Đánh Giá Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Và Rủi Ro Tới Môi Trường Tại Điểm Tồn Lưu Thuộc Công Ty Cổ Phần Nicotex Thanh Thái, Tỉnh Thanh Hóa

98 301 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:19

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẶNG AN THẠCH ĐÁNH GIÁ DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ RỦI RO TỚI MÔI TRƯỜNG TẠI ĐIỂM TỒN LƯU THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX THANH THÁI, HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Quang Huy NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đặng An Thạch năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Trịnh Quang Huy tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo Viện Môi trường Nông nghiệp cho phép tham gia thực dự án: “Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường Công ty CP Nicotex Thanh Thái” sử dụng phần kết để thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán làm việc Trung tâm Phân tích Chuyển giao công nghệ môi trường, Viện Môi trường nông nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đặng An Thạch năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CDI Chronic Daily Intake CP Cổ phần EPA Environmental Protection Agency IRIS Intergrated Risk Information System IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry LADD Life Average Daily Dose MEC Measured environmental concentration NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn PNEC Predicted no-effect concentration RfD Reference Dose RQ Risk quotient SF Slope factor TN&MT Tài nguyên môi trường XLMT Xử lý môi trường UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tóm tắt: Năm 2013, Công ty CP Nicotex Thanh Thái đóng địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị phát chôn lấp trái phép chất thải nhiễm thuốc BVTV Hiện nay, Công ty tạm dừng hoạt động để tiến hành xử lý ô nhiễm môi trường Tuy nhiên, hố chôn lấp sau xử lý chưa hoàn thổ số điểm nghi ngờ tồn lưu thuốc BVTV Công ty CP Nicotex Thanh Thái, rủi ro tồn lưu thuốc BVTV đến môi trường nguy ảnh hưởng đến người, sinh vật xảy Kết đánh giá dư lượng thuốc BVTV cho thấy, phát 10 hoạt chất BVTV hố chôn lấp khu vực sản xuất Công ty CP Nicotex Thanh Thái, hầu hết vượt ngưỡng giới hạn cho phép môi trường đất Bên cạnh đó, kết đánh giá rủi ro tồn lưu thuốc BVTV cho thấy, mức độ rủi ro tới môi trường vị trí bể gia nhiệt mức cao Tuy nhiên, vị trí khu xưởng sản xuất nhà kho chứa nguyên liệu dung môi khu vực có nguy cao ảnh hưởng đến người sinh vật Từ khóa: Công ty CP Nicotex Thanh Thái, chôn lấp trái phép, đánh giá dư lượng thuốc BVTV, đánh giá rủi ro môi trường THESIS ABSTRACT Abstract: The Nicotex Thanh Thai JSC in Thanh Hoa province was detected to bury illegaly pesticides wastes in 2013 Now, Nicotex Thanh Thái JSC has paused operations to tackle environmental pollution However, the pits after being talked was not filled up by clean soil and some sites still suspected residual pesticides in Nicotex Thanh Thai JSC, the risk of residual pesticides to environment and the risk of effects of pesticides to human and biological can occur The results of pesticides residue assessment showed that detected 10 pesticides in pits and manufacture sites in Nicotex Thanh Thai JSC, most of them exceeded maximum residue limits in soil Besides, the results of risk assessment of residual pesticides showed that risk level to environment at the tank heating was highest However, the pesticide plant and the warehouse were high risk area to affect to human and biological Keywords: Nicotex Thanh Thai JSC, bury illegaly, pesticides residue assessment, environmental risk assessment 10 Danh sách mẫu đất, nước ngầm lấy khu vực nghiên cứu STT Loại mẫu Ký hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu Tọa độ NN 01 Giếng nước sinh hoạt khu hành 20°5'25.34"N 105°31'26.86"E NN 02 Giếng nước khu sản xuất NN 03 Giếng nước nhà ông Lê Đình 20° 5'29.21"N Thánh, Xóm Bãi Nạp, Xã Cẩm Vân 105°31'45.20"E NN 04 Giếng nước nhà ông Lê Đình 20° 5'34.16"N Phích, Xóm Bãi Nạp, Xã Cẩm Vân 105°31'50.70"E NN 05 Giếng nước nhà ông Lê Đình Quân, 20° 5'36.40"N Xóm Bãi Nạp, Xã Cẩm Vân 105°31'50.94"E NN 06 Giếng nước nhà ông Lê Xuân 20° 5'38.97"N Tùng, Xóm Bãi Nạp, Xã Cẩm Vân 105°31'49.16"E Đ 01 Đất canh tác, trồng cao su, bên 20° 5'19.00"N công ty 105°31'24.17"E Đ 02 Đất canh tác, trồng dứa bên 20° 5'21.56"N công ty 105°31'21.09"E Đ 03 Đất canh tác, trồng mía, bên 20° 5'25.74"N công ty 105°31'19.67"E 10 Đ 04 Đất canh tác, bên công ty 11 Đ 05 Đất canh tác, bên công ty 12 Đ 06 Đất canh tác, bên công ty 13 Đ 07 Đất đáy hố chôn sau xưởng sản 20° 5'29.61"N xuất 105°31'30.72"E 14 Đ 08 Đất thành hố chôn sau xưởng sản 20° 5'29.69"N xuất 105°31'30.36"E 15 Đ 09 Đất thành hố chôn sau xưởng sản 20° 5'29.71"N Mẫu nước Mẫu đất 84 20° 5'29.95"N 105°31'29.87"E 20° 5'38.21"N 105°31'47.24"E 20° 5'36.22"N 105°31'49.34"E 20° 5'33.64"N 105°31'48.81"E xuất 105°31'31.15"E 20° 5'29.99"N 16 Đ 10 Đất khu xưởng sản xuất 17 Đ 11 Đất khu xưởng sản xuất 18 Đ 12 Đất đáy bể gia nhiệt 19 Đ 13 Đất thành bể gia nhiệt 20 Đ 14 Đất nhà kho chứa nguyên liệu, 20° 5'30.98"N dung môi 105°31'31.86"E 21 Đ 15 Đất nhà kho chứa nguyên liệu, 20° 5'30.78"N dung môi 105°31'31.87"E 22 Đ 16 Đất đáy hố chôn phía Nam nhà xử 20° 5'30.35"N lý môi trường 105°31'33.28"E 23 Đ 17 Đất thành hố chôn phía Nam nhà 20° 5'30.40"N xử lý môi trường 105°31'33.35"E 24 Đ 18 Đất thành hố chôn phía Nam nhà 20° 5'30.34"N xử lý môi trường 105°31'33.41"E 25 Đ 19 Đất mặt kênh thoát nước dọc bờ 20° 5'30.26"N tường 105°31'38.78"E 26 Đ 20 Cách mẫu Đ 19 phía Đông 50m, 20° 5'30.19"N dọc kênh thoát nước 105°31'40.51"E 27 Đ 21 Cách mẫu Đ 19 phía Đông 20° 5'30.44"N 150m, dọc kênh thoát nước 105°31'43.99"E 28 Đ 22 Mẫu đất cuối mương thoát nước 29 Đ 23 Mẫu phẫu diện, sâu – 0,2 m 30 Đ 24 Mẫu phẫu diện, sâu 0,2 – 0,4 m 31 Đ 25 Mẫu phẫu diện, sâu 0,4 – 0,6 m 85 105°31'30.32"E 20° 5'30.00"N 105°31'30.57"E 20° 5'30.37"N 105°31'32.11"E 20° 5'30.38"N 105°31'32.01"E 20° 5'33.04"N 105°31'45.72"E 20° 5'32.66"N 105°31'46.08"E 20° 5'32.66"N 105°31'46.08"E 20° 5'32.66"N 105°31'46.08"E 32 Đ 26 Mẫu phẫu diện, sâu 0,6 – 1,10 m 33 Đ 27 Mẫu phẫu diện, sâu 1,10 – 2,10 m 34 Đ 28 Mẫu phẫu diện, sâu 2,10 – 5,0 m 86 20° 5'32.66"N 105°31'46.08"E 20° 5'32.66"N 105°31'46.08"E 20° 5'32.66"N 105°31'46.08"E Kết phân tích mẫu đất, nước ngầm 87 88 89 90 91 Bảng 4.1 Kết tính RQ điểm lấy mẫu ST T KH M 10 11 12 Đ 07 Đ 08 Đ 09 Đ 10 Đ 11 Đ 12 Đ 13 Đ 14 Đ 15 Đ 16 Đ 17 Đ 18 Vị trí Hố chôn sau xưởng sản xuất Khu xưởng sản xuất Bể gia nhiệt Nhà kho Hố chôn phía Nam nhà XLMT Cyperm ethrin Chlorp yrifos 2,93 2,34 2,12 0,11 6,65 10,65 7,47 9,92 18,31 3,96 7,19 12,97 0,73 138,30 38,17 - Hexacon Permet azole hrin 23,66 16,50 10,12 29,62 - 0,65 3,84 0,81 - Deltame thrin RQ 3,00 2,26 2,86 2,98 28,70 0,92 0,34 44,72 31,56 8,60 Abame ctine Fipr onil Emam ectin 6,30 21,10 144,30 1,80 86,70 91,70 45,10 2,73 2,11 1,79 0,19 - 3,70 29,30 42,60 159,20 1,40 - Bảng 4.2 Kết tính RQ trung bình RQ tổng hợp điểm tồn lưu thuốc BVTV 92 Dimeth Fenobu oate carb 25,44 0,74 0,48 43,92 0,74 - 0,30 0,06 0,24 0,54 0,36 - STT Vị trí Cyper Chlorp Hexaco Perme Deltam methrin yrifos nazole thrin ethrin Abam ectine Fipr onil Ema mecti n Dimet hoate Fenob ucarb RQ 93 Hố chôn sau xưởng sản xuất Khu xưởng sản xuất Bể gia nhiệt Nhà kho Hố chôn phía Nam nhà XLMT Tổng RQ Mứ c độ 2,46 - - 2,25 2,71 13,70 2,42 16,50 8,89 0,20 49,12 Cao 0,11 6,85 23,66 - - - - - - - 30,62 Cao 8,65 8,70 88,23 16,50 19,87 0,81 15,84 0,63 144,30 44,25 1,79 - 100,90 - 22,33 - 0,45 - 310,76 162,49 Cao Cao 9,82 - - - 28,29 68,40 0,19 1,40 - - 108,10 Cao Phiếu vấn 94 95 96 Hình Giếng nước khu sản xuất Hình Đất ô nhiễm đóng Một số hình ảnh túi lớn Hình Giếng nước khu hành Hình Lấy mẫu nước giếng Hình Lấy mẫu đất khu xưởng SX 97 Hình Lấy mẫu đất nhà kho ... ch t sử dụng ch t điều hòa sinh trưởng, ch t hút ẩm, ch t làm rụng lá, ch t làm khô cây, sử dụng cho trồng trước sau thu ho ch để bảo vệ hàng hóa hư hỏng trình bảo quản vận chuyển ch phẩm có... acetylcholine bị ChE thủy phân thành cholin muối acetat Các thuốc OP có tác dụng ức ch mạnh men ChE Khi có mặt hóa ch t này, men ChE kết hợp để tạo thành phức, làm nhiệm vụ phân giải acetylcholine... quan ch c cho thấy nồng độ hóa ch t BVTV điểm ch n lấp lớn, vượt QCVN 15:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT từ hàng trăm đến hàng nghìn lần, ch yếu hoạt ch t 11 thuốc BVTV Cypermethrin, Fenobucarb, Chlorpyrifos
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Và Rủi Ro Tới Môi Trường Tại Điểm Tồn Lưu Thuộc Công Ty Cổ Phần Nicotex Thanh Thái, Tỉnh Thanh Hóa, Đánh Giá Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Và Rủi Ro Tới Môi Trường Tại Điểm Tồn Lưu Thuộc Công Ty Cổ Phần Nicotex Thanh Thái, Tỉnh Thanh Hóa, Đánh Giá Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Và Rủi Ro Tới Môi Trường Tại Điểm Tồn Lưu Thuộc Công Ty Cổ Phần Nicotex Thanh Thái, Tỉnh Thanh Hóa, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, + Thuốc trừ cỏ nội hấp hay vận chuyển: sau khi xâm nhập qua lá hoặc rễ, thuốc dịch chuyển khắp trong cây và gây độc cho cỏ dại. Những thuốc này có hiệu lực diệt cỏ lâu năm, cỏ thân ngầm., Phần lớn các thuốc trừ cỏ đều có độc tính rất cao nên khi được sử dụng rộng rãi, thuốc diệt cỏ sẽ được phát tán vào môi trường, ảnh hưởng rất lớn sinh vật có ích cho cây trồng cũng như các loài sinh vật khác., PHẦN 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, + PNECi: Giá trị ngưỡng tối đa cho phép của hoạt chất BVTV thứ i (mg/kg hoặc mg/l), Chi tiết kết quả đánh giá rủi ro trong Phụ lục 4. Kết quả đánh giá rủi ro., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay