Đề Xuất Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp Để Phục Vụ Cho Cụm Dân Cư Nhỏ

115 202 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:19

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤP ĐỂ PHỤC VỤ CHO CỤM DÂN CƯ NHỎ LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤP ĐỂ PHỤC VỤ CHO CỤM DÂN CƯ NHỎ Chuyên ngành : Khoa học môi trường Mã số : 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học : TS PHAN TRUNG QUÝ HÀ NỘI - 2014 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy hóa sinh hóa BVMT Bảo vệ môi trường BTH Bể tự hoại CN Công nghệ COD Nhu cầu oxy hóa hóa học DO Oxy hòa tan HSH Hồ sinh học HTTN Hệ thống thoát nước MLTN Mạng lưới thoát nước NVS Nhà vệ sinh QLNT Quản lý nước thải QLVH Quản lý vận hành QLVHBD Quản lý vận hành bảo dưỡng SS Cặn lơ lửng TDS Tổng chất rắn hòa tan TN Tổng Nito TP Tổng Phối Pho TS Tổng lượng chất rắn TSS Tổng chất rắn lơ lửng TXL Trạm xử lý XLNT Xử lý nước thải VSV Vi sinh vật VSMT Vệ sinh môi trường MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam có gần 1000 đô thị với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển kinh tế ngày gia tăng, kéo theo lượng nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất lượng nước thải tăng lên nhanh chóng Việc thoát nước vệ sinh khu đô thị, khu dân cư tồn nhiều bất cập, chưa giải hợp lý, đa số nước thải khu công nghiệp, bệnh viện, khu dân cư chưa xử lý mà thải trực tiếp sông, hồ… Một số nơi thành phố, thị xã ý đầu tư xây dựng công trình thoát xử lý nước thải song việc thực thi vận hành công trình chứa đựng vấn đề thách thức, mâu thuẫn nan giải phát triển kinh tế bảo vệ môi trường, kỹ thuật đại kinh phí đầu tư Vấn đề đầu tư nhiều hay mà phải lựa chọn mô hình giải pháp đầu tư hợp lý Việc lựa chọn công nghệ đại kéo theo chi phí lớn không phù hợp, việc giải cục nhỏ lẻ có biện pháp tình không bền vững Việc lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp phải dễ dàng dịch chuyển đến tương lai, yếu tố bền vững cho phát triển Việc lựa chọn công nghệ chi phí thấp nghĩa đối lập với việc phát triển công nghệ tiên tiến đại Tuy nhiên điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội cụ thể mô hình xử lý đơn giản, có hiệu bền vững lựa chọn sử dụng Do đề tài “Đề xuất công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp để phục vụ cho cụm dân cư nhỏ” cần thiết đem lại nhiều lợi ích, góp phần cải thiện môi trường sống, bảo vệ môi trường đem lại hiệu kinh tế - xã hội 1.2 Mục đích đề tài Mục đích đề tài nghiên cứu thiết lập luận chứng, luận cứ, xác định phương pháp luận xây dựng tiêu chí làm sở đề xuất quy trình lựa chọn công nghệ xử lý NT sinh hoạt chi phí thấp cho cụm dân cư nhỏ 1.3 Yêu cầu đề tài Để đạt mục đích đề tài cần yêu cầu sau: - Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đơn giản, chi phí thấp, so sánh đặc điểm công nghệ để từ lựa chọn dây chuyền công nghệ xủ lý phù hợp CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nước thải – Hệ thống thoát nước xử lý nước thải 1.1.1 Khái niệm nước thải Quá trình hoạt động sinh hoạt sản xuất người đô thị làm phát sinh chất thải dạng rắn, lỏng khí Chất thải dạng lỏng, hay nước thải, sau qua khâu xử lý làm nguồn nước cấp quan trọng cho đô thị (Hình 1.1) Nước thải nước sau trình sử dụng hoạt động người, có thành phần bị biến đổi, chứa chất ô nhiễm Theo nguồn gốc, nước thải hỗn hợp nước hay chất lỏng có chứa chất thải từ hộ gia đình, trường học, khu thương mại hay công nghiệp với nguồn nước ngầm, nước mặt nước mưa [Metcalf Eddy, 2003] Có nhiều loại nước thải với thành phần, tính chất khác có nhiều loại hình công nghệ kỹ thuật xử lý làm giảm tác động tiêu cực nước thải tới môi trường tiếp nhận Theo nguồn gốc phát sinh, nước thải phân loại theo bốn loại sau: - Nước thải công nghiệp - Nước thải sinh hoạt - Nước thải thương mại - Nước mưa chảy bề mặt 10 Hình 1.1 Nguồn gốc hệ thống quản lý nước thải Nước thải công nghiệp: Nước thải phát sinh từ trình sản xuất, thương mại, khai khoáng, hoạt động khu lâm nghiệp, bao gồm nước chảy bề mặt nước rỉ rác từ khu tiếp nhận chất ô nhiễm kho lưu trữ hàng thương mại, công nghiệp.[6] Nước thải sinh hoạt: Nước thải phát sinh chủ yếu từ hộ gia đình, khu văn phòng, trường học, nguồn tương tự, gọi nước thải vệ sinh nước thải sinh hoạt Loại hình nước thải bao gồm nước thải phát sinh từ sở dịch vụ ăn uống, sở giặt có trang bị không bốn máy giặt, sở nuôi gia súc, gia cầm (chuồng trại, trạm thú y, sở chăn nuôi), dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, với điều kiện không chứa chất độc tố, chất nguy hại chất thải công nghiệp.[6] 10 101 Lt = 40 / (1+2,6*3,46)2 = 0,4 mg/l * Hiệu loại bỏ trứng giun sán: - Hiệu loại bỏ hồ bậc 1: r1 = 100(1-0.41*exp([-0.49*3,46+0.0085*3,462) = 98% - Lượng giun sán sau hồ bậc là: Mt = Ma *(100-r1) = 104 * 0.02 = 200 con/100 ml - Hiệu xử lý hồ hiếu khí bậc 2: r2 = 100(1-0.41*exp([-0.49*3,46+0.0085*4,462) = 98% - Lượng giun sán sau hồ bậc là: M2 = M1 *(100-r2) = 2*102 * 0.2 = 40 con/100 ml Vậy, với chuỗi hồ trên, nước thải sau xử lý đạt QCVN 39:2011/BTNMT, đặc biệt tiêu vi sinh 3.3.2.2 Tính toán chi phí a Xây dựng bể tự hoại: - Tổng dung tích bể: V = 332 m3 - Tạm tính suất đầu tư xây dựng bể 2,47 triệu đồng /m3 ( Theo Quyết định số 420/QD-SXD năm 2013 việc Công bố giá xây dựng nhà ở, công trình, vật liệu công trình địa bàn TP Hà Nội - Chi phí xây dựng bể: C1 = 332m3 x 2,47triệu/m3 = 820 triệu b Xây dựng bãi thấm - Tổng diện tích bãi thấm: F = 360 m2 - Tạm tính suất đầu tư xây dựng bãi thấm: 0,494 triệu / m2 - Cho phí xây dựng bãi thấm: C2 = 360m2 x 0,494triệu/m2 = 177 triệu c Xây dựng hồ sinh học - Tổng dung tích hồ: F2 = 520 m3 - Tạm tính suất đầu từ xây dựng hồ: 0,2 triệu/m3 - Chi phí xây dựng hồ: C3 = 520m3 x 0,2 triệu/m3 = 104 triệu d Xây dựng hệ thống cống thoát nước 101 102 - Tổng chiều dài hệ thống tạm tính 1000 m - Suất đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước: 0,494 triệu/m - Chi phí xây dựng hệ thống thoát nước: C = 1000m x 0,494 triệu/m = 494 triệu e Tổng chi phí xây dựng hệ thống thoát nước xử lý nước thải: C = C1 + C2 + C3 + C4 = 820 + 177 + 104 + 494 = 1,6 tỉ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Vệ sinh môi trường nói chung, thoát xử lý nước thải nói riêng, vấn đề xã hội quan tâm Vấn đề thoát nước xử lý nước thải ngày quan trọng, ảnh hưởng tới chiến lược môi trường phát triển kinh tế đất nước Mô hình thoát nước công nghệ xử lý nước thải chưa hoàn thiện, chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam Các mô hình nhiều bất cập việc đầu tư xây dựng, hiệu kinh tế kỹ thuật quản lý vận hành 102 103 - Đã đánh giá hiệu số công trình xử lý nước thải chi phí thấp như: Kênh oxy hóa tuần hoàn, hồ sinh vật, hồ kị khí, hồ tùy tiện, hồ hiếu khí, giếng thấm, bãi thấm, bãi lọc ngầm, bể tự hoại, bể tự hoại cải tiến, bể biogas, hồ sinh học - Đã tổng hợp so sánh giải pháp, đặc điểm công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp - Đã nêu phương pháp thoát nước xử lý nước thải phương pháp tập trung phương pháp phân tán Đưa số phương án đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải với mức sống người dân Việt Nam - Có nhiều giải pháp thu gom tiêu thoát nước thải Việc lựa chọn giải pháp tuỳ thuộc vào địa hình, điều kiện tự nhiên như: địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, khí hậu qui mô dân số, mức độ thu nhập, khả quản lý vận hành mạng lưới khu vực, để cho việc sử dụng hệ thống đạt hiệu tốt - Đưa phương án đề xuất dây chuyền công nghệ phù hợp với đối tượng nghiên cứu cụ thể, đánh giá, lựa chọn mô hình với địa hình đặc trưng khác - Đã tính toán thiết kế dây chuyền công nghệ xử lý nước thải cho khu dân cư cụ thể - Trong khuôn khổ Luận văn đề tài nhiều tính toán cho nhiều khu vực khác nhau, để từ kết luận giải pháp thoát nước, xử lý nước thải phù hợp với đối tượng cụ thể - Hiệu xử lý mang tính lý thuyết, cần phải có thực nghiệm để đánh giá cách đầy đủ, khoa học hiệu xử lý tính kinh tế phương án thoát, xử lý tái sử dụng nước thải sinh hoạt từ khu dân cư quy mô nhỏ Kiến nghị 103 104 - Trong khuôn khổ Luận văn, tác giả muốn đưa số dây chuyền công nghệ xử lý nước thải phù hợp với khu dân cư
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Xuất Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp Để Phục Vụ Cho Cụm Dân Cư Nhỏ, Đề Xuất Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp Để Phục Vụ Cho Cụm Dân Cư Nhỏ, Đề Xuất Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp Để Phục Vụ Cho Cụm Dân Cư Nhỏ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay