Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh kon Tum

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:27

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ BÍCH THẢO BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN SỸ THƢ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo Dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 08 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài GDMN phận hệ thống giáo dục quốc dân GDMN thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi Mục tiêu GDMN giúp trẻ em phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Do đó, phát triển vững GDMN tạo tảng cho phát triển giáo dục phổ thông, phát triển nguồn nhân lực cho tương lai Công tác xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum gặp khó k trường MN thuộc địa bàn vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đội ngũ GV QL trường MN chưa đáp ứng yêu cầu; công tác XHH giáo dục chưa quan tâm mức Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ MN việc xây dựng trường MN ĐCQG trở thành vấn đề thực cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Xuất phát từ lý nêu trên, chọn đề tài: “Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đồng thời đề xuất biện pháp xây dựng trường MN Footer Page of 149 Header Page of 149 thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trở thành trường MN ĐCQG giai đoạn Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Giả thuyết khoa học Chất lượng giáo dục toàn diện ngành học MN địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ngày nâng cao áp dụng động biện pháp xây dựng trường MN ĐCQG gắn với tiêu chuẩn trường MN ĐCQG Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận xây dựng trường MN ĐCQG - Đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường MN ĐCQG trường MN thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trở thành trường MN ĐCQG Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu biện pháp xây dựng trường MN chưa ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum áp dụng để trở thành trường MN ĐCQG Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 7.1.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 7.1.2 Phương pháp phân loại tài liệu Footer Page of 149 Header Page of 149 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp điều tra phiếu hỏi (phương pháp Ankét) 7.2.2 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 7.2.3 Phương pháp trò chuyện 7.2.4 Phương pháp quan sát 7.2.5 Phương pháp chuyên gia 7.3 Nhóm phương pháp xử lí số liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 8.1 Ý nghĩa khoa học Hệ thống hóa tài liệu, sở lý luận trường MN ĐC công tác xây dựng trường MN ĐCQG 8.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất biện pháp xây dựng trường MN ĐC thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng trường MN ĐCQG Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng trường MN ĐCQG thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Chương 3: Biện pháp xây dựng trường MN ĐCQG thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Những năm gần đây, việc nghiên cứu xây dựng trường ĐCQG trường học thể công trình tiêu biểu số tác giả hình thức luận văn thạc sĩ Bên cạnh đó, có nhiều đề án địa phương việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Nhìn chung, nghiên cứu công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói chung trường MN nói riêng cấp QLGD, nhà nghiên cứu quan tâm Tuy nhiên thực tế, số công trình nghiên cứu quản lý xây dựng trường ĐCQG hạn chế Đặc biệt, chưa có công trình nghiên cứu biện pháp xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý Quản lý tác động có chủ đích chủ thể QL lên đối tượng QL nhằm phát huy tiềm yếu tố, sử dụng có hiệu nguồn lực hội tổ chức, nhằm đảm bảo cho tổ chức vận hành tốt, đạt mục tiêu với chất lượng hiệu tối ưu 1.2.2 Quản lý giáo dục Từ quan niệm, bình diện tổng quát, hiểu QLGD hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể QL đến khách thể QL nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề Footer Page of 149 Header Page of 149 1.2.3 Quản lý nhà trƣờng Quản lý nhà trường tác động có chủ đích chủ thể quản lý đến tất yếu tố, mối quan hệ, nguồn lực nhằm đưa hoạt động nhà trường đạt đến mục tiêu giáo dục mà xã hội yêu cầu 1.2.4 Quản lý trƣờng mầm non Quản lý trường MN tập hợp tác động tối ưu chủ thể QL đến tập thể CB, GV nhằm thực có chất lượng mục tiêu, kế hoạch giáo dục nhà trường, sở tận dụng tiềm lực vật chất tinh thần xã hội, nhà trường gia đình 1.3 TRƢỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 1.3.1 Trƣờng chuẩn quốc gia xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia Trường chuẩn quốc gia trường đạt đầy đủ tiêu chí quy định tiêu chuẩn trường ĐCQG 1.3.2 Trƣờng mầm non đạt chuẩn quốc gia Trường MN ĐCQG trường MN đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trường, bao gồm: Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý; Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên nhân viên; Tiêu chuẩn 3: Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; Tiêu chuẩn 4: Quy mô trường, lớp, sở vật chất thiết bị; Tiêu chuẩn 5: Thực xã hội hóa giáo dục 1.4 GIÁO DỤC MẦM NON TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 1.4.1 Mục tiêu giáo dục mầm non Mục tiêu GDMN giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Footer Page of 149 Header Page of 149 1.4.2 Nhiệm vụ giáo dục mầm non GDMN có nhiệm vụ thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em từ tháng đến tuổi nhằm mục tiêu giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ… nhằm hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào lớp đặt móng cho phát triển nhân cách sau 1.4.3 Yêu cầu nội dung GDMN Nội dung GDMN phải đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó Phù hợp với phát triển tâm sinh lý trẻ em, hài hoà nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục 1.4.4 Yêu cầu phƣơng pháp GDMN Đối với giáo dục nhà trẻ, phương pháp giáo dục phải trọng giao tiếp thường xuyên, thể yêu thương tạo gắn bó người lớn với trẻ Đối với giáo dục mẫu giáo, phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú trẻ 1.4.5 Đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non Tâm sinh lý trẻ MN thay đổi qua giai đoạn phát triển trẻ Nhiều công trình nghiên cứu khoa học sinh lý, tâm lý học xã hội khẳng định phát triển trẻ từ 0- tuổi giai đoạn phát triển có tính chất định để tạo nên thể lực, nhân cách, lực phát triển trí tuệ tương lai 1.4.6 Đặc điểm lao động sƣ phạm trƣờng MN Đối tượng lao động GVMN đặc biệt, trẻ em trước tuổi đến trường (từ tháng tuổi đến tuổi), tuổi bắt đầu hình thành nhân cách, lĩnh hội tri thức, phát triển trí tuệ, hình thành phẩm Footer Page of 149 Header Page of 149 chất đạo đức người Công cụ lao động sư phạm GDMN nhân cách người GV GV có công cụ đặc biệt trí tuệ phẩm chất 1.5 XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON ĐCQG 1.5.1.Quan điểm mục tiêu xây dựng trƣờng MN ĐCQG a Các quan điểm Nhà nước có trách nhiệm QL, đầu tư phát triển GDMN Xây dựng trường MN ĐCQG nhiệm vụ quan trọng GDMN b Mục tiêu Xây dựng trường ĐCQG với mục tiêu tập trung xây dựng điều kiện tốt CSVC nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện cho hệ trẻ Hướng tới mục tiêu chuẩn hoá, đại hoá lĩnh vực 1.5.2 Nội dung quản lý xây dựng trƣờng MN ĐCQG a Kế hoạch hoá công tác xây dựng trường MN ĐCQG b Đánh giá thực trạng trường MN so với tiêu chuẩn trường MN ĐCQG c Áp dụng biện pháp QL nhằm đạt tiêu chuẩn trường MN ĐCQG * Tổ chức quản lý * Đội ngũ giáo viên nhân viên * Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ * Quy mô trường, lớp, sở vật chất thiết bị * Thực xã hội hóa giáo dục 1.5.3 Vai trò hiệu trƣởng, giáo viên, cha mẹ trẻ công tác xây dựng trƣờng MN ĐCQG Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Tiểu kết chƣơng Xây dựng trường MN ĐCQG hoạt động có mục đích với giải pháp khoa học người QL đến lực lượng giáo dục nhằm đảm bảo đầy đủ điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ Để trường MN công nhận trường ĐCQG theo quy định Bộ GD&ĐT nhà trường, đặc biệt người hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch cụ thể thực giải pháp đồng Những biện pháp xây dựng sở lý luận sở thực trạng công tác QLGD nói chung, thực trạng xây dựng trường MN ĐCQG trường MN địa bàn thành phố Kon Tum nói riêng Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 phận cha mẹ trẻ chưa nhận thức tác dụng trường ĐCQG việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum a Thực trạng kế hoạch xây dựng trường MN ĐCQG b Thực trạng công tác tổ chức quản lý trường MN c Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ CBQL, GV trường MN địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Về số lượng trình độ đào tạo giáo viên MN - Phẩm chất, đạo đức lực chuyên môn, nghiệp vụ GVMN thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Hoạt động chuyên môn kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV d đ Thực trạng quy mô trường, lớp, sở vật chất thiết bị e Thực trạng việc thực XHH giáo dục trường MN địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 2.4.3 Đán MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum a Những thuận lợi Công tác xây dựng trường MN ĐCQG trường MN địa bàn thành phố Kon Tum nhận quan tâm đạo sâu sát, kịp thời cấp Đội ngũ GV, NV CBQL tăng cường số lượng chất lượng CSVC trường MN tiếp tục đầu tư nâng cấp Công tác XHH giáo dục có chuyển biến tích cực b Những khó khăn, hạn chế Khó khăn lớn quỹ đất CSVC dành cho nhà trường Các trường MN chưa chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng trường MN ĐCQG phù hợp, khả thi với điều kiện cụ thể nhà Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 trường Công tác tổ chức QL trường MN chưa thật chặt chẽ hiệu Một số trường chất lượng chưa cao Năng lực dạy học phận GV chưa đáp ứng yêu cầu thực chương trình GDMN Trong thực tế, CSVC có diện tích hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu c Nguyên nhân hạn chế Nhận thức cấp ủy, quyền người dân bậc GDMN đôi lúc đôi nơi chưa đầy đủ, tầm Công tác đầu tư xây dựng CSVC trường, lớp học nhiều bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu Trình độ lực GV chưa đồng đều, trình độ đào tạo chuẩn cao song đào tạo chắp vá, nhiều loại hình đào tạo, chủ yếu hệ từ xa Một số CBQL chưa thực chủ động việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao lực trình độ chuyên môn, lực quản lý yếu chưa tạo uy tín Công tác XHH giáo dục chưa quan tâm mức Tiểu kết chƣơng Thời gian qua, trường MN địa bàn thành phố Kon Tum, có nhiều cố gắng công tác xây dựng trường ĐCQG Tuy nhiên, công tác QL xây dựng trường MN ĐCQG có số mặt cần phải sớm khắc phục Từ thực tế này, đòi hỏi trường MN cần áp dụng biện pháp khả thi cho công tác xây dựng trường MN ĐCQG thời gian đến nhằm đạt tiêu mà Nghị Đại hội Đảng thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nhiệm kì 2010-2015 đề Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 CHƢƠNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GI THÀNH PHỐ KON TUM TỈNH KON TUM 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.2 BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM 3.2.1 Nâng cao nhận thức công tác XD trƣờng MN ĐCQG - Hiệu trưởng cần quán triệt để đội ngũ CBQL, GV, NV hiểu rõ tầm quan trọng, kế hoạch, lộ trình xây dựng trường MN ĐCQG - Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền công tác xây dựng trường MN ĐCQG - Phòng GD&ĐT tuyên truyền, cung cấp thông tin thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hội nghị, hội thảo, chuyên đề, diễn đàn - Hiệu trưởng thông tin Nghị Đảng GDMN đến tới cha mẹ trẻ nhà trường đến cộng đồng, thông qua phiên họp phụ huynh đầu năm, thông qua góc tuyên truyền nhà trường - Phòng GD&ĐT tổ chức cho CBQL GV tham quan trường MN ĐCQG địa bàn Thành phố số nơi khác theo điều kiện cụ thể - Các trường MN cần tổ chức chuyên đề nhằm tư vấn đến cha mẹ trẻ cách chăm sóc sức khoẻ cho trẻ từ vào trường MN 3.2.2 Tăng cƣờng công tác tổ chức QL nhà trƣờng Căn vào văn quy phạm pháp quy, chủ trương Đảng, Nhà nước GDMN, trường MN phải ban hành quy Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 định, nội quy, quy chế hoạt động nhà trường hàng năm cách cụ thể Hiệu trưởng đạo tổ chuyên môn nhà trường thực sinh hoạt chuyên môn theo quy định Điều lệ trường mầm non Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động lĩnh vực với lộ trình cụ thể, ổn định, phù hợp, khả thi Phòng GD&ĐT đạo trường tăng cường công tác QL nhà trường cách dân chủ, công khai, minh bạch Phòng GD&ĐT hiệu trưởng tùy theo chức nhiệm vụ tăng cường đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động nhà trường đề Xây dựng kỷ cương nề nếp nhà trường, khơi dậy GV ý thức tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, biết xây dựng kế hoạch hoạt động cho thân đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Xây dựng tập thể lành mạnh, đoàn kết thân thiện CBQL, GV có tinh thần đoàn kết tập thể; tăng cường xây dựng ý thức tập thể đội ngũ GV, xây dựng tập thể đoàn kết Nhà trường cần thực tốt “3 công khai” nhằm thu hút tập thể GV, đoàn thể nhà trường tham gia vào trình QL nhà trường; coi trọng mức lợi ích thành viên thống với lợi ích chung; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân lợi ích tập thể Bên cạnh đó, nhà trường ý nhu cầu GV trẻ để xác lập chế đánh giá, thi đua khen thưởng; xác lập phong cách lãnh đạo dân chủ, tham gia, phân công trách nhiệm rõ ràng Phòng GD&ĐT áp dụng nhiều sách phù hợp để trẻ hóa đội ngũ; tạo nhiều hội cho GV phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 Phát huy vai trò tổ chức đoàn thể, hội đồng trường nhằm tổ chức thực theo quy định Điều lệ trường mầm non 3.2.3 Phát triển đội ngũ giáo viên theo hƣớng chuẩn hoá Trên sở quy mô trường lớp ngành, Phòng GD&ĐT cần xây dựng cụ thể kế hoạch bổ sung biên chế hàng năm Kịp thời tham mưu cấp để tuyển dụng bổ sung biên chế hàng năm Phòng GD&ĐT đạo bồi dưỡng phát triển lực sư phạm cho giáo viên thông qua hoạt động như: Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học, chăm sóc giáo dục trẻ MN; tổ chức phong trào thi đua chăm sóc giáo dục trẻ; tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên MN; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập huấn nâng cao lực sư phạm cho giáo viên; tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin chăm sóc giáo dục trẻ Phòng GD&ĐT tổ chức hội giảng, hội thi đòn bẩy để phát huy khả sáng tạo cán bộ, GV, qua dịp để nhà trường GV trang bị tự trang bị thêm đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy Hiệu trưởng tạo điều kiện để GV theo học lớp đào tạo quy, không quy để nâng cao lực sư phạm cho GV, thực tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo đạo Bộ GD&ĐT Mỗi trường MN cần xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bồi dưỡng cho GV CBQL, cập nhật kiến thức kỹ cho GV thực chương trình GDMN, bồi dưỡng đội ngũ ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học theo hướng thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với chương trình giáo dục MN Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tăng cường hình thức “bồi dưỡng chỗ” trường tổ, nhóm chuyên môn kết hợp với việc Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 tổ chức hợp tác, giao lưu chuyên môn nghiệp vụ trường, cụm trường với tham gia đạo chặt chẽ Phòng GD&ĐT Ban giám hiệu động viên, khuyến khích GV tự làm sử dụng hiệu đồ dùng dạy học; tích cực khai thác thông tin Internet, khai thác tư liệu giáo dục để phục vụ tốt cho hoạt động giáo dục Phòng GD&ĐT phối hợp với quan thông tin đại chúng đưa tin sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm hay, điển hình GV giỏi Đồng thời, tuyên truyền thông qua website Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, đ tập san giáo dục ngành… Bên cạnh đó, cần tăng cường bồi dưỡng trị đạo đức cho đội ngũ GV lực lượng GV trẻ Hàng năm, trường MN cần tiến hành dự giờ, khảo sát, phân loại GV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ Tăng cường bồi dưỡng GV qua nhiều hình thức dự giờ, kiểm tra Ban giám hiệu thực biên chế tổ chuyên môn phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nhà trường, có kế hoạch bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn công tác xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định Điều lệ trường mầm non Trường MN cần tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng đội ngũ GV đơn vị Hiệu trưởng xây dựng môi trường thuận lợi cho GV nhằm đảm bảo ổn định lâu dài, gắn bó chặt chẽ đội ngũ hoạt động sư phạm yêu cầu quan trọng thiết thực Tạo môi trường hoạt động thuận lợi giúp cho đội ngũ GV hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất đời sống tinh thần cho đội ngũ vừa điều kiện, vừa động lực để đảm bảo chất lượng nâng cao hiệu công tác GV nhà Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 trường Phát triển đội ngũ GVMN sở phát triển toàn diện thành viên đội ngũ 3.2.4 Tăng cƣờng QL đảm bảo chất lƣợng chăm sóc GD trẻ Phòng GD&ĐT t chương trình GDMN cho 100% lớp MN Tổ chức thao giảng hoạt động thực hành lĩnh vực phát triển theo chương trình GDMN tất trường MN Phòng GD&ĐT tiếp tục đạo triển khai thực có hiệu chuẩn phát triển trẻ tuổi Cuối năm học, cần sơ kết đánh giá thực chuẩn phát triển trẻ tuổi Trên sở sử dụng chuẩn phát triển trẻ em tuổi, hướng dẫn GV điều chỉnh, xây dựng kế hoạch giáo dục nhằm nâng cao chất lượng thực chương trình GDMN Các trường MN có đủ điều kiện CSVC, tiếp tục triển khai có chất lượng việc cho trẻ làm quen vi tính qua phần mềm Kidsmart Các trường khuyến khích GV phát huy lực sáng tạo việc đổi phương ph có trẻ người dân tộc thiểu số cần tăng cường biện pháp chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trước bước vào lớp phù hợp điều kiện địa phương Với phương châm bảo đảm chương trình học cập nhật kiến thức thực tiễn, trường MN cần nghiên cứu, kết hợp động sáng tạo chương trình giáo dục mầm non hướng tới mục tiêu tạo tư sáng tạo thông qua học, trò chơi học vẽ tranh, tham quan dã ngoại, chơi trò chơi dân gian, hát, đàn, hội họa, tạo hình Phòng GD&ĐT tiếp tục đạo thực lồng ghép, nâng cao chuyên đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 Minh”, n , giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu thảm họa thiên tai vào sở GDMN Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trường MN Chỉ đạo triển khai đến 100% lớp tuổi mô hình “giáo dục trẻ rửa tay xà phòng”, trọng giáo dục kỹ sống, góp phần hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe phát triển trẻ Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trường MN cần ý đến việc đảm bảo môi trường, cảnh quan sư phạm Duy trì phát triển thêm điều kiện để tăng tỷ lệ trẻ bán trú có kế hoạch nâng cao chất lượng bữa ăn nhằm hạn chế trẻ suy dinh dưỡng Hỗ trợ chế độ ăn trưa cho trẻ lớp MN tuổi thuộc diện con, em người dân tộc, em khuyết tật, mồ côi cha lẫn mẹ, quan tâm điều kiện chăm sóc giáo dục xã khó khăn Tổ chức tốt phong trào tự làm đồ dùng- đồ chơi tự tạo, viết áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Hàng năm, CBQL, GV đăng ký thực đổi công tác QL phương pháp dạy học; thực nghiêm túc kế hoạch dạy học, dạy chương trình Các trường MN cần xây dựng kế hoạch tổ chức cho GV dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm giảng dạy Qua dự giờ, thăm lớp, GV đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm để nâng cao dần chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 3.2.5 Đảm bảo quy mô trƣờng, lớp, CSVC nhà trƣờng Phòng GD&ĐT cần làm tốt công tác phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Tài nguyên- môi trường, Phòng Quản lý Đô Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 thị UBND xã/phường Thành phố để hướng dẫn nhà trường việc quy hoạch địa điểm, diện tích khuôn viên đủ theo quy định trường chuẩn, đặc biệt trường diện tích chưa đủ chuẩn trường MN Hoa Thạch Thảo, MN Thủy Tiên, MN Nắng Mai… hoàn thành việc quy hoạch giai đoạn 2011- 2015 Các trường MN cần thực thủ tục, hồ sơ xin UBND thành phố cấp thêm đất mở rộng trường để có đủ quỹ đất xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn trường MN ĐCQG Đối với trường MN có nhiều điểm trường như: Trường MN Họa Mi, MN Tuổi Ngọc cần xây dựng phương án tách trường hợp lý khả thi Hằng năm, cần lập kế hoạch đề nghị đầu tư xây dựng, tăng cường CSVC Trên sở thực tế điều kiện CSVC trường MN thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nay, để đảm bảo đạt trường MN ĐCQG tương lai, Phòng GD&ĐT tập trung đề nghị đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng, phòng môn Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo cấp quyền địa phương dành nguồn kinh phí ưu tiên để xây dựng phòng sinh hoạt chung; phòng giáo dục âm nhạc; giáo dục thể chất; sân chơi, trang bị đồ chơi trời lớp MN dành cho trẻ em năm tuổi Phòng GD&ĐT bố trí đảm bảo ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động GDMN Hằng năm, tổ chức hội thi GV làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp để bổ sung vào danh mục đồ dùng tối thiểu quy định Nhà trường kiến tạo môi trường cảnh quan, môi trường sư phạm quy hoạch chuẩn, trang bị đại, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn Hiệu trưởng nhà trường nên chủ động làm tốt công tác XHH giáo dục để bổ sung CSVC cho trường Đồng thời tham gia ý kiến vào Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 việc thiết kế xây dựng với đơn vị thi công để đảm bảo yêu cầu theo quy định trường MN 3.2.6 Tăng cƣờng công tác xã hội hóa giáo dục việc xây dựng trƣờng MN ĐCQG Hằng năm, Phòng GD&ĐT tham mưu, đạo tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường Phòng GD&ĐT chủ động phối hợp với ngành Y tế, Văn hóa Thông tin ngành có liên quan để tạo tác động tổng hợp đến nhận thức người Các trường MN cần tham mưu cho quyền cấp đạo xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên bao gồm giáo viên MN, cán y tế, cán phụ nữ, Tuyên truyền quần chúng nhân dân cha mẹ trẻ mô hình trường MN ĐCQG Từ cha mẹ trẻ, cộng đồng có đóng góp cho nhà trường việc phấn đấu Nhà trường cần tổ chức tuyên truyền cha mẹ HS cộng đồng truyền thống nhà trường; xây dựng chương trình phối hợp thường xuyên nhà trường gia đình nhằm hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ Nhà trường tuyên truyền, vận động cha mẹ trẻ xây dựng môi trường gia đình thân thiện, thành viên gia đình yêu thương, tôn trọng lẫn Nhà trường làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng giáo dục cấp sở, tham mưu cho cấp uỷ quyền địa phương, ban ngành chủ trương xây dựng giải pháp huy động nguồn lực phát triển GDMN địa bàn nói chung xây dựng trường MN ĐCQG nói riêng Vận động nhà khoa học, nhà giáo dục có tâm huyết với nghiệp GDMN hiến kế xây dựng phát triển nhà trường Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 Nhà trường tranh thủ huy động tham gia tự nguyện gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp, mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường CSVC tổ chức hoạt động giáo dục trường Để đẩy mạnh trình XHH GDMN, trường MN cần thực cách đồng hàng loạt nội dung nêu trên, muốn thực biện pháp này, trường MN phải phát huy tác dụng nhà trường vào đời sống cộng đồng 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Biện pháp để xây dựng trường MN ĐCQG hệ thống đa dạng, động, biện pháp vạn năng, giai đoạn, thời điểm định, biện pháp có tính hiệu khác Vì vậy, phải vận dụng nhiều biện pháp để phối hợp giải nhiệm vụ cụ thể 3.4 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 3.4.1 Quá trình khảo nghiệm Chúng trưng cầu ý kiến 50 CBQL trường MN, đặc biệt quan tâm đến ý kiến cán có kinh nghiệm công tác xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn Thành phố thông qua phiếu trưng cầu ý kiến (phụ lục 2) 3.4.2 Kết khảo nghiệm Với phương pháp điều tra thông qua phiếu hỏi, tổng hợp kết khảo nghiệm thể tính cấp thiết khả thi sáu biện pháp xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum có liên thuộc với tốt, cụ thể giá trị r 0,99 Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 Tiểu kết chƣơng Để trường MN địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum xây dựng trường MN ĐCQG, cần áp dụng đồng biện pháp quản lý cụ thể nêu Kết khảo nghiệm đưa liệu để khẳng định biện pháp luận văn đề xuất có tính cần thiết có khả thực Đây thuận lợi quan trọng để trường MN quan tâm áp dụng vào thực tiễn quản lý xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận GDMN phận hệ thống giáo dục quốc dân, có vị trí móng cho phát triển, hình thành nhân cách trẻ, nôi đào tạo nhân lực, nhân tài cho tương lai Trường ĐCQG nhà trường đảm bảo đầy đủ điều kiện để thúc đẩy chất lượng giáo dục phát triển mạnh mẽ toàn diện, nhằm góp phần thực tốt mục tiêu giáo dục Trên sở kết nghiên cứu lý luận điều tra khảo sát trình bày chương, mục luận văn, rút số kết luận sau: - Xây dựng trường học ĐCQG tư tưởng chiến lược, chủ trương lớn, đường để phát triển giáo dục Việt Nam Xây dựng trường MN ĐCQG giải pháp thiết thực, điều kiện cần đủ, yếu tố định việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Chính vậy, nhà trường cần phải nhìn nhận nghiêm túc, khách quan, phải quan tâm cách thích đáng để từ đề biện pháp thích hợp công tác xây dựng trường MN ĐCQG - Thông qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng QL xây dựng trường MN ĐCQG trường MN địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum luận văn nêu đánh giá chung công tác xây dựng trường MN ĐCQG điều kiện trường MN Thành phố nhiều khó khăn có cố gắng đáng kể Có thể nói, tỷ lệ trường MN ĐCQG địa bàn thành phố hạn chế Việc xây dựng trường MN ĐCQG gặp khó khăn định Đó là, nhận thức xây dựng trường MN ĐCQG phận nhỏ GV cộng đồng chưa đầy đủ, công tác tổ chức QL hoạt động nhà trường chưa cụ thể; chưa Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 toàn diện, đội ngũ trường MN thành phố đạt trình độ đào tạo theo quy định song trình độ tay nghề chưa tương xứng với trình độ đào tạo; chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có nâng lên bước chưa mang tính ổn định chênh lệch vùng miền Thành phố Đặc biệt CSVC, trang thiết bị đầu tư năm gần song chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu; công tác XHH GD trường MN đánh giá tốt bậc học cần quan tâm cộng đồng nên nói công tác cần tăng cường nhiều Từ việc phân tích thực trạng, xác định khó khăn, yếu kém, luận văn nêu rõ thuận lợi mặt mạnh làm sở xác lập biện pháp xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Trên sở lý luận trường MN ĐCQG thực trạng công tác xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đồng thời tiêu chuẩn cần đạt quy định Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT việc ban hành Quy chế công nhận trường MN ĐCQG Bộ GD&ĐT, luận văn đề xuất sáu biện pháp công tác quản lý xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn Đó biện pháp: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác xây dựng MN ĐCQG CBQL, GV, NV nhà trường, cha mẹ trẻ cộng đồng; Tăng cường công tác tổ chức QL nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn trường MN ĐCQG; Phát triển đội ngũ GV, NV đáp ứng tiêu chuẩn trường MN ĐCQG; Tăng cường quản lý đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; Đảm bảo quy mô trường lớp, CSVC trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn trường MN ĐCQG; Tăng cường công tác XHH giáo dục việc xây dựng trường MN ĐCQG Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 Để xây dựng trường MN địa bàn Thành phố trở thành trường MN ĐCQG theo kế hoạch đề ra, việc vận dụng phối hợp biện pháp nêu phải mang tính đồng Mỗi biện pháp có tác động tích cực cho phát triển có tính hỗ tương Vì vậy, xem nhẹ biện pháp coi trọng biện pháp Tuy nhiên, để sớm thực mục tiêu việc lựa chọn biện pháp đề việc làm cụ thể thời điểm cần thiết Mỗi biện pháp định việc đạt tiêu chuẩn trình xây dựng trường MN ĐCQG Do vậy, trường MN cần cụ thể hoá nhiệm vụ, thực theo quy trình đảm bảo nguyên tắc đề Khuyến nghị 2.1 Đối với UBND thành phố Kon Tum 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kon Tum 2.3 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Kon Tum 2.4 ./ Footer Page 26 of 149 ... BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GI THÀNH PHỐ KON TUM TỈNH KON TUM 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.2 BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƢỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH... lập biện pháp xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Trên sở lý luận trường MN ĐCQG thực trạng công tác xây dựng trường MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. .. bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 2.4.3 Đán MN ĐCQG địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum a Những thuận lợi Công tác xây dựng trường MN ĐCQG trường MN địa bàn thành phố Kon Tum nhận quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh kon Tum, Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh kon Tum, Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh kon Tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay