Biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá của thị trườ

61 75 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:26

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BIẾN DỒN TÍCH TRONG LỢI NHUẬN CÔNG BỐ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THỊ TRƯỜNG Mã số: Đ2013-04-39-BS Chủ nhiệm đề tài: TS Đường Nguyễn Hưng Đà Nẵng, 12/2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BIẾN DỒN TÍCH TRONG LỢI NHUẬN CÔNG BỐ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THỊ TRƯỜNG Mã số: Đ2013-04-39-BS Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) TS Đường Nguyễn Hưng Đà Nẵng, 12/2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU iv INFORMATION ON RESEARCH RESULTS viii MỞ ĐẦU Tổng quan nghiên cứu trước Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BIẾN DỒN TÍCH VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH DUY TRÌ CỦA BIẾN DỒN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THỊ TRƯỜNG 1.1 Tổng quan biến dồn tích 1.2 Tính ổn định trì biến dồn tích đánh giá thị trường biến dồn tích 13 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đo lường biến dồn tích nghiên cứu 17 2.2 Đo lường tính ổn định trì biến dồn tích 17 2.3 Đánh giá thị trường biến dồn tích 20 2.4 Phương pháp nghiên cứu 21 2.5 Chọn mẫu 21 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 3.1 Tính ổn định trì biến dồn tích 23 3.1.1 Mô tả thống kê 23 3.1.2 Ước lượng mô hình với toàn mẫu 26 3.1.3 Ước lượng mô hình với nhóm phân loại 27 3.1.3.1 Tính ổn định trì theo mức độ biến thiên biến dồn tích 27 3.1.3.2 Tính ổn định trì theo độ lớn biến dồn tích 30 3.1.3.3 Tính ổn định trì biến dồn tích so với dòng tiền 35 3.2 Mức độ đánh giá thị trường biến dồn tích 41 3.2.1 Mô tả thống kê 41 i Footer Page of 149 Header Page of 149 3.2.2 Mức độ đánh giá thị trường biến dồn tích 43 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 ii Footer Page of 149 Header Page of 149 DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG 3.1 - Mô tả thống kê 23 BẢNG 3.2 - Ước lượng hệ số ACCRt_1a 28 BẢNG 3.3 - Ước lượng hệ số ACCRt_2a 29 BẢNG 3.4 - Ước lượng hệ số ACCRt_3a 29 BẢNG 3.5 - Ước lượng hệ số ACCRt_1a – Phân nhóm theo độ lớn 31 BẢNG 3.6 - Ước lượng hệ số ACCRt_2a – Phân nhóm theo độ lớn 32 BẢNG 3.7 - Ước lượng hệ số ACCRt_3a – Phân nhóm theo độ lớn 32 BẢNG 3.8 - Ước lượng hệ số ACCRt_1a – Phân nhóm theo độ biến thiên 33 BẢNG 3.9 - Ước lượng hệ số ACCRt_2a – Phân nhóm theo độ biến thiên 34 BẢNG 3.10 - Ước lượng hệ số ACCRt_3a – Phân nhóm theo độ biến thiên 34 BẢNG 3.11 - Mô tả thống kê 36 BẢNG 3.12 - Ước lượng hệ số ACCRt_1a 38 BẢNG 3.13 - Ước lượng hệ số CFOt_1a 38 BẢNG 3.14 - Ước lượng hệ số ACCRt_1, 2, 3a 39 BẢNG 3.15 - Ước lượng hệ số CFOt_1, 2, 3a 40 BẢNG 3.16 – Mô tả thống kê 41 BẢNG 3.17 - Ước lượng hệ số a 44 iii Footer Page of 149 Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đơn vị: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Biến dồn tích lợi nhuận công bố công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đánh giá thị trường - Mã số: Đ2013-04-39-BS - Chủ nhiệm: TS Đường Nguyễn Hưng - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014 Mục tiêu Nghiên cứu nhằm đến mục tiêu cụ thể sau: • Làm rõ tính chất biến dồn tích lợi nhuận công bố công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam • Làm rõ đánh giá thị trường biến dồn tích thiết lập đánh giá lợi nhuận triển vọng công ty niêm yết Trên sở mục tiêu cụ thể trên, nghiên cứu hướng đến mục tiêu sau sau: • Giúp nâng cao chất lượng dự đoán lợi nhuận thông qua làm rõ tính chất biến dồn tích lợi nhuận công bố báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết • Định hướng đánh giá thị trường • Định hướng phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Tính sáng tạo Nghiên cứu tính ổn định trì biến dồn tích có ý nghĩa nhiều ứng dụng khác có liên quan đến việc dự báo lợi nhuận doanh nghiệp Đây nghiên cứu thực chứng thực phân tích thực chứng tính ổn định trì biến dồn tích đánh giá thị trường iv Footer Page of 149 Header Page of 149 biến dồn tích doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Kết nghiên cứu nghiên cứu quán với nghiên cứu trước tính ổn định trì biến dồn tích Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam, chưa có nghiên cứu cụ thể đề cập đến việc làm rõ tính ổn định biến dồn tích lợi nhuận công bố doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ý nghĩa nghiên cứu giúp cho việc thiết lập cách thức dự báo lợi nhuận doanh nghiệp phù hợp với thực tế, đó, cần ý đến mức độ biến thiên biến dồn tích độ lớn biến dồn tích Kết nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy, trước hết, mức độ biến thiên biến dồn tích có quan hệ ngược chiều với mức độ ổn định trì biến dồn tích Khi mức độ biến thiên biến dồn tích cao tính ổn định trì biến dồn tích thấp ngược lại Đồng thời, với kỳ ước lượng tăng dần, mức độ ổn định trì biến dồn tích giảm dần theo thời gian Thêm vào đó, nghiên cứu độ lớn biến dồn tích có quan hệ chiều với mức độ ổn định trì biến dồn tích Trong đó, doanh nghiệp có biến dồn tích lớn mức độ ổn định trì biến dồn tích cao Trong đó, doanh nghiệp biến dồn tích nhỏ khó trì tính ổn định biến dồn tích Điều giải thích đặc điểm hoạt động doanh nghiệp So với doanh nghiệp có biến dồn tích lớn (không thiết đồng nghĩa với quy mô doanh nghiệp lớn), doanh nghiệp có biến dồn tích nhỏ đặc điểm doanh nghiệp mà thường thể biến cố đặc thù hoạt động năm định đặc điểm hoạt động công ty, suy đoán doanh nghiệp có biến dồn tích nhỏ có mức độ biến thiên biến dồn tích cao Từ kết rút kết luận kết hợp tác động mức độ biến thiên độ lớn biến dồn tích đem lại hiệu ứng tác động đến biến dồn tích cao Các doanh nghiệp có mức độ biến thiên biến dồn tích thấp độ lớn biến dồn v Footer Page of 149 Header Page of 149 tích cao mức độ ổn định trì biến dồn tích cao ngược lại Bên cạnh đó, cần khẳng định thêm mức độ biến thiên biến dồn tích có ảnh hưởng đến mức độ ổn định trì biến dồn tích mạnh so với độ lớn biến dồn tích Nghiên cứu thực so sánh mức độ ổn định trì biến dồn tích với dòng tiền cho thấy biến dồn tích có mức độ ổn định trì thấp so với dòng tiền , đặc biệt kỳ hạn ngắn Mặc dù vậy, mức độ biến thiên biến dồn tích có ảnh hưởng định đến tính ổn định trì dòng tiền, dù chưa rõ ràng Trong tương lai, hướng nghiên cứu vào giải thích nguyên nhân tính ổn định trì thấp biến dồn tích so với lợi nhuận Cuối cùng, nghiên cứu trả lời cho câu hỏi liệu thị trường đánh biến dồn tích Thị trường đánh giá biến dồn tích cao so với dòng tiền đánh giá triển vọng doanh nghiệp Trong bối cảnh biến dồn tích có tính ổn định trì thấp so với dòng tiền, việc thị trường dựa nhiều vào biến dồn tích thiết lập dự đoán triển vọng doanh nghiệp cách sai lầm Tuy nhiên, đặc điểm thị trường non trẻ mục đích đầu tư chủ yếu hướng tới thành ngắn hạn Sản phẩm Sản phẩm nghiên cứu nghiên cứu thực chứng tính ổn định trì biến dồn tích đánh giá thị trường biến dồn tích doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đồng thời, kết nghiên cứu công bố tạp chí khoa học chuyên ngành Nghiên cứu tính ổn định trì biến dồn tích có ý nghĩa nhiều ứng dụng khác có liên quan đến việc dự báo lợi nhuận doanh nghiệp Cuối cùng, nghiên cứu tiền đề cho nghiên cứu tương lai Đây tài liệu hữu ích cho việc giảng dạy liên quan đến tính ổn định trì biến dồn tích đánh giá thị trường biến dồn tích vi Footer Page of 149 Header Page of 149 Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng Báo cáo tổng hợp thức chuyển giao cho Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế để làm tài liệu Kết nghiên cứu công bố rộng rãi thông qua báo khoa học đăng tạp chí khoa học chuyên ngành Ngày tháng năm Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) vii Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information Project title: Accruals in the reporting earnings of Vietnamese listed firms and the evaluation of the market Code number: Đ2013-04-39-BS Project Leader: Duong Nguyen Hung, PhD Implementing institution: The University of Economics Duration: from 12 Jan 2013 to 12 Jan 2014 Objective(s) This paper focuses on the following objectives: • Improve earnings forecast through exploring the nature of Accruals in the reporting earnings of Vietnamese listed firms • Directing the evaluation of the market • Provide insights for financial statement analysis Creativeness and innovativeness This is the first empirical research paper that tries to carry out an empirical analysis of accruals and the value relevance of accruals in the context of the Vietnamese listed firms The findings are consistent with the prior studies The results of the paper can help improving earnings forecast in various applications such as firm valuation This paper also test whether the market is aware of the low persistence of accruals in formulating its expectation about the factor earnings and prospect of thông tin listed firms The findings suggest that limitation on knowing the nature of accruals can result in establishing unreasonable expectation and ineffective allocation of resources Research results viii Footer Page 10 of 149 Header Page 47 of 149 Theo Bảng 3.5 Bảng 3.8, so sánh mức độ tác động biến thiên biến dồn tích với độ lớn biến dồn tích thấy rằng, tác động biến thiên biến dồn tích đến tính ổn định trì biến dồn tích lớn kỳ ước lượng liền kề Tuy nhiên, với kỳ ước lượng dài năm (Bảng 3.6 so với Bảng 3.9) năm (Bảng 3.7 so với Bảng 3.10), ảnh hưởng độ lớn đến mức độ ổn định trì biến dồn tích lớn so với ảnh hưởng biến thiên biến dồn tích nhóm có độ lớn biến dồn tích lớn Đối với nhóm lại kết không rõ ràng Như vậy, doanh nghiệp có độ lớn biến dồn tích lớn mức độ ổn định trì biến dồn tích qua thời gian có giảm dần từ từ Đồng thời, kết cho thấy, độ lớn biến dồn tích đủ lớn bảo đảm đem đến ổn định trì biến dồn tích mức độ định Đây điều cần lưu ý xem xét mức độ ổn định trì biến dồn tích 3.1.3.3 Tính ổn định trì biến dồn tích so với dòng tiền Trong phần tác giả thực so sánh mức độ ổn định trì biến dồn tích so với dòng tiền Để thực điều này, số công ty mẫu trước, tác giả thực chọn mẫu công ty có số liệu dòng tiền cách đầy đủ Dòng tiền dòng tiền từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Do báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty không đầy đủ nên tác giả chọn 224 công ty với 448 quan sát hai năm 2010-2011 35 Footer Page 47 of 149 Header Page 48 of 149 BẢNG 3.11 - Mô tả thống kê N Valid Missing Mean Median Std Deviation Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis Minimum Maximum CFO CFOt_1 448 448 0 0313 0661 0344 0617 1557 1958 571 009 ACCR ACCRt_1 448 448 0 0328 0204 0187 0030 1552 1901 702 880 115 115 115 115 3.101 2.541 3.273 3.939 230 230 230 230 -.4372 8942 -.9590 7914 -.4307 9374 -.6516 1.1370 Ghi chú: CFO: biến dòng tiền năm t; CFOt_1: biến dòng tiền năm t-1; ACCR: biến dồn tích năm t; ACCRt_1: biến dồn tích năm t-1 Nhìn chung, chênh lệch đáng kể giá trị trung bình dòng tiền biến dồn tích năm t, lại có chênh lệch đáng kể hai biến năm t-1 Cả biến dồn tích dòng tiền có biến động tương đối lớn công ty thời gian nghiên cứu, biến động lớn tương đồng hai biến dồn tích dòng tiền Trước hết, tác giả so sánh mức độ ổn định trì toàn mẫu chọn hai biến dồn tích dòng tiền Kết ước lượng mô hình (1) cho biến dồn tích dòng tiền sau: 36 Footer Page 48 of 149 Header Page 49 of 149 Dependent Variable -2 Log Likelihood Akaike's Information Criterion (AIC) Hurvich and Tsai's Criterion (AICC) Bozdogan's Criterion (CAIC) Schwarz's Bayesian Criterion (BIC) Parameter Estimate Std Error Dependent Variable: ACCR 030394 007192 Intercept 117927 038170 ACCRt_1 Dependent Variable: CFO 016832 007812 Intercept 218413 035787 CFOt_1 ACCR Dependent Variable -406.157 -2 Log Likelihood Akaike's Information Criterion -398.157 (AIC) Hurvich and Tsai's Criterion -398.067 (AICC) -377.738 Bozdogan's Criterion (CAIC) Schwarz's Bayesian Criterion -381.738 (BIC) Ước lượng hệ sốa df t Sig CFO -452.682 -444.682 -444.591 -424.262 -428.262 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound 146.611 425.780 4.226 3.090 000 002 016180 042902 044607 192951 191.683 438.422 2.155 6.103 032 000 001424 148078 032240 288748 Kết cho thấy, dòng tiền có mức độ ổn định trì cao nhiều so với biến dồn tích Các hệ số ước lượng có ý nghĩa thống kê mức 1% 5% Để xem xét xem theo nhóm phân loại theo mức độ biến thiên biến dồn tích (như phần trước với mẫu chọn lại trên) mức độ ổn định trì dòng tiền so với biến dồn tích cụ thể nào, tác giả ước lượng mô hình (1) theo nhóm thiết lập sau: 37 Footer Page 49 of 149 Header Page 50 of 149 BẢNG 3.12 - Ước lượng hệ số ACCRt_1a Sdev Parameter Estimate Std Error df t Sig Group 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound ACCRt_1 -.002765 508135 Intercept ACCRt_1 022203 349767 009186 076957 38.859 56.914 2.417 4.545 020 000 003621 195659 040784 503875 Intercept ACCRt_1 -.002699 106387 012815 095357 32.518 69.927 -.211 1.116 835 268 -.028786 -.083801 023389 296574 Intercept ACCRt_1 089208 -.030945 017394 070473 45.086 88.101 5.129 -.439 000 662 054178 -.170993 124239 109103 Intercept 033123 158239 021738 080467 31.941 74.606 1.524 1.967 137 053 -.011160 -.002073 077405 318551 Intercept ACCRt_1 006535 087885 30.764 49.801 -.423 5.782 675 000 -.016097 331595 010566 684675 a Dependent Variable: ACCR BẢNG 3.13 - Ước lượng hệ số CFOt_1a Sdev Parameter Estimate Std Error df t Sig Group 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound CFOt_1 004172 695903 Intercept CFOt_1 011309 182102 012969 081464 38.017 88.798 872 2.235 389 028 -.014944 020230 037562 343975 Intercept CFOt_1 038245 338182 018271 086123 41.591 56.562 2.093 3.927 042 000 001362 165695 075128 510668 Intercept CFOt_1 -.001555 075960 021491 068263 47.889 75.560 -.072 1.113 943 269 -.044769 -.060011 041659 211931 Intercept -.005259 140881 016440 067332 41.809 82.217 -.320 2.092 751 039 -.038442 006942 027923 274820 Intercept CFOt_1 010513 064953 36.987 44.382 397 10.714 694 000 -.017129 565031 025473 826775 a Dependent Variable: CFO 38 Footer Page 50 of 149 Header Page 51 of 149 Theo biến thiên tăng dần biến dồn tích, hệ số ổn định trì biến dồn tích giảm dần, khẳng định kết phân tích phần trước Trong đó, hệ số ổn định trì biến dòng tiền xu hướng giảm dần không rõ nét, phần cho thấy biến thiên biến dồn tích nhiều tác động đến mức độ ổn định trì dòng tiền năm t so với năm liền trước So với biến dồn tích, hệ số ổn định trì dòng tiền ước lượng có ý nghĩa thống kê nhiều nhóm Điều cho thấy dòng tiền có ổn định trì cao so với biến dồn tích Kết cho thấy biến dồn tích có mức độ biến thiên thấp biến dồn tích dòng tiền có độ ổn định trì cao Ở kỳ hạn dài hơn, kết ước lượng mô hình nhìn chung thống với kết Các bảng số liệu sau thể kết ước lượng mô hình cho kỳ t-1, t-2 t-3 (do đòi hỏi công ty có số liệu xa đến kỳ t-3 nên số lượng quan sát giảm xuống) BẢNG 3.14 - Ước lượng hệ số ACCRt_1, 2, 3a Parameter Estimate Std Error df t Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Intercept 0.021435 0.008451 89.352 2.536 0.013 0.004644 0.038226 ACCRt_1 0.117935 0.048929 276.732 2.41 0.017 0.021615 0.214255 Intercept ACCRt_2 0.022217 0.079469 0.009006 0.045183 151.444 303.594 2.467 1.759 0.015 0.08 0.004424 -0.00944 0.040011 0.168379 Intercept ACCRt_3 0.016549 0.08489 0.008988 0.02438 158.123 303.474 1.841 3.482 0.067 0.001 -0.0012 0.036915 0.034301 0.132866 a Dependent Variable: ACCR 39 Footer Page 51 of 149 Header Page 52 of 149 BẢNG 3.15 - Ước lượng hệ số CFOt_1, 2, 3a Parameter Estimate Std Error df t Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Intercept 0.02067 0.008687 132.589 2.379 0.019 0.003486 0.037853 CFOt_1 0.215198 0.043957 279.1 4.896 0.000 0.128669 0.301727 Intercept CFOt_2 0.027028 0.111306 0.009381 0.038204 155.975 302.31 2.881 2.913 0.005 0.004 0.008497 0.036127 0.045559 0.186485 Intercept CFOt_3 0.033954 0.055116 0.00916 0.023389 148.304 273.849 3.707 2.357 0.000 0.019 0.015853 0.009071 0.052055 0.10116 a Dependent Variable: CFO Tất ước lượng hệ số ổn định trì biến dòng tiền có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1%, kết ước lượng cho kỳ t-2 biến dồn tích có ý nghĩa thống kê mức 10% Độ lớn hệ số biến dồn tích nhỏ hệ số biến dòng tiền ngoại trừ kỳ t-3 Các hệ số giảm dần theo kỳ ước lượng dài Các kết chứng minh biến dồn tích nhìn chung có mức độ ổn định trì thấp so với dòng tiền, đặc biệt kỳ hạn ngắn Kết quán với nghiên cứu trước cho biến dồn tích có mức độ ổn định trì thấp dòng tiền Các nguyên nhân sai số ước tính giá trị biến dồn tích, việc áp dụng nguyên tắc kế toán đặc điểm kinh tế doanh nghiệp Trong điều kiện Việt Nam, nguyên nhân cần kiểm chứng cách cụ thể để kết luận cách thuyết phục 40 Footer Page 52 of 149 Header Page 53 of 149 3.2 Mức độ đánh giá thị trường biến dồn tích 3.2.1 Mô tả thống kê Phần trình bày kết nghiên cứu đánh giá thị trường biến dồn tích Để thực ước lượng mô hình (2), mẫu chọn bao gồm giá cổ phiếu thời điểm sau kỳ báo cáo tài năm t-1 t, giá trị biến dồn tích năm t-1 t dòng tiền từ hoạt động kinh doanh t-1 t Với mẫu gốc ban đầu, đòi hỏi số liệu đầy đủ ba biến làm cho mẫu rút gọn lại 180 công ty với 360 quan sát giai đoạn 20102011 Bảng sau mô tả biến mô hình: BẢNG 3.16 – Mô tả thống kê Pt – Pt_1 N Valid Missing Mean Median Std Deviation Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis Minimum Maximum At – At_1 Ct – Ct_1 360 -2.0292 -2.3500 25.22134 180 360 0180 0149 20896 027 360 -.0384 -.0296 19544 -.209 129 129 129 4.282 1.235 1.409 256 256 256 -127.30 142.00 -.75 71 -.69 69 đó, Pt – Pt-1 giá cổ phiếu thời điểm sau kỳ báo cáo tài năm t t-1, At – At-1 giá trị biến dồn tích năm t t-1 Ct – Ct-1 chênh lệch dòng tiền từ hoạt động kinh doanh t t-1 Các giá trị trung bình trung vị chênh lệch Pt – Pt-1 âm Điều phản ánh giai đoạn thị trường doanh nghiệp gặp khó khăn khiến cho giá cổ phiếu xuống giai đoạn Điều thể với 41 Footer Page 53 of 149 Header Page 54 of 149 giá trị trung bình trung vị chênh lệch Ct – Ct-1 âm Trong đó, giá trị trung bình trung vị chênh lệch At – At-1 lại dương Điều phù hợp với tình hình trên, doanh nghiệp gặp khó khăn dòng tiền kết giá trị biến dồn tích tăng lên Nhìn chung biến cần thiết mô hình có phân phối tương đối chuẩn Các hình sau thể điều này: 42 Footer Page 54 of 149 Header Page 55 of 149 Hình 3.3 – Normal Q-Q plot Pt - Pt-1 residuals 3.2.2 Mức độ đánh giá thị trường biến dồn tích Bảng sau thể kết ước lượng mô hình (2) -2 Log Likelihood 3307.448 Akaike's Information 3317.448 Criterion (AIC) Hurvich and Tsai's 3317.618 Criterion (AICC) Bozdogan's Criterion 3341.879 (CAIC) Schwarz's Bayesian 3336.879 Criterion (BIC) The information criteria are displayed in smaller-is-better forms a Dependent Variable: Pt – Pt-1 43 Footer Page 55 of 149 Header Page 56 of 149 BẢNG 3.17 - Ước lượng hệ số a Parameter Estimate Intercept Std Error df -5.06366 1.27619 279.092 At – At-1 46.42891 8.94988 348.048 Ct – Ct-1 15.86983 9.62455 359.909 a Dependent Variable: Pt – Pt-1 t -3.968 5.188 1.649 Sig .000 000 100 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -7.575845 -2.551480 28.826252 64.031586 -3.057598 34.797275 Hệ số ước lượng chênh lệch At – At-1 có ý nghĩa thống kê mức 1%, hệ số ước lượng Ct – Ct-1 có ý nghĩa thống kê mức 10% Đồng thời, độ lớn hệ số ước lượng chênh lệch At – At-1 lớn nhiều so với Ct – Ct-1 Như vậy, kết cho thấy giả thuyết H4 Thị trường đánh giá biến dồn tích lớn so với dòng tiền thiết lập đánh giá triển vọng doanh nghiệp Điều quán với Sloan [18], thị trường trọng đến lợi nhuận công bố đánh giá giá trị dòng tiền cao so với dòng tiền mà không nhận khác biệt tính ổn định biến dồn tích dòng tiền 44 Footer Page 56 of 149 Header Page 57 of 149 KẾT LUẬN Nghiên cứu tính ổn định trì biến dồn tích có ý nghĩa nhiều ứng dụng khác có liên quan đến việc dự báo lợi nhuận doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy, trước hết, mức độ biến thiên biến dồn tích có quan hệ ngược chiều với mức độ ổn định trì biến dồn tích Khi mức độ biến thiên biến dồn tích cao tính ổn định trì biến dồn tích thấp ngược lại Đồng thời, với kỳ ước lượng tăng dần, mức độ ổn định trì biến dồn tích giảm dần theo thời gian Thêm vào đó, nghiên cứu độ lớn biến dồn tích có quan hệ chiều với mức độ ổn định trì biến dồn tích Trong đó, doanh nghiệp có biến dồn tích lớn mức độ ổn định trì biến dồn tích cao Trong đó, doanh nghiệp biến dồn tích nhỏ khó trì tính ổn định biến dồn tích Điều giải thích đặc điểm hoạt động doanh nghiệp So với doanh nghiệp có biến dồn tích lớn (không thiết đồng nghĩa với quy mô doanh nghiệp lớn), doanh nghiệp có biến dồn tích nhỏ đặc điểm doanh nghiệp mà thường thể biến cố đặc thù hoạt động năm định đặc điểm hoạt động công ty, suy đoán doanh nghiệp có biến dồn tích nhỏ có mức độ biến thiên biến dồn tích cao Bên cạnh đó, cần thấy rằng, với kỳ ước lượng liền kề, mức độ biến thiên biến dồn tích có ảnh hưởng đến mức độ ổn định trì biến dồn tích mạnh so với độ lớn biến dồn tích Tuy nhiên, với kỳ ước lượng dài hơn, kết cho thấy, doanh nghiệp có giá trị biến dồn tích lớn lại có độ ổn định trì biến dồn tích lớn qua thời gian Từ kết rút kết luận kết hợp tác động mức độ biến thiên độ lớn biến dồn tích đem lại hiệu ứng 45 Footer Page 57 of 149 Header Page 58 of 149 tác động đến biến dồn tích cao Các doanh nghiệp có mức độ biến thiên biến dồn tích thấp độ lớn biến dồn tích cao mức độ ổn định trì biến dồn tích cao ngược lại Nghiên cứu thực so sánh mức độ ổn định trì biến dồn tích với dòng tiền cho thấy biến dồn tích có mức độ ổn định trì thấp so với dòng tiền , đặc biệt kỳ hạn ngắn Mặc dù vậy, mức độ biến thiên biến dồn tích có ảnh hưởng định đến tính ổn định trì dòng tiền, dù chưa rõ ràng Trong tương lai, hướng nghiên cứu vào giải thích nguyên nhân tính ổn định trì thấp biến dồn tích so với lợi nhuận Cuối cùng, nghiên cứu trả lời cho câu hỏi liệu thị trường đánh biến dồn tích Thị trường đánh giá biến dồn tích cao so với dòng tiền đánh giá triển vọng doanh nghiệp Trong bối cảnh biến dồn tích có tính ổn định trì thấp so với dòng tiền, việc thị trường dựa nhiều vào biến dồn tích thiết lập dự đoán triển vọng doanh nghiệp cách sai lầm Tuy nhiên, đặc điểm thị trường non trẻ mục đích đầu tư chủ yếu hướng tới thành ngắn hạn Kết cho thấy, việc dự đoán lợi nhuận doanh nghiệp cần phải thực thành phần lợi nhuận cần tính đến đặc điểm ổn định trì thành phần để có dự đoán lợi nhuận thực tế Kết nghiên cứu nghiên cứu quán với nghiên cứu trước tính ổn định trì biến dồn tích Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam, chưa có nghiên cứu cụ thể đề cập đến việc làm rõ tính ổn định biến dồn tích lợi nhuận công bố doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ý nghĩa nghiên cứu giúp cho việc thiết lập cách thức dự báo lợi nhuận doanh 46 Footer Page 58 of 149 Header Page 59 of 149 nghiệp phù hợp với thực tế, đó, cần ý đến mức độ biến thiên biến dồn tích độ lớn biến dồn tích Ngoài ra, kết nghiên cứu đề tài cung cấp thêm hiểu biết tính chất thành phần lợi nhuận từ giúp đánh giá phù hợp chất lượng lợi nhuận hiệu hoạt động doanh nghiệp Có thể suy luận doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu doanh nghiệp trì ổn định hoạt động kinh doanh Sự ổn định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thể qua tăng trưởng ổn định lợi nhuận mà điều định tăng trưởng ổn định thành phần lợi nhuận 47 Footer Page 59 of 149 Header Page 60 of 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Anderson, C., and L Garcia-Feijoo, 2006, Empirical evidence on capital investment, growth options, and security returns, Journal of Finance 61, 171194 Bradshaw, M., Richardson, S., Sloan, R., 2001, Do analysts and auditors use information in accruals, Journal of Accounting Research 39, 45-74 Collins, D., Gong,G., and P., Hribar, 2003, Investor Sophistication and the Mispricing of Accruals, Review of Accounting Studies 8, 251-276 Cooper, M., H Gulen and M Schill, 2005, What Best Explains the CrossSection of Stock Returns? Exploring the Asset Growth Effect, Working paper, Purdue University Dechow, P., and I., Dichev, 2002, The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors, The Accounting Review 77, 35-59 Dechow, and W., Ge, 2006, The Persistence of Earnings and Cash Flows and the Role of Special Items: Implications for the Accrual Anomaly, Review of Accounting Studies 11, 253-296 Dichev, Ilia D and Vicki W Tang, 2008, Earnings volatility and earnings predictability, forthcoming in The Accounting Review Fairfield, P., J Whisenant and T Yohn, 2003a, Accrued Earnings and Growth: Implications for Future Profitability and Market Mispricing, The Accounting Review 78, 353-371 Graham, John, Campbell Harvey, and Shivaram Rajgopal, 2005, The economic implications of corporate financial reporting, Journal of Accounting and Economics 40, 3-73 [10] Healy, P M (1985), The effect of bonus schemes on accounting decisions, Journal of Accounting and Economics, 7: 85- 107 [11] Jeter, D C and Shivakumar L (1999), Cross-Sectional Estimation Of Abnormal Accruals Using Quarterly And Annual Data: Effectiveness in Detecting Event-Specific Earnings Management, Accounting and Business Research, 29(4) [12] Jones, J 1991 Earnings management during import relief investigations Journal of Accounting Research 29, 193-228 [13] Lev, B., and D., Nissim, 2006, The Persistence of the Accruals Anomaly Contemporary Accounting Research 23, 193 – 226 [14] Penman, S 1992 Financial statement information and the pricing of earnings changes The Accounting Review (67): 563-577 [15] , S 2009 Financial Statements Analysis and Security Valuation, Irwin McGraw Hill, 4th ed [16] Richardson, S., R Sloan, M Soliman and I Tuna, 2005, Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices Journal of Accounting and Economics 39, 437-485 [17] Richardson, S., R., Sloan, M., Soliman, and I., Tuna, 2006, The Implications of Accounting Distortions and Growth for Accruals and Profitability, The Accounting Review 81, 713- 744 48 Footer Page 60 of 149 Header Page 61 of 149 [18] Sloan, R., 1996, Do Stock Prices fully Reflect Information in Accruals and Cash flows about Future Earnings? The Accounting Review 71, 289-315 [19] Thomas, J and H Zhang, 2001, Inventory changes and future returns The Review of Accounting Studies 7, 163-187 [20] Takasu, Y and Nakano, M (2012) What smoothed earnings tell ú about —The effect of information asymmetry The Japanese Accounting Review, Volume 2, 1–32 2012 [21] Titman, S., K.C Wei, and F Xie, 2004, Capital Investments and Stock Returns Journal of Financial and Quantitative Analysis 39: 677-700 [22] Xie, H 2001, The Mispricing of Abnormal Accruals, The Accounting Review 76, 357-373 49 Footer Page 61 of 149 ... chất biến dồn tích lợi nhuận công bố công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam • Làm rõ đánh giá thị trường biến dồn tích thiết lập đánh giá lợi nhuận triển vọng công ty niêm yết Trên. .. Biến dồn tích lợi nhuận công bố báo cáo tài giá trị thị trường doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu đề tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Cách... trì biến dồn tích - Mức độ đánh giá thị trường biến dồn tích: Đề tài trình bày thiết kế nghiên cứu kết nghiên cứu đánh giá thị trường biến dồn tích doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá của thị trườ, Biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá của thị trườ, Biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá của thị trườ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay