Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵn

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:32

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ HOÀNG ANH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 2: TS TRẦN NGỌC SƠN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 04 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình đổi mới, hệ thống ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt, kênh cung ứng vốn cho kinh tế để thực tiêu vĩ mô kinh tế Ngoài cho vay thương mại tổ chức cá nhân, hệ thống ngân hàng nguồn tài quan trọng để thực chủ trương, sách Đảng Chính phủ cho vay hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, góp phần hạn chênh lệch vùng, bước chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Trong điều kiện thị trường tài chưa phát triển, tín dụng ngân hàng kênh chủ yếu cung ứng vốn cho phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế nông thôn Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngân hàng chứa đựng rủi ro lớn, rủi ro hoạt động cho vay Trong hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng không nhỏ Điều đòi hỏi ngân hàng cho vay lĩnh vực phải đặc biệt quan tâm tới vấn đề phòng chống rủi ro, đưa biện pháp khắc phục kịp thời tránh tổn thất thiệt hại cho hoạt động kinh doanh đơn vị Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trên, với trình học tập thời gian thực tập ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng, em định chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Góp phần hệ thống hóa lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 - Đề xuất giải pháp kiến nghị hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung tiêu chí phản ánh kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD NHTM? - Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà Nẵng năm gần đây? Những thành công, tồn nguyên nhân? - Giải pháp nhằm tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng? Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu kinh doanh KD ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu : Được thực ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian 2010 – 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, diễn giải quy nạp sử dụng bảng biểu biểu đồ minh họa, qua rút kết luận tổng quát vấn đề cần nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, khóa luận kết cấu thành chương Chƣơng 1: Lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 Chƣơng 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng lý luận khoa học thực tiễn ngân hàng thương mại nói chung hệ thống tài nói riêng bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn Các nhà kinh tế lĩnh vực Tài - Ngân hàng không nhận thức vận dụng vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng, sở xác lập chiến lược hạn chế rủi ro theo chuẩn mực quốc tế nhằm hạn chế rủi ro xảy qua trình hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ đáp ứng yêu cầu an toàn kinh doanh góp phần phát triển tài lành mạnh cho nghiệp phát triển đất nước Các ngân hàng thương mại ngày trọng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh để chủ động phòng ngừa có biện pháp khắc phục rủi ro tín dụng xảy nhằm đảm bảo tính khoản cho hệ thống ngân hàng lành mạnh hóa thị trường tài việc đẩy mạnh hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh quan trọng Chính đề tài nghiên cứu hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thực tế, phù hợp với tình hình kinh tế Trong trình nghiên cứu đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đà Nẵng” học viên nghiên cứu số công trình sau: Đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng Nông Nghiệp chi nhánh Đà Nẵng” năm 2009, tác giả Nguyễn Văn Quý Footer Page of 149 Header Page of 149 Đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Đà Nẵng” năm 2009, tác giả Lê Thị Hồng Hạnh Đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng Á Châu”, năm 2010, tác giả Nguyễn Văn Minh Đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng” năm 2010, tác giả Phạm Thị Ngọc Thư Đề tài “Giải pháp đẩy mạnh công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam”, năm 2009, tác giả Huỳnh Thị Quỳnh Đề tài giải nội dung sau: CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh a Khái niệm Theo điều 106, Bộ luật Dân hộ gia đình định nghĩa: “Hộ gia đình mà thành viên có tài sản chung, đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác pháp luật quy định chủ thể tham gia quan hệ dân thuộc lĩnh vực này” b Đặc điểm - Về nhân lực: Hộ sản xuất chủ yếu sử dụng nguồn lực tự có Footer Page of 149 Header Page of 149 với quy mô gia đình - Về ngành nghề: Hộ sản xuất hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực với nhiều ngành nghề đa dạng phong phú - Về quy mô sản xuất: Hộ sản xuất thường hoạt động với quy mô nhỏ, tức quy mô gia đình trang trại chủ yếu - Về lực quản lý: Khả quản lý hộ nhiều hạn chế 1.1.2 Khái niệm, hình thức, đặc điểm cho vay hộ kinh doanh a Khái niệm Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi b Phân loại cho vay hộ kinh doanh * Theo hình thức cho vay: - Cho vay trực tiếp hộ sản xuất - Cho vay gián tiếp hộ sản xuất * Theo thời hạn cho vay: - Cho vay ngắn hạn - Cho vay trung hạn - Cho vay dài hạn * Theo hình thức đảm bảo: - Cho vay có tài sản đảm bảo - Cho vay tài sản đảm bảo c Đặc điểm - Mức vốn cho vay hộ sản xuất thường không lớn - Thời hạn cho vay hộ sản xuất chủ yếu ngắn hạn - Số lượng vay nhiều - Các hình thức SXKD đa dạng - Mức độ phân tán khoản vay rộng Footer Page of 149 Header Page of 149 - Thủ tục khoản vay đơn giản, gọn nhẹ - Việc kiểm tra, giám sát khoản vay gặp nhiều khó khăn - Chi phí cho vay hộ SXKD cao 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh a Khái niệm “Rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” b Đặc điểm - Rủi ro tín dụng có tính đa dạng phức tạp - Rủi ro tín dụng mang tính tất yếu - Rủi ro tín dụng có tính gián tiếp c Nguyên nhân * Nguyên nhân khách quan - Nguyên nhân bất khả kháng - Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay * Nguyên nhân từ phía ngân hàng d Hậu  Thiệt hại ngân hàng - Làm suy giảm uy tín ngân hàng - Làm giảm khả toán ngân hàng nguy dẫn đến phá sản ngân hàng - Làm cho lợi nhuận ngân hàng suy giảm  Thiệt hại khách hàng Ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng giảm tăng trưởng tín dụng, hạn chế doanh số cho vay  Thiệt hại kinh tế Hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động toàn kinh tế Nếu ngân hàng xảy rủi ro tín dụng phá sản gây ảnh hưởng đến ngân hàng khác Khi xảy hiệu Footer Page of 149 Header Page of 149 ứng dây chuyền hệ thống ngân hàng, gây hậu nặng nề tới kinh tế 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH 1.2.1 Quan niệm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD a Quan niệm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD Hạn chế rủi ro tín dụng hiểu việc ngăn ngừa khả rủi ro tín dụng xảy ra, rủi ro tín dụng xảy xử lý tổn thất cách hữu hiệu Hạn chế rủi ro tín dụng nhằm vào việc hạ thấp rủi ro tín dụng, nâng cao mức độ an toàn cho kinh doanh NHTM sách, biện pháp quản lý, giám sát hoạt động tín dụng khoa học hiệu b Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD * Xây dựng chiến lược hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh * Thực phân tích tín dụng * Xếp hạng tín dụng * Trích lập dự phòng xử lý rủi ro * Xử lý hiệu nợ có vấn đề 1.2.2 Các tiêu phản ánh kết hạn chế rủi ro tín dụng cho doanh vay hộ kinh doanh a Sự thay đổi cấu nợ theo khả thu Sự thay đổi Tỷ trọng dư nợ Tỷ trọng dư nợ = cấu nợ nhóm đầu kỳ nhóm cuối kỳ Tỷ trọng dư nợ Số dư nhóm = x nhóm Tổng dư nợ b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Số dư nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Tổng dư nợ Footer Page of 149 100% x 100% Header Page 10 of 149 - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu= Tỷ lệ nợ xấu cuối kỳ - Tỷ lệ nợ xấu đầu kỳ c Mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng Các khoản xóa nợ ròng – khoản thu hồi Tỷ lệ = x 100% xóa nợ Tổng dư nợ - Mức giảm tỷ lệ xóa nợ = Tỷ lệ xóa nợ cuối kỳ - Tỷ lệ xóa nợ đầu kỳ d Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng xử lý rủi ro: DPRR trích lập Tỷ lệ trích lập = x 100% Tổng dư nợ DPRR Mức giảm tỷ lệ trích lập DPRR = Tỷ lệ trích lập DPRR cuối kỳ - Tỷ lệ trích lập DPRR đầu kỳ e Mức giảm tỷ lệ số dư quỹ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể Số dư QDPRR cụ thể trích lập Tỷ lệ số dư = x Tổng dư nợ QDPRR cụ thể 100% Mức giảm tỷ lệ Tỷ lệ số dư Tỷ lệ số dư số dư QDPRR cụ = QDPRR cụ thể QDPRR cụ thể thể cuối kỳ đầu kỳ 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh a Nhân tố chủ quan - Chính sách tín dụng quy trình tín dụng ngân hàng - Chất lượng đội ngũ cán nhân viên ngân hàng - Hệ thống thông tin ngân hàng - Công tác thẩm định tín dụng ngân hàng Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 Bảng 2.1: Tiền gửi Seabank Đà Nẵng năm 2010-2012 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Tỷ Số tiền trọng (%) Năm 2011 Tỷ Số tiền trọng (%) Năm 2012 So sánh (%) Tỷ 2011/ 2012/ Số tiền trọng 2010 1011 (%) Tiền gửi không kỳ 163.302 28,19 164.268 16,13 171.656 12,39 0,59 4,50 hạn Tiền gửi 416.082 71,81 854.167 83,87 1.213.517 87,61 105,29 42,07 có kỳ hạn Tổng 579.384 100 1.018.435 100 1.385.173 100 75,78 36,01 (Nguồn: BCTC Seabank Đà Nẵng năm 2011, 2012) Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng tiền gửi ngân hàng Seabank Đà Nẵng Qua bảng ta thấy tiền gửi biến động qua năm sau: tổng tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn năm 2010 579.384 triệu đồng, năm 2011 1.018.435 triệu đồng, tăng 75,8%; năm 2012 1.385.173 triệu đồng, tăng 36,1% Nhìn chung, nguồn vốn huy động ngân hàng tăng qua năm Tiền gửi toán năm 2011 tăng lên đáng kể , sang năm 2012 tốc độ tăng chậm lại giữ mức ổn định b Kết cho vay Bảng 2.2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn Seabank Đà Nẵng năm 2010-2012 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Nợ ngắn hạn Nợ trung hạn Nợ dài hạn Tổng Năm 2010 Tỷ Số tiền trọng (%) 226.684 58,9 118.153 30,7 40.026 10,4 384.862 100 Năm 2011 Tỷ Số tiền trọng (%) 465.817 63,7 165.266 22,6 100.184 13,7 731.268 100 Năm 2012 Tỷ Số tiền trọng (%) 555.539 63,4 191.898 21,9 128.808 14,7 876.245 100 So sánh (%) 2011/ 2012/ 2010 2011 105,49 39,88 150,30 90,01 19,26 16,11 28,57 19,83 (Nguồn: Seabank Đà Nẵng năm 2010, 2011, 2012) Dư nợ tiêu đánh giá tăng trưởng hoạt động tín dụng Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 ngân hàng Năm 2010 tổng dư nợ 384.862 triệu đồng, cuối năm 2011 731.268 triệu đồng, tăng trưởng 90,1% so với năm 2010 Đến năm 2012 dư nợ tín dụng 876.245 triệu đồng, tăng 19.83 % so kỳ năm 2011 Nhìn chung tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng năm 2012 không so với năm 2011 Năm 2012, NHNN yêu cầu NHTM thực giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát; tình hình kinh tế nước giới không khởi sắc nên tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng có phần giảm sút Tuy nhiên kết khả quan cho thấy ngân hàng thời gian qua có nỗ lực thu hút khách hàng thời kỳ kinh tế khó khăn c Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.4: Kết kinh doanh Seabank Đà Nẵng năm 2010-2012 Đv tính: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng thu nhập Tổng chi phí LNTT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 60.460,7 122.623,5 247.255,8 62.162,7 102,8 124.632,3 101,6 50.983,4 102.921,5 217.211,0 51.938,1 101,8 114.289,4 111,0 12.477,3 19.701,99 30.044,85 7.224,69 57,90 10.342,86 52,50 2011/2010 (+)/(-) % 2012/2011 (+)/(-) % (Nguồn: Seabank Đà Nẵng năm 2010, 2011, 2012) Sự đoàn kết nội trí cao lãnh đạo chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh Seabank Đà Nẵng hiệu LNTT năm 2011 đạt 19.701,99 triệu đồng, tăng 57,9% so với năm 2010 LNTT năm 2012 đạt 30.044,85 triệu đồng, tăng 52.5% so với năm 2011, đạt 95% so với kế hoạch năm 2012 Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Khách hàng hộ kinh doanh quan hệ vay vốn Số hộ kinh doanh vay vốn NHTMCP Đông Nam Á chi nhánh Đà Nẵng thể qua bảng sau: Bảng 2.5: Hộ KD có quan hệ tín dụng với Seabank Đà Nẵng ĐVT: Hộ Năm 2010 Chỉ tiêu Số hộ gia đình nông nghiệp Số hộ gia đình KD Tổng cộng Năm 2011 Tỷ Số hộ trọng Tỷ Số hộ trọng 2011/2010 Tăng Giảm Tỷ lệ Năm 2012 2012/2011 Tỷ Tăng Số hộ trọng Giảm Tỷ lệ 381 37% 439 39% 58 15,22% 478 38% 39 8,89% 649 63% 686 61% 37 5,7% 779 62% 93 13,56% 1.030 100 1.125 100 95 9,22% 1.257 100 132 11,73% (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng 2010-2012) Cho vay hộ gia đình kinh doanh chiếm phần lớn cấu cho vay hộ kinh doanh chi nhánh, hộ kinh doanh vay vốn với đủ loại hình kinh doanh tiểu thương, kinh doanh gia chiếm tỷ trọng 63% năm 2010, 61% năm 2011 62% năm 2012 Năm 2011, số lượng hộ gia đình kinh doanh vay vốn chi nhánh tăng 37 hộ (+5,7%) năm 2012 93 hộ (+13,56%) 2.2.2 Dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng Bảng 2.6: Dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Dư nợ HKD Năm 2010 Tỷ Số tiền trọng (%) Năm 2011 Tỷ Số tiền trọng (%) Năm 2012 Tỷ Số tiền trọng (%) 68.256 73.960 80.668 39,46 Footer Page 14 of 149 35,27 35,90 So sánh (%) 2011/ 2010 2012/ 2011 8,36 9,07 Header Page 15 of 149 Tổng dư nợ 172.970 100 13 209.701 100 224.701 100 21,24 7,15 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng 2010-2012) Qua số liệu cho thấy dư nợ hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng ngày tăng tổng dư nợ cho vay Seabank Đà Nẵng năm 2010 chiếm 39,46%, năm 2011 chiếm 35,27%, năm 2012 chiếm 35,9% Năm 2011 Seabank Đà Nẵng tích cực mở rộng cho vay hộ kinh doanh địa bàn cụ thể Dư nợ năm 2011 tăng so với năm 2010 5.704 triệu đồng, tốc độ tăng 8,35% Năm 2012 dư nợ tăng 6.708 triệu đồng so với năm 2011 với tốc độ tăng 9,07% Qua phản ánh cố gắng Seabank Đà Nẵng việc mở rộng cho vay HKD điều kiện địa bàn có nhiều Ngân hàng thương mại (như Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức tín dụng khác) 2.2.3 Các biện pháp chi nhánh thực để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ KD a Về sách cho vay chi nhánh: * Các quy định cho vay hộ kinh doanh: Các sách cho vay chi nhánh linh hoạt, phù hợp với điều kiện vay Đặc biệt khoản vay nhỏ hộ kinh doanh nông nghiệp nông thôn, việc cho vay theo hình thức thủ tục đơn giản (không cần đăng ký thủ tục chấp TSĐB quan công quyền) tiết kiệm chi phí thời gian làm thủ tục cho hộ kinh doanh thân ngân hàng * Về đảm bảo tiền vay: Các biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản gồm: cầm cố, chấp tài sản khách hàng vay, bảo lãnh tài sản bên thứ ba, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay * Về bảo hiểm vay: Chi nhánh không bắt buộc hộ kinh doanh phải mua bảo hiểm cho toàn vay trừ trường hợp bắt buộc theo quy định pháp luật Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 Tuy nhiên chi nhánh có sách giảm lãi vay cho khách hàng tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp để khuyến khích khách hàng vay nhằm hạn chế rủi ro * Về lựa chọn khách hàng vay: Về nguyên tắc, trình thẩm định khách hàng, chi nhánh ưu tiên khách hàng có chứng từ vay đầy đủ, TSĐB đủ giá trị, mục đích vay rõ ràng, khả khoản trả nợ tốt b Về quy trình cho vay * Chính sách quản lý RRTD khách hàng: - Chi nhánh thực nghiệp vụ theo quy trình cho vay - Khách hàng cá nhân, hộ gia đình đánh giá, chấm điểm tín dụng - Sau chấm điểm, xếp hạng, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh phân thành 10 hạng có mức độ rủi ro từ thấp lên cao áp dụng cho vay khách hàng mô tả bảng sau: * Về thẩm quyền định tín dụng: Quyền phán tín dụng phân bổ cho cấp bậc cán có đủ kinh nghiệm, khả phán xét tính quán cần thiết để đánh giá chuẩn mực độ rủi ro lợi ích liên quan phê duyệt giao dịch tín dụng chương trình tín dụng Ngoài ra, khoản cho vay, bảo lãnh có giá trị lớn 10% vốn tự có Seabank Đà Nẵng, HĐTD phải trình duyệt cho HĐQT phê duyệt * Công tác thẩm định tín dụng: Khi khách hàng, cụ thể hộ kinh doanh đến thiết lập quan hệ với ngân hàng, cán tín dụng có nhiệm vụ kiểm tra rà soát tỉ mỉ giấy tờ hồ sơ cần có đảm bảo tính đắn xác giấy tờ liên quan Sau hồ sơ cán tín dụng duyệt trình lên trưởng phòng tín dụng Tại đây, trưởng phòng tín dụng xem xét lại lần giấy tờ hồ sơ tính khả thi, từ đưa định tín dụng xác Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 * Công tác kiểm tra sau cho vay: Công tác kiểm tra, giám sát sau giải ngân chi nhánh chưa trọng Tại chi nhánh, CBTD chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay suốt từ giai đoạn đầu đến cuối Do công tác kiểm tra sau cho vay thuộc trách nhiệm CBTD mà không phân công cho phận chuyên trách khác để phát dấu hiệu làm sai hộ kinh doanh sau giải ngân c Kiểm soát nội Công tác kiểm soát nội nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro đạt mục tiêu mà NHTMCP Đông Nam Á đặt d Phân loại nợ trích lập dự phòng xử lý rủi ro Ngân hàng tiến hành phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo định 492/2005/QĐ-NHNN ban hành quy định phân loại nợ, trích lập dự phòng sử dụng để phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng hoạt động tổ chức tín dụng e Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân Trong trình làm việc, trưởng phòng tín dụng phân việc đến cán để nâng cao tính độc lập cán tín dụng, thúc đẩy làm việc hăng say, nhiệt tình hoàn thành tiêu đạt Bên cạnh việc giao tiêu đến cán bộ, ngân hàng không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cán tín dụng đồng thời có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời vật chất tinh thần Tiến hành xếp lại đội ngũ cán theo chuyên môn trình độ cách hợp lý, phát huy tối đa khả làm việc đóng góp phát triển chung ngân hàng 2.2.4 Kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh chi nhánh a Cơ cấu nợ theo khả thu Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 Bảng 2.8 Phân loại nợ hộ kinh doanh ĐVT: triệu đồng Năm 2010 Chỉ tiêu Số Tỷ trọng (%) lượng Nợ nhóm I 59.869 87,71 Nợ nhóm II 6.483 9,50 Nợ nhóm III 1.904 2,79 Nợ nhóm IV Nợ nhóm V Tổng dư nợ 68.256 Nợ xấu 1.904 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư 2,79% nợ (%) Năm 2011 Năm 2012 Số Tỷ trọng (%) lượng 66.453 89,85 5.680 7,68 1.708 2,31 119 0,16 Số Tỷ trọng (%) lượng 73.513 91,13 5.267 6,53 1.743 2,16 145 0,18 73.960 1.827 80.668 1.888 2,47% 2,34% (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng 2010-2012) Bảng 2.9 Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng hộ kinh doanh 2011/2010 Tăng (+) / Tỷ lệ Thay đổi cấu nợ Giảm (-) 2,44% 2012/2011 Tăng (+) Tỷ lệ /Giảm (-) Nhóm I 2,14% 1,28% 1,42% Nhóm II -1,82% -19,16% -1,15% -14,97% Nhóm III -0,48% -17,20% -0,18% -7,79% Nhóm IV 0,16% 0,02% 12,50% Nhóm V 0 Qua bảng trên, mức thay đổi cấu nợ nhóm ta thấy, tỷ trọng nợ nhóm tăng đặn qua năm Tỷ trọng dư nợ nhóm nhóm giảm dần năm 2011 2012 với mức giảm 1,82% 1,15% nhóm nhóm 0,48% 0,18% Tuy nhiên năm 2011đã xuất khoản nợ xấu Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 nhóm chiếm 0,16%/tổng dư nợ tỷ trọng tăng thêm vào năm 2012 tăng 0,02% so với năm 2011 b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.10 Nhóm nợ xấu ĐVT: % Nă Nă m m Năm 201 201 2011/201 2012/201 2010 Nhóm nợ xấu Tỷ Tỷ Tỷ trọn trọn trọng g g 2,79 2,31 2,16 -0,48 -0,15 Nhóm III % Nhóm IV 0,16 0,18 0,16 0,02 Nhóm V Nợ xấu/Dư nợ hộ 2,79 2,47 2,34 -0,32 -0,13 SXKD % (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng 2010-2012) Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ hộ kinh doanh có xu hướng giảm dần qua năm, năm 2010 2,79%, tỷ lệ giảm xuống năm 2011 2,47% (giảm 0,32% so với năm 2010) 2,34% năm 2012 (giảm 0,13% so với 2011) c Mức giảm tỷ lệ nợ xóa Từ ngày thành lập Chi nhánh đến nay, hoạt động tín dụng Chi nhánh chưa thực xóa nợ cho khoản vay d Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng xử lý rủi ro Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 Bảng 2.11 Trích lập dự phòng RRTD hộ kinh doanh chi nhánh ĐVT: triệu đồng Năm 2010 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 DP DP cụ DP cụ DP chung DP chung DP chung cụ thể thể thể DP nợ nhóm I 0 DP nợ nhóm II 324,15 284 263,35 DP nợ nhóm III 380,8 511,92 341,6 554,7 348,6 605,01 Dp nợ nhóm IV 59,5 72,5 DP nợ nhóm V Số dư trích lập dự phòng RRRD cuối kỳ704,95 511,92 685,1 554,7 684,45 605,01 Tổng số dư trích lập dự phòng cuối kỳ Tỷ lệ trích lập DPRR (%) 1.216,87 1.239,8 1.289.46 1,78 1,67 1,60 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng 2010-2012) Mức giảm tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng hộ kinh doanh chi nhánh giữ mức tương đối ổn định qua năm từ 2010-2012 Năm 2011, tỷ lệ giảm 0,11% so với 2010, năm 2012 giảm 0,07% so với năm 2011 e Mức giảm tỷ lệ số dư quỹ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể: Bảng 2.12 Trích lập dự phòng RRTD cụ thể hộ KD chi nhánh ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu DPRR cụ thể trích lập Tổng dư nợ TỶ lệ trích DPRRCT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 704,95 685,1 684,45 68.256 73.960 80.668 1,03% 0,89% 0,85% 2011/2010 2012/2011 -0,14% -0,04% (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng 2010-2012) Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 2.3 ĐÁNH GIÁ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KD CỦA NH TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thành công nguyên nhân a Thành công đạt Những khoản nợ xấu có xu hướng giảm tổng dư nợ có xu hướng tăng Chi nhánh sâu phân tích, đánh giá khoản nợ xấu, giao trách nhiệm cho CBTD, phòng giao dịch với tiêu nợ xấu rõ ràng có tác dụng nâng cao trách nhiệm CBTD lên nhiều Tình trạng rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan có xu hướng giảm xuống, tình trạng khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, vay hộ hạn chế nhiều b Nguyên nhân Sự quan tâm đạo thường xuyên Ngân hàng cấp Sự quan tâm Đảng uỷ, quyền, tổ chức hội sở Ngân hàng khai thác tiềm to lớn thị trường nông thôn, theo sát mục tiêu kinh tế địa phương, xác định hướng tín dụng Hệ thống biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh mà Seabank Đà Nẵng triển khai thực phát huy hiệu rõ rệt Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh tập trung vào nghiên cứu, đánh giá khách hàng từ nhiều kênh thông tin, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá khách hàng rõ ràng nhằm xây dựng hạn mức tín dụng phù hợp với khách hàng Mở rộng củng cố mạng lưới Ngân hàng cấp 3, tổ chức cho vay lưu động tiếp cận sở gần gũi với nhân dân Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế Những sai sót định giá TSĐB xảy thường xuyên công tác thẩm định giá trị TSĐB chi nhánh chưa quan tâm mức Hạn chế công tác kiểm soát tuân thủ giám sát sau cho vay nhân viên tín dụng Công tác quản trị rủi ro chi nhánh không lường trước biến động kinh tế - xã hội Chưa xây dựng hệ thống cung cấp thông tin hộ kinh doanh hữu hiệu dẫn đến thông tin đơn điệu, thiếu cập nhật, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu Chất lượng đội ngũ cán tín dụng hạn chế b Các nguyên nhân hạn chế CBTD không đào tạo công tác thẩm định giá Giám sát vốn vay chưa chặt chẽ tâm lý ngại gây phiền hà cho khách hàng Hiện nay, chi nhánh chưa trọng công tác phân tích, đánh giá, nhận định rủi ro xảy tương lai từ nguyên nhân bên môi trường kinh tế - xã hội đem lại Các thông tin mà chi nhánh có chủ yếu từ trung tâm CIC NHNN Cạnh tranh ngân hàng ngày gia tăng kéo theo cạnh tranh nguồn nhân lực KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh chung, thực trạng cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh, phân tích sâu thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm 2010 – 2012 thông qua việc phân tích tiêu, Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 biện pháp mà chi nhánh thực để thấy kết đạt công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Đồng thời đưa đánh giá thành công tồn cần khắc phục công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh thời gian nghiên cứu Cùng với đó, chương này, tác giả số nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Seabank – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2010 đến năm 2012 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KD TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hƣớng chung hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng - Tập trung huy động nguồn vốn - Mở rộng cho vay thành phần kinh tế - Tập trung triển khai nâng cao chất lượng phục vụ - Tập trung triển khai toàn diện có hiệu công tác quảng cáo, quảng bá - Kiện toàn ổn định máy tổ chức - Công tác thi đua, phát động phong trào thi đua quan, đoàn thể công đoàn, Đoàn niên cần thường xuyên gắn liền với đợt, kỳ hoạt động kinh doanh quý năm Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 3.1.2 Định hƣớng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng - Thực phân loại nợ cách xác minh bạch - Tăng khả phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động Seabank ĐN - Tập trung toàn nguồn lực chi nhánh việc thu hồi khoản nợ xấu, lý TSĐB để giảm bớt tổn thất tín dụng cho chi nhánh - Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, nhằm hạn chế RRTD cho vay hộ kinh doanh - Xây dựng bước hoàn thiện quy trình phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng cách khoa học khả thi - Chuẩn hóa đội ngũ cán nhân viên 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định tín dụng cho vay HSXKD a Về công tác thẩm định TSĐB - Chi nhánh cần thành lập tổ định giá TSĐB riêng - Đào tạo cán làm công tác thẩm - Xây dựng bảng khung bảng giá quy - Thường xuyên theo dõi tài sản đảm bảo b Về công tác thẩm định vay Khi phân tích hộ kinh doanh cần trọng xoáy sâu vào yếu tố như: + Năng lực tài chính, nguồn trả nợ + Uy tín, tư cách lực kinh doanh cá nhân đặc biệt chủ hộ kinh doanh Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 + Phương án kinh 3.2.2 Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội hộ sản xuất kinh doanh Để xây dựng hệ thống tính điểm tín dụng linh hoạt, cập nhật thông tin thường xuyên, đảm bảo tính thực cao CBTD phải đánh giá hiệu chỉnh hệ thống phải tiến hành định kỳ Để phục vụ công tác kiểm soát đánh giá mức độ sát thực hệ thống chấm điểm tín dụng, kết phải lưu giữ đầy đủ với hồ sơ tín dụng khách hàng, kể khách hàng bị từ chối 3.2.3 Tăng cƣờng công tác thu thập khai thác thông tin tín dụng HSXKD - Thu thập thông tin khách hàng hộ kinh doanh - Thu thập thông tin thị trường - Phân tích xử lý thông tin 3.2.4 Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát khoản vay sau giải ngân - Yêu cầu tăng thêm tài sản đảm bảo - Định lại giá cho vay - Điều chỉnh lại quỹ dự phòng ngừa rủi ro 3.2.5 Giải pháp nguồn nhân lực Để làm điều cần số biện pháp: - Chuẩn hoá cán tín dụng - Nâng cao lực CBTD - Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán - Có chế độ đãi ngộ, thưởng phạt hợp lý - Định kỳ luân chuyển cán 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 a NHNN cần hoàn thiện văn quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng tỷ lệ bảo đảm an toàn nâng cao chất lượng quản lý, điều hành b Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thông tin tín dụng c Tăng cường công tác tra Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á KẾT LUẬN Từ lý luận chung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại, với thực tiễn diễn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đà Nẵng, với đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng”, số giải pháp nhằm tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh đưa Đồng thời, để hỗ trợ ngân hàng tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh, số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đề cập luận văn Footer Page 26 of 149 ... loại cho vay hộ kinh doanh * Theo hình thức cho vay: - Cho vay trực tiếp hộ sản xuất - Cho vay gián tiếp hộ sản xuất * Theo thời hạn cho vay: - Cho vay ngắn hạn - Cho vay trung hạn - Cho vay dài... dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại: khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh, cho vay hộ kinh doanh, rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Quan niệm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay. .. CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Khách hàng hộ kinh doanh quan hệ vay vốn Số hộ kinh doanh vay vốn NHTMCP Đông Nam Á chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵn, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵn, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay