Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bìn

26 31 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:40

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ VIỆT HOÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: TS Võ Văn Lâm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chế thị trường, thành phần kinh tế phát triển đa dạng, phong phú tự kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật Cơ chế thị trường có nhiều ưu điểm, song mặt trái không Bất kỳ Nhà nước phải có công cụ phải áp dụng biện pháp thích hợp để hạn chế tiêu cực chế thị trường sinh Một công cụ thiết yếu tra Bất kỳ lĩnh vực kinh tế xã hội cần phải tra Lĩnh vực NH không nằm tất yếu Trong năm gần đây, hệ thống TCTD địa bàn tỉnh Quảng Bình không ngừng gia tăng quy mô số lượng, với 11 Chi nhánh NHTM, Quỹ tín dụng Trung ương, 20 Quỹ tín dụng sở nhiều phòng giao dịch; cung cấp dịch vụ NH cung ứng phần lớn nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế tỉnh Cùng với gia tăng số lượng TCTD việc cạnh tranh dành thị phần ngày trở nên khốc liệt Cuộc chiến lôi kéo khách hàng TCTD gay gắt hết, dẫn đến nhiều tiêu cực, vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro Hiện nay, hoạt động tín dụng khoản mục đưa lại lợi nhuận đáng kể cho TCTD đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro gây an toàn hoạt động NH Trong năm gần đây, hoạt động TT lĩnh vực tín dụng Chi nhánh góp phần không nhỏ vào việc ổn định hệ thống TCTD địa bàn Tuy nhiên, hoạt động tín dụng TCTD địa bàn thời gian gần bộc lộ nhiều tồn Những tồn đó, bên cạnh nguyên nhân từ thân TCTD, có nguyên nhân thuộc vai trò quản lý Chi nhánh NHNN Quảng Bình, tổ chức tra, giám sát nhiều tồn yếu bất cập Đồng thời, phát triển không đồng TCTD ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn hoạt động NH Do đó, Footer Page of 149 Header Page of 149 việc tăng cường công tác TT, GS NHNN địa bàn, đặc biệt lĩnh vực tín dụng để đảm bảo an toàn cho hệ thống TCTD địa bàn vấn đề cấp thiết quan trọng Với ý nghĩa đó, học viên lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác Thanh tra lĩnh vực tín dụng Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Quảng Bình” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa số vấn đề sở lý luận hoạt động tra NHTW TCTD - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình TCTD địa bàn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình TCTD địa bàn thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng tra lĩnh vực tín dụng Chi nhánh diễn nào? Những giải pháp cần triển khai nhằm tăng cường tra lĩnh vực tín dụng Chi nhánh? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động Thanh tra NHNN Chi nhánh Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài đề cập đến hoạt động Thanh tra lĩnh vực tín dụng NHNN TCTD + Về đánh giá thực trạng công tác Thanh tra NHNN Chi nhánh Quảng Bình giới hạn khoảng thời gian năm từ 2011 - 2013 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu đề tài dựa kết hợp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu thực tế, vận dụng kiến thức thực tế để đưa nhận định, đánh giá cụ thể Đồng thời vấn trực tiếp với số cán tra có kinh nghiệm để nắm bắt thông tin, thu Footer Page of 149 Header Page of 149 thập thêm ý kiến nhận xét, đánh giá, từ đề xuất giải pháp để khắc phục Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động Thanh tra NHTW TCTD Chương 2: Thực trạng công tác Thanh tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình TCTD địa bàn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác Thanh tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình TCTD địa bàn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TCTD 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1.1.1 Sự đời Ngân hàng trung ương NHTW đời sở phân hóa hệ thống NHTM Quá trình diễn song song với việc tách riêng chức phát hành tiền chức kinh doanh tiền tệ hệ thống NH trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn hình thành NHTM, (2) Giai đoạn phân hóa hệ thống NHTM, (3) Giai đoạn hình thành Ngân hàng trung ương 1.1.2 Khái niệm Ngân hàng trung ương NHTW NH độc quyền phát hành tiền quốc gia, NH NH NH Nhà nước, thực chức quản lý Nhà nước tiền tệ hoạt động NH NH trung gian 1.1.3 Hoạt động Ngân hàng trung ương (1) Phát hành tiền điều tiết lưu thông tiền tệ; (2) Xây dựng thực thi sách tiền tệ quốc gia; (3) Cung cấp dịch vụ Ngân hàng cho NHTM; (4) Cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Chính phủ; (5) Thanh tra, giám sát hoạt động hệ thống ngân hàng Footer Page of 149 Header Page of 149 1.1.4 Các mô hình tổ chức Ngân hàng trung ương (1) Ngân hàng trung ương trực thuộc Bộ Tài chính; (2) Ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ; (3) Ngân hàng trung ương trực thuộc Quốc hội 1.2 HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm tra ngân hàng Thanh tra NH hoạt động kiểm tra, giám sát NHTW TCTD việc chấp hành pháp luật tiền tệ NH nhằm đảm bảo an toàn hệ thống NH; phòng ngừa, hạn chế rủi ro xử lý vi phạm pháp luật tiền tệ NH; tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền khách hàng TCTD 1.2.2 Mục tiêu tra, giám sát ngân hàng Mục tiêu tra, giám sát TCTD ổn định hệ thống tài bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền 1.2.3 Quy trình tra, giám sát ngân hàng Theo Greuning, Bratanovic (2000 pp 253, figure 13.1) quy trình tra, giám sát ngân hàng gồm 13 bước: Bước – 3: Tạo lập sở pháp lý cho hoạt động TCTD, điều kiện để cấp phép hoạt động cho TCTD Xác định mức độ rủi ro mà TCTD phép thực Bước – 9: Các bước để xây dựng thực hoạt động GSTX báo cáo GSTX với công việc cụ thể cần làm Bước 10 – 11: Tiến hành TTTC theo yêu cầu ý từ báo cáo GSTX Bước 12 – 13: Kết TTTC đưa yêu cầu thay đổi thực TCTD bị TT cụ thể để sửa đổi quy định môi trường pháp lý cho phù hợp với thực tế 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tra 1.2.5 Kinh nghiệm tra giám sát số nước học kinh nghiệm cho Việt Nam a Kinh nghiệm tra số nước phát triển Footer Page of 149 Header Page of 149 b Kinh nghiệm tra số nước khu vực c Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 1.3 THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1.3.1 Sự cần thiết tra lĩnh vực tín dụng Đặc thù ngành NH sử dụng vốn vay vay lại nên NH tính ổn định ảnh hưởng đến khâu khác làm cho toàn hệ thống tài bị ảnh hưởng theo Hoạt động NH gắn liền với rủi ro Rủi ro sụp đổ NH có tính dây chuyền, NHTM bị vỡ nợ dễ dàng kéo theo đổ vỡ NHTM khác Chính vậy, để đảm bảo an toàn, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật NHTM, hoạt động tra NHTW NHTM cần thiết, đặc biệt lĩnh vực tín dụng 1.3.2 Phương pháp nội dung tra lĩnh vực tín dụng Ngân hàng trung ương tổ chức tín dụng a Phương pháp · Giám sát từ xa - Khái niệm: GSTX gọi TT phòng ngừa, việc gián tiếp kiểm tra thông qua tổng hợp phân tích báo cáo để đánh giá nội dung hoạt động NH TCTD - Mục tiêu: GS việc TCTD có đảm bảo an toàn hoạt động hay không? GS việc TCTD có thực nghiêm túc luật pháp quy chế hay không? GS việc TCTD kinh doanh có hiệu hay không? - Đặc điểm: Việc giám sát thực trụ sở quan GS; Dựa vào nguồn thông tin từ chế độ thông tin báo cáo theo quy định, từ số liệu lịch sử nguồn thông tin khác; Xử lý thông tin, phân tích, rút nhận xét thực trạng TCTD toàn hệ thống; Việc GS thực liên tục theo định kỳ ngắn, thông thường hàng tháng, hàng quý; Tiêu chuẩn xếp loại TCTD dựa khuôn khổ quy định (CAMELS, FIRST, COLOMBO…); Việc GS thực phần mềm Footer Page of 149 Header Page of 149 - Hạn chế: Công tác GSTX chủ yếu dựa vào thông tin báo cáo khả đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ công tác GS nhiều hạn chế thiếu thông tin, thông tin không minh bạch, quy trình tiếp nhận thông tin nhiều bất cập - Các phương pháp giám sát: GS tuân thủ, GS dựa tiêu chuẩn CAMELS, GS dựa rủi ro COLOMBO · Thanh tra chỗ - Khái niệm: TTTC việc tổ chức TT nơi làm việc đối tượng tra, sở kiểm tra, xem xét tài liệu có liên quan báo cáo kế toán, thống kê, chứng từ, tài liệu, sổ sách, hợp đồng cam kết… TCTD đơn vị có liên quan - Mục tiêu: Xác định phù hợp hệ thống kế toán; Xem xét việc tuân thủ điều khoản nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Đánh giá lực, khả quản lý Ban điều hành nhân viên; Đánh giá lành mạnh TCTD - Đặc điểm: Thực trụ sở TCTD; Tiếp cận trực tiếp với hồ sơ, tài liệu người có liên quan; Thực theo quy trình sẵn có - Hạn chế: TTTC bị giới hạn mặt thời gian, không tiến hành cách thường xuyên, kịp thời, xử lý khối lượng công việc lớn mà tiến hành tra theo định kỳ, đột xuất theo chuyên đề; Kết tra đánh giá xu hướng rủi ro thời điểm định b Nội dung · Đối với Giám sát từ xa - Giám sát cấu tài sản Có nội bảng ngoại bảng - Đánh giá cấu tài sản Có - Giám sát chất lượng tài sản Có - Giám sát số tiêu tài chủ yếu TCTD · Đối với tra chỗ - Kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản Có Footer Page of 149 Header Page of 149 - Đánh giá chất lượng dư nợ - Đánh giá tình trạng kinh doanh khả tài số nợ TCTD - Phân tích, đánh giá tình trạng tài khả toán khách hàng vay - Đánh giá tình trạng kinh doanh khách hàng vay - Đánh giá khả toán khách hàng vay - Kiểm tra việc tổ chức phân loại nợ - Kiểm tra cam kết ngoại bảng 1.3.3.Tiêu chí đánh giá kết hoạt động tra lĩnh vực tín dụng Ngân hàng trung ương TCTD - Tính xác việc đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng Tổ chức tín dụng thời điểm tra - Số lượng sai phạm trọng yếu Tổ chức tín dụng vấn đề cần khắc phục, bổ sung, chỉnh sửa tra phát - Kết khắc phục tồn tại, sai phạm hoạt động tín dụng Tổ chức tín dụng từ kiến nghị tra ngân hàng đưa - Những đề xuất, kiến nghị tra ngân hàng với quan có thẩm quyền chế, sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI CÁC TCTD TRÊN ĐỊA BÀN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 Cơ cấu máy tổ chức NHNN Chi nhánh QB 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ NHNN Chi nhánh QB 2.1.3 Những kết đạt thời gian qua Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 2.2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN - Quy mô, mạng lưới TCTD phát triển không đáng kể - Tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp kỷ lục năm 2012 (6.29%); Nguồn vốn huy động đáp ứng khoảng 66 – 88% nhu cầu vốn vay; Cơ cấu thu nhập chưa đa dạng, chủ yếu từ hoạt động tín dụng - Nguồn vốn huy động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân không ổn định; Dư nợ tăng qua năm; Nợ xấu nằm ngưỡng cho phép NHNN 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.3.1 Tổ chức tra giám sát NHNN Quảng Bình Hiện nay, phòng Thanh tra Chi nhánh NHNN Quảng Bình gồm có Chánh tra, Phó chánh tra cán tra làm việc theo phận chuyên môn: Bộ phận tổng hợp; Bộ phận TT NHTM; Bộ phận TT Quỹ tín dụng nhân dân; Bộ phận GSTX 2.3.2 Quy trình nội dung công tác tra lĩnh vực tín dụng áp dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình a Công tác Giám sát từ xa · Quy trình + Bước 1: Hàng tháng tiếp nhận Bảng cân đối tài khoản quy đổi TCTD + Bước 2: Xử lý thông tin theo chương trình phần mềm để kết xuất mẫu biểu + Bước 3: Từ số liệu kết xuất bước 2, TT tiến hành phân tích diễn biến nguồn vốn, sử dụng vốn, chất lượng tín dụng, kết kinh doanh việc chấp hành tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh + Bước 4: Xác định vấn đề cần trọng qua GS, đồng thời thông báo kết GS đến Chi nhánh TCTD kèm theo kiến nghị yêu cầu khắc phục qua giám sát Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 + Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng TT báo cáo + Thông báo việc công bố định TT - Bước 2: Tiến hành tra + Công bố định TT + Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung TT + Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu + Kết thúc việc TT nơi TT - Bước 3: Kết thúc tra + Đánh giá chứng Đoàn TT + Xây dựng báo cáo kết TT + Xây dựng dự thảo kết luận TT + Công bố kết luận TT + Tổng kết hoạt động Đoàn TT + Lập, bàn giao, lưu trữ hồ sơ TT · Nội dung Sau đến đơn vị TT, Đoàn TT yêu cầu TCTD in kê hợp đồng tín dụng để Đoàn có sở chọn mẫu kiểm tra Việc lựa chọn mẫu để kiểm tra tiến hành theo tiêu chí: có quan hệ vay lớn nhất; khoản vay TCTD phân loại nợ xấu; quan hệ vay nhiều TCTD; khoản cho vay đại diện cho lĩnh vực mà TCTD tập trung cho vay… Thực tế, TTTC chủ yếu kiểm tra việc chấp hành quy định, sách TCTD (TT tuân thủ) Hiện nay, nội dung TTTC thực Chi nhánh tập trung vào vấn đề sau: - Kiểm tra hồ sơ pháp lý - Kiểm tra hồ sơ vay vốn - Kiểm tra hồ sơ đảm bảo tiền vay - Kiểm tra nội dung thẩm định trình tự cấp tín dụng - Kiểm tra việc thực hợp đồng tín dụng/bảo lãnh hợp đồng bảo đảm tiền vay Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 - Đối với trường hợp nghi ngờ, cán TT xin trưởng đoàn TT xác minh thực tế khách hàng vay vốn đối tượng có liên quan vấn đề chưa rõ kiểm tra hồ sơ Khi tiến hành đối chiếu phải có biên kiểm tra xác minh - Kiểm tra việc thực quy định thông tin tín dụng - Đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động cấp tín dụng Chi nhánh 2.3.3 Kết công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình TCTD địa bàn a Khái quát kết hoạt động tra NHNN Chi nhánh Quảng Bình - Đối với công tác GSTX: TT Chi nhánh tập trung vào giám sát tình hình nợ xấu, giám sát tình hình cho vay, giám sát việc chấp hành quy chế đảm bảo tiền vay… Hàng tháng, TT Chi nhánh báo cáo chung tình hình hoạt động, hàng năm báo cáo xếp loại TCTD gửi cho Cơ quan TTGS NHNN Việt Nam - Đối với công tác TTTC: Chi nhánh đạo TT Chi nhánh tổ chức công tác TT, kiểm tra TCTD thường xuyên chương trình TT theo chương trình Cơ quan TT sở kế hoạch mà Chi nhánh đề xuất Bảng 2.5 Thống kê TTTC từ năm 2011 – 2013 Đơn vị tính: Cuộc Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Số tra Trong theo chương trình TT NHTW Số kiến nghị tín dụng sau tra 26 48 22 53 20 42 (Nguồn: NHNN Chi nhánh Quảng Bình) Nhiều sai phạm tín dụng bị lặp lặp lại TCTD cho thấy ý thức chấp hành pháp luật TCTD chưa cao Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 Bảng 2.6 Thống kê sai phạm lĩnh vực tín dụng thường gặp Đơn vị tính: TCTD Số TCTD sai phạm Sai phạm tín dụng 2011 2012 2013 Nguyên tắc, điều kiện vay vốn - - Hồ sơ tín dụng 13 14 Thẩm định cho vay 15 Hồ sơ đảm bảo tiền vay 10 11 Sử dụng vốn sai mục đích - - Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro (Nguồn: NHNN Chi nhánh Quảng Bình) b Đánh giá kết hoạt động tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình theo tiêu chí trực tiếp · Tính xác việc đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng TCTD thời điểm tra Trong phạm vi thời gian nghiên cứu từ 2011 – 2013, Chi nhánh tổ chức thực TTTC 33 TCTD địa bàn Qua công tác TT, Chi nhánh đánh giá xác thực trạng hoạt động tín dụng TCTD thời điểm TT với việc phát vi phạm với chứng thuyết phục, đồng thời đưa kiến nghị sau TT để TCTD kịp thời khắc phục sai phạm xử lý nghiêm minh theo pháp luật sai phạm · Số lượng sai phạm trọng yếu TCTD vấn đề cần phải khắc phục, bổ sung, chỉnh sửa tra phát Qua công tác TT, kiểm tra từ 2011 – 2013, Chi nhánh phát nhiều sai phạm lĩnh vực tín dụng đưa 143 kiến nghị yêu cầu TCTD chỉnh sửa, khắc phục, bổ sung với sai phạm cụ thể sau: Thứ nhất, hoạt động cho vay: chủ yếu sai phạm Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 sử dụng vốn sai mục đích; Thiếu giấy tờ hồ sơ vay vốn; Cho vay sai đối tượng; Cho vay xây nhà giấy phép xây dựng; Không lưu giữ giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ; Không có biên kiểm tra sử dụng vốn vay … Thứ hai, chấp hành quy chế đảm bảo tiền vay thường gặp sai phạm Hợp đồng chấp, cầm cố chưa thực đăng ký giao dịch đảm bảo theo Quy định giao dịch bảo đảm; Hợp đồng chấp tài sản vào văn hết hiệu lực để lập hợp đồng; Khoản vay đảm bảo tài sản có phạm vi bảo đảm tiền vay nhỏ dư nợ cho vay; Cho vay cầm cố không giao tài sản cho bên cầm cố; Áp dụng hình thức cho vay chấp tài sản hình thành từ vốn vay giấy tờ cần thiết cho hoạt động kinh doanh tài sản chưa đầy đủ Thứ 3, bảo lãnh thường gặp sai phạm Bảo lãnh tài sản chấp làm đảm bảo; Thực bảo lãnh không hạch toán giá trị bảo lãnh; Hợp đồng bảo lãnh bên thứ không đảm bảo tính pháp lý (chủ sở hữu tài sản bên bảo lãnh người đại diện cho Công ty bảo lãnh Thứ tư, phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro sai phạm thường phân loại nợ sai quy định; Trích lập dự phòng chung, dự phòng cụ thể thừa (thiếu) · Kết khắc phục tồn tại, sai phạm hoạt động TCTD từ kiến nghị tra ngân hàng đưa Trong ba năm 2011 – 2013, TT Chi nhánh tiến hành TT thực kiến nghị tất Chi nhánh TCTD địa bàn Kết số 143 kiến nghị lĩnh vực tín dụng đưa ra, đơn vị TT thực hoàn chỉnh 127/143 kiến nghị (chiếm tỷ trọng 88%), lại 16 kiến nghị thực chưa hoàn chỉnh chưa thực Cụ thể: + kiến nghị thực chỉnh sửa chưa hoàn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng chủ yếu cho vay chấp tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người vay, cho vay chấp ao hồ Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 nằm diện giải toả mặt chưa thu hồi nợ + kiến nghị chưa chỉnh sửa, có kiến nghị NHTM nhà nước cho vay đời sống theo lương hưu trí chưa có xác nhận phòng Thương binh – xã hội huyện, thành phố; kiến nghị QTDND sở cho vay vượt 15% vốn tự có chưa thu hồi + Còn lại kiến nghị thời gian chỉnh sửa · Những đề xuất, kiến nghị tra ngân hàng quan có thẩm quyền chế, sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng Qua thực tiễn hoạt động TT, Chi nhánh phát số sơ hở chế quản lý, sách, pháp luật để kiến nghị với cấp có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh, bổ sung số vấn đề chế, sách cho phù hợp với thực tiễn hoạt động NH Từ đó, giúp cho TCTD thực quy định pháp luật phát huy nhân tố tích cực định hướng cho kết TT, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước TTNH c Đánh giá kết hoạt động tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình theo tiêu chí trực tiếp · Kết tăng trưởng tín dụng TCTD thuộc đối tượng tra, yêu cầu quản lý NHNN Tăng trưởng tín dụng hệ thống TCTD địa bàn không cao (6.29% năm 2012 13.50% năm 2013) coi ổn định tình trạng khó khăn ngành NH Và đồng thời, NHNN Chi nhánh Quảng Bình bám sát tiêu tăng trưởng tín dụng NHTW để đạo TCTD thực · Mức giảm rủi ro tín dụng thông qua tiêu: Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm 5; Tỷ lệ nợ xấu; Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ Chất lượng tín dụng TCTD địa bàn trì mức cho phép, tỷ lệ nợ xấu năm qua có xu hướng giảm nhẹ 1.39%, 1.28% 1.09% Chia theo khối sở hữu, thị phần tín dụng nhóm NHTM Nhà nước chiếm tới 83.56% tổng dư nợ Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 toàn địa bàn (tính đến cuối năm 2013); tỷ lệ nợ xấu nhóm có xu hướng giảm từ 1.14% năm 2011 xuống 0.7% năm 2012 0.68% năm 2013 Ngược lại với khối NHTM Nhà nước, khối NHTM cổ phần có tỷ lệ nợ xấu cao (4.18% năm 2011, 5.64% năm 2012 3.18% năm 2013), vượt ngưỡng 3% cho phép NHNN Trong số NHTM thuộc khối này, trừ NH Á Châu thành lập cuối năm 2011 nợ xấu tính đến năm 2012, lại có tỷ lệ sợ xấu vượt mức cho phép Đối với hệ thống TCTD, tỷ lệ nợ xấu lại có xu hướng tăng cao năm 2012 (từ 0.32% năm 2011 lên tới 2.97% năm 2012), năm 2013 có giảm so với năm 2012 không nhiều, mức 2.08% Cơ cấu tín dụng dịch chuyển theo hướng tập trung vốn phục vụ lĩnh vực sản xuất dự án, phương án có hiệu quả, kiểm soát tỷ trọng cho vay lĩnh vực không khuyến khích mức hợp lý Bảng 2.10 Cơ cấu tín dụng hệ thống TCTD địa bàn ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ Phân theo lĩnh vực Dư nợ cho vay lĩnh vực SXKD 2011 15,820,804 2012 16,815,785 2013 19,085,127 12,408,025 12,827,081 13,943,403 Dư nợ cho vay lĩnh vực phi SX 3,412,779 3,988,704 5,141,724 Dư nợ ngắn hạn 7,594,036 8,204,479 10,223,293 Dư nợ trung, dài hạn 8,226,768 8,611,306 8,861,834 13,943,426 14,988,407 15,912,219 1,877,378 1,827,378 1,827,378 Phân theo kỳ hạn vay Phân theo đồng tiền Dư nợ VND Dư nợ ngoại tệ (Nguồn: NHNN Chi nhánh Quảng Bình) Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.3.1 Kết đạt - Công tác TTGS Chi nhánh bám sát hoàn thành chương trình, kế hoạch đề - Kết TT chấn chỉnh nhiều sai phạm TCTD trình hoạt động, có nhiều kiến nghị xác đáng giúp cho TCTD chấn chỉnh hoạt động để đảm bảo an toàn - Chi nhánh kết hợp TT hai phương thức GSTX TTTC để bổ trợ lẫn nhau, bước áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế, góp phần đưa lại hiệu công tác TT - Công tác TT Chi nhánh có tính chủ động nội dung TT, đối tượng TT thời gian TT, đáp ứng yêu cầu quản lý gắn với tình hình thực tế địa bàn - Qua trình TT lĩnh vực tín dụng, Chi nhánh phát bất cập chế, sách, đưa kiến nghị quan có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh hợp lý - Góp phần thay đổi nhận thức TCTD cần thiết công tác TT tín dụng 2.3.2 Hạn chế, tồn - Công tác GSTX không phát chậm phát dấu hiệu bất thường TCTD - Công tác TTTC nặng tra tuân thủ mà chưa áp dụng rộng rãi tra sở rủi ro - Nội dung kết luận tra dừng lại mức đánh giá tình trạng chung chung, chưa cụ thể - Tần suất tra thưa thớt, có trường hợp có TCTD TT 2-3 năm/lần - Công tác TT thực kiến nghị chưa thực có hiệu Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 chưa có kiên việc đôn đốc, kiểm tra cán TT trực tiếp chịu trách nhiệm - Thẩm quyền chế tài xử phạt tra NHNN Chi nhánh thấp, chưa đủ sức răn đe TCTD vi phạm, dẫn đến hiệu lực TT nhiều hạn chế - Sổ tay TTNH chưa đổi mới, chưa có khung chuẩn quy trình TT cụ thể để chuẩn hóa công việc cán TT - Quy trình cập nhật văn đạo từ NHTW nhiều bất cập, việc thực đạo TT quan TTGS ngân hàng Chi nhánh có phần chậm trễ - Một số cán TT lực hạn chế, chưa chủ động công việc, có tâm lý nể nang… Do nhiều tình tiết sai phạm bị giảm nhẹ chưa mạnh dạn xử lý hành vi vi phạm TCTD - Hoạt động TT Chi nhánh chưa trọng đến việc kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm soát nội TCTD 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân khách quan + Cơ chế, sách quy định chuyên môn nghiệp vụ TT NHNN an toàn hoạt động NH chưa hoàn thiện chuẩn hóa + Phần mềm GSTX chưa thực hữu ích tiêu chí đánh giá lập trình chủ yếu cho Hội sở + Kênh thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát nhiều hạn chế, không kịp thời + Tính độc lập kiểm soát nội số TCTD chưa cao, chịu ảnh hưởng người điều hành nên không phát huy tác dụng + Chế tài xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ hoạt động NH Nghị định 202/2004/NĐ-CP Nghị định 95/2011/NĐ-CP thấp, chưa đủ sức răn đe hành vi vi phạm TCTD + Phần mềm cập nhật văn từ NHTW lạc hậu, Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 số hóa chưa tích hợp thuộc tính văn gửi đến đọc hay chưa - Nguyên nhân chủ quan + Chưa xây dựng hệ thống tiêu đánh giá rủi ro dành cho Chi nhánh TCTD + Việc phối hợp TT NHTW TT Chi nhánh chưa thực hiệu + Nghiệp vụ NH ngày đa dạng, phức tạp thực tảng công nghệ đại + Trình độ cán TT tốt, nhiên lực số cán nhiều hạn chế, chưa tích cực học hỏi, có tâm lý nể nang, không thực khách quan tiến hành công tác TT TCTD + Công tác đào tạo cán TT sở nhìn chung chung chung, chưa sâu vào chi tiết nghiệp vụ Việc áp dụng vấn đề lý thuyết học vào thực tế địa bàn nhiều vấn đề chưa phù hợp CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THANH TRA CỦA NHNN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.1.1 Mục tiêu 3.1.2 Phương hướng nhiệm vụ 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 3.2.1 Kết hợp chặt chẽ phương pháp GSTX TTTC Để GSTX nghĩa công cụ “chỉ điểm” cho TTTC, Chi nhánh cần thực theo hướng: - Xây dựng hệ thống tiêu giám sát phù hợp với đặc thù công tác Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 GSTX NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, nơi có Chi nhánh TCTD mà Hội sở - Quy định cụ thể, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ GSTX TTTC cho thông tin đầu phận thông tin đầu vào phận ngược lại - Xây dựng kho thông tin liệu, cập nhật tình hình hoạt động TTTC, GSTX, báo cáo kiểm toán độc lập, thông tin báo cáo từ hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội TCTD nhằm đảm bảo thông tin phục vụ công tác TTGS - Kết nối số liệu báo cáo thống kê Chi nhánh TCTD có liên quan đến công tác GSTX theo quy định như: tình hình cho vay tiêu dùng; cho vay kinh doanh bất động sản; cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán; mức độ tập trung cho vay theo ngành, lĩnh vực, nhóm khách hàng… chương trình báo cáo thống kê NHNN vào chương trình GSTX Chi nhánh - Phối hợp với Cục công nghệ tin học NHNN Việt Nam tiến hành chỉnh sửa, bổ sung phần mềm GSTX theo hướng tích hợp yêu cầu vào hệ thống chương trình 3.2.2 Kết hợp TT tuân thủ với tra sở rủi ro Phương pháp tra, giám sát tuân thủ tra sở rủi ro có ưu điểm hạn chế riêng, việc kết hợp hai phương pháp giúp loại bỏ hạn chế phát huy ưu điểm · Kết hợp nội dung tra Kết luận tra nên trình bày theo bốn nội dung Luật Thanh tra văn pháp lý bắt buộc chi nhánh TCTD phải thực hiện, sở xử lý vi phạm Đồng thời, Thanh tra Chi nhánh cần có văn riêng khuyến cáo rủi ro chi nhánh TCTD để đảm bảo thực Luật NHNN Như hai văn tách bạch Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 nội dung tra tuân thủ tra sở rủi ro · Kết hợp quy trình tra Quy trình tra mô tả Sổ tay Thanh tra sở rủi ro quy trình liên tục gồm sáu bước Phương pháp tra sở rủi ro tách rời hoạt động giám sát từ xa với hoạt động tra chỗ điểm bắt đầu quy trình việc phân tích báo cáo giám sát rủi ro hoạt động chi nhánh TCTD (bước 1), sở rủi ro trọng yếu báo cáo giám sát từ xa giao cho phận xây dựng kế hoạch tra (bước 2), dựa vào kế hoạch thực lực đội ngũ tra mà thành lập Đoàn tra công tác chuẩn bị Đoàn (bước 3), tiến hành tra tra chỗ (bước 5), cuối phải giám sát liên tục trình tra (bước 6) Khi thực quy trình tránh trường hợp chủ quan người định tra bước 1, tránh ý muốn chủ quan Trưởng đoàn tra xây dựng kế hoạch tra không tập trung vào rủi ro trọng yếu bước 2, tránh việc bố trí cán không phù hợp bước 3, đảm bảo tra tuân thủ bước 5, cuối việc giám sát liên tục tăng hiệu quy trình tra 3.2.3 Hoàn thiện quy trình tra hoạt động cấp tín dụng Hiện nay, TTNH chưa xây dựng sổ tay TT làm công cụ chuẩn để TT viên dựa vào thực nhiệm vụ Vì vậy, cần phải chuẩn hóa quy trình TT cấp tín dụng để công tác tra lĩnh vực tín dụng Chi nhánh đạt hiệu Quy trình TT hoạt động cấp tín dụng bao gồm giai đoạn: a Giai đoạn chuẩn bị kế hoạch tra · Tập hợp tình hình, tài liệu phân tích, đánh giá · Lựa chọn TCTD cần TT · Lập kế hoạch xây dựng đề cương tra Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 - Lập kế hoạch tra - Xây dựng đề cương tra · Ra định tra b Giai đoạn thực TT · Những thủ tục ban đầu: Tổ chức họp với có mặt đại diện Ban lãnh đạo TCTD trụ sở đối tượng TT để công bố Quyết định TT · Nội dung tra hoạt động cấp tín dụng Xem Phụ lục 3A c Giai đoạn lập báo cáo TT Xem Phụ lục 3B 3.2.4 Tăng cường công tác tổ chức cán Trong lĩnh vực, công tác tổ chức cán yếu tố then chốt giữ vai trò định thành công hay thất bại Đối với công tác TT NHNN Do đó, Chi nhánh cần: - Bổ sung kịp thời số lượng cán tra để đảm bảo yêu cầu hoạt động máy tra chi nhánh thông qua thi tuyển công khai, khách quan - Bên cạnh công tác tuyển mới, cần tập trung cho công tác đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ TT lĩnh vực tín dụng cho cán TT Bên cạnh lớp học chuyên môn TT NHNN Trung ương tổ chức, TT chi nhánh cần tự học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tổ chức buổi họp phòng để đúc rút kinh nghiệm sau đợt TT - Định kỳ đánh giá lại cán phong TT viên (khoảng năm/lần) theo tiêu thức: hoàn thành nhiệm vụ giao; hiểu biết pháp luật có kiến thức vấn đề kinh tế; khả giao tiếp ứng xử linh hoạt công việc, tính thận trọng, tỉ mỉ thực nhiệm vụ; TT viên phải có đạo đức nghề nghiệp trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm công việc Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 3.2.5 Đẩy mạnh công tác tra thực kiến nghị Ngoài việc tìm sai phạm, đưa kiến nghị kịp thời việc đôn đốc chỉnh sửa kiến nghị sau TT TT NHNN góp phần không nhỏ đưa lại hiệu công tác TT Chi nhánh cần phải có quy định cụ thể như: - Người định TT định người (bộ phận) nhận bàn giao kết tra giao nhiệm vụ cho người thực việc giám sát sau TT - Đối với TCTD vi phạm nghiêm trọng, có nguy khả chi trả, Giám đốc chi nhánh cần phải thành lập tổ chức chuyên trách giám sát trình chỉnh sửa sau TT đơn vị - Người (bộ phận) nhận bàn giao kết TT có nhiệm vụ: Nghiên cứu có hệ thống tình hình TCTD; Nghiên cứu chi tiết hồ sơ TT; Sau nắm lịch sử hoạt động TCTD, diễn biến sai phạm, tính chất, thái độ tiếp thu đơn vị để từ đề kế hoạch giám sát sau TT cách sát thực - Việc giám sát sau TT nên tiến hành hai cách: Giám sát qua báo cáo chỉnh sửa TCTD gửi đến; Giám sát việc kiểm tra trực tiếp việc chỉnh sửa TCTD - Người (bộ phận) giám sát sau TT có trách nhiệm: Đôn đốc tiến độ chấn chỉnh sau TT theo đạo lãnh đạo NHNN; Báo cáo lãnh đạo NHNN tiến độ chỉnh sửa TCTD đề xuất kịp thời biện pháp quản lý nhà nước TCTD; Bổ sung vào hồ sơ TCTD lưu trữ TTNH 3.2.6 Cải tiến tình hình triển khai cập nhật văn quy phạm pháp luật tra - Chi nhánh cần tổ chức thường xuyên Hội nghị triển khai thực có văn quy phạm pháp luật Thanh tra ban hành nhằm giúp NHTM thực quy định pháp luật Về kinh phí Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 lập dự toán xin NHNN từ đầu năm, kêu gọi đóng góp TCTD địa bàn - NHNN cần cải tiến quy trình cập nhật văn theo hướng số hóa, tránh lãng phí thời gian tiền bạc Cụ thể: sau ban hành, NHNN quét đăng tải mạng nội Văn thư Chi nhánh (với user name pass word cung cấp) truy cập vào mạng nội bộ, in văn trình lãnh đạo duyệt, quét phiếu đạo, chuyển tiếp văn phiếu đạo đến hòm thư phòng Người có trách nhiệm phòng (với user name pass word cung cấp) truy cập vào mạng nội để đọc văn đạo 3.2.7 Phân bổ số tra cho phù hợp với TCTD địa bàn Tần suất TT Chi nhánh thưa thớt, có TCTD 2-3 năm TT lần Do đó, Chi nhánh phải lên kế hoạch tra cho năm để đảm bảo TCTD phải TT, trung bình năm lần, tránh trường hợp có TCTD TT nhiều lần năm có TCTD 2-3 năm TT lần, đồng thời ưu tiên TT trước TCTD có dấu hiệu vi phạm, chất lượng quản trị 3.2.8 Nâng cao chất lượng xử lý việc cố tình không chấp hành kiến nghị sau tra tra NHNN - Cần đẩy mạnh xử phạt vi phạm hành tiền tệ hoạt động ngân hàng nói chung, lĩnh vực tín dụng nói riêng - Có biện pháp xử lý nghiêm khắc hành vi mang tính chất cạnh tranh không lành mạnh, gây nên tình trạng thiếu hụt khoản hệ thống như: cách chức người đứng đầu - Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn số chi nhánh NHTM vượt tỷ lệ quy định - Quy trách nhiệm cho cán tra không phát sai phạm, bỏ qua giảm nhẹ sai phạm Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 - Đối với trường hợp khó xử lý, kiến nghị với NHNN để hướng dẫn kịp thời 3.2.9 Phối hợp với quan, phận có liên quan hoạt động NH nói chung hoạt động tín dụng nói riêng a Phối hợp với phận kiểm soát nội Chi nhánh TCTD b Phối hợp với cấp ủy, quyền địa phương c Phối hợp với Sở, ban, ngành địa phương 3.2.10 Các giải pháp khác 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 3.3.3 Kiến nghị với Cơ quan tra giám sát ngân hàng KẾT LUẬN Thanh tra công tác thiếu lĩnh vực kinh tế- xã hội, đặc biệt ngành NH Nội dung luận văn tập trung giải vấn đề tra lĩnh vực tín dụng cách toàn diện Toàn tiêu chí đánh giá kết công tác tra lĩnh vực tín dụng nhận diện giải cách có sở Thực trạng công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình phản ánh xác thực thông qua số liệu thực tế Trên sở phương hướng nhằm nâng cao chất lượng tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình thời gian tới, luận văn đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tra lĩnh vực tín dụng Hy vọng rằng, qua luận văn này, nghiên cứu tác giả góp phần nhỏ bé nhằm nâng cao hoàn thiện công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình thời gian tới Footer Page 26 of 149 ... Thanh tra NHTW TCTD Chương 2: Thực trạng công tác Thanh tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình TCTD địa bàn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác Thanh tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi. .. thực trạng hoạt động tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình TCTD địa bàn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh Quảng Bình TCTD địa bàn thời... sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI CÁC TCTD TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bìn, Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bìn, Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay