Giải quyết việc làm cho lao động nữ thành phố Đồng Hới

26 34 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:32

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ THÚY VÂN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 25 năm thực công đổi đất nước, vấn đề việc làm nước ta bước đươc giải theo hướng tuân theo quy luật khách quan kinh tế hàng hóa thị trường lao động, góp phần đưa kinh tế nước ta phát triển đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Tuy nhiên, thực trạng vấn đề việc làm nước ta có nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt từ sau nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Lao động nữ thuộc nhóm lao động yếu Điều không xuất phát từ đặc điểm tự nhiên sức khoẻ, giới tính, mà xuất phát từ thiên chức, trách nhiệm gánh nặng gia đình, Việc làm phần lớn lao động nữ thiếu ổn định, thu nhập thấp; phụ nữ dễ bị tổn thương công việc nhận thỏa thuận việc làm thức; số lao động nữ hoạt động khu vực phi thức tăng; lượng lao động nữ di cư tự phát thành phố thiếu việc làm gia tăng nhanh Điều chứng minh rõ nét vấn đề việc làm lao động nữ vấn đề xúc thiếu yếu tố liên quan đến việc làm bền vững Do đó, giải việc làm, ổn định việc làm cho người lao động nói chung lao động nữ nói riêng vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm Công tác giải việc làm cho lao động nữ quyền địa phương xác định nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Xuất phát từ nhu cầu xúc công tác giải việc làm Footer Page of 149 Header Page of 149 cho lực lượng lao động nữ thành phố Đồng Hới nay, đồng thời mong muốn xây dựng số giải pháp góp phần tích cực việc tạo việc làm cho lao động nữ Thành phố Đồng Hới, định lựa chọn đề tài “Giải việc làm cho lao động nữ Thành phố Đồng Hới” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát lý luận thực tiễn công tác giải việc làm cho lao động nữ - Đánh giá thực trạng công tác giải việc làm cho lao động nữ trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đồng Hới - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giải việc làm cho lao động nữ địa bàn Thành phố Đồng Hới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Việc làm lao động nữ Phạm vi nghiên cứu: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, coi trọng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê, hệ thống, kết hợp với phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn kinh nghiệm vấn đề giải việc làm để phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới Nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có chương, Chương 1: Những vấn đề lý luận giải việc làm cho lao động nữ Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho lao động nữ thành phố Đồng Hới Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương 3: Giải pháp giải việc làm cho lao động nữ thành phố Đồng Hới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 1.1.1 Khái niệm lao động Lao động hoạt động có mục đích, có ý thức người tác động vào giới tự nhiên nhằm cải tạo tự nhiên để thỏa mãn nhu cầu, đồng thời cải tạo thân người Như vậy, lao động hoạt động quan trọng người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước 1.1.2 Đặc điểm của lao động nữ Lao động nữ phận quan trọng nguồn nhân lực, chiếm 48,8% lực lượng lao động xã hội Trừ số ngành chuyên môn y tế, giáo dục nơi thu hút nhiều lao động nữ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đặc biệt số doanh nghiệp đặc thù như: Dệt may, da giày, nuôi trồng chế biến thuỷ sản, sản xuất đồ gỗ, tân dược tỷ lệ lao động nữ cao 1.1.3 Việc làm phân loại việc làm a Việc làm - Việc làm kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất nhằm biến đổi đối tượng lao động theo mục đích người Footer Page of 149 Header Page of 149 - Theo Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2012 Điều 9, Chương II rõ: "Việc làm hoạt động lao động tạo thu nhập mà không bị pháp luật cấm" [10,tr.4] Việc làm phạm trù kinh tế biểu kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất nhằm biến đổi đối tượng lao động theo mục đích người (tạo thu nhập, cải vật chất thoả mãn nhu cầu ), phù hợp với quy định pháp luật b Vai trò việc làm Việc làm có vai trò quan trọng đời sống xã hội, thiếu cá nhân toàn kinh tế, vấn đề cốt lõi xuyên suốt hoạt động kinh tế, có mối quan hệ mật thiết với kinh tế xã hội, chi phối toàn hoạt động cá nhân xã hội Đối với cá nhân có việc làm đôi với có thu nhập để nuôi sống thân mình, ảnh hưởng trực tiếp chi phối toàn đời sống cá nhân Đối với kinh tế lao động nguồn lực quan trọng, đầu vào thay số ngành Đối với xã hội cá nhân, gia đình yếu tố cấu thành nên xã hội, việc làm tác động trực tiếp đến xã hội, mặt tác động tích cực, mặt khác tác động tiêu cực Vai trò việc làm cá nhân, kinh tế, xã hội quan trọng c Phân loại việc làm Căn vào phân bổ thời gian thu nhập Footer Page of 149 Header Page of 149 Căn vào thời gian làm việc thường xuyên hay không thường xuyên Căn vào số làm việc ngày: việc làm đầy đủ, thiếu việc làm 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Giải việc làm góc độ vĩ mô hoạt động quan quản lý nhà nước tiến hành nhằm tạo hội tạo điều kiện cho lao động tận dụng hội để có việc làm thay đổi trạng thái họ từ việc làm thành có việc làm Các hoạt động thể qua nội dung sau: 1.2.1 Nội dung giải việc làm a Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn b Đào tạo nghề cho lao động nữ c Hỗ trợ vốn để tạo việc làm d Xuất lao động để giải việc làm 1.2.2 Tiêu chí giải việc làm - Cơ cấu lao động nữ theo nhóm tuổi, thành thị nông thôn, trình độ chuyên môn kỹ thuật - Cơ cấu việc làm giải việc làm cho lao động nữ theo ngành, thành thị nông thôn - Số lao động có việc làm khu vực phi nông nghiệp - Tổng số lao động nữ đào tạo nghề - Số lao động nữ đào tạo trung cấp nghề - Số lao động nữ đào tạo sơ cấp nghề - Tổng số vốn dành cho giải việc làm cho lao động nữ - Số lượng phụ nữ vay vốn giải việc làm - Số lượng lao động nữ xuất lao động Footer Page of 149 Header Page of 149 - Tỷ lệ lao động nữ xuất - Tỷ lệ vốn dành cho giải việc làm cho lao động nữ/ tổng vốn - Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực phi nông nghiệp 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NỮ 1.3.1 Những nhân tố điều kiện tự nhiên Các nhân tố điều kiện tự nhiên đất đai, thời thiết, khí hậu, tài nguyên khoáng sản tài nguyên rừng, biển nhân tố tác động đến phát triển kinh tế- xã hội nói chung, giải việc làm cho người lao động nói riêng Bởi vì, sở tự nhiên quan trọng cho kết hợp chúng với sức lao động để có hoạt động lao động 1.3.2 Những nhân tố ngƣời Con người với tư cách chủ thể sáng tạo, hoạt động lao động, vậy, chất lượng nguồn lao động định hiệu hoạt động lao động Trong trình công nghiệp hoá đại hoá nay, người coi nguồn lực nguồn lực cho phát triển Do đó, trình độ văn hoá, trình độ khoa học kỹ thuật người lao động có ảnh hưởng định đến phát triển kinh tế Điều đòi hỏi không ngừng đào tạo, tập huấn cho đối tượng lao động, phát triển mạnh giáo dục vùng để hình thành lực lượng lao động có chất lượng ngày cao Bên cạnh đó, Sức khỏe yếu tố quan trọng người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng, không tạo khả làm việc, tăng thu nhập, mà góp phần cải thiện sống Như vậy, vấn đề nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung yêu cầu cần thiết trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Sức Footer Page of 149 Header Page of 149 khỏe vừa mục đích, vừa điều kiện phát triển nên yêu cầu bảo vệ nâng cao sức khỏe cho lao động nữ đòi hỏi đáng mà xã hội cần đảm bảo 1.3.3 Những nhân tố xã hội Trình độ dân trí ảnh hưởng trực tiếp đến gia tăng số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân lực Việc làm vấn đề xã hội có mối quan hệ chiều Việc làm góp phần giải vấn đề xã hội Ngược lại, xã hội phải tập trung giải vấn đề việc làm Các nhà khoa học coi sách dân số, lao động, việc làm thuộc sách xã hội Vì vậy, vấn đề xã hội, có sách coi nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề giải việc làm Thực tế nhiều nước có Việt Nam minh chứng rõ vấn đề Ở Việt Nam, nhờ có quan tâm Đảng Chính phủ chương trình liên quan đến vấn đề giải việc làm góp phần giải việc làm cho lực lượng lao động lớn, lao động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn CHƢƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG TỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Thành phố Đồng Hới trung tâm trị - kinh tế - văn hoá - xã hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Bình, có vị trí địa lý 17,210 vĩ Bắc, 106,100 kinh đông, nằm đường quốc lộ 1A, có vị trí trung độ tỉnh Quảng Bình, cách thị xã Đông Hà 93 km phía Bắc cách huyện Bố Trạch 14 km phía Nam Thành phố có phía Bắc giáp huyện Bố Trạch; phía Nam giáp huyện Quảng Ninh; Phía Đông giáp biển đông; phía Tây giáp huyện Quảng Ninh huyện Bố Trạch Thành phố Đồng Hới có vị trí trung độ tỉnh Quảng Bình, cách khu di tích Di sản thiên nhiên giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẽ Bàng 50 km, cách khu du lịch suối Bang 50 km, cách khu cụm Cảng biển Hòn La 60 km Cửa Quốc tế Cha Lo 180 km Đồng Hới nằm dọc bờ biển có sông Nhật Lệ chảy lòng thành phố, bờ biển với chiều dài 12 km phía Đông thành phố hệ thống sông, suối, hồ, rừng nguyên sinh phía Tây thành phố thích hợp cho phát triển du lịch, nghỉ ngơi, giải trí b Địa hình - Thành phố Đồng Hới có địa hình đa dạng, bao gồm: vùng đồi, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển; địa hình dốc từ Tây sang Đông, nằm vùng đá vôi (Karst) biển - Phần phía Đông sông Nhật Lệ vùng cát Bảo Ninh có địa hình cồn cát ngang ổn định cao độ trung bình 10m, dốc phía sông Nhật Lệ biển Đông Ngoài có dãy cát ven biển xã Quang Phú, phường Hải Thành - Phần phía Tây sông Nhật Lệ chia làm khu vực: khu vực (bao gồm khu Đồng Phú, Đồng Mỹ, Hải Đình Phú Hải), Khu vực (Bắc Lý, Nam Lý, Đức Ninh Đông, Bắc Nghĩa, Đức Ninh), Khu vực vực (Đồng Sơn, Thuận Đức) Khu vực (Lộc Footer Page 10 of 149 10 Header Page 12 of 149 - CN&XD 41,2 41,3 41,7 41,7 41,8 - Dịch vụ 52,3 52,5 53,2 53,5 53,6 II Phân theo thành phần kinh tế Nhóm TPKT 2008 2009 2010 2011 2012 - Nhà nước 34,4 30,9 31,9 33,7 34,1 - Tập thể 1,9 1,5 1,4 1,2 0,9 - Tư nhân 5,4 9,7 12,8 15 17,3 - Cá thể 56,8 56,1 52,5 49,4 47,1 - V.ĐTNN 1,5 1,8 1,4 0,7 0,6 (Nguồn: Tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội UBND Thành phố Đồng Hới) Xét đến thành phần kinh tế nội khu vực kinh tế nước, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thành phần kinh tế tư nhân từ 5,4% năm 2008 lên 17,3% năm 2012 đồng thời giảm tỷ trọng thành phần kinh tế tập thể cá thể theo thứ tự 1,9% 56,8% xuống 0,9% 47,1% Tuy chuyển dịch cấu kinh tế chậm, kinh tế cá thể nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế 2.1.3 Trình độ kỹ thuật sách sử dụng lao động doanh nghiệp Nhìn tổng thể việc làm người lao động nói chung lao động qua đào tạo nhiều hạn chế: chất lượng việc làm chưa cao, tính ổn định, bền vững việc làm hiệu tạo việc làm thấp, đặc biệt niên độ tuổi từ 19-34 tuổi; khả tạo việc làm kinh tế chưa nhiều Qua khảo sát thực trạng việc làm lao động nữ thành phố cho thấy trình độ, lực chuyên môn nghề nghiệp lao Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 động nữ chưa cao, lao động nữ nhiều vùng nông thôn, thiếu định hướng nghề nghiệp Một thực tế khác có lao động nữ có trình độ, tay nghề tương đương với lao động nam, song không quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng Lý nhà tuyển dụng đưa từ chối tuyển lao động nữ môi trường làm việc nặng nhọc, thời gian làm việc không phù hợp với phụ nữ, chưa có nhu cầu tuyển dụng… 2.1.4 Hoạt động hệ thống đào tạo tƣ vấn nghề Hiện nay, Đồng Hới tập trung thực đồng nhóm giải pháp nhằm triển khai có hiệu Quyết định số 1956/QĐTTg, mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng hiệu đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề người lao động thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với giải việc làm chỗ chuyển dịch cấu lao động, cấu kinh tế phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn; không tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn chưa dự báo nơi làm việc, mức thu nhập việc làm sau học nghề a Tình hình quy hoạch mạng lưới sở dạy nghề Từ năm 2008 đến nay, địa bàn thành phố từ 11 sở dạy nghề tăng lên 20 sở dạy nghề, đó: 03 trường trung cấp nghề, 05 trung tâm dạy nghề 10 đơn vị có đăng ký hoạt động dạy nghề, Các sở dạy nghề phân bố khắp thành phố đáp ứng nhu cầu học nghề lao động thành phố huyện tỉnh có nhu cầu Footer Page 13 of 149 12 Header Page 14 of 149 Bảng 2.2 Mạng lưới sở dạy nghề sở khác có dạy nghề giai đoạn 2008 -2012 Năm TT Cơ sở dạy nghề 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số 11 15 17 19 20 Trường trung cấp nghề 2 Trung tâm dạy nghề 5 CSGD có dạy nghề (Trường 2 2 10 10 trung cấp chuyên nghiệp) Cơ sở khác có dạy nghề b Tình hình thực kết dạy nghề Bảng 2.3 Kết đào tạo nghề qua năm 2008-2012 TT Năm Kết đào tạo nghề Tổng số Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề tháng 2008 2009 2010 2011 6.396 1.574 9.047 9.540 9.753 919 710 954 5.337 654 7.848 140 210 245 770 2012 850 8.507 8.626 263 277 2.1.5 Tình hình lao động việc làm lao động nữ thành phố Đồng Hới a Lao động nữ Quy mô dân số lớn lực lượng lao động dồi dào, Đồng Hới thành phố trẻ vừa có khả phát triển toàn diện ngành kinh tế vừa chuyên môn hoá lao động sâu sắc tạo điều kiện nâng cao suất lao động, thúc đẩy xã hội phát triển Dân số Footer Page 14 of 149 13 Header Page 15 of 149 trung bình Thành phố Đồng Hới năm 2006 107.105 người với tỷ số giới tính 98,8nam/100 nữ cấu 49,7 nam/50,3 nữ; năm 2012 số 113.885 người với tỷ số giới tính 99,6 nam/100 nữ cấu 49,9 nam/50,1 nữ Dân số nữ chiếm tới 50% dân số toàn thành phố Bảng 2.4 Bảng dân số trung bình qua năm phân theo giới tính Năm Tổng số Phân theo Tốc độ tăng Cơ cấu giới tính (%) (%) Nam Nữ 2006 107.105 53.219 53.886 101,69 100,84 49,7 50,3 2007 108.419 53.769 54.650 101,03 101,42 49,6 50,4 2008 110.253 54.850 55.403 102,01 101,38 49,7 50,3 2009 110.821 55.575 55.246 101,32 99,72 50,1 49,9 2010 112.517 56.181 56.336 101,09 101,97 49,9 50,1 2011 112.865 56.337 56.528 100,28 100,34 49,9 50,1 2012 113.885 56.841 57.044 100,89 100,91 49,9 50,1 Nam Nữ Nam Nữ Lực lượng lao động thành thị 45.190 người (2012) chiếm 67,9%, lực lượng lao động nữ 22.001 người, chiếm 67,8% lực lượng lao động thành phố Ngoài ra, thành thị chịu tác động dòng lao động tự chuyển đến tìm kiếm công ăn việc làm, lực lượng lao động dôi dư từ khu vực nhà nước không chịu trở nông thôn trụ lại đô thị để làm ăn sinh sống Vì vậy, từ chủ trương, phương hướng giải việc làm đắn, kết hợp với thực tiễn sống, năm tới Đồng Hới cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế tạo việc làm nông thôn sở phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại đặc biệt khuyến khích phát triển trang trại sản xuất hàng hoá có giá trị xuất khẩu, thu hút nhiều lao động Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 b Cơ cấu lao động - Cơ cấu lao động phân theo nhóm tuổi - Cơ cấu lao động phân theo loại quan, đơn vị hành - Cơ cấu lao động nữ theo trình độ chuyên môn kỹ thuật - Cơ cấu việc làm giải cho lao động nũ theo ngành đơn vị hành khu vực thành thị/nông thôn c Tình trạng thiếu việc làm Đồng Hới thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình nằm khu vực Bắc Trung Bộ nên tình trạng thiếu việc làm lao động nói chung lao động nữ nói riêng nằm tình trạng chung khu vực Thực tế cho thấy lao động nông thôn thiếu việc làm chiếm tỷ lệ lớn tổng số lao động thiếu việc làm thành phố Những năm qua, suy giảm kinh tế, thắt chặt đầu tư công khiến doanh nghiệp địa bàn thành phố khó tiếp cận vốn vay ngân hàng, vốn vay ưu đãi, cộng với chi phí sản xuất cao, hàng tồn kho doanh nghiệp lớn, sản xuất kinh doanh đình trệ ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập người lao động d Tình trạng thất nghiệp Bên cạnh thực trạng thiếu việc làm cho lao động thành phố tình trạng thất nghiệp nằm tình trạng chung khu vực Trong năm 2012, Đồng Hới có gần 400 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, số doanh nghiệp thu hẹp chuyển đổi sản xuất kinh doanh dẫn đến số công nhân lao động việc làm ngày tăng Footer Page 16 of 149 15 Header Page 17 of 149 Bảng 2.11 Thất nghiệp lao động nữ chia theo độ tuổi, thành thị/nông thôn Tổng % Nông Thành nữ thôn thị 1.008 1.372 676 391 371 - 510 251 492 237 255 - 330 162 Từ 40-49 391 201 190 - 262 129 50 trở lên 403 211 192 - 270 133 Nhóm tuổi Nữ Nam 2.048 1.039 Dưới 30 tuổi 762 Từ 30-39 số Số lượng Tổng số Cơ cấu Toàn thành phố 100% 100% 100% 51% 100 100 Dưới 30 tuổi 37% 38% 37% 51% 37% 37% Từ 30-39 24% 23% 25% 48% 24% 24% Từ 40-49 19% 19% 19% 51% 19% 19% 50 trở lên 20% 20% 19% 52% 20% 20% e Thực trạng việc làm cho lao động nữ Đồng Hới có nhiều biện pháp nhằm tạo việc làm cho lao động nữ triển khai cho vay vốn giải việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ dễ tiếp cận thị trường lao động tổ chức mô hình liên kết sản xuất, phối hợp mở sàn giao dịch việc làm, phối hợp với doanh nghiệp lớp dạy nghề gắn với giải việc làm nên việc giải việc làm cho lao động nữ tăng lên đáng kể.Với định hướng phát triển thành phố Du lịch tương lai tỷ lệ lao động nữ phục vụ cho Đồng Hới ngày cần nhiều hơn, đồng thời, với đòi hỏi thị trường lao động ngày Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 khắt khe lao động nữ phải không ngừng nâng cao trình độ cho phù hợp với thực tế 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 2.2.1 Thực trạng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn để giải việc làm 2.2.2 Thực trạng tổ chức đào tạo nghề cho lao động nữ 2.2.3 Thực trạng hỗ trợ vốn để tạo việc làm 2.2.4 Thực trạng xuất lao động nữ 2.3 KẾT QUẢ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.3.1 Kết giải việc làm thành phố Đồng Hới Được hỗ trợ cấp, ngành hướng nên tổng số việc làm tăng lên hàng năm, việc làm ngành công nghiệp dịch vụ tăng nhanh ngành nông nghiệp Tăng trưởng kinh tế cao tạo nhiều việc làm việc xây dựng thực có hiệu Chương trình, dự án địa bàn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm giảm nghèo; Dự án nâng cao lực đào tạo nghề, Dự án đào tạo nghề cho nông thôn… phát huy thực tế, tác động tích cực vấn đề giải việc làm Hiện nay, Đồng Hới phát triển nguồn lao động đảm bảo số lượng, chất lượng, hướng tới cấu nhân lực hợp lý; gia tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, trọng đào tạo nghề chất lượng cao; cải thiện trình độ học vấn, kỹ nghề nghiệp, trọng đào tạo nguồn lao động nữ Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 2.3.2 Những vấn đề đặt công tác giải việc làm cho lao động nữ Thực tế năm qua, nhiều chế độ sách lao động nữ thành phố Đồng Hới thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật lao động lao động người sử dụng lao động lao động nữ Tuy nhiên, nhiều đơn vị, quyền lợi người lao động nữ chưa thực nghiêm túc, quy định Thể sách thực tế nhiều bất cập Người sử dụng lao động có nhiều vi phạm không ký hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, chưa thực quy định VSATLĐ, điều kiện môi trường lao động, thời việc làm, thời nghỉ ngơi, chậm trả lương, nợ BHXH-BHYT, không thực sách cho lao động nữ mang thai, nghỉ đẻ, nuôi con…nên xảy số vụ tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể, ngộ độc thức ăn thời gian qua Trước thực trạng trên, Liên đoàn lao động thành phố xây dựng triển khai đề án “Điều tra, khảo sát việc làm, đời sống thực chế độ sách lao động nữ” a Trình độ lao động thấp chưa đáp ứng yêu cầu trình chuyển dịch cấu kinh tế b Tình trạng cân đối cung - cầu lao động diễn biến phức tạp c Việc tổ chức thực chương trình quốc gia giải việc làm hiệu chưa cao Footer Page 19 of 149 18 Header Page 20 of 149 CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI HIỆN NAY 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Một số định hƣớng a Giải việc làm cho lao động nữ địa bàn thành phố Đồng Hới phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố b Phải đảm bảo vừa phát huy mạnh lao động nữ, vừa giải tốt mối quan hệ cấu kinh tế cấu lao động c Giải việc làm cho lao động nữ sở pháp luật đảm bảo thực bình đẳng giới 3.1.2 Mục tiêu giải việc làm giai đoạn a Mục tiêu chung Quy hoạch mạng lưới sở dạy nghề thành phố giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 Tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển đổi để trường, trung tâm, sở dạy nghề Tập trung đào tạo ngành nghề mà doanh nghiệp, kinh tế, xã hội có nhu cầu, trọng Tập trung ưu tiên đầu tư cho trường, trung tâm dạy nghề trọng điểm, kết hợp khuyến khích xã hội hoá công tác đào tạo nghề nhằm động viên, huy động có hiệu nguồn lực nhân dân, mở rộng tham gia nâng cao vai trò thành phần kinh tế để phát triển nghiệp đào tạo nghề b Mục tiêu cụ thể Những thành đạt kinh tế - xã hội thành phố Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 giai đoạn 2013 - 2015 tảng để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn Nâng cao chất lượng, hiệu sử dụng nguồn lao động Tiếp tục chuyển dịch cấu lao động theo hướng giảm lao động lĩnh vực nông, lâm, ngư, tăng lao động lĩnh vực công nghiệp - xây dựng dịch vụ Phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp đến năm 2015 2,5%, đến năm 2020 1,5% lao động độ tuổi 3.2 GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 3.2.1 Đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, thƣơng mại, phát triển doanh nghiệp để tạo việc làm cho lao động nữ a Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế để tạo nhiều việc làm b Phát triển ngành dịch vụ, thương mại Tp Đồng Hới c Phát triển doanh nghiệp d Phát triển thị trường đa dạng đồng 3.2.2 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng giải việc làm cho lao động nữ Phát huy tối đa lợi so sánh vị trí địa lý kinh tế xây dựng thành phố trung tâm trị, kinh tế, xã hội tỉnh ngang tầm với đô thị vùng Khai thác tối đa có hiệu nội lực, thu hút ngoại lực để đẩy mạnh công phát triển kinh tế - xã hội cách toàn diện; Đẩy nhanh trình công nghiệp hoá, đại hóa đô thị hoá Ưu tiên đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, coi phát triển dịch vụ lĩnh vực đột phá, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với trình đô thị hóa; Đảm bảo có việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa nhiệm vụ quan trọng trước mắt, vừa chiến lược lâu dài cụ thể hoá Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 định hướng phát triển kinh tế đến năm 2020 quy hoạch khu đô thị dân cư nông thôn Để thực mục tiêu trên, năm tới Đồng Hới cần phải tập trung nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giải việc làm cho người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng Khi tăng trưởng kinh tế gia tăng hội cho ngành sử dụng nhiều vốn áp dụng công nghệ cao sử dụng nhiều lao động công nghệ vừa phải 3.2.3 Đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo dạy nghề cho lao động nữ a Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng lao động nữ địa bàn Tăng cường lãnh đạo, đạo tổ chức Đảng hệ thống trị trị cấp, ngành công tác đào tạo nghề Mở rộng đầu tư phát triển sở dạy nghề mô hình liên kết đào tạo nghề với doanh nghiệp, sở dạy nghề, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giỏi chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đạo đức lối sống b Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nữ Cần tăng cường hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm để đảm bảo tỷ lệ lao động nữ có việc làm sau học nghề tối thiểu đạt 70% giai đoạn 2011-2015 Cụ thể, phải trọng phát triển hình thức dạy nghề ngành nghề đào tạo ngắn hạn phù hợp, liên kết với doanh nghiệp để dạy nghề giới thiệu, cung ứng việc làm để tạo đầu Phát triển hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt gắn với tạo việc làm cho lao động nữ, lao động nữ thuộc hộ gia đình nghèo, có Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ địa bàn nông thôn; tập trung hướng nghiệp, nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ nghề để lao động nữ có điều kiện thích nghi hòa nhập với chế thị trường, tăng hiệu lao động, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế phân công lại lực lượng lao động; đồng thời mở rộng mô hình sản xuất, phát triển kinh tế để hỗ trợ việc làm chỗ Bên cạnh đó, Đồng Hới cần có nguồn vốn tạo việc làm cho lao động nữ; thực sách bình đẳng việc làm sách kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu việc làm; hỗ trợ nữ doanh nhân, hỗ trợ phụ nữ làm nông nghiệp tăng suất lao động; thúc đẩy tiếp cận bình đẳng giới giáo dục đào tạo có chất lượng Cần có dự báo, hướng nghiệp, hỗ trợ lao động nữ tích cực tham gia hoạt động xã hội kỹ tìm việc làm, tự tạo việc làm lập nghiệp… c Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm + Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, nhiều hình thức + Cần tập trung đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đại cho sàn giao dịch nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin thị trường lao động thông qua hệ thống internet website Trung tâm giới thiệu việc làm + Đảm bảo việc thu thập thông tin quy mô đào tạo, địa vị trí làm việc trống sở đào tạo doanh nghiệp tỉnh để cung cấp cho người lao động qua phiên giao dịch đảm bảo xác, hiệu cho người lao động tham gia sàn giao dịch + Tăng cường phối hợp quan quản lý chuyên Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 ngành với quyền địa phương cấp việc tổ chức mở phiên giao dịch công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động thực có nhu cầu tìm kiếm việc làm học nghề, đặc biệt việc đối thoại trực tiếp người lao động, sở đào tạo tuyển dụng việc thoả thuận đơn hàng + Kiểm tra, phân tích, đánh giá sở đào tạo, doanh nghiệp sản xuất doang nghiệp chuyên doanh xuất lao động có đủ điều kiện, lực phù hợp với nhu cầu người lao động địa bàn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trình lao động 3.2.4 Triển khai chƣơng mục tiêu quốc gia giải việc làm a Khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm - Nguồn vốn Trung ương - Ngân sách địa phương - Các nguồn khác Các nguồn vốn hoạt động mang tính hỗ trợ vốn mở rộng sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi, khuyến khích người lao động tự tạo việc làm b Giải việc làm thông qua chương trình mục tiêu quốc gia - Tạo việc làm cho lao động nữ qua Quỹ quốc gia giải việc làm - Tạo việc làm thông qua đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giới thiệu việc làm tỉnh - Tạo việc làm cho lao động nữ thông qua xuất lao động Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 3.2.5 Nhóm giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, bất lợi lao động nữ trình làm việc tự tạo việc làm a Nâng cao nhận thức thực Luật bình đẳng giới chiến lược Quốc gia tiến phụ nữ b Mở rộng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nữ c Khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ d Đẩy mạnh hoạt động xuất lao động e Tăng cường sách giáo dục y tế, sách nhà để tạo điều kiện cho lao động nữ làm việc tốt KẾT LUẬN Giải việc làm, hạn chế tình trạng thiếu việc làm thất nghiệp lao động nói chung lao động nữ nói riêng nhiệm vụ quan trọng vừa có tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lược lâu dài Đảng Nhà nước Đặc biệt lao động nữ, giải việc làm vừa phát huy tối đa tiềm lao động, giảm lãng phí nguồn nhân lực, vừa nguồn gốc hướng tới bình đẳng giới Tạo việc làm cho lao động nữ không mang lại lợi ích kinh tế mà mang lại lợi ích xã hội, làm cho xã hội ngày công văn minh Trong năm qua, Đảng nhà nước ta có nhiều chủ trương sách, nhiều chương trình đào tạo việc làm nhằm giải việc làm cho người lao động đạt kết bước đầu đáng khích lệ Để có sách việc làm phù hợp với kinh tế thị trường, Chính phủ tiến hành công bố thời kỳ số người có việc làm, số người thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp so với tổng số người độ tuổi lao động để từ có giải pháp cho phân công, sử dụng lao động hợp lý Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 Việc giải việc làm cho lao động nữ địa bàn thành phố Đồng Hới ngành kinh tế; thành phần kinh tế; chương trình mục tiêu quốc gia thông qua xuất lao động Có thể khẳng định, công tác giải việc làm cho lao động nữ thành phố quan tâm đặc biệt, nhờ lực lượng lao động nữ Đồng Hới ngày tham gia đông đảo có hiệu hoạt động kinh tế Tuy nhiên, trình giải việc làm cho lao động nữ thành phố tồn bất cập cần tiếp tục khắc phục thời gian tới luận văn cần tiếp tục tuyên truyền tăng cường nhận thức lao động nữ vấn đề việc làm; nâng cao trình độ học vấn trình độ chuyên môn kỹ thuật; nâng cao chất lượng sở dạy nghề; tăng cường công tác tư vấn, dự báo thị trường lao động; tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực quyền lợi ích đáng lao động nữ Từ thành công hạn chế trình giải việc làm cho lao động nữ, luận văn đề xuất số quan điểm giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu giải việc làm cho lao động nữ, có nhấn mạnh vào nhóm giải pháp mang tính tổng thể nhóm giải pháp chế, sách; nhóm giải pháp tổ chức, quản lý đề xuất khuyến nghị cấp Đảng quyền; với quan đại diện cho tiếng nói phụ nữ - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trực tiếp sở sử dụng lao động nữ nhằm tạo điều kiện cho lao động nữ thành phố Đồng Hới bình đẳng phương diện tìm kiếm, lựa chọn tiếp cận dễ dàng với hội việc làm, thực quyền nghĩa vụ lao động theo quy định sách ưu tiên đối tượng lao động đặc thù giúp phụ nữ Đồng Hới đóng góp nhiều việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời gian tới Footer Page 26 of 149 ... luận giải việc làm cho lao động nữ Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho lao động nữ thành phố Đồng Hới Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương 3: Giải pháp giải việc làm cho lao động nữ thành. .. mong muốn xây dựng số giải pháp góp phần tích cực việc tạo việc làm cho lao động nữ Thành phố Đồng Hới, định lựa chọn đề tài Giải việc làm cho lao động nữ Thành phố Đồng Hới làm luận văn tốt nghiệp... 2.2.4 Thực trạng xuất lao động nữ 2.3 KẾT QUẢ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.3.1 Kết giải việc làm thành phố Đồng Hới Được hỗ trợ cấp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho lao động nữ thành phố Đồng Hới, Giải quyết việc làm cho lao động nữ thành phố Đồng Hới, Giải quyết việc làm cho lao động nữ thành phố Đồng Hới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay