhân tài thu hút lao động có chất lượng kinh nghiệm công tác -Về quỹ tiền lương: việc xây dựng quỹ tiền lương chưa mang tính chủ động chưa quan tâm đến yếu tố ảnh hưởng doanh thu, lợi nhuận, suất lao động -Về cấu tiền lương: Tiền thưởng, khoản phụ cấp phúc lợi cấu tiền lương chiếm tỷ lệ nhỏ chưa thật hợp lý không tác động, không khuyến khích người lao động tăng suất, lao động sáng tạo -Về hình thức trả lương cho người lao động: + Trả lương theo sản phẩm khoán : việc phân phối tiền lương thực tế cho người lao động lại phụ thuộc vào đơn giá nhân công tổng Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 hợp dự toán; chưa có chế độ thưởng để tạo động lực cho người lao động tích cực làm việc, góp phần nâng cao hiệu lao động + Trả lương theo thời gian tiền lương nhận không liên quan trực tiếp đến đóng góp lao động công nhân gây tình trạng nhiều người đến công ty chấm công nhận lương; không khuyến khích phát huy khả làm việc, tính sáng tạo công việc người lao động CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Căn vào biến động yếu tố môi trường bên - Yếu tố kinh tế Nền kinh tế tăng trưởng hay suy thoái ảnh hưởng đến việc cân nhắc xây dựng chế độ trả lương công ty Chi phí sinh hoạt yếu tố quan trọng cần xem xét, giá sinh hoạt ảnh hưởng đến tiền lương người lao động Khi giá sinh hoạt tăng lên thời kỳ định làm cho tiền lương thực tế người lao động bị giảm xuống Do đó, công ty cần phải có điều chỉnh lương kịp thời theo tỷ lệ định để đảm bảo mức lương cho người lao động Lương thưởng thị trường vấn đề mà doanh nghiệp cần phải quan tâm để đưa sách lương thưởng thu hút nhân tài, giữ chân nhân viên - Yếu tố pháp luật Tiền lương người lao động phải hai bên thỏa thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Chính sách lương thưởng phải tuân theo quy định Nhà nước tiền lương Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 3.1.2 Căn vào phương hướng phát triển công ty thời gian đến Xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp thu hút nhân tài Luôn tận tâm hài lòng khách hàng, xây dựng mối quan hệ bền vững, tạo lòng tin với khách hàng Tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ công tác quản lý thi công đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ cho lĩnh vực kinh doanh mới, khó Xây dựng, nâng cao lực máy quản lý mặt Đồng thời công ty hoàn thiện quy trình, quy chế hoạt động công ty; nâng cao, cải cách sửa đổi sách tiền lương phù hợp với tính chất đặc thù công ty 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc đề xuất giải pháp - Tuân thủ quy định pháp luật - Thực trả lương phải theo hướng kích thích, người lao động làm việc, tăng hiệu hoạt động kinh doanh công ty - Trả lương cho người lao động phải gắn với việc thu hút phát triển nhân tài 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 3.2.1 Hoàn thiện sách tiền lương Công ty trả lương cho người lao động cho người làm việc có tính chất giống trả lương cao cho người làm việc mức trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn cao Công ty xây dựng hệ số tiền lương cho công việc, vào công việc giao để xác định hệ số tiền lương hưởng lao động làm việc khối văn phòng, nhóm lao động tham gia trực tiếp công trình công ty áp dụng sách trả lương khoán theo khối lượng công việc giao, toán công trình hoàn thành nghiệm thu xong Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 Như phân tích chương 2, mức lương mà công ty trả cho người lao động tương đối cao so với đơn vị lĩnh vực cao so với mức lương chung thị trường Do đó, công ty cổ phần Nam Vinh tiếp tục chọn sách lương “ dẫn đạo thị trường” để thu hút trì lao động có chất lượng 3.2.2 Hoàn thiện việc xây dựng quỹ lương Để đảm bảo việc xây dựng quỹ lương nhanh chóng, xác đảm bảo đầy đủ yếu tố cấu thành, công ty sử dụng phương pháp phần trăm doanh thu Cụ thể sau : - Xác định tỷ lệ phần trăm bình quân quỹ tiền lương so với doanh thu giai đoạn 2011 – 2013 theo công thức: Tbq = ∑ Ti/n (i = 1,…n) Tbq : tỷ lệ bình quân quỹ tiền lương so với doanh thu Ti : tỷ lệ quỹ tiền lương so với doanh thu năm thứ i Để xác định tỷ lệ phần trăm bình quân quỹ tiền lương so với doanh thu giai đoạn 2011 – 2013 ta tính theo bảng sau: Bảng 3.1: Bảng tính tỷ lệ % quỹ tiền lương so với doanh thu công ty giai đoạn 2011-2013 2010 2011 2012 2013 Chỉ tiêu Đvt Doanh thu đồng 21.274.127.815 26.667.908.726 28.590.714.364 35.242.960.990 Quỹ tiền đồng 8.208.752.000 11.847.713.000 12.987.722.160 16.151.277.824 lương Tỷ lệ quỹ tiền lương so % 38,5 44 45 46 với doanh thu năm Từ bảng 3.1 ta xác định được: Tbq = (38,5+44+45+46)/4 = 43,4% Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 - Tính tỷ lệ phần trăm quỹ tiền lương so với doanh thu năm kế hoạch theo công thức : TKH = Tbq * Hđc TKH tỷ lệ phần trăm quỹ tiền lương so với doanh thu năm kế hoạch Hđc hệ số điều chỉnh năm kế hoạch so với năm trước Để xác định tỷ lệ phần trăm quỹ tiền lương so vớ doanh thu năm kế hoạch, doanh nghiệp cần xem xét yếu tố biến động tiền lương so với năm trước Cụ thể từ tháng năm 2013 mức lương tối thiểu nhà nước quy định 1.150.000 (tỷ lệ tăng khoảng 1.150.000 – 1.050.000)/1.050.000 = 9,52%) Hđc = 100% + 9,52% = 109,52% TKH = 109,52% x 43,4% = 47,53% - Tính doanh thu năm kế hoạch năm 2014 : DTKH = DTBC * TDT Với DTKH, DTBC : doanh thu năm kế hoạch, năm báo cáo TDT : tốc độ tăng doanh thu năm kế hoạch với năm báo cáo Theo chiến lược phát triển kinh doanh công ty ,doanh thu tăng 10 – 15 % so với năm 2013 Căn vào tình hình công ty tác giả chọn mức tăng doanh thu trung bình 12% doanh thu năm 2013 đạt 35.242.960.990 đồng DTKH = 35.242.960.990 * 112% = 39.472.116.309 đồng - Vậy quỹ lương năm kế hoạch 2014 tính theo công thức sau: QL 2014 = DTKH x TKH QL 2014 = 39.472.116.309 x 47,53% = 18.761.096.882 đồng 3.2.3 Hoàn thiện việc xác định cấu tiền lương Căn vào thực trạng cấu tiền lương công ty quy định pháp luật hành bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kinh phí công đoàn mà người sử dụng lao động phải đóng năm 2014 24% tiền lương phụ cấp trách Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 nhiệm, đồng thời tham khảo số công ty lĩnh vực, luận văn đưa cấu tiền lương tiền lương sau: Bảng 3.2: Cơ cấu tiền lương công ty Tỷ trọng STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) (%) Tiền lương 70 13.132.767.817 Phụ cấp Phúc lợi 18 1.125.665.813 3.376.997.439 Khen thưởng 1.125.665.813 Tổng cộng 100 18.761.096.882 a Các khoản phụ cấp Để trì khuyến khích nhân viên yên tâm làm việc, luận văn bổ sung thêm khoản phụ cấp phụ cấp làm việc giờ, phụ cấp độc hai, nguy hiểm, phụ cấp điện thoại Cụ thể sau: Phụ cấp trách nhiệm: Áp dụng cho cán từ Phó phòng trở lên đòi hỏi họ phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty định thể sau: Bảng 3.3: Hệ số phụ cấp trách nhiệm STT Chỉ tiêu Hệ số trách nhiệm Giám đốc 0,5 Phó giám đốc 0,4 Kế toán trưởng 0,4 Trưởng phòng 0,3 Giám sát công trình, huy công 0,2 trình Phụ cấp làm việc giờ: Việc áp dụng loại phụ cấp đảm bảo quyền lợi xác định trách nhiệm cho nhân viên công việc phát sinh Mức phụ cấp người lao động Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 tính sau: Li * ti * 30% Lng = 26 ngày/tháng * giờ/ngày Lng : Tiền lương phụ cấp người lao động Li : tiền lương tháng người lao động Ti : số công làm thêm người lao động Phụ cấp độc hại nguy hiểm: áp dụng cho lao động trực tiếp điều động Ban giám đốc xuống làm việc trực tiếp công trình, nơi có môi trường độc hại với nhiều hiểm nguy, rủi ro để theo dõi công trình nhận khoản phụ cấp thể bảng sau: Bảng 3.4: Bảng hệ số phụ cấp nguy hiểm độc hại cho cán làm việc công trình Hệ số phụ cấp độc hai STT Chỉ tiêu nguy hiểm Chỉ huy công trình 0,3 Giám sát công trình 0,2 Phụ cấp điện thoại: áp dụng cho người thường xuyên liên hệ công tác, cho cán lãnh đạo từ trưởng phòng trở lên người tham gia trực tiếp công trình Bảng 3.5: Bảng mức phụ cấp điện thoại STT Chỉ tiêu Mức phụ cấp điện thoại Giám đốc 500.000 đồng Phó giám đốc, Kế toán trưởng 400.000 đồng Trưởng phòng, huy công 300.000 đồng trình, giám sát công trình b Tiền thưởng Ngoài hình thức thưởng cho người lao động làm việc xuất sắc vào dịp cuối năm tác giả bổ sung thêm hình thức thưởng sau: Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 - Thưởng cho người tìm kiếm công trình cho công ty - Thưởng theo hiệu lao động tiết kiệm chi phí vật tư: c Về khoản phúc lợi Dự kiến quỹ phúc lợi công ty trích thời gian đến 18% tổng quỹ tiền lương, việc nộp theo quy định Nhà nước, số chênh lệch lại dùng để chi cho hoạt động công ty như: chi cho ngày lễ lớn, tổ chức cho nhân viên tham quan du lịch 3.2.4 Hoàn thiện hình thức trả lương a Trả lương theo thời gian kết hợp với lương theo kết hoàn thành công việc Để gắn trách nhiệm người lao động kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, công ty nên áp dụng hình thức trả lương theo thời gian kết hợp với lương theo kết hoàn thành công việc Theo hình thức trả lương này, người lao động hàng tháng nhận hai khoản lương bao gồm: lương cấp bậc lương theo hiệu công việc Li = Lcbi + Lhqi Li : Tổng tiền lương lao động i nhận tháng khối quản lý gián tiếp Lcbi : tiền lương theo thời gian lao động i Lhqi : tiền lương theo hiệu công việc lao động i Trả tiền lương theo thời gian: HScbi x Lmin x Ni Lcbi = 26 - Lcbi: lương cấp bậc hàng tháng người thứ i - HScbi : hệ số lương cấp bậc người thứ i - Lmin: tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định - Ni : số ngày công thực tế người động i Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 Tiền lương theo hiệu công việc tính sau: QLgt - TLcb ni.hi.ti.ki Tlhqi = åni.hi.ti.ki Tlhqi : tiền lương hiệu công việc người thứ i nhận tháng QLgt : Quỹ tiền lương gián tiếp (Quỹ lương theo thời gian) TLcb : Tổng tiền lương cấp bậc ni: ngày công lao động i làm việc tháng hi: hệ số tiền lương lao động i ứng với công việc giao, mức độ phức tạp, tính trách nhiệm công việc đòi hỏi ti: hệ số thâm niên công tác lao động i ki: hệ số hoàn thành công việc người thứ i tháng Hệ số đánh giá sở tính chất khối lượng công việc thực so với yêu cầu bình xét theo bảng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ Trên sở tổng điểm đạt người dựa vào thang điểm đánh giá để xếp loại lao động theo mức A, B, C, D b Hoàn thiện trả lương khoán sản phẩm tập thể - Tổng quỹ tiền lương khoán cho nhóm, đội tính sau: QLki = ĐGki * KLi QLki: Tiền lương khoán đội cho công việc i ĐGki : đơn giá khoán công việc i đội xây dựng tính đơn vị diện tích, khối lượng xây dựng hoàn thành chu kỳ sản xuất KLi : Khối lượng hoàn thành công việc i - Tiền lương thực lĩnh người lao động QLki TLi = x Ntti x ki å Ntti x ki Trong đó: TLi: tiền lương người lao động i QLki : tổng quỹ lương khoán đội cho công việc i Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 Ntti: thời gian làm việc lao động i ki: hệ số mức độ hoàn thành công việc lao động i 3.2.5 Một số giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện công tác tiền lương Công ty cổ phần Nam Vinh a Hoàn thiện công tác bố trí sử dụng lao động b Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực công tác trả lương 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Hoàn thiện công tác định biên, sử dụng lao động có lực tâm huyết với công ty - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động - Nâng cao ý thức kỷ luật người lao động, tạo cho họ có tinh thần tự giác thực công việc - Xây dựng quy chế nghiêm nghặt an toàn lao động trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho người lao động KẾT LUẬN Trong trình phát triển kinh tế xã hội toàn cầu đặc biệt kinh tế thị trường tiền lương lao động tồn song song có mối quan hệ gắn bó tương hỗ lẫn Lao động định mức lương mức lương ảnh hưởng tới mức sống người lao động Tiền lương yếu tố quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc tổ chức tốt công tác tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý lao động ngày hoàn thiện đồng thời thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, chấp hành kỷ luật cao, tăng suất lao động, mang lại hiệu kinh doanh cao Do đó, hoàn thiện công tác tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh đòn bẩy kinh tế hữu hiệu để quản lý khuyến khích người lao động, nâng cao chất lượng công trình, nâng cao hiệu kinh doanh Footer Page 26 of 149 ... TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 2.1.1 Giới thiệu chung công ty Công ty Cổ phần Nam Vinh. .. động Công ty cổ phần Nam Vinh Về không gian: nghiên cứu công tác tiền lương Công ty cổ phần Nam Vinh Về thời gian: nghiên cứu thực trạng, đánh giá công tác tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh. .. luận công tác tiền lương doanh nghiệp Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh Chương 3: Hoàn thiện công tác tiền lương công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam Vinh, Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam Vinh, Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam Vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay