Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tu

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:26

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG ĐÌNH HẢI BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH THỊ TAM THANH Phản biện 1: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 2: PGS.TS VÕ NGUYÊN DU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo Dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 08 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới bước vào thập niên đầu kỷ XXI, kỷ bùng nổ kỳ diệu trí tuệ loài người, kinh tế tri thức trở thành chủ đạo chiến lược phát triển đất nước, giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng phát triển quốc gia Với nhiều thành tựu đạt sau gần ba mươi năm đổi mới, sau hội nhập với kinh tế giới, năm 2005 Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức Thương mại giới, vấn đề đặt với ngành Giáo dục Đào cần phải đổi chiến lược đào tạo người, đặc biệt cần Đổi Phương pháp dạy học, nhằm trang bị cho hệ trẻ trình độ học vấn, nhân cách theo hướng đào tạo nguồn nhân lực động, sáng tạo, để thích ứng với phát triển vũ bão khoa học công nghệ, đồng thời tham gia tích cực vào công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nghị 29/NQ-TƯ ngày tháng 11 năm 2013 ghi rõ "Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc " Cùng với ngành GD&ĐT huyện tỉnh Kon Tum Từ nhiều năm trở lại đây, ngành GD&ĐT huyện Kon Rẫy triển khai thực công tác ĐMPPDH theo chủ trương chung ngành Tuy có nhiều cố gắng, song đến chuyển biến ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum chưa mang lại hiệu quả, nhiều lúng túng, hạn chế Footer Page of 149 Header Page of 149 Xét góc độ quản lý nay, công tác quản lý đơn vị trường phần lớn dừng lại chủ trương mà thiếu biện pháp cụ thể để tác động liên kết người dạy với người học; chưa đáp ứng mong mỏi cấp quyền bậc phụ huynh HS địa bàn huyện Để ĐMPPDH huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum mang lại hiệu trở thành nhân tố chính, thúc đẩy chất lượng giáo dục phát triển Tôi chọn vấn đề “Biện pháp quản lý công tác đổi phương pháp dạy học trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp quản lý ĐMPPDH áp dụng trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý ĐMPPDH trường THCS theo hướng tiếp cận QLSTĐ 3.2 Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng quản lý ĐMPPDH trường THCS 3.3 Đề xuất số biện pháp quản lý ĐMPPDH tiếp cận QLSTĐ trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý ĐMPPDH trường THCS 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Giới hạn phạm vi nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page of 149 Đề tài nghiên cứu công tác quản lý HT ĐMPPDH theo hướng QLSTĐ trường THCS thuộc huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum với số liệu thực trạng từ năm học 2010-2011 đến năm học 20122013 (3 năm) Tổng số trường điều tra, khảo sát trường THCS toàn huyện Giả thuyết khoa học Hiện công tác ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy nhiều bất cập, dẫn đến chất lượng chưa cao Nếu đề xuất biện pháp khoa học, phù hợp để áp dụng vào công tác quản lý ĐMPPDH trường THCS đạt hiệu cao Phƣơng pháp nghiên cứu Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận; Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn; Nhóm phương pháp xử lý thông tin Đóng góp luận văn Về mặt lý luận: Hệ thống hóa lý luận quản lý ĐMPPDH trường THCS xác định biện pháp quản lý ĐMPPDH bậc học THCS Về mặt thực tiễn: Góp phần đáp ứng đòi hỏi nâng cao hiệu quản lý ĐMPPDH nói riêng nâng cao chất lượng giáo dục nói chung trường THCS địa bàn huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm có chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý ĐMPPDH trường THCS Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Biện pháp quản lý công tác ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THCS 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong lịch sử giáo dục Việt Nam 1.2 KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Quản lý; quản lý giáo dục; quản lý nhà trƣờng; quản lý dạy học a Quản lý: Được hiểu trình tác động gây ảnh hưởng chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt mục tiêu chung b Quản lý giáo dục: Là tác động có chủ đích, có khoa học, hợp quy luật phù hợp điều kiện khách quan chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý * Chức quản lý giáo dục: Chức lập kế hoạch; chức tổ chức; chức lãnh đạo, đạo; chức kiểm tra, đánh giá * Các nguyên tắc quản lý: Nguyên tắc đảm bảo tính Đảng; tính tập trung dân chủ; tính khoa học tính thực tiễn c Quản lý nhà trường: Quản lý nhà trường hoạt động quan quản lý, nhằm tập hợp tổ chức hoạt động GV, HS lực lượng giáo dục khác d Quản lý hoạt động dạy học: Quản lý hoạt động dạy học tổ chức cách có khoa học cho lao động dạy học, bao gồm hoạt động tập thể (GV, HS), công việc chuyên môn người Footer Page of 149 Header Page of 149 1.2.2 Quản lý thay đổi a Khái niệm “Thay đổi”: Thay đổi trình vận động ảnh hưởng, tác động qua lại vật, tượng, yếu tố bên bên b Khái niệm “Quản lý thay đổi”: Thực chất kế hoạch hóa, điều hành đạo triển khai thay đổi để đạt mục tiêu đề cho thay đổi c Nhận diện quy trình QLSTĐ trường học: Tác giả Egan đưa mô hình thay đổi phù hợp với nhà trường theo quy trình sau: Quy trình 1: Nhận diện trạng thái hành tổ chức Quy trình 2: Mô tả trạng thái mong đợi tổ chức Quy trình 3: Xây dựng kế hoạch hành động tiến tới trạng thái mong đợi d Nhận diện giai đoạn thực QLSTĐ - Giai đoạn 1: Là giai đoạn chuẩn bị mặt tinh thần GV, NV cho trình thay đổi gọi giai đoạn "bắt đầu" hay gọi "rã đông" - Giai đoạn 2: Là giai đoạn "thay đổi" hay "làm đông" tiến hành thay đổi dài ngắn tùy thuộc vào nhiều yếu tố sức ỳ GV, NV, trình độ văn hóa tổ chức đặc biệt “năng lực QLSTĐ” đội ngũ CBQL đơn vị - Giai đoạn 3: Quá trình thay đổi đạt “trạng thái mong đợi” hay gọi “làm đông”: Tái định hình thay đổi xảy ra, định hình, niềm tin, cách làm việc thích ứng với thay đổi đạt Footer Page of 149 Header Page of 149 e Kế hoạch hóa QLSTĐ - Bước 1: Chuẩn bị cho thay đổi: Người quản lý cung cấp thông tin đầy đủ thay đổi nhận diện cho mục đích, nội dung thay đổi - Bước 2: Tiến hành thay đổi: Dự kiến phương án tiến hành thay đổi tổ chức tốt thay đổi theo triết lí xáo trộn tốt lấy hiệu làm tiêu chí ưu tiên - Bước 3: Bước thu thập thông tin phản hồi điều chỉnh thay đổi phù hợp với đặc điểm điều kiện đơn vị để bảo đảm “Phát huy kết thay đổi” - Bước 4: Đánh giá điều chỉnh kế hoạch thay đổi trì thay đổi f Chức QLSTĐ: Lập kế hoạch; tổ chức; đạo; kiểm tra đánh giá g Các nguyên tắc QLSTĐ nhà trường: Nguyên tắc phù hợp, thích ứng; nguyên tắc kế thừa phát triển 1.2.3 Phƣơng pháp dạy học, ĐMPPDH a Phương pháp dạy học: Là hệ thống tác động liên tục GV nhằm tổ chức hoạt động nhận thức thực hành HS để HS lĩnh hội vững thành phần nội dung giáo dục nhằm đạt mục tiêu định * Một số phương pháp dạy học truyền thống * Phương pháp dạy học tích cực * Một số phương pháp dạy học tích cực b Đổi phương pháp dạy học: Là xây dựng nội dung, chương trình, PPDH, SGK phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH-HĐH đất nước Footer Page of 149 Header Page of 149 c Mục đích đổi phương pháp dạy học: Là thay đổi lối dạy học truyền thống, chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học tích cực 1.2.4 Quản lý ĐMPPDH trƣờng THCS a Trường THCS: Là sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định Luật Giáo dục năm 2005 Trong Điều 3, Điều lệ trường Trung học Phổ thông trường Phổ thông có nhiều cấp học (3/2011) b Đổi PPDH trường THCS: Được tiến hành theo nguyên tắc hòa nhập với xu phát triển giáo dục giới Kế thừa ưu điểm, khắc phục nhược điểm cải cách giáo dục vừa qua, thực đổi đồng quán c Nội dung ĐMPPDH trường THCS: Đổi hướng hoạt động thầy trò; đổi quan hệ thầy - trò; đổi tính chất hoạt động HS, rèn luyện lực tư duy, khả năng, sáng tạo; tăng cường hoạt động thí nghiệm thực hành, vận dụng kiến thức để giải vấn đề sống 1.3 QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾP CẬN LÝ THUYẾT QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI 1.3.1 Trƣờng THCS trƣớc yêu cầu thay đổi ĐMPPDH Trong giai đoạn nay, nhiều thay đổi diễn nhà trường, thay đổi yêu cầu Nhà nước xã hội, tự thân nhà trường nhận thấy không thay đổi khó tồn phát triển Rõ ràng chủ đề phát triển nhà trường vấn đề cấp giáo dục quan tâm, vấn đề quan trọng chiến lược phát triển giáo dục Đảng Nhà nước ta Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 1.3.2 Mục tiêu thay đổi ĐMPPDH Nhà trường cần thay đổi để tạo điều kiện phát huy khả tự học HS để HS học suốt đời, yêu cầu tất yếu mục tiêu chung tất sở giáo dục thời đại ngày 1.3.3 Tiếp cận lý thuyết quản lý thay đổi quản lý ĐMPPDH trƣờng THCS a Nhận diện giai đoạn QLSTĐ áp dụng quản lý ĐMPPDH - Giai đoạn 1: Giai đoạn "rã băng": Đánh giá hạn chế phương pháp dạy học cũ phê phán kiểu dạy học đọc - chép - Giai đoạn 2: Giai đoạn "tái tạo": Giai đoạn trả lại chất hoạt động dạy học theo quan điểm “Dạy điều khiển sư phạm, học tự khám phá điều khiển hoạt động nhận thức thầy’’ - Giai đoạn 3: Giai đoạn "tái đông": Định hình cách dạy không đọc chép, trì cách dạy học tích cực bền vững định hình b Kế hoạch hóa ĐMPPDH ứng dụng lý thuyết QLSTĐ - Bước 1: Chuẩn bị cho thay đổi: Người quản lý cung cấp thông tin đầy đủ ĐMPPDH nhận diện cho mục đích, nội dung yêu cầu việc ĐMPPDH - Bước 2: Kế hoạch thay đổi: Dự kiến phương án đạo ĐMPPDH tổ chức tốt việc triển khai ĐMPPDH lấy hoạt động nhận thức HS hiệu làm tiêu chí ưu tiên - Bước 3: Bước thu thập thông tin phản hồi điều chỉnh việc đạo ĐMPPDH phù hợp với đặc điểm, điều kiện đơn vị để bảo đảm phát huy kết việc ĐMPPDH Footer Page 10 of 149 10 Header Page 12 of 149 - HT đạo ĐMPPDH mối quan hệ biện chứng với mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học * Kiểm tra, đánh giá công tác ĐMPPDH - Đánh giá chất lượng dạy học theo hướng tăng cường tính chủ động sáng tạo HS; đạo đổi phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập HS 1.6 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG 1.6.1 Trong công tác QLSTĐ - Sự bảo thủ, sức ỳ GV; nghi ngờ, phản đối; kiến thức “cái mới” - "cái thay đổi” chưa đủ; điều kiện nguồn lực thiếu thốn 1.6.2 Trong công tác quản lý ĐMPPDH a Các yếu tố chủ quan: Trình độ, lực, phẩm chất HT; trình độ, lực, phẩm chất GV; phẩm chất, lực HS b Các yếu tố khách quan: Chính sách, chủ trương ĐMPPDH; điều kiện dạy học thực tế nhà trường; gia đình, cộng đồng xã hội CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM 2.1 MÔ TẢ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 2.1.1 Mục tiêu khảo sát Là khoa học cho việc nhận định, đánh giá đắn, khách quan thực trạng công tác quản lý ĐMPPDH 2.1.2 Nội dung khảo sát Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 a Về thực trạng QLSTĐ b Thực trạng ĐMPPDH c Thực trạng công tác quản lý ĐMPPDH Hiệu trưởng 2.1.3 Phƣơng pháp khảo sát - Phỏng vấn trực tiếp, vấn, phát phiếu hỏi, phiếu trưng cầu ý kiến 2.1.4 Tổ chức khảo sát a Đối tượng khảo sát: CBQL, GV HS trường THCS b Tiến hành khảo sát: Chọn 14 CBQL, ngẫu nhiên 106/143 GV; 350/1512 HS c Thời gian khảo sát: Từ ngày 1/3/2014 đến ngày 1/5/2014 2.2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-VĂN HÓA-XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM 2.2.1 Khái quát tình hình phát triển KT-VH-XH 2.2.2 Tình hình chung phát triển GD&ĐT Kon Rẫy Tính đến tháng 12 năm 2013 toàn huyện có 27 sở giáo dục Trong 10 trường MN với 98 lớp 1987 HS; 10 trường tiểu học với 165 lớp 3015 HS; trường THCS với 53 lớp 1519 HS 2.2.3 Tình hình chung giáo dục THCS huyện Kon Rẫy a Quy mô trường, lớp, học sinh chất lượng giáo dục * Quy mô trường, lớp, học sinh: Hiện toàn huyện có trường THCS (1 trường đạt chuẩn quốc gia) với 53 lớp 1519 HS * Chất lượng giáo dục THCS: Các đơn vị trường có nhiều biện pháp, giải pháp để bước nâng cao chất lượng Việc bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, coi trọng chủ động thực năm học, biện pháp, giải pháp để Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 nâng cao chất lượng HS dân tộc thiểu số, quan tâm đến chất lượng mũi nhọn trường trọng điểm, kì thi HS giỏi cấp b Đội ngũ cán quản lý, giáo viên * Đội ngũ cán quản lý: Tổng số 15 người, 100% đạt trình độ chuẩn theo quy định 100% qua lớp bồi dưỡng CBQL, 60% đạt trình độ trung cấp trị * Đội ngũ giáo viên: Hiện có 143 người, 100% đạt chuẩn chuẩn Số GV xếp loại tốt, đạt 64% hàng năm 2.3 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI 2.3.1 Thực trạng bồi dƣỡng kiến thức QLSTĐ Công tác thực năm qua Tuy nhiên có hạn chế định công tác tổ chức học tập, bồi dưỡng, công tác kiểm tra đánh giá 2.3.2 Thực trạng nhận thức CBQL, GV QLSTĐ GV nhận thức tốt cần thiết đạo quản lý hoạt động dạy học nói chung trường đạt 69%; bình thường chiếm 31% 2.3.3 Thực trạng công tác lập kế hoạch, đạo QLSTĐ trƣờng THCS Tỷ lệ đánh giá mức độ tốt, nội dung cao đạt 44%, tỷ lệ trung bình yếu chiếm tới 79% mức độ đánh giá 2.4 THỰC TRẠNG VỀ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 2.4.1 Thực trạng phƣơng pháp dạy giáo viên - Nhận thức GV ĐMPPDH chưa thật đầy đủ họ chưa thực thấy cấp thiết công tác ĐMPPDH Vì cách dạy nặng PPDH cũ HS hầu hết tiếp thu cách máy móc, học thầy dạy nhớ thầy yêu cầu phải nhớ 2.4.2 Thực trạng phƣơng pháp học học sinh Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 - HS chưa xác định vai trò hoạt động tự học, nên chưa đặt vấn đề tự học vị trí Do chưa xác định vai trò tự học, nên việc tự xây dựng động cơ, thái độ tự xây dựng phương pháp học tập, kế hoạch học tập hạn chế thụ động học tập - Việc vận dụng kỹ tự học mức độ thấp, sử dụng không thường xuyên; khả tự phát vấn đề hạn chế tự học Cách học phổ biến tiếp nhận kiến thức mà thầy cung cấp 2.5 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG 2.5.1 Thực trạng nhận thức ĐMPPDH Nhận thức CBQL, GV cần thiết tầm quan trọng việc ĐMPPDH chiếm 98%, số chưa có nhận thức tốt tỷ lệ 2% 2.5.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch quản lý ĐMPPDH Hiệu trƣởng trƣờng THCS Hầu hết trường gặp khó khăn xây dựng kế hoạch nhiều khó khăn ngân sách không đáp ứng đủ, khó khăn đội ngũ, sở vật chất 2.5.3 Thực trạng tổ chức thực ĐMPPDH Hiệu trƣởng trƣờng THCS HT đơn vị trường cử tạo điều kiện cho GV tham gia kỳ thi GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng ĐMPPDH 2.5.4 Thực trạng công tác đạo Hiệu trƣởng trƣờng THCS ĐMPPDH Công tác công tác đạo HT trường THCS ĐMPPDH đơn vị trường học thực tốt năm Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 qua Tuy nhiên có hạn chế định vài nội dung 2.5.5 Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá Hiệu trƣởng trƣờng THCS ĐMPPDH Ở trường THCS hoạt động tra, kiểm tra HT có tác động định, ảnh hưởng tích cực đến phát triển giáo dục nói chung, ĐMPPDH nói riêng 2.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI VÀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 2.6.1 Đánh giá thực trạng công tác QLSTĐ Hiệu trƣởng trƣờng THCS a Ưu điểm: Nhận thức QLSTĐ HT GV huyện có chuyển biến tích cực b Hạn chế: Công tác đạo thực thay đổi cấp quản lý giáo dục chưa thường xuyên, lúng túng, dẫn tới hiệu áp dụng chưa cao 2.6.2 Đánh giá chung công tác quản lý ĐMPPDH Hiệu trƣởng trƣờng THCS a Ưu điểm: CBQL trường THCS huyện tích cực thường xuyên đạo GV không ngừng cải tiến, ĐMPPDH, đạo áp dụng phương pháp dạy học tích cực, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy b Hạn chế: Chưa tổ chức thường xuyên hoạt động nghiên cứu, học tập cho đội ngũ PPDH mới; chưa xây dựng quản lý chặt chẽ công tác tự học, tự bồi dưỡng GV; chưa tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn tham quan; học tập kinh nghiệm; thi tay nghề sư phạm Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 c Nguyên nhân hạn chế: CBQL chưa đào tạo khoa học quản lý, chưa trang bị đầy đủ lý luận QLSTĐ, PPDH ĐMPPDH Một số CBQL, GV tuổi cao hạn chế tiếp thu thâm niên quản lý nên chưa có bề dày kinh nghiệm công tác đạo CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THCS HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Căn nhu cầu thay đổi, cần thiết phải lãnh đạo QLSTĐ trƣờng phổ thông Sự phát triển kinh tế xã hội với kinh tế thị trường tạo nhu cầu học tập ngày tăng, mục tiêu dạy học ngày đa dạng Chính để thực yêu cầu bối cảnh mới, giáo dục phải thực tốt yêu cầu người học là: Học để biết; học để làm; học để chung sống; học để làm người; học suốt đời 3.1.2 Căn vào mục tiêu yêu cầu việc đổi PPDH Trước đòi hỏi thực tiễn, nước ta đường hội nhập phát triển đổi giáo dục, ĐMPPDH cần thiết Định hướng chung ĐMPPDH quy định Luật Giáo dục cụ thể hoá định hướng xây dựng chương trình biên soạn SGK năm gần 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THCS THEO HƢỚNG TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 3.2.1 Nhận diện thay đổi, bồi dƣỡng nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV mục đích, nội dung thay đổi a Mục đích biện pháp - Làm cho HT, GV nhận thức yêu cầu, mục tiêu thay đổi gì? Mức độ ảnh hưởng tác động lên hoạt động nhà trường b Nội dung cách thực - Phân tích mục đích, yêu cầu công tác ĐMPPDH trường cách cụ thể, chi tiết - Thảo luận, thống bước tiến hành để quản lý nội dung ĐMPPDH - Tổ chức học tập, tuyên truyền cách kịp thời văn kiện, nghị Đảng phát triển giáo dục, văn pháp quy, hướng dẫn Bộ GD&ĐT đổi giáo dục phổ thông - Tổ chức cho CBQL, GV học tập, bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề lý thuyết QLSTĐ, quản lý ĐMPPDH 3.2.2 Phá vỡ thói quen sức ỳ giáo viên, chuẩn bị tốt cho thay đổi a Mục đích biện pháp - Chuẩn bị tâm cho HT GV đón nhận thay đổi cách tốt nhất, hiểu, chia sẻ chấp nhận thay đổi, chủ trương ĐMPPDH b Nội dung cách thực - Tuyên truyền phổ biến để người hiểu chia sẻ, đồng tình với chủ trương thay đổi ĐMPPDH - Từng bước phá vỡ sức ỳ GV chủ trương thay đổi cách tuyên truyền chủ trương sách công tác ĐMPPDH Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 - Tổ chức buổi tọa đàm, buổi thảo luận chủ đề quản lý giáo dục, chủ đề liên quan đến công tác thay đổi ĐMPPDH - Chỉ đạo thay đổi thói quen dạy học theo kiểu thông báo, tái hay đọc chép sang phương pháp dạy học tích cực hóa hoạt động người học - Khuyến khích GV giỏi, có trình độ chuyên môn kinh nghiệm, xung phong đầu làm mẫu để kích thích người dần tham gia hình thức "đốm lửa nhỏ", "vết dầu loang" - Cử tạo điều kiện cho GV tham gia kì thi GV giỏi cấp, thăm quan học tập mô hình điển hình, tiên tiến - Chỉ đạo công tác ĐMPPDH trường cách sáng tạo, phù hợp với khả tiềm lực vật lực 3.2.3 Khảo sát, thu thập số liệu, liệu phục vụ cho công tác đạo thay đổi a Mục đích biện pháp - Giúp HT xác định nguyên nhân thay đổi, tính tất yếu cần thiết phải thay đổi để phát triển b Nội dung cách thực - Tổ chức phân tích (SWOT) mặt mạnh - yếu tổ chức; thời - thách thức bối cảnh, nhằm xác định trạng thái hành tổ chức, đơn vị quản lý - Khảo sát để nắm đầy đủ thông tin đội ngũ GV, sở vật chất, điều kiện thực cho công tác ĐMPPDH - Tiến hành khảo sát để nắm tinh thần, thái độ đổi GV, hiểu biết GV ĐMPPDH - Xây dựng hệ thống sở liệu đầy đủ văn bản, tài liệu đạo ĐMPPDH cấp quản lý giáo dục Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 - Tìm nguồn tài trợ, tổ chức tài trợ người tư vấn hỗ trợ cho việc ĐMPPDH nhà trường 3.2.4 Tìm yếu tố khích lệ, hỗ trợ thay đổi cách "Xây dựng nhân điển hình" a Mục đích biện pháp - Cụ thể hóa lý luận ĐMPPDH, xây dựng mô hình ĐMPPDH thực tế cho GV b Nội dug cách thực - Chọn tổ chuyên môn GV điển hình, phải tổ chuyên môn có hoạt động tốt, có giáo viên giỏi, tiêu biểu - HT tổ chức dự phát nhân tố trội việc thực ĐMPPDH - Tổ chuyên môn đạo GV nghiên cứu, trao đổi học tập kinh nghiệm, xây dựng học, dự rút kinh nghiệm - Cuối khuyến khích đổi mới, phải chấp nhận cho GV, nhân viên "vấp ngã để bớt dại" 3.2.5 Tạo niềm tin, bầu không khí thân thiện, xây dựng tập thể thành "tổ chức biết học hỏi" a Mục đích biện pháp - Tạo bầu không khí thân thiện hợp tác, chia sẻ thành viên đội ngũ GV CBQL b Nội dung cách thực - HT phải phấn đấu xây dựng đơn vị thành tổ chức mạnh, ''tổ chức biết học hỏi'' - Xây dựng nhà trường có đủ tổ chức trị, đoàn thể theo Điều lệ trường phổ thông - Các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng, điều lệ, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 - Có cấu tổ chức theo mô hình mạng lưới có nghĩa phận, cá nhân tổ chức phân quyền rộng rãi - Lãnh đạo quản lý theo tư tưởng công khai, dân chủ hóa tức phát huy tối đa quyền dân chủ quan theo quy định 3.2.6 Tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ giáo viên công tác đổi a Mục đích biện pháp - Giúp HT nhà trường hiểu công tác ĐMPPDH có hiệu thực người dạy có động lực cống hiến b Nội dung cách thực - Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, vị trí người GV tôn vinh, người thầy giáo kính trọng - Giáo dục HS ý thức học tập tự giác, chủ động có tính sáng tạo, từ tạo hứng thú cho người dạy - Xây dựng quy định cụ thể chế độ khen thưởng với GV, tổ chức đạt thành tích thực ĐMPPDH 3.2.7 Xác định mục tiêu, trọng tâm bƣớc đạo công tác đổi a Mục đích biện pháp - Phá vỡ sức ỳ thay đổi dần thói quen không phù hợp với yêu cầu đặt cho thay đổi b Nội dung cách thực - Xác định mục tiêu giai đoạn mục tiêu cụ thể cho hoạt động thời kỳ - Kiên trì thực nội dung lựa chọn, thống nhất, đưa công tác ĐMPPDH đơn vị trở thành hoạt động thường xuyên liên tục Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 - Đưa công tác ĐMPPDH vào chương trình hành động hàng năm nhà trường trì liên tục, lâu dài để đạt kết mong đợi 3.2.8 Lựa chọn xem xét giải pháp thực phù hợp với nhà trƣờng ngƣời quản lý a Mục đích biện pháp - Giúp HT nhà trường xác định đúng, xác giải pháp để thực công tác ĐMPPDH phù hợp Xác định yếu tố cản trở thực ĐMPPDH b Nội dung cách thực - Căn vào đặc điểm nhà trường để lựa chọn xem xét giải pháp thực cách phù hợp - Biết lựa chọn thay đổi phù hợp với khả quản lý văn hóa đơn vị - Là người cổ vũ, kích thích thay đổi, truyền cảm hứng làm việc cho đội ngũ GV, NV nhà trường 3.2.9 Lập kế hoạch đạo công tác đổi a Mục đích biện pháp - Giúp HT xác định rõ mục tiêu công tác thay đổi xác định yếu tố thay đổi giai đoạn b Nội dung cách thực - Tổ chức thảo luận, bàn bạc thống khả biện pháp triển khai chủ trương ĐMPPDH đơn vị - HT tham mưu cho cấp quản lý giáo dục đầu tư sở vật chất - Tổ chức cho GV đăng ký giảng dạy PPDH định GV có lực có uy tín để dạy thí điểm tạo điều kiện tốt cho GV thực công tác ĐMPPDH Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 3.2.10 Đánh giá thay đổi, đƣa thay đổi vào nhà trƣờng thông qua hoạt động đổi a Mục đích biện pháp - Giúp HT nhận thức công tác ĐMPPDH đơn vị mức độ b Nội dung cách thực - Lập mô hình nhận diện thay đổi đạt được, ý đến loại câu hỏi liên quan trực tiếp đến ĐMPPDH - Phân tích giá trị thay đổi - Đánh giá đưa thay đổi vào nhà trường 3.2.11 Duy trì đảm bảo tiếp tục đổi a Mục đích biện pháp - Là điều kiện để HT đạo sát tạo môi trường thuận lợi cho GV thực ĐMPPDH Động viên kịp thời khen chê lúc hoạt động kế hoạch ĐMPPDH b Nội dung cách thực - Công tác ĐMPPDH thực thành công đơn vị trường học, lúc phải trì tổ chức thực - Để trì thay đổi cần thực tốt công việc sau: Tổ chức hướng dẫn người mới; lập ngân sách để tiếp tục thực ĐMPPDH năm học tiếp theo; nhìn lại trình; lưu trữ hồ sơ 3.3 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA BIỆN PHÁP 3.3.1 Mục đích yêu cầu Khảo nghiệm số biện pháp quản lý ĐMPPDH theo hướng tiếp cận QLSTĐ HT trường THCS mà luận văn đề cập, nhằm góp phần khẳng định tính đắn biện pháp thực tế Footer Page 23 of 149 22 Header Page 24 of 149 3.3.2 Quy trình khảo nghiệm: Bước 1: Lập phiếu điều tra trưng cầu ý kiến Bước 2: Lựa chọn đối tượng điều tra Bước 3: Tiến hành điều tra CBQL, tổ trưởng chuyên môn trường THCS tiến hành vấn CBQL, chuyên viên phòng GD&ĐT Bước 4: Thu phiếu điều tra, xử lý phiếu, tổng hợp kết 3.3.3 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp Số liệu khảo nghiệm bảng đây: Các biện pháp Tính cấp thiết Rất cấp thiết Cấp Tính khả thi Rất Không cấp thiết X1 thiết khả Khả Không X thi khả thi thi NND1 25 0 3,00 24 2,92 NND2 22 2,88 21 2,84 NND3 20 2,80 19 2,76 NND4 22 2,88 23 2,92 NND5 24 2,92 22 2,88 NND6 25 0 3,00 25 0 3,00 NND7 21 2,84 22 2,88 NND8 20 2,80 19 2,76 NND9 25 0 3,00 24 2,92 NND10 21 2,84 22 2,88 NND11 24 2,92 20 2,80 Trung bình Footer Page 24 of 149 2,89 2,86 Header Page 25 of 149 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu thu đƣợc rút số kết luận sau: - Thay đổi ĐMPPDH yêu cầu tất yếu trường THCS nay, nhiệm vụ quản lý HT xu - Các biện pháp quản lý ĐMPPDH tiếp cận lý thuyết QLSTĐ phải đảm bảo quan điểm "dạy học lấy học sinh làm trung tâm", "dạy học tích cực hóa hoạt động người học" - Qua nghiên cứu, khảo sát khẳng định rằng, ĐMPPDH phải gắn với mục tiêu dạy học; nội dung dạy học; mức độ nhận thức người học; điều kiện dạy học lực GV - Để quản lý ĐMPPDH đạt hiệu người HT cần ý việc tạo chế, khích lệ để thúc đẩy việc ĐMPPDH Cuối luận văn đề xuất 11 biện pháp (NND) quản lý ĐMPPDH tiếp cận QLSTĐ HT trường THCS KIẾN NGHỊ - QLSTĐ khái niệm mới, lý thuyết chưa áp dụng thực nhiều Vì Sở GD&ĐT cần có chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để thực - Thường xuyên kiểm tra tình hình thực ứng dụng lý thuyết QLSTĐ quản lý nhà trường, nhằm mục đích tư vấn, hỗtrợ giúp đỡ sở giáo dục - Bổ sung văn đạo tài liệu hướng dẫn quản lý, QLSTĐ sở để tham khảo thực - Thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý trường học, tập huấn công tác chuyên môn liên quan đến thay đổi QLSTĐ nhà trường Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 2.2 Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo - Có kế hoạch tăng cường kiểm tra công tác quản lý ĐMPPDH trường, quan tâm đạo thường xuyên công tác ĐMPPDH theo hướng tiếp cận QLSTĐ - Thường xuyên tổ chức cho CBQL, GV tham quan học hỏi kinh nghiệm tiên tiến, điển hình - Tăng cường hỗ trợ trường việc đầu tư, sử dụng có hiệu CSVC phương tiện dạy học; thực công tác ĐMPPDH cách đồng - Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm CBQL, ý việc đào tạo nguồn CBQL trẻ, có lực chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức 2.3 Đối với Hiệu trƣởng đơn vị trƣờng - Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý - Vận dụng linh hoạt biện pháp quản lý công tác ĐMPPDH theo hướng tiếp cận lý thuyết QLSTĐ - Tạo điều kiện cho GV tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề ĐMPPDH lớp chuyên môn - Tổ chức tốt hoạt động tự bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ - Quan tâm đến đội ngũ GV vật chất lẫn tinh thần; có chế độ khen thưởng kịp thời - Tham mưu cho cấp lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan, lực lượng xã hội làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục Footer Page 26 of 149 ... ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Biện pháp quản lý công tác ĐMPPDH trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Footer Page of 149 4 Header Page of 149 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ... chọn vấn đề Biện pháp quản lý công tác đổi phương pháp dạy học trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp quản... GV tu i cao hạn chế tiếp thu thâm niên quản lý nên chưa có bề dày kinh nghiệm công tác đạo CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THCS HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tu, Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tu, Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay