Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lă

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:31

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO VĂN HÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 1: PGS TS Lê Thế Giới Phản biện 2: TS Đỗ Thị Thanh Vinh Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố then chốt công tác quản lý quan đơn vị, định thành công hay thất bại quan đơn vị Đối với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk, năm qua, công tác tạo động lực phát triển làm việc cán công nhân viên nhà trường Ban Giám hiệu tâm thực hiện.Từ nhận thức tầm quan trọng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động thời đại ngày Trong trình học tập, công tác nhận thấy tầm quan trọng nên chọn đề tài " Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ĐăkLăk" làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu đề tài Hệ thống hóa lý luận đề nghị công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động Nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực làm việc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc với mong muốn người lao động Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Là vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến tạo động lực làm việc cho nhân viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan đến việc tạo động lực làm việc cho nhân viên bao gồm: Ban Footer Page of 149 Header Page of 149 giám hiệu, Trưởng phó Phòng/Ban/Khoa/Tổ Bộ môn, giảng viên nhân viên văn phòng Về thời gian: Giải pháp có liên quan đề xuất đề tài có ý nghĩa thời gian định Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp để tạo động lực làm việc cho nhân viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê Bố cục đề tài Phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo có nội dung gồm : Chương 1: Cơ sở lý luận tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Chương 2I: Giới thiệu thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Nhu cầu a Khái niệm: Nhu cầu trạng thái tâm sinh lý người vật chất, tinh thần cần đáp ứng thỏa mãn Hay nhu cầu cảm nhận nội tâm người cho để sống phát triển b Phân loại nhu cầu: Căn vào đối tượng thỏa mãn nhu cầu ta có hai loại nhu cầu: nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần Nhu cầu vật chất: nhu cầu cấp thiết hàng đầu để đảm bảo cho người lao động sống làm cải vật chấ Nhu cầu tinh thần: nhằm tạo trạng thái tâm sinh lý thỏa mái trình lao động 1.1.2 Động động lực làm việc a Động cơ: Là sẵn sàng, tâm thực với nổ lực cao thân để đạt mục tiêu tổ chức đề nhằm thoản mãn nhu cầu cá nhân b Động lực: Là thúc đẩy, kích thích, khao khát tự nguyện người lao động để nâng cao nổ lực nhằm đạt mục tiêu hay kết mong đợi, tăng cường nổ lực công việc để đạt mục tiêu cá nhân mục tiêu tổ chức 1.1.3 Các yếu tố tạo nên động lực * Các yếu tố thuộc bên ngƣời Yếu tố mục tiêu giá trị yếu tố quan điểm thái độ Yếu tố tùy thuộc vào khả năng, lực Footer Page of 149 Header Page of 149 Yếu tố kinh nghiệm thâm niên công tác *Các yếu tố thuộc môi trƣờng Các yếu tố thuộc chất công việc; Văn hóa tổ chức;Thể chế yếu tố xã hội 1.2 CÁC HỌC THUYẾT ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 1.2.2 Học thuyết tăng cƣờng tích cực Skinner 1.2.3 Học thuyết hai yếu tố Frederich Herzberg 1.2.4 Học thuyết công Ađam 1.2.5 Học thuyết đặt mục tiêu Edwin Locke 1.3 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.3.1 Công cụ sách tiền lƣơng a Khái niệm tiền lương: Tiền lương biểu tiền, giá trị sức lao động mà người sử dụng lao động phải trả tuân theo quy luật cung cầu, quy luật giá thị trường pháp luật hành nhà nước b Vai trò tiền lương: Tiền lương đóng vai trò thường trực người lao động, tùy người tùy hoàn cảnh mà nhu cầu có khác c Tiền lương bản, phụ cấp: Tiền lương hệ số quy định sẵn xác định nhu cầu trình độ phức tạp mức độ tiêu hao lao động điều kiện trung bình ngành nghề công việc d Tiền thưởng: Là tiền mà quan đơn vị trả thêm cho người lao động họ hoàn thành xuất sắc công việc nhằm khuyến khích động viên tạo động lực làm việc e Phúc lợi: Còn gọi lương bổng đãi ngộ gián tiếp cho người lao động tiền Footer Page of 149 Header Page of 149 1.3.2 Thiết kế công việc a Khái niệm:Là trình xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể thực người lao động tổ chức điều kiện cụ thể để thực nhiệm vụ trách nhiệm b Các phương pháp thiết kế công việc: Gồm có năm phương pháp: Phương pháp truyền thống, hao phí thời gian chuyển động, mở rộng công việc, luân chuyển công việc, làm giàu công việc c Thiết kế công việc mang tính chất thúc đẩy Tạo hội cho người thực nhiệm vụ chung; Kết nối nhiệm vụ phận; Thể tầm quan trọng công việc mà họ làm; Xác định tính tự chủ cao công việc giao; Tác động qua lại tương tác lẫn công việc cởi mở 1.3.3 Môi trƣờng làm việc a Trang thiết bị làm việ:Là công cụ, trang thiết bị, sở vật chất, phương tiện trang bị cho người lao động b Văn hóa tổ chức Văn hóa quan niệm giá trị tổ chức thể qua phương châm, sách, chế độ nguyên tắc tổ chức c Môi trường quan hệ lãnh đạo đồng nghiệp Trong môi trường quan hệ lãnh đạo đồng nghiệp vai trò lãnh đạo quan trọng việc động viên, khuyến khích người lao động làm việc lệnh cho họ 1.3.4 Chính sách đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội a Công tác đào tạo nguồn nhân lực : * Có loại hình đào tạo sau: Định hướng lao động; Phát huy kỹ năng; Đào tạo an toàn; Đào tạo nghề nghiệp; Đào tạo người giám sát quản lý Footer Page of 149 Header Page of 149 * Trình tự xây dựng chƣơng trình đào tạo phát triển: Xác định nhu cầu đào tạo; Xác định mục tiêu đào tạo; Lựa chọn đối tượng đào tạo; Xây dựng chương trình đào tạo lạu chọn phương pháp đào tạo; Đánh giá chương trình đào tạo kết qủa đào tạ b Phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến: Khi nhu cầu công việc thỏa mãn, người cố gắng hoàn thiện công việc để có tăng tiến công việc, mong muốn làm vị trí cao để có quyền lực mức lương cao 1.3.5 Công tác đánh giá thành tích Do đó, để tạo động lực làm việc cho người lao động, thực đánh giá thành tích, khâu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích cần: + Xây dựng tiêu chí, thang đo rõ ràng; Công khai tiêu chí thang đo đánh giá kết công việc Công khai minh bạch kết đánh giá 1.4 CÁC CÁCH TIẾP CẬN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.4.1 Cách tiếp cận truyền thống:nhấn mạnh đến việc trả lương 1.4.2 Cách tiếp cận dựa mối quan hệ với ngƣời Xã hội phát triển ngày đại hóa, công nghiệp hóa người cần tập hợp, liên kết thành mối hay gọi nhóm 1.4.3 Cách tiếp cận nguồn nhân lực Tiếp cận nguồn nhân lực nhân viên thực thể phức tạp thúc đẩy nhiều yếu tố khác Cách tiếp cận nguồn nhân lực đật móng cho hình thành cách tiếp cận đại việc động viên người lao động làm việc cho có hiệu Footer Page of 149 Header Page of 149 1.4.4 Cách tiếp cận đại Gồm nhóm: Nhóm 1: Nhu cầu người; Nhóm 2: Tư duy, hành vi người; Nhóm 3: Nhận thức người 1.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.5.1 Đối với tổ chức Môi trường lành mạnh, thỏa mái, hỗ trợ, giúp đỡ công việc, đặc biệt tạo khả cạnh tranh cá nhân tổ chức tổ chức với tổ chức bên khác 1.5.2 Đối với nhân viên Nhân tố định đến hành vi hiệu công việc người động lực thúc đẩy làm việc Nhân tố cốt lõi việc định đến động lực thúc đẩy làm việc nhu cầu cá nhân Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG 2.1.1 Sự hình thành chức nhiệm a Sự hình thành Nhà trường b Chức nhiệm vụ Nhà trường 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trƣờng Được tổ chức theo mô hình quản lý trực tuyến - chức với phân công rõ ràng 2.1.3 Đặc điểm cấu nguồn nhân lực a Đặc điểm nguồn nhân lực: Đến cuối năm 2012, tổng số lao động Nhà trường 120 người Trong đó, nữ 70 người chiếm tỷ lệ 58,34% cao, nam 50 người chiếm tỷ lệ 41,66% b Cơ cấu nguồn nhân lực Cơ cấu theo độ tuổi: Nguồn lao động trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk từ năm 2010 - 2012 Bảng 2.1: Cơ cấu theo độ tuổi người lao động Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Độ tuổi SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ (người) (%) (người) (%) (Người) (%) < 30 51 48,58 58 52,72 68 56,66 31->40 33 31,42 31 28,18 30 25,00 41->50 12 11,43 11 10,00 12 10,00 > 50 8,57 10 9,10 10 8,34 Cộng: 105 100 110 100 120 100 (Nguồn: Phòng Tổ Chức-Công tác Học sinh Sinh viên) Footer Page 10 of 149 10 Header Page 12 of 149 Nhìn bảng tổng hợp cụ thể năm 2010 trình độ thạc sỹ chiếm 4,76% lại đa số người lao động bậc đại học, năm 2011 tỷ lệ thạc sỹ chiếm 7,27% năm 2012 thạc sỹ chiếm 11,67% c Nguồn tài nhà Trường Nguồn kinh phí Nhà trường Nhà nước cấp 100% kinh phí hàng năm trì hoạt động 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 2.2.1 Thực trạng công tác tạo động lực yếu tố tiền lương Tiền lương yếu tố hàng đầu để tạo động lực cho người lao động trình làm việc Do đó, việc tạo động lực cho cán công nhân viên trường thông qua công cụ tiền lương lãnh đạo Nhà trường quan tâm - Đối với cấp quản lý công nhân viên làm việc văn phòng *Các khoản phụ cấp: * Khen thƣởng Phúc lợi Những quy định quan hệ lãnh đạo đồng nghiệp Bảng 2.7 Bảng điểm bình quân mức độ hài lòng sách tiền lương Điểm bình quân Mức lương đảm bảo 3,17 Tiền thưởng tương xứng với thành tích công việc 2,94 Tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hợp lý 2,94 Chế độ phụ cấp cải thiện chi phí trang trải 2,92 Tiền thưởng có ý nghĩa thúc đẩy làm việc 2,90 Chính sách thi đua khen thưởng rõ ràng 2,90 Mức khen thưởng tương xứng với cống hiến 2,82 cán công nhân viên Chính sách phúc lợi hợp lý 2,68 (Nguồn: Xử lý số liệu từ kết phiếu khảo sát) Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 2.2.2 Thực trạng công tác tạo động lực thiết kế công việc Từ xử lý số liệu vào bảng điểm bình quân để biết kết Bảng 2.8 Bảng điểm bình quân mức độ hài lòng công cụ thiết kế công việc Điểm bình quân Công việc giao có phù hợp 3,64 Nội dung công việc giao có hợp lý 3,48 Phân công công việc phù hợp với chuyên môn 3,41 Công việc có ý nghĩa tạo thích thú 3,27 Công việc giúp phát huy lực 3,20 Được phép tham gia vào trình định 2,86 (Nguồn: Xử lý số liệu từ kết phiếu khảo sát) 2.2.3 Thực trạng công tác tạo động lực công cụ môi trƣờng làm việc Trong trình làm việc yếu tố điều kiện môi trường quan trọng cần phải quan tâm sâu sắc Nếu điều kiện làm việc tốt có tác dụng kích thích, tạo động lực để người lao động thích thú, hăng say làm việc, ngược lại điều kiện môi trường làm việc không đảm bảo có tác động xấu đến người lao động, làm cho người lao động không hứng thú công việc Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 Bảng 2.9 Bảng điểm bình quân mức độ hài lòng môi trường làm việc Các t Đồng nghiệp vui vẽ thân thiện với Tự hào nơi làm việc Tham gia giao lưu với đồng nghiệp Đồng nghiệp hỗ trợ thực công việc Phát huy dân chủ người để sáng tạo công việc Cấp quan tâm chia Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ Điểm bình quân 3,64 3,58 3,39 3,34 3,33 3,20 3,04 (Nguồn: Xử lý số liệu từ kết phiếu khảo sát) 2.2.4 Thực trạng khảo sát tạo động lực công cụ sách Đào tạo, phát triển hội thăng tiến Bảng 2.10 Bảng điểm bình quân mức độ hài lòng sách đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến Điểm bình quân Chính sách đào tạo, bồi dưỡng hợp lý 3,61 Được tham gia chương trình đào tạo theo yêu 3,49 cầu công việc Kiến thức đào tạo giúp ích công việc 3,46 Đào tạo kỹ đáp ứng công việc 3,38 Được tạo điều kiện sách đào tạo 3,31 phát triển Hiệu chương trình đào tạo cao 3,28 Công tác để đề bạt hội thăng tiến 3.24 Nguồn lao động sau đào tạo có hiệu 3,21 (Nguồn: Xử lý số liệu từ kết phiếu khảo sát) Footer Page 14 of 149 13 Header Page 15 of 149 2.2.5 Thực trạng khảo sát tạo động lực làm việc công cụ đánh giá thành tích Bảng 2.11 Bảng điểm bình quân mức độ quan trọng công cụ đánh giá thành tích Điểm bình quân Các tiêu chí đánh giá có hợp lý 3,37 Có phản ánh với công việc 3,26 Phương pháp đánh giá phù hợp 3,23 Yếu tố đánh giá công 3,21 Đánh giá kịp thời thành tích đạt 3,11 (Nguồn: Xử lý số liệu từ kết phiếu khảo sát) TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 2.3.1 Tầm quan trọng nhóm yếu tố tạo động lực làm việc a Xác định nhóm Những nhóm yếu tố khảo sát : Chính sách tiền lương ; Thiết kế công việc; Môi trường làm việc; hính sách đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến; Công tác đánh giá thành tích b Mức độ quan trọng nhóm Sau tiến hành khảo sát ta có kết sau: Tổng số phiếu phát 90 phiếu, tổng số phiếu thu 90 phiếu, tất số phiếu đảm bảo tính đắn với kết khảo sát Footer Page 15 of 149 14 Header Page 16 of 149 Nhóm cán quản lý Nguồn tổng hợp phiếu khảo sát công cụ đánh giá yếu tố đến mức độ quan trọng người lao động thể Từ đó, xử lý số liệu vào bảng điểm bình quân để biết kết Bảng 2.13: Bảng điểm bình quân mức độ quan trọng nhóm Cán quản lý Các công cụ đánh giá Điểm bình quân Chính sách tiền lương 4,13 Thiết kế công việc 3,87 Môi trường làm việc 3,80 Công tác đánh giá thành tích 3,80 Đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến 3,60 (Nguồn: Xử lý số liệu từ kết phiếu khảo sát) Từ nguồn khảo sát thống kế theo bảng nhóm công cụ đánh giá tác động ta thấy tiền lương quan trọng đứng thứ chiếm 4,13 % năm nhóm công cụ, sau đến thiết kế công việc chiếm 3.87%, môi trường làm việc công tác đánh giá thành tích chiếm 3,80 %, cuối đến Đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến chiếm 3,60 % Footer Page 16 of 149 15 Header Page 17 of 149 Nhóm giảng viên Bảng 2.15 Bảng điểm bình quân mức độ quan trọng nhóm Giảng viên Các công cụ đánh giá Điểm bình quân Chính sách tiền lương 4,36 Môi trường làm việc 4,31 Thiết kế công việc 4,09 Đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến 4,02 Công tác đánh giá thành tích 4,00 (Nguồn: Xử lý số liệu từ kết phiếu khảo sát) Nhìn cách tổng quát từ nguồn phiếu khảo sát ta thấy nhóm giảng viên quan trọng tiền lương chiếm 4,36% theo hoc thuyết Maslow, người có năm nhu cầu quan trọng Nhóm công nhân viên làm việc văn phòng Từ đưa vào bảng điểm bình quân để biết kết Bảng 2.17 Bảng điểm bình quân mức độ quan trọng nhóm Công nhân viên làm việc văn phòng Các công cụ đánh giá Điểm bình quân Chính sách tiền lương 4,27 Môi trường làm việc 3,96 Thiết kế công việc 3,63 Đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến 3,57 Công tác đánh giá thành tích 3,37 (Nguồn: Xử lý số liệu từ kết phiếu khảo sát) Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 Qua bảng khảo sát nhóm công nhân viên làm việc văn phòng ta thấy tiền lương quan trọng bậc chiếm 4,27 %, sau đến môi trường làm việc chiếm 3,96%, bên cạnh thiết kế công việc chiếm 3,63%và tiếp đến công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến chiếm 3,57% sau công tác đánh giá thành tích chiếm 3,37 % 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 2.4.1 Ƣu điểm - Tập thể Ban Giám hiệu cán bộ, viên chức Nhà trường đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm cao, gắn bó với nghề nghiệp, với nghiệp giáo dục, cố gắng phấn đấu thực tốt nhiệm vụ giao - Được quan tâm cấp Lãnh đạo Nhà trường nhận thức sâu sắc vai trò người lao động nghiệp phát triển Trường, xác định người nhân tố quan trọng, định tồn phát triển Nhà trường 2.4.2 Hạn chế - Đội ngũ cán quản lý trình độ hạn chế, chưa đồng bộ; giảng viên có trình độ sau đại học chưa nhiều; chưa có chuyên gia đầu ngành lĩnh vực văn hoá nghệ thuật - Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập có đầu tư bổ sung, chưa đáp ứng với yêu cầu tính chất trường Cao đẳng yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục nay; - Thực tế cấu tổ chức Nhà trường chưa ổn định, số vị trí chủ chốt chưa bố trí, số giảng viên trẻ Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 trường, hạn chế kinh nghiệm dạy học quản lý học sinh sinh viên - Dự án xây dựng trường hoàn tất thủ tục năm, đến chưa có vốn đầu tư, ảnh hưởng nhiều đến trình hoạt động nghiệp phát triển trường 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế - Do công tác tạo động lực Trường năm qua nhiều bất cập, thiếu đồng Footer Page 19 of 149 18 Header Page 20 of 149 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH ĐĂK LĂK 3.1 CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội Về kinh tế: Nền kinh tế phát triển nhanh chưa cân đối, không đồng bộ, Về văn hoá: Mảnh đất Tây Nguyên giàu tiềm năng, giàu truyền thống sắc văn hóa, Về giáo dục: Mạng lưới trường mầm non, tiểu học, trung học sở phủ khắp xã, phường, huyện có trường phổ thông trung học 3.1.2 Mục tiêu nhà Trƣờng Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, qui mô, số lượng, đa dạng hoá ngành nghề đào tạo Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy theo hướng đồng bộ, tiên tiến Trở thành trường tiên tiến nước, có uy tính ngành Văn hóa Nghệ thuật có đủ sức cạnh tranh hội nhập nước giới 3.1.3 Định hƣớng phát triển nhà trƣờng Đổi nhằm đem lại cho cán viên chức môi trường thuận lợi để phát huy toàn lực trí tuệ cho nghiệp giáo dục nhà trường Tạo dựng thương hiệu có uy tín hệ thống Trường Văn hoá Nghệ thuật nước đủ sức cạnh tranh để trở thành Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk tương lai Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 3.1.4 Mong muốn cán bộ, viên chức thời gian tới Chính sách tiền lương cải thiện đáp ứng nhu cầu sống Chính sách, quan điểm rõ ràng, bố trí vị trí làm việc chuyên môn nghiệp tạo động lực thúc đẩy làm việc hiệu Môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, hoà nhập 3.2 GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 3.2.1 Mục tiêu giải pháp: Xây dựng Trường trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học có trình độ, có chất lượng uy tín cao khu vực Tây nguyên sánh kịp với Trường Cao đẳng Nghệ thuật khác nước Phát huy tinh thần đoàn kết, lực sáng tạo tập thể đội ngũ giảng viên, cán công chức sinh viên toàn trường Nhà trường cần đạt mục tiêu cụ thể về: - Xây dựng Đảng thật vững mạnh - Phấn đấu trở thành Trường khối ngành Văn hóa Nghệ thuật lớn mạnh nước - Xây dựng đoàn thể quần chúng vững mạnh, nòng cốt cho phong trào hoạt động Nhà trường Về công tác cán bộ: công tác qui hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán quản lý gỉảng dạy, có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đực sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có khả hoàn thành tốt công việc, đáp ứng mục tiêu phát triển Nhà trường Về công tác đào tạo: Nâng cao chất lượng đào tạo tấc loại hình đào tạo Nhà trường Về công tác nghiên cứu khoa học (NCKH): Chiến lược nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) Nhà trường, số Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 nhiệm vụ KHCN xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Lăk khu vực Tây nguyên Về sở vật chất: Đầu tư phát triển sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường đầy đủ thực hoàn thành mục tiêu định hướng nâng cấp lên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật 3.2.2 Giải pháp sách tiền lƣơng - Hệ số tăng thêm thu nhập hàng năm trì Thanh toán tiền dạy vượt theo quy định Nhà nước Cung cấp giải thích cho người lao động hiểu qui chế tiền lương Nhà trường Các khoản phúc lợi đảm bảo Nhằm nâng cao tạo động lực làm việc, kích thích người lao động cần : Điều chỉnh tiền lương theo mức khen thưởng ngày lễ, tết cho phù hợp với tình hình Đa dạng hóa hình thức khen thưởng chỉnh giá trị mức thưởng cho phù hợp Quyết định khen thưởng cần đưa cách kịp thời Công tác khen thưởng đảm bảo công xây dựng chương trình khen thưởng Cần phát huy vai trò tổ chức công đoàn Cần khuyến khích cho người lao động thấy vị trí, vai trò làm chủ, tăng quyền tự cho người lao động cho người lao động 3.2.3 Giải pháp thiết kế công việc Trưởng đơn vị nên quan tâm, động viên, giúp đỡ nhân viên phòng Có thông báo thiết kế công việc rõ ràng, cụ thể - Tập hợp kỹ năng, yêu cầu công việc cho hợp lý Xác định tính xác nhiệm vụ, mức độ hoàn thành công việc kiểm soát Mức độ ảnh hưởng công việc đến người khác Trách nhiệm quản lý công việc cho có hiệu Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 Để thực công việc đảm bảo, trước tiên ta phải thực phân tích công việc là: - Cần tiến hành phân tích công việc để xác định nhu cầu vấn đề liên quan đến kết công việc Việc xác định thông tin dựa bảng phân công nhiệm vụ cụ thể làm sở để chứng minh 3.2.4 Giải pháp công cụ môi trƣờng làm việc - Tạo bầu không khí thoả mái làm việc, tin tưởng lẫn phận phòng ban khác nhà trường - Thường xuyên quan tâm, giúp nhân viên cải tiến công việc - Sự phản hồi chuyên môn nghiệp vụ trình thực thi công việc - Có mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ công việc để hoàn thành tốt công việc cho tổ chức - Tăng cường công tác ủy quyền giao trách nhiệm cho nhân viên cấp - Thường xuyên cố vấn cho nhân viên quyền mục tiêu hướng giải công việc - Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên lực thực công việc khả phát triển nghề nghiệp tương lai - Các yêu cầu đào tạo, diễn biến trình phát triển công việc nhu cầu nhân lực để đạo cho phận quản lý nguồn nhân lực có kế hoạch đáp ứng cho phù hợp kịp thời 3.2.5 Giải pháp sách đào tạo, phát triển nghề hội thăng tiến Nhu cầu tái cấu trúc đến hoạt động đào tạo, từ việc xác định mục tiêu đến nội dung đào tạo Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 Với sách quy hoạch cán trước đào tạo: Công khai minh bạch tiều chí cụ thể, nhu cầu, số lượng người cần cử học; Mở rộng đối tượng đào tạo từ chuyên viên thay đào tạo cấp quản lý Ưu tiền cử đào tạo với đối tượng lao động giỏi, có thành tích xuất sắc công việc ngành nghề chủ chốt, cần đào tạo cho giảng viên bên khoa Âm nhạc Thực tốt quy hoạch cán bộ, trọng đào tạo cán trẻ có lực - Với sách đào tạo: Nhà trường nên có sách hỗ trợ học phí, thời gian công việc nên ưu tiên cho đối tượng Trong thời gian tham gia đào tạo, người lao động đảm nhận toàn khối lượng công việc giao Hiện nay, nhà trường chưa có mạng web-syle riêng trọng đào tạo đảm nhận vai trò Lập kế hoạch cử cán trẻ có lực đào tạo chuyên sâu lĩnh chủ chốt nhà trường như: khoa Âm nhạc múa, khoa Mỹ thuật, phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng đội ngũ có trình độ, làm nòng cốt để từ nắm bắt tiến khoa học, phát triển xã hội để phát triển tương lai - Nhà trường nên có chủ trương mời giảng viên giỏi bên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức có chất lượng tổ chức học tập, bồi dưỡng nơi xa tốn mà không hiệu - Chính sách sau đào tạo: Nên bố trí hợp lý, bổ nhiệm, đề bạt cho người đào tạo, công việc phù với trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành khóa đào tạo Thường xuyên kiểm tra kỹ nghiệp vụ chuyên môn cán công nhân viên Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 - Tạo điều kiện thuận lợi cho người đào tạo nhằm phát huy tốt đào tạo Từ rút yếu để có biện pháp cải kịp thời 3.2.6 Giải pháp công tác đánh giá thành tích Thực công tác thi đua thống nhất, đồng Công khai giá trị thành tích đem lại Tuyên dương, khen thưởng kịp thời Đặt trọng tâm nâng cao động lực Chính Sách thi đua khen thưởng phải rõ ràng, tiêu chí thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ Phải có xác minh, thăm dò, niêm yết, phản hồi trước định danh hiệu thi đua Nhà trường cần xem xét nâng mức thưởng vật chất cho phù hợp với mặt chung xã hội Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ nghĩa quan trọng, định tồn phát triển Nhà trường Sự thành công hay thất bại có sử dụng tốt công cụ kích thích người lao động để phát huy hết khả nhằm nâng cao hiệu công việc hay không Để nâng cao động lực làm việc người lao động Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk thời gian tới vấn đề cấp thiết đối Dựa lý thuyết nhà khoa học có uy tín nước giới, trang mạng tham khảo có chất lượng, lý thuyết vận dụng luận văn giảng dạy trường Cao đẳng, Đại học Bên cạnh đó, giải pháp nêu luận văn dựa kết điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng tình hình công tác tạo động lực làm việc người lao động Nhà trường thời điểm nay, kế thừa giải pháp áp dụng, đồng thời vận dụng sở lý thuyết, phân tích so sánh với thực trạng, tranh thủ nhân tố, điều kiện thuận lợi khách quan để đề giải pháp thật khả thi để áp dụng thực tiễn Để thực giải pháp nêu luận văn, thiết cần có hỗ trợ từ phía lãnh đạo nhà trường, phòng, ban, khoa, tổ bộ phận chức toàn thể cán công nhân viên Nhà trường Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn mà có xem xét, lựa chọn định áp dụng giải pháp cho phù hợp Footer Page 26 of 149 ... việc cho cán công nhân viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Chương 2I: Giới thiệu thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk. .. nghị công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động Nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực làm việc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc với mong... " Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ĐăkLăk" làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu đề tài Hệ thống hóa lý luận đề nghị công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lă, Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lă, Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lă

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay