Đánh Giá Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

60 151 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:19

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCĐ BCH BHYT CNH-HĐH DĐĐT ĐBSH HTX KT-XH MTQG NN NT NTM PTBV RTSH THCS UBND Nội dung Ban đạo Ban chấp hành Bảo hiểm y tế Công nghiệp hoá – đại hoá Dồn điền đổi Đồng sông Hồng Hợp tác xã Kinh tế - xã hội Môi trường quốc gia Nông nghiệp Nông thôn Nông thôn Phát triển bền vững Rác thải sinh hoạt Trung học cở sở Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG 2 DANH MỤC CÁC HÌNH 3 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn (NTM) ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ chương trình tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng địa phương Xây dựng Nông thôn cốt lõi việc thực Nghị số 26/NQ-TW nông nghiệp, nông thôn nông dân, thể quan tâm, chăm lo Đảng, Nhà nước để phát triển khu vực nông thôn Xây dựng nông thôn phong trào sâu rộng tiến hành sâu rộng khắp nước Xây dựng nông thôn làm thay đổi toàn nông thôn làm thay đổi phương thức sản xuất Trong năm qua, nông nghiệp, nông thôn nông dân nước ta đạt thành tựu toàn diện to lớn Tuy nhiên, thành tựu đạt chưa tương xứng với tiềm năng, lợi chưa đồng vùng Nông nghiệp phát triển bền vững, đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn thấp Chênh lệch giàu, nghèo thành thị với nông thôn vùng lớn, phát sinh nhiều vấn đề xúc Với phương châm “Nhà nước nhân dân làm”, xây dựng NTM cách mạng phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, tham gia người dân, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi nhằm chủ động tham gia, tích cực thực xây dựng NTM Thực chương trình quốc gia xây dựng NTM, huyện ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nghị đạo xã thị trấn chuyển đổi kinh tế, mở rộng ngành nghề, xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa tiến công nghệ sinh học vào trồng trọt, chăn nuôi Tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi địa phương, tạo môi trường thông thoáng, kêu gọi nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy, trung tâm thương mại, công trình phục vụ đời sống dân sinh Xã Tân Hưng thuộc địa phận phía Đông huyện Lạng Giang vơi kinh tế phát triển có đủ điều kiện để thực chương trình quốc gia xây dựng NTM Căn định UBND huyện số: 691/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng NTM xã Tân Hưng giai đoạn 20102015; số: 1347/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 việc phê duyệt Đề án xây dựng 4 NTM xã Tân Hưng giai đoạn 2011-2015; số: 676/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 việc điều chỉnh đề án xây dựng NTM xã Tân Hưng giai đoạn 2011-2015 xã Tân Hưng tiến hành xây dựng NTM Bên cạnh 19 tiêu chí xây dựng NTM tiêu chí môi trường tiêu chí phức tạp khó thực vì: nội dung thực tiêu chí môi trường phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp Trong từ trước đến nay, sở hạ tầng bảo vệ môi trường chưa quan tâm đầu tư, nhận thức quyền người dân địa phương hoạt động bảo vệ môi trường nhiều hạn chế Nhu cầu vốn để thực hoàn thành nội dung tiêu chí môi trường lớn nên khó khăn cho việc thực huy động nguồn vốn nhân dân Việc quy hoạch bố trí địa điểm, đền bù giải phóng mặt để xây dựng công trình hạ tầng môi trường gặp nhiều khó khăn, bãi chôn lấp rác thải nghĩa trang nhân dân… Tiêu chí môi trường 19 tiêu chí nông thôn theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ Tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Mục tiêu chung tiêu chí là: Bảo vệ môi trường, sinh thái, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn thông qua hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức đến hành động cụ thể cấp, ngành cộng đồng nhân dân… Để đánh giá khó khăn thuận lợi tình hình thực nông thôn mới, đặc biệt tiêu chí môi trường, phân công Khoa Môi Trường – Trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn PGS.TS Cao Việt Hà, tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu thực đề tài: “Đánh giá công tác bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang’’ Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá tình hình thực tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng môi trường xây dựng nông thôn Yêu cầu nghiên cứu - Số liệu trung thực, khách quan phản ánh trạng thực tiêu chí môi trường xã Tân Hưng 5 - Các giải pháp đưa phù hợp với thực tiễn địa phương Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Những vấn đề việc xây dưng nông thôn 1.1.1 Các khái niệm chung nông thôn a, Khái niệm chung Môi trường hệ thống yếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo có tác động tồn phát triển người sinh vật (Luật môi trường Việt Nam, 2013) Nông nghiệp trình sản xuất lương thực, thực phẩm cung cấp cho người tạo cải cho xã hội Nông dân người lao động cư trú nông thôn, tham gia sản xuất nông nghiệp, sống chủ yếu ruộng vườn sau đến ngành nghề khác tư liệu đất đai (Nguyễn Ngọc Đỗ Đức Định, 2000) Nông thôn phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị thành phố, thị xã, thị trấn quản lý cấp hành sở UBND xã (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2009) Mô hình nông thôn tổng thể đặc điểm, cấu trúc tạo thành kiểu tổ chức nông thôn theo tiêu chí mới, đáp ứng yêu cầu đặt cho nông thôn điều kiện nay, kiểu nông thôn xây dựng so với mô hình nông thôn cũ tính tiên tiến mặt (Đoàn Công Quỳ, 2006) b, Khái niệm nông thôn Là nông thôn mà đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần người dân không ngừng nâng cao, giảm dần cách biệt nông thôn thành thị Nông dân đào tạo, tiếp thu tiến kỹ thuật tiên tiến, có lĩnh trị vững vàng, đóng vai trò làm chủ nông thôn Nông thôn có kinh tế phát triển toàn diện, bền vững, sở hạ tầng xây dựng đồng bộ, đại, phát triển theo quy hoạch, gắn kết hợp lý nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ đô thị Nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái bảo vệ Sức mạnh hệ thống trị nâng cao, đảm bảo giữ vững an ninh trị trật tự xã hội (Ban Chấp Hành trung ương ĐCS Việt Nam,2008) 6 c, Xây dựng nông thôn - Xây dựng nông thôn cách mạng vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình khang trang, đẹp; phát triển sản xuất toàn diện (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ); có nếp sống văn hoá, môi trường an ninh nông thôn đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao - Xây dựng nông thôn nghiệp cách mạng toàn Đảng, toàn dân, hệ thống trị Nông thôn không vấn đề kinh tế - xã hội, mà vấn đề kinh tế - trị tổng hợp - Xây dựng nông thôn giúp cho nông dân có niềm tin, trở nên tích cực, chăm chỉ, đoàn kết giúp đỡ xây dựng nông thôn phát triển giàu đẹp, dân chủ, văn minh Là trình mà từ trước tới thực xây dựng nông thôn nhiên đến tiêu chuẩn hoá, tiêu chí hoá mục tiêu đề để trở thành nông thôn Vì theo định 800/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn giai đoạn 2010 – 2020” cần xây dựng đề án để hướng tất nội dung chương trình đầu tư, thực nông thôn theo hướng xác định mục tiêu cụ thể (Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2010) d, Các tiêu chuẩn nông thôn * Tiêu chuẩn “xóm nông thôn mới” Có tối thiểu 70% số hộ đạt tiêu chuẩn “Hộ nông thôn mới” (1) Thực theo quy hoạch xã hạ tầng, sản xuất, dân cư (2) Các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đạt chuẩn (giao thông: 50% số đường trục thôn cứng hóa đạt chuẩn; đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa; 65% đường trục đồng cứng hóa; thuỷ lợi: hệ thống thuỷ lợi địa bàn đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh; điện: 70% số hộ sử dụng điện an toàn, thường xuyên; sở vật chất trường học địa bàn đạt chuẩn; có nhà văn hóa, khu thể thao theo quy định Bộ Văn hoá - Thể thao Du lịch; 60% nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng, không nhà tạm (3) Về thu nhập: 90% số hộ có đời sống ổn định; Tỷ lệ hộ nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay