Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)

187 194 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:29

Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NCS NGUYỄN THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU NHIỄM GIUN TRÕN ĐƢỜNG TIÊU HÓA CHÓ TẠI TỈNH PHÖ THỌ, ĐẶC ĐIỂM BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CANIS GÂY RA BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÚ Y Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NCS NGUYỄN THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU NHIỄM GIUN TRÕN ĐƢỜNG TIÊU HÓA CHÓ TẠI TỈNH PHÖ THỌ, ĐẶC ĐIỂM BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CANIS GÂY RA BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ Ngành: Ký sinh trùng Vi sinh vật học Thú y Mã số: 62 64 01 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÚ Y Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Thị Kim Lan TS Nguyễn Văn Quang Thái Nguyên - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận án hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khác Mọi thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc TÁC GIẢ Nguyễn Thị Quyên ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS TS Nguyễn Thị Kim Lan, TS Nguyễn Văn Quang - người hướng dẫn, bảo tận tình suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Thày, Cô, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên giảng dạy, hướng dẫn hoàn thành học phần chuyên đề chương trình đào tạo Nhân dịp này, xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc, Ban Đào tạo sau đại học - Đại học Thái Nguyên, Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương, Khoa Nông Lâm Ngư - Trường Đại học Hùng Vương tạo điều kiện thời gian, kinh phí hỗ trợ cho trình học tập Tôi xin trân trọng cảm ơn Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ; Trạm Thú y; cán bộ, nhân dân địa phương huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Thanh Sơn thành phố Việt Trì tạo điều kiện giúp đỡ trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Ths Bùi Chí Vinh Ths Nguyễn Văn Bằng tham gia hỗ trợ trình thực đề tài Tôi vô biết ơn thành viên gia đình bạn bè bên tôi, giúp đỡ động viên suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận án Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 NGHIÊN CỨU SINH Nguyễn Thị Quyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài .3 Những đóng góp đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ 1.1.2 Giun tròn ký sinh chó 1.1.3 Bệnh giun đũa T canis chó 14 1.1.4 Bệnh ấu trùng giun đũa chó người 21 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 31 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 31 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước .32 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 35 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .35 2.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 35 2.2 Vật liệu nghiên cứu 35 2.3 Nội dung nghiên cứu 36 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hóa chó Phú Thọ 36 iv 2.3.2 Nghiên cứu bệnh giun đũa Toxocara canis chó biện pháp phòng trị .37 2.4 Phương pháp nghiên cứu .37 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hóa chó tỉnh Phú Thọ 37 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu bệnh giun đũa T canis chó 42 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 50 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 51 3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hóa chó Phú Thọ 51 3.1.1 Thực trạng công tác phòng chống bệnh giun tròn cho chó Phú Thọ .51 3.1.2 Thành phần phân bố loài giun tròn ký sinh đường tiêu hóa chó Phú Thọ 53 3.1.3 T lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa chó qua m khám .60 3.1.4 T lệ cường độ nhiễm theo thành phần loài giun tròn ký sinh đường tiêu hóa chó (qua m khám) .62 3.1.5 T lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa chó địa phương qua x t nghiệm phân .65 3.1.6 T lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa theo tu i chó (qua x t nghiệm phân) 69 3.1.7 T lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa theo loại chó (qua xét nghiệm phân) 71 3.1.8 T lệ cường độ nhiễm giun tròn chó theo phương thức nuôi 74 3.1.9 T lệ cường độ nhiễm giun tròn chó theo mùa vụ 76 3.2 Nghiên cứu bệnh giun đũa T canis chó 78 3.2.1 Kết định danh loài giun tròn T canis kỹ thuật sinh học phân tử 78 3.2.2 T lệ cường độ nhiễm giun đũa T canis chó địa phương (qua x t nghiệm phân) 85 3.2.3 Nghiên cứu bệnh lý lâm sàng bệnh giun đũa T canis chó gây nhiễm nhiễm tự nhiên .88 v 3.2.4 Nghiên cứu số yếu tố nguy nhiễm ấu trùng giun đũa T canis người 104 3.2.5 Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun đũa T canis cho chó 126 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO 138 vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thực trạng công tác phòng chống bệnh giun tròn cho chó Phú Thọ 51 Bảng 3.2 Thành phần phân bố loài giun tròn ký sinh đường tiêu hóa chó Phú Thọ 54 Bảng 3.3 T lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa chó (qua m khám) 60 Bảng 3.4 T lệ cường độ nhiễm theo thành phần loài giun tròn đường tiêu hóa chó (qua m khám) 63 Bảng 3.5 T lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa chó địa phương (qua x t nghiệm phân) 66 Bảng 3.6 T lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa theo tu i chó 69 Bảng 3.7 T lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa theo loại chó 72 Bảng 3.8 T lệ cường độ nhiễm giun tròn chó theo phương thức nuôi 74 Bảng 3.9 T lệ cường độ nhiễm giun tròn chó theo mùa vụ 77 Bảng 3.10 Khoảng cách di truyền quần thể loài T canis loài khác dựa phân tích trình tự gen ITS2 80 Bảng 3.11 Khoảng cách di truyền quần thể loài T canis loài khác dựa phân tích trình tự gen CO1 82 Bảng 3.12 T lệ cường độ nhiễm giun đũa T canis chó địa phương (qua x t nghiệm phân) 85 Bảng 3.13 Thời gian giun đũa T canis hoàn thành vòng đời thể chó gây nhiễm diễn biến thải trứng 89 Bảng 3.14 Biểu lâm sàng khối lượng chó thí nghiệm 91 Bảng 3.15 T n thương đại thể chó mắc bệnh giun đũa T canis gây nhiễm 93 Bảng 3.16 T n thương vi thể chó bị bệnh giun đũa T canis gây nhiễm 94 Bảng 3.17 Sự thay đ i tiêu hồng cầu chó gây nhiễm 96 vii Bảng 3.18 Sự thay đ i tiêu tiểu cầu chó gây nhiễm 98 Bảng 3.19 Sự thay đ i tiêu bạch cầu công thức bạch cầu chó gây nhiễm 100 Bảng 3.20 T lệ chó nhiễm giun đũa T canis có triệu chứng lâm sàng 102 Bảng 3.21 T n thương đại thể đường tiêu hóa chó bị bệnh giun đũa T canis địa phương 103 Bảng 3.22 Hiểu biết người dân đường lây nhiễm giun đũa từ chó sang người 105 Bảng 3.23 Hiểu biết người dân tác hại biện pháp phòng chống bệnh ấu trùng giun đũa chó 106 Bảng 3.24 T lệ cường độ nhiễm giun đũa T canis chó xã thuộc huyện Phù Ninh 108 Bảng 3.25 Sự ô nhiễm trứng giun đũa T canis sân vườn điểm nghiên cứu 109 Bảng 3.26 Sự ô nhiễm trứng giun đũa T canis mẫu rau ăn người 111 Bảng 3.27 T lệ x t nghiệm ELISA dương tính với ấu trùng giun đũa chó người xã huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 112 Bảng 3.28 Mức độ huyết dương tính đọc theo mật độ quang (OD) 114 Bảng 3.29 Biểu lâm sàng người nhiễm ấu trùng giun đũa chó 115 Bảng 3.30 T lệ người có huyết dương tính âm tính với ấu trùng giun đũa chó số người nuôi chó 117 Bảng 3.31 T lệ người có huyết dương tính âm tính với ấu trùng giun đũa chó số người không nuôi chó 118 Bảng 3.32 Đánh giá nguy nhiễm ấu trùng giun đũa người nuôi chó người không nuôi chó 120 Bảng 3.33 T lệ huyết người dương tính âm tính với ấu trùng giun đũa chó theo mức độ tiếp xúc với chó 121 viii Bảng 3.34 T lệ huyết người dương tính âm tính với ấu trùng giun đũa chó theo mức độ tiếp xúc với đất 122 Bảng 3.35 T lệ huyết người dương tính âm tính với ấu trùng giun đũa chó theo thói quen ăn rau sống 123 Bảng 3.36 Xác định số nguy nhiễm ấu trùng giun đũa chó người huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 124 Bảng 3.37 Hiệu lực thuốc tẩy giun đũa T canis cho chó gây nhiễm 127 Bảng 3.38 Hiệu lực thuốc tẩy giun đũa cho chó thực địa 128 Bảng 3.40 T lệ cường độ nhiễm giun đũa T canis chó trước thử nghiệm 131 Bảng 3.41 T lệ cường độ nhiễm giun đũa T canis chó sau tháng thử nghiệm 132 Bảng 3.42 T lệ cường độ nhiễm giun đũa T canis chó sau tháng thử nghiệm 133 161 Gener l Factor M vụ ne r Model: Type fi ed Levels _ versus Mù vụ Values Đông -Xuân, Hè - Thu Analysis of Variance for TLN_2, using Adjusted SS for Tests Source M vụ Error Total DF Seq SS 393.34 174.65 567.99 S = 6.60781 Adj SS 393.34 174.65 Adj MS 393.34 43.66 R-Sq = 69.25% F 9.01 P 0.040 R-Sq(adj) = 61.56% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence M vụ Hè - Thu Đông -Xuân 3 Me n 61.69 45.50 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different ————— 12/18/2015 2:09:42 PM ————————————————— Welcome to Minitab, press F1 for help Descriptive Statistics: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW -CV Variable RBC CHO N 20 20 N* 0 Mean 4.764 6.200 SE Mean 0.144 0.146 StDev 0.643 0.653 Minimum 3.350 5.110 Maximum 5.680 7.420 HGB 20 20 0 95.55 138.40 3.20 3.34 14.33 14.92 69.00 111.00 120.00 167.00 HCT 20 20 0 30.31 40.56 1.12 1.32 5.03 5.91 21.30 30.20 38.00 51.30 MCV 20 20 0 61.550 62.60 0.977 1.39 4.370 6.20 53.900 51.30 69.600 74.60 MCH 20 20 0 19.490 20.290 0.300 0.308 1.344 1.379 17.100 17.600 21.600 22.700 MCHC 20 20 0 329.60 330.70 4.52 5.00 20.21 22.38 311.00 288.00 381.00 375.00 RDW -CV 20 20 0 16.640 17.240 0.571 0.203 2.554 0.908 13.500 15.400 22.900 18.500 General Linear Model: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW -CV versus CHO Factor CHO Type fixed Levels Values 1, Analysis of Variance for RBC, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error DF 38 Seq SS 20.607 15.946 Adj SS 20.607 15.946 Adj MS 20.607 0.420 F 49.10 P 0.000 162 Total 39 S = 0.647800 36.553 R-Sq = 56.37% R-Sq(adj) = 55.23% Unusual Observations for RBC Obs 16 RBC 3.35000 Fit 4.76450 SE Fit 0.14485 Residual -1.41450 St Resid -2.24 R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for HGB, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 14.6249 Seq SS 18361 8128 26489 Adj SS 18361 8128 Adj MS 18361 214 R-Sq = 69.32% F 85.84 P 0.000 R-Sq(adj) = 68.51% Unusual Observations for HGB Obs 32 HGB 167.000 Fit 138.400 SE Fit 3.270 Residual 28.600 St Resid 2.01 R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for HCT, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 5.48669 Seq SS 1051.7 1143.9 2195.6 Adj SS 1051.7 1143.9 Adj MS 1051.7 30.1 R-Sq = 47.90% F 34.93 P 0.000 R-Sq(adj) = 46.53% Unusual Observations for HCT Obs 34 HCT 51.3000 Fit 40.5650 SE Fit 1.2269 Residual 10.7350 St Resid 2.01 R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for MCV, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 5.36583 Seq SS 11.13 1094.10 1105.23 Adj SS 11.13 1094.10 R-Sq = 1.01% Adj MS 11.13 28.79 F 0.39 P 0.538 R-Sq(adj) = 0.00% Unusual Observations for MCV Obs 25 35 MCV 51.3000 74.6000 Fit 62.6050 62.6050 SE Fit 1.1998 1.1998 Residual -11.3050 11.9950 St Resid -2.16 R 2.29 R 163 R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for MCH, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 Seq SS 6.400 70.416 76.816 S = 1.36127 Adj SS 6.400 70.416 R-Sq = 8.33% Adj MS 6.400 1.853 F 3.45 P 0.071 R-Sq(adj) = 5.92% Unusual Observations for MCH Obs 22 MCH 17.6000 Fit 20.2900 SE Fit 0.3044 Residual -2.6900 St Resid -2.03 R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for MCHC, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 Seq SS 12.1 17277.0 17289.1 S = 21.3227 Adj SS 12.1 17277.0 R-Sq = 0.07% Adj MS 12.1 454.7 F 0.03 P 0.871 R-Sq(adj) = 0.00% Unusual Observations for MCHC Obs 24 30 MCHC 381.000 379.000 288.000 375.000 Fit 329.600 329.600 330.700 330.700 SE Fit 4.768 4.768 4.768 4.768 Residual 51.400 49.400 -42.700 44.300 St Resid 2.47 2.38 -2.05 2.13 R R R R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for RDW -CV, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 Seq SS 3.600 139.636 143.236 S = 1.91693 Adj SS 3.600 139.636 R-Sq = 2.51% Adj MS 3.600 3.675 F 0.98 P 0.329 R-Sq(adj) = 0.00% Unusual Observations for RDW -CV Obs 15 RDW -CV 22.9000 20.9000 Fit 16.6400 16.6400 SE Fit 0.4286 0.4286 Residual 6.2600 4.2600 St Resid 3.35 R 2.28 R R denotes an observation with a large standardized residual Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for RBC CHO N 20 20 Mean 6.200 4.765 Grouping A B 164 Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for HGB CHO N 20 20 Mean 138.400 95.550 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for HCT CHO N 20 20 Mean 40.565 30.310 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for MCV CHO N 20 20 Mean 62.605 61.550 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for MCH CHO N 20 20 Mean 20.290 19.490 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for MCHC CHO N 20 20 Mean 330.700 329.600 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for RDW -CV CHO N 20 20 Mean 17.240 16.640 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Descriptive Statistics: PLT, MPV, PDW, PCT Variable PLT CHO N 20 20 N* 0 Mean 279.9 423.5 SE Mean 23.2 24.6 StDev 103.9 110.1 Minimum 162.0 273.0 Maximum 536.0 658.0 MPV 20 20 0 9.505 10.155 0.308 0.169 1.377 0.755 5.900 9.000 11.300 11.500 PDW 20 20 0 22.60 26.28 1.16 1.51 5.20 6.75 15.30 15.80 34.60 39.00 PCT 20 20 0 0.2283 0.3206 0.0496 0.0351 0.2220 0.1569 0.0010 0.0030 0.7440 0.5660 165 General Linear Model: PLT, MPV, PDW, PCT versus CHO Factor CHO Type fixed Levels Values 1, Analysis of Variance for PLT, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 107.054 Seq SS 206353 435498 641851 Adj SS 206353 435498 Adj MS 206353 11460 R-Sq = 32.15% F 18.01 P 0.000 R-Sq(adj) = 30.36% Unusual Observations for PLT Obs 15 28 38 PLT 536.000 536.000 650.000 658.000 Fit 279.850 279.850 423.500 423.500 SE Fit 23.938 23.938 23.938 23.938 Residual 256.150 256.150 226.500 234.500 St Resid 2.45 2.45 2.17 2.25 R R R R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for MPV, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 1.11046 Seq SS 4.225 46.859 51.084 Adj SS 4.225 46.859 R-Sq = 8.27% Adj MS 4.225 1.233 F 3.43 P 0.072 R-Sq(adj) = 5.86% Unusual Observations for MPV Obs 20 MPV 5.9000 Fit 9.5050 SE Fit 0.2483 Residual -3.6050 St Resid -3.33 R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for PDW, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 6.02669 Seq SS 135.06 1380.20 1515.25 Adj SS 135.06 1380.20 R-Sq = 8.91% Adj MS 135.06 36.32 F 3.72 P 0.061 R-Sq(adj) = 6.52% Unusual Observations for PDW Obs 26 PDW 34.6000 39.0000 Fit 22.6000 26.2750 SE Fit 1.3476 1.3476 Residual 12.0000 12.7250 St Resid 2.04 R 2.17 R R denotes an observation with a large standardized residual 166 Analysis of Variance for PCT, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 Seq SS 0.08519 1.40419 1.48938 S = 0.192230 Adj SS 0.08519 1.40419 R-Sq = 5.72% Adj MS 0.08519 0.03695 F 2.31 P 0.137 R-Sq(adj) = 3.24% Unusual Observations for PCT Obs 14 PCT 0.744000 0.644000 Fit 0.228350 0.228350 SE Fit 0.042984 0.042984 Residual 0.515650 0.415650 St Resid 2.75 R 2.22 R R denotes an observation with a large standardized residual Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for PLT CHO N 20 20 Mean 423.500 279.850 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for MPV CHO N 20 20 Mean 10.155 9.505 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for PDW CHO N 20 20 Mean 26.275 22.600 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for PCT CHO N 20 20 Mean 0.321 0.228 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Descriptive Statistics: wbc, LYM, MID, GRA Variable wbc CHO N 20 20 N* 0 Mean 21.90 11.881 SE Mean 1.26 0.531 StDev 5.61 2.374 Minimum 12.50 7.350 Maximum 32.71 17.100 LYM 20 20 0 3.498 3.065 0.141 0.210 0.633 0.937 2.200 1.600 4.700 4.300 MID 20 20 0 2.115 1.421 0.434 0.267 1.940 1.195 0.030 0.040 5.800 4.200 GRA 20 12.269 0.846 3.782 4.600 17.100 167 20 6.641 0.343 1.535 3.180 9.600 General Linear Model: wbc, LYM, MID, GRA versus CHO Factor CHO Type fixed Levels Values 1, Analysis of Variance for wbc, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 4.30931 Seq SS 1002.9 705.7 1708.6 Adj SS 1002.9 705.7 Adj MS 1002.9 18.6 R-Sq = 58.70% F 54.01 P 0.000 R-Sq(adj) = 57.61% Unusual Observations for wbc Obs 10 18 wbc 32.7100 12.5000 31.7000 Fit 21.8960 21.8960 21.8960 SE Fit 0.9636 0.9636 0.9636 Residual 10.8140 -9.3960 9.8040 St Resid 2.57 R -2.24 R 2.33 R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for LYM, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 0.799565 Seq SS 1.8792 24.2936 26.1728 Adj SS 1.8792 24.2936 R-Sq = 7.18% Adj MS 1.8792 0.6393 F 2.94 P 0.095 R-Sq(adj) = 4.74% Analysis of Variance for MID, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 1.61084 Seq SS 4.809 98.603 103.412 Adj SS 4.809 98.603 R-Sq = 4.65% Adj MS 4.809 2.595 F 1.85 P 0.181 R-Sq(adj) = 2.14% Unusual Observations for MID Obs MID 5.80000 Fit 2.11450 SE Fit 0.36019 Residual 3.68550 St Resid 2.35 R R denotes an observation with a large standardized residual Analysis of Variance for GRA, using Adjusted SS for Tests Source CHO Error Total DF 38 39 S = 2.88613 Seq SS 316.74 316.53 633.27 Adj SS 316.74 316.53 R-Sq = 50.02% Adj MS 316.74 8.33 F 38.03 P 0.000 R-Sq(adj) = 48.70% 168 Unusual Observations for GRA Obs 11 GRA 5.2000 4.6000 Fit 12.2685 12.2685 SE Fit 0.6454 0.6454 Residual -7.0685 -7.6685 St Resid -2.51 R -2.73 R R denotes an observation with a large standardized residual Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for wbc CHO N 20 20 Mean 21.896 11.882 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for LYM CHO N 20 20 Mean 3.498 3.065 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for MID CHO N 20 20 Mean 2.114 1.421 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence for GRA CHO N 20 20 Mean 12.269 6.640 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Descriptive Statistics: %GRA, %LYM, %MID Variable %GRA CHO N 20 20 N* 0 Mean 67.54 60.02 SE Mean 2.44 2.66 StDev 10.90 11.88 Minimum 46.85 39.16 Maximum 81.12 75.49 %LYM 20 20 0 20.61 27.24 1.36 1.40 6.08 6.26 11.33 18.18 35.63 41.95 %MID 20 20 0 11.86 12.74 2.29 2.34 10.26 10.46 0.15 0.44 33.37 37.44 ————— 5/17/2016 5:40:20 AM ———————————————————— General Linear Model: C4 versus C1 Factor C1 Type fi ed Levels Values C m Kh m h o h inh h nh trì Y n ập Analysis of Variance for C4, using Adjusted SS for Tests n h nh h Vi t 169 Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C1 876.40 876.40 146.07 5.82 0.001 Error 20 501.99 501.99 25.10 Total 26 1378.39 S = 5.00993 R-Sq = 63.58% R-Sq(adj) = 52.66% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence C1 N Mean Grouping Phù Ninh 36.67 A Y n ập 32.56 A Lâm Thao 25.97 A B C m Kh 25.53 A B h nh n 25.17 A B h nh h 20.75 B Vi t trì 18.11 B Means that not share a letter are significantly different ông t n c n K t Phương pháp Nguyên tắc Kết u Độ đặc hiệu Độ nhạy Tổng thời gian Hạn sử dụng K t oxoc r E ISA Toxocara ELISA Kỹ thuật hấp thu miễn dịch gắn men - ELISA Kỹ thuật miễn dịch gắn men gián tiếp; kháng nguyên thô Dương tính; âm tính Đọc kết với bước sóng đơn (450 - 620 nm) µl huyết 100% 100% ~ 20 phút 12 tháng 170 Bồng bế, tiếp xúc Tiếp xúc với đất Ăn rau sống 171 NUÔI CHÓ KHÔNG NUÔI Gia Thanh Phù Ninh Xã Tiên DU 172 ————— 9/21/2016 9:36:27 PM ————————————————— Gener l ne r Model: Factor u thử nghi m tháng _4 versus S u t ng Type fi ed Levels Values ĐC m t Analysis of Variance for TLN_4, using Adjusted SS for Tests Source u thử nghi m tháng Error Total S = 6.60489 DF R-Sq = 77.36% Seq SS 894.50 261.75 1156.24 Adj SS 894.50 261.75 Adj MS 447.25 43.62 F 10.25 P 0.012 R-Sq(adj) = 69.82% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence u thử nghi m tháng ĐC TN2 TN1 N 3 Mean 28.063 7.963 6.003 Grouping A B B Means that not share a letter are significantly different ————— 9/21/2016 9:36:27 PM ————————————————— General Linear Model: TLN_5 versus Sau tháng Factor u tháng Type fi ed Levels Values ĐC Analysis of Variance for TLN_5, using Adjusted SS for Tests Source Sau tháng Error Total S = 2.76561 DF Seq SS 2060.0 45.9 2105.9 Adj SS 2060.0 45.9 R-Sq = 97.82% Adj MS 1030.0 7.6 F 134.66 P 0.000 R-Sq(adj) = 97.09% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence Sau tháng ĐC TN1 TN2 N 3 Mean 39.583 14.207 3.507 Grouping A B C Means that not share a letter are significantly different 173 PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN Họ tên: Tu i: Giới tính: SĐT: Địa chỉ: Nghề nghiệp: I CÂU HỎI CHUNG 1.1 Anh (chị) có nuôi chó không? Có Không (Nếu chọn phương án – trả lời tiếp câu hỏi bên dưới, chọn phương án 2- trả lời tiếp từ phần Kiến thức) 1.2 Loại chó anh chị nuôi? Chó nội Chó ngoại Chó lai 1.3 Số lượng chó gia đình anh, chị nuôi Loại chó Chó nội Chó ngoại Chó lai Số lƣợng (con) 1.4 Tu i chó anh (chị) nuôi Tuổi chó ≥2 > 6-12 > 2-6 Số lƣợng (con) 1.5 Hình thức nuôi chó gia đình anh, chị? Thả rông Nuôi nhốt Vừa thả, vừa nhốt II CÂU HỎI KIẾN THỨC 2.1 Anh (chị) có biết Giun đũa chó không? Có Không 2.2 Anh (chị) nhìn thấy giun đũa chó chưa? Có Không Nếu trả lời “có” chuyển tiếp câu hỏi 3, 4, trả lời “không” chuyển tiếp câu hỏi 2.3 Anh (chị) nhìn thấy giun đũa chó hoàn cảnh nào? 2.4 Theo anh (chị) giun đũa chó trưởng thành ký sinh đâu? Chó Mèo Nguồn khác > 12 174 2.5 Theo anh (chị) chó bị giun đũa có biểu gì? (có thể trả lời nhiều phương án) Còi cọc, chậm lớn Lông xù, dễ rụng Ỉa chảy Không biết 2.6 Anh (chị) có biết ấu trùng giun đũa chó ký sinh đâu không? Người Nguồn khác Chó 2.7 Theo anh (chị) giun đũa ký sinh chó có lây sang người không? Có Không 2.8 Theo anh (chị) bệnh giun đũa chó lây sang người qua đường nào? Đường tiêu hóa Qua da Các đường khác Không biết 2.9 Theo anh (chị) ấu trùng giun đũa chó ký sinh người gây biểu sau? Ngứa, mề đay Đau bụng Đau đầu Không biết III HÀNH VI 3.1 Anh (chị) có áp dụng biện pháp phòng bệnh cho chó không? Có Không 3.2 Anh (chị) có tẩy giun cho chó không? Có Không Nếu “có” trả lời tiếp câu 3.2 3.3 Anh (chị) tẩy giun cho chó định kỳ nào? lần/năm lần/năm Không tẩy 3.4 Anh (chị) có thu gom phân chó không? Có Không Nếu “có” trả lời tiếp câu 3.5 3.5 Anh (chị) xử lý phân chó thu gom nào? Đào hố chôn lấp Không xử lý 3.6 Anh (chị) có vệ sinh chuồng, cũi, khu vực nuôi chó không? Có Không 3.7 Anh (chị) nuôi chócho ăn uống đảm bảo vệ sinh không? Có Không Cho chó ăn uống đảm bảo vệ sinh: không đổ trực tiếp thức ăn xuống nền, thức ăn không ôi thiu 3.8 Anh (chị) có thường bồng bế, tiếp xúc trực tiếp với chó không? Có Không Thường xuyên: - ngày/lần; Không thường xuyên: > tháng 3.9 Sau bồng bế, tiếp xúc trực tiếp với chó anh (chị) thường 175 Rửa tay nước Rửa tay xà phòng Không rửa tay 3.10 Anh (chị) có thường xuyên tiếp xúc với đất nơi chó chơi đùa, nơi chó ỉa không? Thường xuyên Không thường xuyên Thường xuyên: - tuần/ lần; Không thường xuyên: > tháng 3.11 Anh, chị có thường xuyên rửa tay trước ăn không? Có Không 3.12 Anh chị có ăn rau sống không Thường xuyên Không thường xuyên Thường xuyên: – tuần/ lần; Không thường xuyên: > tháng 3.13 Anh (chị) có biết cách phòng, chống bệnh ấu trùng Giun đũa chó người không? Ăn chín, uống sôi Không nghịch đất Không bồng bế chó Phương pháp khác Ghi chú: Có thể chọn nhiều phương án Ngày….tháng….năm…… ... hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa, bệnh giun đũa T canis gây chó tỉnh Phú Thọ đề xuất biện pháp phòng bệnh có hiệu 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu chó. .. trên, thực đề tài: Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa chó tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh giun đũa Toxocara canis gây biện pháp phòng trị" Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Xác định thành... NÔNG LÂM NCS NGUYỄN THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU NHIỄM GIUN TRÕN ĐƢỜNG TIÊU HÓA Ở CHÓ TẠI TỈNH PHÖ THỌ, ĐẶC ĐIỂM BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CANIS GÂY RA VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ Ngành: Ký sinh trùng Vi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ), Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ), Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay