Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tu

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:26

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN ANH KHÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH THỊ TAM THANH Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH Phản biện 2: PGS.TS VÕ NGUYÊN DU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo Dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để đáp ứng nhu cầu chất lượng nhân lực cho phát triển Kinh tế - Xã hội (KT - XH), Giáo dục (GD) Việt Nam chủ động hội nhập với xu GD, hệ thống tri thức mới, sở lý luận, phương thức tổ chức, nội dung giảng dạy, công nghệ GD đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng khẳng định, phát triển Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) quốc sách hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh, đổi toàn diện GD Việt Nam Tại kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành trung ương khóa XI, kết luận rõ hạn chế yếu phương pháp dạy học (PPDH), cụ thể “Phương pháp dạy học chậm đổi mới, chưa thực phát huy tính chủ động, sáng tạo HS, sinh viên” Tỉnh Kon Tum có trình độ phát triển KT - XH thấp, nhiều thành phần dân tộc, phân bố dân cư phân tán, phát triển chênh lệch lớn thành phần dân tộc theo địa bàn Các môn khoa học xã hội nhân văn (KHXH&NV) trường phổ thông không cung cấp tri thức mà g p phần hình thành giá trị tinh thần cho HS, c vai tr quan trọng việc tạo môi trường, chất liệu để xây dựng người Trong năm qua, quản lý (QL) đổi phương pháp dạy học (PPDH) c chuyển biến tích cực song c n hạn chế bất cập Trên sở yêu cầu thực tiễn sở lý luận Quản lý giáo dục (QLGD), chọn đề tài “Biện pháp quản lý đổi phương pháp dạy học môn Khoa học xã hội Nhân văn trường trung học phổ thông địa bàn tỉnh Kon Tum” làm nội dung nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Cao học QLGD Footer Page of 149 Header Page of 149 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT tỉnh Kon Tum Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV như: Biện pháp xây dựng tầm nhìn; Biện pháp phát triển nguồn lực; Biện pháp xây dựng kế hoạch quy trình quản lý; Biện pháp động viên; Biện pháp phát triển kỹ QL thay đổi c thể nân cao chất lượng dạy học, g p phần phát triển nghiệp GD-ĐT tỉnh Kon Tum Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận QL đổi PPDH môn KHXH&NV bậc THPT Điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT tỉnh Kon Tum Đề xuất biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV để nâng cao chất lượng GD trường THPT tỉnh Kon Tum Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV HT trường THPT sở vận dụng lý thuyết QL thay đổi Footer Page of 149 Header Page of 149 Đề tài thu thập số liệu 07 trường THPT thuộc tỉnh Kon Tum từ năm 2008 đến năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: phân tích, tổng hợp tài liệu thực tiễn liên quan đến đối tượng nghiên cứu 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, điều tra 7.3 Phương pháp xử lý số liệu: xử lý số liệu thống kê Cấu trúc luận văn Chương Cơ sở lý luận QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT Chương Thực trạng QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT địa bàn tỉnh Kon Tum Chương Biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT địa bàn tỉnh Kon Tum CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 TỔNG QUAN Lịch sử GD giới trải qua ba lần cải cách Ở Việt Nam sau cách mạng tháng 8, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng GD hướng vào giá trị dân tộc, đại, nhân văn, GD phục vụ Tổ quốc, phụ vụ nhân dân.[6,Tr.821] C nhiều đề tài nghiên cứu đổi PPDH đ , tác phẩm “Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới” Thái Footer Page of 149 Header Page of 149 Duy Tuyên xem nghiên cứu toàn diện lĩnh vực đổi PPDH Các nghiên cứu kết luận, đổi PPDH biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tuy nhiên, biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV chưa nhiều tác giả quan tâm Vì vậy, nghiên cứu biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT địa bàn tỉnh Kon Tum cần thiết 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng a Quản lý b Quản lý giáo dục QLGD trình thực c định hướng hợp quy luật chức kế hoạch h a, tổ chức, đạo kiểm tra nhằm đạt tới mục tiêu GD đề [16, Tr.15] c Quản lý nhà trường “QLNT hệ thống tác động c chủ đích, c kế hoạch, hợp quy luật chủ thể QL lên tập thể GV, nhân viên, HS, cha mẹ HS lực lượng XH nhà trường nhằm thực c chất lượng mục tiêu hiệu GD” [10, Tr.46] 1.2.2 Quản lý thay đổi a Khái niệm “QL thay đổi thực chất kế hoạch h a đạo triển khai thay đổi để đạt mục tiêu đề cho thay đổi đ mà không xáo trộn không thực cần thiết” [11, Tr.18] b Các mô hình quản lý thay đổi c Quy trình quản lý thay đổi d Các thành tố tạo thay đổi Footer Page of 149 Header Page of 149 * Tầm nhìn: ý tưởng tương lai tổ chức đạt được, thể mong muốn tổ chức cộng đồng * Kỹ năng: lực hay khả chủ thể thực thục hay chuỗi hành động sở hiểu biết nhằm tạo kết mong đợi * Động viên: khiến người khác hành động hay cư xử theo cách họ * Kế hoạch: toàn thể việc dự định làm, gồm nhiều công tác xếp c hệ thống, qui vào mục đích định thực thời gian tính trước * Nguồn lực: khả cung cấp yếu tố cần thiết cho trình tồn phát triển tổ chức e Vai trò chủ thể quản lý quản lý thay đổi Là người cổ vũ, “xúc tác” kích thích thay đổi Là người hỗ trợ suốt trình thay đổi Là người giải tốt tình xảy trình thay đổi Là người liên kết nguồn lực cho thay đổi Là người trì ổn định thay đổi 1.2.3 Đổi phƣơng pháp dạy học a Phương pháp dạy học PPDH bao gồm phương pháp dạy phương pháp học PPDH kết hợp hữu cơ, biện chứng phương pháp dạy GV phương pháp học HS PPDH thành tố quan trọng trình dạy học, tổng hợp cách thức GV HS trình dạy học, tiến hành đạo GV nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học b Đổi phương pháp dạy học Footer Page of 149 Header Page of 149 Đổi PPDH vận dụng linh hoạt PPDH theo hướng tích cực; đổi PPDH c nghĩa tổ chức dạy học theo lối mới, tạo lập cho trình dạy học điều kiện, giá trị Tạo cho HS vị tiền đề, điều kiện thuận lợi để hoạt động; xác lập khẳng định vai tr , chức người thầy trình dạy học; đổi PPDH c kết điều kiện đổi cách toàn diện trình dạy học Quá trình dạy học tạo thành từ thành tố: mục đích, nội dung, thầy hoạt động dạy, tr hoạt động học, phương tiện đánh giá [4, Tr.72] c Yêu cầu đổi PPDH trường THPT 1.3 CÁC MÔN KHXH&NV TRONG TRƢỜNG THPT Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 ban hành chương trình GD phổ thông, trường THPT có môn KHXH&NV gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, GD công dân Các môn KHXH&NV nhằm hình thành, phát triển nhân cách chuẩn bị để học sinh HS trở thành người lớn; rèn luyện phát huy lực nhận thức, phát triển khả giao tiếp, kích thích trao đổi, phản biện, trải nghiệm vấn đề XH, giúp HS trưởng thành đạo đức, phát triển ý thức, trách nhiệm công dân 1.4 QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH CÁC MÔN KHXH&NV TRONG TRƢỜNG THPT QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT thực chất kế hoạch h a đạo triển khai thay đổi PPDH môn học để đạt mục tiêu GV làm tốt việc tổ chức, hướng dẫn học tập, HS học tập tích cực, chủ động, học tập gắn với sống thực tiễn, học tập gắn với trải nghiệm KT - XH thân, học tập gắn Footer Page of 149 Header Page of 149 với điều tra, nghiên cứu KT - XH địa phương, học tập gắn với tự học, học tập gắn với kiểm tra, đánh giá tự kiểm tra, đánh giá QL đổi PPDH môn KHXH&NV theo định hướng sau: Thay đổi nhận thức Thay đổi cảm xúc Thay đổi hành vi Tiểu kết chƣơng QL đổi PPDH môn KHXH&NV chưa nghiên cứu nhiều chưa trọng vận dụng lý thuyết QL thay đổi Đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT thực theo quan điểm dạy học hướng vào người học, phát triển lực người học, chuyển mạnh trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT trình tác động c mục đích, c tổ chức chủ thể QL làm thay đổi cách thức chuyển tải nội dung dạy học cho người học tự chiếm lĩnh nội dạy học thông qua điều khiển sư phạm người dạy CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 2.1 SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GD&ĐT TỈNH KON TUM 2.1.1 Quy mô trƣờng, lớp chất lƣợng giáo dục a Quy mô trường, lớp Quy mô trường, lớp số lượng HS THPT c xu hướng biến động Số lớp học c tăng chậm liên tục, số lượng HS có Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 xu hướng giảm nhẹ Quy mô số HS lớp theo đ giảm xuống liên tục, từ 33,8 HS/lớp năm học 2010 - 2011 xuống 32,6 HS/lớp, năm học học 2012 - 2013 Số HS người dân tộc thiểu số (DTTS) tăng liên tục từ 27,3% năm học 2010 - 2011 tăng lên 31,5% năm học 2012 - 2013, thể tiến nhiều mặt vùng DTTS, quan tâm Đảng quyền b Chất lượng giáo dục Tính đến tháng năm 2013 toàn tỉnh c 116/116 trường Mầm non; 36/141 trường Tiểu học; 37/101 trường THCS; 4/24 trường THPT hoàn thành việc tự đánh giá C trường Tiểu học, trường THCS trường THPT thực đánh giá Tỷ lệ người biết chữ tuổi từ 15 - 25 đạt 99,34% Với GD cấp THPT, học lực, tỷ lệ HS học lực Kém chiếm 2% liên tục giảm ba năm học gần Tỷ lệ HS xếp loại học lực Giỏi c xu hướng tăng, năm học 2012 - 2013 tăng 0,58% so với năm học trước đ Kết xếp loại hạnh kiểm, có nhiều tiến rõ rệt xếp loại học lực Tỷ lệ HS có hạnh kiểm Trung bình, Yếu giảm, hạnh kiểm Tốt chiếm tỷ trọng lớn tăng liên tục qua năm học Chất lượng GD HS DTTS, xếp loại học lực có chuyển biến tích cực, tỷ lệ HS học lực Kém 4,0% liên tục giảm Tỷ lệ HS học lực Giỏi c xu hướng giảm Tỷ lệ HS Trung bình tăng Kết xếp loại hạnh kiểm khác biệt rõ rệt xếp loại học lực Chất lượng GD cấp THPT tỉnh Kon Tum có nhiều tiến rõ rệt, vững chắc, đặc biệt chất lượng rèn luyện hạnh kiểm; chất lượng HS DTTTS chênh lệch xa so với mặt GD THPT tỉnh Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 b Thực trạng việc xây dựng tầm nhìn (mục tiêu) Qua khảo sát, có 65% CBQL coi xác định mục tiêu dài hạn đổi PPDH môn KHXH&NV đạt mức độ Khá 30,4% đạt mức độ Tốt; với mục tiêu ngắn hạn, có 47% CBQL đánh giá Khá, 39,1% đạt Tốt Có 48,4% ý kiến GV phân vân mục tiêu dài hạn Các trường chưa trọng mức đến xây dựng định tầm nhìn dài hạn đổi PPDH môn KHXH&NV, đổi PPDH bị thụ động phiến diện Tuy nhiên, có 47,1% CBQL 30,7% GV đồng ý việc nhà trường cụ thể h a mục tiêu theo năm học, ý nhiều đến mục tiêu cụ thể, ngắn hạn theo năm 2.3.2 Kỹ quản lý CBQL tự đánh giá cao kỹ đánh giá chuyển biến nhận thức hành vi GV đổi PPDH môn KHXH&NV với 82,6% đạt Tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương sách cấp đổi PPDH, với 73,9% đạt Tốt Các kỹ tổ chức thảo luận khả biện pháp triển khai đổi PPDH dựa thực tiễn nhà trường với 60,9% Tốt 39,1% đạt Khá Các kỹ kế hoạch h a đổi PPDH cho năm c 21,1% đạt Tốt Trung bình chiếm 43,5% Các kỹ Xây dựng tiêu chí đánh giá tiết dạy theo hướng đổi 47,8% đạt Tốt, 34,8% đạt Khá Đối với GV, 35,9% ý kiến phân vân kỹ triển khai đổi PPDH; kỹ tuyên truyền phổ biến tổ chức hoạt động thảo luận tập trung mức độ đồng ý 51,7% 47,7%, số kiến phân vân tương đối cao 26,1% 20,9 % Chưa đánh giá tính phức tạp thay đổi nhận thức, thái độ hành vi GV triển khai hoạt động đổi PPDH Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 2.3.3 Nguồn lực tạo kết QL đổi PPDH môn KHXH&NV a Chất lượng đội ngũ CBQL nhà trường Theo thông tin điều tra, 100% CBQL trường THPT đạt chuẩn đ , 54,5% đạt chuẩn Có 97,4% GV đánh giá CBQL c hiểu biết đổi PPDH, minh chứng CBQL đáp ứng yêu cầu QLGD Tuy nhiên, thực tế HT đầu tư thời gian cho đổi PPDH môn KHXH&NV b Chất lượng đội ngũ giáo viên Qua khảo sát, 43,5% CBQL nhận định chất lượng GV môn KHXH&NV đạt Tốt, 30,4% đạt Khá Về nhận thức đổi PPDH 47,8% đánh giá Tốt, kết thời gian dài tập trung nâng cao chất lượng GV Có 69,4% HS cho c khác biệt lớn cách dạy GV tiết Dạy tốt với tiết dạy hàng ngày, phản ánh trạng GV đổi PPDH mang tính đối ph Đánh giá dạy tập trung vào hoạt động GV, trọng thần thái độ, mức độ tiếp thu bài, phương pháp học HS c Tinh thần, thái độ, khả học tập HS Khảo sát HS, có 71,7% cho học tập tốt môn KHXH&NV c ích cho tương lai sau HS c nhận thức học tập toàn diện, kết nhiều năm trường tập trung đổi PPDH Tuy vậy, tỷ lệ HS phân vân tương đối cao 26,6%, phản ánh bất cập công tác GD d CSVC, phương tiện phục vụ đổi PPDH môn KHXH&NV Thiết bị dạy học điều kiện dạy học đáp ứng yêu cầu đổi PPDH Sử dụng thiết bị dạy học GV môn Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 KHXH&NV không thường xuyên, c n mang tính đối ph 2.3.4 Các hoạt động động viên tạo động lực đổi phƣơng pháp dạy học môn Khoa học xã hội Nhân văn a Cơ chế sách giáo viên Có 50% ý kiến CBQL cho chế sách GV tham gia đổi PPDH môn KHXH&NV mức Tốt - Khá Thực trạng trường THPT gặp kh khăn nguồn lực tài bối cảnh đẩy mạnh tiết kiệm theo chủ trương phủ b Khuyến khích tham gia giáo viên, học sinh (HS) Kết khảo sát, có 54,9% GV không đồng ý với nhận định việc thiếu thông tin đổi đổi PPDH Ngược lại, 75,6% GV cho c n GV ngại thay đổi PPDH Kết phản ánh thực trạng GV thiếu động lực thúc đẩy họ đẩy mạnh đổi HS đánh giá cao hành vi sau GV: khuyến khích HS tự đánh giá, đánh giá lẫn (67,1%); GV tạo điều kiện để HS thể quan điểm thân hay tranh luận với (64,3%); tổ chức HS học tập qua tr chơi (61,1%); dạy học gắn với thực tiễn (55,4%); khích lệ GV thay trách mắng (53,4%) Hành vi đổi PPDH GV HS đánh giá cao lại c mức độ không thực cao, rõ ràng biện pháp đổi PPDH trường chưa triệt để, chưa c đột phá nặng phong trào, đối ph c Sự phối hợp tổ chức nhà trường Nội dung, hình thức hội họp đoàn thể, tổ (nh m) chuyên môn chủ yếu nặng hành CBQL chưa gắn kết tổ chuyên môn thông qua chế phối hợp 2.3.5 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch Có 73,9% ý kiến CBQL cho công tác phổ biến, quán triệt chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước văn đạo Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 ngành đạt kết Tốt Tuy nhiên, 43,5% ý kiến cho kế hoạch h a đổi PPDH năm đạt Trung bình, thấy việc triển khai kế hoạch đổi PPDH thiếu tầm nhìn dài hạn 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QL ĐỔI MỚI PPDH CÁC MÔN KHXH&NV Ở TRƢỜNG THPT TỈNH KON TUM 2.4.1 Mặt mạnh CBQL trường THPT tỉnh Kon Tum c lực QL, lực sư phạm phẩm chất trị tốt, c uy tín tập thể sư phạm, nhận thức đắn tính cấp thiết đổi PPDH môn KHXH&NV Số lượng CBQL qua đào tạo, bồi dưỡng sau đại học, đáp ứng yêu cầu đổi ngày nhiều 2.4.2 Mặt yếu Công tác đạo đổi PPDH chưa bám sát thực tiễn dạy học, chưa gắn với đặc thù bôn Một số GV nhận thức đổi PPDH thiếu đầy đủ, không gắn với hiệu thực giảng dạy Thiếu động lực thúc đẩy GV đổi PPDH, dạy học theo kiểu “đọc chép” c n phổ biến, chưa c sách tôn vinh xứng đáng GV giỏi, c sáng kiến đổi PPDH, sức ỳ GV lớn 2.4.3 Thời Sự quan tâm Đảng Nhà nước toàn XH đến nghiệp GD&ĐT ngày sâu rộng Nhiệm vụ Đổi PPDH môn KHXH&NV chung tay lực lượng XH 2.4.4 Thách thức Mâu thuẫn mục tiêu đào tạo, đổi PPDH với thực tiễn nhà trường, nhà trường c n mang nặng tính đối ph với thi cử Footer Page 15 of 149 14 Header Page 16 of 149 Sự quan tâm, kỳ vọng mức phụ huynh, học thêm tràn lan làm thủ tiêu thời gian tự học HS Chưa c phối hợp thường xuyên, liên tục nhà trường địa phương Tiểu kết chƣơng Vượt qua điều kiện KT-XH kh khăn, ngành GD&ĐT Kon Tum bước nâng cao chất lượng GD, hoàn thiện sở hạ tầng Thực trạng giảng dạy môn KHXH&NV chủ yếu dừng lại truyền thụ kiến thức, dạy học chưa gắn với thực tiễn, tâm lý GV, HS nặng đối phó với thi cử, ngại đổi PPDH Thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa đánh giá tính phức tạp đổi PPDH CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Nhu cầu đổi quản lý giáo dục giới Việt Nam a Sự thay đổi QLGD tất yếu nhu cầu cấp bách b Sự thành công nước giới việc thực cải cách GD, QLGD c Quan điểm đổi QLGD Đảng Nhà nước ta 3.1.2 Lý thuyết quản lý thay đổi giáo dục Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QL ĐỔI MỚI PPDH CÁC MÔN KHXH&NV Ở CÁC TRƢỜNG THPT Ở TỈNH KON TUM 3.2.1 Biện pháp xây dựng tầm nhìn a Mục tiêu Xác định mục tiêu mong muốn đạt tới đổi PPDH môn KHXH&NV; tạo dựng niềm tin, tâm sẵn sàng tham gia đổi PPDH b Nội dung * Dạy học hướng vào người học Coi trọng tổ chức HS hoạt động độc lập theo nh m, rèn luyện phương pháp tự học, phát huy vốn trải nghiệm HS * Đổi phương pháp dạy GV phương pháp học HS Ứng dụng PPDH tích vào giảng dạy, vận dụng tri thức KHXH&NV vào giải tình thực tiễn, bày tỏ quan điểm cá nhân vấn đề địa phương, tạo mối quan hệ GV-HS thực cởi mở, khuyến khích, trân trọng HS tái tạo sản phẩm học tập, kết hợp đánh giá GV với tự đánh giá HS * Tăng cường mối quan hệ nhà trường cộng đồng Ngành Văn h a, Thể thao du lịch giới thiệu giá trị văn h a, di sản thiên nhiên; đổi PPDH gắn với tài nguyên văn h a vùng miền thiên nhiên địa phương c Cách thực Bước thứ nhất, CBQL nhà trường nghiên cứu văn sở pháp lý, sở khoa học biện pháp xây dựng tầm nhìn Bước thứ hai, CBQL phân tích, đánh giá trạng thái đổi PPDH môn KHXH&NV hành Bước thứ ba, xác định tầm nhìn đổi PPDH môn KHX&NV, đơn giản h a chi tiết, dễ hiểu, ngắn gọn, rõ ràng Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 Bước thứ tư, chia sẻ tầm nhìn 3.2.2 Biện phát triển nguồn lực a Mục tiêu Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lực CBQL, GV đổi PPDH môn KHXH&NV; bồi dưỡng phương pháp học tập HS b Nội dung * Đối với CBQL: tích cực nghiên cứu, vận dụng quan điểm “dạy học hướng vào người học”, “dạy học hướng vào phát triển lực người học” làm sở lý luận, định hướng cho đánh giá thực trạng đổi PPDH môn KHXH&NV * Đối với GV: Đổi hoạt động bồi dưỡng GV: trọng ba khía cạnh thay đổi nhận thức, cảm xúc, hành vi Thay đổi nhận thức: GV hiểu xu GD, xu đổi GD, GV nhận thức nhu cầu, tính cấp thiết đổi PPDH Thay đổi cảm xúc: tự tin, hài lòng tin tưởng vào thành công đổi PPDH Thay đổi hành vi: đổi soạn giáo án theo hướng tích cực Triển khai hoạt động nghiên cứu học, hướng vào nhận xét hoạt động học, tinh thần, thái độ học tập HS Phát huy yếu tố văn h a địa phương vào hoạt động dạy học, giúp HS c hội trải nghiệm thực tiễn, học tập qua thực tiễn Bồi dưỡng lòng nhân ái, thái độ sư phạm cho GV: phẩm chất tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, khoan dung, vị tha, khách quan, công minh, quan tâm chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ HS * Đối với HS: Tổ chức HS học tập hoạt động cách khoa học hợp lý, giúp cho HS c phương pháp học tập tốt nhất, Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 phù hợp với lực * Huy động cộng đồng tham gia chia sẻ nguồn lực: Cộng đồng cung cấp nhân lực, vật lực, tài lực, cộng đồng tham gia vào đổi PPDH, cha mẹ HS tham gia việc giám sát việc tự học nhà em mình, tác động đến dân chủ h a trường học c Cách thực Thay đổi quan điểm QL chuyên môn: tích cực trao đổi sư phạm, nghiên cứu học, xem xét tinh thần thái độ học tập HS Thay đổi quan niệm đánh giá chất lượng dạy GV: trọng suy ngẫm thảo luận việc HS học tập mặt nhận thức, thái độ, hành vi, đánh giá hài l ng HS Xây dựng môi trường GD thân thiện, tích cực: cần xây dựng văn hoá hợp tác hoạt động chuyên môn Xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh: HT tin tưởng hỗ trợ GV đặt mục tiêu cho riêng mình; tạo điều kiện để GV thử nghiệm hình thức tổ chức dạy học Thực phân cấp, đề cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm GV: đẩy mạnh trao quyền cho GV HS tự chịu trách nhiệm đổi cách dạy cách học Tạo động lực cho người học: tôn trọng phát huy khác biệt văn h a liên hệ với học, HS tham gia vào hoạt động học Vận động lực lượng XH tham gia đổi PPDH: huy động lực lượng XH tham gia đổi PPDH Đổi cách kiểm tra đánh giá HS: đẩy mạnh sử dụng đề kiểm tra mở, đề kiểm tra liên hệ với thực tiễn KT-XH địa phương phát huy tự kiểm tra, làm tập nh m, viết thu hoạch, trọng đánh giá tinh thần, thái độ học tập Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá: tổ chức ngoại kh a theo Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 chủ đề môn học KHXH&NV, tổ chức triển lãm sáng tạo HS Xây dựng, phát huy nét đẹp văn hóa học đường: xây dựng không khí làm việc dân chủ, tôn trọng lắng nghe HS Phát huy vai trò GV chủ nhiệm: Chú trọng mối quan hệ chia sẻ trách nhiệm, thông tin GV chủ nhiệm phụ huynh tình hình học tập HS Tận dụng trải nghiệm kiến thức phụ huynh: phát tận dụng vốn trải nghiệm phụ huynh vào đổi PPDH môn KHXH&NV, g p phần “xã hội hoá giới trẻ”, tạo nguồn cung sáng kiến 3.2.3 Biện pháp xây dựng kế hoạch quy trình quản lý a Mục tiêu Phát triển kỹ phân tích, đánh giá tình hình, xác định nội dung quy trình QL đổi PPDH môn KHXH&NV b Nội dung Thứ nhất, tầm nhìn GV tham gia xây dựng nên, GV tham gia vào việc định HT đổi PPDH Thứ hai, đánh giá khả năng, điểm mạnh, điểm yếu GV đổi PPDH Chú trọng tuyên truyền cộng đồng hiểu mục tiêu, nội dung đổi PPDH môn KHXH&NV để thay đổi nhận c Cách thực Tổ chức thảo luận khả biện pháp triển khai đổi PPDH trường mình, khuyến khích GV tham gia Thực tiết dạy điểm nhằm tạo thành công cụ thể trước mắt Huy động cộng đồng tham gia vào hoạt động đổi PPDH Xây dựng điển hình tiên phong đổi PPDH Phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm để kế hoạch h a đổi PPDH năm Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 3.2.4 Biện pháp động viên a Mục tiêu Nâng cao nhận thức tầm quan trọng định hướng đổi công tác động viên đổi PPDH môn KHXH&NV b Nội dung Thực đầy đủ chế độ sách với GV Ghi nhận cố gắng, QL qua ưu điểm củng cố cảm xúc tích đổi PPDH HT tăng cường lắng nghe chia sẻ phát huy tinh thần cao thượng GV người đầu đổi PPDH Cống hiến GV cần tập thể nhìn nhận cách khách quan, công thiện chí c Cách thực Bồi dưỡng kiến thức động viên cho CBQL, GV Phân công, phân nhiệm GV phù hợp với mạnh GV Xây dựng, phát triển môi trường văn hoá nhà trường Xây dựng bầu không khí dân chủ, tôn trọng c hội thể hiện, phát triển khả Tổ chức nhiều hình thức thi đua khen thưởng, tuyên dương thành tích GV đạt đổi PPDH 3.2.5 Biện pháp phát triển kỹ QL thay đổi a Mục tiêu Nâng cao nhận thức xác định kỹ năng QL đổi PPDH môn KHXH&NV cho CBQL kỹ đổi PPDH cho GV b Nội dung Kỹ xác định tầm nhìn thực kế hoạch thay đổi: Đối với CBQL: kỹ phân tích, đánh thực trạng giảng dạy, xây dựng mục tiêu phát triển tay nghề GV Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 Đối với GV: kỹ thiết kế giảng, theo đ vai tr tổ chức, hướng dẫn GV đề cao, trọng tinh thần thái độ HS phát huy học tập tích cực, chủ động Kỹ truyền đạt thông tin kỹ giao tiếp: Đối với CBQL: kỹ truyền đạt mục tiêu đổi PPDH môn KHXH&NV, kỹ tuyên truyền, vận động, kỹ dẫn dắt người vào vấn đề quan tâm Đối với GV: kỹ giao tiếp dân chủ, lấy khen ngợi ưu điểm HS làm trọng tâm, GD qua ưu điểm ưu điểm Rèn luyện kỹ nghe chủ động, gợi mở vấn đề khuyến khích HS thể ý kiến Tôn trọng khác biệt giao tiếp Kỹ làm việc theo nhóm: Đối với CBQL: kỹ tư mở với ý kiến khác biệt, khả thuyết phục người khả liên kết nh m tiên phong Đối với GV: rèn luyện kỹ tổ chức hình thức học tập theo nhóm, học ngoại kh a, tham quan, trải nghiệm, sinh hoạt tập thể thích hợp Kỹ giải tình huống: Đối với CBQL: kỹ xác tình từ người bảo thủ hay xung đột đổi PPDH lựa chọn tiếp cận phù hợp, tranh thủ ảnh hưởng từ GV ủng hộ đổi PPDH Đối với GV: rèn luyện nhanh nhẹn, linh hoạt tư hành vi GV HS c Cách thực Tổ chức học tập, bồi dưỡng hệ thống kỹ đáp ứng đổi PPDH môn KHXH&NV Triển khai hội thi nghiệp vụ sư phạm theo chuyên đề Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CBQL, GV kỹ Footer Page 22 of 149 21 Header Page 23 of 149 QL thay đổi 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Các biện pháp đề xuất c mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó hữu cơ, bổ sung hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy lẫn thành chỉnh chể thống c “cân động” tạo thay đổi sử dụng PPDH môn KHXH&NV Các biện pháp thực phát huy hiệu tiến hành cách đồng 3.4 KHẢO NGHIỆM VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Để khẳng định tính cấp thiết tính khả thi biện pháp, đề tài tiến hành trưng cầu ý kiến: 176 GV CBQL Về tính cấp thiết biện pháp, từ kết khảo nghiệm đa số cho biện pháp đề cấp thiết QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT địa bàn tỉnh Kon Tum Trong đ , “Biện pháp phát triển nguồn lực” đánh giá c tính cấp thiết với 84,1% Về tính khả thi biện pháp, từ kết khảo nghiệm đa số cho biện pháp đề c tính khả thi QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT địa bàn tỉnh Kon Tum Trong đ , “Biện pháp phát triển nguồn lực” đánh giá c tính khả thi với 91,7% TIỂU KẾT CHƢƠNG Tóm lại, chương đề tài, sau xác định sở đề xuất biện pháp, đề xuất biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT tỉnh Kon Tum Các biện pháp CBQL GV thống cao tính cấp thiết tính khả thi điều kiện QLK đổi PPDH Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Về phương diện lý luận, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề QL thay đổi, QL thay đổi đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT Đặc biệt, qua nghiên cứu thực trạng QL đổi PPDH môn KHXH&NV theo thành tố tạo thay đổi Tiếp cận Lý thuyết QL thay đổi tạo sở định hướng, xây dựng biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV Kết nghiên cứu luận văn g p phần nghiên cứu ứng dụng lý luận QLGD vào QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT, giúp HT có sở khoa học đề biện pháp đổi PPDH địa bàn tỉnh Kon Tum Về phương diện thực tiễn, CBQL, GV nhận thức tính cấp thiết, tính khả thi biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV theo xu đại, lấy người học làm chủ thể trung tâm hoạt động nhà trường Tăng cường phát triển nguồn lực, động viên khuyến khích, phát triển kỹ QL thay đổi, tạo điều kiện để GV phát huy chủ động, sáng tạo hình thành giá trị văn h a nhà trường CBQL trì nhận thức tính cấp bách, xây dựng hình viễn cảnh tạo niềm tin, khích lệ thay đổi hành vi đổi PPDH môn KHXH&NV Phát huy dân chủ sở, xây dựng nuôi dưỡng văn h a nhà trường, xây dựng nhà trường thành “tổ chức biết học hỏi” điều kiện, môi trường cần để biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV mà đề xuất vận hành hiệu thực tiễn Thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng đổi PPDH môn KHXH&NV tồn QL mặt, chưa đáp ứng Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 yêu cầu đổi mới, đ học kinh nghiệm QL đổi PPDH môn KHXH&NV cho năm Dựa kết nghiên cứu chương 2, đề xuất biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV, biện pháp gồm: biện pháp xây dựng tầm nhìn; biện pháp phát triển kỹ năng; biện phát triển nguồn lực; biện pháp động viên; biện pháp xây dựng kế hoạch quy trình QL để nhằm nâng cao hiệu QL đổi PPDH môn KHXH&NV Trong trình thực cần kết hợp đồng bộ, c hệ thống khoa học biện pháp tạo sức mạnh tổng hợp làm thay đổi trạng thái QL đổi PPDH môn KHXH&NV Việc đề cao mức biện pháp lạm dụng n hạn chế hiệu QL Mặt khác, cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ lực lượng XH HT vận dụng biện pháp cách đồng linh hoạt, mềm hoá sáng tạo Tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể để tổ chức, đạo thực hiệu Trong trình vận dụng vào điều kiện thực tiễn nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh nhằm đề biện pháp phù hợp, nâng cao chất lượng dạy học MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Đổi mạnh mẽ công tác kiểm tra đánh giá môn KHXH&NV theo hướng xây dựng đề mở, câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng thực tiễn Ban hành thông tư liên nghành hướng dẫn xây dựng quy chế phối hợp sở GD với lực lượng XH tham gia đổi PPDH môn KHXH&NV Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đổi PPDH theo đặc thù môn cho GV theo hình thức “hội nghị đầu bờ” sở GD Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 2.2 Đối với Ủy ban nhân dân cấp Tăng cường nguồn tài đầu tư cho trường THPT đảm bảo đầy đủ CSVC hỗ trợ đổi PPDH môn KHXH&NV Chỉ đạo, hướng dẫn ban ngành, lực lượng XH tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhà trường đổi PPDH môn KHXH&NV 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Hàng năm tổ chức hội nghị đổi PPDH môn KHXH&NV để trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn Lựa chọn số trường xây dựng mô hình điểm đổi PPDH môn KHXH&NV 2.4 Đối với hiệu trƣởng trƣờng THPT Cần trọng thực biện pháp phát triển nguồn lực, động viên khuyến khích phát triển kỹ QL đổi PPDH Coi trọng xây dựng đội ngũ GV tiên phong đổi PPDH môn KHXH&NV./ Footer Page 26 of 149 ... phức tạp đổi PPDH CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1... QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT địa bàn tỉnh Kon Tum Chương Biện pháp QL đổi PPDH môn KHXH&NV trường THPT địa bàn tỉnh Kon Tum CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN... người dạy CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 2.1 SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GD&ĐT TỈNH KON TUM 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tu, Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tu, Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay