Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Địn

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:32

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ CẨM TÚ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN - Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Hà Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 -1- Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian thực nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ cung ứng dịch vụ tài Để thuận tiện việc thể từ ngữ ngắn gọn, súc tích, cụm từ “cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, Hộ gia đình” viết tắt cụm từ “Cho vay Hộ kinh doanh” sử dụng xuyên suốt nội dung luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn: - Góp phần hệ thống hóa lý luận hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định - Đề xuất giải pháp tăng cường hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung tiêu chí phản ánh kết hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh NHTM ? - Công tác hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định có ưu nhược điểm gì? Nguyên nhân ? - VietinBank Bình Định cần làm để hạn chế tốt RRTD cho vay hộ kinh doanh thời gian đến ? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực tiễn RRTD hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định - Phạm vi nghiên cứu: Thực tiễn hạn chế RRTD cho vay Footer Page of 149 Header Page of 149 -2- hộ kinh doanh sở khảo sát thực trạng với liệu giai đoạn từ 2010-2012 VietinBank Bình Định Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng - Cơ sở lý luận: Kinh tế học vĩ mô, vi mô, lý thuyết tài Tiền tệ - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Luận văn nghiên cứu sở sử dụng tổng hợp phương pháp điều tra, thống kê, tổng hợp, so sánh phân tích,…kết hợp lý luận với thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến hạn chế rủi ro cho vay Nghiên cứu nội dung việc phát rủi ro cho vay, nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay đánh giá phận giải cho vay ngân hàng Từ có giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận nội dung đề tài nghiên cứu kết cấu theo chương: - Chương 1: Lý luận hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định - Chương 3: Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 149 -3- Header Page of 149 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay Hộ kinh doanh NHTM a Khái niệm cho vay Theo luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội, điều 4, khoản 16 quy định sau “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi” Hoạt động cho vay gồm yếu tố cấu thành sau: • Về chủ thể, gồm bên tham gia: Bên vay bên cho vay • Hình thức pháp lý việc cho vay hợp đồng tín dụng tài sản • Việc cho vay dựa tín nhiệm người cho vay người vay khả hoàn trả tiền vay Ngoài dấu hiệu chung trên, hoạt động cho vay TCTD có tính đặc thù sau: • Là hoạt động nghề nghiệp mang tính chức • Hoạt động cho vay TCTD ko nghề kinh doanh mà nghề nghiệp kinh doanh có điều kiện • Ngoài việc tuân thủ quy định chung pháp luật hợp đồng, hợp đồng cho vay TCTD chịu điều chỉnh đạo luật ngân hàng, tập quán thương mại NH Footer Page of 149 Header Page of 149 -4- b Nguyên tắc cho vay Việc vay vốn Ngân hàng nhu cầu tự nguyện khách hàng hội để Ngân hàng cấp tín dụng thu lợi nhuận từ hoạt động Tuy nhiên, cấp tín dụng liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ người gửi tiền nên phải tuân theo nguyên tắc định Nhìn chung khách hàng vay vốn phải đảm bảo ba nguyên tắc sau: - Hoàn trả gốc lãi vay theo thời hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng: - Sử dụng vốn vay mụch đích thoả thuận hợp đồng tín dụng: - Vốn vay phải có tài sản bảo đảm: Như biết, hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro c Phân loại cho vay Trong kinh tế thị trường hoạt động tín dụng đa dạng phong phú Ta dựa vào tiêu thức sau để phân loại: - Căn vào thời hạn tín dụng: Chia làm loại + Tín dụng ngắn hạn + Tín dụng trung hạn + Tín dụng dài hạn - Căn vào đối tượng tín dụng: Chia làm loại + Tín dụng vốn lưu động + Tín dụng vốn cố định - Căn vào mục đích sử dụng vốn: Chia làm loại + Tín dụng sản xuất lưu thông hàng hóa + Tín dụng tiêu dùng - Căn vào mức độ tín nhiệm với khách hàng: Chia làm loại + Tín dụng không bảo đảm Footer Page of 149 Header Page of 149 -5- + Tín dụng có bảo đảm - Căn vào chủ thể quan hệ tín dụng: Chia làm loại + Tín dụng thương mại + Tín dụng ngân hàng + Tín dụng nhà nước 1.1.2 Khái niệm hộ kinh doanh cho vay hộ kinh doanh a Khái niệm đặc điểm hộ kinh doanh Như vậy, so sánh đặc điểm pháp lý doanh nghiệp tư nhận, ta thấy hộ kinh doanh cá thể có dấu hiệu sau: - Chủ hộ kinh doanh cá nhân hộ gia đình - Phải thực kinh doanh địa điểm - Sử dụng không 10 lao động - Không có tư cách pháp nhân, dấu riêng - Chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh - Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Hộ kinh doanh doanh nghiệp nên không áp dụng quy định pháp luật phá sản doanh nghiệp Đặc điểm hộ kinh doanh - Chủ hộ kinh doanh cá nhân hộ gia đình - Phải thực kinh doanh địa điểm - Sử dụng không 10 lao động - Không có tư cách pháp nhân, dấu riêng - Chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh - Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Hộ kinh doanh doanh nghiệp nên không áp dụng quy định pháp luật phá sản doanh nghiệp Footer Page of 149 Header Page of 149 -6- b Khái niệm đặc điểm cho vay hộ kinh doanh Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh: - Về quy mô - Thủ tục cho vay đơn giản, gọn nhẹ, chi phí thẩm định thấp - Tính rủi ro thấp - Nguồn thông tin tín dụng khách hàng hộ kinh doanh thường không đầy đủ, chất lượng thông tin không cao nên kết đo lường RRTD thường xác - Hoạt động SXKD nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, lại trải rộng theo địa bàn nên việc ngân hàng theo dõi giám sát khoản vay, khách hàng vay gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc thu hồi nợ vay - Lợi nhuận từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh không cao, mức độ rủi ro không cao nên lợi nhuận từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh không cao c Vai trò cho vay hộ kinh doanh Đối với tổng thể phát triển kinh tế đất nước, tín dụng nói chung tín dụng khách hàng hộ kinh doanh ngày có vai trò quan trọng, góp phần kích thích, thúc đẩy, chuyển dịch, định hướng kinh tế Hiện nay, kinh tế nước ta ngày phát triển, hộ kinh doanh phải mở rộng quy mô phát triển kinh doanh, đầu tư đa lĩnh vực, tăng suất lao động Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nhằm tối đa hoá lợi nhuận, hộ kinh doanh cần có cấu vốn tối ưu Sử dụng nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp cho họ phát huy tiềm lực, nâng cao hiệu hoạt động, đồng thời giúp họ ý thức cao việc sử dụng vốn vay mục đích, trả nợ gốc lãi hạn Footer Page of 149 Header Page of 149 -7- d Phương thức cho vay hộ kinh doanh Cho vay lần Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay trả góp Cho vay theo hạn mức thấu chi Cho vay ưu đãi Cho vay trực tiếp Cho vay gián tiếp Các phương thức cho vay khác 1.2 RRTD TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng a Đặc điểm rủi ro tín dụng Để chủ động phòng ngừa RRTD có hiệu quả, việc hiểu RRTD việc nhận biết đặc điểm RRTD cần thiết hữu ích RRTD có đặc điểm sau: - Mang tính gián tiếp - Mang tính đa dạng phức tạp - Mang tính tất yếu b Phân loại rủi ro tín dụng Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng /được phân chia thành loại sau: Rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Rủi ro giao dịch + Rủi ro lựa chọn + Rủi ro bảo đảm + Rủi ro nghiệp vụ - Rủi ro danh mục Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 -8- + Rủi ro nộiRủi ro tập trung Nếu vào khả trả nợ khách hàng, rủi ro tín dụng /được phân chia thành loại sau: - Rủi ro không hoàn trả nợ hạn (rủi ro đọng vốn - Rủi ro khả trả nợ Luôn tiềm ẩn hoạt động kinh doanh ngân hàng gây hậu vô nghiêm trọng như: - Giảm lợi nhuận, thiệt hại doanh thu - Giảm uy tín ngân hàng - Giảm khả toán - Giảm hiệu sử dụng vốn 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh - Với tính chất vay cho vay hộ SXKD thường nhỏ, số hộ vay vốn lại nhiều, việc nắm bắt, theo dõi tất thông tin Ngân hàng hộ SXKD điều vô khó khăn - Khách hàng kinh doanh thường cung cấp thông tin tài chưa xác, phương án vay vốn không rõ ràng, chuẩn mực, không xác định dòng tiền luân chuyển hoạt động kinh doanh, dẫn đến trình phân tích, thẩm định, cán tín dụng không xem xét - Chính khó việc đánh giá tình hình kinh doanh thực tế khách hàng nên ngân hàng có xu hướng ưu tiên hồ sơ có tài sản bảo đảm - Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh hoạt động cho vay hộ kinh doanh vô đa dạng phức tạp Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 - 10 - 1.3.2 Các tiêu phản ánh kết hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh a Sự thay đổi cấu nợ theo khả thu Sự thay đổi cấu nợ theo khả thu thể qua mức độ biến động nhóm nợ theo năm Sự thay đổi cấu Tỷ trọng dư nợ = nợ nhóm đầu kỳ Tỷ trọng dư nợ Số dư nhóm = nhóm Tổng dư nợ b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu - Tỷ trọng dư nợ nhóm cuối kỳ x 100% Tỷ lệ tình hình nợ hạn cho thấy số nợ gốc bị hạn chưa thể hoàn trả Tỷ lệ cho thấy rủi ro việc vay không hoàn trả Số dư nợ xấu x 100% Tổng dư nợ - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu= Tỷ lệ nợ xấu cuối kỳ - Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = đầu kỳ c Mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng Tỷ lệ xóa nợ Các khoản xóa nợ ròng – khoản thu hồi = Tổng dư nợ x 100% Mức giảm tỷ lệ xóa nợ = Tỷ lệ xóa nợ cuối kỳ - Tỷ lệ xóa nợ đầu kỳ Tỷ lệ khác TCTD, tùy thuộc vào sách xóa nợ TCTD Thông thường, vốn lớn 2% có nghĩa chất lượng tín dụng có vấn đề d Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng xử lý rủi ro DPRR trích lập Tỷ lệ trích lập x 100% = Tổng dư nợ DPRR Footer Page 12 of 149 - 11 - Header Page 13 of 149 Mức giảm tỷ lệ trích lập DPRR Tỷ lệ trích lập DPRR cuối kỳ = - Tỷ lệ trích lập DPRR đầu kỳ Theo định 493/2005/QĐ-NHNN định 18/2007/QĐ-NHNN, số tiền dự phòng cụ thể phải trích tính theo công thức sau: R = max {0, (A-C)} x r Trong đó: R: Số tiền dự phòng cụ thể phải trích A: Số dư nợ gốc khoản nợ C: Giá trị khấu trừ TSĐB r: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể Tỷ lệ trích lập dự phòng (r) nhóm nợ là: - Nhóm 1: 0%, - Nhóm 2: 5%, - Nhóm 3: 20%, - Nhóm 4: 50% - Nhóm 5: 100% Bên cạnh việc trích lập dự phòng cụ thể, TCTD phải trích lập dự phòng chung 0,75% tổng dư nợ từ nhóm đến nhóm e Mức giảm tỷ lệ số dư quỹ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể Số dư QDPRR cụ thể trích lập Tỷ lệ số dư x 100% = Tổng dư nợ QDPRR cụ thể Mức giảm tỷ lệ Tỷ lệ số dư Tỷ lệ số dư QDPRR số dư QDPRR = - QDPRR cụ thể cụ thể cuối kỳ cụ thể đầu kỳ 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh NHTM a Nhân tố bên - Quan điểm xây dựng sách tín dụng - Quy trình cho vay Footer Page 13 of 149 - 12 - Header Page 14 of 149 - Yếu tố người - Yếu tố công nghệ b Nhân tố bên - Môi trường pháp lý - Môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội: + Bất lợi từ điều kiện thiên nhiên không lường trước để dự báo RRTD + Nền kinh tế thay đổi nhanh, không theo quy luật không lường trước rủi ro biến động kinh tế + Rủi ro khủng hoảng kinh tế + Sự thay đổi bất ngờ sách kinh tế vĩ mô Chính phủ dẫn đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh từ làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD khách hàng - Nhân tố từ phía hộ kinh doanh: + Hộ kinh doanh cố tình lừa đảo, thiếu thiện chí việc trả nợ cho ngân hàng + Trình độ quản lý, hoạch định kinh doanh hộ kinh doanh yếu + Bất đối xứng thông tin - Đối thủ cạnh tranh KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 - 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Giới thiệu Vietinbank Bình Định a Lịch sử hình thành phát triển Vietinbank Bình Định b Chức nhiệm vụ Vietinbank Bình Định - Chức - Nhiệm vụ c Cơ cấu tổ chức quản lý Chi nhánh có 11 phòng ban bao gồm: GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC P Kế toán- ĐT P Kho Quỹ P Bán Lẻ P Doanh Nghiệp PGD Loại P Tổng HợpQLRR TD PGD Loại P Hành P Kiểm soát NB Chú thích: Quan hệ trực tiếp ⇒ Quan hệ chức d Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Footer Page 15 of 149 - 14 - Header Page 16 of 149 2.1.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định a Tình hình huy động vốn chi nhánh Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn chi nhánh Đơn vị tính: Tỷ đồng 2010 2011 2012 Chỉ tiêu Huy Tỷ trọng Huy Tỷ trọng Huy Tỷ trọng động % động % động % TCKT 252 24,6 294 25,6 302 25 Dân cư 669 65,4 785 68,3 824 68,5 GTCG 102 10 70 6,1 79 6,5 Tổng cộng 1.023 100 1.149 100 1.205 100 ( Nguồn: Báo cáo tổng kết từ năm 2010-2012 Vietinbank BĐ) b Tình hình cho vay chi nhánh Bảng 2.2 Tình hình cho vay chi nhánh Chỉ tiêu 2010 Cho Tỷ trọng % vay 626 54 TCKT Hộ kinh 532 doanh Tổng cộng 1.158 Đơn vị tính: Tỷ đồng 2011 2012 Cho Tỷ trọng Cho Tỷ trọng vay % vay % 687 51 714 50 46 656 48 702 50 100 1.343 100 1.416 100 ( Nguồn: Báo cáo tổng kết từ năm 2010-2012 Vietinbank BĐ) c Kết hoạt động kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Bối cảnh môi trường kinh doanh địa bàn tỉnh Bình Định Footer Page 16 of 149 - 15 - Header Page 17 of 149 2.2.2 Đặc điểm khách hàng hộ kinh doanh vay vốn chi nhánh Bảng 2.4 Số hộ kinh doanh từ năm 2010-2012 Đơn vị tính: Kh/hàng 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu SL TT% Số hộ KD 4350 62 SL TT% SL 4880 74 5239 TT% SL TT% 81 530 12 SL TT% 359 (Nguồn khách hàng phòng tổng hợp) 2.2.3 Những biện pháp VietinBank Bình Định thực nhằm hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh a Các biện pháp phòng ngừa RRTD cho vay hộ kinh doanh - Thực thi sách cho vay hộ kinh doanh theo hướng trọng kiểm soát RRTD - Tổ chức máy quản lý tín dụng - Quy trình tín dụng chi nhánh - Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro - Công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng - Đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng cán phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế xã hội b Biện pháp xử lý RRTD cho vay hộ kinh doanh - Đối với khách hàng có thiện chí, hợp tác với ngân hàng trình thu hồi nợ gặp khó khăn tài chính, - Chi nhánh thực việc miễn giảm lãi tiền vay cho khách hàng khách hàng trả hết nợ gốc Footer Page 17 of 149 - 16 - Header Page 18 of 149 - Đối với khách hàng cố tình chây ỳ, thiện chí trả nợ 2.2.4 Kết thực trạng hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định a Cơ cấu nhóm nợ Bảng 2.5 Phân nhóm nợ cho vay hộ kinh doanh Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2010 Chỉ tiêu Số tiền 1.Dư nợ Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm 2.Nợ nh.2-5 3.Nợ xấu 532 525 11 0 Năm 2011 Năm 2012 Tỷ trọng Tỷ trọng Số Tỷ trọng Số tiền % % tiền % 100 656 100 702 100 98,55 647 98 693.3 98,7 1,45 0,4 0 0 0 0 0,84 0 0,7 0,1 1,45 8,7 1,34 0 8,7 0,94 (Nguồn: Cân đối vốn tài từ 2010 – 2012) Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh Đơn vị tính: Tỷ đồng Chênh lệch Chênh lệch Năm 2011 2012 (2011/2010) (2012/2011) 2010 ST % ST % 1- Tổng dư nợ 532 656 702 124 46 2- Nợ xấu 0 553 0 553 100 3- Tỷ lệ nợ xấu 0 0,94 0,94 4- Nợ xoá 0 14 0 14 100 5- Tỷ lệ xóa nợ 0 0,02 0,02 (Nguồn: Cân đối vốn tài từ 2010 – 2012) Chỉ tiêu Footer Page 18 of 149 - 17 - Header Page 19 of 149 b Mức tỷ lệ trích lập DPRR cho vay hộ kinh doanh Bảng 2.7 Mức tỷ lệ trích DPRR cho vay hộ kinh doanh Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng dư nợ 532 656 702 Trích DPRR 5,5 7,5 9,5 Tỷ lệ % 1,04 1,14 1,35 (Nguồn: Cân đối vốn tài từ 2010 – 2012) 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RRTD CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Thành công đạt a Chất lượng cho vay b Cơ cấu, doanh số cho vay c Thu nhập từ hoạt động tín dụng d Đối với công tác hạn chế rủi ro tín dụng 2.3.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân tồn a Những vấn đề tồn hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định b Nguyên nhân tồn - Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên - Nguyên nhân chủ quan - Các nguyên nhân khác KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 19 of 149 - 18 - Header Page 20 of 149 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Định hướng kinh doanh VietinBank Bình Định Với phương châm Về huy động vốn Về công tác tín dụng Về mặt công nghệ 3.1.2 Định hướng hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định thời gian tới - Tăng trưởng tín dụng theo phương châm an toàn, hiệu quả, không hạ thấp điều kiện tín dụng lãi suất - Tăng trưởng tín dụng sở xác định rõ khách hàng, ngành hàng trọng tâm phù hợp với đặc thù địa bàn chi nhánh, đa dạng hoá danh mục khách hàng, ngành hàng để hạn chế rủi ro tập trung tín dụng - Xây dựng kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay có bảo đảm cho loại tài sản - Hoàn thành tiêu: Dư nợ, giảm tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RRTD CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Hoàn thiện chế, sách tín dụng - Ban hành, hướng dẫn đầy đủ kịp thời văn chế độ có Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 - 19 - liên quan đến hoạt động tín dụng để thực theo qui định hệ thống Vietinbank NHNN - Thường xuyên bổ xung, hoàn thiện sách, chế độ, quy trình tín dụng… cho phù hợp với hoạt động thực tiễn qui định Vietinbank NHNN - Thường xuyên rà soát văn ban hành liên quan đến công tác tín dụng để đảm bảo tuân thủ qui trình ban hành văn bản, tính pháp lý, thời hiệu hiệu lực phù hợp nội dung văn đạo hoạt động tín dụng với văn đạo khác hiệu lực NHNN Việt Nam - Xây dựng sách tín dụng hợp lý 3.2.2 Thực tốt quy trình tín dụng * Để việc định xét duyệt cho vay đảm bảo khả thu hồi vốn, cần phải tuân thủ qui trình: Gồm bước Bước 1- Sơ tuyển đánh giá Bước - Thẩm định tín dụng Bước - Ra định cấp tín dụng cho khách hàng Bước - Thủ tục hồ sơ giải ngân Bước - Quản lý danh mục, giám sát khoản tín dụng cấp Bước - Thu nợ, cấu nợ, cho vay bổ sung kết thúc giao dịch cấp tín dụng Quy trình quản lý nợ có vấn để bao gồm bước sau: Bước - Phát nợ có vấn đề Bước - Phân tích tình hình thực trạng khách hàng Bước - Lập kế hoạch hành động 3.2.3 Sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng Trong năm qua, Vietinbank Bình Định quan tâm đến việc kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hiệu hoạt động Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 - 20 - Mặc dù tại, Vietinbank ban hành văn hướng dẫn phương pháp chấm điểm phân tích tín dụng triển khai đến Chi nhánh Qua đó, xin có vài góp ý để xây dựng phương pháp chấm điểm tín dụng Chi nhánh cho phù hợp sau: 3.2.4 Phân tán rủi ro tín dụng “Đừng đặt tất trứng bạn vào rổ” Nguyên tắc đòi hỏi nhà đầu tư phải dàn trải rủi ro nhiều tài sản hay khoản đầu tư khác Để đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư có hiệu an toàn cần có chiến lược kinh doanh lâu dài ổn định dựa vấn đề sau: - Bám sát định hướng tín dụng, lĩnh vực khuyến khích đầu tư ngân hàng để xây dựng kế hoạch, lĩnh vực cần đầu tư - Trên sở định hướng hoạt động tín dụng ngân hàng, thực tế, thuận lợi khó khăn địa bán để xác định lĩnh vực đầu tư - Lập danh mục tiền vay chiến lược công việc quản lý danh mục tiền vay - Chất lượng danh mục - Cơ cấu danh mục - Tỷ lệ tăng trưởng - Lợi nhuân dự kiến 3.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát tín dụng Đây biện pháp tích cực việc hạn chế RRTD, cụ thể: - Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 - 21 - Để nâng cao vai trò công tác kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro cần thực tốt sau: + Tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng + Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra phương pháp kiểm tra chéo (thành phần kiểm tra chéo phòng giao dịch phòng kinh doanh) + Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm trả nội + Không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tuỳ thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra + Trong công tác kiểm soát nội có thực tế + Bên cạnh để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát TD nội bộ, Chi nhánh nên tách phận kiểm tra kiểm toán nội trực thuộc hội sở trực thuộc cán phải cán chuyên trách, kiểm tra, giám sát riêng hoạt động TD Chi nhánh mà 3.2.6 Tăng cường vai trò phòng quản lý rủi ro tín dụng - Nâng cao khả xác định nguy rủi ro cán quản lý rủi ro khách hàng việc cấp tín dụng - Để tăng cường vai trò phòng Quản lý rủi ro cần tổ chức việc thu thập, lưu trữ khai thác thông tin - Nguồn thông tin khách hàng cung cấp - Nguồn thông tin từ bên Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 - 22 - - Sau thu thập nguồn thông tin, cán phân tích phải biết sàng lọc thông tin từ đánh giá khách hàng vay xác, sở định cho vay sang suốt, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng - Bên cạnh để hỗ trợ cho phận phân tích đạt hiệu cao, chi nhánh cần phải có hệ thống thông tin thu thập lưu trữ áp dụng kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro hoạt động TD - Nâng cao chất lượng thẩm định 3.2.7 Nâng cao hiệu phận xử lý nợ - Đối với khách hàng khó khăn tài chính, áp dụng biện pháp: - NQH phát sinh nguyên nhân chủ quan cán ngân hàng cần xử lý kiên theo mức kỷ luật hành bồi thường vật chất theo Nghị định 18/CP Chính phủ - Nếu sử dụng hết biện pháp nghiệp vụ ngân hàng mà khách hàng không trả nợ chuẩn bị đủ hồ sơ pháp lý để khởi kiện toà, việc làm có tác dụng khách hàng thiện chí trả nợ mặt khác có tác dụng răn đe khách hàng khác 3.2.8 Nâng cao trình độ lực cán tín dụng - Đưa sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đề bạt cán thích hợp với yêu cầu trách nhiệm công việc, không nên thi tuyển chung cán thẩm định cán tín dụng - Thường xuyên tổ chức phối hợp với ngân hàng cấp ngân hàng nước mở lớp học, tập huấn đào tạo lại để cập nhật kiến thức ngân hàng thời kỳ kinh tế thị trường - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 - 23 - nghiệp vụ đương nhiệm, Chi nhánh phải đưa khía cạnh người cách ứng xử vào công tác đào tạo ứng dụng - Nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán tín dụng ngành sản xuất mà Chi nhánh cho vay chủ yếu để nhận xét, đánh giá dự án sản xuất kinh doanh khách hàng - Nâng cao hiểu biết cán đánh giá rủi ro kiến thức pháp luật để xử lý công việc chặt chẽ, tránh tình trạng bị khách hàng lợi dụng - Ngoài ra, Chi nhánh cần phải có chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu rủi ro phòng ngừa rủi ro, làm tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng việc ban hành, sửa đổi sách quản lý rủi ro 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan liên quan 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.3 Đối với Hội sở Vietinbank KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 - 24 KẾT LUẬN Hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh vấn đề trọng tâm NHTM nay, chiếm tỷ lệ không nhỏ tổng quy mô ngân hàng Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn Đề tài “ Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình VietinBank Bình Định” khái quát nhiệm vụ sau: Khái quát sở lý thuyết hoạt động cho vay NHTM, rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình nguyên nhân phát sinh hạn chế rủi ro tín dụng Trên sở đánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh thời gian tới Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh VietinBank Bình Định năm 2010 - 2012, sâu phân tích lý giải thực trạng công tác hạn chế RRTD cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình chi nhánh, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến hạn chế rủi ro tín dụng Đây đề tài mang tính phức tạp nên đánh giá, phân tích, giải pháp, kiến nghị không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Nội dung sơ sài, thiếu kỷ phân tích khoa học Tác giả luận văn kính mong hận tham gia đóng góp ý kiến thầy cô để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 149 ... ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay Hộ kinh doanh NHTM a Khái niệm cho vay Theo luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội,... luận hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh VietinBank Bình Định - Chương 3: Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng. .. hạn Footer Page of 149 Header Page of 149 -7- d Phương thức cho vay hộ kinh doanh Cho vay lần Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay trả góp Cho vay theo hạn mức thấu chi Cho vay ưu đãi Cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Địn, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Địn, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Địn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay