Công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:27

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THẮM CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: PGS.TS Lê Phước Minh Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, nguồn nhân lực xem yếu tố cốt lõi tạo dựng lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà quản lý cần nhận thức sâu sắc lợi ích việc đánh giá thành tích nhân viên, việc thiết lập, triển khai, quản trị công tác đánh giá thành tích nhân viên cách khoa học có hiệu nhằm đạt mục tiêu chiến lược tổ chức Qua tìm hiểu Công ty Cổ phần Vinaconex 25, nhận thấy số tồn công tác đánh giá thành tích khiến phàn nàn nhân viên Vì vậy, định chọn đề tài “Công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Vinaconex 25” nhằm đánh giá, phát tồn công tác đánh giá thành tích nhân viên đưa số giải pháp để cải thiện công tác đánh giá nhân viên công ty Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết đánh giá thành tích nhân viên - Đánh giá thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần vinaconex 25 thời gian qua - Phát tồn hạn chế công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty, qua đề xuất số giải pháp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Thời gian: nghiên cứu vấn đề việc đánh giá thành tích nhân viên công ty cổ phần vinaconex 25(các phòng, ban chuyên môn) qua vài năm Footer Page of 149 Header Page of 149 Không gian: nghiên cứu thực công ty cổ phần vinaconex 25 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp thu thập, đọc tài liệu tổng hợp, phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê, phương pháp toán phương pháp khác Cấu trúc luận văn Nội dung nghiên cứu trình bày thành ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận đánh giá thành tích nhân viên tổ chức - Chương 2: Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25 - Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thành tích nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để hoàn thành đề tài này, tác giả tham khảo số viết liên quan đến công tác đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp luận văn thạc sĩ thực Đại học Đà Nẵng năm gần - “Đánh giá thành tích công việc - công cụ đắc lực cho quản trị” Theo tapchibcvt - Lưu trữ Quantri.vn Bài báo nêu lên mục đích công tác đánh giá thành tích nói lên lợi ích việc đánh giá thành tích doanh nghiệp cá nhân, tiến trình phương pháp vấn chưa đề cập đến vấn đề quan trong đánh giá đưa tiêu chí đánh trọng số tiêu chí phù hợp với vị trí mục tiêu phát triển nghề nghiệp cá nhân - “Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích cán công Footer Page of 149 Header Page of 149 chức UBND Quận Hải Châu”, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Tác giả Nguyễn Thành Trung, Năm 2010, Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Quang Bình Luận văn dựa sở phân tích thực trạng để đưa số giải pháp giải tồ Nhưng luận văn chưa trọng đến vai trò, quan điểm cá nhân, lãnh đạo đánh giá, tâm lý không chẩn bị trước cho thảo luận lãnh đạo cá nhân theo dõi sau kết đánh giá để giám sát khắc phục sai sót nhân viên - “Đánh giá thành tích nhân viên Công ty Điện lực 3” Nguyễn Thị Phương Giang năm 2009 Luận văn tồn nguyên nhân công tác đánh giá thành tích nhân viên, đề cập đến nội dung vài phương pháp đánh chưa trọng đến việc phân tích công việc để phân công công việc hợp lý hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chuẩn xác Chưa trọng đến đào tạo công tác đánh giá cho lãnh đạo nhân viên tham gia đánh giá thành tích, hình thức vấn Các kỹ cần thiết người lãnh đạo để phân công công việc sở mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh - “Đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đà Nẵng - DÂNCAM” Võ Thị Hồng Loan năm 2010 Luận văn nêu những bất cập, khó khăn công tác đánh giá đưa số giải pháp phù hợp với điều kiện công ty công tác đánh giá thành tích nhân viên Luận văn chưa đề cập đến ảnh hưởng yếu tố khách quan chủ quan ảnh hưởng đến công tác đánh giá, hướng dẫn, đào tạo cách thức đánh giá cho nhân viên phân công công việc hợp lý sở phân tích công việc, kết đánh giá cần Footer Page of 149 Header Page of 149 phải phản hồi cho nhân viên - Trang web vinaconex.com tìm hiểu thông tin công ty Báo cáo tài năm gần CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Các khái niệm - Nhân viên người cụ thể đảm nhận vị trí công tác tổ chức, doanh nghiệp - Thành tích việc hoàn thành công tác cá nhân nhóm lao động theo định kỳ - Đánh giá thành tích tiến trình khoa học có tính hệ thống, theo định kỳ, đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên theo mục tiêu đặt giai đoạn 1.1.2 Vai trò đánh giá thành tích * Nhằm tạo tính chủ động cho nhân viên * Nhằm nâng cao hiệu công việc * Tạo công đơn vị 1.1.3 Mục đích đánh giá thành tích nhân viên - Thiết kế công việc xác định hệ thống công việc nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp - Tuyển dụng nhân lực với khả ước muốn thực công việc cách hữu hiệu - Đào tạo, huấn luyện, động viên khen thưởng nhân viên thành tích hiệu suất công việc nhân viên Footer Page of 149 Header Page of 149 1.1.4 Nguyên tắc đánh giá thành tích nhân viên - Tính quán - Hạn chế tư lợi - Nguyên tắc xác - Nguyên tắc hiệu chỉnh - Nguyên tắc tiêu biểu - Nguyên tắc đạo đức - Loại bỏ lỗi đánh giá 1.2 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Mục tiêu đánh giá thành tích - Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ thực công việc họ so với tiêu chuẩn mẫu so với nhân viên khác - Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa sai lầm trình làm việc - Kích thích, động viên nhân viên thông qua điều khoản đánh giá, ghi nhận hổ trợ - Cung cấp thông tin làm sở cho vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng, thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cấu, tổ chức - phát triển hiểu biết công ty thông qua đàm thoại hội hoạch định nghề nghiệp - Tăng cường quan hệ tốt đẹp cấp cấp 1.2.2 Tiêu chuẩn đánh giá thành tích a Khái niệm tiêu chuẩn đánh giá thành tích Tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên tiêu cụ thể giúp nhận diện yêu cầu mà mục tiêu xác định, mốc chuẩn cho việc đo lường thực tế thực công việc nhân viên Footer Page of 149 Header Page of 149 b Các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá cần đảm bảo tính cụ thể, đo lường được, khả thi, hợp lý có định hướng thời gian cụ thể c Các loại tiêu chuẩn đánh giá - Tiêu chuẩn dựa đặc điểm cá nhân - Tiêu chuẩn dựa hành vi - Tiêu chuẩn dựa kết thực công việc - Tiêu chuẩn dựa lực 1.2.3 Thời điểm đánh giá thành tích Tùy theo đặc điểm ngành ngề kinh doanh, định hướng quản trị tổ chức mà lựa chọn thời gian đánh giá phù hợp, năm, quý, tháng, ngày 1.2.4 Đối tượng đánh giá thành tích Người thực đánh giá thành tích cá nhân đó, cấp trực tiếp, cấp dưới, đồng nghiệp, khách hàng, kết hợp đối tượng gọi đánh giá 3600 1.2.5 Phương pháp đánh giá thành tích a Đánh giá khách quan Là đánh giá thành tích góc độ số Có năm loại đánh giá khách quan: số lượng sản xuất, doanh số bán, liệu nhân sự, trắc nghiệm thành tích đánh giá đơn vị kinh doanh b Đánh giá chủ quan Đánh giá chủ quan sử dụng để đánh giá hành vi đặc điểm cá nhân kết quả, thực thông qua kỹ thuật đánh giá sau đây: Xếp hạng, so sánh cặp, phân phối trọng số, thang điểm đánh giá, liệt kê kiểm tra, kỹ thuật kiện điển hình, thang điểm đánh giá hành vi, thang quan sát hành vi c Phương pháp quản trị mục tiêu Với phương pháp trọng tâm việc đánh giá chuyển từ Footer Page of 149 Header Page of 149 đặc tính cá nhân qua hoàn thành công tác 1.2.6 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên - Xác định mục tiêu đánh giá - Xác định tiêu chuẩn đánh giá - Thu thập, phản hồi thông tin đánh giá, huấn luyện kỹ đánh giá cho lãnh đạo người làm công tác đánh giá - Thực đánh giá - Thảo luận đánh giá - Xác định mục tiêu kết cho nhân viên - Hoàn tất hồ sơ 1.2.7 Tổng kết sử dụng kết đánh giá Kết việc đánh giá thành tích thường sử dụng cho việc đề bạt, trả lương, phát triển, thuyên chuyển, đào tạo hay sa thải nhân viên Có cách để phản hồi kết đánh giá thành tích tới nhân viên là: - Phản hồi thông tin văn - Phản hồi thông tin trực tiếp 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN 1.3.1 Nhân tố chủ quan Là yếu tố thuộc môi trường bên văn hóa doanh nghiệp, công đoàn đoàn thể, cấu tổ chức doanh nghiệp, môi trường làm việc, động thúc đẩy 1.3.2 Nhân tố khách quan Là yếu tố thuộc môi trường bên quy định luật pháp quyền lợi người lao động, văn hóa xã hội,… Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Ở CÔNG TY VINACONEX 25 TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINACONEX 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần VINACONEX 25 tiền thân Công ty xây lắp số Quảng Nam - Đà Nẵng, thành lập theo Quyết định số 832/QĐ-UB ngày 13/4/1984 UBND tỉnh QN-ĐN cũ với nhiệm vụ thi công xây lắp công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, nông nghiệp địa bàn huyện thị, xã phía Nam tỉnh - Giai đoạn 1984 – 1997: Hình thành vượt khó - Giai đoạn 1997 – 2002: Củng cố xây dựng - Giai đoạn 2002 – 2004: Đổi phát triển - Giai đoạn 2005 – 2009: Vươn lên tầm cao - Giai đoạn 2009 – đến nay: Đột phá 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty Vinaconex 25 * Nguồn lực tài Năm Chỉ tiêu Tổng tài sản 2007 2008 2009 2010 2011 197,658,228,356 221,116,033,061 256,993,598,050 411,455,748,533 435,075,385,549 Tổng doanh thu 243,869,239,191 252,134,590,085 314,398,720,336 423,027,280,797 707,145,455,000 Lợi nhuận 6,878,345,754 9,276,476,448 11,077,922,026 15,125,911,744 18,018,214,567 * Các lĩnh vực hoạt động - Xây lắp công trình - Đầu tư kinh doanh bất động sản -Tư vấn, thiết kế xây dựng Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 - Trình độ chuyên môn đội ngũ lao động công ty quan tâm trọng lợi để công ty có đội ngũ lao động có chất lượng nhằm nâng cao hiệu công việc * Nhược điểm - Tình hình sa thải xin nghỉ qua năm có biến động tạo cho công ty khó khăn công tác tuyển dụng đặc biệt vào thời điểm mùa vụ điều thể hạn chế cách đánh giá công nhận thành tích - Đa số lao động có độ tuổi 40 tuổi rơi vào cán quản lý Điều chứng tỏ công ty trọng thâm niên công tác đề bạt cán Lao động có tiềm lực chưa phát trọng dụng dẫn đến nhiều lao động rời bỏ công ty 2.3 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 2.3.1 Mục tiêu đánh giá thành tích công ty cổ phần vinaconex 25 - Đánh giá thành tích làm sở chi trả thu nhập tăng thêm cho nhân viên - Đánh giá thành tích để làm sở công nhận thành tích cá nhân - Đánh giá thành tích làm sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu 2.3.2 Tiêu chuẩn đánh giá a Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” - Danh hiệu ”Lao động tiên tiến” xét tặng năm lần vào dịp tổng kết năm công tác cá nhân đạt tiêu chuẩn sau đây: • Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao theo kết đánh giá chất lượng cán công nhân viên vào cuối năm Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 • Chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước nội quy, quy định Công ty; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ tích cực tham gia vào phong trào thi đua • Tích cực học tập trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ • Có tinh thần cầu tiến, có đạo đức tốt lối sống lành mạnh • Có thời gian làm việc Công ty đủ 10 tháng năm, trừ trường hợp quy định sau đây: đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ, cá nhân Công ty cử học bồi dưỡng, cá nhân điều động công tác, - Tỷ lệ bình bầu cho danh hiệu “Lao động tiên tiến” không 80% tổng số cá nhân phòng ban, đơn vị đủ điều kiện xét b Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” xét tặng năm lần vào dịp tổng kết năm công tác cá nhân đạt 02 tiêu chuẩn sau đây: - Là “Lao động tiên tiến” - Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu áp dụng công nghệ để tăng suất lao động, tăng hiệu công tác Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu áp dụng công nghệ phải Hội đồng xét duyệt sáng kiến Công ty công nhận c Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" xét tặng năm lần vào dịp tổng kết năm công tác cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giao; - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 - Có 50% cá nhân tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên - Nội đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, sách Ðảng, pháp luật Nhà nước, Công ty d Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” xét tặng năm lần vào dịp tổng kết năm công tác cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau: - Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực tốt nghĩa vụ Nhà nước, Công ty - Tích cực thường xuyên hưởng ứng phong trào thi đua thiết thực, hiệu - Có 100% cá nhân tập thể hoàn thành nhiệm vụ giao, có 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" - Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua sở" cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách văn trở lên - Nội đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, sách Ðảng, pháp luật Nhà nước e Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành xây dựng”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Cờ thi đua Ngành Xây dựng”, “Cờ thi đua Chính phủ” tiêu chuẩn danh hiệu thi đua Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam Vinaconex thực theo quy định Nhà nước Tổng Công ty Như vậy, tiêu chuẩn mà công ty dùng để đánh giá thành tích nhân viên chung chung, chưa thực việc xác lập Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá thành tích đối tượng nhân viên, mục đích đánh giá khác 2.3.3 Thời điểm đánh giá Việc đánh giá thành tích nhân viên công ty cổ phần vinaconex 25 thường thực năm lần thường vào dịp cuối năm 2.3.4 Đối tượng đánh giá Đối với cấp lãnh đạo lấy theo thành tích phòng Đối với nhân viên cấp trực tiếp đánh giá 2.3.5 Phương pháp đánh giá Công ty sử dụng phương pháp đánh giá chủ quan theo tiêu chuẩn tuyệt đối, sử dụng kỹ thuật kiện điển hình kết hợp với thang điểm đánh giá hành vi 2.3.6 Phản hồi thông tin đánh giá thành tích tới nhân viên Vào dịp cuối năm, Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức họp toàn thể nhân viên để báo cáo kết đánh giá thành tích vừa qua cho toàn Công ty biết, cá nhân hay tập thể có thành tích tốt tuyên dương họ khuyến khích họ phát huy khả Bên cạnh đối tượng chưa hoàn thành nhiệm vụ giao hai bên tìm hiểu nguyên nhân từ đâu dẫn đến vậy? Để tìm giải pháp khắc phục có hiệu 2.3.7 Nhận xét chung công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần vinaconex 25 * Ưu điểm - Công ty xây dựng số tiêu đánh giá thành tích để dễ dàng việc theo dõi, giám sát nhân viên trình đánh giá Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 - Công ty sử dụng đối tượng cấp trực tiếp đánh giá nhân viên cấp nên tốn thời gian chi phí - Công ty cá nhân, tập thể có thành tích tốt từ tuyên dương, khen thưởng họ phần kịp thời với mức thưởng hợp lý để khuyến khích họ cố gắng phát huy Đồng thời cá nhân, tập thể chưa hoàn thành nhiệm vụ giao tìm hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý thích hợp * Nhược điểm - Công ty biểu mẫu cụ thể nào, hệ thống đánh giá không rõ ràng để phục vụ cho công tác đánh giá đối tượng công việc - Công ty sử dụng đối tượng cấp trực tiếp đánh giá nên kết không xác, không công không mang tính thiết thực cao - Việc đánh giá thực vào cuối năm nên dễ dẫn đến tình trạng đánh giá bừa cho xong, việc đánh giá mang tính chung chung chưa ghi rõ khuyết điểm, thiếu sót hay ưu điểm bật nhân viên … - Công ty chưa xây dựng sách khen thưởng, xử phạt cách rõ ràng kèm theo, chưa lập chương trình đào tạo phát triển sau đánh giá để cải thiện thành tich đánh giá nhân viên - Tiêu chuẩn đánh giá không rõ rang, minh bạch thật hợp lý công việc Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Ở CÔNG TY VINACONEX 25 3.1 NHỮNG CĂN CỨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 3.1.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực công ty - Xây dựng đội ngũ quản lý dự án chuyên nghiệp, cần cù, sáng tạo, văn minh, có nề nếp làm việc khoa học, chuyên nghiệp vững tiến vào kỷ Coi trọng việc đào tạo cán khuyến khích việc tự đào tạo - Giải việc làm cho người lao động sau dự án kết thúc Có kế hoạch bố trí, điều chuyển, xếp nhân viên cách phù hợp vào dự án đầu tư - Xây dựng môi trường lao động công bằng, bình đẳng, nâng cao đời sống tinh thần cho cán công nhân viên 3.1.2 Định hướng chiến lược mục tiêu kinh doanh công ty cổ phần vinaconex 25 * Định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 - Tập trung vào lĩnh vực xây dựng, mũi nhọn công tác xây lắp - Phát triển dịch vụ liên quan ngành xây dựng thiết kế, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình công nhà tư nhân; phát triển hệ thống cung ứng vật liệu xây dựng, dịch vụ văn phòng cho thuê - Mục tiêu chiến lược: Doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận (trước thuế) đạt 50 tỷ đồng, cổ tức 15%, vốn điều lệ từ 120 Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 đến 150 tỷ đồng - Mục tiêu đến 2015: Doanh thu đạt 900 đến 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận (trước thuế) đạt 25 tỷ đồng, vốn điều lệ từ 90 đến 100 tỷ đồng * Mục tiêu chung công ty - Tiếp tục ổn định phát triển thị trường có thị trường mở rộng khu vực Bắc Trung bộ, Nam Trung Tây Nguyên - Tham gia đấu thầu, trúng thầu đạt 1.000 tỷ đồng - Phân khúc công trình có vốn đầu tư tư nhân, FDI chiếm tốt thiểu 25%/tổng giá trị sản lượng xây lắp - Tập trung đầu tư nguồn lực để phát triển Công ty Meico, Nhà máy Bê tông thành đơn vị mạnh, có tính độc lập cao - Cân đối dòng tiền để đảm bảo SXKD, dư nợ năm không vượt 10%/doanh thu - Tập trung xây dựng lực lượng để có lực cạnh tranh cao * Mục tiêu tài - Tập trung vào giải pháp toán thu hồi vốn công trình; trì tốt với tổ chức tín dụng để thu xếp nguồn vốn, hạn mức, bảo lãnh, lãi suất vay vốn - Xây dựng quy chế quản lý thu hồi công nợ để xác định trách nhiệm quyền hạn từ khâu ký hợp đồng, thực hợp đồng kết thúc lý hợp đồng - Thống với nhà cung cấp có sách nợ khách hàng kéo dài thời hạn trả nợ, giảm chi phí tài bảo lãnh toán… - Duy trì mở rộng quan hệ tín dụng khu vực Đà Nẵng Quảng Nam, nâng hạn mức tín dụng bảo lãnh để phục vụ công Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 trình có giá trị lớn - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 3.2.1 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25 a Xác định cách thức xây dựng tiêu chuẩn đánh giá * Các xứ xây dựng tiêu chuẩn đánh giá bao gồm: - Bản mô tả công việc - Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh kỳ cho phận nhân viên * Thực phân tích công việc để tiêu chuẩn hóa chức danh công việc * Tiến hành phân tích công việc b Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Tại công ty chủ yếu sử dụng loại đánh giá tuyệt đối tức cách thức đánh giá thành tích nhân viên chủ yếu dựa tiêu chuẩn thực công việc Do tồn nhiều hạn chế nêu chương Chính để khắc phục hạn chế trên, tác giả xin đưa hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích cho công việc công ty (cụ thể trang 70 luận văn) 3.2.2 Giải pháp xác định thời gian đánh giá thành tích nhân viên công ty Để đánh giá thành tích nhân viên cách xác mang tính thiết thực cao, doanh nghiệp nên tổ chức tiến hành đánh giá vào Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 cuối quý năm 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện xác định đối tượng đánh giá Với điều kiện môi trường công việc thực tế công ty tính chất đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Vinaconex 25, tác giả đề xuất đối tượng sau tham gia vào đánh giá thành tích nhân viên: tự đánh giá, cấp đánh giá đồng nghiệp đánh giá 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên a Phương pháp quản trị mục tiêu để đánh giá kết thực công việc Cách thức tiến hành phương pháp sau: - Từ mục tiêu chung công ty, cấp lãnh đạo phân bổ mục tiêu đến phòng, ban Sau đó, cán quản lý phân bổ mục tiêu đến nhân viên tiêu chuẩn đánh giá nhân viên - Bên cạnh việc xác định tiêu chuẩn, công ty phải xác định trọng số cho tiêu chuẩn Mỗi tiêu chuẩn khác có mức độ quan trọng khác Tổng trọng số phải mức trọng số phụ thuộc vào tính chất công việc mục tiêu công ty Trong đó, phòng ban khác trọng số tiêu chuẩn khác Việc xác định trọng số cần xác lập dựa công việc mục tiêu giai đoạn cho phù hợp Tác giả vào mục tiêu giai đoạn công ty như: tiêu chuẩn hoàn thành tiêu khối lượng đề ra, giám sát tiến độ thi công chất lượng thi công công trình, hoàn thành công tác tuyển dụng đào tạo, đãi ngộ, đánh giá thành tích vào trao đổi với ban lãnh đạo công ty Tác giả xây dựng hệ thống Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 tiêu chuẩn đánh cho phận, Phòng, Ban nêu chương b Phương pháp thang điểm đánh giá hành vi để đánh giá kỹ đáp ứng trình thực công việc Tác giả xây dựng bảng hướng dẫn đánh giá kỹ đáp ứng trình thực công việc dựa yêu cầu bảng mô tả công việc tiêu chuẩn đặt sau: Bảng 3.2: Bảng hướng dẫn đánh giá kỹ đáp ứng trình thực công việc Mức độ đạt Xuất sắc Điểm Tốt Đạt 80% yêu cầu cao Khá Đạt 70% yêu cầu cao Trung bình Đạt 40% yêu cầu cao Yếu Đạt từ 20% yêu cầu cao trở xuất Footer Page 21 of 149 Mức độ đạt yêu cầu Đạt 100% yêu cầu cao mô tả công việc Ý nghĩa mức độ Thực công việc mang tính đoán, chủ động, mang tính chiến lược, lôi cuốn, tạo phong cách kỹ để cấp đồng nghiệp noi theo Thực công việc mang tính chủ động cao, chia sẻ cách làm với người khác, hạn chế đưa định chiến lược Thực công việc mang tính chủ động, tự giác, không cần nhắc nhở kèm cặp, nỗ lực hoàn thành yêu cầu Còn hạn chế khả năng, kiến thức, cần giúp đỡ, hỗ trợ, giám sát từ cấp quản lý, cần đào tạo thêm Cần xem xét lại phù hợp lực, xem xét đào tạo lại thuyên chuyển, sa thải… Header Page 22 of 149 20 c Phương pháp thang điểm đánh giá để đánh giá thái độ phục vụ Tác giả minh họa bảng đánh giá thái độ phục vụ nhân viên công ty sau: Bảng 3.3 Hướng dẫn đánh giá thái độ phục vụ nhân viên công ty Mức độ đạt Xuất sắc Điểm Ý nghĩa mức độ Tốt Khá Trung bình Yếu Đáp ứng vượt mức tiêu chuẩn đặt khách hàng khen ngợi Tuần thủ tiêu chuẩn đặt quan hệ thân thiện với khách hàng, không bị khách hàng phàn nàn Chấp hành tiêu chuẩn đặt nhiên trình thực chưa linh hoạt, khách hàng phàn nàn thái độ phục vụ 1-2 lần/tháng Chấp hành hầu hết tiêu chuẩn đặt bị khách hàng phàn nàn thái độ phục vụ 3-4 lần/tháng làm lòng khách hàng Thường xuyên bị khách hàng phàn nàn (trên lần/ tháng) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 d Phương pháp thang điểm đánh giá để đánh giá thái độ, kỷ luật lao động STT Bảng 3.4 Chấm điểm đánh giá thái độ, kỷ luật lao động Tiêu Mô tả Xếp Điểm loại chuẩn Việc chấp - Tuyệt đối chấp hành chủ trương, Xuất hành chủ sách, pháp luật Đảng sắc trương Nhà nước, nhắc nhở gia đình đồng nghiệp chấp hành sách - Không vi phạm chủ trương, Tốt Nhà nước sách, pháp luật Đảng Nhà nước - Có ý thức chấp hành chủ Khá trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước vi phạm không lần/tháng, hình thức xử phạt hành trở xuống - Vi phạm chủ trương, Trung sách, pháp luật Đảng Nhà bình nước không lần/tháng, hình thức xử phạt hành trở xuống Yếu - Vi phạm chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước lần, hình thức xử phạt hành trở xuống vi phạm chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, hình thức xử phạt hành trở lên Chấp - Tuyệt đối chấp hành tốt Xuất sắc hành nội quy định, nội quy công ty, quy nhắc nhở đồng nghiệp chấp công ty hành Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 STT Tiêu chuẩn Việc chấp hành qui trình lao động an toàn lao động 22 Mô tả - Chấp hành tốt quy định, nội quy công ty - Thường xuyên chấp hành quy định, nội quy công ty, vi phạm nội quy không lần/tháng - Có ý thức chấp hành quy định, nội quy công ty vi phạm, số lần vi phạm không lần/tháng - Thường xuyên vi phạm quy định, nội quy công ty - Tuân thủ nghiêm túc quy trình lao động thực quy định bảo hộ lao động công ty, nhắc nhở đồng nghiệp chấp hành - Chấp hành tốt quy trình lao động quy định bảo hộ lao động - Thường xuyên chấp hành quy trình lao động quy định bảo hộ lao động, vi phạm không lần/tháng - Có ý thức chấp hành quy trình lao động quy định bảo hộ lao động công ty vi phạm, số lần vi phạm 2-3 lần/tháng - Thường xuyên vi phạm quy trình lao động quy định bảo hộ công ty Footer Page 24 of 149 Xếp loại Tốt Điểm Khá Trung bình Yếu Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu Header Page 25 of 149 23 Hướng dẫn đánh giá tổng thành tích nhân viên: kết thành tích cuối nhân viên điểm trung bình nội dung đánh giá Cách đánh giá: - Xuất sắc (từ – điểm) : Hoàn thành xuất sắc công việc giao Đáp ứng vượt mức yêu cầu công việc, trách nhiệm, mục tiêu, thời gian hoàn thành Thể lực làm việc trội - Tốt (từ – điểm): Hoàn thành tốt công việc giao Đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc, trách nhiệm, mục tiêu, thời gian hoàn thành Thể lực làm việc tốt - Khá (từ – điểm) : Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ công việc giao Đáp ứng hầu hết trách nhiệm, mục tiêu, thời gian hoàn thành - Trung bình (từ – điểm): Chưa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ công việc giao Cần phải cải thiện - Yếu (từ điểm trở xuống): Không đáp ứng yêu cầu công việc nhiệm vụ giao Cần xem xét tính phù hợp với công việc 3.2.5 Xây dựng sách nhằm hoàn thiện việc tổng kết sử dụng kết đánh giá Để khuyến khích nhân viên, nhà lãnh đạo cần xây dựng sách thích hợp, bao gồm: sách khen thưởng; sách đề bạt bổ nhiệm; đào tạo phát triển 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với quyền Thành phố Đà Nẵng - Thành phố có nhiều sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành tạo điều kiện tốt cho cách doanh nghiệp Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 - Thành phố cần tạo điều kiện cho ưu đãi thuế, lãi suất… để doanh nghiệp ngành vượt qua gia đoạn khó khăn đóng góp chung vào phát triển chung Thành phố 3.3.2 Với công ty cổ phần Vinaconex 25 - Quan tâm đến công tác đánh giá thành tích xây dựng đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao công tác đánh giá nhân - Tăng số lần đánh giá thành tích nhân viên định kỳ hàng năm - Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhân viên phần mềm quản lý nhân sự: Phần mềm nhân Paradise 2.9, Phần mềm StarHRM, Phần mềm chấm công quẹt thẻ từ… KẾT LUẬN Với tôn “Xây giá trị, dựng ước mơ” Công ty Cổ phần vinaconex 25 xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh mà trí tuệ, sức sáng tạo, động nhiệt huyết cá nhân luôn khơi dậy phát huy cao Vì vậy, để củng cố tăng cường vị công ty cần phải đầu tư nhiều vào nguồn nhân lực đặc biệt công tác đánh giá thành tích nhân viên Sự thành bại Công ty tuỳ thuộc phần lớn vào người công ty không nên xem nhẹ vấn đề Chính mà đề tài “Công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Vinaconex 25” tác giả xin đưa số giải pháp để công ty nghiên cứu áp dụng lâu dài vào thực tiễn Footer Page 26 of 149 ... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Ở CÔNG TY VINACONEX 25 3.1 NHỮNG CĂN CỨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 3.1.1 Định hướng... tiêu đánh giá thành tích công ty cổ phần vinaconex 25 - Đánh giá thành tích làm sở chi trả thu nhập tăng thêm cho nhân viên - Đánh giá thành tích để làm sở công nhận thành tích cá nhân - Đánh giá. .. Vinaconex 25, nhận thấy số tồn công tác đánh giá thành tích khiến phàn nàn nhân viên Vì vậy, định chọn đề tài Công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhằm đánh giá,
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay