Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 Đắk Lắk

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:27

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CÀ PHÊ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 1: TS ĐOÀN GIA DŨNG Phản biện 2: PGS.TS LÊ QUÂN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh doanh cà phê ngày chiếm vị trí quan trọng phạm vi toàn giới Đối với Việt Nam, cà phê mặt hàng nông sản xuất chủ lực đứng sau gạo Hàng năm xuất cà phê đem cho kinh tế lượng ngoại tệ không nhỏ, đồng thời giải hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động nước Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắklắk) , qua gần 20 năm hoạt động khẳng định doanh nghiệp xuất cà phê hàng đầu Việt Nam Hằng năm, doanh số, kim ngạch xuất khẩu, khối lượng hàng hóa thu mua, chế biến tăng trưởng vượt bậc Từ năm 1994 đến 2012 xuất gần 1,3 triệu cà phê (18,9 triệu bao) Trong suốt giai đoạn 2008-2011, kim ngạch xuất cà phê trung bình đạt khoảng 137 triệu USD/ năm, sản lượng cà phê xuất đạt trung bình 78.067 tấn/ năm Bên cạnh công ty mở rộng phạm vi hoạt động thị trường nước với kết khả quan tăng trưởng nhanh năm qua Hầu công ty xuất trải qua giai đoạn xuất ban đầu đặt vấn đề làm để ổn định phát triển thị trường bền vững Tuy nhiên, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt gia nhập thị trường tập đoàn nước ngoài, công ty, văn phòng đại diện nước tham gia mạnh mẽ vào kinh doanh cà phê xuất Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Công ty Nhu cầu giới có nhiều thay đổi, đặc biệt nhu cầu cà phê có chất lượng cao, chế biến sâu đa dạng ngày tăng Thêm vào đó, nguồn lực cạnh tranh công ty ngày có biểu yếu đi, đặc biệt lực tài Đây thực tế thách thức gay gắt Công ty Vì Công ty cần định hướng chiến lược kinh Footer Page of 149 Header Page of 149 doanh cà phê nói chung cà phê xuất nói riêng đắn giai đoạn để phát triển mạnh Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài “Chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong thời gian qua, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, hội thảo, viết xây dựng chiến lược cho vùng, doanh nghiệp nhiều lĩnh vực khác nhau, đề tài nghiên cứu xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp kinh doanh cà phê nói chung chiến lược kinh doanh cà phê xuất nói riêng hạn chế Ngoài ra, chưa có doanh nghiệp, hay tổ chức Việt Nam nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh cà phê cho công ty nước cách khoa học, để cạnh tranh với nước Trong trình nghiên cứu, tác giả tìm hiểu nhiều tài liệu, sách, báo viết quản trị chiến lược, văn hóa doanh nghiệp, tạp chí kinh tế đề cập chiến lược kinh doanh cà phê chiến lược kinh doanh cà phê xuất Tuy nhiên đa phần đề tài dừng lại việc lập kế hoạch chiến lược kinh doanh xuất khẩu, số đề tài đề cập đến vị trí, sứ mệnh tầm nhìn hình dung tranh tương lai doanh nghiệp Cụ thể, kể đến công trình nghiên cứu, đề tài khoa học tiêu biểu nêu luạn văn Những vấn đề mang tính định hướng nêu đề tài này, tác giả tham khảo chiến lược phát triển ngành cà phê, nhận định chuyên gia xu hướng phát triển ngành cà phê, địa phương…tất vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời sở lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn, đề tài xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp giai đoạn phát triển 2015-2020 Đến nay, doanh nghiệp kinh Footer Page of 149 Header Page of 149 doanh cà phê có công bố thức chiến lược lâu dài Điều lại ảnh hưởng lớn đến phát triển bền vững, tương lai doanh nghiệp Do đó, đề tài nghiên cứu “Chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk” đề tài hoàn toàn mới, chưa có công trình chuyên sâu, hệ thống Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đánh giá xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH MTV xuất nhập 2-9 Đắk Lắk giai đoạn vừa qua - Vận dụng sở lý thuyết kết phân tích thực tiễn để xây dựng chiến lược kinh doanh cà phê xuất cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk nhằm thực thi định hướng phát triển dài hạn Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk 4.2.Phạm vi nghiên cứu Phân tích chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty đến năm 2015 định hướng 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu nói trên, phương pháp thông thường khác luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp khoa học quản trị thường vận dụng phân tích hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, có tính đến đặc trưng kinh doanh xuất Footer Page of 149 Header Page of 149 Cụ thể, đề tài nghiên cứu, tác giả theo trường phái thiết kế hoạch định chiến lược kinh doanh, gồm bước sau: (1) Xác định mục tiêu chiến lược; (2) Phân tích môi trường công cụ ma trận đánh giá yếu tố bên (ma trận EFE ) công cụ ma trận đánh giá yếu tố bên ( ma trận IFE ); (3) Sử dụng công cụ SWOT tổng hợp yếu tố ma trận EFE ma trận IFE đưa phương án chiến lược; (4) Sử dụng ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) đánh giá phương án chiến lược; (5) Đề xuất giải pháp thực thi chiến lược; (6) Tiến hành lựa chọn chiến lược cho công ty Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu hình vẽ, chữ viết tắt, nội dung luận văn kết cấu thành chương sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh Chƣơng 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk Chƣơng 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.1.TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc Theo Chandler (1962): “ Chiến lược việc xác định mục tiêu, mục đích dài hạn doanh nghiệp việc áp dụng chuỗi hành động phân bổ nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu” [3,tr.10] Footer Page of 149 Header Page of 149 Năm 1980, Quin đưa định nghĩa khái quát chiến lược Cụ thể “ Chiến lược mô thức hay kế hoạch tích hợp mục tiêu yếu, sách, chuỗi hành động vào tổng thể cố kết cách chặt chẽ” [3,tr.10] 1.1.2.Các cấp độ chiến lƣợc Không bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, định nghĩa chiến lược khác tùy theo cấp độ Việc định nghĩa xác chiến lược theo cấp độ chất tùy thuộc quan điểm a Chiến lược cấp công ty b Chiến lược cấp kinh doanh c Chiến lược chức d Chiến lược toàn cầu 1.2 KHÁI NIỆM VÀ CÁC LOẠI HÌNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.2.1 Khái niệm Như trình bày phần trên, chiến lược kinh doanh tổng thể cam kết hành động giúp doanh nghiệp dành lợi cạnh tranh cách khai thác lực có vào thị trường sản phẩm cụ thể Thực chất: Chiến lược cấp kinh doanh phản ánh niềm tin doanh nghiệp địa điểm cách thức mà giành lợi cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh Theo Derek F Abell, để xây dựng chiến lược cấp kinh doanh phải giải ba vấn đề chính, là: (1) nhu cầu khách hàng, hay điều thỏa mãn (What), (2) nhóm khách hàng hay thỏa mãn (Who), (3) khả khác biệt hóa hay cách thức mà nhu cầu khách hàng thỏa mãn (How) Ba yếu tố định xác định cách thức mà công ty cạnh tranh hoạt động kinh doanh hay ngành * Nhu cầu khách hàng Footer Page of 149 Header Page of 149 * Các nhóm khách hàng phân đoạn thị trường * Khả khác biệt hóa 1.2.2 Các loại hình chiến lƣợc kinh doanh Chiến lược kinh doanh thực chất dựa nguồn lợi cạnh tranh để thành công Các doanh nghiệp có gắng cách kiên định để tạo dựng lợi cạnh tranh thông qua chuỗi vô hạn chiến lược Theo M.E Porter (1980), có ba cách tiếp cận để tạo dựng lợi cạnh tranh Chiến lược dẫn đạo chi phí Các lợi chiến lược dẫn đạo chi phí Bất lợi chiến lược dẫn đạo chi phí Chiến lược tạo khác biệt Lợi chiến lược tạo khác biệt Bất lợi chiến lược tạo khác biệt Chiến lược tập trung Lợi Chiến lược tập trung Bất lợi chiến lược tập trung 1.3 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.3.1.Xác định mục tiêu chiến lƣợc Hệ thống mục tiêu công ty tùy thuộc vào thời kỳ, bao gồm mục tiêu dài hạn mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu dài hạn bao gồm: Thị phần,lợi nhuận công ty, suất lao động,vấn đề giải công ăn việc làm đời sống người lao động Mục tiêu ngắn hạn thường đề cập đến lĩnh vực cụ thể chức quản trị công ty Để xác định mục tiêu đắn hợp lý công ty cần vào: đối tượng hữu quan công ty, lịch sử hình thành phát triển công ty, định ban giám đốc điều hành công ty chủ sở hữu, khả nguồn lực lợi công ty 1.3.2 Phân tích môi trƣờng Footer Page of 149 Header Page of 149 - Phân tích môi trường bên - Phân tích môi trường bên Có hai cách thức chủ yếu để phân tích tình hình bên doanh nghiệp, phân tích nguồn lực phân tích chuỗi giá trị Phân tích nguồn lực +Khả tiềm tàng doanh nghiệp +Năng lực cốt lõi Phân tích chuỗi giá trị - Các hoạt động công ty bao gồm hoạt động đầu vào, sản xuất, hoạt động đầu ra, marketing bán hàng, dịch vụ + Các hoạt động cung ứng đầu vào + Sản xuất + Các hoạt động đầu + Marketing bán hàng + Dịch vụ khách hàng + Quản trị nguồn nhân lực + Nghiên cứu phát triển + Mua sắm + Cấu trúc hạ tầng công ty 1.3.3 Xây dựng phƣơng án chiến lƣợc Chúng ta sử dụng cách tiếp cận sau để soát xét: Công việc giai đoạn nghiên cứu ban đầu quan trọng, cần thiết phải phân tích yếu tố môi trường bên ngoài, yếu tố nội để xây dựng số ma trận như: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE); ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE); ma trận SWOT; …Đây xem công cụ để xây dựng nên chiến lược cho công ty sau phân tích yếu tố tác động đến chiến lược nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng cách mạnh mẽ, từ ma trận EFE IFE phân tích ta tổng hợp yếu tố vào ma trận SWOT Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Dựa vào công cụ phân tích ma trận SWOT, phân tích yếu tố bên trong, bên để hình thành kết hợp tối ưu 1.3.4 Đánh giá lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh Để lựa chọn chiến lược có nhiều công cụ, đề tài chủ yếu sử dụng công cụ ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) Ma trận QSPM thực tế dùng để đánh giá tính hấp dẫn chiến lược khả thi thay Các chiến lược hình thành trình kết hợp yếu tố bên bên Doanh nghiệp lựa chọn chiến lược hấp dẫn kết hợp chiến lược có số điểm cao với hình thành chiến lược phù hợp với điều kiện 1.3.5 Các giải pháp thực thi kiểm soát chiến lƣợc Thực thi chiến lược trình triển khai đạo thực chiến lược thông qua việc áp dụng hàng loạt biện pháp sở huy động cách hiệu nguồn lực nhằm biến mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược xác định kế hoạch thành kết thực CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU -9 ĐẮK LẮK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2- ĐẮK LẮK 2.1.1 Khái quát chung 2.1.2 Chức – nhiệm vụ Công ty a Chức b Nhiệm vụ 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 Công ty có quan hệ trao đổi thông tin: Công ty Kafffee Handels ( Áo), công ty Sandali Trading ( Ý), công ty Efico S.A ( Bỉ) 2.2.3 Vị cạnh tranh Qua bảng phân tích trên, ta thấy tỷ trọng kim ngạch xuất Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk chiếm 41,64% cao nhiều tỷ trọng kim ngạch xuất công ty lại địa bàn, vị trí thứ hai thứ ba công ty TNHH Anh Minh chiếm 20,10% công ty TNHH DakMan Việt Nam chiếm 15,03% tỷ trọng kim ngạch xuất Điều cho thấy, công ty XNK 2-9 Đắk Lắk xác định tìm cho nguồn số lượng cà phê ổn định, có chất lượng đem lại giá trị kinh tế lớn cho công ty 2.2.4 Phƣơng án chiến lƣợc Với biểu hành vi chiến lược, thấy Công ty sử dụng chiến lược tạo khác biệt hóa đại trà Các hành vi chiến lược cho thấy điều đấy: Với giá trị “Uy tín- Chất lượng- Hiệu quả”, để có Uy tín công ty làm với cam kết kí với người lao động, tạo cho người lao động niềm tin, cụ thể Công ty cho nông dân gửi kho sản phẩm sau thu hoạch cho tạm ứng khoản tiền trị giá 70% giá trị bán tương lai với giá tương lai Đối với sách “Hiệu quả” việc xây dựng 30 điểm kinh doanh, mạng lưới thu mua rộng khắp địa bàn từ xã thành phố, kể tỉnh, Công ty đảm bảo nguồn hàng ổn định, giúp cho công ty sẵn sàng nguồn hàng cung cấp cho khách hàng khách hàng có yêu cầu 2.2.5 Tổ chức kiểm soát 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Thành công Chiến lược giúp công ty đạt số mục tiêu sau: Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 - Sản lượng xuất cà phê hàng năm, trung bình đạt từ 90120 ngàn Với phát triển mạnh mẽ kinh tế nay, hội giao thương hàng hóa nước giới phát triển Nước ta tiến hành thực sách ngoại thương tập trung hướng xuất nhập khẩu, đưa biện pháp hữu giúp cho sách thực cách toàn diện hoàn chỉnh 2.3.2 Hạn chế Tuy nhiên, bên cạnh thành công, số hạn chế mà nguyên nhân Công ty chưa hoàn thiện chiến lược phát triển cụ thể khoa học, công ty chưa sử dụng hiệu nguồn lực cách tối ưu, thương hiệu Công ty đứng sau số thương hiệu tiếng khác Trung Nguyên, Nestle, Vinacafe, Công ty chưa có phận nghiên cứu phát triển riêng Hệ thống sản xuất chế biến đại Công ty chưa đưa vào hoạt động tối đa, năm 2011 Công ty đặt mục tiêu 70% lượng hàng xuất chế biến trực tiếp từ nhà máy chế biến Công ty, vậy, có nghĩa có it 30% lượng hàng xuất Công ty không sản xuất theo dây chuyền đại nhà máy Công ty Hoặc cà phê chế biến nhà máy cũ chưa trang bị trang thiết bị đại, thuê gia công từ bên Với khâu chế biến đầu vào không đảm bảo chất lượng sản phẩm, không quản lí, nắm bắt quy cách phẩm chất hàng hóa, chịu chi phí thuê cao Đó hạn chế mà Công ty khắc phục năm tới Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 CHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9 ĐẮK LẮK 3.1 QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC KINH DOANH Xây dựng chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk tuân thủ chiến lược cấp công ty tiếp tục định hướng tăng trưởng tập trung; Phải có mục tiêu rõ ràng; phải có phương án giải pháp có khả thực thị Mục tiêu chiến lược: Công ty xác định mục tiêu hướng đến năm 2015 là: 70% lượng hàng giao dịch sản phẩm chứng thực quốc tế - Đến năm 2015, tổng doanh thu 5.500 tỷ đồng; Lợi nhuận 30 tỷ đồng Tăng sản lượng xuất cà phê chiếm từ 12-15 % sản lượng cà phê nước - Tiếp tục củng cố thị trường truyền thống Châu Âu, đồng thời khai thác thị trường 3.3 DỰ BÁO THỊ TRƢỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ XUẤT KHẨU VIỆT NAM Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam đưa dự báo niên vụ 2013-2014, sản lượng cà phê thu hoạch Việt Nam nằm khoảng 22-22,5 triệu bao (60kg) tình hình khô hạn đầu năm 2013 ảnh hưởng đến trình kết đợt mưa đầu vụ thu hoạch làm rụng trái dẫn đến giảm sản lượng Diện tích cà phê toàn tỉnh Đắk Lắk ước tính niên vụ 20132014 khoảng 202.500 ha, diện tích cho sản phẩm 192.000 ha, sản lượng cà phê nhân ước đạt 432.000 (năng suất bình quân 2,25 tấn/ha) Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 3.4 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN NGOÀI 3.4.1 Phân tích môi trƣờng vĩ mô a Môi trường kinh tế Tóm lại, yếu tố kinh tế vĩ mô nêu dự báo gia đoạn (2011-2015) khó khăn cho kinh tế Việt Nam, điều ảnh hưởng đến môi trường đầu tư hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cà phê nói chung công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk nói riêng b Môi trường công nghệ Trong bối cảnh ấy, mặt tạo điều kiện cho Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk việc thay đổi công nghệ chế biến, đưa thị trường sản phẩm có chất lượng tốt nhất, mặt khác thách thức công ty việc đầu tư mua sắm dây chuyền thiết bị thường xuyên, từ làm tăng giá trị khấu hao tài sản, nguyên nhân làm tăng giá thành sản phẩm, chịu sức ép cạnh tranh từ đối thủ mới, xuất đối thủ tiềm ẩn c.Môi trường văn hóa- xã hội Cùng với tăng lên dân số giới, tốc độ đô thị hóa diễn ngày mạnh mẽ, với thu nhập bình quân đầu người tăng lên phạm vi toàn cầu, nguyên nhân làm tăng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cà phê nói chung, theo chuyên gia tổ chức chuyên nghiệp việc dự báo xu hướng diễn biến thị trường cà phê, thời gian tới nhu cầu sản phẩm cà phê giới tiếp tục tăng mạnh Đây hội cho doanh nghiệp sản xuất cà phê nói chung, đặc biệt đơn vị có khối lượng xuất sản phẩm cà phê lớn Công ty XNK 2-9 Đăk Lăk Tuy nhiên, nhiều phận dân cư chưa có thói quen tiêu dùng sản phẩm cà phê, đặc biệt dân cư vùng thu nhập thấp đặt nhiều vấn đề cho công ty d Môi trường nhân học Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 Việt Nam nói chung khu vực Tây nguyên nói riêng có nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ Cơ cấu lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc thời điểm 1/7 hàng năm phân theo thành thị nông thôn Tỉnh Đăk Lăk cho năm 2010,2011, sơ 2012 tăng lên theo năm, từ 49,06 % năm 2010- 54,64% năm 2012 (Nguồn: Theo số liệu Cục thống kê Đăk Lăk năm 2012) Với nguồn nhân lực dồi dào, hội để công ty hạ thấp chi phí, từ cho sản phẩm có mức giá cạnh tranh thị trường xuất Tuy vậy, thị trường tiêu dùng chủ yếu lại tập trung khu vực đô thị e Môi trường trị-pháp luật Để kiểm soát giá cà phê xuất khẩu, hợp đồng giao hàng tương lai kỳ hạn; kiểm soát, ngăn ngừa tượng ép giá thu mua, hạ giá xuất từ nhà xuất thương nhân nước ngoài, điều cần thiết doanh nghiệp chế biến, kinh doanh cà phê Việt Nam phải vay đủ vốn lưu động chủ động điều tiết lượng hàng bán f Môi trường toàn cầu Nền kinh tế giới có vận động mạnh mẽ theo xu hướng chuyển dịch từ Tây sang Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược phát triển kinh tế hầu hết quốc gia giới Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương coi khu vực phát triển sôi động giới chiếm tới 30% thị phần xuất nhập toàn cầu 3.4.2 Phân tích môi trƣờng ngành a Nguy nhập đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Sự đe dọa đối thủ tiềm tàng phụ thuộc nhiều vào rào cản xâm nhập ngành Xét với ngành kinh doanh cà phê xuất rào cản thâm nhập không lớn Do vậy, đe dọa đối thủ xâm nhập vào ngành đe dọa lớn hữu trình tồn hoạt động công ty ngành Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 Có thể nói ngành cà phê nói chung Công ty XNK 2-9 Đắk Lắk nói riêng chịu áp lực cạnh tranh từ xâm nhập vào ngành công ty khác, đặc biệt đe dọa công ty nước b Cạnh tranh đối thủ ngành Trước tiên doanh nghiệp xuất cà phê tỉnh Đăk Lăk gặp phải cạnh tranh từ doanh nghiệp kinh doanh xuất khác từ tỉnh sản xuất kinh doanh xuất cà phê như: Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Nông, Bình Phước, Sơn La; Công ty cà phê Trung Nguyên, Vinacafe, Lâm Đồng Công ty cổ phần chè-cà phê Di Linh Các chi nhánh doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Công ty TNHH Dakman Việt Nam, Công ty TNHH cà phê Hà Lan Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Olam, Chi nhánh Công ty TNHH Amajaro Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Neumann Gruppe Đắk Lắk e Các sản phẩm thay Là sản phẩm đối thủ cạnh tranh ngành ngành hoạt động kinh doanh chức đáp ứng nhu cầu tiêu dùng giống khách hàng Để giảm sức ép nguy này, Công ty cần phải nghiên cứu kỹ khuynh hướng giá sản phẩm thay dự báo phát triển chúng tương lai Sức ép sản phẩm thay hạn chế thị trường, lợi nhuận ngành mức giá cao bị khống chế Các sản phẩm thay thường kết bùng nổ công nghệ, sản phẩm cà phê có nguy sản phẩm khác Vì vậy, Công ty cần phải biết ý đến nhu cầu, giá cả, chất lượng sản phẩm quan trọng phải biết vận dụng công nghệ 3.4.3 Cơ hội thách thức Qua phân tích Ma trận đánh giá yếu tố bên (ma trận EFE ) ta thấy: mức quan trọng 0.06 “Rào cản thương mại” và” cạnh tranh cao” yếu tố bên ảnh hưởng mạnh đến thành công việc xuất Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 khẩu, mức phân loại cho yếu tố cho thấy chiến lược công ty chưa ứng phó có hiệu với “cạnh tranh cao” Tuy nhiên chiến lược công ty lại có phản ứng tốt với “ Thông tin thị trường” “ Khoa học công nghệ” Tính tổng số điểm quan trọng 2.61 cao mức trung bình 2.5 cho thấy công ty mức trung bình vấn đề chiến lược ứng phó có hiệu với nhân tố bên 3.5 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG 3.5.1 Phân tích nguồn lực a Nguồn nhân lực Qua bảng số liệu trên, ta thấy: tổng số lao động Công ty hàng năm tăng, năm 2010 350 người, năm 2011 370 người tăng 20 người, tương ứng tăng 5,7% Năm 2012 400 người tăng so với năm 2011 30 người, tương ứng tăng 8,1% Trong tổng số lao động gián tiếp tăng mạnh, cụ thể năm 2010 200 người, năm 2011 210 người, tăng 10 người, tương ứng tăng 5% Năm 2012 235 người tăng so với năm 2011 25 người, tương ứng tăng 11,9% Điều chứng tỏ Công ty phát triển nguồn nhân lực, khả quản lý để phục vụ cho mở rộng sản phẩm b Nguồn lực tài Năng lực tài có vai trò quan trọng mang tính định lớn đến thành bại hoạt động doanh nghiệp, qua thể sức mạnh doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh Với số vốn điều lệ 545 triệu đồng, xem mức vốn nhỏ so với doanh nghiệp địa bàn tỉnh Qua thời gian hoạt động, đến tổng số vốn chủ sở hửu Công ty lên đến 1.271 tỷ đồng Với lực nguồn vốn mạnh nay, đánh giá mạnh Công ty, tạo dựng lợi cạnh tranh so với đối thủ khác tương lai, cho phép đảm bảo khả tài tốt để thực thi chiến lược cách an toàn Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 c Nguồn lực tổ chức Hiện Công ty có 400 cán công nhân viên, đa số người có kinh nghiệm lâu năm, mạnh Công ty cần phát huy hết tác dụng Song bên cạnh đó, công nhân Công ty điểm yếu, công tác quản lý kinh doanh thiếu yếu, chưa có linh hoạt đoán kinh doanh d Nguồn lực vật chất Ngày công nghệ máy móc ngày tiến bộ, công suất máy cải tiến rõ rệt Với nhà xưởng, trang thiết bị Công ty xây dựng sử dụng từ 2005 nay, không phù hợp Các đối thủ cạnh tranh tận dụng phát triển vũ bảo công nghệ để tập trung đầu tư, Công ty chiến lược đầu tư, thay hay nâng tầm Công ty lên khó cạnh tranh với đối thủ 3.5.2 Phân tích khả tiềm tàng Trong nước, công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk chịu tác động doanh nghiệp có yếu tố đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hậu thuẫn vốn công ty nước họ thu hút số lượng lớn khách hàng đơn vị, dự án doanh nghiệp tham gia sáng lập Do vậy, nguy cạnh tranh lớn Hiện nay, địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có số doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước như: Công ty cà phê Đak Man Việt Nam, Công ty cà phê Ấn Độ… Đây đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với công ty XNK 2-9 Đắk Lắk 3.5.3 Nhận dạng lực cốt lõi Qua phân tích cạnh tranh nguồn lực ta thấy đặc tính lực cốt lõi công ty thể Bảng 3.10 sau: Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 TT DANH MỤC Danh tiếng TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Đáng giá Hiếm Khó bắt chước Không thể thay KẾT LUẬN Thương hiệu công ty 2-9 Đăk Lăk tồn phát triển 20 năm X X Bình Đẳng X Lợi bền vững Bình Đẳng Lợi tạm thời có đối thủ xây Quá trình xây Nguồn nhân dựng dựng phát trẻ, với toàn triển nguồn nhân động sáng Nguồn đội ngũ lực cty 2-9 tạo giúp nhân lực cán chủ kết tinh công ty gặt chốt có 10- sách thu hái nhiều giá 12 năm hút, đào tạo qua trị hội kinh nhiều năm nghiệm Cơ sở vật chất, X 0 hạ tầng Khả X X tài 3.5.4 Điểm mạnh điểm yếu Qua phân tích Ma trận đánh giá yếu tố bên (ma trận IFE) ta thấy: Tổng số điểm đánh giá 2.99 mức trung bình 2.5 cho thấy công ty phát huy tốt mặt mạnh mình, nhiên tồn nhiều vấn đề cần khắc phục Qua việc phân tích xác định lực lõi Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk xếp mức phân loại “Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt” tốt đáp ứng đơn hàng lớn, “ Uy tín thị trường”, bên cạnh nhờ “ chất lượng sản phẩm theo chuẩn”,”khả đáp ứng khách hàng ”, “xây dựng vùng cà phê có chứng nhận” tốt mà làm cho “ Công tác phát triển thị trường” đạt hiệu cao Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 Như “ Đáp ứng vượt trội chất lượng vượt trội” lợi cần công ty phát huy thời gian tới, nhiên cần khắc phục điểm chưa tốt công tác “Thiếu vốn kinh doanh”, “trình độ cán nhiều hạn chế” xếp mức phân loại 3.6 PHÂN TÍCH CÁC PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 3.6.1 Ma trận SWOT 3.6.2 Phân tích phƣơng án chiến lƣợc Chiến lƣợc 1: Chiến lƣợc tập trung Chiến lược công ty cần triển khai theo hướng phát triển thị trường sản phẩm cà phê có chất lượng cao Để làm điều này, công ty cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá nhu cầu thị trường để có chiến lược đầu tư, phát triển sản phẩm chất lượng cao Đồng thời nâng cao công tác lập kế hoạch, dự báo xác nhu cầu thị trường, để lập phương án thực tốt Chiến lược khai thác lực cốt lõi có công ty diện tích đất rộng, vị trí thuận lợi, thương hiệu có từ lâu đời Chiến lƣợc 2:Chiến lƣợc tạo khác biệt hóa Ngoài với lợi đất đai, vị trí địa lý, am hiểu lĩnh vực cà phê, cần thực chiến lược tạo khác biệt hóa để tiếp cận tốt khách hàng tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm gia tăng thị phần Đó mở rộng mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện thành phố lớn để dễ dàng tiếp cận khách hàng nắm bắt thị trường cá nước giới tốt Chiến lược khai thác lực cốt lõi có công ty phát huy tận dụng tối đa diện tích đất đai, vị trí địa lý, tạo lập lực nhu nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào, từ liên kết với người trồng cà phê địa phương Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 Chiến lƣợc 3: Chiến lƣợc dẫn đạo chi phí Nội dung chiến lược sử dụng lợi đất đai, vị trí địa lý thuận lợi, đội ngũ quản lý nhiều kinh nghiệm, am hiểu nhiều lĩnh vực ngành cà phê Chiến lược nhằm gia tăng doanh thu cách kinh doanh mở rộng sản phẩm sở nguồn lực có, để phát huy hiệu ngành nghề kinh doanh cốt lõi công ty, đồng thời tăng cường đầu tư cho sản phẩm khác liên quan hồ tiêu, cao su mà công ty có nguồn lực tiềm lợi nhằm gia tăng giá trị, tăng thu nhập, giảm chi phí Để giải vấn đề này, đòi hỏi công ty phải tập trung đầu tư hạ tầng, khoa học kỹ thuật-công nghệ, quy hoạch diện tích đất hợp lý Chiến lược công ty phải tập trung lực cốt lõi mới: lực tài chính, nhân sự, khoa học kỹ thuật công nghệ Chiến lƣợc 4: Chiến lƣợc kết hợp Công ty tập trung vào lĩnh vực cà phê chủ yếu, bên cạnh để tạo giá trị cho công ty thông qua việc chia nguồn lực có mà công ty có lơi đất đai Là doanh nghiệp xuất cà phê có uy tín thị trường, có khả đáp ứng khách hàng tốt, thương hiệu công ty đăng ký bảo hộ tạo cho công ty hội để mở rộng thị trường 3.7 LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 3.7.1 Đánh giá phƣơng án chiến lƣợc +Chiến lược tập trung: (Tóm tắt chiến lược) Kết hợp S6O4,5 Chất lượng sản phẩm nâng cao, với số lượng khách hàng lớn quy mô thị trường lớn giúp công ty có hội mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm Ưu điểm: Mở rộng thị trường; đa dạng hóa sản phẩm; Tránh rủi ro không đầu tư sản phẩm mới; Tiết kiệm nguồn vốn, khai thác tốt nguồn lực sẵn có Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 Nhược điểm: Không thực mục tiêu phát triển sản phẩm +Chiến lược tạo khác biệt: (Tóm tắt chiến lược) Kết hợp S3,6T2 Hội nhập kinh tế, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, với uy tín thị trường, có số lượng khách hàng lớn, sản phẩm chất lượng cao có chứng nhận giúp công ty thỏa mãn yêu cầu khách hàng Ưu điểm: Tận dụng vùng nguyên liệu dồi dào, khả đáp ứng khách hàng tốt Nhược điểm: Cạnh tranh không lành mạnh, không bảo hộ nhà nước + Chiến lược dẫn đạo chi phí (Tóm tắt chiến lược): kết hợp S5+ O5 với hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu với với doanh nghiệp tạo quy mô thị trường lớn, giúp doanh nghiệp tạo lợi so với đối thủ cạnh tranh Ưu điểm nhược điểm: chiến lược cho phép tận dụng lực có hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra, nhiên hạn chế chiến lược tốn chi phí để đầu tư cho hệ thống, mặc khác đối thủ cải tiến hệ thống quản lý đơn vị Cạnh tranh chi phí không hiệu trường hợp + Chiến lược kết hợp (Tóm tắt chiến lược): Kết hợpS7+S6+O3,O4,O5 ( chiến lược tập trung), kết hợp S3,S6+T2 (chiến lược tạo khác biệt hóa), công ty tập trung vào thị trường có đồng thời phát triển thêm thị trường mới, nâng cao chất lượng thỏa mãn ngày cao nhu cầu người tiêu dùng Ưu nhược điểm: Chiến lược cho phép công ty tận dụng hội kinh doanh tại, khai thác lực sản xuất kinh doanh có Tuy nhiên chiến lược đòi hỏi chi phí lớn, máy quản lý phải hoạt động hiệu động Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 3.7.2 Lựa chọn chiến lƣợc Qua phân tích ưu nhược điểm phương án chiến lược, đề xuất phương án chiến lược mà công ty TNHH MTV XNK 2-9 ĐẮK LẮK nên chọn “Chiến lƣợc kết hợp” 3.8 CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƢỢC 3.8.1 Giải pháp tổ chức Tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành Cty XNK 2-9 Đắk Lắk đơn vị thành viên nhằm tăng cường tích cực, tâp trung, chuyên môn hoá hợp tác sản xuất, nâng cao khả hiệu sản xuất kinh doanh Sắp xếp, bố trí quy mô sản xuất phân tán nay, xây dựng mô hình quản lý theo hướng Công ty vùng (kiểu Công ty mẹ) 3.8.2 Giải pháp kiểm soát Tăng cường vai trò Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột; xây dựng tổ chức thực việc quản lý dử dụng dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột Cần đề xuất sách hỗ trợ xúc tiến việc đăng kí bảo hộ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột thị trường giới Cần triển khai biện pháp quản lý kiểm tra, siết chặt hoạt động doanh nghiệp kinh doanh mua bán cà phê địa bàn tỉnh, phối hợp với Hiệp hội cà phê-ca cao Việt Nam kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành nhằm tháo gỡ khó khăn sách thuế cho hoạt động xuất doanh nghiệp 3.8.3 Giải pháp đầu tƣ Hiện công ty chủ yếu xuất cho khách hàng truyền thống nhà phân phối Mỹ Châu Âu kênh gián tiếp Định hướng Công ty mở rộng phát triển kênh bán hàng trực tiếp Vốn vấn đề vô quan trọng nan giải Cty XNK 2-9 ĐắkLắk, không đủ vốn (thiếu vốn kinh doanh) công ty vực dậy giai đoạn Vì vậy, mặt huy động vốn hỗ trợ Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 từ phía phủ, mặt khác vô quan trọng mang ý nghĩa định thân Cty XNK 2-9 Đắk Lắk phải vận động để tạo nguồn vốn cho Đề nghị chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh ưu tiên nguồn vốn, thời gian vay vốn áp dụng từ mức trung dài hạn cho doanh nghiệp thu mua cà phê xuất khẩu, tăng nguồn tín dụng vào đầu mùa vụ tháng 1, hàng năm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Hoạch định chiến lược kinh doanh vấn đề có ý nghĩa sống còn, phương pháp hữu hiệu để doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn lực, đồng thời xác định hướng trình phát triển Trên sở phân tích yếu tố tác động bên bên để xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy tiến hành phân tích khả khắc phục yếu tố Từ đưa phương án chiến lược tiến hành đánh giá phương án chiến lược để tìm phương án chiến lược phù hợp với đơn vị mình, chiến lược cá biệt hóa tập trung Tuy nhiên để nâng cao hiệu công tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty xin kiến nghị số vấn đề sau: Đối với Nhà nước: Hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành, tránh tình trạng phát triển tự phát quản lý, quy hoạch ngành để xây dựng chiến lược phát triển cho đơn vị địa phương, doanh nghiệp Tạo đảm bảo giống cà phê tốt, có giá trị thương mại cao,tạo bước đột phá phát triển Cần có sách hỗ trợ nhiều việc nhập máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 Xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyên cà phê nhằm cung cấp giống cà phê tốt, kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần hỗ trợ công ty nhiều lĩnh vực xúc tiến thương mại Đối với doanh nghiệp ngành Hiệp hội cà phê – Cacao Việt Nam (Vicofa) phải làm tốt nũa vai trò cầu nối doanh nghiệp ngành để hỗ trợ doanh nghiệp thông tin, chiến lược phát triển ngành, xúc tiến thương mại Các doanh nghiệp kinh doanh cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk kết hợp với Trung tâm XTTM Du lịch Đắk Lắk hàng năm tổ chức hội nghị, hội thảo để doanh nghiệp ngành đóng góp ý kiến, tăng cường hợp tác, thực chiến lược phát triển chung Footer Page 26 of 149 ... đến chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2- 9 Đắk Lắk 4 .2. Phạm vi nghiên cứu Phân tích chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2- 9 Đắk Lắk. .. luận chiến lược kinh doanh Chƣơng 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2- 9 Đắk Lắk Chƣơng 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất. .. KINH DOANH CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU -9 ĐẮK LẮK 2. 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2- ĐẮK LẮK 2. 1.1 Khái quát chung 2. 1 .2 Chức – nhiệm vụ Công ty a Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 Đắk Lắk, Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 Đắk Lắk, Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay