Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:39

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ ĐÀO HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nước khâu bản, chủ đạo tài nhà nước, tập trung nguồn tài quan trọng hệ thống tài quốc gia, đồng thời công cụ quan trọng Nhà nước việc điều tiết vĩ mô kinh tế Ngân sách nhà nước tác động trực tiếp đến việc tăng quy mô đầu tư, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng phát triển Cùng với trình quản lý thu ngân sách nhà nước việc quản lý chi ngân sách nhà nước có vị trí quan trọng quản lý điều hành ngân sách nhà nước, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội đất nước, điều kiện đất nước hội nhập kinh tế giới Thông qua việc chi ngân sách để trì hoạt động Nhà nước thực việc điều chỉnh cấu kinh tế nhằm phát triển bền vững không ngừng nâng cao hiệu kinh tế - xã hội Quản lý có hiệu chi NSNN đặt bối cảnh nguồn lực tài quốc gia có giới hạn định phải làm để thỏa mãn tốt nhu cầu cần thiết để đạt mục tiêu uản lý kinh tế, trị, xã hội nhà nước Quảng Bình tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, vùng đất nhỏ hẹp, nối hai miền Nam Bắc Tổ quốc Nguồn thu cân đối tỉnh ít, hàng năm phải có hỗ trợ cân đối Trung ương Mặc dù thời gian qua Quảng Bình đánh giá có chuyển biến tích cực, song chưa thể khẳng định đổi quản lý chi NSNN cải cách có tính hệ thống có hiệu tối ưu Trong trào lưu cải cách chung giới, công cải cách sâu rộng nước, đó, cải cách tài công vấn đề trọng tâm, trước nhu cầu cấp thiết Quảng Bình nói riêng Footer Page of 149 Header Page of 149 tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý chi NSNN thúc đẩy phát triển kinh tế địa bàn, việc tập trung nghiên cứu làm rõ luận cứ, nội hàm, phương thức thực tiễn quản lý chi NSNN địa phương thiết thực, phương diện lý luận thực tiễn Đó sở cần thiết để tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” làm đối tượng nghiên cứu với mục đích góp tiếng nói vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội hợp lý bền vững, phù hợp với đặc điểm tỉnh Quảng Bình xu hội nhập kinh tế giới Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu số vấn đề lý luận ngân sách nhà nước hình thức quản lý chi ngân sách nhà nước; Đồng thời sở phân tích thực trạng công tác quản lý chi ngân sách, đánh giá ưu điểm, hạn chế kết đạt công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh, từ đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình Góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương cách vững Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Dựa vào hệ thống lý luận thực tiễn công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Việt Nam tỉnh Quảng Bình thời gian qua, sở tìm số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tỉnh Quảng Bình Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu nghiên cứu cách hệ thống khoản chi, định mức, tiêu chủ yếu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình đoạn 2007-2012 Từ rút mặt mạnh, mặt yếu công tác thiện quản lý chi ngân sách nhà nước, để có giải pháp tích cực nhằm hoàn thiện quản lý chi Footer Page of 149 Header Page of 149 ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2014, đồng thời phù hợp với đặc thù kinh tế Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng xuyên suốt đề tài phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Các phương pháp cụ thể sử dụng: Nghiên cứu lý thuyết vận dụng văn quy phạm pháp luật; khảo sát tình hình thực tế; thu thập tài liệu; phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích thống kê số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân; phương pháp so sánh đối chiếu dựa lý thuyết quản lý nhà nước kinh tế, suy luận Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài xác định tầm quan trọng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước thông qua việc phân tích sở lý luận Ngân sách, phân bổ ngân sách; nguyên tắc phân bổ, nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí định mức phân bổ ngân sách Phân tích, đánh giá ưu điểm, tồn kết đạt công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 – 2012 để rút nguyên nhân học kinh nghiệm Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm Ngân sách nhà nước (NSNN) Có nhiều đinh nghĩa NSNN: phạm trù kinh tế phạm trù lịch sử; thành phần hệ thống tài chính, bảng liệt kê khoản thu, chi tiền giai đoạn Footer Page of 149 Header Page of 149 định quốc gia Hay: dự trù thu chi tài nhà nước khoảng thời gian định, thường năm; quỹ tiền tệ tập trung nhà nước, kế hoạch tài nhà nước Qua nghiên cứu, tác giả hoàn toàn đồng ý với khái niệm ngân sách nhà nước mà Luật ngân sách nhà nước quy định b Bản chất ngân sách nhà nước NSNN hệ thống quan hệ kinh tế, gắn liền với trình phân phối nguồn lực tài xã hội để hình thành quỹ tiền tệ tập trung nhằm thực chức nhiệm vụ kinh tế - xã hội Nhà nước thời kỳ định c Nội dung kinh tế NSNN NSNN phản ảnh nội dung kinh tế - xã hội (KTXH) Bản chất NSNN tổng thể mối quan hệ kinh tế đa diện Nhà nước xã hội, phát sinh trình Nhà nước huy động, phân phối nguồn lực tài chính, hình thành quỹ tiền tệ tập trung Quyền lực phân phối thuộc nhà nước nhằm thực chức quản lý nhiệm vụ điều hành KTXH Nhà nước đương quyền thời kỳ định 1.1.2 Chức NSNN a Chức phân phối b Chức giám đốc 1.1.3 Vai trò NSNN a Vai trò NSNN kinh tế quốc dân - Ngân sách nhà nước – Công cụ huy động nguồn tài đảm bảo nhu cầu chi tiêu nhà nước Giữ vai trò trọng yếu việc động viên phân phối nguồn lực tài để đảm bảo việc thực thi chức Nhà nước đương quyền, thông Footer Page of 149 Header Page of 149 qua sách thuế; công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế xã hội: b Vai trò NSNN hệ thống tài NSNN đóng vai trò chủ đạo tổ chức hoạt động hệ thống tài Điều chứng tỏ chi phối, tác động phối hợp hoạt động với khâu khác hệ thống tài 1.1.4 Chi ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm chi NSNN Chi NSNN phạm trù kinh tế tồn khách quan gắn liền với tồn Nhà nước Chi NSNN việc nhà nước phân phối sử dụng quỹ NSNN nhằm bảo đảm điều kiện vật chất để trì hoạt động thực chức đáp ứng nhu cầu đời sống kinh tế xã hội dựa nguyên tắc định b Đặc điểm chi NSNN Chi NSNN thực vai trò nhà nước, công cụ để nhà nước điều hành kinh tế theo mục đích mình, góp phần thúc đẩy kinh tế, giải vấn đề xã hội khắc phục khiếm khuyết thị trường c Nội dung chi NSNN Việt Nam + Chi thường xuyên Là trình phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi gắn liền với việc thực nhiệm vụ thường xuyên Nhà nước quản lý KT-XH Các khoản chi thường xuyên thường tập hợp theo lĩnh vực nội dung chi, bao gồm khoản chi sau: - Chi quản lý hành Nhà nước; Chi quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội; Chi nghiệp văn hóa xã hội; Chi nghiệp kinh tế Nhà nước Footer Page of 149 Header Page of 149 + Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư phát triển thực chủ yếu từ ngân sách trung ương phận ngân sách địa phương Kết khoản chi đầu tư phát triển tạo sở vật chất kỹ thuật kinh tế, làm tăng sở hạ tầng KT-XH, tạo cải vật chất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Chi đầu tư phát triển bao gồm: Chi xây dựng công trình thuộc kết cấu hạ tầng KT-XH khả hoàn vốn; Đầu tư, hỗ trợ vốn cho DNNN, góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh vào doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cần thiết có tham gia Nhà nước; Chi hỗ trợ quỹ hỗ trợ phát triển; Chi dự trữ Nhà nước d Vai trò chi NSNN - Thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế - Điều chỉnh chu kỳ kinh tế - Tái phân phối thu nhập xã hội tầng lớp dân cư, thực công xã hội 1.2 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản lý chi ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm quản lý chi NSNN Xét theo nghĩa rộng, quản lý chi NSNN việc sử dụng NSNN làm công cụ quản lý hệ thống xã hội thông qua chức vốn có Xét theo nghĩa hẹp, quản lý chi NSNN quản lý đầu NSNN thông qua công cụ quy định cụ thể b Đặc điểm quản lý chi ngân sách nhà nước Chi NSNN quản lý pháp luật theo dự toán Footer Page of 149 Header Page of 149 Hiệu công tác quản lý chi NSNN khó đo tiêu định lượng Quản lý chi NSNN sử dụng tổng hợp biện pháp, biện pháp tối ưu biện pháp tổ chức hành c Vai trò quản lý chi ngân sách nhà nước - Ngân sách gương tài lựa chọn kinh tế xã hội - Quản lý chi NSNN chất mang tính công cụ 1.2.2 Nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nƣớc Trong thời đại nào, chi NSNN phải tuân thủ quy tắc định, yêu cầu trở thành bắt buộc tính đa dạng, phong phú mục tiêu hiệu đặc trưng kinh tế thị trường Cụ thể: - Thứ nhất, tập trung thống - Thứ hai, tính kỷ luật tài tổng thể - Thứ ba, tính dự báo - Thứ tư, tính minh bạch, công khai quy trình từ khâu lập, tổ chức thực hiện, toán, báo cáo kiểm toán - Thứ năm, đảm bảo bảo cân đối, ổn định tài chính, ngân sách: - Thứ sáu, chi NSNN phải gắn chặt với sách kinh tế, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế trung dài hạn - Thứ bảy, chi NSNN phải cân đối hài hòa ngành với nhau, trung ương địa phương, kết hợp giải ưu tiên chiến lược thời kỳ 1.2.3 Tổ chức máy quản lý chi ngân sách nhà nƣớc địa phƣơng Bộ máy quản lý chi NSNN địa phương sau: Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp; Cơ quan tài cấp; Kho bạc nhà nước cấp; Các đơn vị dự toán; Các đơn vị đầu tư 1.2.4 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nƣớc a Lập dự toán chi ngân sách b Quản lý việc chấp hành, thực dự toán chi ngân sách c Quản lý toán chi ngân sách 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý chi ngân sách nhà nƣớc a Các nhân tố khách quan - Điều kiện tự nhiên - Điều kiện kinh tế - xã hội: - Cơ chế sách quy định nhà nước quản lý chi NSNN - Khả nguồn lực tài công b Các nhân tố chủ quan Nhóm nhân tố chủ quan bao gồm: lực quản lý người lãnh đạo trình độ chuyên môn đội ngũ cán máy quản lý chi NSNN, tổ chức máy quản lý chi NSNN quy trình nghiệp vụ, công nghệ quản lý chi NSNN 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NSNN CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 1.3.1 Nhật Bản Chính phủ Nhật áp dụng chế phân cấp ngân sách linh hoạt để điều hòa nguồn lực cấp ngân sách công Phân định rõ nguồn thu nhiệm vụ chi cấp ngân sách Quản lý chi NSNN trọng đến hiệu chi NS, có tác động đến việc khai thác nguồn thu kích thích đơn vị thụ hưởng Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án giải pháp an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống người nghèo, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đối tượng xã hội, bảo đảm thực chế độ đối tượng sách, người có công, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm; bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập sở liệu hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai Nghị Quốc hội… Đẩy mạnh việc thực xã hội hoá, huy động nguồn lực xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển - Duy trì hoàn thiện việc khoán chi giao quyền tự chủ tài đầy đủ cho đơn vị nghiệp (giáo dục, y tế, văn hoá,… sở Nghị định 43/2006/NĐ-CP), thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan hành nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐCP Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động nghiệp theo hướng NSNN tập trung cho nhiệm vụ mang tính xã hội (chi đào tạo nhân tài, chi cho người nghèo, chi cho đối tượng sách…), lại huy động nguồn lực xã hội để phát triển - Bố trí phân bổ ngân sách theo chương trình mục tiêu phát triển KT-XH Đổi chế độ viện phí, học phí… theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, sở đảm bảo toàn phần đối tượng sách xã hội, thúc đẩy đơn vị nghiệp có khả tự hạch toán để phát triển b Kinh nghiệm thành phố Đà Nẵng Một yếu tố có tính định để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ năm qua quan tâm mức thực cách khoa học hoạt động quản lý chi NSNN từ NSNN Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 địa bàn thành phố Những thành công bật Đà Nẵng quản lý chi NSNN từ NSNN, đặc biệt quản lý chi đầu tư xây dựng thấy số khía cạnh như: quy hoạch thực quản lý theo quy hoạch, bứt phá sở hạ tầng, đổi đất lấy sở hạ tầng, người có đất mặt đường phải đóng tiền, sách chi đãi ngộ để thu hút phát triển nhân tài,… 1.3.5 Bài học kinh nghiệm a Cần có nỗ lực kiểm soát khoản chi ngân sách nhà nước b Cải cách quản lý chi NSNN c Kiểm tra, giám sát, đánh giá trình quản lý chi NSNN d Thực chế quản lý chi NSNN theo hướng kết đầu CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH Tỉnh Quảng Bình nằm Bắc Trung Bộ Việt Nam, giới hạn tọa độ địa lý 18°55' - 18°05' vĩ độ Bắc 103°37' - 107°00' kinh độ Đông, có chung địa giới với tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Trị phần giáp với nước Lào Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 8.065,3 km2 Quảng Bình có đơn vị hành cấp huyện 159 đơn vị hành cấp xã Dân số Quảng Bình 857.924 người (số liệu thống kê năm 2012), dân số thành thị 130.255 người, chiếm 15,18%, nông thôn 727.669 người, chiếm 84,82% Trong năm qua, tỉnh Quảng Bình đạt kết định nhiều lĩnh vực phát triển KTXH Tốc độ tăng trưởng Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 kinh tế bình quân giai đoạn 2007 - 2012 đạt khoảng 110,3%/năm Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng nhanh, tạo tảng cho công nghiệp hóa, đại hóa, thúc đẩy phát triển dịch vụ, đô thị chuyển dịch lao động khu vực nông thôn Hiện Quảng Bình trình xây dựng phát triển, trọng công tác xây dựng sở hạ tầng phục vụ phát triển KTXH 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH Mang tính chất khoản chi cho tiêu dùng xã hội, chi thường xuyên gắn liền với chức quản lý xã hội Nhà nước Bao gồm khoản chi đa dạng, chi thường xuyên có phạm vi tác động rộng chứa đựng nhiều mục tiêu khác nhau; từ giải chế độ xã hội đến chi nghiệp phát triển kinh tế Với ý nghĩa đó, chi thường xuyên chiếm tỉ trọng đáng kể tổng chi NSNN tỉnh Quảng Bình Bảng 2.2: Tỷ lệ chi thường xuyên chi đầu tư phát triển so với tổng chi NSNN so với GDP Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 2.2.1 Quản lý chi ngân sách thƣờng xuyên giai đoạn 2007-2012 a Quản lý lập dự toán chi ngân sách thường xuyên giai đoạn 2007-2012 Hiện phương thức quản lý chi tiêu theo khuôn khổ trung hạn chưa áp dụng Quảng Bình, yếu tố công cụ dự báo vĩ mô, yếu tố quan trọng định việc thực theo phương thức quản lý Quảng Bình chưa xây dựng Nhưng tỉnh Quảng Bình xây dựng ban hành định mức chi tiêu cho giai đoạn 2007 – 2010 giai đoạn 20112014, nhiên gọi thời kỳ ổn định ngân sách, kế hoạch chi tiêu ngân sách, điều chỉnh bổ sung hàng năm theo biến động tiền lương cho người bổ sung nhiệm vụ giao ổn định theo định mức ban hành Nhưng kế hoạch chi tiêu trung hạn xây dựng kế hoạch trung hạn thời gian tương đối dài với dự kiến mang nhiều yếu tố chủ quan không mang tính khả thi thường không đạt kết dự tính ban đầu hay biến động ảnh hưởng đến mục tiêu không quan tâm cập nhật nhằm điều chỉnh cho phù hợp địa bàn tỉnh Quảng Bình b Quản lý chấp hành dự toán chi ngân sách thường xuyên giai đoạn 2007 - 2012 - Cấp phát khoản chi thường xuyên - Kiểm soát chi thường xuyên - Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên (nếu có) Cụ thể, trình chấp hành chi ngân sách số lĩnh vực điển hình diễn sau: Về quản lý chi nghiệp giáo dục đào tạo Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 Bảng 2.3: Tình hình chi cho nghiệp giáo dục đào tạo Quảng Bình ĐVT: Tỷ đồng, % Về quản lý chi nghiệp y tế - Chi lương chi hoạt động đơn vị nghiệp y tế - Kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm - Thực chương trình trọng điểm ngành y tế - Chi khám chữa bệnh cho đối tượng đặc biệt, chi thực biện pháp hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc miền núi, vùng khó khăn như: khám chữa bệnh miễn phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế - Chi tăng cường sở vật chất khám chữa bệnh cho trạm xá, bệnh viện, phòng khám, Quản lý chi nghiệp kinh tế Quy mô chi nghiệp kinh tế tăng mạnh, từ 72,415 tỷ năm 2007 tăng lên 184,787 năm 2010 Ngoài số chương trình nghiên cứu triển khai như: đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, chương trình khuyến công, chương trình dự án trồng triệu rừng, đặc biệt gia tăng mạnh khoản chi để nâng cấp sở hạ tầng, phục hồi công trình đê, kè , giao thông, thủy lợi Tuy nhiên trình quản lý kiểm soát chi không chặt chẽ nên tình trạng thất thoát làm lãng phí nguồn vốn Nhà Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 nước phổ biến đáng kể khoản chi tu sửa sở hạ tầng thời gian qua Quản lý chi hành Nhà nước Trong thời gian qua chi quản lý hành góp phần việc thực chức quản lý Nhà nước, bảo đảm thực thành công nhiệm vụ trị, trì ổn định vĩ mô vai trò quản lý kinh tế Nhà nước Tuy nhiên khả tài hạn chế nên sách cải cách tiền lương chưa đạt mục tiêu đề ra, mặt khác vấn đề kiểm soát chi chưa đảm bảo chất lượng nên tình trạng thất thoát, gây lãng phí nạn tham nhũng, quan liêu máy hành Nhà nước tồn cần có giải pháp tích cực để giải c Quản lý toán chi ngân sách thường xuyên giai đoạn 2007 - 2012 Quản lý toán chi ngân sách thường xuyên bao gồm hai trình, là: Tổ chức lập báo cáo toán phê duyệt toán chi thường xuyên 2.2.2 Quản lý chi đầu tƣ phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007-2012 Chi đầu tư phát triển nhà nước bao gồm: - Đầu tư xây dựng bản; - Hỗ trợ phát triển kinh tế; - Đầu tư phát triển chương trình kinh tế khác (chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình công nghệ thông tin, ) Về nguyên tắc, quản lý đầu tư XDCB nói riêng quản lý chi đầu tư phát triển nói chung quy định chi tiết chặt chẽ, Quảng Bình quản lý chi đầu tư phát triển chủ yếu dựa quy định từ văn pháp lý Giai đoạn 2007-2012, số Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 văn mang tính pháp lý chi phối đến lĩnh vực chi đầu tư phát triển áp dụng Quảng Bình Như vậy, quản lý đầu tư xây dựng theo dự án, mà phải theo quy hoạch, theo pháp luật a Quản lý việc lập điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng - Lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hàng năm - Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm b Cấp phát toán vốn đầu tư công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước Nhà nước cấp vốn cho chủ đầu tư để chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo hợp đồng toán cho công việc dự án thực không thông qua hợp đồng, bao gồm: Thanh toán tạm ứng toán khối lượng hoàn thành c Quyết toán vốn đầu tư xây dựng Việc toán vốn đầu tư hàng năm toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực theo hướng dẫn Bộ Tài chế độ toán vốn đầu tư Bảng 2.8: Biểu số liệu toán vốn đầu tư công trình hoàn thành qua năm ĐVT: Triệu đồng Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 2.3 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.3.1 Kết đạt đƣợc Thứ nhất, xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý chi tiêu ngân sách Thứ hai, nâng cao hiệu phân bổ nguồn lực Thứ ba, triển khai có hiệu Nghị định tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế tài quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập Thứ tư, cải thiện tính minh bạch chi ngân sách 2.3.2 Những hạn chế - Thứ nhất, quy trình phân bổ dự toán chi ngân sách thiếu mối liên kết chặt chẽ kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn (3 - năm) với nguồn lực khuôn khổ kinh tế vĩ mô dự báo, không mang lại hiệu cao thúc dẩy trình phát triển KTXH địa bàn - Thứ hai, việc sử dụng kinh phí phân bổ khu vực công hiệu - Thứ ba, quản lý vốn đầu tư Nhà nước 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân khách quan - Chưa có quy chế khung chi tiêu trung hạn ngân sách nhiều năm - Quy định phạm vi chi NSNN chưa cụ thể - Các hướng dẫn đánh giá truớc, sau chi NSNN lỏng lẻo b Các nguyên nhân chủ quan tỉnh - Năng lực lãnh đạo, đạo điều hành nhiều chưa theo kịp yêu cầu phát triển Đội ngũ cán bộ, chất lượng nguồn nhân lực nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 - Năng lực, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước máy quyền có mặt yếu - Một số chế, sách Nhà nước vướng mắc bất cập, không đồng Cơ chế, sách tỉnh đề chưa đủ mạnh, thiếu chủ động việc nghiên cứu, đề xuất với trung ương chế, sách mang tính đột phá cho phát triển Quảng Bình - Còn chậm việc phối hợp với Bộ, ngành Trung ương để cụ thể hoá đạo tổ chức triển khai thực chủ trương sách lớn Đảng, Chính phủ địa bàn Quảng Bình CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2014 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nƣớc tỉnh Quảng Bình Khắc phục nhược điểm bước hướng tới việc quản lý nguồn lực tài theo chuẩn mực đại Quản lý chi NSNN trước hết phải nhằm thiết lập trì kỷ luật tài khóa chặt chẽ Quản lý chi NSNN phải hướng tới việc phân bổ nguồn lực có hạn xác định cho ưu tiên phát triển KT-XH địa bàn, khắc phục việc phân chia ngân sách dàn trải, không thống năm Quản lý chi NSNN phải tập trung cải thiện hiệu sử dụng ngân sách 3.1.2 Những yêu cầu đặt hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nƣớc tỉnh Quảng Bình Một là, quản lý chi NSNN địa phương phải đảm bảo kinh phí Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 kịp thời cho tỉnh thực nhiệm vụ công phát triển KT-XH địa bàn Hai là, nguồn lực hạn chế nhu cầu lại tương đối lớn, nên quản lý chi NSNN tỉnh phải bố trí phân bổ tập trung, trực tiếp cho nội dung mục tiêu phát triển địa phương Ba là, lựa chọn ưu tiên chi tiêu, vấn đề quản lý chi NSNN phải lựa chọn phương thức sử dụng đem lại hiệu kinh tế, hiệu xã hội cao Bốn là, quản lý chi NSNN cần bước tạo dựng chế gắn kết kinh phí với kết cung cấp dịch vụ công Năm là, quản lý chi NSNN cần phải hướng tới mục tiêu dài hạn địa phương 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TỈNH QUẢNG BÌNH - Xây dựng dự toán chi ngân sách toàn diện, chi tiết theo mục lục NSNN hành, bảo đảm nguồn lực tài cho bộ, ngành, địa phương thực nhiệm vụ phù hợp với định hướng phát triển năm tài - Toàn quy trình NSNN phải tuân thủ nguyên tắc trình tự luật định, bảo đảm việc kiểm tra, kiểm soát cách hiệu chủ thể tham gia vào trình quản lý chi ngân sách 3.2.1 Lựa chọn, định danh mục để phân bổ tối ƣu nguồn lực tài địa phƣơng a Sắp xếp thứ tự ưu tiên sản phẩm đầu ra, mục tiêu kế hoạch hoạt động tương ứng b Đánh giá đầu dự toán cho hoạt động 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thƣờng xuyên a Giải pháp hoàn thiện quản lý chi nghiệp giáo dục - đào tạo Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 - Tăng định mức chi thường xuyên, tăng chi đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo - Thực mở rộng quyền tự chủ cho cấp quản lý sở giáo dục - Thực chi có chọn lọc cho giáo dục - đào tạo b Giải pháp hoàn thiện quản lý chi nghiệp y tế - Đầu tư nâng cấp sở - Nâng cao hiệu suất tiếp cận khu vực nông thôn cung cấp dịch vụ cấp phường xã - Khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt chăm sóc cấp chăm sóc chuyên khoa - Tăng số lượng cán đủ trình độ chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu khám chữa bệnh c Giải pháp hoàn thiện quản lý chi khoa học công nghệ môi trường - Áp dụng công nghệ có chất lượng cao, tiết kiệm lượng thân thiện với môi trường - Xây dựng lực: lồng ghép khoa học, công nghệ vào giáo dục cấp, thúc đẩy nghiên cứu phát triển, thành lập sở hạ tầng khoa học công nghệ Như vậy, tăng quy mô chi ngân sách cho KH - CN, phải xem ưu tiên hàng đầu d Giải pháp hoàn thiện quản lý chi hành Nhà nước - Nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chi quản lý hành đòi hỏi phải tinh giảm máy quản lý giải pháp đồng - Thực phân loại khu vực hành Nhà nước để áp dụng chủ trương khoán chi thực cải cách sách tiền lương cho phù hợp e Đối với loại chi nghiệp khác Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 - Giải pháp chung Cần tăng cường kiểm soát chi thường xuyên chặt chẽ hơn, góp phần đưa pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào sống Nhóm giải pháp riêng - Đối với chi nghiệp văn hoá - thể dục thể thao - Đối với chi nghiệp kinh tế 3.2.3 Các giải pháp hoàn thiện quản lý chi đầu tƣ phát triển a Nhóm giải pháp quản lý huy động vốn đầu tư b Nhóm giải pháp tăng chi, đầu tư cho ngành then chốt, sở hạ tầng liên quan c Cần gắn kết chặt chẽ nhóm chi thường xuyên chi đầu tư phân phối nguồn lực tài Nhà nước d Thực hành triệt để sách tiết kiệm chi ngân sách để gia tăng nguồn vốn đầu tư cho Nhà nước 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ, định mức chi ngân sách nhà nƣớc Khi phân bổ quản lý ngân sách theo số hạng mục chi, chế độ, định mức chi, để hạn chế việc lạm dụng, sử dụng ngân sách bừa bãi cần phải ban hành đầy đủ sách, chế độ chi tiêu Cần đơn giản hoá thay đổi vai trò hệ thống định mức chi tiêu 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác a Môi trường pháp lý b Cải cách hành công c Cải cách tài công d Đào tạo đội ngũ cán quản lý 3.3 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VỀ QUẢN LÝ CHI NSNN TỈNH QUẢNG BÌNH Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 3.3.1 Đổi tƣ quản lý chi ngân sách nhà nƣớc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Để cán quản lý tham gia vào trình xây dựng ngân sách, buộc họ chịu trách nhiệm định việc lập kế hoạch sử dụng nguồn lực tài công; Tiến hành lựa chọn cách sử dụng khác tất nguồn lực; Gắn việc chi tiêu với sản phẩm kết đầu ra, mục tiêu dự kiến cách rõ ràng; Cùng xem xét tất nguồn lực (chi thường xuyên chi ĐTPT), nguồn phủ nguồn nhà tài trợ 3.3.2 Các điều kiện chủ yếu liên quan đến việc triển khai thực khuôn khổ chi tiêu trung hạn Chính sách kinh tế vĩ mô phải xác lập rõ ràng, có sở lý luận thực tiễn, có tính khả thi; Các sách, công cụ tài chính, tiêu tài vĩ mô dự báo tài có chất lượng; Lựa chọn ưu tiên phân bổ; Kỷ luật ngân sách; Thể chế; Năng lực xử lý, phân tích thông tin dự báo; Tính minh bạch; Hoàn thiện, đổi hệ thống loại ngân sách, đổi thống hệ thống chế độ kế toán ngân sách kho bạc, đại hoá hệ thống thông tin tài công 3.3.3 Điều kiện hoàn thiện khung pháp lý Trong chờ đợi sửa đổi Luật NSNN theo hướng lập kế hoạch ngân sách theo khuôn khổ trung hạn dựa theo kết đầu ra, Quảng Bình nên chủ động nghiên cứu, đào tạo thí điểm mô hình quản lý để thúc đẩy có hiệu trình quản lý chi tiêu địa bàn Cần hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ ngân sách phù hợp với định hướng đổi quản lý chi NSNN, trọng tới quyền trách nhiệm tự chủ tài địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách nguồn lực công Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 3.3.4 Các điều kiện liên quan đến việc thực định hƣớng quản lý chi ngân sách nhà nƣớc địa bàn tỉnh Quảng Bình a Điều kiện quản lý chi thường xuyên b Điều kiện quản lý chi đầu tư phát triển KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN phải nhằm đảm bảo thực có hiệu việc phân bổ ngân sách theo thứ tự ưu tiên phát triển KT-XH Thực quản lý chi NSNN điều kiện nguồn lực tài cho phát triển KT-XH hạn chế vấn đề phân bổ quản lý có hiệu đặt yêu cầu phải thực giải pháp để thúc đẩy trình quản lý chi NSNN phát triển quy mô chất lượng, giải pháp nâng cao hiệu chi NSNN vấn đề quan trọng Ở nước ta, đẩy mạnh cải cách lĩnh vực công nói chung quản lý chi NSNN nói riêng với đóng góp phủ nhận, song vấn đề mẻ Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu tập trung tập trung đánh giá công tác quản lý chi NSNN địa phương, cho dù có không nghiên cứu đánh giá chi NSNN, đánh giá cấu chi đổi quy trình quản lý chi ngân sách nói chung Nội dung việc gắn kết kế hoạch, chiến lược với nguồn lực tài công mà mục đích cuối quản lý chi NSNN phổ biến Việt Nam thông qua số dự án, điển hình dự án cải cách quản lý tài công Tuy nhiên, nội dung hoàn toàn mang tính lý thuyết giới hạn phạm vi quốc gia Trong bối cảnh vậy, luận án cố gắng tổng quát cách có hệ thống nội hàm quản lý chi NSNN nói chung áp dụng khung phân tích vào đánh giá khái quát thực trạng quản lý chi NSNN nước Tiếp đánh giá chi tiết thực trạng quản lý chi NSNN Quảng Bình Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 Các nghiên cứu phân tích, đánh giá cho thấy rằng, có tiến định việc phân bổ nguồn lực theo nhu cầu cấp thiết kinh tế cấp quốc gia khu vực, song phân bổ ngân sách dàn trải, ngắn hạn, chưa dựa ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Quản lý việc sử dụng nguồn vốn nhà nước tập trung vào xem xét khoản tài công phân bổ có sử dụng mục đích hay không? Các khoản chi có chế độ, định mức hay không? Kết việc sử dụng nguồn lực tài công nào, quan tâm mức hay chưa? Trên sở tổng hợp lý luận phân tích thực trạng, luận án đề xuất nhóm giải pháp để hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Quảng Bình, thực mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh mạnh, chủ động khai thác nhiều nguồn thu để cân đối chi tiêu cách hiệu quả, chờ cân đối Trung ương Đây mục tiêu đặt luận án Tuy vậy, vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều nội dung có hạn chế định lực, thời gian, nên nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ Footer Page 26 of 149 ... trạng công tác quản lý chi ngân sách, đánh giá ưu điểm, hạn chế kết đạt công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh, từ đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách. .. địa bàn Quảng Bình CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN... khoản chi, định mức, tiêu chủ yếu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình đoạn 2007-2012 Từ rút mặt mạnh, mặt yếu công tác thiện quản lý chi ngân sách nhà nước, để có giải pháp tích cực nhằm hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay