Hoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Na

26 32 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:33

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ TUYẾT NGA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: PGS.TS CHÚC ANH TÚ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, tham mưu giúp UBND tỉnh Quảng Nam thực chức quản lý Nhà nước xây dựng theo dõi thi hành văn quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn QPPL; phổ biến giáo dục pháp luật; công chứng, chứng thực; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý; bán đấu giá tài sản; Thực chủ trương đổi nâng cao hướng hoạt động, Sở Tư pháp chủ động cấu lại máy tổ chức bao gồm phòng chuyên môn đơn vị nghiệp thuộc Sở ( gồm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Phòng công chứng số 1, Phòng Công chứng số Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản) để phù hợp với chức nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý chuyên môn trọng đến việc hoàn thiện công tác kế toán Với quy mô ngày mở rộng có tính cạnh trạnh theo Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản cho phép Phòng Công chứng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Nhà nước, cá nhân thành lập Văn phòng Công chứng tư nhân Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đủ điều kiện thành lập Do đó, trách nhiệm đơn vị nghiệp lĩnh vực nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng ngày nặng nề Hơn từ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đời đánh dấu bước ngoặc đổi chế tài cho đơn vị nghiệp, theo đơn vị nghiệp phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giảm dần phụ thuộc vào Ngân sách nhà nước Footer Page of 149 Header Page of 149 Với lý trên, đòi hỏi đơn vị nghiệp thuộc lĩnh vực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam phải nâng cao chất lượng hoạt động đơn vị có công tác kế toán Mặc dù công tác kế toán tài ngày trọng số hạn chế định, lên số vấn đề đáng lưu ý: Công tác đối chiếu, kiểm tra chữ ký trình luân chuyển chứng từ chưa quan tâm; công tác tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản chưa thật phản ánh chi tiết, đầy đủ; công tác lập dự toán sơ sài; chất lượng lập Báo cáo tài chưa cao, Từ lý trên, hoàn thiện công tác kế toán điều cần thiết đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Đó lý chọn đề tài: " Hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam" làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu làm rõ vấn đề tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Thông qua nghiên cứu thực tiễn, đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: bao gồm 03 đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Phòng Công chứng số Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Footer Page of 149 Header Page of 149 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, tư logic phương pháp kỹ thuật cụ thể như: so sánh, đối chiếu, vấn, Nguồn liệu sơ cấp cho luận văn có thông qua vấn nhân viên kế toán thu thập liệu thứ cấp chứng từ, sổ sách, báo cáo tài kỳ kế toán năm 2012 Các liệu phân tích, tổng hợp để đưa đánh giá tổng hợp ý kiến đề xuất công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Những vấn đề tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu Về tổ chức công tác kế toán đơn vị HCSN, Vụ chế độ kế toán Bộ Tài ban hành chế độ hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị HCSN nói chung Chẳng hạn "Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành chế độ kế toán hành nghiệp" gồm: hệ thống chứng từ kế toán; hệ thống tài khoản kế toán; hệ thống sổ kế toán hình thức kế toán; hệ thống báo cáo tài Tiếp đến, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định Footer Page of 149 Header Page of 149 quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Ngày 15/11/2010, Bộ Tài ban hành Thông tư số 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/ Ngày 28/6/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2012/NĐ-CP Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập Trong lĩnh vực nghiệp công lập, công tác kế toán chưa nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Trong phạm vị Đại học Đà Nẵng, số nghiên cứu liên quan đến công tác như: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đoàn Nguyên Hồng (2010) với đề tài: " Hoàn thiện công tác kế toán tài bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới"; Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trần Thị Thanh Định (2011) với đề tài: " Hoàn thiện tổ chức kế toán Trường Cao đẳng Thương mại"; Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hoàng Lê Uyên Thảo (2012) với đề tài: " Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Thủy lợi Miền Trung"; Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trần Đình Hải (2012) với đề tài: " Hoàn thiện công tác kế toán tài Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng" Mỗi luận văn nêu, khía cạnh khác nhau, mặt phản ánh ngành, lĩnh vực đơn vị cụ thể mà nghiên cứu Đến thời điểm nay, chưa có công trình nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Vì vậy, tác giả thực đề Footer Page of 149 Header Page of 149 tài "Hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam" Xuất phát từ trình tìm hiểu đề tài nghiên cứu, luận văn tập trung vào vấn đề vấn đề tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp, thực tế tổ chức công tác kế toán ba đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Luận văn phân tích ưu điểm tồn từ đưa số giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam thời gian đến Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Đảng, quan Nhà nước Tổ chức trị - xã hội thành lập quản lý theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, dấu, tài khoản, hoạt động lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh xã hội, thông tin truyền thông lĩnh vực nghiệp khác pháp luật quy định [14,tr.1] 1.1.2 Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp Đơn vị nghiệp tổ chức thực cung cấp dịch vụ xã hội công cộng dịch vụ nhằm trì hoạt động bình thường ngành kinh tế quốc dân Do đó, đơn vị nghiệp dù hoạt động lĩnh vực khác mang đặc điểm sau: - Thứ nhất, hoạt động đơn vị nghiệp không nhằm mục đích lợi nhuận - Thứ hai, hoạt động đơn vị nghiệp cung cấp sản phẩm mang lại lợi ích chung, lâu dài bền vững cho xã hội - Thứ ba, hoạt động đơn vị nghiệp gắn liền bị chi phối chương trình phát triển kinh tế xã hội Nhà nước 1.1.3 Phân loại đơn vị nghiệp 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.2.1 Nội dung quản lý tài đơn vị nghiệp Footer Page of 149 Header Page of 149 a Lập dự toán thu chi ngân sách Phương pháp lập dự toán sở khứ phương pháp xác định tiêu dự toán dựa vào kết hoạt động thực tế kỳ liền trước điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng tỷ lệ lạm phát dự kiến [5, tr.29] Như phương pháp rõ ràng, dễ hiểu dễ sử dụng, xây dựng tương đối ổn định, tạo điều kiện, sở bền vững cho nhà quản lý đơn vị việc điều hành hoạt động Phương pháp lập dự toán cấp không phương pháp xác định tiêu dự toán dựa vào nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động năm kế hoạch, phù hợp với điều kiện cụ thể có đơn vị không dựa kết hoạt động thực tế năm trước [5, tr.29] Đây phương pháp lập dự toán phức tạp không dựa số liệu, kinh nghiệm có sẵn b Tổ chức chấp hành dự toán thu chi Chấp hành dự toán trình sử dụng tổng hợp biện pháp kinh tế tài chính, hành nhằm biến tiêu thu chi ghi dự toán ngân sách đơn vị thành thực Trên sở dự toán ngân sách giao, đơn vị nghiệp tổ chức triển khai thực hiện, đưa biện pháp cần thiết đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi giao đồng thời phải có kế hoạch sử dụng kinh phí ngân sách theo mục đích, chế độ, tiết kiệm có hiệu c Quyết toán thu chi Quyết toán thu chi công việc cuối chu trình quản lý tài Đây trình kiểm tra, tổng hợp số liệu tình hình chấp hành dự toán kỳ sở để phân tích, đánh giá kết chấp hành dự toán từ rút học kinh nghiệm cho kỳ Để tiến hành toán thu chi, đơn vị phải hoàn tất hệ thống báo cáo tài báo cáo toán ngân sách Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 1.2.2 Cơ chế tài đơn vị nghiệp * Về đặc điểm chung: * Đặc điểm chế tài đơn vị nghiệp công lập tự đảm bảo tự đảm bảo phần chi phí hoạt động * Đặc điểm chế tài đơn vị nghiệp công lập NSNN bảo đảm toàn chi phí hoạt động 1.3 NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.3.1 Tổ chức chứng từ kế toán * Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán: Bước 1: Lập chứng từ Là trình sử dụng chứng từ lựa chọn danh mục chứng từ đơn vị phương tiện phù hợp để ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ Bước 2: Kiểm tra ký chứng từ Là việc xác nhận tính xác, đắn thông tin ghi chứng từ kế toán Các yếu tố đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ cần ý xem xét yếu tố bắt buộc chứng từ, tính xác, hợp lý số liệu chứng từ, chữ ký người có liên quan, Trường hợp thông qua kiểm tra phát có sai sót kế toán thiết phải yêu cầu cá nhân, tổ chức lập chứng từ bổ sung, sửa đổi từ chối toán Bước 3: Sử dụng chứng từ bảo quản chứng từ Sau kiểm tra, chứng từ phân loại theo địa điểm phát sinh, theo tính chất khoản thu, chi, Việc ghi sổ kế toán phụ thuộc vào hình thức sổ kế toán đơn vị Tóm lại, sở yêu cầu chung tổ chức chứng từ kế toán, dựa vào đặc điểm hoạt động yêu cầu quản lý cụ thể, đơn vị Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 Hình thức kế toán Nhật ký chung Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Hình thức kế toán máy vi tính 1.3.4 Lập báo cáo tài toán đơn vị nghiệp Báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình tài sản, tiếp nhận sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; tình hình thu, chi kết hoạt động đơn vị nghiệp kỳ kế toán Cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá tình hình thực trạng đơn vị, quan trọng giúp quan Nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động đơn vị Các đơn vị nghiệp công lập tổ chức máy kế toán theo quy định Điều 48 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004, đơn vị kế toán cấp I, II gọi đơn vị kế toán cấp trên, đơn vị kế toán cấp II, III gọi đơn vị kế toán cấp dưới, đơn vị kế toán cấp dươi đơn vị kế toán cấp III (nếu có) gọi đơn vị kế toán trực thuộc * Tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác kế toán Ứng dụng CNTT vào kế toán thực chất việc áp dụng phần mềm kế toán, tức áp dụng chương trình dùng để xử lý công việc kế toán cách tự động, từ khâu nhập chứng từ, tổng hợp số liệu, ghi sổ kế toán kết xuất báo cáo KẾT LUẬN CHƯƠNG Tổ chức công tác kế toán khoa học góp phần quan trọng vào trình thu thập, xử lý thông tin phục vụ tốt cho trình quản lý đơn vị Nội dung Chương trình bày nội dung sau: Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 Thứ nhất: Khái quát chung đơn vị nghiệp thông qua nội dung: Khái niệm, đặc điểm hoạt động, phân loại đơn vị nghiệp nêu đặc điểm hoạt động tài đơn vị nghiệp nội dung quản lý tài chế tài đơn vị nghiệp Thứ hai: Khái quát hệ thống hóa nội dung công tác kế toán đơn vị nghiệp: Tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, vận dụng hình thức sổ kế toán lập BCTC toán đơn vị nghiệp Các nội dung có tính logic quan hệ mật thiết với tạo thành sở lý luận công tác kế toán đơn vị nghiệp Đây tảng lý luận tác giả vào phân tích thực trạng đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Khái quát đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Các đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đơn vị dự toán độc lập, có dấu, tài khoản tổ chức máy kế toán riêng bao gồm: Trung tâm TGPL Nhà nước, Trung tâm DVBĐG tài sản, Phòng Công chứng số Phòng Công chứng số Các đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam định thành lập hoạt động theo quy định pháp luật Theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 43, vào mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị nghiệp thuộc Sở phân loại sau: - Đơn vị nghiệp Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn chi phí hoạt động: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; - Đơn vị nghiệp tự đảm bảo phần chi phí hoạt động: Phòng Công chứng số 2; - Đơn vị nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Phòng Công chứng số Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 2.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Khái quát tổ chức kế toán Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đơn vị dự toán cấp I, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Phòng Công chứng số Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (sau gọi đơn vị nghiệp thuộc Sở) đơn vị dự toán cấp II Bộ máy kế toán tổ chức theo mô hình phân tán, bao gồm phòng kế toán Sở Tư pháp phận kế toán đơn vị nghiệp trực thuộc 2.2.2 Nội dung công tác kế toán đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam a Tổ chức chứng từ kế toán Bước 1: Lập chứng từ Việc bắt buộc ứng dụng triệt để tin học văn phòng sử dụng phần mềm kế toán HCSN DAS 8.0 công tác kế toán, phụ trách kế toán đơn vị thuộc Sở cần nhập thông tin cần thiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào mẫu chứng từ thiết kế sẵn Riêng bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán KBNN (Mẫu số F02-3aH) theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài đơn vị phải sử dụng chứng từ tự thiết kế máy tính theo mẫu phần mềm kế toán HCSN DAS 8.0 chưa nâng cấp cho phù hợp với Thông tư số 185/2010/TT-BTC Tuy nhiên, đặc thù hoạt động Phòng Công chứng số Trung tâm DVBĐG tài sản đơn vị có thu phí số lượng chứng từ gốc (Biên lai thu phí có mệnh giá không mệnh giá) phát sinh lớn, nên để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 tổng hợp chứng từ gốc, đơn vị tự bổ sung mẫu: Bảng kê thu phí dịch vụ công chứng (Bảng 2.1); Bảng kê thu phí người tham gia bán đấu giá, mẫu chứng từ danh mục chứng từ bắt buộc hướng dẫn Bước 2: Kiểm tra ký chứng từ Công tác kiểm tra chứng từ đơn vị thuộc Sở thực tương đối chặt chẽ Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung số vấn đề như: tính hợp pháp nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu; chữ ký; định mức theo quy định Nhà nước; tính xác số liệu chứng từ Hầu hết chứng từ tập hợp phòng kế toán để kiểm tra, trình Trưởng phòng Giám đốc Trung tâm ký phê duyệt để chi chuyển khoản Bước 3: Sử dụng chứng từ bảo quản chứng từ kế toán Tại đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam có quy trình luân chuyển chứng từ chủ yếu sau: Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn ngân sách cấp: Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn thu phí dịch vụ: Quy trình luân chuyển chứng từ thu phí: b Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Trung tâm TGPL Nhà nước, Phòng Công chứng số Trung tâm DVBĐG tài sản sử dụng hệ thống tài khoản dùng cho đơn vị HCSN ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/6/2006 Bộ Tài Hiện tại, đơn vị sử dụng tài khoản cấp như: TK 111-Tiền mặt, TK 112-Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc; TK 211-TSCĐ hữu hình; TK 332- Các khoản phải nộp theo lương; TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước; TK 334- Phải trả CCVC; cụ thể Bảng cân đối tài khoản ( xem Phụ lục 2.6) Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 Nhìn chung, đơn vị nghiệp thuộc Sở tổ chức mở tài khoản, ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế với đối tượng hạch toán, kết cấu nội dung tài khoản, góp phần ghi nhận, phản ánh thường xuyên, liên tục tình hình tiếp nhận sử dụng kinh phí từ nguồn lực mục đích Tuy nhiên, hệ thống tài khoản xây dựng chủ yếu phục vụ thông tin kế toán tài mà quan tâm đến nhu cầu thông tin phục vụ quản trị nội Trong điều kiện chuyển sang hoạt động theo chế tự chủ tài chính, nhu cầu thông tin phục vụ kế toán quản trị ngày trở nên cần thiết c Tổ chức hệ thống sổ kế toán Các đơn vị thuộc Sở sử dụng phần mềm kế toán HCSN DAS 8.0 hình thức sổ kế toán áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ Vì vậy, phần mềm kế toán thiết kế theo nguyên tắc hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Qui trình hạch toán chương trình kế toán DAS 8.0 sau: Các bước hạch toán phần mềm: - Bước 1: Nhập dự toán giao đầu năm - Bước 2: Cập nhật chứng từ kế toán định khoản tự động rút dự toán - Bước 3: Lên danh mục chứng từ ghi sổ - Bước 4: In sổ kế toán báo cáo tài - Bước 5: Cuối năm chuyển số dư sang năm sau Qua khảo sát thực tế cho thấy, sử dụng phần mềm kế toán HCSN DAS 8.0, phụ trách kế toán nhập số liệu từ chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ gốc, phần mềm tự kết xuất số liệu vào sổ có liên quan Đồng thời, chứng từ cập nhật xong lên sổ kế toán BCTC mà không cần qua bước tổng hợp, tính toán Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 d Tổ chức lập báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách Hiện nay, hệ thống báo cáo Trung tâm TGPL, Phòng Công chứng số Trung tâm DVBĐG tài sản xây dựng sở quy định Chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định số 19/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Những kết đạt Từ có Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC việc ban hành Chế độ kế toán HCSN, đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp nhanh chóng chuyển đổi, áp dụng chế độ kế toán Có thể ghi nhận kết đạt công tác kế toán đơn vị sau: Thứ nhất, đơn vị xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý, theo quy định Trong trình hoạt động, đơn vị bổ sung chứng từ cần thiết để ghi nhận nghiệp vụ phát sinh, phục vụ yêu cầu cung cấp thông tin cho quản lý kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ Với việc ứng dụng phần mềm kế toán, góp phần giảm bớt khối lượng công việc phụ trách kế toán trình lập luân chuyển chứng từ, giúp việc tổng hợp số liệu xác, kịp thời Thứ hai, vận dụng tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết hệ thống sổ sách kế toán theo quy định Chế độ kế toán hành, để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phục vụ cho việc lập BCTC đáp ứng yêu cầu quản lý đơn vị Thứ ba, lập đầy đủ BCTC toán ngân sách theo quy định chế độ kế toán hành Bên cạnh đó, thông qua việc đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm từ BCTC kết công tác kiểm tra, tra số liệu toán hàng năm góp phần đưa công Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 tác kế toán tài đơn vị vào nề nếp, hạn chế sai sót công tác kế toán Thứ tư, việc áp dụng phần mềm kế toán HCSN DAS 8.0, góp phần nâng cao chất lượng công tác KTTC đơn vị Tin học hóa toàn nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ khâu lên sổ, thẻ kế toán chi tiết báo cáo tổng hợp, toán nhanh chóng, có độ xác cao, góp phần nâng cao hiệu quản lý tài đơn vị 2.3.2 Những tồn Bên cạnh kết đạt được, công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp Quảng Nam tồn sau: a Tổ chức chứng từ kế toán Mặc dù kết khảo sát thực tế cho thấy nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị tổ chức lập chứng từ đầy đủ, kịp thời Tuy nhiên, Trung tâm TGPL Trung tâm DVBĐG tài sản chưa trọng tổ chức, sử dụng mẫu chứng từ hướng dẫn ( Bảng kê toán công tác phí; Bảng kê chi tiền cho người tham gia hội thảo, tập huấn; Bảng kê đề nghị toán) toán khoản chi Chẳng hạn, chi toán công tác phí; chi phí cho việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trợ giúp viên; chi phí hội nghị sơ kết tháng, năm; chi cho Hội đồng bán đấu giá tài sản,… chưa ý vận dụng cho phù hợp với đặc thù hoạt động đơn vị thường xuyên công tác huyện để trợ giúp pháp lý lưu động, bán đấu giá tài sản huyện, tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ b Tổ chức tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản vận dụng thống theo qui định hành Tuy nhiên, việc thiết kế tài khoản chi tiết chưa Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 quan tâm mức, chẳng hạn: - Tại Phòng Công chứng số Trung tâm DVBĐG tài sản: Không tổ chức tài khoản chi tiết cho TK 531- Thu hoạt động SXKD TK631- Chi hoạt động SXKD Do vậy, cần thông tin chi tiết khó cung cấp kịp thời xác - Tại Trung tâm DVBĐG tài sản: Không tổ chức tài khoản chi tiết cấp cho TK 511- Các khoản thu, đơn vị chi tiết tài khoản cấp TK 5111- Thu phí lệ phí nên nguồn thu phí người tham gia bán đấu giá thu phí người có tài sản bán đấu giá, quy định Bộ Tài theo Quyết định UBND tỉnh quy định hai mức thu khác - Các khoản chi lương cho CBVC nhân viên hợp đồng, đơn vị hạch toán chung TK 334- Phải trả công chức, viên chức, không chi tiết thành TK cấp theo quy định Thông tư số 185/2010/TT-BTC c Tổ chức sổ kế toán Hệ thống sổ kế toán đơn vị thiếu số sổ chi tiết, khó khăn việc theo dõi hoạt động kinh tế, tài đơn vị Mặc dù đơn vị áp dụng phần mềm kế toán, việc cập nhật chứng từ, ghi sổ kế toán chưa kịp thời; việc kiểm tra đối chiếu số liệu chưa thực thường xuyên mà chủ yếu tập trung vào kỳ toán Do vậy, số liệu cung cấp cho nhu cầu quản lý chưa kịp thời, xác d Tổ chức lập báo cáo tài Trong BCTC, nội dung Thuyết minh BCTC sơ sài Từ BCTC chưa thực phân tích so sánh với dự toán năm trước để đánh giá tình hình biến động tiêu tài Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 năm Do vậy, hạn chế việc cung cấp thông tin có chiều sâu quản lý, điều hành lãnh đạo đơn vị KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nội dung chương 2, tác giả mô tả thực trạng chế phân cấp quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp Quảng Nam, từ phản ánh thực tế tổ chức kế toán đơn vị, bao gồm: tổ chức chứng từ; tổ chức hệ thống tài khoản; tổ chức sổ kế toán lập báo cáo tài chính, báo cáo toán Có thể nhận thấy, tổ chức kế toán đơn vị đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin có tác động định đến công tác quản lý tài đơn vị Tuy nhiên, bên cạnh hạn chế cần phải khắc phục để đáp ứng ngày tốt điều kiện hoạt động theo chế tự chủ tài đơn vị Những giải pháp khắc phục trình bày Chương Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán đơn vị 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán đơn vị 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức chứng từ Để có chứng từ đầy đủ làm hạch toán, đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp cần phải thực nội dung hoàn thiện sau: a Bổ sung biểu mẫu chứng từ cần thiết: Bổ sung “Bảng kê toán công tác phí” (Mẫu số C12-HD) Tại Trung tâm TGPL cần bổ sung “Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn” mẫu số C40a-HD áp dụng trường hợp tập huấn diễn nhiều ngày, toán tiền lần vào ngày cuối tập huấn Đối với Trung tâm Dịch vụ BĐG tài sản cần bổ sung “ Bảng kê chi tiền cho Hội đồng bán đấu giá tài sản”, đơn vị nên sử dụng mẫu số C40b-HD b Hoàn thiện công tác lưu trữ chứng từ kế toán: Mặc dù phần mềm kế toán HCSN DAS 8.0 có hỗ trợ thực chức " Hệ thống\Sao lưu số liệu", thực tế đơn vị không tiến hành lưu liệu đĩa mềm để lưu trữ Ngoài việc bảo quản chứng từ đóng thành tập nay, việc lưu Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 chứng từ đĩa mềm để lưu trữ, bảo quản điều cần thiết Do vậy, đơn vị nên hàng tháng hàng tuần, tùy theo số lượng chứng từ nhiều hay ít, phải lưu liệu lần, lần lưu đĩa mềm khác nhằm đảm bảo tính an toàn việc lưu trữ liệu kế toán, thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm toán cần thiết 3.2.2 Hoàn thiện việc vận dụng tài khoản kế toán a Chi tiết số tài khoản phù hợp với yêu cầu quản lý: a1 Ở đơn vị nói chung: - TK 334 "Phải trả công chức, viên chức" cần phải chia thành tài khoản cấp theo hướng dẫn, đó: + TK 3341 "Phải trả công chức, viên chức": phản ánh tiền lương, tiền công phải trả cho CBVC thuộc biên chế người lao động dài hạn, thường xuyên ( thuộc đối tượng tham gia BHXH theo Luật định) + TK 3348 "Phải trả người lao động khác": phản ánh tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động thời vụ, hết độ tuổi lao động đơn vị như: bảo vệ, tạp vụ, ( không thuộc đối tượng tham gia BHXH theo Luật định) a2.Tại Trung tâm DVBĐG tài sản Phòng Công chứng số 2: Riêng hai đơn vị này, khoản thu, chi hoạt động dịch vụ phản ánh chung TK 531-Thu họat động SXKD TK631Chi hoạt động SXKD, nên khó khăn việc phân tích, đánh giá riêng kết hoạt động dịch vụ Do đó, cần xây dựng tài khoản chi tiết khoản thu, chi hoạt động dịch vụ, b Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài khoản c Bổ sung thêm Tài khoản 642 - Chi phí quản lý chung ( theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính) Tài khoản dùng để phản ánh khoản chi phí quản lý chung liên quan đến hoạt động hành nghiệp, SXKD hoạt động khác 3.2.3 Hoàn thiện sổ kế toán a Tổ chức bổ sung sổ chi tiết doanh thu: Tại Trung tâm DVBĐG tài sản Phòng Công chứng số có nguồn thu từ hoạt động dịch vụ Hơn nữa, hoạt động dịch vụ ngày tăng, số tiền phí thu từ hoạt động không nhỏ Thực tế, hệ thống sổ kế toán đơn vị chưa mở sổ chi tiết doanh thu để theo dõi khoản thu Do cần thiết mở sổ chi tiết khoản thu dịch vụ để theo dõi doanh thu hoạt động cung ứng dịch vụ cho bên (Mẫu số S51-H) b Tổ chức bổ sung sổ "chi phí sản xuất kinh doanh": Tương ứng với khoản thu từ hoạt động dịch vụ, sổ theo dõi chi phí cung cấp dịch vụ mở để theo dõi chi phí thực tế phát sinh liên quan đến loại hoạt động dịch vụ ( Mẫu số S63-H) c Tổ chức bổ sung sổ "Chi phí quản lý chung": Mẫu sổ phần mềm kế toán HCSN DAS 8.0 chưa hỗ trợ cập nhật theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 ( Mẫu số S73-H) 3.2.4 Hoàn thiện công tác lập BCTC tổ chức phân tích BCTC đơn vị a Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính: a1 Hoàn thiện Thuyết minh BCTC: Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 a2 Hoàn thiện báo cáo thu, chi hoạt động nghiệp hoạt động dịch vụ Trung tâm DV BĐG tài sản: b Tổ chức phân tích báo cáo tài * Phân tính hình hình khai thác nguồn thu: * Phân tích tình hình sử dụng kinh phí * Phân tích kết tài KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị nghiệp nói chung đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp Quảng Nam nói riêng yêu cầu cấp thiết trình chuyển sang chế tự chủ tài Những giải pháp hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm hoạt động đơn vị đảm bảo tính hiệu Trên cở sở nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở, tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở hoàn thiện chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, sổ kế toán, lập BCTC tổ chức phân tích BCTC Qua giải pháp khắc phục tồn công tác kế toán, giúp đơn vị quản lý chặt chẽ nguồn thu sử dụng tiết kiệm khoản chi, góp phần tăng thu nhập cho cán viên chức Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN Các đơn vị nghiệp nói chung đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp Quảng Nam nói riêng cần phải đổi nâng cao hiệu hoạt động, tăng cường công tác quản lý, có việc xây dựng, hoàn thiện công tác kế toán Đây vừa nội dung quán triệt tinh thần trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế đơn vị nghiệp, đồng thời bước đổi công tác quản lý nói chung quản lý tài nói riêng đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp Quảng Nam Với kết nghiên cứu, luận văn tập trung làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn sau: - Thứ nhất, luận văn hệ thống hoá sở lý luận tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp - Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng đánh giá kết đạt vấn đề tồn cần hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Thứ ba, từ nghiên cứu lý thuyết thực trạng công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp Quảng Nam, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán đơn vị như: hoàn thiện tổ chức chứng từ; hoàn thiện vận dụng tài khoản kế toán; hoàn thiện sổ kế toán; hoàn thiện công tác lập BCTC tổ chức phân tích BCTC Các kết nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Luận văn thực thiết thực phù hợp với tình hình hoạt động tài đơn vị Tác giả mong nghiên cứu góp phần làm cho công tác kế toán đơn vị hoàn thiện thời gian tới Footer Page 26 of 149 ... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Khái quát đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh. .. DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Khái quát tổ chức kế toán Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đơn vị dự toán cấp I, đơn vị nghiệp. .. chức công tác kế toán đơn vị nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Na, Hoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Na, Hoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay